Goudsche Courant, maandag 24 maart 1941

TWEEDE BLAD MAANDAG 24 MAART IMr i px eer neeruj datl J appe I Ne Pralj I najoor I buk lis van u In tkncht d dt aakt 8 Wart Ite be ao 1 Inieter ander i pram h7 P STADSNIEUWS Prettige feestftVond van Utile Dulci VABIEEBO PROGRAMMA 1JITSTEKEND UITGEVOEIID Bet wal een gezellige feestavond dien de Goudsche gymnasiastenvereen UUte Xhjlci Zaterdag ip Concordia ïeüouden heeft en waar de takykeaanwezigen zich uitstekend geamu aerd hebben j De rfraeses van Utile Dulci de heer VL U Gallas opende met een kort en heette in het byzonder welkom den loco burgemeester mr H P C de Witt Wynen en mevr dr M Jt C de Witt Wijnen Koumans deneonrectór van het Gymnasium dr H J Thiele de teeraren met hun dames enhel bestuur vfin de Goudïche H B S rereeniging Nadat door de aanwezigen staande ket ciublied gezongen was werd op een vlotte manier het programma afgewerkt dat elk wat wils bood AllMeerst werd onder begeleiding van Piet Fün s band The Jammmg Seven die op zeer goede wyze het muzikale gedeelte van den vond verzorgde ten Êehoore gebracht een bewerking van het Come on along uit Alexaiiders Bagtime Band Vervolgens ipng llacTj Nleuwenhuiseö op rdlensteUjke wijze een chanso jyf ioulin qui jase en een paar saAmR pinah When d in done a Madatjrobi SprHk zich BB een vlot Mw zq het iets te vlug sprekwdeo conferencier had doen kennen werd met dgeo krachten een schets in één bedrijf Vergadering van de commissie van toezicht van Charivarius opge oerd Het was goed dilettanten spel waarbij de heer C H Hagedorn die de leiding had met zijn regie alle eer inlegde Het was een schets die zooals in een aardige proloog reeds aangekondigd werd geen beeld van het leven gaf zooals het is maar zooals het giet is Bn zoo was dit stuk waarin de nieuwbenoer ide leeraar op de commislievergadering instructies l rügj over lijn te volgen gédragslun op school vol tegenstellingen Bijzonder goed was laej Nelma Kool toen ze haar theorie ever de opvoeding ontvouwde Bob Galas gaf een uitstekende verstrooide professor die zich by zijn studie door niets van zijn stuk laat brengen De andere medewerkenden waren Ans Heusdens Lo van Dijk Tobi Sprik Jan Zwartendijk en Harry Nieuwenhuisen Na een vaardig gespeelde quatrenains Marehemllitaire van Franz Schubert door Hanna van Woerden en Wiesje Grendel volgde een alleraardig ite k ompendans in typische kleedordracht ingestudeerd door mevr Ella SchoutenAlter di6 de haar hiervooi gebrachte bloemenhulde ten volle verdiende Tot slet volgde nog een blijspel in één bedrijf van J B Schuil InterBiezzo waarvoor als motto kon gelden het door Dolf parry Nieuwenhuisen gelanceerde Het eenige onveranderlukheid in een vrouw is haar eeuwiee vrrsndertiikheid Zoowel Dolf als Marrtn Frans Nelma Kool en Lo van Di raven goed spel te zien Ns afloop werd volop eedanst op de rooIHKe muziek van The Jammir e Beven die zich ook thans uitstekend WMrden De band koppelde aan een goede muzikahteit een prettig enthouBP vne had veel succes cehdo voor het Voetlicht si succes gaf de roond1 vereen Crescendo Zaterdagavond haar jaarlyksche uitvoering In de Kunstmm zaal De zaal was geheel bezet en r heerschte een goe e ftetmninf dus waren de omstandigheden wèl zooals een concerteerende e eaiiging die gaarne ziet De voorzitter van Crescendo de H t was een geanimeerd slot van een iped resl agdet feestavond waarop Ulif Dulei met voldoening kan terugliet beer J de Mink opende dei avond met een