Goudsche Courant, maandag 24 maart 1941

EERSTE mJU MAANDAG 24 MAART 1941 8M mn Ü6 7H BSH KH tlH 93 93 83H eiH OH XCH lOCH t 91 U 8 Hi ë i H t M 8114 EFFECTENBEURS AMSTERDAM Nolecriacca va 22 Maart MM 1 100 t IMS 1 f iOO 4 IMS la IS Ut bH r lts me 11 f 900 4 1S4 Mf 1 MS 4 IMS lOS 3 nas ƒ MS 3 U3T 100 3 t 3i I at 3 1S3S 1S S 3l i at f SM 3 31 1 39 01 100 3l k 1 39 OI t i 0 31 U37 O I 10 3 1 31 OI r 900 3 IRI AO I I 100 i 1937 AO I f 500 A mt 99H 961 87 84 4 81 1 84 SS 86 mt mt 9o mts BEttRSOVERZICHT 190 G B Looa en Co a Fabriek NV 150 NV Ned Aziatische Handehnij f 100 Electr Technisch Bureau j reco 150 N V Alg A v esbui eau A de la Mar Azn f75 Aa Winteren Co 1100 Gitten tieneden 1 1 234 Totaal f 75 Rotterdam Besiüur Ned Ver Lich Gebr Rotterdam 150 N V Handel in Meutielen en Ktceding v h C Loeb en Co Rotterdam 1100 Fa A Buoff Rotterdam 150 L C Rotterdam 1 0 J W F Arnhem I 500 Giften beneden ISe 1127 80 ToUal 1877 90 Ter beura vvc Am tcrdam werd Zaterdag week op vx4 levendige wuaa eslo4eii Ëi de opcnicic de stemming eerder aan den gediukten ll i t hetgeen k aarblUkeltjk verband hield metJhet ten uitvoer leggen van verkoopixtlers het koerspell waa Ie laattte dagen vrU etierk naar boven gecaan en naar het seheen was hierdoor eeing aanbod uitgelokt Toen het aan de mark Umende materiaal echter was geabsoi becrS zij het dan ook ten kobte van een kleine koersirtzinking werd de inarfcttendenz weer gedecideerd vast en de koers veiTOlgde op vrijwel alle aldeeUn en een opwaai tbche richting De Inzinkin die iich aattvanitelljk voordeed werd hier geheel ger eu tta iieerd en tegen het slol werd op vrijwel alle rubrieken gehanded op of lelf iets boven de vonge toppiüzen In Oiies girwi het druk toe wel zakte de koers even in tot a37i lerwal bij het scheiden van Ie markt 142 was genoteerd doéh nadien vond een lllnke verbetering plaats en uiteindelijk kon nog een kleine koeisw nv worden verkregen Van de suikerfondsen trokken in t bijzonder H VJi s de aandacht Ook hier kon een kfei ie inzinking worden naargenomen tot 428 maar later op den ochtend deed lich goede vraag voor en m een nel tempo liep de koers een veertiental procenten naar boven zoodat het saldo noe een aanzienlijke avance werd behaald Vorsten arKJen verkeerden na weifelende opening flink in herstel De rtlbberroarkt gaf eenigt afEalre tif zien voor Amsteidam rubt er waar yan de koers een inar punten naer boven ging De m der courante soorteii waren door elkander goed prushoudend Hoewel de affaire in taljakken met groot waa ging e r toch let meer om dan den laatslen tod gebtuikeHjk IsDeke Bataiia s naren iets hooger Senembah s diaaiden om de 200 Oude Dell bciekten opnieuw fiink wat koerswinst en stegen tot 20 De induntrleefdeellng kenmeikte xicti door flinke affaire in Aku In hoofdzaak werd gehandeld op ongeveer het peil van de vorige topprijzen Unilevers waren aanvankelijk prijshoudend zakten daarna in tot lll j inaar liepen later iti den ochtend weer naai boven De Philips aandee en stegen van 202 tot 208 Op de scheepvaartmarkt werd nogal zaken gedaan in Ned Scheepv Cnies voor dit fonds waa het debuiK zwak op 2 2 doch nadien vond een verbetering plaats en he4 oorsproakeüjke nadee ige versctiil kon geheel worden uitgewischt Oude vaarten waren weinig veranderd evenals de oude booten Japam nen waren Iets lager De affaire In Amerikanen was van geringe afmetingen De kleine daling In Wa lstreet verooraaskte ook te onzent een koeratnzinking die overigens niet van emstif ti aard was D NederlAndflche beU gfinynnarkt waskalm De koersen waren weinig veranderdDe belangale ltne gtaf vaamamelljk uit naarde nieuwe 4 ob i ktl6a wellM zich rondomg r bewogen De gestaffetde leening ifaaaHleom de t4 heen De oude sehuM waa eerderiefa la er ObiigatMn Hcdfricndscfa IntfM▼rUwsA onwramle 4 Oeme nteff ke en pe Tlncialc aWicatUkk alamede psn lrlesren sH Voor Duitsche fotidaen kw men een eWs rlneen rA stand Pro oiigatie VU RADIONIEUWS Diiudaf ti MsAil H1LVE UM I 4U 4 M Nederlandsch