Goudsche Courant, maandag 24 maart 1941

OUDSCHE COIBANT mdag 24 Maart 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN iurgBnt No 2 88 Postgiro 4S40Ü But Markt SL Tel 274S Directeur F TIETER Galetie Moderne herbouwd reis van Matsoeoka naar Berlijn teren is de minister te Moskou ahngekomen e bondgenoot van het nieuwe Europa Na den grooten brand in het geboitftr van d bouwen van een meuw groot warfchuis laleries Modemes te Utrecht is men met spoed l egonnen met het een glSzen paleis is op den hoek van de Oude Gracht het nieuw TAM oa ounscm TROBPSN m NdoiuMtiiuKA rnHoaAnsen tyvnk iddac on l U vier plaatseI tijd is de Jfapamelie minister van Ddsche Zaleen Matsoeoka met I CTOlc te Moskou aantekomen lyolgens een DNB bericht werd neoka bU z n aankomst op het van Sovjet Russische zijde ver iomd door den plaatsvervangenden icommissaris van Buitenlandsche 1 Losowski den chef van hét pro pl Barkow en den leider van de eling Oost Azië van het volkscom iriaat van Buitenlandsche Zaken fipkm Voorts waren ter begroeting fezig de Japansche ambassadeur fit diplomatieke vertegenwoordigers I de b het drlemogendhedenpact esloten landen Matsoeoka die snavond naar BerUjn doorreist nt zun Intrek in het gastenhuls der tregeering Gisteravond gaf de che ambassadeur ter eere van oeoke een dinar Verklaring van Matsoeoka fibtaoeoka heeft kort na zyn an Wt m Moskou in de Japansche am ds de plaatselUka Duitiche pers pordigers ontvangen llfergrobte vreugde en vervuld van jote verwachtingen aldus verklaar lida miolster van Buitenlandsche Za volgens t DNB ben ik op reis tan itemt Matsoeoka tot b zondere heugenis dat hU gelegenheid zal Duitschlands grooten Fuhrer blf Hitler te zien alsnfede rijksmi van Buitenlandsche Zaken von ntrop en de overige persoonlyk rim vaii het Duitsche rlijk Hij hoopt I aiet alleen te ontmoeten doch hen beter te leeren kennen Ik be nw het als m jn plicht zoo zeide oka den Pührer en z n mede ktTË nauwkeurig te leieren kennen 1 sedert wU door het driemogend npact met elkaar verbonden z jn pfervolgens wees Matsoeoka erop dat Ipact voor Japan s buitenlandsche ek het voornaamste Instrument kent waaraan het alt d heöft n e lewerkt Eenige lieden gelooven dat ik iets I Ujzonders in den zin heb nu ik mi luar Duitschland en Italië begeef tooh ik heb slechts dan eenen tensoh de leiders van Duitschland I la Italifi te ontmoeten en te leeren lennen ze reis die een gevolg is van de J oodiging der Duitsche en Italiaan regeering komt tegemoet aan myn pfn vurig gekoesterden wenach aldus rkte Matsoeoka tenslotte op Ik zal line de gelegenheid benutten om mu i Du tschland en Italië een persoon oordeel te vormen en te zien hoe iilschland en Italië hun geweldige op weg naar de overwinning voltgen LDe bondgenoot van liet nieuwe Europa Iftider bovenstaanden titel schruft Ilsclier in het Maart nummer van lln Rom Tokio o a H t IS thans b jna precies acht Jaar den dat de gedelegeerde van ambassadeur Matsoeoka na telejjrafische boodschap uit zun het Geneefsche volkenparlement et om z in regeering rapport uit brengen Kort daarna den 27en ontving men te Geneve de beling van het uittreden van Japan een organissatie die overal ter ld harsstarrig de belangen van ftland verdedigde tot schade van behoeften van die landen welker ends levenskrachten de bestaande Idverhoudingen als ketenen moesi oelen Een half jaar later maakte de Duitsche regeering bekend dat it het volkenparlement ad Dat 1 1n October 1934 PH is in hoogs mate oimierkelAJk I Ui juut de man die dest ds ziJn I te Oenève vertegenwoordigde en ri4 port de Japansche regeeriog aet uittreden aanleiding gaf ab er van Buitenlandsche Zaken Men op eenzelfde front opmarchee Japan voor betUssoxle besi t I naar Berliir en Rome komt minister