Goudsche Courant, dinsdag 25 maart 1941

EERSTE BLAD DINSDAG 25 MAART 194J A a Alc Dtatribuliebonbock K = awat BL = Bloem boa Per = Penodc Bo m Botcrboa y VL 0 VleescbboB BINNENLAND Hét bezeck aadrConü aan ens Het telen tmi tabak en hopL ujaif OP vBMoimiNt Hü bealuit van den secretaris generaal van het departement wL Landbouw en TnssctetQ ii J iZ dwnproducöebeschikking 1939 alnsp vuld met eoi bepalin volgens wKè het den gebruiksgerechtigde x erboden IS tabak en hop anders dan krachtens wiBBning te zwien tr poten of g zaaid of gepoot op zljn grond te heb Dit verfcad gadt hiet toi aanzin aa peraanen die aemeniMvk m ken dat z de in het voJlge artikelbedoelde gewassen zaaien poten ofgezaasd ot gepoot op hun grond heboen met e i andere bestemming danom deze gewassen geheel of gedeelte lük aj dan niet b e we lkt o verwerktte verhandelen Een vergunning tSm fwveabedoeld geeft aan de grootte van de oppervlakte waarop de houder der vergunning tabak of hop mag zaaien poten of gezaaid Of gepoot hebben DfeiK beschikking turft in werking 30 dagen na afk diging Joegd Sldvië bij de as Een der militair sterkste staten uan den Balkan NEOpRLANDSCHE SCHEPEN VERLOREN GEGAAN et ciTNaeonBNG VAN bien ntscoMmMRis De leider van den Duitsehcn dienst v or dB voUtagewcnihcid ér Conti is in DBS laai gekamen op lotnoodiging van den ItSkscommissaris Rijksminis ter SeyssInquart pm besprekingen te houden met de Duitsche bestuursorgasca aot Netlerlandaclsc eztadheidsinrichtingen te leeren kennen Dr Conti kwam te s Gfaveohage aan in gezelschapo a vai den plaatsvervangend leider der Duitscte vcreenigingvan ziekenfondsartsen dr Grote van frat dr Pakfaeisen vui den Cen tralen dienst voor vdlksgeaondheid der N S ail P nact da goi4iB BBbtEleiders dr Brun en dr Lotz zoomede directeur Zietz van de buitenland afdeeling der Daitsche rüksartsenkamer Hy werd dooiL dea Riikscommissaris Rüksiniaister SeyssInquart den militairen bevelhdafeer generaal der vliegers Fr Christiansen en e leiiendwpersonen van de Duitsche bestuursorganen ontvangen Vaorts bracht dr Conti bezaelcen aan den eommissarisgeneraal voor bijzondere aangelegenheden Oberdienstl ler Sciimidt en aan deri commissarisge riCTaal voer de openbar veiögheid S S BrïjsadeführÊr Rauter Het reisprogramma voert deri leider van den Duitschen dienst voor de vojksgezondheid ook naar Aznstierdam en Rcftterdam Dr Conti zal Woensdag in Den Haag spreken over den gezonrfheidstioestand in Duitschland Rijke önonfgonnen bodemschatten TAFANOELI EN MIJNDRECBT GETORPEDEERD Naar hgt Hamburger Fremdenblatt uit Bad Vicente op de Kaap erdisehe eilanden meldt is het Nderlandsche stoomschip Tapanoeli op den Atlantischen Oceaan getorpedeerd Een dcfl der bemaraiing is op het eiHapd Boavlsta aangeliomen Een Portugyesche kustVaarder zoekt de óragevmg af naar de overige schipbr eliagen Hetzelfde blad vernaai ait Stockholiii d 3t het Zweedsche blad Da g ëh s N y h e t e r een ooggetuigeiiverhaal vaft een Nederlandschen kapitein Jheeft gepublieeerd over Ket iorpedeeren van vijf Engelsche of in dienst van Engeland varende schepen uit n koavooi ten Westen van lerlandt Hierbv was bet Nederlandsche taakschip Mijdrecht De torp ering wasgescbied op 6 Maart Retais van kapitein van Ccerflfadii Hel verslas van ééiea tiapitein gezagvD ërder van de Leerdam luidt als vüigt MQn schip de Leerdam vertrok op Maait uit Glasgow in een convooi dat door vier torpeiojagers werd begeleid Te 4 20 i morgens van den 6en l aart stoetd ik Öfficieele berichten B4i besliiit van den aeeietaris ienè taal van het departement van Binnenlaadsche Zakeir