Goudsche Courant, maandag 24 maart 1941

De partij KeUer Hun bad het v oOgende verloop I 31 2T 10 23 28 37 32 XI 26 t 37 31 14 1 2i 41 7 11 17 33 28 10 14 30 27 M 18X27 4 39 33 17 22 31 32X21 22 24 S 28X17 11X23 32 21 18 2 33 8 31 28 22X31 33 38X28 23X41 7 26X37 S 10 34 36X47 26X37 8 44 38 6 11 39 42X31 1 23 B 33 28 l 36 38 82 11 18 10 36 31 20 24 37 43 38 9 13 11 n14 20 18 31 M 8 11 12 IQ 14 3 18X7 12X1 13 £ 10 22 40 47 41 8 11 14 2axii 11X22 41 41 38 1 7 IS 34 30 13 18 41 48 43 X3 d0 18 32 27 0 13 43 33 28 18 22 IT 41 38 ♦ 44 40 39 21X42 18 4 7 11 49 30 23 18X28 ia 37 32 12 17 48 30X38 13X3 20 31 28 22X31 47 48X37 20 24 21 26X37 8 10 48 43 48 7 11 21 37 31 17 22 40 40 34 29 24 23 32 27 11 17 SO 34X3 14 20 24 41 37 2 7 91 2b I4 25 47 41 3 8 82 14X1 11 18 28 90 14 7 H S3 3X21 18X4 Ï7 44 38 17 21 Wit geeft 1 et op SPORTMIEUW ZiWIIIHWIl IN MÜNCHEN GLADBACH DE GEBRUIKELIJKE VOLGORDE Ji Cor Kint Ragnhild Hveg er ea Anni Kapell wiqnen M eht fota R N COR KUIT Bij de derde Internationale ontmoeting In Mllnchen Oladbach hebben opze landgenooten zich weer goed geweerd Cor Klnt woq weer den 10 meter rugalag Alle Stijl werd op den 110 meter borstcrawl met een handlengt geslagen door Ragnhild Hveger terwijl Jople Waalberg opnieuw In Anni Kopeil haar meerdere moest erkennen De uitslagen luidden 1 0 meeter borstcrawl 1 Bagnhlld Hveger Denemarken 1 RUn 4 4 sec 1 Alle awjl Ned 1 min II sec I Blesl Kremer Duttschland 1 min 11 1 sec 100 meter rugsUg L Oor Klnt N d 1 min 11 J sec 1 LUI Weber Dtl 1 nUn ITJ soe M meter achooI9Iag 1 Annl apeU DU 1 mta Itl sec 1 Jople Waall erg Ned 1 min S1 Ï ae MO it eter wlssdsl estafette 1 Nederland 9 min 11 4 sec Cor Klnt 1 min 14 sec Jople Waalberg 4 min 1 4 sec Alle StHI 1 min 1 4 sec 1 Duitschland B mto ÖJ sec Uesl Weber 1 min li I sec Anni Kapell 1 min llJ sec LteM Kremer 1 min U l sec Btktf Na een meer spaonenden don troaien wedstrijd h ft ZUId HoUond te Breda een verdiende overwinning van 2 0 behaald op Zuid Nederland Technisch waren de WesterUJken aanzienlijk beter doch door bet groote enthousiasme waarmede de Zuld Nederlandsche ploeg speelde werd eerst kort voor het einde het pielt definitief in het voordeel van Zuid HoUond beslist Het ver doorgevoerde samenspel van de ZuidHeUondKhe voorhoede had weinig succes tegen de u tstdcende duidelijke aditerhoede Van dep DoU en Koaer trachtten met individueel spel door deze verdediging heen te breken Hetgeen echter niet gelukte In den Zuidelijken aanval was de linksbuiten Smeets de zwakste punt J W Tamlnlau de beste speler Zijn goede schoten werden echter door doelman Haltink op uitstekeode wUze verwerkt Na tien minuten had goed samenspel vsn Esser en Van den Doll tot gevolg dat laatstgenoemde den bal langs doelman Boost kon plaatsen In weerwil van een veldmeerderheid slaagden de Westelijken ér niet in vooij de rust den voorsprong te vergrooten In de tweede helft was Zuid Nederland aanvankelUk in de meerderheid doch Haltink verdedigde zijn doei uitstekend Na n kwartier nam Zuid Holland het spel weer In handen doch eerst etyilge