Procrannna 45 Gramof potimuz JSA Och endtfymikftsti k IM Gramofoomnuz 7 45 Ochttnd mnai iiekI W Schnftiiczing en meditatie Uitzendingvoorbereid door de Chr Radib Stlchting g ioGramolooninuzjek 8 JU Ni uwitbeiichten ANP 8 45 Gramofoonmuzeik W 3fl Omroepoikest ll M Voordracht met muilek 11 1 Oiruoep DTkcst 11 4 Voordracht met muziek 11 5 Gramofoorai uziek 1ZJ Bociem eportage 12 42 Almariak 12 45 Nieuws en economischeberichten ANP l M Amuse mentsorkest ensoliste tJ8 Grarnofoonmuziek 1 5t AmuseinenUorkesL eii sosuie Z 15 Voor de vrouwe n 2J Esmeralda en acrfist 3 15 Zang en pwno 4 Cyclus Ons geloof en on werk Uitrending voorbereid door het Vrijz ProJ Kerkcomité 4 2 Omioep rkest 5 15 NieuHt econonuMThe en beursb richten ANIft 5 M Bandy Ba ogh en lijn ensemble S Of Lezmg jnattelandscunuur C IS De Ramblers 42 Almanak C 45 Gramofoonmuziek t M Vragenvan den daS ANP 7 15 Duitsche les 7 Gramofoonmuzeik 7 45 öuilsche les 8 oeNieuwsberichten ANP 8 15 Spiegel van dendaf 8 38 Berichten Engelsch 8 45 Cabaretprograiiuna 9 40 A ondw ding lUttzendmgvoorbereid door het Vrijr Prot KerkcomU 9 45 Enf Ische berichten ANP 1 8 Nttuwbberichten ANP aluitlnc HILVERSCM K 3 li M NedtrlahAach PrAffrai BguL 8 49 GramofoonmtiZ 8 S8 Ochi mna ttek 7 M Giamofoonmuz 7 45 Ochtendgynmastiek 8 M Giam ofoonmu2jek 8 38 Nieuwsberichten ANP 8 45 Grainofoonmuaiek 18 28 Ensemble Rentmeester Il i Voonfracht 11 3 Ensemlile Rentjmeestcf 740 Bcrb ten 12 15 OrgelspeL 12 45 NlAU ü ea tco omliche berichten ANP Orkest arta fTouters 1 30 Gramofoonmuziek 1 58 Oricest Frvw Wouters 2 15 Cembalo en uit M vMcfdepraatJe voor 4 STbuw 8 38 Ca 1ttrs iumAia 4 15 GratnoffSopmuuek 5 IS Nieuwe economische en be inb iietatfn AMP 8J8 Or mdfc nmuziek me todicMtncl 88 Aihalii M3t1 t en soiatc C GranwiocHinnixiek 7J8 Vrftgen van den dag ANP 7 15 Viool zanf orgel en piatw SJ8 Nicuw beriohlen ANP 8 15 GnuMfoanniuticE tJM OmroepSsrnMplienf orkest en aolUleJ I i da puiac J c Ucidesverklaring do e eeuwen hsen Gn mofoonpiuzirt 18 88 Wieu w sb or i chte n ANP LAND EN TVINBOUW SAMENWERKING TUSSCHEN LANDBOUWORGANISATIES CKMUOSSIK ONDBB VOOBZimOtSCHAT VAN Dr POSTHOMA j Verkooging van de landbouwproductie Op de dagclijluche pcraconlerentie heeft de referent Ier GeschaftigruKX voedselvoorziening en landbouw de volgende mededeelmgen gedaan Bij besluit van 19 Maart heeft de Hijkscommissaris ter ondersteuning van de maatregelen genomen door I de bevoegde initantiea met het doel om eenheid te brengen op het ger bied der landbouworganisaties welke deze maatregelen behooren te at aen doordat de landbouwers met elkaar zich beraden een commissie ingeeteld en tot voorzitter daarvan benoemd oud mlnister dr Fosthuma Tot dej commissie JJehooren de voorzitters der volgende vereenigin gen 1 Chr boeren en tuindersbond 2 Katholieke Nederlandsche boeren en tuindersbond 3 Nederlandsch agrarisch front 4 Nederlandsch landbouwcomité De vowzitter der commissie kan verdere leden benoemen De onlmlssie heeft ten doel de werkzaamheid van alle organisaties in dienst te stellen van de grootst mogelijke productieverbooging en een éénvormige rganisatic van dien arbeid te verweacniülcen D liestur n hebben daartoe de plicht hun organilaties met hun gezamenlijke apparaten volgens riehtlfiaen Tan den voorzitter ter bcscliikiüiig te Btellea Deze richtlijncii zija voor landbouworganisaties bindend onverschillig of zij zijn aangesloten bU bevengenoemde corporaties De voorzitter kan de productievermeerdering door eigen maatregelen bevorderen voor zoover dit wenscheluk is buiten het werk der organisaties om Hij kan van het departement van Landbouw en Visscherij alle in dit verband noodige inlichtingen en steun eischen De consulenten van dit departement zijn verplicht de commissie en de landbouworganisaties te adyiseeren Ten slotte kan de voorzitter van de landbouworganisaties verlangen dat personen die medewerking weigeren geroyeerd worden Wordt aan dit verlangen geen gevolgd gegeven dan Is de commissaris generaal voor Financiën