woord van welkom Hij richtte tKh in t byzonder tot den heer W Sanders wethouder van Onderwijs en het eererlid den heer M van Lee§t die met zijn echtgenoot van buitarf de stad was overgekomen om dezen vond bij te wonen Dï Riondaccordeon vereen voerde iKma e n qmvangrijk programma op vlottte wijze jit Dit programma bevatte feen grwte verscheidenheid vannumni s waaronder enkele pittigemancfien aardige karakterstukjes enbekende Schlagers In het bijzonderverdient venhflding een groote fantasie vaïi muziek van verschillendebekend componisten genaamd Een bouquet van melodieën samengestelddoor P F de Kort Hierin kon menbeluisterifn gedeelten uit werken van Rossini von Weber Wagner Straussen anderen Het spreekt vanzelf datdeze muziek zware eischen stelt aanhet orkest gezien de beperkte mogelijkheden van het instrument Crescendo bUJkt echter onder leidingvan den heer A van Greuningen welzoover te zi gevorderd dat dit moeilijke nummer op hoogst bevredigendewijze werd uitgevoerd Over het algemeen viel ook de uitfoering der andere nummers zeer teroemen en het bleek dat een eenvoudig instrument als het mondorgel heel wat meer groote mogeliikhedenin zich heeft dan men zoo opjifrvlakkig zou denken Een prettige afwisseling in dit programma vormde het optreden van het Utrechtsche ensemble De lustige zange s Het optreden van dit viertal onder leiding van den heer W van Boxel Mfe tevens als begeleider a n de piano fungeerds was een onverdeeld succes Reeds met het eerste liedje waarin op aardige wijze de verschalende leden van dit kwartet aan het publiek werden voorgesteld had het de zaal voor zich gftronnen Vooral de eerste tenor toonde zich een uitstekend zanger die in meerdere nummers een groot aandeel in het succes hall Met Hör mein Lied Violetta en een gevoplig gezongen Moederlied was hU op z n best Het kwartet zong nog eenige eenvoudige Nederlandsche liedjes terwijl de opvoering van een mozikale klucht uitbundige vroolijkh id teweegbracht De uitvoering werd besloten door een kort woord van den vcorzittei waarna er ilog eenig n tyd over was voor de danslustigen Extra steun in natura aan werkloozen BESCHIKBAARSTELLING VAN BEDRAG DOOR GEMEENTE De waarnemend secretaris generaal van het departement van Sociale Zaken heeft medegedeeld dat de extra steunverleening aan werkloozen e a m den vorm van kleeding dekking en schooisel ook over 1941 ter hand genomen ikl kunnen worden Voor de ondersteunde en tewerkgestelde arbeictag mag over het dienstjaar 1941 per lmieente ten hoogste worden besteed eïTn bedragj gelyk aan het gemiddelde aantal werklooze arbeiders dat over de eerste 10 maanden van 1940 als werkzoekende bij het plaatselyke orgaan der arbeidsbemiddeling stond ingeschreven venneerderd met het gemiddelde aantal tcwerkgestelden over dezelfde maanden vermenigvuldigd met ƒ 6 50 Aan de B boeren en B tuinbouwers mag over 1941 ten hopgste worden uitgekeerd een bedrag gelijk aan het gemiddelde aantal B boeren en Btum bouwers over de eerste maanden van 1840 vermenigvuldigd met f 3 25 Volgens opgave van het departement van Sociale Zaken bedroeg het bovengenoemde gemiddelde der werklooze arbeiders en der tewerkgestelde arbeiders voor deze gemeente 1385 De gemiddelde Spntailen B boeren en Btuinbouwers bedroegen reap 1 en 3 Van het reed genoemde bedrag ad ƒ 6 50 komt ƒ 2 i ten laste van de gemeente en ƒ 4 50 ten laste van het departement van Sociale Zaken Voor B bocren ep B tumboiiwers zal de gemeente