minuten voor Int einde brak Esser alleen door de verdediglng een eiL bracht by den stond O £ I Dammen Kampioen Keiler geslagen In de ta Lommerrijk te HUlegersberggespeelde zesde ronde van het persoonlijkkampioenschap van Nederland werd dekampioen Keiler door Ham geslagen De resultaten waren S J Druijf Jr J Blom i 0 J J de Krijger P J v D ftelei 1 1 R C Keller Pb J Haraf 0 1 J M Bom W van der Kraan ï L De stand na deze ronde luidt thans J M Bom 8 uit 8 P i van Dartelen t OlsterwUk Sarto 4 1 Oroen Wit RAC 1 4 ujt g R C Keiler 8 uit 5 J Blom 8 uit S W van der kraan S uit S J J de Krijger 5 uit 5 Ph J Ham i uit 8 J Druijf Jr 3 uit S O E Hartman 3 uit 5 J DrUiJf Jr wit opende 31 27 door 1 Blom zwart beantwoord met IB 23 D partij werd onregelmatig voortgezet Beide spelers bezetten in de opening de kerkhofruit Blom wist een hekstelling aan zijn korten vleugel te formeeren Het middenspei werd vnj ingewikkeld Blom kreeg hier positie voordeel en wist dit zoodanig uit te bulten dat DruUf n 4S zetten op moest geven De partij R C Keiler ynt egen Ph J Ham werd onregelmatig geopend Ham accepteerde een opsluiting aan zijn korteiv vleugel waardoor hij bijzonder moeilUlr spel kreeg Ham wist echter op fraaie wijze uit deze opsluiting te komen In het eindspel overzag Keiler een eenvoudig maar verrassend damzetje waardoor hij de partij verloor W V d Kraan wit opende 32 IS beantwoord door J M Bom zwart met 16 23 Dit werd een goede positiepartij In het eindspel kreeg Bom materiaal voordeel HU zette hier goed voo en wist de partij op zijiv naam te brengen Oostelijk elftal Noord HoUand 1 8 ZuldNedertand Zuid HoUand westen Promotie klane A BMH 4 Zandvoort 4 4 Strawberries BOS 1 4 DHC HDM 1 1 1 Promotieklasse B Hilversum 1 Allanaar 1 1 Baam Goot 1 1 4 SCHC PInokkIo 1 1 Tweede klasse A DRC 1 Kievlten 1 I HCM TOGO 1 1 1 itHYC 1 Rotterdam l l RljswUkHHYC 1 I Derde klasse A Victoria 1Victoria 1 1 1 KIIYC 4 KHYC 1 4 4 Rudito 1 Hudlto 1 4 1 Derde klasse B HDM I RDM 1 1 1 HOC 4 HLC 4 4 Lelden 3 RIJawUk 1 1 0 Derde kUsse C Zandvoort BMHC 1 1 1 Alliance 1 BMHC 4 1 I SOS 1 ca de Werve i 4 HBS 1 VCL 0 1 Vierde klasse A Laonidas l Owdreeht 1 l S Vlftflé klasse B VCL 1 Leonldas 1 1Oroen Oee 4 Mudlto 1 1 Vierde klasse B VCL l Oraen Oeel i SOS i RUswUk 1 1 4 vierde klas C a te Werve 4 Togo 44 HOC 4 I lden I 4 1 Vierde klasse C Lelden 4 CL te Werve 4 i S DHC 1 Togo I 1 1 Togo 4 Lelden 1 t Lelden 4 HOC 1 4 1 vierde klos E Kieviten 4 RDM 7 1 1 Vierde klasse E HRVC t Klevlten 1 1 Togo 4 Klevlt en 4 1 1 Kievttan 4 aiX 4 1 3 HDM 1 HDM 7 l L Oosten Tweede klake B EHV PW vet 4 1 PW 1 Almelo 1 1 DKS 1 Bully 1 0 Tweede klasse C Nijmegen I Union I t1 Oosterbeek Union 1 l Wageningen Arnhem 1 7 4 Zuiden Tweede klasse B HTCC vat ONT 1 4 Concordia Venio 2 l o Noorden Afdeeling A OCHC ORBS 1 4 Oroningen 1 HVA 4 1 Groningen 1 OronStud 41 i Daah HCW 4 1 ƒ Afdeeling B Rap l 4lurry 0p 1 4 uke LHC 1 14 Westen Afdeeling A Den Raa Haarlem BDHC Togo 1 1 MDir HOC Atdeellng C Den Baag ottetdam A SOS Rotterdam 4 1 Den H a Botterdam B SOS 1 BDM 1 4 0 HOC 