is J E Klancke gp zijn veraoek met iagaag m 1 Mei194 i tfit den dienst WeesBetstervan d f mcente Apffawsdaiii eervolontslagen Zïjn opnieuw benoemd tot burgS meefrter vaji Bergen ÜJ y nw H D A van Reetsen van Nieuw Vossemeer J A f vaaHeereveld van Velp L J f K Fleqr van Heoinar W O f G vaa tHallenaar i en van St Pancraa J jtröonenburg SCHOLIER DOOR TRERI U VENSCiEVAASLUK GEWOND Door een noodlottigen samenloop van omstandigheden i de vijftienjarige scholier van de Tlelsche lambachtsschool W Vogelzang uit Geldermalsen gisteravond toen hij per trein naar Geldermalsen wilde terugkeer i op het station Tie op de railovergang van het eerste naar het tweede perron door een uit Kesterën binnenloopenden trein gegrepen en levensgevaarlijk gewond De trein kreeg een half uur vertraging Het slachtoffer is in aorgwekkender toestand naar het ziekenjiuiï Öetheïda Tie evergebracht KtGERÉGELDHEDEN MET OCDIT EOTTERDAMSCHE TEGELS De talÉyke oiu tegels welke na Mei van het vorige jaar in Rotterdanw oude bitmenstad bij het ontgraven van de fundeeringien weiden gevrftden kr gen al spoedig ook buiten de stad een zekere vermaardheid Een speciaie ploeg arbeiders werd aangesteld om de belangrijkste tegels te verzameien en museum Boymans telt reeds vele waardevolle producten vhi 16e He en 18e eeuwsche Eotterdamsche tegelbak kers onder zijn aardewerkverzarfte iBg Reeds eenigen tijd geleden is gebleken dat vele tegeli in verkeerde handen zijn terechtgekumen o a werden zij m den handel gebracht evenals verschillende andere voorwerpen die uit historisch oogpunt belangwekkend zijn Een onderzoek ingetóeld door de Hotterdamsehe politie bracht eer vrij aanzienlijke pariü van dergelijke tegels aan het licht i ü een opkooper terwijl zelfs gebleken Ji dat leeds imitatie tegels in den Vande zijn gebracht Toen bleelt dat wellicht de tegeiploeg aan deze handelingen debet zot kunnen zijn ia in die richting eveneens een onderaor ingesteld met het resultaat dat ans een lid van leze ploeg is aangehouden INTREKKING BiSPtSiaATHS T A V PLAKBANIKINDl STR De directeiiT van het RijksboreaL v or papier heeft de dispensaties er eend volgens artikel 8 van de papier beschikking gedeelteliik ingetrokktr en wel voor zoover betreft het ver werken v papier tot gegommeerJ pap ei dat bestemd is om fe wordenven prkt tot plakband V or deze handelineen zal voortaan 3e veTgi7Tining noodiy zün VERLENGING VAN SPERTUO VOOR BANKETBAKKERSREDRIJF Bij beschikking van den secretarisïencraa van het departement van Handel Nijvertieid en Scheepvaa rt is ée spertijd van zr maanden ten aan z n van de vestiging van het banketbakkers bakkersen het banketverkoopersbedriif niet zes maanden verlengd Een zelfde verlenging eldt van den ipertijd voor het terrazzobedrnf voor den kleinhandel in tot verbruik bereide tjbak en voor niet mineraalwaterbedrijï Daitseli swlogsschip nceait de bcmannéiig vaa de Kaotan Paadjans gevangen Wg hebben melding gemaakt vsneen D N B bericht uit Batavia dat tWederlaadsche stoomschip Rar tauPandjang als verloren moet w orderbeschouwd daar het ver ti d is Thar s sevat de Beriirer Hors er Zei tang hetvolgende bericht uu Rome d d 22 Maart Uit Manila wordt gemeld datde draadlooze zender van Batavia hejaan de werkzaamheid var een Duitschjorlogsschip in de Stille Zuidzee teegeschreven verlies van het stoomwhipSantau Pandjang heeft bekend gemaakt De tiit blanken efi 4S inboor irgetï bestaande bemanning van het hip is gevangen genomen Het stoom5chip Bantau Pandjang vanie ItJtM te Batavia 2542 Son brutefn 1501 ton netto werd ir 1921 op dewerf van de Gebr Pet te