Goudsche Courant, zaterdag 22 maart 1941

BLAD ZATERDAG 22 MAART IMl BIITERURO TTAUAAS SCB UtGMMMCH T Pzjanüboeb emdelük geiraiUen HA TBB MAANDBN BTBUD Set 288ste cimiinuDiqué v n bet hoafdkwaitier luidt jü Griekerlaod heeft een raaer giatiei bommenwerpöï de vloot te Preveia aangevallen Een 0gt verkennen heeft een Jaditjliegtuig van het type Gloster neerJiaald Toertellen van het Duitadie gercorp hebben b la Valetta een Ifitschen torpedojager aangevallen 0 getroffen In Noord Afrika i kleine garden te Dijaraboeb onder bevel flii luitenantkolonel Castagna die j ens den atrijd gewond la na een jddnekkige verdediging van vier piandea overweldigd door de groote loeveelhedsn itrydkrachten en ooW jjpmateriaa van den vijand By den ijjandclükén luchtaanval van 19 jftart op Tripolis waarvan het weer chtsbericht van eergirteren meljjng maakte is nog een tweede vUaojjüjk toesiel door onzen afweer neer ictioten In de Aegeische Zee hebben onze egtuigen de vijandelijke basis op Ibtilene aangevallen n getroffen Bij ket eiland Kreta hebbin onze vLegt ijHi torpedo s afgeschoten op een vijanJelijken kwiser In een gevecht tegen jachtvliegtuigen die vijandelijke oorlogsscbepen begeleidden is een Hurritane neergehaald In het Oosten der Jllddcllandsche Zee hebben vliegtuigen nn het Duitsche vliegercorps m duikflucht een vijandelijk convooi aangelallen Ken petroleumtankschip van ÜOOO ton geraakte in brand een stoom ichip van 8000 ton werd tot zinken gebïcht een ander van middelbare tonMge werd getroffen en zwaar bescha4i d Andere stoomschepen werden met Bachinegcweervuur bestookt In Oost Afrika duurt de strijd bU Cheren voort onze troepen hebben tegenaanvallen gedaan om hun stellin eii op zekere punten te verbeteren len onzer afdeelingen jachtvliegtuigen k slaags geraakt met sterkere vjjandetjke formaties waarbü een toestel van litt type Hurricane werd neergeschoten Een nieuwe vüandeHJke poging om ia het Öalla en Sidamogebied over de Daboes te trekken mislukte Am iBCMtdd dat voMal toezldit ttl kodden of de lanienweridng tuMdien wericneBMn en wcricfevers erU trafcvoonteUea zal nitwciken aarvan men hoopt dat lü door beide partyen cuuoi worden aangenomen en dat tenslotte als laatsten uitweg een overnemen door Aea staat kan voorstellen voor het geval dat een overeKktemming tussdien arbeiders en ondernemers niet tot stand komt BaAotoespraak van rkeelcr Naar Associated Press meldt beeft senator Wheeler in een ladjotoeq raak het Amerikaansche volk opge wekt den stryd tegen het deelnemen van Amerika aan den oorlog en tegen lederen stap waardoor Roosevelt verdere dictatoriale volmachten zou verkrygen voort te zetten Wheeler deel de in zijn toespraak verder nog mede dat zich te Washington tweeduizend Britsche agenten bevinden wier taak het is het Amerikaansche volk door oorlogq ropaganda te bewerken Alken bij Smnner Weües De lersdie minister van Defsrsie Aiken heeft eergisteren een onderhoud gehad m et den Amerikaanschen onderstaatssecretaris van Buitenlandsche Zaken Sumner Welles Hü verklaarde na afloop dat de Federal Shipping Board geen toestemmicg geeft voor de aankoop van twfee Amerikaansche vrachtbooten door Ierland Uitbreiding van Amerikaaa sehe vloot De Amerikaansche minister van Marine Knox heeft medegedeeld dat opdrachtOT ter waarde van 100 millioen dollar voor den bouw van 239 kleinere hulpschepen der marine worden verstrekt waaronder 180 houten mynenvegers 19 üzeren 10 sleepbooten en 30 houten duikbootjagesT Roosevelts vacantlereisje De Amerikaansche