1 HHYC 1 1 4 Leiden Togo 1 1 1 Atdeeimg D Den Baag A HHTC 4 RLC l 4 Den Haag B HHYC 4 80S 1 KI v 1 HLC 1 1 Leiden 4 HRYC 4 l Togo tRtlswtJk 1 1 0 i Oen Haag C HOC 1 BHTC 7 8 4t ▼ CL 8 4 7 g Zondag worden dk wedstrijden te Uaar leen voortgezet Bokim De wereldkampioen ier zwaargbwlch ten Joe Louis heeft weer eënl een knockout overwinning tiehsald ZUn uitdager Abe SimOh was te Detroit In de dertiende ronde van het gevecht niet In staat verder te boksen zoodat Louis door technische knockout wam lAZKK B K8T OmmtMt tOft fatmoh I In dk DeutschlandhaUe te BerlMi etndigdeJae str d tusschen Heinz Lalek oi Heuser na tien rondos onbcsUat lil bet vedergewicfat zegevledé M Dultscher Welks in de vgtde rondl door knock out over d Deen KronUwtT fBIfen fvto B d mm r ipalen kun tpa zanSer ophdf Dat 4 eehter ook voor deze geei teivken strVd belaagstelHng bettaat beiB si Ideze foto gemankt m Lommerrifk I HtttegeTibeTg vaar pisteren de ze d ronde v n het pcrsooni l Inndsfcomptocjvjrhop uisrd erspecM Op int acU rgrwMl Jitteft d oitdidatnt achter htm bord I 4 A D O on D ttC staan gelijk I Het lot van CV V vrijwel bezes d ADO D D H C tlMB gelijKl Dat Is ket vcrratnnde nieuws D H C deed haar pUrht en klapte t Oool met i i maar de Hagenaark troffen n vastberaden DFC dat weliswaar n 2 0 aciiterstand kreeg na e n uiir van hard ploeteren doch toen dank tU n paar weergalooie printjes ran Mijndera de balans met Mn Oég In evenwicht bracht Dat was n ffioreele klap voor de thuisclub welke daarna n kwartier lang eenvoudig weg was DFC bleek echter niet in staat van de depressie te proflteeren waarop A D O te het slot weer heftigen druk kon gaan itoefenen tonder resultaat echter Sparta dat sell fraai won 1 4 v n D W a moet het oog tegen de beide rinlea opnemen xoodat wo dus kunnen eggen dat Sparta straks wel eens zal gaan uitmaken ie er a kampioen van deze afdeeling wordtl K FC s herstel ging üoor ditmaal ten kosten van Hermes D V S S 1 De Schiedammers zijn wel kfgexakt Met dezelfde cijfers Klopte FcUenoord de mraischeo uit Umuiden het wu noodig na die beruchte op het Storm vogelsveldl In afd II schoot Xerxes uit de hoek en de I zege op V U C betegelde tevens Trtjwel het lot van CV V dat natuurlijk niet tegen de kampioenen op kon V S V nam met n 4 0 genoegen De derby te Amsterdam AJaxBlauw Wit leverde den roodwitten een ï 1 victorie op ► ♦ COMPEnriESTANDEN AtdsellBi 1 wast ADO DHC Bpsrla DW3 Drc Pellenoord HDVS tormvogels n oool li i u M U M M 14 14 14 4 1 44 M 14 14 11 11 14 11 4 41 ÏI n n M 14 1411 U H 14 44 144 VM 141 1 11 i n 1 41 4 44 411 4 W KFC M 1 n t i a4 AMselIng n westi u u 44 n u IJl Haarlem AJax DOS 14 14 14 n 14 n M n 1 11 1 11 l U Blanw Wit 14 14 14 11 4 44 14 14 14 14 U 14 11 44 n RFC 11 11 1 71 Xerxes 11 11 14 44 4 11 CW 14 1 u 4 14 44 4 11 Atdeelltti m t osti nasadaa il 4 M =II IJl NEC 14 4 1 14 41 4 1 4t Tubantla 14 4 a tl M n IJl Enschedé 14 4 4 14 14 14 W iteningen 14 1 4 U 14 M4 4 11 Quick 14 i 4 14 14 44 4 11 Henüelo 14 1 14 11 41 nsch Boys 14 1 14 11 H 4 l AGOW 14 1 14 U 14 44 m k Ahead 14 4 U 14 11 95 