Goudsche Courant, dinsdag 25 maart 1941

Dinsdag 25 Maart 1941 T9t Jurgmc No 20587 NI UWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN PlMtglro 48400 But Markt SL TU ITtt IMrecteur T TIETER Matsoeoka confereert met Stalin en Molotof JOEGÓ SLAVIË S AANSTAANDE TOEJREDING TOT DE AS Minister president en minister van Buitenlartdsche Zaken te Weenen aangekomen OoK Hitler von Ribbentrop Giano n Osiimii aanwezig Naar toenadering tasschm Duitschlani en Turkije Een onderhoud van twee uur Geen ontmoeting tusschen Engelscheri ambassoljeur en Matsoeoka Geschenkert voor Stalifi en Molotof De Japansche ambassadeur heeft gistermorgen den chef van het protocol aan het volkscommissariaat van Buittetilandsfche Zaken twee geschenken overhandigd voor de beide hoogste Russische staatslieden Stalm en Molotof die Matsoeoka heeft meegebracht en wel een wandschenn met een jachttafereel en een lakkastje met goud en zilver beschilderd Matsoeoka mt Moskou vertrokken De Japansche minister van Buitenlandsche Zaken Matso ka is gisteravond om 23 0S plaatselijken tijd met zijn gevolg na een verblijf van anderhalven dag uit Moskou naar Berlun vertrokken Bij het afscheid waren talrijk autoriteiten tegenwoordig o m de diplomatieke vertegenwoordigers der landen die bij Jiet driemogendhedenvrdrag ziin aai4 loten Matsoeoka blgfi tier dagen in Berlyn De woordvoerder van het inlichtingenbureau der Japansche regeering heeftt volgens het D N B medegedeeld dat Matsoeoka volgens een vanochtend ontvangen telegram voornemens is vier dagen in Berlijn te blijven Hij wil op 30 Maart van Berlyn vertrekken naar Rome waar hü den Sisten zal aankomen Te I ome wil hij drie dagen blijven Op de vraag wat er waar was van de geruchten dat Matsoeoka ook een bezoek fian Londen wilde bïengen antwoordde de wooriJvoerder met een ironisch lachje en de vraag welke partij zich er mede zou willen l elasten Metsoe ka veilig per vliegtuig naar Londen te brengen zonder dat de minister gevaar zou loopen te w rden neergeschoten UITBREIDING VANAME RIKAANSCHE NEUTRAU TEITSZONE Tot aan 25sten meridiaan OVEREENKOMST MR CANADA INZAKE BOUW VAN OORLOGSSCHEPEN Volgens de At my and Nary Journal het orgaan der Amerikaansche weermacht overweegt Roosevelt de nentraliteltndne uit te breiden tot aan den 25sten meridiaan De Amerikaaasehe vloot ion dan convoolen tot aaa de Europeesehe kusten kunnen besehermen zonder dat U de neutralitêitszöne zou hebben te verlaten Deze meridiaan Joopt ongeveer over de Westelyke punt van Uslai de Azoren en de Kaap Verdlsche eilanden Red chfens een beschikking van Roo elt een gebied op de Philippynen n in Alaska tot verboden z6ne de buitenlandsche scheepvaart verklaard Buitenlandsche schepen mogen niet zonder toestemming van den minister van marine de bocht van C OD de Phihppijnen en de Kodiak efH iien in Alaska aandoeiff BouW van oorlogMchepen op jle groote meren Het departement van Buitenlandsche Zaken dee V S publiceert een notawisseling mei de Canadeesche regeering vol ens wejka men is overeengekomen dat op de zoogenaamde groote moren die de grens tusschen belde staten vormen voort i aan oorlogsschepen gebouwd mogen worden Deze j vereenkonw Is re s in NovemPr 1040 gesloten do m pas nu bak nd gemaakt Op de groote meren mogen ooriogsschepen gebouwd en gewapend worden De schepen mogen echter niet voor den dienst op d meren aelt bestemd tón en nioeten onmlddellük jna hun olk oiin naar elders gebracht wordUi De w pening moet zoo zjjn d t de sohepen niet gebruikt kunnen w den yooï militain v icbtjogen p D iMfo BUviwhe pr er TiwetkMiltiJ en de minlstef van