van Buitenlandsche iMeft de voonnalige gedelete Geneve en consul generaal iotTiit thans ook id den loop te acht maanden de waarde toetsen vaa den ruggesteun 1 vaderland ia bet ditonocend e gewonnen beeft I iriettojgeiMllMdeapact is van den aanvang af geen gemeenschap van gezamenlijk lijdenden geweest Wanneer de Engelschen zich meenen te kunnen veroorloven de resultaten van de samenwerkmjj tot dusver te otiderschatten dan is dit hun zaak De overige wereld weet uit ervaring dat de Duitschhe diplomatie zoolang de strijd om een rechtvaardiger verdeeling van de bezittingen m de wereld gaat nog geen enkele gelegenheid ongebruikt voorbu heeft laten gaan Wanneer thans de mogelykhcid gegeven is voor grootere resultaten kan men er zeker van zijn dat de Duitsche buitenlandsche politiek niet minder dan de Italraansche en de Japansche deze kans met al haar kracht en dynamiek zal weten te gebruiken Het voorbeeld van een door dezelfde gezindheid hecht geworden naar buiten zoowel als naar binnen absoluut gesloten tot in de perfectie functionneerende samenwerking zooals men deze uit de politiek der as tot dusver kent moge voor de zoover uiteengelegen gebieden waarin de samenwerking tusschen Duitschland en Japan moet functioneeren vpor de wereld iets geheel nieuws en ongekends zyn toch zou het met de eerste maal ajn dat de Duitsche diplomatie m dezen beslissenden eindstryd den politieken wereldeinstryd de deur opent voor een nieuwe ontwikkeling waarvan ztj die yveri doende zyn steunpunten tegen oorlogsschroot te verhandelen zelfs met droomen Het IS een op zichzelf reeds m de geschiedenis ongewoon schouwspel dat een Japansche minister van Buitenlandsche Zaken een officieel bezoek aan Europa brengtt En inderdaad h j komt met aUeen m de hoofdsteden van de arauogendheden lm komt in de hoofdsteden van Europa en wel van een Europa dat bondgmioot is In nauw verband met het verdrag dat Duitschland Italië en Japan verbmdt groeit de kern van de nieuwe orde m Europa snel Slovt akye Hongarye Roemenie en Bulgarye zyn als actief mede werkende leden tot het drlemogendhedenpact toegetreden HET NIEUWE GEHEEI4 DsriLt MI mr De beide feiten dat zich namelijk onder den invloed van het drlemogendhedenpact tusschen Midden en Zuid OóstEuropa het politieke kerngebied van de nieuwe orde uit vryen wil gevormd heeft en de asmogendheden aan den anderen kant m staat zun die nog met aangesloten rest van Europa met alleen te verdedigen doch met een belangryk deel van haar productie mogelijkheden ook in de wereldpolitiek een rol te doen spelen verleenen het Japansche bezoek aan Europa een bijzonder karakter Europa als uniform geleide wereld politieke factor is naar van zelf spreekt voor de Japansche politiek van veel grootere beteekenis dan een afzonderlyke Europeësche staat kan zijn De mogelykheden de beteekenis van dit nieuwe Europa op te voeren zyn bu lange na nog met uitgeput Dat zq echter alleen ter beschikkmg van de asmogendheden staan weet men sedert de toetreding van Bulgar e en sedert het neen van Joego Slavië aan Roosevelt zeer goed De toetreding van nieuwe staten tot het drie mogendhedenpaet m Europa werd reeds aangekondigd Wie weten wil om wie het hierbo gaat behoeft slechts te zien naar de melancholieke pogingen die Eden en zyn Engelschen aan bepaalde Europeesche saten wyden Hoe het ook zy de voordeelen van een organisatie op ons contment die een doeltreffende vertegenwoordiging der gemeenschappelyke belangen waarborgt zjn na de meehstorting van Frankryk en het verraad dat Engeland jegens zyn contmentalen bonSgenoot pleegt voor alle volken van Europa te zichtbaar geworden dan dat de een of andere regeering kliek of met de Engelsche belangen verbonden groep nog m staat zou kunnen zyn