4 41 AMeeitau IT Siil l nv 14 14 M 14 41 1J4 NaC IT 4 B 11 44 1 fullana 14 14 14 4 44 1 14 LONGA tt n 14 41 in J 14 14 44 1 44 BVV Al 11 14 44 1 NOAO i 11 14 4I l MW 11 U 4 44 Wniem II it 14 11 14 LM Belmond H 4 U 14 i n Umburgla 11 i U s 14 41 1 U 11 4 M 4 4 U I AtdsMIng ▼ Noerdt Be talek ia 4 14 14 14 LM I ceuwarden 14 14 n 44 n 144 Vel idtas u 14 14 11 1 44 BSC 14 M n n 1 41 Heerenveen 1 U 11 44 444 OVAV 11 tl 14 n Aehmaa 11 14 41 41 Bneek 11 11 14 4 41 WW J u ti 44 LM u 44 44 4 44 c KlaMC A Bmma 14 14 n T U IJl Quick li 14 144 WV 14 14 41 14 1 U HVT U 14 44 44 1 14 Blledrecht 11 U a tt L Martlnlt u U Il 4f M BIfT 11 M M U 4 14 Visa 14 4 9 41 4H Meptunua 11 t M a 4 H UnIUs 14 i 14 4 n n 1 43 Spartaan 1 1 n 4 JI S4 441 SS Elasaa B Overmiua li 4 14 M u 1 14 WVS 14 IS a 4 U LH Vrlend sAaar IS 14 M 14 44 UI W U 14 ir n IJ BicccMor 14 U i it t lt OOS 11 11 4 44 LM Fluks 14 11 11 11 1 1 Oouda li 4 14 M M llallandlaan 11 4 11 14 441 Vl U 4 1 14 4S 4J1 tnIM 1 NEDEIUANDSCHE lC FBALBOIfD Da uitslagen lulden NOORS HOLLAND aMjate klua aaartem OosterkwartterBlauw Wit l l onder protest van Ooaiarkw Xnwierdaat aporHet Koog S 4 4 t t 4SVK t t Etno ROLLANa TWekd klOH A Den Baan Baady Ons Elberi egt 1 1 4 OrmlUtMasten AchlUes 1 4 ¥ Rotterdam Ons Hnl 4lpangen D d klasse 3 Den Haag Die Haghe Hymptoali I Xerxes stelt zich veilig Fraate zege op V Ü C Het 6 1 nam Xerxes glatoen revanche voor de een paar weken geleden te s Gravenhage tegen V U C geiBcasseerde nederiaag en tegelijkartijd loodste zU daarmee haar scheepje In veilige haven Dat get eurae wel aiet in een grooten wedstrijd maar toch zullen de vrtj Ulrgke bezoekers die de Iciüe van een to t nu toe wel zeer onaantrekkelijke lente hadden getrot eerd en zich aan het Schie SchieKanaal rond de kalklgnen hadden verzameld zich hun uitsMpje niet hebben betreurd omdat er tot kort voor iiet einde Miuung was wie bet zou winnen en omdat er een Lagendaal stond die wel bijzonder op dreef Was in weerwil van een lastige knie n aan wiens inzicht en capaciteiten het tenslotte te danken was dat binnen enkele minuten een bedreigd gelijk spel in een kloeke zege werd omgezet Dia zege zat er eigenlijk van bet iwgiu af aan in Oe Hagenaars met een invaller voor bun doelman en K de Harder lieten ia hun spel wei heel duidelijk uiilcomen dat zij niets meer ie winnen of te verliezen hadden Zij speelden zon der entrain zonder vuur rekenden te veel op Let kucces dat de steeds verwisselende vleugel B de Harder Van Gelder wet zou opleveren Tot een kwartier voor het einde was het vertrouwen daarop ook wel gerechtvaardigd hoewel De Haan en v d i oom die Verploegen uitstekend verving meermalen dit duo te anei af waren Op dat moment immers waS de stand nog 1 1 en de troef welke Xerxes bez l In Lagendaal bad tot dusverre getaald In bet onde eel productiviteit I egio kansen had bij met zgn doorzetten n vaak handig passeeren van een of neer tegenstanders v6or zichzelf en zijn buurlieden weten te scheppen doch er was slechts Één van georuikt een kwartier na het begin reeds toen Hoevenberg