Baltenlandielia Zaken TsintsaI Maikewlt ittn in seiel hapvan den Dattaelien fezaat Ton Heeren isteravonü om tien anr plaatseltfken tW per extra trtin nlt de JoegoSUTlaeha hoofdstad naar Dnltachlaad vertrokken Bij het afsoheid waren talrijke leden d refeerinf aanweiif met den plaatnrerTanfenden premier dr Hattjek aan het hootd Behalve de heeren ran het Dultrche gezant Mhiv waren nor Se Italiaansche ge init de Honf aanehe gezant en de Bnlaaanche laakfelasticde verscheaeo In politieke kringen te Beigrado wordt er q gewezen dat na de reèrgahl atie van de regeering de posrtie y n JoegBSlfviëlbp binnen en buiten scti politiek gebied detinititet oplaheldaira is Men juicht de tlians genomen beslissing toe aldus het DN B en verwacht van de toekomstige ontwikkeling een vérgaande ontspanning m het land joego Slavië heeft zoo verklaart toien in vooraanstaande politieke krin en than op ondubbelzinnige wUze de nieuwe ordening van Europa gekozen en is trotsch als rechtsgeluke partner met volle vrijheid van beslisÉng te kunnen medewerken 4ngelsche nota aan joeoo slavi8 btri In Amerikaansche joumjalisten kri im te B lgrado verluidt het betrouw rOt bericht dat de togelsche gezant Sir Ronald James Campbell gister addeg op het Joego $lavische mmiMe ie van Buitenlandsche Zaken een oot heeft overhandigd die betrekking lou hebben op de buitenlanda he politiek van dit land Van Angelsaksische zijde wordt over ie Engeleche stappen bil d JoegoSla vische regeering vernomen dat de Ennlsohe gezant Sir Ronald Campbell oor en ambtenaar een hem door het Foreign OOice toegezonden nota heeft doen toekomen aan den minister van Bi itenland che Zaljen Cmcar Markowitej waarvan de tekst voorloopig nog geheim gehouden wordt Amerikaaniche journalisten die nauwe verbindingen met het Britsche gezantschap onderhouden zeggen vamomenie hebben dat de nota eerst herinnerd worit aan de vriendschap kisschen Engeland en Joego Slavié welke tijden s den wereldoorlog bezegeld is om dtarna uiting te geven a n de verras mg over de drastische wending in de Joego Siawische buitenlandsche poUtiek welke cfe Engelsehe regeering andachtig wil blijven controleeren DVITSCHLAND EN TURKUE De medewerker van het te Belgrado nrschijnend blad Polltika meldt uit Istanboel dat men in kringen aldaar uit alles afleidt dat in d naaste toekomst een toenadering tjjssche de opvattingen van Duitschland en Turkije 1 ontstaan In toonaangevende Turkiche knngen laat men het licht vallen p het streven naar het behoud van loede betrekkingen met Duitchland en Balië benevens op het feit dat Turkije or een verdaag met Engeland te luiten geenerlei voomei5 ens heeft ge l d jegen d spilmogendJieden maar arby in de eers plaaU aan eigen iligheid heeft gedacht want in het pasj van Ankara was immers tot uit Inikking gebracht 4at het pact alleen n van kracht rou worden wanneer agressieve actie tegen Turkije werd dernonnn VON RIBBENTROP EN CIANO TE WEENEN De rtjksminiïter van Buitenlandsche ken von Ribbentrop is vanochtend Weenen aangekomen Hedenoclitend U ook de Itaüaansche ini van Buit a aidsclie Zaken UW Oano pn xtra trein te Weenen Migekomen Ter verwelkoming was P het fiction aanwaog de rUksminis f ya Buitenlandscha Znken von W ntn p Het 4m röksleider von irtch varen voorU vefteffHiwwr van itant jMrtiJ en W nnacht ed Na de xjépagnl te On geïnspecteerd wrgezelde de smiautw van Bultanknikdw Zaken zy n gast naar het Grand Hotel 0p den irit doof de straten van Weenen werd de Italiaansche minister dow de bevollung hartelijk begroet ITALIË EN ZDID SLAVIE In v erl and met den vierden verjaardag vin het