van het bedrag sfd f 3 25 per t ondersteunen B boeren respectievelijk B tuinders ƒ 1 moeten bydragen Dè nit dèzB extra steunverleening voortvloeiende ko sten zullep voor deze geme nte over 1941 ƒ 2774 bedragen B en W stellen den raad voor ie besluiten voor deze extra steunveri nmg m natura het bedrag van ƒ 2774 ter beschlkkmg te stellen GOCDEN JL BILECM A s Dinsdag 25 Maart hoopt de heer J W Morie Spiermgstraat 135 den dag te herdenken waarop hij vyftig jaar geleden m dienst trad by de N V Stearine Kaarsenfabriek Gouda Ruim dertig jaar is hy als voormanloodbrander werkzaam geweest Uit vroeger tüden DE GOUDSCHE COURANT MELDDE 7S JAAR GELEDEN Bij akte voor den te Rotterdam resi deerenden notaris August Eduard Roest van Limburg gep ssaerd is tasséheii de ondergeteekenden Bernardus Marinus Perk zonder beroep wonende te Gouda Wilhelmus Georgius Anlhonius van Berkum fabrikant onende te Delfshaven en jonkheer Henri Versluys fabrijkant wonende te Delfshaven aangegaan eene vennootschap en doel hebbende het vervaardigen van brood en meel gevestigd te Gouda onder de firma Perk Co 50 lAAR GELEDE De vyfde cursus in het teekenen te Haastrecht gedurende de wintermaanden door den heer M den Oudsten van Gouda gehouden is geëindigd Hy werd bezocht door 15 leerlingen Negen leerlingen volgden de lessen in het handteekenen en de oVerige die in t bouwkundig teekenen Hoe teekenen door onze aanstaande handwerklieden gewaardeerd wordt kSn hieruit blijken dat verzuinjen hoogst zelden voorkwamen en dat vele leerlingen al de vijf cursussen die tot hiertoe gegeven jwerden bijgewoond hebben 25 JAAR GELEDEN Gisteravond heeft men gezien wat biljarten is hoe een gewoon mensch in staat is zijne toeschouwer door biljartspel in extase te brengen In café Harmonie op de Markt is een Marti nabiljart geplaatst en als eerste speler op dat biljart heeft de Belgische professour Horemans zijn kimst daarop getoond De heer H Eyssen voorzitter van de biljartclub Ter Gouw was zoo welwillend het tegen den professeur op te nemen en hoewel de Heer EijssMj ver in de minderheid bleef komt hem een woord van hulde toe voor zijn bereidwilligheid in deze Gespeeld werd eeri partij van 600 caramboles de Bep groot cadre de heer Eyssen vry spel Prof Horemans beëindigde de partij in zeven kwartier in zeventien beurten met een moyenne van 35 5 17 Zijn senes waren 21 27 135 7 63 1 7 37 16 93 48 4 O O 3 13 55 De heer Eyssen ispeelde met eenmoyenne van 3 7 17 en gaf te noteeren 1 14 O 3 è O 3 11 10 6 0 J0 O Vr 2 0 e heM Horemans gaf na een korte pauze e ige series kunststooten te zien waaronder een carambole over 35 banden benevens eenige prachtige massé s die zeer de aandacht trokken Het publiek was in zulk een groot aantal oppekornen dat de toeschouwers tot z lia op drie tafels Jjoven elkaar geplaatst en ook op de trap naar de bovenzaal stonden ONTVREEMDE JAS TERUQOEVONDEN Twee marskramers aangehouden Te Waddinxveen is Zaterdag een jas ontvreemd waapbij de vrrdenkmg vielop twee in de richting van Gouda vertrokken reizende kooplieden In eender logementen te dezer stede heeft de Goudsche politie daarop een 49 TJarigen sigarenmaker aangehouden gedomicilieerd te Utrecht die de jas in zyn bezit had Zondag is in hetzelfde logement een 47 jange landari eider gedomicileerd te Spaarne verdacht van mede plichtighcid gearresteerd Beide personen zyn naai Waddinxveen over gebracht Het bleek dat de sigarenmaker nog gesignaleerd stond voor ƒ 6 boete