den bal hard In het doelgebied kopte Holfes miste en dè ex internationaai met een Unkachen schuiver doelman Maglto het noUJken gaf Goed doelmanswetk De keeren dat Lagendaal alleen voor Magito kwam te sUan of evenals zijn gverige secondanten Kruisbergen en Hoevenlierg een schot loste bleven onbeloond m e door het keurige werk van den man onder de lat die herhaaldelijk goed ingreep Aan de andelte zijde stond daar betrekkeigk welmg tegenover Van Getdec en Oe Harder bezorgden Damme wei eens w t werk astig werk soms zelfs met oaverwachte scboteo maar de Aotterdammer had blgkbaar zgn dag en maakte steeds schoon schip tot plotseling een schuiver van Bonder hem verrasta Zoo was de stand 1 1 ontstaan en veertig minuten lang bleef het 1 1 hoewel na de hervatting de bal van Lagen daals voet keer 9p keer naar links en naar rechts scherp door de verdediging sneed en op Rottenjomsch xebied de achlerspelers eenige malen zoo gevaarli k5 terugspeelden dat Damme heel at moeite had om de puzzles op te lossen Toen plotseling binnen vijf minuten was heti pleit beslecht ten gunste van Xerxes Daartoe door Lagendaal m de ge legenheid gesteld knalden Kruisbergen Hoerenberg en nogmaals Kruisbergen den bal tailgs Magito en kort voor het eindsignaal van scheidsrechter Aussem die blijkbaar een bewonderaar is van het spelletje 4k zie ik zie wat Jij niet ziet maar die ook wel eens iets niet ag wat een ander weer wel opmerkte maakte Lagendaal er met eèn diagonaal rhot van links 5 1 van Verleden weck met 7 1 verloren nu met 5 1 gewonnen Het moet biJ een dergelijke gebeurtenij zijn geweest dat Ërederode de gevleugelde woordes sprakhet kan verkeerenl De elftallen waren Xerxes doel Damme achter v d Toom en Louwe midden De Haan Duhtwldom en Fontein voor Barzilay Hoevenberg Lttgeadtial Kruisbergen en Sjerp V U C doel Uaglto achter Rolfes er Hendriks midden Beuning Stam en y Hoek voor Holleman Bonder Jcngeneel V Gelder en B de Harder Koogsche éurprise H D V S GESLAGEN Nadat verladen we Stormvogels als slachtoffer van de energieke pogingen van K F C om nog van de fatale plaats ai te komen gevallen was wonnen ditmaal de Koogers verdiend met 3 2 var H D V S Nadat H D V 8 eenige druk op bet Koogschedoei had uitgeoefend wist K F C bet ipel te verplaatsen en nam zij na een kwartier dpor De Boer de leiding K F C bleef kranig volhouden doch Juist voor bet einde vaa de eerste hel wist Lex Jaase na fraoj soloqpel de partij a op gelijken voet t brengen Dodelijk na de hervatting pia itste De Boer het leder naar z n lechtsbuUen Lamie die met een ver schot keeper Verstrata die na een half uur in de eerste helft Beun vervangen had verraste De beaoekers legden er lui een schepte op en K F C moo t haar volle aandacht aan de verdediging schenken Na een half uur ging de voorhoede ec echter weer eens tusschen uit en De Boer wist den voorsprong tot 3 1 te vergrooten Eerst kort voor liet einde verkleinde Borrani den achterstand tot 4 2 Sekêktm LANDAÜ WINT GRONINGSCHEN VÜFKAMP Te Oroningea werd ü de afgetoopen week een vijtkamp gespeeld waaraan deelnamen