Bolres geooiiwd WELKE BONNEN ZIJN GELDIG ARTIKEL HOCVEELmS DOUR BON 3 gram roggebrood at gram ander brood of Vk rantsoen gabak of 39 gram mee of bli em Bloem BI Z4 MH t m 2 April Boterkaart p boter Tetkaart p boter of margarine rf 2M gr vet Op bon 0 § geen vet Bo S Ba 9 n Um 30 Bilaart Z4 MH t m 6 Apifl Boter af marga rin Brandstof f en Haanjea en kachels Central verwKining vijMie perlfNle K T5 H en 17 K t n 41 t m 31 Wurt t m 31 Maart Eenheid vaste brandstof t m 31 naart mider yn t nK 3 24 Uit t m AprU Br Br M lOa gr r ggct raod af Ht gr brood of 1 rantsoen gebak Brood A M A 92 17 t M 3 Maart 24 Mrt t m 6 April Eieren 1 kippen of eeiSdend Br 08 Br 9 17 t m 30 Maart 24 Mrt t m April Gebak 1 raatioen Gort Gortmout of Grutten A 8 24 Febr tm 20 April M pond Havermout Havervlokkesn Gort of Grutten A t7 Hrekr tas f Ap il Vi pond n A A es nilbtt aa Apa 24 Mrt t aa a April Elke bon 100 gram 125 gram koffie of 259 gr m kafliesurrogaat A n esunogiijjg 17 aa ZJ ApeR Vermicelli at Macarsm of Spaghetti P kr taa aiAfrii lans A M Maizena ét Griesmecl of Pud dingpeedcr wegein grpotendeels nog ononlgorin r ï i door den slaat behalve eenaün 1 De steenkoolpiFoductie bedroeg in 1937 510 000 ton die van bruinkool 4 59 millioen ton van gzererts 820 008 ton van ruwijzer 40 0W ton van koper 89410 ton van lood 4040 ton v n zink 4900 ton van baozriet 357 ee ton van foud 73 000 ons De mijnbouw en de ijzer industrie bevonden zich in 1937 in sneue ont ivikkeling Tevens werdcii m dien tijd reed pogingen aangewend om de petrolemn die zich op verscheidene plaatsen m den bodem bevindt te explóiteeren De voomaamstev uitvoerproducten Tan JoegoSlavië m tarwe i mais arkensv ees h pruiaeB yogelte hout ëfi koper A W Mrcke lBka l Peulvruchten A IS 4 rete tB 3 1 poAd Voor de kaukcD Voor verlichting 2 liter ter t M retort aa 2 Apa M refers ts 31 Pttrstcifm Rijst eraeeU gries eblocm of Gruttemeel ntmtf Vk pond A t in 50 gt aehaeraaep ot tMhe wt pot Vm l pHI ScheiTzecp $ laóB n n Mrtt mlïApa 1 wUoatia Suiker nm Um n $9 50 gram n ttm tÊgU plra 1 ona FARINACCI MIEX eCSNEWELH T De geniehtea volgens welke de vioegere ecr tariagerae rt der fasciv tiache partij rarinaccljBfc een geve véfcr Tepeliai gesneuvJld is en dat tevens ok Itatenant Cigrio een familielid vaa dco duce üdena ét gevechten in Albanië zoa vfB gedoad werden door de bevoegde instanties te Rome ïaterdagachtend niet bevestigd n M 1 ran t s a a ii V MIMII A It t m U Ma rt TWUBTi I Induitri oatwikk lt zich in snel tempo M ET djjn dit wordt de waarïchünlijkheid grooter dat ook it voornaamste Balkan staat de laatste welke tot dusverre MB itriktc neutraliteit in acht keeft ieniKBea JocgoSiavië het voorhttUrmi SAe rakiit Rongar eltoeaesië en Bulpirge zal volgen en zicb doer toetreding tot het Driemogendbedenpact zal aansluiten bij ket coaaplex der asstaten Dit zon voor ü as een aanzien löke venterfciof betedcenen want Xoego Siavïë iï niet alleen een groot hef s ook een riik een dun bevolkt land dat nog vele ontwikkelingsmo gelijkheden heeft Niet öat de bevolking er welvarend is Zooals aUe Balkanstaten is ook JoegoSiavië in dat opzicht bij West Europa ten achter De Biode ne techniek heeft daar nog niet zooalt ten onzent geleid tot een geweldige industrieele exp Dsigf die materieel de bevolking op een hoeger plan plaatst Wel echter is Joegoslavië ruk aan bodemschatten welker ohtginning in de toekomst dit land tot een belangrijk centrmn kan maken Hoe het echter zij de bodemrijkdom van Jocgo Slavië maakt de inschakeling van dezen staat in i assysteem van even groote beteekenis als het militaire