of vijf dagen hechtenis Hy kon niet belalen waarom hy na afloop van het onderzoek te Waddinxveen naar Rotterdam zal worden overgebracht OPNEMINC VAN KASGilLDEN B en W vragen den raad ook voor het tweede kwartaal 1941 machtigmg tot tet aangaan va ni kasgeldleermgen tot jen bedrag van ten hoogste ƒ 700 000 tegen een rente van niet meer dan 5 DIPLOMA ALGEKIEENE TUINBOÜWCDKSUS Onze oud sladgenoote mej G W Boon van Ostade behaalde het diploma niet zeer veel vrucht van den tweejarigen jarigenAlgemeenen Tuin bouwcursus te s Gr venhage w AT O AAR f ANNEER S büiWb di i Bfe éAöit Èené SieeswükïsNcderlandsche revue Koi Op metSnip en Step Aanvaj 8 uur Woensdag 2 30 matinee Thalia Theater De misdaad van Fabreani met Karin Hardt Dorothea Wieck Karl Martell en Ivan Petrovitch Aanvang 8 15 tuir Rennie Bioscoop Een hemel op aqrde met Heinz Rühmann Hans Moser Herman Tlumig en Theo Lingen Op het todfieel Willy Hubert acrobatiek Aanvang 8 15 uur 24 Maart 8 30 nor R K Leesvereeni g Kaart en biljartavond Katholieke Jongemiddenstandersvereeniging GoazugsC Maart 10 nur Stadhuis Openbareaanbesteding herstellen van walmuurlangs Tursnarkt Maart 7 3 niir Geref Kerk Spreekbeurt ds jAp C ten Brink Lijdensmeditatie J 26 Maart IM a Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzeo 26 Maart 8 unr Daniël Cursus E H B O 28 Maart 8 9 nor Oosthaven 10 Zitting adviesbureau Ned Vereeniging voor luchtbescherming 27 Maart 7 uur R K Leesvereeniging Bridge drive voor de leden der sociëteit volgens Schevenmgsch systeem onder leiding van den heer L Heinemann 27 Maart 7 30 aar Vitie ETaogelltehe Gemeente Bijbellezing en bidstond Maart 7 30 uar Leger des Heus Heiligingssamenkomst Maart 1 30 nur Terrein OpenbaarSlachthais Algemeene keuring v nctrekhonden en hondenkarren Maart 2 30 uur Nieuwe Schouwburg Jaarlyksche promotie leerlingenAmbachtsschool en uitreiking diploema s leerlingen dag en avondnyvel heidsschool 29 Maart 5 8 uur Ambachtsschool Tentoonstefling werkstukken en teekeningen leerlingen dag en avondschool Maart uur Concordia Propagandaf eestavond Ned Bond tot het reddepvan drenkelingen Maart 2 30 aar Kunstmin VyfdeNutsbyeenkomst concert Rotterdamsch filharmonisch Orkest on der leiding van Eduard Flipse solistMarmus Flipse Maart 2 4 en 6 8 uur Ambachtsschool Tentoonstelling van werkstukken en teekeningen leerlingendagen avondschool APOTHEKERSDIENST Steeds goopend des nachts alléén voor recepten Apotheek E Grendel alleen Lange Tiendeweg Si Adrianus Jonker overleden DIHEC TEliR VAN DE N V GROOTHANDEL EN AARDEWERKFABRIEK VOORHEEN CORNS JONKER ZOON Tengevolge van een ernstigen val in zijn woning is gistèrav ond op byna 70lange n leeftijd te zynen huize overleden de heer A Jonker Czn directeur van de N V GroothanJol en Aardewerkfabriek V h Corns Joiiker Zoon Het verschelden van dtn heer A Jonker Czn beteekent voor dit bekende Goudsche bedrijf een ernstig verlies Hoewel op den leefUjd gekomen die als regel als periode van rust wordt aangenomen was deze oudste directeur nog sle d actief werkzaam en zijn ondeméining had dagelyks zijn volle belangstelling De dood heeft op geheel onverwachte wyze aan zyn werkzaam leven een einde gemaakt In Januari van dit jaar was het 45 jaér geleden dat de heer A Jonker de opvolger wefd van zyn vader in het bedryf Comeljis Jonker dat sindsdien onder den r aara Cornells Jonker Zoon werd gevoeifd Op 1 Januari 1929 werd voor het bedryf de veWnootschapsvorm gekozen waarlbij de heer