en Economie bevoegd de noodige maatregelen te treffen en in een bepaald geval de royeering ook 1e doen ge chiedcn zonder inachtnetfiing van een wettelüken opzeggingsiermijn Eenigerlei aanspraken kan men na een dergelijke verbreking van het dienstverband nief doen gelden Met betrekking tot haar geheele arbeid ressorteert de commissie onder den commissarisgeneraal voor Financiën en Economie De uitsluitende bevoegdheid en verantwoordelijkheid van het departemant van Landbouw en Visschery ten aanzien van de regeling en verdeeding der landbouwproductie blijft intact In opdracht van den Rijkscommissaris heeft Landesbauemführer Graf Grothe op 21 Maart Yfet besluit aan dr Fosthuma overhandigd en hem de taak opgelegd zijn bevoegdheden nauwkeurig uit te oefenen Dit vond plaats in het departement in tegenwoordigheid van den directeur generaal van den LaiMbouw ir Roebroek én de voorzitters der vier genoemde landbouwor nisaties tcenacttlBf van Graf Grothe Daarbij wees Graf Grothe erop dat het de voornaamste taak van de Nederlandsche boeren is in dit jaar uit eigen kracht de grootst mogelijke bijdrage te leveren aan de voeding van het Nederlandsche volk Bij allen arbeid vooi de Voedselvoorziening loepen de belangen van het volk en de bezettende macht parallel Van regeeringszjjde yn doeltreffende maatregelen genomen om het doel te bereiken In d t verband hebben ook de bestaande landbouworganisaties de plicht tot actieve medewerking Dat aan dr Fosthuma de leiding van de commissie ia toevertrouwd vindt zün oorzaak in de groote ervaring welke hij sedert den wereldoorlog heeft opgedaan Graf Grothe sprak de hoop uit datde maatfepelen van den Rijkscommisiaris bij alle landbouworganisaties hetJuiste begrip zou vinden en zoudenwórden opgevat als een oproep totgem Pnschappeliiken arbeid n hetbijl egen van in mo l jke tijden onnoodige geschillen 4 In aansluiting daaraan ienddif Graf Grothe rich tot den aanwezigen direc teurgeneraal en wees er op welk een belangrijke aanvulling van het werk vsn het departement tot verhooging der landbouwproductie de arbeid der gezamenlijke organisaties vormt Hieruit volgt de verplichting i an het ministerie zich den steun van de commissie en van de organisatie ten nutte te mnken en geregeld het noodige contact te bewaren Want juist het beroep vm den boer behoeft in bülonder sterke mate een vruchtbare wisselwerking tusschen practyk en regeeringsbureau In asnsloitiiig aan hetgeen Grif Grothe gezegd had Verklaar eadr Fosthuma dat hy de opdracht van den Rykacoramissaris heeft mvéard ornaat hy daanaede als ITederlaader de belangen van lijn k hei bestt meent te diMien De voonitten vmn d vier organisati brachten tot nitdruk ing dat zij de noodzakelijkheid van enrconstruc eve sameairwWiit In het belang van net Nederlandsche vtik In ig n en zeiden hun OAyale m edewerkidg toe KUNST EN LEHEREN Gilde Tan beeldende kinutenaara DS T GOEDEWAAGEN GEEFT lUCHTLIXNEN AAN D op te richten Kaitnoi fcMMr In bet Stedelijk Museum te Amsterdam heeft gistermiddag de secretarisgeneraal van t departement van Volks voorlichting en Kunsten dr T Goedewaagen in een zeer druk bezochte bijeenkomst van bü de Nederlandsche en de Amsterdamsche federaties aangesloten vereeniging en van beeldende kunstenaars een rede gehouden waarin hij nauwkeurig de richtlijnen uitstippel de volgens welke in de toekomst de l eeldende kunstenaars in een gilde zullen worden georganiseerd De secretaris generaal werd ingeleid door den kunstenaar Ed Gerdes hoofd van de afdeeling bouwkunst beeldende kuiisten en kunstnijverheid van het departement Dr Goedewaagen jKp zeide spr o m zal voorzitter worwfövan de binnenkort op te richten llÉWerlandsche Kultuurkamer waarinWHe beste van de vaklieden zitting hebben en welke kamer tevens rechtsbevoegdheid zal bezitten Reds van dr Goedewaagen Na deze inleiding gaf dr Goedewaa gen een uitvoerige uiteenzetting Er zVJn vele kunstenaars zoo zeide de secretaris generaal die meenen dat de kufist 1 de politiek volkomen