bewapening CBEDIET VOOB LEGER EN VLOOX UITBREUIING VAN HET LEOPL De begrootingscommissie van het Amerikaansche Huis van Afgevaardigden heeft Vrydag naar het DJ l B meldt goedkeuring gehecht aan bet regeeringsvoorstel betreffende een crediet van nog 4 1 nuUiard dollar voor leger en vloot In dit bedrag z n dè middelen opgaiomen voor nog meer fabrieken die in staat moeten zqn een leger van 4 millioen nuBi te voorzien van oorlog uitruisting In den loop van de debatten verklaarde de onderstaatssecretaris in het ministerie van Oorlog Patterson dat meuwe fabrieken noödig zijn om zoo noodig een leger van 4 miÜioen man uit te rusten Het zal weliswaar langen tyd duren Voor deze fabrieken gereed zullen zijn De chef van den generalen staf Marshall deelde mede dat het ministene ven Oorlog plannen heeft om het leger uit te breiden boven de lüniet van 1 418 millioen man wanneer dit noodziakeiyk mocht t ken De reeds vroeger goiedgekeurde credieten zullen te zaancn met het thans gevraagde de uitrusting voor het thans vastgestelde leger aanvullen ofschoon dan nog steeds een zeker gebrek aan mat aal voor ongeveer een jaar bestaat om het leger op voet van oorlog uit te rusten De begrootingscommissie keurde geUjk gezegd de aanvullende bcgrooting goed met de opmerking dat zy voor eigen verdediging der V S dient Crcdiét door Huis van Afgevaardigden goedgekeurd Het Amerikaansche Huis van Afgevaardigden iheeft met 327 stemmen vóór en geen enkele stem tegen de voor leger en vloot der Vereemgde Staten gevraagde 4 1 millard doUar ingewilligd Tevoren had het Huis een voorstel verworpen waarin geëischt werd dat het zeiüden van convooien naar welke vreonde landen ook zou worden verIxidefa De republikeinsche afgevaardigde Bradley gaf tydens de d atten uitdrukking aan zijn bezorgdheid over het txdrag van rond 550 millioen dollar dat uitgetrokken is voor de Jnchting van nieuwe munitiefabrieken teneinde in geval van nood een leger van vier miÜioen man te kunnen bewapenen Bradley wees er op dat algemeen werd aangenomen dat de aanvaller eei meerderheid van vier tegen een moest hebben Hq Bradley kon echter een leger ter sterkte van 16 millioen man vinden dat het voornemen zou hebben om tegen de Vereenigde Staten op te treden Daarom was alleen de slotsom mogelük dat de voorbereidingen voor een leger van vier nullioen man de vorming van een exi editleleeer ten doel hadden aldus hetDNB De New York Times meldt in een verslag uit Porto Verglades Florida over de voorbere dingen tot het vacantietochtje van Bobsevelt dat zün ja t Potomac dezelfde oorlogsuitrusting bezit als de Amerikaansche marinevaartuigen o a luchtdoelartillerie en mitra Ueurs De beide escortcerende Amerikaansche jagers heb ben hun geschut dag en nacht bemand en de dieptebommen gereed DE AMERKAANSCHE HULP AAN ENGELAND Men heeft in de Ver Staten weinig haast De Amenkaansche pers toont ste eds Deer neiging de verwachtingen van a a en aarSEien vin de Amerikiansche hulpverleening niet te groot te doen worden schrijft het A N P git Berlin Hoe weinig haast men thans m de Ver Staten heeft met de kuip aan Engeland b1 jkt duidelijk ait het productieprogram der Amerika 1 au Q nausme Vóór de aanvaarding van de leen en pachtwet Verzekerden de industrieele kringen dat de autoproductie ten gunste van de Engelsche bewapeningsopdrachten Vooral de vliegtuigorders beperkt Irerd Uit de thans g ubliceerde Htoproductiecijfers blükt dat m het erste kwartaal van 1941 IJMO OOO luto s en in het tweede kwartaal UOO OOO auto s geproduceerd