A Jonker Czn en zün zoon dt heer J C Jonker die reeds een paar jaren vis mede vennoot in het bedfüf was opgenomen beiden tot directeuren werden benoemd De thans overlejeBfeJ zijn liatste dSgënten volle aan zijn bedvtif gegeven dat tot groote ontwikkeling is gekomen en allerwege groote bekendheid heeft verkregen Naast zün arbeid ais industrieel en handelsman was de heer Jonker een figuur op maatschappelijk gebied die zonder zich op den voorgrond te willen plaatsen veel goed maatschappelijk vretk heeft verricht Sinds 1916 dus 25 jareln maakte hij deel uit van het bestuur van de Nutsspaarbank en wel in het tujzonder van de Commissie voor de geldbelegging Als Commissaris van de Nutsspaarbank was hij ambtshalve mede bestuurder i an het Goudsche Borgstellingsfonds jHÜ was voorts de oudste regent vfin Se Werkinrichting tot wering der Bedelarij van welke stichting hij op 17 Mei 1911 als regent werd verbonden Gedurende 38 jaren was de thans overledene medebestuurder van de Onderlinge Brandverzeke ringMaatschappij Gouda die sinds 1891 hier is gevestigd Sinds 1931 was hij voorzitter dezer maatschappij De teraardebestèlling van zyn stoffelijk overschot zal plaats hebben a s Donderdag 27 Maart des namiddags 2 45 uur op de Algemeene Begraafplaats alhier DRIE ODD STADGENOOTEN TOT PRIESTEll GEWUD Gisteren hebben drie oudstadgenoo ten in het Franciscaner klooster te Weert de H Priesterwijding ontvangen de weleerwaarde paters Verbey van Waas en Lafeber O F M De bisschop van Roermond mgr Lemmers ve Tichtte de wijdingsplechtigheid BINNENUIW De burgemeesterwisseling te Delft Mr van Baren de afgetreden burgemeester van Delft wer in 1862 geboren te Papekop bj Oudewater Hij bezocht het geref gymnasium te Am sterdain studeerde daarna aan de Vrije Universiteit in de rechtswetenschappen en promoveerde in 1910 waarna hij zich te Schiedam vestigde als advocaat en procureur In g 1916 volgde zijn verkiezinr tot lid van de Staten van Zuid Holland twee jaar later dus in 1920 volgde zyn benoeming tot burgemeester van Delft Een jaar lang van 1936 1937 was hy hd van de Tweede Kamer De heer F W van Vloten de nieuwe burgemeester is directeur van het p laatselyk bijkantoor van de Incr sobank aldaar en sinds het begin van 1933 lid van de N S B Hij is 51 jaar oud Hij genoot in zijn geboortestad Utrecht middelbaar onderwys en werkte gedurende zeven jaar als volontair in h t bankbedrijf e Rotterdam Hy werd daan ï benoemd tot hoofdarbitrageant en procuratiehouder bij het bankierskantoor van de gebr Chabot te Rotterdam Deze functie vervulde de heer Van Vloten van 1916 tot 1921 Daarna werd hij benoemd tot hoofdarbitrageant en procuratiehouder by de Discontómaatschappy te Rotterdam Deze maatschappy werd in 1934 overgenomen door de Incassobank en de heer Van Violen werd benoemd tot directeur van het bykantoor aan den Heemraadsingel In 1938 werd de heer Van Vloten benoemd tot directeur van de Incassobank te Delft Hbld DE NEDERLANDSCHE S S Naar aanleiding van het feit dat de elder der Nederlandsche S S voormanFeldmeyer als vrijwilliger naar de Waffen SS in Duitschland is vertrokken is S S onderstormleider J P Woltfram belast met de leiding der Nederlandsche SS Deze was tot op heden belast met de leiding van de S Btandaard Groningen DR CONTI BEZOEKT ONS LAND Naar men ons mededeelt is de leider van den Duitschen dienst voor de Volksgezondheid staatssecietaris dr Conti heden in Den Haag aangekomen v oar hü voor genoodigden