vreemd aan elkander zijn Zij zeggen het gebied waarop wij werken is een autonoom gebied met een eigen vrije wetgeving Deze kunstenaars denken verkeerd Er bestaat een belangrijk contact tusschen de ktmst en de nieuwe politiek waarvan oojc spr een vertegenwoordiger is Beiden zijn symptomen van een cultu reele beweging die de wereld thans in beroering brengt De mensch als kunstenaar is een bouwer de politicus is een strijder Cultuurkenteringcn voltrekken zich over onze hoofden en door onze hoofden In het eerste geval worden wij meegenomen en in het tweede geval moeten wij ons uit vrije overtuiging inschakelen met positieven wil Dit geldt voor ons land als geheel en voor ieder afzonderlijk Want de wereldgeschiedenis gaat nu eenmaal haar gang in ons en over ons Vinden wij geen positieve houding dan gaan Wij als volk en als enkeling verloren en verzuren wy in mokkende en steriele critiek jTegen de steriele critiek moeten wij op positieve wijze ingaan Dat is thans niet gemakkelijk voor ons volk Want generaties lang is het door volksvreemde elementen valsch voorgelicht Het is zichzelf kwijtgeraakt en bevangen door illusies Wij moeten nu tot ons zelf terugkeeren Kunst is niet alleen een leidende geestelijke idee doch ook een gemeen schapsvorm waann de kunstenaars moeten leven GELQ EN GOEDEREN BETALINGSVERKEER MET ROEMENtt Afwikkeling voor en na 1 April aj Het Nederlandsche Clearinginstituut deelt mede De afwikkeling Van het betalingsverkeer met Boempnië geschiedt t m 31 Maart 1941 tuöéhen het Nederlandsche Clearinginstituut en de Poemeensche nationale bank en na genoemden ijatum iHnnen het kader de Nederlandsch Duitsche en Duitsch Roemeensche clearing In de regeling vallen betalingsverplichtingen voortgesproten iit transacties afgesloten vóór 1 April 1941 verband houdende met het handelsverkeer lusschen Nederland en Roemenië zoomede de overmaking van rente en aflossin gen op kapitaalvorderingen met dien verstande evenwel dat de dienst van de zich in Nederland bevmdende Roemeensche vooren naoorlogsche leeningen hieronder niet is begrepen Voor stortingen in de clearing is een vergunning van het Deviezemnstituut te sGravenhage vereischVaan te vragen per formuüer b l met vermelding bovenaan xet formulier Roemenia Storting dient m en met 31 Maart 1941 uitsluitend te geschieden op rekening Roemenië van t Nederlandsch Clearinginstituut bij dt Nederlandschet Bank onder gelijktijdige inzending aan het Clearinginstituut afdeehng Roemenië van het in vroegere Roemeensche clearing gebruikelijke formulier A groen formulier Storting na 31 Maart 1941 dient te geschieden op postrekening 202O ten name van het Nederlandsch Clearinginstituut Duitschland of op rpkening Duitschland van het Nederlandsch Clearinginstituut Bij de Nederlandsche Bank N V te Amsterdam onder gelijktijdigle itTzènding aan het Nederlandsche Clearinginstituut afdeeling Roemenië van het in de Duitsche clearing gebruikeiyife torfïngsformulier A wit formulier waarop duidelijk in rood te ve rmelden Roemenië Met nadruk wordt er op gewezen dat onderaan het formulier de schuld waartegen gestort wordt duidelijk en nauwkeurig dient te worden omschreven bij schulden ontstaan uit invoer onder vermelding van het statistieknummer der goederen Is de invulling onvolledig of ontbreken bescheiden dan wordt het formulier teruggezonden 1 de storting voorioopig aangehouden Betalingsverplichtingen in lei en andere vreemde geldsoorien moeten bij storting op l a van de laatst eepubiiceerde clearingkoersen in guldens worden omgerdtcnd Bij invoer uit Roemenië moeten degebruikelijke elearingdocumenten aande douaneambtenaren worden o ergèlead Hederlandsche crediteuren moeVit tnui TordériMen na ontvangst v n liet bericht van stiorting aan het Ciearmg institutit indienen door middel van het in de Duitsche clearing gebruikelijke formulier b in te zenden aan de afdeeling Rioemenië van i et Nederlandsche Clearinginstituut Ter informatie wordt nog medegedeeld d krachtens de getroffen regeling