zijn en orden Wanneer deze cijfers in de keide volgende kwartalen worden bekouden beteekent dit dat een profcctierecord van auto s wordt gekaald dat zelfs de productie vap 1929 Itoot ruim S millioen auto s nog zal vertreffen Met deze productie is de Amerikaansche industrie zoo goed als feheel in beslag genomen en is het wijs geleverd dat de Ver Staten liet van zina zün hun behoefte aan nto s ten gunste van de JhulpbehoeKnde Britsche natie ook slechts Mt een klein gedeelte te beperken De aangekondigde reorganisatie der iBtoproductie voor de vervaardiging i vliegtuigen en tanks schqnt in Wer geval voor dit jaar te zijn getóirapt In Amerika begint men steeds meer o te zien dat het gebrek aan ge Mioolde arbeiders en de loonstiïjd te arbeiders die steeds meer om wh heen grijpt zeer ernstige hintepaleo vormen by het op gang ngen vto de biewapening en de jep om drastische fix eering van de onen prysspiraal en daarmede om Jen opheldering van he stakingspro Mm wordt steeds luider Duitschland en Joegoslavië DBIE Z0ID 8LAVISCIIE MOnST RS AFGUSTKEDEN Hoewel een officieele bevestiging nog niet verkregen is verlust in betrouwbare politieke kringen te Belgrado dat de ministars van Justitie Sodale Zaken oi Landbouw hun Aitolag hebben ingediend Prinsregent Paul heeft het ontalag aanvaard De oorzaak van dit aftreden acbynt te zyn dat deze mtnistos het rfet ceea war i met de cq vaftingen der groote kabinetsme derheid op het terrein der buitenlandsche politiek Naar de opvatting van economen 1 de oplossing van dit probleem Ji h ngton onvermijdelijk brengen Bt een toenemend ingrypen van den J t 0 de arbeidsmarit hetgeen in vryste Qer democratieën reeds jandói aan de otde van den dag is M productiebureau voor de bewape g heeft d werkgevers verzocht n arbeiders uit verafgelegan geken aan te trekken door lok onen opdat aldus een w derzyds kk i van arbeidskrachten en mede een om zich heen grypen de loongeschillen zal worden verMen Teneinde een halt toe te roepen gn den thans reeds bestaanden wedTO om de geschoolde arbeldskrach heeft men het plan ontworpen een priariteitssysteem in te voeren de aaaatelIiBg van schoolde Uflnien de tot dusver ft Itjlw methoden van het vi doen der verbroiks eSn ten gunste vu bewapeninari tMtriefo niet i ie lyn gebleken Zr lal eot ipe WMtt voor oetlofniMd SLAG OF STOOTWAPENEN VERBODEN Verordening Tan com missarisgeneraal Rauter Op grond van de machtiging hem verleoid in art 1 der verordening van den rljkscommissaris Ijetreffende de sti afbaariieid van handelhigen tegen militaire of politieeele verordeningen van 7 Februari 1941 Verordeningenblad no 82 heeft de commissarisgeneraal SS Bri adefiUirer Rauter officieel medegeideeld Het b verboden op epenkow wegen stntten en pleinen of andere voor bet publiek toegankelijke plaatsen slag of atootwapenen ItiJ deli te dragen b Slag 9i stootwapenen in den xin dexer bekendmaking xi n wapenen die naar bun aard bestemd zijn door ermee te slaan te stoeten of te steken verwondingen t veroonaken t a De op grond van de wet van 9 Mei 1890 houdende vert odsbepaüngen met betrekking tot het dragen van wapenen uitgereikte machtigingen tot het by zich hebben van bedoelde wapens en andere verordinmgen welke met deze bekendmaking in stryd zun treden tot nader order buiten werkmg b Uitgezonderd van de onderhavige bepalmgen zun de leden van de Duitsche weermactat de S S de politie en de in het i ezette Nederlaodsche gebied zich l evindende personen welke tiehooren tot bet Duitsche bestuur en Duitsche