vriendschaps en nietaan v lsverdrag tusschen Italië en ZuidSlavië wyzen de Italiaanschea bladen op de zegenryke gevolgen van iet verdrag Dit heeft alle Engelsch Fransche intriges ten spijt den vrede de Adriatische Zee hetstekJ en in stand gehouden Tevergeefs hebben Frankrijk en Engeland getracht naar de P o nolo dl Rom a schrijft Zuid Slavié door beweringen omtrent z g aanvalsplannn der spil aan hun kant te brehgen Zuid Slavië heeft zich uitsluitend aan zijn eigen belangen gehouden en de noch gevraagde noch gewenschte beschemung afgewezen Het is steeds nader gekomen tot het i ysteem van de spiL waann Belgrado het steunpunt van de toekomstige Europeesehe nieuwe orde ziet Het Itaüaansche volk begroet deze duidelijke en rechtlijnige houding van Zuid Slavië ih d vaste overtui ging dat deze samenwerking tusschet de beide staten op economisch evenals op politiek gebied in wederzijdsch belang steeds nauwer tot ontwikl ling zal komen Zuid Slavië heeft naar de M e s s agero uiteenzet een belangnjke Wdrage geleverd aan de opheldering op den Balkan door zyn betrekkingen metBulgarije en vervolgens ook met Hongarije nog te verbeteren Zuid Slavië zal den aanmaai in slagen weg in ziJn eigen belang evenals in dat van deEuropeesehe nieuwe orde verder volgen een n uw orde waarin ZuidSlavië en lundallEkeqteet clement kan en moet iijn DE JOEGO SLAVISCHE ItmiISTERS QEARRTVEERD Het D N B Wldt uit Weenen De JbegoSlavische minister president TswetkoWitsj en de minister van Buitenlandsche Zaken Cincar Markowitsj zijn hedenochtend per extratrein te Weenen aangekomen De rijkaminister van Buitenlandsche Zaken von Ribbentrop verwelkomde de JoegoSlavische gasten op het perron en heette hen welkom i i Duitschland Ter ontvangst van de Joago Slavische staatslieden waren met rijksleider von Schirach vertegenwoordgers van staat part en weermacht aanwezig Na mspeclie van de eere compagnie v gezelde de rijksmimster van Buitenlandsche Zaken zijs gasten naar Hotel Bristol Bij den rit door de straten van Weenen werden de Joego Slavische staatslieden door de Weensche bevolking levendig begroet Ook de Japanscbe ambassadeur aanwezig In den loop van den ochtend is ook de Jppansche ambassadeur te Berlijn Osjima in Weenen aangekomen f HITLER IN WEENEN AANGEKOMEN Van goed ingelichte zijd gemeld De Fiihrer is hedenodfand om U nD is te Weenen nagekoitten HQ werd deor il feaTolfclng mit tonnaehtig gajiri begroet De Fiihrer heeft i4 n intrek t nmnen in hotel Im al 7EBSSTEMMEN Pe staatólieden reis yan de Joego Slaviidhe staat in het middelpunt der beschouiiwiggp van de ZuiH SUvische bladen die dit feit een nieuw bewijs noemen voor den wU der oegoSlaviSclje staatsleiding de vriendschappelijke betrekkingen met den Duitschen nabuur te versterken en te verdfepen De Vreme schrijft De bebandclinÈ der betrekkingen van nabuundiap tusschen Joegp Slav ië en DifitsdUand staat in het teeken van het wederzijdsche streven dukielijk de positie an Joego Slavië te bepalen De rol van JoegoSIavië ato hoeder der wegen van het Oosten naar het Westen binnen het bestek van den toekomstigen vrede der Europeesehe volkerengemeenschap zal in hèt teeken staan van de voUmmen onafhankfelijkheid der Joego Slavische natie en haar grondgebied Aan alle kanten beschermd kan JocgoSlaviè zich thans rustig aan zijn cultureele sociale en economische ontwikkeling whden Zyn staatsleiding berust in veilige handen en Joego Slavië kan daarom koelbloedig de ontw keling der buitenlandsche politieke n militaire gebeurtenissen afwachten In het blad Pjlitika schrijft de vroegere ServisCae gezaijt in Pétei burg