in lei uitgedrukte verplichtingen van Roemenië s uldenaren op een speciale rekening in Roemenië zullen worden gestort De desbetreffende tegenwaarden van de aldus gestorte be dragen zullen door de Duitsche Verrechnungskasse over de Nederlandsch Duitsche clearing worden verrekend Storting in Roemenië tegen in andere valuta d l in lei uitgedrukte Nederlandsche vorderingen dient te geschieden op basis van den laatst bekenden officieelen koers in Boekarest vermeerderd met de voor vrijen deviezen gelden premie Overmaking via de clearing geschiedtop basis van den officieelen koers plus 38 pet premie Betreft het de voldoening van Nederlandsche vorderingenwaarbij de Nederlandsche schuldeneischers in een vermindering hebbentoegestemd dan zullen de competenteRoemeensche instanties uit het doorden Roemeènschen schuldenaar testorten lei4 edragten hoogste via decletóng overmaken hét bedrag datovereenkomt met het niet gereducaerdebedrag der vordering onïfeèrekendtegen den laatstbekenden officieelenkoers vermeerderd met de premie van 38 pet De desbetreffende Nederlandsche crediteuren die in een vermindering van hun vordering hebben toegestemd wordt in hun eigen belang dringend in overweging gegeven het instituut hiermede nauwkeurig in kennis te stellen opdat zij zoo mogelijk in het bezit komen van hun onverminderde vordering De bepalingen der Deviezenverordening 1940 blijven van toepassing op handelingen vallende buiten het kader van bovenstaande regeling WINT£RHULPSfiNEDERlANO NIEUWE GIFTEN BI Je Winterhulp Nederland 2ljn In de periode van 3 tot tn met 15 Maart de wolgende suten binnengekomen Op het Hoofdkantoor N V Esveha v h P Simons en Co £ Gra venhage 971 74 Pon s Automobielhandel Amersfoort f50 Spruyt v Rletichoten s Speciaal Zaken NV Amsterdam fBO dr J C D s Gravenhage f 50 Jr J F K Gravenhage f50 NV Verf en Vernis fabriek fa W Paulussen s Gravehhage flOO P W W Ngmegen f 100 M V p Rotterdam f150 Hott Drinkwaterdienst Maat NV v h Fa D Hatenboer Rotterdam f 100 N V Rotterdamsclie Jramweg Md Rotterdam f 100 Fa Sol van Laar Utrecht fSO Bouwbureau W Spmter Jr Utrecht f35 Gemeente Fohtle sGravenhage f219J2 F L W Wassenaar f 1 0 Bandar Rubber MM N V Amsterdam f lOO Jhr mr dr H A van K s Gravenhage f 50 fJ V GeKro Over chie f 100 N V Overschiesche Laad en Tuinbouw Mij Oversohie f5 L A J B B Prmcwihage f 5e r N V Deuren Timmer Timmeren Trappenfabnek Amst JrdamNoord Amsterdam 150 Algemeene Nederlandsche Onderlinge Hagelverzeltenng Mij s Gravenhage f 100 Cycle Import Gravenhage f 100 NV Gemeanschappelfik EigendomMU tot Exploitatie van WOoB en Wmkelhuiïen s OrSv hhage f 100 N V Pare t Sloomfa Tan dronb en dessertw qravenhage f 100 N V Rotterdamsche Kina Mij Tji Kembang Rotterdam f50 NV Auto ondeideelen ta tameter en contróie apparaten centra Amsterdam f5 Handel Mi H A d Bary en Co NV Amsterdam f ï 2a A AB B s Gravenhtfge f50 NV Secpreserve sGravenhage f 50 Fa Wester en de Groot Groningen fioO R K Spaarbank St Pancratluj Heerlen 75 N V ER M A r vh Elrter en Co Rotterdam flM W B Rotterdam Lunteren f5 f N V My tot ExploiUtie van Cult Ond van E Moorman en Co Heemstede f 100 J A B Wassenaar f 50 Van Meurs Golfkartonfabrlek Bus sum f 100 p W de K s GraveniaiKle f 100 NV Prov Noordbrab Electr MU Herlogerbosch f 500 P N in B Amsterdam f50 J c Spangenberg Ace Kantoor M F Peters Amsterdam f 100 Gemeente Politie s l3ravenhage f I40Louman en ParquI s Oravenhage f55 NV Eerste Ned Staalwol an JKrullenfabriek Jtfetallno sGravenhage f50 Hulsman en Esselman NV s Gravenhage f50 Melkfnrichtm Ot Sierkan s Gravenljage f 100 J s van D Soeitdijk f Ido wOk f 1H 21 A N V Amsterdam f 100 N V vji C E Borst s Gravenhage f 100 A N d Lmt s Induatrie en Handel MIJ N V s Gravenhage f50 N V A R MJ vit VT NIeme Amsteida n f loO Kon Nederl Middej 5tandsbon4 s Gravenhage f 100 N V Houthandel v h t M van Oassell Venlo f 100 N V Vlecschwarenfabriek vh fa J Meester wijhe f 100 De Humber hande Mti N V Aipiterdam f 50 + Ir R K v d N T Eindhoven flOO J Jloogeveen