takken van dienst Ook de oepalmgen welke betreffende de bewapening en uitrusting van hen die lo dienst zyn van de Nederlandsche overheid biyven van krachL 3 Handelingen in stryd met deze bekendmaking zün overtredmgen en worden bestraft met Iwchtenis tot 6 maanden en geldboete tot 1000 guklen of met een dezer straffen voor zoover met een hoogere straf kan worden opgelegd volgens andere bepalmgen Buitenlandsche tabak voor Nederland GOEDE COUEKSCBS TABAK ONDEBWBG Naar aanleiding van de eenigen tyd gepubliceerde mededeeling omtrent den invoer taa in totaal 7 miU kg tabak afkomstig uit Algiers Frankryk en de Orient verneemt het Hhld nog het vol end Een klein kwantum uit Franiotjk en Algiers is liier reeds tegen een prys van ruim 80 et door de fabrikanten overgenomen Men heeft uiteraard ook rekening geiKHiden met de mogeiykheid dat als gevolg van een eventueel plotseling eindigen van dei oorlog moeilijkheden voor de importeurs zoiKlen ontstaan wegens mogeiyke ongeneigdheid welke de verwerkers van kerftabak dan wellidit zouden hebben om de relatief mfeneure tal ak nog af te nemen Uit dezen hoofde loopt de handel echter geen risico De fabrikanten zullen ook dan hun afnemingsverplicfatingen moeten nakomen op de te voren vastgestelde voorwaarden Van alle aankoopen die er in de Orient worden gedaan worden de kerffabnkanten hier m Nederland op de hoogte gesteld en het Rijksbureau legt daar tegenover den fabrikanten de verpüchtmg tot afhemmg op De in aannjerking komende fabrikanten van kerftabak moeten dus de voor hen bestemde tabak koopen Ter tiesclieinung van de faibrütanten tegen een ongewenschte onderlinge concurrentie worden de fabrikanten allen verplicht elk in een bepaalde verhouding tot hun productie de ingevoerde Orient tabak te verwerken Deze verhoudmg zal telk u voor een bepaalde periode b v van één maand gelden en geheel aftiaagen vm de werkeiyk voor die periode t esdiik baar gekomen hoeveelheid Wat inzonderheid den voor 1941 verwachten invoer i etreft hieronder bevindt zich ca 1 min kg zgn Ken tucky waarvan ca 1 miÜ kerftabak en ca ÏV mill kg hoofdzakelqk zgn Orientaalsche tabak voor de sigaiettenfabricage beide uit Italië Aan Fransche en Algergnsche tabak wordt tezamen ca 114 mill kg verwacht terwyi ten lotte 1 milL kg zal worden geïmporUerd uit Joego Slavië en 400 000 kg uit Bulgarije welk kwantum eventueel nog voor verhooging in aanmerking komt Ten slotte hoopt men dat ca 700 000 kg Grieksche talnk die reeds in Praag is gauw naar ons land zal tninnen komen De hoedanigheid van deze ieksche tabak zal vermoedeiyk zelfs door den verwenden Nederiandsehen rooker als eoj zeer goe product wor den gewaardeerd BOOPD buksoeboiiwendisnst By l esluit van den secretaris generaal van het departement van I andën is aan den heer J C £ baron van Lynden op zijn verzot met ingang van 21 Maart 1941 eervol ontslag verleoid uit zün betrekking van aoninistrateur chef van de afdeding BSgk gebouwen van het departement van Finandëo en iioofd van den lUJkafebonwHidienat en is met ingang van genoemden datum bekat met de waarneming van iMvcBgenoendte Amctiei aar H F C Hardcnberg nteendaria m de afdeeling Bijksgebonwen DISTRIBUTIE OVERTREDERS De kettiilgfaandel te Naarden NOO VEBSCHnXKNDB ABBESTATBS Het politie ooderxoek inzake den uitgebreiden kettingiiandel te Naarden lieeft nog veradüllende arreataties opgeleverd Andere aanhoudingen worden verwacht daar het uitgebreide onderzoek nog niet is beëindigd Dé kettinghandei waaraan ook frauduleuze slachtmgen biyken