een lezing tal houden Verdeeling w n industrieele opdrachl ii CONFERENm Woensdag 28 Maart vindt te t Ort venhage in het gebouw Kneuterdyk 20 een conferentie plaats inxaka de verdeelingen van opdrachten aan d Nederlandsche industrie De eommissans gdneraal voor Financien en Eco nomie staatssecretaris dr H Piadf bock houdt een principieels inleiding Voorts spreken de plaatsvervangende leider der industrieele val groep d directeur generaal R Stahl van Berlyn de leider van het centraal bureau voor verde$ling van industrieel opdrachten te s Graverhage Zentralauftragsstelle Carel van Bylandtlaan 16 ir E Nmtz en als vertegenworodiger van de Nederlandsche industrie mr B J M van Spaendonck te Tilburg lid van de organisatiecommissie In aansluiting aan de vergaderinf vindcny particuliere besprekingea plaats tusschen de vertegenwoo igers van de Dultsche en van e Nederlandsche industrie LCCHTAANVALLBN In den afgeloopen nacht vonden kele Engelsche luchtaanvallen PMiata Brisanten brandbommea werden afgeworpen die in enkele g Vallen schade aan woonhuizen to braiSiten Een persoon werd zwaar ge wond twee personen liepen lichte kwetsuren op dilevebing van miutanue ruksooeoeIwen Verzocht wordt het volgende bekend te maken Aan de verlofgangers bm en deh rang van adjudant onderofficier wonende of Verblyfhoudende in de provinciën ZuidHblland Zeeland NonrdBrabant en het Westelijk gedeelt der provincie NoordHolland alsmede op de eilanden Texel Vlieland Terschelling en Ameland die om welke reden ook nog niet aan hun verpl chteing hebben voldaan om de onder hun berusting zijnde militaire rijksgoederen in te leveren wordt alsnog opgedragen die verplichting na te komen Zij behooren zich voor zoover zij van den burgemeester geen persoonlijke oproeping ontvangen heBben vóór I April a s te melden ter gemeente secretarie bureau voor Miütaire Zaken van hun woon of tijdelijke verblijfplaats teneinde te weten te komen waar en wanneer voor hen de gelegenheid opejistaat om de rijksgoederen in te leveren De verplichting om zich te melden by den burgemeester en ter plaatse der inlevering bestaat eveneens voor hen die hoewel geen militaire rijksgoederen onder hun berusting hebbende nog niet de verklaring hebben onderteekend dat zy geen rijksgoederen meer in hun bezit hebben Indien e tot inlevering of aanmeU dmg verplichte verlofganger wegens bijzondere omstandigheden niet m de gelegenheid is persoonlijk de goederen in te leveren kan een en ander geschieden door een familielid of huisgenoot CLANDESTIENE SLACHTINGEN TË LEIDSCHENDAM Ambtenaren vaii den opsporingsdien t liebben in samenwerking met de gemeentepohtie te Leidschendam een gleden slag geslagen op het teriein der clandestiene slachtingen Zy hielden zekere de G uit Voorburg aan Hy was in het bezit van clandestien geslacht vleesch Dit werd in beslag genomen en tegen de G werd proces verbaal opgemaakt Aanvankelijk poogde de G de politie op een dwaalspoor te brengen door voor te geVen dat het vleesch afkomstig was van H van der M te Leidschendam Het onderzoek bewees de onjuistheid van deze bewering Bij den landbouwer M H aan denBroekweg whrd een inval gedaan eveneens op vermoeden van clandestieneslachting Hier werd een groote partij ve t aangetroffen welke in beslag werdgenomen OoTc tegen H fi proqesver baal opgemaakt J Tegelijkertijd werd eeif inval gedaan bü den vee expediteur C t H aan de Tedingerstraat Hier werd het vleesch van een geheele koe aangetroffen