de Amsterdamsche meesters H Kmoch ea S Landau de Grontngsche hoefdklasaespelers n A H Roose en drs C Scholtens en A K Krutt uit Saeek De indsta id werd l Landau 1 ptn i Scholtens Zit p 3 Kmoch i ptn 4 en 9 Kruit 1 p Roose 11 2 il Verdere N VJB uitslagen AFDEEUNO I WZ Zeeburgla l AFC ZFC 1 L Alcm Vlclrlx CSV 1 1 DWV Alkra 6oy WFCW Filsla 1 4 HFC volendam 1 4 RCH De Kannemers 4 HVC Vetox 1 t EOO HBC t AFLiKELtNO O Tweede klaas Unltas Spartaan 4 1 HVV Emma t l VIOS BMT 1 l UVS Fluks l 1 SW Sxceislor 1 a Gouda Overmaas Ir l De Holl V schaar 1 1 Dsrda klasse HUUnen Lugdunum 1 1 TONECIOO r c 1 0 SJC ASC 1 BI Zwart De Oi levaars 1 3 DOSR LaakkwarUer 1 3 HVC HiUegom 4 VCS VOC 1 4 Schevenlngen D Z 1 Q De Postduiven Oe MusSchen 1 4 H V Holland GDA 1 1 DHL BEC i 1 Woerden Olympla J i ONA OW 1 VFC St Volharden 1 m Alphen Fortuna O o De Pechvogel t Noorden O 2 DDC Excelsior 1S20 S 1 Leonidas COAL 4 4 DCL8VW 1 4 Vlerf klsiss Bouwkoop Texas 4 4 08V Wilhelmus 4 1 LDWS Archipel 4 4 VVP Postalia 4 1 CromvUet E800 1 1 Boodenburg Alphla 1 4 Oranje Blauw Te Werve 4 1 tuasstraat HOV 4 1 OUNO De Jagers 44 Hoordrecht DONK 4 1 BodegravenOouderak 1 0 Amerst SV Waddinxveen 1 1 Kranenburg VDS 4 1 RIJswUk Zwart Blauw 1 1 Spoorwijk Wassenaar 1 1 Schoonhoven BTC 14 3 Quick StepsUrtus 1 i DeUla DVK OB 1 3 DSO Wit Blauw s I Celerltas OLIVEO 4 3 WIK sOravenzande 3 DVC Delft 1 L Concordia RAVA 1 3 DLVS USC 4 14 SFC Belvedere 1 3 Schiedam Transvalla 1 4 NRS Steeds Hooger 1 OINEIUADRL r4 CKC DUstant 4 4 s Orayendeel Merwed 1 Papendrecht SW r4 Bas aaista klasse VUC n FeUenoord n 1 4 Xerxes n Qulek n 1 1 Sparta n DHC n 1 4 s Bas tweed klasss WC ni HBS ia 1 4 VVS a hw q 1 1 ADO ni Sparta UI 1 4 Excelsior ni ocL n 1 1 CW n OOS n 4 4 Emma u Unltas n 4 3 Bes flard kisss Schevenlngen iq LFC n 4 4 VCS n HVV IV 1 1 Celerltas II ONA n 1 4 HBS IV Quick m 1 3 Laakkwartier UI BMT n 0 3 VUC IV HVV III J 1 Xerxei IV OSV II 1 1 Olympla II NA in 1 3 Oouda III Martlnlt n il r x Exeelslor IV HDVS IV 4 0 use n FSV Pretorla n 1 1 SMV PFlorissant 11 St Hooger U St Volh n 7 3 Oe Muuchen ni Coal n I 1 OOS Hl DFC UI i i VOC II De Mussohen 4 3 SUedrectat II Zwgndrechl n 4 1 AFDEELINO TV Tw d klaas Venlosche B Standaard 1 1 Rolplng SDW Helmondla tt ESV SVD 1 3 Plcus RKTVV l WSC NEVELO 3 1 WUhelmina Schljndel 1 9 Zwaluw De Vjilk 3 3 TOP Brabantla 4 1 Alliance De Zeeuwen 1 1 Middelburg TSC 3 4 H ro RBC 1 4 Swolmen Armada 0 1 DSS WV n 4 1 VIOST TtglU 4 4 FCV Panning 1 1 ServaUus Steyl 1 0 Wittenhorst BelIiMla S 3 Gennep Boxmeer 3 1 Stonnv Hllc n 1 3 Astrantia VC 1 MULO Geldrop ï o wit Zwart Tongeïfé 4 PAZOBWB 3 1 Zaltbommel RKC EKC Breda 4 1 DNL SCO 4 1 ROode Ster Dongen 4 1 DESK Seeimeer 1 li MOC Nieuw BorgvUet 1 1 Zeelandla U De Zeeuwen U J 4 lOtGOSLAVIB HONOABIJE I L De te Belgrado gespeelde landenwedstrljd tusschen Joegoslavië en Hongarife eindi d In een gelijk spel van 1 1 welk i stand rtbdi was verkregen met de rust H idreaaen DERKSË N EN V d VIJVER NO NIET OP DREKF In het Sportpaleis te Antwér en Werden Zondag internationale wedstrijden gehouden