en Co s Gravenhage 150 r Richter Uitdenboogaardt Den Haag f 125 Mr B J H Hlltersum f 109 F J A Dzn Goudswaard f50 J H L de K s Gravenhage f50 N V sGraven haagsche Zwemen Bodinrichting Maiinlskade sGravenhage f50 Fa G Moller en Zn s Gravenhage f 200 N N Rotterdam f 100 Mevr de wed M J V O Rotterdam f 100 N V Eerste Ned Rijwielen Machine Fabriek vft H Burgers Deventer f 100 Coop Verbruikersver De Vrachtboom G A DIdam f lOO N N Rotterdam f7 S0 N V Nationale Ctedletvereenlgmg sOravenhage f200 NV Grpothandel In koloniale waren v h A R van Gelderen Vuyk Rotterdam 175 N V Utrechtsche Hypotheekbank Utrecht flOO N V Handel Maatschappij Hegoma Amsterdam 1100 Aan gitten beneden fSO t f 174 03 TotaW fl2Ma 8a BIJ provinciale kantoren Friesland Fnco Leeuwarden 1100 J F J Leeuwarden ISO Giften beneden 150 1134 75 Totaal f 2 4 75 Drfntc Giftert beneden fSO f 7 1S Overijael Nationaal Söc Vrouwen Org Deventer 1400 Secr Nederlandsche Unie Borne 150 N N Enschede 150 Stoomspinnerij Koningin Sophie Wierden 160 TJ K Overdlnkel Losser 150 NN Jjèventer f400 N N Öevenler ItOO Tw Bieze Stork Hengelo 1100 N V G 1 Krol en Co Zwolle 1250 NSB Vrouwen Organisatie Deventer H03J6 JU Botaa v h Bèele Kampen laoo Giften beneden 150 13 5 40 Totaal 1 Ï658 SS Gelderland Opbrengst Bioscoopvoorstelling door den burgemeester Duiven 1145 50 Bergh Papierlabrlek Keerde 3ak Boerenleenbank Vorden llOO r N V MiJ De Betuwe TIel 12 50 Co p NSm Melkiurlchting Lent 150 Giltea beneden 150 f27J0 Totaal l 72 0 tnrecht Personeel Baustelle T F A Austerlit 1637 70 Personeel Leko Rario N V Utrecht 110 M Gitten beneden 150 140 43 ToUal lS47 eR Zuid Holland NV Eerste Nederlandsche Coop Kunstmestlaitrlek Vlaardingea f 100 E L s Gravenhage f50 Giften beneden IS K2 3S niUal f 70216 Zeeland G K v d B Vlissingen 1200 Giften bcaeden tM v i SOS ja Tolaal 1 408 Limburg Drukkerij Reijndcrs Beek f 100 NV NaKiichiedt Meenen Mt s NV TextieUabriek Poateholt Pwtarilolt f 50 Dagblad De Nieuw e Koerier Roermond f 100 NV Pope Venk IJOS Lucifersfabrlek Weert f 0 Personeel Lucifersfabrlek Weer f 41 11 Coöp ZuKel fabnek St Maitlaut Weert fSS M V Tricotage Weert 150 Gitten iMncden f 50 felO S7 rataal 1 1 UIA Nederl8nd ahe Coca Cola MaatseitaonH f 100 N V Conl Ind Neumann en Cic ProT en G m leeningca 82fi 89 i Wi 8B S6H 89 m 90 96 4 87X SS 88 81 mn 86H 80K 91 84X 92 86xr 88 l 83 96 9314 MHt 90H SI WK 8IJ mi S8H 96 es 90 86 Sl 819 83H 83JI A dam 1839 3l i iSH Dito 1 1037 3I i Apeld Ie TTI 31 Arntalm 193S 3 Deventer 1S20 S Oordr 38 I3i 3 Elodh1935 3Vs D o 3e Ig 38 3V4 Geld 38 31 4 DolOJ lelg 38 2 s Grhage 1921 S Dito 1930 3 i Dito 1937 I 31 j Dito 38 31 2 3 Gronlng 1938 3 Dito 2e 1931 3 Haarlem 193t 3 Dito 38 31 2 3 Helm 1937 SVt a H b 1937 3 i Hllverl 1938 3 i Dito lO J 38 I Lceuw 1938 3 Lelden 1937 31 1 N HoUand 38 3 Do 2e T 3 2 3 Dito 8 J 38 21 3 D o 3e lO t 38 21 1 Nijm ael 37 31 2 R dam lS36 37 4D o 1 ek 3 37 3 i Dito 1 isas 31 2 Dito 1938 31 2I3 Schied3e l 37 3i nib 1 37 31 2 üfr Pr l 37 31 D o gem 37 31 1 Zeeland 1937 ï Z H0IL 1937 3 Zh Ie 1 1938 3 Dito 2e Ig 38 3 BvNG 2e 1 37 31 2 Dito 1938 3 B V Onr Z 37 4 Gem Cred 9001 33000 O 31 Dito i i n 1 20 I 3 N nklcst 5 4 73 73 AaBTBlliareH Rypotheekbaaken AI Fr Hyp b m 2 verpl uitL Pandbr 131 2 Alg Hyp b rXY 4 A dam Hyp L 4 Dito 31 2 Amh H B Ser E F P br 31 Bat Hyp b NN P P 4 Dito CD 31 2 Dr H B d o 31 Fr Gron Hyp Bank Pd 4 D o Da en Va 3 D o p b 31 3 sGrav HB d o3i 2 Gr Hyp BPb 3i HLH PjerA C 4 Dito ser BD 31 HnlIHypBdito 4 Dito ser K 3i Hyp b V Ned Ser M 31 2 Insut Nyp b ser 93 8W AB AA BB 4 D o er T TA 31 My y H Cred H Pandbr 4 D o m 3 Tcr 81 86 89 36 80 9 H 9lH 81 H 80 9414 99S 84H pl uitk 31 2 S4 N HypA d o 31 N Hyp b Veend serie K 31 2 D o 31 dito 3 Noordh Hyp b Pandbr 31 2 OverUss U b d o 4 Rolt Hy b do 4 ld dito SV Stta Hyp b aer K L 37 Utr Hyp b 4 Dito serie K 4 Dito serie E 3V Dito 3 vcrpL nltk 31 Watl Hyp b KE rP 31 Zuidcr VA ZH HtpA iMt nrpl ttltt SVi M Eente Na Seii nrto m Ro aril BtP k i nto ItH mt A K O oM Cl BeTgh M