en Parijs die ook langeè tyd staatssecretaris m het Joego Sliiiaelie ministerie van Buiienlaiidsche Zikeif was Spalajkowits dat het behotid van den vrede het voortdurende streven van de Joego Slavische buitenlandicfae politiek is geweest Joego Slavii iièeft sinds begin v an den oorlpg een vastberaden neutrale houding tegenover de ooriogvoerende partyen aangenomen Inmiddels heeft de ontwikteUng steeds duidelijker getoond d t deze houding niet töt het einde gehandhaafd kan worden Beide oorlofwaerende partijen hebben kracht naar een b luit gestreefd De Joego SlaviaciM politiek heeft Voor het volgeAM besluit staan I e eene oorlogvoenada J paryj wenschte dat Joego Slavii antief aan den oorlog zou deelneoHp dt andere partij daareentegen w iti ii ir h tr slechts dat Jotego Slavlë tot hei M mogendhedenpact zou toetreden en aldus formeel blijk zou geven van tijn vreedzame bedoelingen jegen ét aaoiogendheden Engelsehe druk op Ierland BEZ X VAN BÊVIN AAN DB VALERA De Londeiache correspondent van de NewYork Sun meldt volgen het D N B dat Engeland opnieuw naaf de gunst van Ierland dingt Whiteha heeft aangekoniJUgd dat men zich door l emiddelyig v w de Lalwurpartij nogmaals tot Ierland zal wenden De minister Arbeid Bevin zal aldus zegt men een bezoek aan De Valera brengen en h n een vopratel doenj omtrent de wijze waarop Ierland de democratieën kan ondersteunen In een Londensch blad welks naam niet genoemd wordt heeft Jack Carney geschssiven dat de dagen der lersche neuti teit geteld zyn Duitschland en Hongarge De Japans he minister van Buitenlandscb zaken Matsoeoka heeft gistermiddag om 16 00 uur plaatselijken tijd vergezeld van den Jar panjehen ambaiSJadeur te Moskou Tatekawa en van den ambassaderaad Mijakawa in het Kremlin een bezoek gebracht aan den chef tyan de SovjetRussische regeering en volkscommissaris van Buitenlandsche Zaken Mol tow De bespreking waarbij ook Stalln tegenwoordig was heeft twee qur geduurd Ia tegenstelling tot andersluidende bCrlehten heeft de Engelsehe ambassadeur te Moskou air Stafford Crlpps geen bezoek gebracht aan den Japanschen minister ran Bnitenlaa he Zak n Noenmaal ter eere van Matsoeoka Ter eere van Matsoeoka heeft de Duitsche ambassadeur Von der Schulenberg gisteren een noenmaal laten aanrichten waaraan van Japansche zude de Jiu £u che ambassadeur te Moskou Tatekawa eenige leden uit het gezelschap van den Japanschen minister van Buitenlandsche Zaken en verscheidene heereri der JapaAsche ambassade te Ktoskou deelnamen De tot het driemogendhedenpact beR8t j rende Jandfen waren door den Italiaanschen ambassadeur Rosso en voorts doqr de gezanten van Bulgarije Roemenië Hongarije en Slowakue vertegenwoordigd Van Duitsche zijde warei anwezig gezant Von Tippelskirch tranzsaderaad Hilger de drie militaine attaches en andere heeren van de Duitsche ambassade Verklaringen van Matspeokau De Japansche mister van Buitenlandsche Zaken Matsoeoka heeft tegenover den plaatsvervangenden hootd acteur van de A n g r i f f die hem tot Moskou tegemoet gereisd is eenige verklaringen afgelegd die het blaa onder het opschrift een strydbond publiceert Nadat Matsoeoka nogmaals zijn vreugde had uitgesproken over de uitnoodigmg der Rijksregeermg om een bezoek aan Duitschland te brengen waarbij hy eindelijk al de mannen zal leeren kennen wier namen thans in de geheele wereld vporal ook in J pan tot n begrip zyn geworden verklaarde hij Ook het Japansche volk hééft mijn reis naar Duitschland en Italië met de levendigste belangstelling ja met vreujsde begroet Geheel Japan is er van ov ertuigd dat het dnemogendhedeiipact