Oerksen en Van de Vijver moesten het in den sprint opnemen tegen de jeugdige renners uosselin en naeroos Kr werden zeven series gereden Unze ianogenooten bleken nog uiet hun ouden vorm te heboen tèeruugevonden Wel wisieo beiden van HeerDus te Winnen maar zij moesten de meerderheid erkennen van jrosseiin die verschillende tactische series reed en op uitstekende wijze de overwinning wist ie oehaien Bij e stayers wojs Meulemans verreweg l este in drie manches gaf hij zijn tégeastanders geen schijn van kans Wiersma vergde van Van der Voort veel te veel in de achtervolging tegen Meulemans waarvan de Belg Leysen tiandlg profiteerde doro de tweede plaats te veroveren De uitslagen luiden Totaalultslag 1 Oosselln 4 pnt 2 Derksen 6 pnt Van de Vijver T pnL 1 Haerbos 10 pnt Stayyeyrs Totaalultslag 1 Meulemans 79 km 2 iieysen 14 k m 380 meter 1 Van der Vo rt 73 k m MS meter 4 Manere 72 k OL TS meter i Van den Acker 69 k m 37S meter VAN VUBT WINT TB ZilBICa Aan de wedstrijden die Zondag op ide Zürichsche winterbaan werden gehouden namen onze landgenooten Wals en Van Vliet üeel Van Vleit zegevierde Iq den sprint over Merkens en Kauffmann Bij d stayers bezette W U de tweede plaat achter den Zwitser LItschl eè voor den Dultscher Lohmann Emma s eerste puntenverlies Ovamaaa Mf w a q kaar naast Ma Teate B YA ZzJti de een port aan Flaks BevsadirT S V V dat eek aag nieeleU ui l 8 o M o i v irr ani ja Rel I ttm 1 de Betterdaauaan aet kaa NnL I lea a itak aebtar a DaardeerT I 4 wekite kearasl aaa deih jl Goede dag voor Ben tenUen berekealag la afd A moeten tg weatrQdea werden geipccld d ed Mia varig w ek yoeiweUea dst er deten Zendac feest iQn btf Banu Zee ver iUb we neg niel n ta plaat van feest wae er gisteren kei eente pulenverlle ta den vem vaa een gelQk spel tegen UM yZ Nlenaad IwVtelt meer saa krt komplaenschop vaa de Oerdtenaren maar na hn i predaettev osldveer Van Welienea ep de swait Ittst i kernen te staan vaH ket te beden et de Utel ongeslagen zal worden verkregen In deseltde afdeeling won Dalta den belaagrUken wedstH d legen Spartaan dat inliissehen nog alel bekeeft te wanbeBcn In S B ma bet een gwde dag veer Overmaas gemijt Kansen tl In wierpen berde ploegen zich ïêrstond I vuur In den strijd doch spoedig vi r i ldit an los maakte eerdoelpZ i lMoonen daC lecbter wegens buliJ iwerd geannuleerd BMT deed hei ÏÏ De Haan kreeg den bal van rechS lschoot zuiver in den hoek De gasl t lden sterker doch tot aan de rust Si I de stand ongewijzigd t Na de hervatting was Vlos beter dreef en Van Gogh khalde onhoudba IVlos bleef sterker maar BMT hsililgeluk en kon uit een hoekschop d i lding nemen Vlo kreeg hierna nos JTI lijke kansen doek dece werden aU hals gebracht Om de onderste plaotil Zuid Holland klopt Zuid Nederland In een meer spannenden dan r u lwedstrijd ilaagde Unltoi er in den JSIde onderste plaats zoo belangrUkon nXIrtrijd tegtti Spartaan met 4 1 te wionilHet eerste kwartier werden de Oorenilmers nogal eens verrast door het rhÏwI open spel van SparUan dat reed ibm 1dig de leiding nam Doch nadat UnHilop