verbonden te zijn biykt zich te hebben uitgestrekt over verschillende Gooisciie plaatsen terwyi ook zaken zün gedaan in de hoofdstad Vele hammen lionderden watsXea balen koffie peulvruchten en andere grutterswaren alsmede groote hoeveelheden zeep en slaolie zijn in b slag genomen Er biyken hooge prqzen voor de waar gemaakt te zbn Nadat de hoofdpersoon in dezen kettingiiandel K uit Naarden waa gearresteerd bleek uit zyn verhoor dat hy van een grossier in koffie zekeren B te Bussum 200 pond koffie had gekocht De helft was reed doorverkocht voor f 700 De andere lielft werd bq K m k eslag genomen De groraier is nadat hy een volledige bekentenis had afgelegd op vriie voeten gesteld Voorte liep nog een ander spoor naar Bussum naar een zekeren D in wiens woning niet alleen een groote hoeveelheid slaolie maar vooral een zeer groote partij stukjes zeep in lieslag werd genomen Deze zeep werd verkocht voor niet minder dan f 0 70 per stuk D is op vrüe voeten gesteld doch onderzocht wordt in hoeverre hy by den kettinghandcl t etrokken is Verder kwam aan het licht dat de hoofddader K bij een winkelier te Bussum eveneens D genaamd een groote party flesschen slaolie had gekocht voor een goeden priis en deze flesschen verkocht voor f 1 95 per stuk By een onderzoek ingesteld by den Bussumschen winkelier kon de politie nog 60 flesschen slaolie in beslag nemen Vervolgens ging de politie over tot arrestatie van zekeren V te Bussum die als tuaschenhandelaar fungeerde tusschen den hoofdpersoon K en anderen en vooral voor den verkoop van zee zorg droeg Onder den booten voorraad in l eslag genomen waren lievonden zich drie kisten worsten die afkomstig bleken te zyn van een zieken koe die óf aan een ziekte ia gestorven óf een noodslachting heeft imdergaan De andere in beslag genomen vleeschwaren biyken ofkomstig te zjjn van frauduleus geslacht koeien en varkens welke aan den vader van den hoofdpersoon biyken toe te behooren Ook deze man is daarna gearresteerd Dï Naardensche politie ging echter ook over tot de arrestatie van twee Iwoers van K die als tusschenhimdelaars fungaerden voqr het vervoeren zorg droegen en vooral boter kochten en verkochten tegen hooge prijzen Voor de vleeschvraren werd vooral afzetgebied gevonden in Amsterdam waar pruzen gemaakt werden van f4 en meer per kg Voorts heeft de jxiitie by een winkelier in Bussum een groote party riiwielbanden achterhaald welke toebehoorde aan den hoofddader K Het onderzoek wordt voortgezet en e dt naar eenige andpre plaateen Op frandnlease wi kaas pemaaltt Reedi geruunen tyd koesterde men erdenUng dat in de gemeente Wilnis op frauduleuze wyze kaas werd gefabriceerd De ambtenaren van den Centralen Crisiscontrólediecst speurden dag in dag uit en thans is hun arbeid bieloond Verscheidene veehouders bleken kaas te maken zonder daartoe gerechtigd te ryn Een koopman woonachtig te Wilnis kocht de kaas tegen zeer lioogen prys op Een belangrijke hoeveelheid werd in ticslag genomen en tegen de veehouders alsook tegen den koopman werd pro cesveT aal opgemaakt Boterbon ien gestolen De kqswyksche politie arresteerde 10 Maart j l den 23 jarigen schülenboer M A van E en den 18 jarigen expeditieknecht W F de Z dk zichmeermalen schuldig hadden gemaaktaan diefstal met braak f By het verhoor kwam o a het volgende aan het licht De Z was in betrekking geweest by een boter enkaaswinkelier in de Van eykstraat te s Gravenhage en had zyn patroon benadeeld voor groote tioeveelbedenboter en botertionnen De wmkelicr miste sedert