Na in beslagneming is t H naar het gemeentehuis overgebracht en na procesverbaal op vrije voeten gesteld Het vlepsch en het vet is naar het gemeentelijk slachthuis in Oen Hftag vervoerd KKUILLEION Nadnik verboden GIPSY DOn ERR EE GEHEIM m Bmtêr s Fo towtkai ijverig op het stiftje papier Ik we t het niet moest de jongemiUiormair bekennen f ex echter gaf den politieman c eelbeteekenend knipoogje Oc brief van dfen man lut loge 8 ii in New ork geschreven zei hüMecuieerd Ik herken het papier Set is Afkomstig van een of anderenPosiaMoknaat in de stad y Goed zoo Jimmy lachte Bratt Maar wanneer je werkelyk zoo ch rpzinnig bent als waarvoor ik mjbmid moet je nog iets anders opfevallc z n An grijnsde Welbewust 7 ft k n bewijzen dat de waar róg fa HonoloeloeiS geschreviai x Ofco l is nogal sterk twafel Huntec Hoe kun je dat aantoo Oot iB heel eenvoudig besta jon btiefje in JWew Tork was Vlireven ibu de man die dat dééd btMm Ga niet naar Honoloe loel Hier staat e ihter niet naar Honoloeloe Een dergelijice uitdrukkingswijze kiest men volkomen onbewus als men zich in dezelfde plaats bevindt als degeen aan wien men schrijft Heb ik gelijk of niet Bravo Jim riep Bratt waardeerend Je hebt inderdaad een crimineelen knobbeL Hierop voortbouwend ntogen w Sdus aannemen dat er in HonoloeloeIemand woont die Gipsy Dott kent endie haar hetzij uit louter welwillendheid dan wel om andere redenen waarschuwt daar niet heen te gaan Wie kan dat zyn Daar zullen we wel dcljtes komen Bob Heb maar geduld En om nu op den onbekende uitloge 8 terug te komen Jimmy Watis er met yien man gebeurd Hij ip neergestoken Hunter slaakte een kreet vanschfik i Ik liet jóu en Gipsy fa de kleedkamer achter en ging naar loge 8 vertelde de reporter Toen ik de deuropende was de ruimte in het ba lfduister gehuld want de gordvnen waren dicht Ik draaide den schakelaarvan hêt electrische licht om doch ditbleek niet te functionneeren Gelukkighad ik een zaklantaarn by me Bü hetschijnsel daarvan zag ik een man Ineen fauteuil zitten 2yn houding kwamme al direct verdacht voor want hürustte met zijn hitof op den rand vande logf Ik riep fcem aanj maar hij antwoordde niet Tii illejte urig greep I ik naar de lamp van het electrische licht Deze bleek slechts los gedraaid te zijn want zy brandde toen ik haar vastschroefde Ik had nu l ehoorlyk licht en daarbij zag ik dat dé man uit een wond onder het linker schouderblad bloedde Ik liep naar bditen postende een suppoost voor de deur van dik logé en waarschuwde inspecteuf BrXft HetN as een laffe daad n mBratt het rfelaas over De dokterconstateerde Olat de man nog in levenwas We hebbea toen onmiddellijk dengeneeskundigen dienst opgebeld Dat is ook de reden waaromvoorkwam dat Gipsy ert jij van deloge gebruik maakten vervolgde Fox lk bracht jullie naar den achteruitgang en keerde daarop nog eens naarhet theater terug om met Greymanen Bratt te spreken Den directeiurvond ik totaal overstuur op zyn kantoor en jiJ Bratt bleek al weg te zijn Vertel jij nu maar weer verder Wieiy de man Leeft hy nog Toen ik het ziekenhuis verliet was hy nog in leven maar de verwonding was zeer ernstig Maar wie is het Hoe heet hQ viel Fpx hem ongeduldig in de rede Bratt haalde zijn schouders op Dat weet ik niet t e man hadniets bij zich waardoor frij z jn iden titelt konden vaststellen ïk verttioed dat aL zyn papieren hem ontstolenzyn want ik kan niet annepien date man als hü niets van jieu aardbij zich jjjm hebben gehad