het baanbreken van op te houden Deze ontwikkeling gaat een algemeen streven naar dit Europa met rasse schreden haar hoogte punt tegemoet De tyd daarvoor wordt rup Daarmede wordt h j tegelykertyd ook voor Japan den bondgenoot van liet nieuwe Europa ryp Verrassende Japansche troepenlanding 1XN OOSTEN VAN DE BIASBAAL Naar in een communique volgens Domei wordt medegedeeld heeft een sterk detachement Japansche expeditie troepen in Zuid China heden in de ochtenduren een verrassende landing ondernomen op de Noordelyke kust van de Honghai baat ten Noorden van de Biasbeai onder dekking van vlooteenheden Het Japansche detachement zoo voegt het communiqué hier aan toe trekt naar een met bekend gemaakte plaats op en handelt in samen werking met de Japansche troepen die onlangs geland zyn op het schiereiland ten Oosten van Biasbaai Uitbreiding van Japansche blokkade aan Cliineesdie kost Admiraal S imada de opperlMvelhebber van de Japansche vloot m de Chineeschs Zee heeft vandaag een proclamatie uitgevaardigd waar de Japansche blokkade wordt uitgebreid tot de i aaien van Honghai en Hitsjietspi ten Noorden van de Biasliaai m de provincie Kwangtoeng De blokkade gaat in op 25 Maart des middags om 12 uur Gelyktydig is de inhoud der proclamatie vla den Japanschen consulgeneraal medegedeeld aan de buitenlandsche diplomatieke v egenwoordigers en de autoriteiten der Chineesche zeedouane ioHeHHlaoft Zon op 7 35 onder 19 59 Maan of 6JI8 onder 16 38 Men ia vcrpUcbl te vcrdnislereo van lonsondeifang tot zontopkoaitt Lantaarns van voertni n Smoeten nor na tonsonder a gang ontatoken worden B groote gebouw verrezen Duitsche slagvloot brengt 22 vijandelilke schepen tot zinken Marine en luchtmacht vernietigden 224 000 ton scheepsruimte Honderden bommenwerpers dedeii aanval op Plymouth Het apperlMvel der weennaeht deelde Zaterdag mede De viooteonunandaat admiraal LotJens meldt als commandant van een eskader slagscliepeB dat UI aa langdoTif actie met lijn sware vlaotstrijdkraehten in liet Noordea van den Atlaatlseben Oceaan In totaal U vijaadelijka gewapende koopvaardtjseliepeo met een gexameDliike inlioud vaa 116 N ton tot linken lieeft gebrseht Achthonderd overlevenden zijB daarbij door Didtsclie slagscbepea gered Aan da Westknst van Afrika hebben Dnitsehe duikbooten een iwaargeladen en krachtig verdedigd convooi dat voor Engeland bestemd was aangevallen Na gedurende verscheidene dagen mvermoeid en steeds weer opnieuw te hebben aangevallen waren de duikbooten er in geslaagd 11 vijandelijke schepen met een totalen Inliond van 77 OM ton tot zinken te brengen Oisterea keeft ook de lachtmaeU de v aadelQice scheepvaart aaaziailijke schade berokkend Ia het geheel vernietigde xij oi veer SI IM ton seheepsmimtf teriHjl 60M too emsUg werd beschadigd Zoo hebben ten Noorden van Kreta Omtsche gevechtsvUegtnlgen in daa aunidda een beaehermd convooi met groot sutces aangevallen Een U M toB taokacUp van den modemsten Imbw stond na twee voltreffers in vlaaimen en qwet verloren geacht wordeo Een tweede schip van 80M t m brak na midscheeps getroffen te zijn in tweeea Een derde koop vaardUseUp vaa CMt taa geraakte ia brand Ia de wateten van Malta kreeg een Britsche terpedoboétjager een homtreffer op het voorschip In het kanaal van Bristol ten Zuidoosten van Pembroke njn een kooppvaarder van 4000 ton en een tankschip van 4000 ton door gevechtsvliegtuigen tot linken gebracht Ten Zuidoosten van Aldebourgh sonk ren l oopvaarder van 3004 ton na een volter er te hebben gekregen In den afgelobpen nacht hebben sterke afdeehngen gevechtsvliegtuigen de haven en dokwerken te Plymouth opnieuw bestookt met bommen van ieder kaliber Er braken groote branden uit vooral in het Zuidelyk deel van de haven De uitweiking