Goudsche Courant, dinsdag 25 maart 1941

DINSDAG 25 MAART 1941 Voetbal Aanwinsten der musea GOOI MET DE 8CBO NHAAK NIKT WEG WAT NOG VAN WAABDE KANZUN Sedert de vorige opgave ziJn devolgende voorwerpen aan de Stedeluke Musea geschonken of in l ruikleen gegeven vaii den heer A Klomp een oud stempel gebruikt op het voormalige kantoor van de accijnzen alhier voorzien van het wapen van Holland van den directeur van Gemeentewerken de volgende voorwerpen welke gevonden werden bij den tunnelbouw Spoorwegstraat Ridder va Catsweg een grijs ajirden kruik geglazuurd Duitscfa 16de eeuw een grijs aarden kogel een tinnen lepel Goudsch fabrikaat gemerkt op de steel D G E 2e helft 18de eeuw een hehrdsteen bruin geglazuurd met leeuwen 2e helft 16 e eeuw een zestal provinciale duiten twee tegeltjes hrt n nTi Vzöi ïiipIiririteitifCtou nJewe if Nederlandsche VoethalBond ONDBRAFDBBLING GOUDA SECRETARIAAT Kamemelksloot 2Q9 Gouda Tele öon 2764 OFFICIEELE MEDEDEELINGEN CHOCOLADE en SUIKERWERKEN KWALITElf munt u it i oor SMAKELIJKHEID i BONERA GOUDA Ml i d r N goMlaii irfnk ll r v Ari gbaar EDE BLAD STMSmEBWS Snip en Snap laten den lach daveren asm njanwincs BKvuE JLOr or BOEDT OBOOTE VSOOUnOOKID yiMiric en Ueontlk sebonwsprt ia d B ScltoawborgBioseoop Daar zijn ze dan op de planken in den SchouwburgBioscoop Juffrouw Snip en Juffrouw Snap de populaire radio creatiei van Willy Waldoi en Piet Muyselaar èn als goede bekenden kéeft Gouda gisteravond bU de premjèie van Kené Sleeswyk s NederUndsche revue Kop op deze oude vrienden enthousiast ontvangen met ten hartelUk en gul medeleven met al faun dwaze nonsens die ze zoo r keU k in dit vlotte schouwspel over de zaai uitstrooien JUFFROUW SNIP EN JUFFROUW SNAP £ t0en foto Inppz Med O 831 70 De revue nadert op baar succesvollen tocht door ons land al de vüfhonderd voorstellingen en dat zegt al voldoende welk allergenoegelijkst amusement dit fleurige klanken en kleurenspel biedt Het dappere troepJe dat met z n elven den gansct en avond in actie ii heeft er slag van het publiek plezierig bezig te houden met lichte en luchtige scènes die met veel vaart gabracfat worden m een pakkende onölüstBtg van wat oog en oor kan streelen De gioote figuren zUn natuurlijk Wil Walden en Piet Muyselaar deze meesters VSA den ladi en Jacques vsq Tol heeft voor hen een tekst geschreven die hen aan het lüt gegoten is Het is het genre dat hen zoo volkomen ligt een reeks van korte schetsen met allerlei dolle verwikkelingen vol geestige samenspraken en gevatte opmerkingen Er is uitbundig gelachen om de wondere l elevcnissen onder den liefdeslxxmi om het kattenmisverstand iiet tweetal heeft weer allerlei mepige krantenberichtea en daar zijn voorts de vermakelijke gebeurtenissen op het politiebureau in het restaurant op het Icantoor en in den Kisiproof winkel en onophoudelyk vlogen de snedige gezegden in het rond Vanzelfsprekend komt het onvermoeibare duo ook hl de rol waaraan dankt als Juffrouw Snip en Juffrouw Snap het babbel en roddelgrage damespaar dat elkaar oo gezellig den mantel staat uit te veged Er is een aardige vondst bij met het filmdeel met kvenden voorgrond en het is alles goedm oedlge dwaasheid dat een verkwUdcende ontq anning geeft Berry Kievits ü een vaardig assistente en zU do er braaf aan mede Mn de heeren gelegenheid te gevenbtun scènes te spelen en zelf boekt ze ook menig applausje want ook zij o a met dat aardige liedje Cheerio weet mede te en Gerard Walden is een van vele markten thuis zijnde verbindingsschakel die er al even zeer inopgaat en Jean du Bela heeft opnieuwsucces als de zanger van stemmingsllederen Een wakker troepje vormen de girls Idirritoffs dancing lovelies die opcharmant en vaardige wijze tal vannummers iiengen Als montferè matroosjes en als stramme grenadies trippelen ze over het tooneel dat het een lust is en bijzonder aardig is ook hun met Betty Kievits en Jean du Bela uitgevoerde showscène Om the i lver met bekende melodietjes Alles Wat er verder noodig is om een revue te dopn slagen is m de aanwezig er zijn fleurige toiletjes en cosStuums een groot aantal