ieit dat ee de as vijandelijke actie op den Balkan zelf buiten het Grieksche front daardoor tot de onmogelijkheden gaat behooren mÉ f Asnitorvr van groote BETEEKEMS JoegO SIavië is ongeveer acht maal zoo groot als Nedei land doch telt l échts een bevolking van vijftien en een half milliofn zielen Het heeft een bevolkingsdichtheid van iets meer dan 82 zielen per vierkante kilocneter daartegenover Nederland er 26S telt In hs Westen zeUs 500 Groote steden telt hël land zeer weinig Gaat men volgens Öuitsche methoden te werk en ïioemt men alleen een bevülkings centriiiii van meer dan 100 000 inwoners ëen groote stad dan telt Zuid Slavië slechts drie groote steden namelijk Belgrado met 267 000 Agram Zagreb piet 186 000 en Maria TheresiasUd Subotica raet ruim 100 000 zielen In totaal bedraagt de bevolkin der groote steden slechts 3 8 pet der bevólkmg Jlieruit valt gemakkelijk de conclusie te tfekkeni dat Joego Slaviê een larwlbouwstaat is en inderdaad 82 1 pet der bevolking vindt haar bestaan in den landbouw Het voornaamste product is mais met welke graansoort een derde gedeelte van het akkerland is bebouwd daarop volgt onmiddellijk de tarwe waarmede een vierde deel van den Jlk kargrond bedekt is Daarnaast is speciaal in de laatste laren de verbouw van tabak van groote beteekenis geworden In 1934 waren daarmede 7000 H A grond tjebouwd die een oogst opleverde van 6 miUioen K G in 1937 was reeds 21 000 H A met tabak bebouwd en bedroeg de op brengst 21 millioen K G Ook vla wordt op tamelijk groote schaal verbouwd terwijl vooral in Zuid Servië de katoen een steeds meer voorkomend gewas is De wijnbouw speelt in de warme kuststreek van de Adriatiscfte Zee een rol van beteekenis terwijl voorts veel pruimen worden geteeld die in groote hoeveelheden gedroogd en geëxporteerd Vorden Ongeveer een derde ged elte van den bodem is met dichte wouden bedekt In de gebieden die vroeger tot de Donaumonarehie behoorden Jtan van een goed georganiseerden boschböuw gesproken worden in de oyei ige gebieden wordt roofbouw bedreven Daar eihenwoud zeer veel voorkomt vind men m Joego Slavië in 3fi eikels een goedkoop varkensvoedsel Het ligt dus voor de hand dat ook de varkensteelt er van groote betee kenis is D EWIFSTRIE cacA ge öt bevolking beslaat waar oojfveer de helft uit Serven voorts nik 3 5 nilBoen Kroaten 1 5 millioen slowênenj een half millioen ifeitscheii een ham millioen Hongaren eêi katf milUoeb Roemipnen en een half millioen Albaiwaeji De Daitsefiers lémen voor ameljjk de Wojwodina bet Zuide Slechts 9 pet van de arbeidende bevolking is in de industrie werkzaam Het vroegere Servië en het Noorden vam Bosnië zijn zeer rük an ertsen en andere bodemschatten die echter tengevolge van het ontbreken van kapitaal en goede verbindings Bttitmdamd DE NATIOHALE RAAD IN FRANKIUJK iWerkwüze Aans oml oé CHHf nnncinF wel wEsscauf l Jke deel van het vroegere Hongarye dat ook wel Zwabisch Turkije wordt genoencL jQf staninien af van en raiten die zfch hier reeds in de lïe eeuw hebben gevestigd De Albaneezen bc valken voamaMelük betmsegere Hoo tenegro dat na des vrenliiDorlac bf den tooi nieuw gestichten staat JoegoSlavië werd ingelijfd Wat him rengïe betreft bchoorende Serven allen tot de Grieksch Orthad xe leerk terwij l de l jtoaten teSlowenen de Bosniëzs en de Duit sdiers R K zün Voorts wonen inBosnië en Maeedonid veel Mohammedanen Niet onvermeld riTag hier blijven dat Jaegc Slavië tot de militair stczkate Istatm van den Balkan behoort en büvcorbeeld belangrijk sterker is dan GHckenlandL Op grond van ket bovenstaande mag wel worden