December steeds boterbonnen welke spoorloos verdwenen de nieuwe voorraad meer kon inkoopen daar bonnen ter waarde van 600 pond Iwter waren gestolen Bovendien had de knecht nog 300 pond Irater gestolen welke hy steeds by kleine partijtjes had meegenomen De 47 arige caféhouder A V kocht de gestolen boter van den jongen voor normalen prijs doch gaf geen bonnen pe caféhouder is eveneens geeirresteeid doch na veriioor voorloopig op vrye voeten gesteld I Kleeren voor Nederlandsche arbeiders in het buitenland INLICHTINGEN BU DE OTENBABE ABBEIDSBBMIDDELINO In onderling overleg is door het de partement van Handel Nyverheid en Sdieepvaart en het Ryicsartieidsbuleau een regeUng getroffen zoodat tlians nieuwe kleeren kunnen i rprden Verzonden naar in Duitschland Bel ê ea Frankryk werkzaam zqnde Nederlandsche arbtiders Ken dient daarvoor by het orgaan der openbare arbeklsbemiddeiing in wnonplaata een verzoek in ter verkitlging van mb uttvoei m aditl orgaiiB int t 0 80 van den aan vrager en alclt zijeii reehtitiaaka in VMMndiof met het Criaia Uitvow Bureau Na ODtvangit van de rnaehti ging zendt bet orgaan dace aan den aaaviagar toe Davna Itan men over gaan tot verzendiar van de kleeren Naar Duitschland moet de verzending per pakketoost gesdiieden naar Belgil 01 FranlEriJk zal van de Nederlandaefap SïMxnrwegen gebruik ematdit moeten worden Xit afzenden moeten er vooral aan denken de machti g tot uitvoer met de goederen mee t zecden By het orgaan der openl are arbeidsbemiddeling lutn men alle ver der gewensdito Inliditingen verkrygen COBIMI8SABI8 GKNBBAAL VOOB FINANCIBN BN BCiONOMIE BBOEKT DB IfAASTDNNEL Naar aanleiding van een inspectietocht door de provmcle Zuid en Noord Holland heeft mioixtec Fischböck ook een beioek geljracht aan de Maasttmnel in Rotterdam Htj kon zich daarlHJ van het voortschryden van de werkzaamheden overtuigen welke de opei ning van de tunnel voor het algemeenè verkeer nog Kt jaar met zekerheid doet verwachten AANBBSTEDINa Te Zwolle is aanbesteed het verbreeden en gedeelteiyk verleggen van de aardebaan het waar noodig opbreken van de liestaande verharding en aanleg van de fundeering op den weg Enschede Twekkelo Hengelo met zijtak naar Usselo met uitvoering van bykomende werkeh Hoogste inscfirüver was A H Gewding te Enschede voor ƒ 139 000 laagste H A Jaartaveld te ApeUoom voor ƒ 112 448 aELO EN GOEDEREN NEO PAHEBFABBIEK SaMo winst f tan v Jr ƒ U5 M dividend 14 M pet De algemeenè vergadering van aandeelhouders der Ned Papierfaltriek te Maastricht heeft de jaarstukken v edgdteurd en het dividend vastgesteld op 14 v j 10 pet Aan het verslag over 1940 ontleenen wy Het bodtjaar zette in met volle bezetting en twlangryke orders Daar men geen schade leed kon ongeacht de transportgelegenheid vait Juli af weer op bona volle capaciteit worden gewerkt Sedert September werd na de productieregeling met plm 79 pet van de capaciteit gewerkt De vraag voor de blnnenlandschc markt bleef sterk aanhouden ook door dat papier als vervanging van vele and e m torielen wordt gebruikt De voorzicninji van grondstoffen levert nog vele moeilijkheden Te Rotterdam ging een gedeelte van den voorraad verloren het gelukte nog varende partyen en eenige nieuwe leveringen binnen te krügen slechte een klein gedeelte overigens tegen molest verzekerd bleef onderweg Het winstsaldo bedraagt ƒ 293 719 en met saldo onverdeeld ƒ 298 591 186 340 het dividend 14 10 pet Aan de gewone res wordt toegevoegd ƒ 140 000 85 800 terwyi ƒ 8821 4876 op de nieuwe rekening wordt