ea Jurg mi m lOOH u P vd Obt vTt Berkel Pat v 37 OM 4 Leven Zeep MQ me ObL 41 Wcrkip NV la hyp oM 4 WlItoh4V Limb StccBkjn Obl 4 DA Bat P MIJ O 41 a ld ld ObL 31 NederlObl 41 Moonnann Oiit On ObL Amsf Grb b 9 Muller 3 8SH T3 4 31H ÏIM 30X Nat Gr bez 19 Idem 1938 4 Nied Gr b b 4 Ned Ind Sp Mt 1901 obl 31 Miss Kans en T 0 Java St ObL 9 Semarang Joana 1892 1901 ld 4 A dam 1874 100 3 ld A dam Olymp 1024 U IM 3 ld W Kr NHV Het UM AANDEELBN Bank ea CreeieaagteUlngen A f uik aana tOSH lll i 10614 106 240 240 Holt BankU dito Inc Bank dito Jav B r 500 V a Kasvereen dito 11014 Hl N i Esc m dito 83 i 84 NederL Bank A H7i 147 NB v ZA 500d IOOH 102 N H MU 250 a lltiQ Rott B Ver aan ll ix 117H TwentscheB A A 12K 126 Indnst ondememlngcB Alg Norltgew A 370 370 A d Dr MtJ a 20914 Ad Superl a 99 99h Aut Screw W a iSSti ISSh Bat Marg Fabr lOtH 104S V d B 290 1000 G A 1S7H 169 V d B p wA 1000 10914 Dito BI 1000 1C6H Berk r Pa Alge st c V aaa4 45 C en P F Schol te 165 Gouda stear dito 640 643 Gruyter en Zn A pref aand 140 Dito B wuMtd p 47u 136 140li JSi 184H 15U 151 163H 194 Heemaf aand Helpek aand Hero Cons aandHoll St m f a HoUandia aand 345 346 Holl Bet Mu A Holl dr en k A 241 144H HolL Kunsll I A 144 Int Gew B dito I63t4 ïa Intern Vise A Tuu 71 97h 47K 47H 13S 618 K F Beyneadlto Dito prei 47 4 Kon N E m b a 47H K N Hoogov do 136 Kon N Zout I A 600 K Br Stheehi do 235 Korenschoof lit NV de dito U4 Lev Br en ü C 100 c pr aand 105 Dito 1000 C v pr A iicw 11114 Do 100 C pr A 1114 iMiI lO H DolOOO i C Pr A 106 Lyempf IJ en Mf i8 fU Meelf d Ned B C V a 283 n N C en S F Ned Kabelfi dito m N Scti b ml dito Tn 3M N SI f Keyzcr A ijg Phil Glooli rW algesLC t 330 70 4 219 144 144 U9 Rott O Utt dito 316 Schelde K M dj 70 Scholten dito 17U Smits trarsf f d 23 1 Stokv 90 409 143 Slokv rSOO lUVtu 143 St spinn Sp do MX Stork dtto I6ÜU 1S3 TwUnitra Pref A isi ütr Aspü I GA 130 Ver BI Ib aand 193 ut Ver Ch 1 aand UMU Uito pret 116 IW Ver Gil N B TA lAOt 19m Ver PI V Gelder 148 140 4 Dito dito p aand 149 161 Ver W R lab 17 178 Ver Touwt dito 118 Vlissingen KJ d 199 A M IMN m 43M H A Wwlcnulker dtto 174 4 W WttUn r fcw A 17S m i Otto C pr v A 117 Waran I en H 1 9 1S8K Am ChiTaUl iaj4 Am Smeltlnf C Sta Br a ▼ MA An Tob C7 e A B II n IS CaIf C MABn Gen EL Cf Ct V 39 38 i 6M SA 62X 1 9 a n Ruda MCC RJI Keeap Mc T PI Corp C y A N StCTGA En Unit SL Rubber 2 ¥ C T 10 a 268X A NI EI MU A 26 4 Dito Nat B 286 a N I Gas MU A 244 249 4 Dtto N B0 T a 344 249 4 Tw C jtfE a a 224 H Am TelTpr K C v hf U3 194 Haiilelanreaal lntca B CX en a A H Bom S H M A 196 $ 7 Dell At H M dUI Guntz en Sch A 120 120H I Cr enH vH A 130 231 Linde en Teves a 300 ao2H Ned Wol Md A 67 4 67H MlJnbouwenderBCBüagei BIL MD Ie rub A 698 Vfi Dito 2e A 4S4 4 6 Boeten M Mi a l 15 Singkep TJ lj a 177 PetroL ondernemingen Drd Ptr LC vA aia 219 K N Petr M J 100 Ond A 238 240 dito C v A 238 240 Moeara Enim A 260 2Ï0 Tarakan PJl A 340 343 Sland Oil 10 è 23 C T A 40 4 40 4 Rabberondernemlngen Hesaa Rubber t U9 440 Ind Hubb C 170 1T4 Java caoutch 1 2 Preanger R Mi 69 Rotterd Tap I i Salatrl Plant 78H 78 i Wal Sumatra 140 142 Zuid Preanger 7414 7 i4 ScheepvaartmaatachappUen Ml tor aand 101 Niev udr 106 A 80 280 M DeMaasC TA 116 116 M13 Oostzee A 16714 167 Handelav A dam 423 441 CultuumaatachappiJeB Futness sAA M ISO 150 81 151 ICrlan Suiker A Pagottan A 100 3M Suiker Ct MU A 185 Tjeweng LealorI 96 Arendsburg 292 1 90 Besoeki A 28 4 Soek Landt A Amst Thee C A Ban Thee Ru A Goalpara Cu Mi 3ju Pangkeotam Thee 150 PasirNangkaC Mt Rongga Landb A 175 Sedep Cult A 359 192S 14£ll Sindangs Cult A 190 Telaga Patengan 145 WJavaTheeCüil 60 Ins Cult Syrtdic 70 231 175 128 KaiiTelloCuIt Ma 222 Mtchielf Am 17 WJavaKInaCMQ 138 Dienen Blauwh Vries 56 66 i Bijenkorf A 15 114 Gern E W en W 126 Dito Pref W A vn Gouda Kaasb Mi 8 it 8D14 Houth Alberts A 1CK 4 Houth Jongen A 131 l3 i KaiUth Pant A 130 4 19 Muller WH A 3Rf4 Do 520W 79D0O A N M v Hav w A 23 34 Z Sab 1009 C vA 101 102 Woolwortta en Co 36 4 36 4 