frissche decors van Joop Gëesing en vooral heeft de revue opgewekte wijsjes waarop aardige woorden zijn gemaakt Metvlotte muzikale arrangementen voegthet orkest onder leidmg Van Pim dela Fuente het geheel samen tot een pakkend schouwspel dat tempo en vroolijkheid tot kenmerken heeft en dat in den naam Kop op al zegt wat het geven wil eenige uren van aantrek Ujke verpoozing waarin men blü en volop kan lachen Die lach davert voortdurend door de zaal en dat is het beste compliment dat men geven kan aan al degenen die zich zoo inspannen dit te bereiken en die onvermoeid zijn öm kleur en fleur bij te zetten aan dezen avond van jolijt klanken etv gratie blauwe Lange Lijs 18de eeuw van d firma Goedéwaagen een 2 H L eiken turtmaat Bij af er eipijnen Htlptn iftiligtnvlug Dooi WenSOct ingez Med U 923 5 S van de erven J Lugth irst vjpr portefeuilles met t ékeningen door J J Bertelman en J Lugthart twee uitgesneden en beschilderde bloraahoftis een schilderstuk veivaardigd door J van Stoel jn azende koeien voorstelle d 3lt van den heer T J Lugthart twee fraaie teekeningén van het koorhek éx het hek voor de grafkapel van Cool in de St Janskerk alhier v den heer J Hoogendoom een foto daguerrotypc in fraai oorspronkelijk lijstje van den heer G Hupl es eenige tabakspijpen en een meetzchuimen sigarenpijpje van den heer C van Beuzekom een lapiermaché zwart rookpypje e wandelstok met gesneden negerkop en een eiken persplank van een klMI m ker van de firma Quant een aitotal prentbriefkaarten van Gouda van mej H Nederbur te Leiden door bemiddeling van den heeï Bert C Helbert Jr een tmnen pot de chambre met deksel een groote geborduurde sprei 18de eeuw een zijden damesjapon van 1Ï90 van Haus Nejierburg te Keulen Die 3ammlung Haus Neuerburg een faciei boeken Rlaatwerk handelend over alle raogelijke röokartytelen van d4 jongen A van BerKel en G Noteboom een haardsteen met het aartal j425 gevonden in het watertje van hetlKjitpiansplantsoen van den heer J L Hmlleman een wandelstok van zeldzaam bont balein vervaardigd in de destijds te Gouda aan de Boelekade gevestigde baleinfabriek De Walvisch van de fuma J P Wemink en Co van den heer L Joosten een tiental blauwe tegels 18de eeuw v den heer C A Verschut een kleine ijzeren vijzel en twee gesneden plafondrosetten omstreeks 1800 van den hee H H Schuurman een zandsteenen afdeksteen en een zandsteenen gevelversierfaig In bruikleen werden ontvangen van den heer B C Helbers Jr een Biedermayer waschtafeltje rond op gebogen pootjes van den heer P E van Bommel een mahonie pgptenbak midden 19de eeuw een tmnen vaasje met langen nek van den heer W van Vliet te Den Haag een damesportret schilderstuk in vergulde lijst ongeveer 1850 een portret van een magistraatspersoon op paneel 1618 in zware eiken lijsL Ook uit dezen Uist van geschenken t opnieuw dat de musea zich steeds meer en meer in de algemecne jelangstelling onzer medeburgers mogen gaan verheugen dat de commissie van toezicht tot groote blijdschap stemt Nu de tijd voor de groote schoonmaak weer Is aangebroken is vergete men de musea niet Hoeveel voorwerpen gravures enz die voor de musea van meer of min belang zijn komen bü de choonmaakbeurt weer even voor den dag om daarna weer voor een jaar in kast of lade te verdwy nen Als men twijfelt of hetgeen men zou willen afstaan wel waard isyiaar onze musea PROGRAMMA VOOR ZONDAG SO MAART mi I klasse Q S V m ClJf A IV U uur L van Sdiaik Groeneweg I Gouderak n D A de Koster Nieuwerkerk I D OJfiC II O d Knegt Moercapelle I Stolwijk l H V d S ld Ij Overgangsklasse Haastrecht II D R D I J O den Riet Moordrecht Ö x DUettant U G van Wijngaarden Zwervers II Ldckerkerk H A Hofstede 2e Uass A U NtO I D O N K UI Joh Tak Gouda V V E P I K F L Nolte Overschotje I O N A V 2 30 uur N den Haan Waddinzveen H Bock Boys H F Geukek 2e klasat 6 Ammerst 8 V H Nieuwerkeric XI J Baas Lekkerkerk III Woerden III L van Wijnen Olympla IV G S V IV 11 uur J de Knegt Goud VI Stolwijk n 11 uur C Comp r 3e klasse A EJS T O I Bodegraven II J Muurlffig R V C II Olympia V G Lakerveld V EP II Moordrcht III H