overgebracht J C ZAALBEBG ft ZN TB LEIDEN Winst ƒ 340 16S v r Jr 10S 43S dividesul ƒ SOO p aandeel waarvan leeda ƒ 2N ab interim is uitgekeerd Aan het jaarverslag over 1940 van de Nederlandsche fabriek van wollen dekens v h J C Zaalberg Zoon t leiden is het volgende ontleend Tot het oogenblik waarop Nederland in den oorlog werd betrokken hebben wy uitsluitend gefabriceerd voor opdrachten onzer bmnenlandsche afnemers wy hebben dan ook alle ingekomm orders voor de burgerbevolking in I Nederland volledig kunnen afleveren Enkele export oidera welke op 10 Mei voor verscheping gereed lagen konden niet worden afgezonden Voorgesteld wordt een dividend uit te keeren resp van ƒ 500 en ƒ 50 per aandeel hiervan is als interim dividend reeds ƒ 200 resp ƒ 80 uitgekeerd Tevens wordt medegedeeld dat is besloten nog te plaatsen nominaal ƒ 75 000 aandeelen Aan aandeelhouders zal de gelegenheid worden gegeven op elke ƒ 3000 nominaal één aandeel van nom ƒ low i pari te verkrijgen De aldus verkl egen gelden zullen dienen deel te nemen in een door onze N V op te richten wollenstoffenfabriek CONSTBUCTIEwésKFL EN MACHINEFABBIEK BRAAT r Saldo winst ƒ S3 S39 vor jaar ƒ 73 op nieuwe rekening voorgesteld dividend 6 pet vor jaar BlUi De irectie van de Constructi werkplaataen en Machinefabriek Braat te Rotterdam schryft in haar jaarverslag over 1940 onder meer het volgende Het tmekjaar 1940 begon met een voldoend aantal orders doch de almormale omstandigheden veroorzaakten veel stagnatie in de aflevering zoodat de omzet met ruim ƒ 200 000 ten achter bltef by het vorige jaar De laschcapaciteit werd belangrijk verhoogd voer een belangryke order die slechts gedeelteiyk kon worden uitgevoerd doordat deze order in Mei werd geannuleerd Nog kan worden lioricht dat Inj den ingang van het boekjaar 1941 een voldoend aantal orden in uitvoering was maar een belangryke invloed op de aflevering van düe werken wordt geoefend door het niet steeds op tyd aanwezig zyn van het noodige matraiaal In het verslagjaar wed aan uitgevoerde werken gefactureed ƒ 846447 vor jr flSHBiM waarvoor werd besteed aan materiaal en arbeidaloea ƒ KtVt Taaman met uit anderen hoofde waa beadUkbaar ƒ lS4Jas waarvan in ainderiac kwam t avMi ad t mMl waarvan ƒ 81 867 voor abehruvfaiMB ia b t nd Modat de netto winst bedraagt ƒ JSUWU vor jr aUeen laldo of nieuwe rAe ning ad ƒ 473 JAABVQBSUIQ NBI BM MOB MnHMENBTANDWAMK RVT Verschenen ia het jaarverslac over het 13de boekjaar 1040 van de Nederlandsche Middenstandabank N V Hieraan wordt liet volgende mtleend In de eerste vier maanden van het verslagjaar zette zich de reeda in 18U ingezette terugtrekking van ite ona toevertrouwde gelden voort Zk owel de cyfers der spaargelden ala die der deposito s en rekening courant aaldi daalden geregeld In de oorlogsdagen en kort daarna werd deze tendens nog versterkt doch de afvloeiing van gelden werd geremd door bet op 10 Mei afgekondigde bankenmoratorium Reeds in de tweede helft van Mei kon geconstateerd worden dat het vertrouwen van het publiek in de banken terugkeerde Het bankenmoratorium werd op 22 Hei verzacht T op 14 Jimi volledig opgeheven Crediteuren deposito s en spaargelden per 31 December 1940 vancliënten ƒ 30 791 800 v j ƒ 17 721 900 van middenstandsbanken ƒ 2 4S4 900 v j ƒ 933 200 totaal ƒ 33 246 700 v j ƒ 18 244 100 Utistaand crediet per 31 Decemt er 1939 cliënten ƒ 20 340 000 Middenstandsbanken ƒ 3 410 000 Totaal ƒ 22 750 000 1840 cliënten ƒ 19 933 000 midden standsb ƒ L097 000 totaal ƒ 21 030 000 Afgezien