spoor en Tramwegen SO S7 Dell Spoor A NJ Sp w MUkA Atch T C V J 24 4 Ï4S 6 17 85 17S S7S 11 43 3t 18 13H 2H 2V KansCS CvgA K CSouthR Co Idem prei a Dito Cert v g A Utt Pac C T gA Geld Tramw MU ISKedlrt ACTIEVE PONDSm i u int mu ntM M taU UM nu ftM f t OraottaMk oM p t HMUM M 1 cm Jnackt arwOHMk kL im loeoi 1M7 loooa IM I UM t SVi CeratieaUB t i OnMboek Sk tv 1 S IndU Om Wm um ladit noM I tmtaé MMt At DmtaeBL Touact OM ine M i i i ff 1 77 Mn i4i Uh Buk Ci Kal Bank dlH Ut Ned Ind lUndclak Ncd Hand Mü C A lUM in y 174 MU 202 2H 148 MU UH MM 29 M VS H asM n 1U9H 1U 45 ain I7S ii K mM 339k 1 B 2X 14 24X i H 49H 75H 7S 9 49 1S au 22 344 63 SI Alg KiuutzQde Urne Berkei s Patent Calvé OUal a n Centr Suiker rokker Lever Bros a UnJa Ned ford Aut PhUipJ G B ï A Dito Prei w A Aa Uidt St C T M g a R II Am Stmbat A C 8 10 g a Am B c v pref n Am Car and r C v Aand Am Enka C v id Aaac Copp C ▼ ld Betht St C 10Td Chryal Corp C v A Cuitisa Vfi Corp C V Idem GeDeral Motor Idem In km Nickel Cy C 1 t Kennec C C v 10 A I H t North Am A C Y A R n North Am B A C VA Rep Steel C t A $ Un SUtea Steel ld 6 17i 193 20 1 Biven Clt Serv C C t ld C E South C V 10 A R 11 IK MM North A Cy C v A Radlv Corp C v A Ooa Borneo MIJ A Idem prei Amad Petr Ondcniekibitaa Oord Petr Ind M4 G Aand 217 Ji Kon Petr MU idem 2Mj 343 JJ7uCont OU Cy C V UH 1 Idem Uid Conttnental Pet B 12 a 364 Ui C ï A uê Phil Pet C r lOId Shell jB C 1 10 ld T Wat Aas OU C 10 Idem 10 104 KH SekeeprautaaataekapptHa 114 lu um m HoU Am LQn Aand Java China Japan IBl lSI US IMM 284 17Ï UI 138 13 Mi 140 168 164 If61M 236 ma iTsx 141 t 141 I 12H Lijn ideraKon Ned St Mij ld Kon Paketv MU id Ned Scheepv Un id Rotterd L oyd idemStoomv M j Ned id Int Mere Mar Cy C 10 A gaikerwdeimesaiagaa 428 441 247 2 118 133 i m 941 2M 901 in Handelsv Amst A 426 434 Javascbe cau mt Id 24SI4 Ned Iod S Un Id 2E7H V Vorst C M ISO SOS A U1 4 120W TakakMBdemfaitBcn Deli BaUv Mq A I i lll0 Dell MU lOOO C Idem 239 245 Scnembah M j Idem lMu 2gi Wilson gi Co e V A 6 PMnregea Baltltn 4pd Ohio C V idem 4 4J Shesap Ohio C v 42 4 9A 4 16Hr ir U e a nunois Cent Q v iil N York Centr C tr ld Pennsylv R 10 É IM C T A SmMh Pac Cl 10 UJi u C idem f Id Railway O gew idem Canad Pac C v Id 14 N 4 Aaaatcrdam 277 t i R Cult Aand 276 280 Bwdar Rub mq id lOt DeU Bat R Ml Id mH Kendcng I emboc Rub M n l Majanglanden Vereen Id Viat Jav Rubber M Mem l i Oostk a SMCv Id H Serbadjadl Sum R ld K 13i Silau Sum Ru6l r UlM MU Idem mx Sum Kubb Cult td U Vcr lud Cult OBd Idem 188 m Inttrc Rubber Cert 1 Daltad f da ak IBM katttsgverklarlBg Dt grootb p 1M9 e 8 r 8 M Id p IMl c 8 r 8 70 td Id p IMl e r 1 70 itf Id p IMl c c a n Id id p i M c 8 r 1 70 M Id p IM e r 1 ULId p lMICL rl 84 Id Id p 1M7 e 8 T 1 M Id Id p 1M8 c 8 r 1 84 Konvcrslona kaaae obi 4 86 Dito Neue Auac oM 1 71 rarbenind I O C V O piu Kail Synd £ M IM 1 u Dito e 20 100 8 88 WintcrshaU oM Vi 88M rarbenind II G C A ui Ver Kor kind C A DulUchl BerL Rni M O 81 Bubrr 17 i t V O T 41 4 ag Dito 18 1 rVa O t H D Rentenbank T SU Ver D Stedenl O S Bayr Hyp en W B Fb 18 1 nu D Unoleumw O T ZT Celsenk Barfw ObL 8 R n 4LCutaholfnungahOtte OM 1 £ Harpener Bcrgbau OM 8 wPhoenix Akt Ma Obl 8 nRk Elbe Union ObL 7 Buhrchemie A G OM 8 47JJSiemens en Ralske Obl gt jV Stahlverke ObL 1 Dito scrle AM OM 8 s nuVictor Gew OM 8i sSl Vogel D u K Obl f e licln w B S ObL 1 au Oito 17 Obl 8 Hagcncr Strasaenbahn Ob 8 43 rarbenlndustric aand HI Siemens en Halake aand 377M Ver Gtanzstolf Fabr aand Winleraball Akt Cea aand MO KOBSéEN MBDEBLANSSCI CLBAKINGINBTITUCr Koersen voo stdrtfacen op M Maatt tegen serpucbltBgcs luidenda tb Reictiimarkeli IJt Btfga s M I i Zwltaarieb lir Ma 48Jt Franache finia tM8 Deenache kronen TÊkXl Neaa aetw kraoafi 4882 Zwtedsch froBm MJB Tatv kiacba kraasca atidc stiuiM ê M Tllealitaciw iroMb gilau a icbuldeQl T Dinar aoda aaHildeiil l a n Mr laicam acbuMM ATUrkscbe oh8 I B 14 flieaia tjt Wmmlk awtd scbaUan SU fengt MeDfw aehnManl XIZloty oud chttden tXiKi BWoiM atanride ttm