zoowel m pohtiek als In mihtair opzicht een machtsfactor ja kortom het machfigste bolwerk is dat ooit in de wereld bestaan heeft de groote meren TenaIott moet de ander partij van t vomi worden iagelicht over de bouwplannen De Amerikaansche minister van Marine Knoz he ft medegedeeld dat opdrachten zijn verstrekt vo den hoaw van 3 stalen dnikbootlagen en 18 stalett mUnvegen De kosten deMr bodems hedragen Het ministerie van Oorlog der V a heeft volgens t DJI3 medegede dat het 24 000 ton metende passagiersschip Washington gecharterd is en onverwijld in dienst zal worden genomen als hulptransportschip Staking bü Bethlehem Steel Het C I lD heeft gisteren volgerts een D N B bericht uit Washington een staking afgekondigd bü de staalfabriek der Bethlehem Stee Co te Bethlehem in Pennsylvanië Reeds in den middag werden stakingsposten opgesteld De vertegenwoordiger van het vakverbond verklaarde dat bij het opkomen Van de nachtploeg talrijke posten de fabriek zouden afzetten en de arbeiders zouden verhinderen aan het werk te gaan Bij deze fabnek zijn 18 000 arbeiders werkzaam Zii heeft wapeningsopdrachten voor meer dan een milliard dollar Groote offers noodzakelük De Amerikaansche minister van Handel Jones heeft in een onderhoud met International NeW gezegd dat het Amerikaansche volk in den komenden tijd groote offers zal moeten brengen Jones kondigde nieuwe belastingen en een verhooging der defensie uitgaven aan Hij drong er op aan dat de Amerikanen een deel van hun spaargeld in regeeringspapieren zouden beleggen Critiek op Amerikaansche handelspolitiek De Chicago Tribune toont zich zeer bezorgd over den achteruitgang an den handel met Zuid Amerika Inplaats van aan de toekomst te denken aldus het invloedrijke blad beperken de Vereenigde Staten zich tot wa ifenleveranties aan Engeland In het ederenverkeer met de neutrale landen vooral die op het Westelijk halfrond komt geen verbetering hoewel de Ver Staten juist nu een prachtige gelegenheid hebben om de feuitsche en Engelsehe concurrentie in tatijnsch Amerika te verdringen Dat de uitvoer naar het Britsche Rijk in Januari met 12 procent toegenomen wordt bijna geheel geneutrah erd door de vermindering van den handel met Ijitijnsch Amerika met 10 procent en van den handel met Japan met 40 procent Oorzaak van dit alles is in de eerste plaats het gebrek aan vervoergelegenheid waarvoor de Ver Staten zelf verantwoordelijk ziin door den verkoop van schepen aan Engeland en de overdracht van scheepsruimte aan andere mogendhedp AZIË De Japansche landing by Kwangtoeng SNELLE VORDERING NAAR HET BINNENLAND De Japansche legertroepen die op 24 Maart op verschillende punten aan de Ooilkust van Kwangtoeng zijn ge land maken snelle vorderingen naar het binnenland uaarby zij de terugtreW e de Chineczen vlak op de hielen iflpi zoo meldt het perbureau van het hoofdkwartier der Japansc ie expe ditiedroepen in Zuid China Een colonne heeft zich meester gemaakt van Swabue een tweede is Noordwaarts opgerukt ter bezetting van Ha kau waarby slechts v einig cenitand onJerweg werd ontmoet Groote hoeveeliw den oorlogsmateriaal zijn te Haikau ïi beslag genomen Ook de in Tsjaujang gelande troepen maken vorderinpen AMERIKA ZEVEN KINDF RK N EU BRAND OMGEKOMEN Uit Windsor Mills m do Canadeesche provincie Quebec wordt gemeld dat daaif bij een brand op een afgelegen boerdcru zeven kinderen zijn omgekorr en gKa E iVWKW WWWKWWS n Zon op 7 3 onder 20 01 Maan op 6 34 oadcr 17 43 Men b Terpliobl v crdwaXnm Tm lontondertang tol coiuopkoiuL H W 1 Laataanu tm TOcrtaUcB moetm mt oa MMoadergantf oiilttolica orden f