fortuinlijke ijze gelijk had gemukil3n daarna zelfs de leiding had genonu I kon zU de gasten beter bedwingen 1 De tweede helft had een vri ecinUdi I verlooi Het voortdurende offensief i lUnltas werd slechts sporadisch HooJItegenaanvallen van SparUan ondawlken Dat het in deze helft slechu bij twH I Qorcumsche doelpunten bl ef wMnloor I do stand op 4 1 kwam hadden de gaïtia I uitsluitend aan geluk te danken 1 Nog een booswicht Overmaas deed te Go ida gurtj nat en keerde met een ovi nnin n t j huiswaarts Ne eenig terreinveritenoii hal Gouda hij eer goeac n aai i uow Hijke succes waarna een strijd ontstonl waarhi Gouda een tikje sterker vu Toclf kon Verwey voor Overmaat ft lijkmaken toen de Ooudsche achterboedt wat aarzelend optrad en kort voor do rust kregen de Rotterdammers een voorsprong toen Gerrltie de Goudschc dosU mgn nie voljjoende kon wegwerlien 3 De tweede helft naiwrehj bt gonnen of die enthousiut doorzchenili midvoor van Overmaas had opnin succes en evien lUer maakte de HötteN damsche linksbuiten er met een prachtigen omhaal 4 1 van Het tempo dit tot dan toe zeer hoog was geweest ïe slapte wat en de strijd golfde vsn tol dod Doelpunten vielen er niet meer Een der Itotterjamsche mlddmspelers werd wegens ongeoorloofd i m het veld itgezondeiL De Hockeyuitslagen I Stout stiikie Excelsior haalde te Schiedam het tiout stukje uit S V V een nederlaag van l toe te dienen Dé roodbroeken beguiiuea goed waren het eerste kwartier a iierker maar konden vooralsnog het Acbiodamsche doel niet vinden Na een Kwaï tier kwam S V V wat meer I03 maar haar aanvallen werden eveneena geinill of Uepen door slecfit schieten deed Eves voor de ruit kreeg Stolk een door dn Schiedamschen doelman teniggeslaieo bal voor de voeten en hij kon lixtpoh ten Na de rust had Excelsior het beote a het spel en ns een kwartier voerdi Maakant met een kopbal uit een hottschop den stand tot O 2 op Blnn k twee minuten verkleinde Schruinp ni prachtig spel den achterstand mnar wKT enkele minuten daarna profiteerde W M kant van een weifeling in de achlr hoede van 8 V V en scoorde het d f doelpunt Voor rust beslat De BoUondlaan leed opnieuw een l J voelige nederlaag thans op eigen ndJ met 1 tegen Vriendenschaar De zoeker waren van het begin af sterker en badden al gauw door hm 1 linksbiimen via den paal de leidini enkele minuten schoot Richter van poolen ahtand hi n de bal verdween oW het hoofd van den uitloopenden doelman in bet net Behoudens enkele aasvallen van de HoUandiaan bleef Vriei denschaar sterker en toen de Vlaardlnlsche doelman bij een voorzet mis greeft schoot de linksbuiten het leer üi het verlaten doel Kort voor d rust paisetrdo de linksbuiten handig de verdediging f schoot onhoudtwar nunjmer vier in Na de rust was Hollandlaan sterker n 1 uit een hoekschop kon Hofman op K rige wUre de eer redden Het spel pf nu goed gelijk op en jffsnt tien minutei voor het eted kon de rechtsblnnen Vriendenschaar den stand op 1 4 br gen NIEUWE ZEGE V iN JOE LOUIS l olyfH j KlHDJtRSPKLVrrA IJ A DO O a beem dl iee dt ko l4m r k i I e I