van 813 oorlogsmoiesteredieten tot een bedrag van ƒ 3 148 374 50 welke voor rekening van de provinciale stkhtingen en van de stichting Rotterdam 1940 werden geopend werden in het verslagjaar nieuwe credieten verleend tot een bedrag van ƒ 5 301 300 tegen ƒ 6 384 400 ia 1939 Zoowel de interest baten als de proviise inkonisten zyn in 1940 hooger geweest dan in het vorige boekjaar Om dit resultaat te kunnen bereiken moesten wy echter uitbreiding geven aan ons peraoaeel ojn ter bezetting van de kantoren geopend iqi de abattoin in enkele grootere plaatsen Voorta faradit de opening van het nieuwe bykantoor te Amsterdam eoi verhooging der lasten mede Het totaal der baten bedraagt ƒ 1 354 000 v4 ƒ 1J02J00 de onkö ten en salarissen beliepen ƒ l les 600 v j ƒ 1 157 700 brutowtast ƒ 148 500 v j ƒ l34 S0è Afgeschrevoi wordt op inventaris en safe inrichtingen ƒ 62 200 gereserveerd tegen bedrijfarisico s ƒ 30 000 Aan het personeelsfonds wordt ƒ 50 000 gevoteeid Voorgesteld wordt ƒ 3000 te bestemmen voor uitkeering van 5 pet aan prefe rente aandeelhouders waarna ƒ 13 600 op nieuwe rekenmg overgaat DAGILUKSCnn DIDBXCUrBBB l e leaede l doar Centr Bur d SUttst AandMlcnkoen T n n Iturt WO S Onaet NMicrIadK aaiidcelai ooa Ila t 1713 KERK EN SCHOOL BSBOaPCN BENODimeiN EMZ NMlerUiMbeka Btmnnde Kerk Beroepen te Otever toei tfs A T Bakker te Bakkeveen U Apcktooni de J H W Amen te AUnnur CbrtiiaUJke Gecefanneerde Kerk Tweetal te Alphen aan den Rtln di N Brandima te Hardcrwtjk en d H vaa Minnen te Hulzen N R Peremptoir eauunen Cand G van Doornik te IMtt Is na peremptoir examen door de elaoia SneeX oer Gereformeerde Kerken tot de bediening dca Woord en der Sacramenten toegelaten AlMkeld keveattflu ea Intred Nederlandse Hervormde Kerk Oi P inoerg te Otever Dr nam B Maart aiKheld van zt n gemeente wegene vertrek naar I angezwaag Hier zal da laberg op M Mrt aj ztjn Intrede doen na beveatigd te zyn door da P E C Doonstra te KoUum Tr Op Zondag 20 April li di G K van dar Bont voomemens van ztjn gemeente te Akkrum ali eld te nemen Hü nam het beroep naar Watergang aan waar hti op T Apru aj ztJn intrede hoopt te doen na bevesugd te ztjn door ds W Korevaar te Purmereiul Gereformeerde Kerken Cand O van DoomUr te Delft hoopt op Zondas SS April tot zttn dienstwerk te Oooathem te woidea ingeleid HU lal bevestigd worden door ds K van Anken te Delft PraeBaratJlr exameii Gereformeerde fKerKen Door de claaaia Anuterdam la caad J Haltnna praeparatolr geëxamineerd en l eroepbSar verklaard JaMltnk Da A Groenewegen enxtttua predOunt dar Gereformeerde Kerk te Woudeend hoopt opS April aanitaande den dag t berdenken waarop tal voer 50 Jaar tot tin dlei 1we it werd Inceleid Da Groenewecen werd predikant e Wondeend In USl en verkreeg in tSlO emeritaat SPORT VOETBAL v j N V B WIJZIGING PBOCOIAMMA In het programma voor a s Zoa4 C zy enkele wyzii gen aangebracht Uitgesteld Sliedrecht Martinit FIuks V Di Excelsior U S V V 11 Holandiaan n VJ C m Ingelascbt Martinit Sliedrecht U V S Fluks Xerxec HQuick II U uur Ü V S n H V V n ii uur De wedstrüden van D H C n III e rv vangen s morgens te half elf aan axhletier SANDOW De D A C Sandow houdt morgea Zondag ochtend haar maandelijkschen wedstrijd in het verbeteren vaa voorgaande verrichtingen Na de sehlt terende prestaties op de kampioenschappen van Nederland zullen de ath leten hun uiterste best doen hun prettatier zóó op te voeren dat zü de U klasscM kunnen evenaren Zaoals altyd wordt de ontmoeting iB het eIttUokaal Scheepmakary 18 f H boijden