vastgesteld dat als JoegoSlavië zicti fedérdaad b § liet DrieDiogendhedenpact asmsluit en daarmede de verplichting op zich neent om als n derde staat de asmogcndheden den oorlog verklaart eveneens partij te kieren en zich bfl de oorlogvoerenden te voegen de As een belangrijke versterking ondergaat Niet alleen omdatJoego Slavië de laatste neutrale vlek op den Balkan militair van beteekenis is maar vooral omdat het economisch voor de as van groot not kan zij EV TOdRSTEZ LIN Be Nationale Raad in Frankrijk waarvan de werkwijze door een wet die gisteren in de staatscourant is versebcacBr tkaoa mauwkeucig eaailijnd is zal voorloopig niet in plenaire zitting b ieer komen doch met zijn wcfkzaanheden via bc ersehillendc coBuitisaics bcstaaxic ujt twintig tot vijfentwintig leden die elk al naar gelang de behoefte v ior ieder gebied lijn gewnn beginnen De wet verbiedt aaa ée leden van den Natioiialen Raad behalve hun werkzaamheden eea of aadcr openbaar ambt te bekleeden e kaaoulc Baatf hééft op xichzell niet het recht In een ot andfre kwestie zelfstandig een beslissing te nemen hU bezit dd geen enkel initiatief Met betrekklBg tot die vraag tukkssi waacnéde Ut lisk op aanwijzing van bet taoofd Van den staat zal basic faouden kan de nationale rand alleen w ucbea naar voren baengen of vooistcUen Het ji verder aan den Nationalen Raad verboden petities in ntvangst te nemen Na bestudeerin wan de aan den Nationalen Raad voorgelegde vraagstukken moet deze over de prindpieele doelmatigheid van de voorgenomen maatregelen zijn meening te kennen geven De Nationale Raad kan tevens voorstellen deze maatregelen aan te nemen te veranderen of vaa de hand te wijzen iBstmetiiss voor ievcnsmiddcleavwtraeüBg Gneu nau en Scliarn hor t H ereeren den Oceaan SCHEPEN ZUN DUS BLIJKBAAR NIET TOT ZINIIEN GEBKACIR MAART 19M De in het Duitsche weermachtsbericht van Zaterdag genoem Duitsche slagschepén die in den Atlantischen Oceaan opereeren zijn naar de Frankfurter Zeitung verneemt de Sebamhorst cb de Gneisenau Het Britsche nieuwsbureau Eeuter bevestigt volgens het blad dit f jt De Frankf Ztg hermnert er aan dat Reuter op IS Maart 1940 heeft gemeld dat de Gneisenau voor de Noorsche kust door kustbatterijen tot zinken was gebracht Ook de Schamhorst Zou door bomtreffers in den grond zijn geboord 4 em ielsciie yliegtuigen boven kiel In den nacht op Maandag zijn verscheidene vijandelijke vliegtuigen het gebied van Kiel tiinnengevlqgen i dus t D N B Door het goedgerichte afweervaur Wfti de helft de aai vailende machines reedi voor het bereiken van het eigenfi c stadsgebied verdreven Boven het stadsgebied werd een gering aantal brisanten brandbunoica uitgeworpen die ay woonwijken of op het open land vielen Een woonhuis werd vernield De door Vicf proident a siraal Darlan heeft de prefecten van tien departementen der onbezette zone bijeengeroepen in Vichy voor een conferentie Hij heeft him uitvoerige politieike economische en admiiBstratieve richtlijnen gegeven betreffende de door de i geering genorpen maatregelen voor de beveiliging van de levensmiddelenvoorziening De prefecten hebben instructies gekregen om met de strengste middelen op te tredeh tegen speculanten en hanisteraars De spïonagegevallen in Noorwegen VEKORBEN1NO TAN 4uHSCOMMreSARIS TERBOVÏN De Noorsche bladen publiceerden gisteren een v jtwdening van den rijkscommissaris welke o a inhoudt Rijkscommissaris Terboven heefl tepaald dat in alle steden van Noorwegen aan hef pubHek een mededeeling zal worden verstrekt waarin alle str fhepaJin gea ai verordeningen over spionnagemisdrüven