Wat bedoel je met een maA als hij vroeg Fox geïnteresseerd Er zyin verschillende aanwijzingen waarujt wij pieenen te mogen opmaken dat hy een zeeman is of althans vroeger gevaren heeft antwoordde Bratt bedachtzaam Het oïficieele si atement dat wij waarschynlyk over hém zullen verspreiden luidt al volgt Ongeveer 30 jaar oud lang 1 80 m bruin haa krachtige Uchaams bouw Op den linker onderarm is een slang en op de borst een Amerikaensche vlag getatoueerd yn onderklee ding is van een soort welke zeelieden iewooniyk dragen evenals de stof van ijn colbert en zijn schoenen Wanneer hy bestolen werd heeft men hem alleen zyn papieren ntnomen want in één van zyn zakkeen bevond zich een bedrag van 200 dollar Voorts werden nog andere eigendommen op hem ge vonden zooals een zakmes een blikken doos voor pruimtabak en dere kleinigheden welke len man van zijn slag gewoonlijk bij zich draagt Het eenige afwijkende was misschien een waardevol gouden horloge Aan den binnenkant van het deksel was de naam van een horlogemaker in Pearl Harbour gegraveerd Pearl Harbour dat is de havenvan Honoloeloe zei Bob Hunter Fox knikte Het zal geen gemakkelijke taakzijn de identiteit van het slachtoffervast te stellen meende Bratt Wanneer de arme kerel er het leven f brengt zal het stellig nog weken duren vóór hij m zooverre hersteld is dat wij hem een verhoor ktmnen afnemen Fox zoog atm zijn jp en liep in gedachten verdiept df bibliotheek op en neer h Plotseling bA ef hij vc Bratt staan Denk je dat die man iets met Harris Frank heeft uit te staan viroeg hij Bratt s gezicht was een vraagteekejl Ik weet het niet Jlm maar ikbetwijfel het Daarvoor maakt hij naar mijn meening een te fatsoentijken mdruk Harris Frank bijgenaamd dekapitem kende heel wat zeelieden overwoog Fox Maar wie kan dan fteze misdaadop zijn geweten hebbeh vroeg Bob Hunter Zijnr ei geer sporen gevonden faspccteur De politieman haalde leen veelgebruikt notitieboekje te voorschijn en sloeg dat behoedzaam open Tusschen twee bladzijden gen een paar groene loovertjes zoi als die wel eens op costuums noorden genaaid Ik heb eiken centimeter van de loge a gezocht en het eenige d t ik vond was dit hier zei hij langzaam Himter en Fox keken elkaar veelbeteeke nend aan Sratt knikte begrijpend Ik weet wat juHic denken Ik kende revue ook die bi Greyman wordtopgevoerd Ik heb haar zelfs twee i maai gezien In het laatste bedrijf treedt o m Irene Elancy op Zij danst een nymphendans waarbij zij eea costuum draagt dat met dergelijke loovertjes is bezet hm Fox floot zacht door zijn tanden Ik heb gehoord dat miss Fancy tijdens het laatste bedrijf oneenighetdmet haar kleedster heeft gehad vervolgde de inspecteur elke woord dathij sprak overwegend Ze verkleedde zich alleen en kwam daardoor te laat op het tooneel Je denkt dus dat Irene in dat korte tijdsbestek gelegenheid heeftgehad naar loge 8 té gaan vroeg Jim Fox Tjonge Bratt als ze aldien tijd alleen is geweest bestaat eralle reden om haar ernstig van denmoordaanslag te verdenkoil Inderdaad ja maar ze was helaas niet alleen Jimmy H dat zoo In het betrekkelijk korte tydsbestek waarm de misd ad kan zijngepleegd vertoefde je oom in de kamer van Irene FancjH Jim Fox sperde zijn oogen wijd open De zonderlmge gedragingen vm zijn achtbaar familielid brachten hend zoowaar in verlegenheid Al zei hij met een pijnlijk gezicht dat zal oapa Tooias wel zeeronaangenaam vinden Moet hij nu ookverhocffd worden iWordt vérveigA Hr k