der aanvallen van den voorgaanden nacht werd door deze nieuwe operaties nog aanzienlyk verdroot Overdag noch des nachts zyn vyandelyke vliegtuigen boven Duitsch gebied verschenen Hel luchtdoelgeschut heeft twee vyandelyke vhegtuigen neergeschoten nachtjagers en een mynenveger elk één Verder heeft de vyand gisteren by Ivchtgevechten twee jagers van het type Hurricane verloren De verliezen vaft den vyand bedroegen dus op 21 Maart in het geheet zes vbegtuigen terwyl twee Duitsche vhegtuigen verloren ngen By den aanval op het vijandelyke convooi aan de Westkust van Afrika hebben zich de duikbooten die onder bevel van kapitein luitenant Oesten en kapiteinluitenant Schewe staan bijzonder onderscheiden Waardevol materiaal vernietigd Volgens vaiklaringen van de overlevenden van de 21 Engelsohe koopvaardvsciiepen die door een formatie Duitsche slag8Chq en in het Noordelijk deel van den Atlenttschen Ocesan tot dnÉsa tijn gebracht hadden deze ohepai ook zeer waardevol materiaal aaronder vliegtuigonderdeelen an miHiitfe aaa boord aldus het D NB Polygoon Engeland nog nooit zoo bedreigd als thans HetAmerikaarschetydschrift Life schryft volgens het DNB dat sedert den tyd der Spaansche Armanda Engeland npg nooit zoo bedreigd is geweest als thans De New Vork Post yst er op dat Engeland in de eerste 18 maanden van den oorlog byna 5 miUioen Ion scheepsruimte heeft verloren sn dat men naar m gezaghebbende Engelsche luingen verklaard wordt verwacht dat de duikbootoorlog nog 50 procent doeltreffender zal worden Het blad merkt op dat verder waarschgnlyk nog 3 miUioen ton beschadigd is en op het oogenbhk met gebruikt kan worden Alle Britsche plannen zyn dus afhankelyk van d vraag m hoeverre men over aanvullende scheepsruimte zal kunnen beschikken Duitsche persstentmen Marine en luchtmacht vernietigen 230 000 brt slagschepen brengen 22 schepen met tezamen 116 000 brt m het Noordelyke deel vi i den Atlantischen Oceaan tot zinken 77 000 ton door duikbooten 31 000 ton door vhegers elders vernietigd en weer liommen op Plymouth Met dergelyke opschriften vermeldt de Duitsche pers van Zaterdagavond de sucesberiohten uit het weermachtbencht van heden De Berliner Boerse n Z e 11 u n g spreekt van een nieuwen hevigen slag tegen Engeland en van een bittere pipl voor Churchill en zyn oorlogspolilici Evenmin als het luchtgevaar heeft Engeland het duikbootgevaar kunnen om zeilen schryft hèt blad Onze duikbooten zullen evenals onze strydkrachten boven water den Britten nog men ge verra smg bereiden De lente begint pas De Lokal Anzeiger schryft dat de slag in den Atlantischen Oceaan sneller en heviger ontbrand is dan ChurchiU en de zynen gevreesd hadden Deze slag zal echter niet alleen op de golven van den Atlantischen Oceaan gestreden worden Daartoe behooren oOk de zeer gevoelige bolwerken als de Engelsche havens docks en wapenfabrieken De Britsche stemmingsbarometer staat thans reeds op slecht weer De donkere wolken welke zich boven tiet eiland samentrekken kondigen dtn naderenden storm aan Duitenden bommen op Plymouth Over den tweeden aanval op Plymouth welke Vrydagavond is ondernomen meldt United Press volgens het D N B dat honderden bommenwerpers daaraan hebben deelgenomen Terwyl Donderdagavond 10 000 brandbommen geworpen werden wat dit aantal Vrydagavond nog veel grooter Aan brisantbommen vielen er tydens liet hoogtepunt van den aanval twaalf per minuut of 720 per uur De verliezen zyn nog niet te overuen doch moeten zeer groot xb Er ia geen straat die met getrotfan is De aanvallers kwamen opzetten b het vellen van de duisternis toen de bevolking nog met het opruimingswerk van den aanvat van den vorigen avond bezig was Br is niet gwneM dat er ook maar één Owltseha masiune Is neergehaalO