nog eens samengevat worde Bij verschillende gebeurtenissen van den laatsten tijd hebben Noren zich laten y erleiden om den Engelschen met raad en daad hulp te verleenen Bij d gevallen van spionnage aan de Westkust welke onlangs voor het gerecht geweest zijn zijn bestaande strafbepalingen en verordeningen welbewust overtreden Deze overtredingen waren zoo ernstig dat de militaire rechtbank tien dsod Ierland iril in Trede leven de brsHJdbonimen veroorzaakte Tonnissen heeft moeten uitspreken branden kaoiea mel geWi cht worden Onder de burgerbevolking zijn eenige doodeu te betreuren en w den eenige persqpen gewond In de naaste omgevinf der stad werd eveneens een aantal brisanten lirandisommen vatrgeworpen waanleor woonhaizen eeaige raaterieele schade kregen REDE VAN DE VALERA b de boodschap die de Iers he premier De Valera op St Patrick s Day tot Amerika heeft gericht heeft de premier verklaard dat de onnatuurlijke afscheiding van de zei Noordlersche graafschappen van de rest van het land neg steeds een van de be slissende motieyen voor Ier lands neutraliteit is Een klcia laad als Ierland dat eeuwenlang weerstand geboden heeft aan de poging van het Empire om het op te slokken en zijn nationale eigenaardigheden wenscht te bewaren kan in deze oorlogstijden slechts den weg der neutraliteits kiezen De overweldigende meerderheid van het lersche volk wenaeht in vrede te le en los van de tocrallige avonturen van het Bntpire Ierland wü zijn onalhankeIjjliherd herwonnen door eeuwenlange inspannnig ni t weer verliezen DE ENCEL9C1ieW TAK 37 JAAR OrGEROEFEN Te Londen ia naar t D N B uit B iön meldt olficieel bekend gemaakt dat alle mannen van 37 jaw zich voor den weerdienst snoeten laten inschrijven Zij zulien in de gelegenheid worden gebeld te kieren sf z9 bij de po Iitiereserve de hulpbrandweer of den civielen vefdedigiogsdienst ingedeeld willen worden ENGCLSCIR CTOORWIGCH ONDKR CONTIUNLf Mm KEGEeRINGT Ka Velgena Nya Daglirt All h a n da zoo mddt t D N B uit Stockholm meldden de Engelsche ochtend bladen dat alle Engelsche spoorwegen onder eontróïe der Btrtsctre regeering tot ecsi enkele groate organisatie samengevoegd zullen worden De Britsciie pers verwacht van deze ROEmSNSClK WKT INZAKE andere verdeeling van de winst vermindering van het personenvervoer ten gimste van een verhopgd tamsptfft van gaecKren en stecnkaöt NIECWE RDSSISCm BEVELHEBBER IN HET VERRE OOSTEN Uit Moskou meldT het D N B Volgens een persbericht uit Chabarowsk is er een ni euwe opperbevelhebber benoemd bij de Russische troepen in hef Verre Oosten Het is generaal Apanasenko Je vroeSere opperbevelhebber van hrt militahre district Centraal Azi £ Tot dusver was generaal Stem opper iTcvelhebber hl het Verre Oisten ROEHEiat EN tmROeREND MMI9SCH BEZIT De RoeiBcensehe minister van propaganda Crainic heeft gisteren 4en overstaan vm de Imitonlandscbc pers bekend gemaakt dat Roemenië dezer dagen een et zal iitvaardigen nopens ziJB Jodenvriagstak Deze wet zal zich met het gelïeeje roerende en on oereade bezit vaa de Jod bezig honden csi een ifcr saeest draconische tuj Jöodacbe wettot z n die orat in Roemerdë RHvaar£gd zijn zoa meldt t D H a it Boekiieat Cbae fUrié l eneklem Gjtio te harrcc fted a i ruliiacr c op zee iJi ijv B ar daar vissfkers die ia nabi ihefd Wa Ana iPoréagalT Ihü handwerk j iiiliii hiidiii Men n ecfit aaa dat het da een verapaitekt adMp ia r Zeep De paus heelt gisteren deü Franscl n ambassadetiip bij den Heiligen Stoel Leon Bfraad ia particalieiE awtiëatie atttvange n Bérard was vergezeld van dén nieuwen amba deraad Jacquea de B eason