Kramp D O N K V D R D II 12 uur B Cammeraat 3e klasse B Goudrak III Zwerver IH C van Wijnen Dilettant III D ON K IV W Baas E S T O II M êreabelle II 12 uur J Groeneweg 3e klasse C Qj otAmmers II Oudewater H J Goudriaan Schoonhoven lU V E P Hl 1 uur J G Smke Lekkerkerk ÏV Ammerst S V III 11 30 uur C V Wunen Allè we tetryden voor zoover niet anders ver meld en behoudens nadere wijzigmg gangen te tWfee uür aah UITSLAGEN VAN ZONDAG 23 Maa 194L Gouderak 11 jO N A IV K F L Nolte 0 1 Bergambacht I Gouda IV r H V d Speld 3 0 Stolwijk I Nieuwerkerk I L van Schalk Nieuwerk n o D O N K II Groeneweg I N den Haan 2 1 G S V III Moercapelle I uitgest Overgangsklasse Haastrecht II Dilettant n A Hofstede 1 1 te verhuizen willen de heer Helbers tijdeliik conservator der musea adres de Monaan aan de Westhaven en de secretaris der musea commissie Peperstraat 10 gaarne komen COOP BOERENLEENBANK GOUDA EN OMSTREKEN In de algemeene vergadering van de Coöperatieve Boerenleenbank Gouda en omstreken te dzer stede in het gebouw der R K Leesvereeniging gehouden werden de heeren A J Dogterom te Haastrecht en A G Visser te Waddinxveen als bestuursleden herkozen Als plaatsvervangende bestuursleden werden gekozen de heeren H D D U van Leeuwen en J J Verkleü i eiden te Gouda Van den raad van toezicht werd 4i s voorzitter gekozen d heer J Moons te Gouda Als plaatsverYangend lid werd gekozen de heer J M van Dijk te Waddinxveen Gr Ammers I DilJ I C v Wijn i scheidsr n o Zwerver H Olymri in J C d Biet afgekeurd 2e klasse A OJf A y Bosk Boys H G van Wijngaarden afgek Waddinxveen H Overschotje I D de Knegt 0 4 O K I O I V J I J Goudriaan 1 2 D O N K m Woerden H Tb V d Veer 2 R V C I Gouda V F Lenzen 8 1 2 klasse B Nieuwei erk II Stolwijk U W Baas afgekeurd Olympia IV Gouda VI O Lakerveld 7 0 Woerden Iir G S V IV J G Slnke G S V n o 8e klasse A E S T O I B O N K V J Baas 8 0 Overschotje n Bodegraven II G J Bmken scheidsr n o Moordrecht Hl Olympia V H Kramp afgekeurd V E P n B V C n H J Homis 8 1 3e klasse B Groenweg HD O N K JV F Geukes 2 Dilettant Hl E S T O n L v Wijnep 0 2 Gouderak IH Zwervers Hl C Compeer Zw n o 3e klasse C Schoonhoven IH Groot Ammers H N v Halewijn Gr A n o V E P m Haastrecht lU J Groeneweg 4 3 Ammerst S V III Oudewater H J Muurling afgek Lekkerkerk IV U N I O II D A de Koster afgek SCHEIDSRECHTERS Niet opgekomen zonder kennisgeving C van W nen G J Binken STRAFC0MMI8SIE Voorloopige schorsingeii No 38 T Bakker Lekdijk 280 Amsterstol lid van de ver Ammerstol met ingang van 21 Maart voorloopig geschorst hangende het onderzoek wedstrijd Ammerstol Ill Schoonhoven IH No 39 P Neef Bouwvereniging Krimpen a d Lek lid van de vereen Dilettant met ingang van 21 Maart 1941 voorloopig geschorst hangende ht onderzoek wedstrijd DUettant II D R D I Burgvlietkade 35 A VERDONK Gouda Secretaris NAGEKOMEN UITSLAG 16 MAART Groeneweg II E S T O II G Lakerveld 10 6 f VERBETERING d wedstrijd Bergambacht H V E P ill op 16 Maart is niet geleid door den heer C van Wijnen doch door den heer H Vlug ELFTALOPGAVEN APRIL 19 De elftalopgaven voor de maand April moeten uiterlyk Dinsdag 1 Apnl as in het bezit van den secr compl zijn op straffe van de reglementaire boete OVERSCHRUVINGEN Ingekomen verzoeken F Jongeneel van OJJ A naar KB O te Gouda De ingekomen verzoeken van G Schouten en C van Drlel van O NA naar K B O zijn abusief Deze moeten luiden van Gouderak naar KB O Eventueele bezwaren moeten binnen 14 dagen worden ingezonden anderi wordt aangenomen dat geen bezwaren hiertegen van vereenlgingszijde bestaan De overschrijvingen worden als regel indien voor 1 Januari ingediend verleend per 1 Aug d a v Voor na 1 Jan ingediende voorstellen per 1 Aug van het daaropvolgende jaar echter zal iedere speler een overschrijvingswscl ttyd van ten minste 12 maa den heb ben behouden enkele ultzopderingea di regleiflenUir door den N V B zija vastgesteld BOETEN Opi iteit No Stl iJ ieuweikerk wegens nM opkomen in den wedstr d Stolwijk I Nieuwerkerk I op 23 Maan 1 5 No 30 G S V wegens niet opkomen in den wedstrijd Woerden III G S V IV op 28 Maart 5 No 31 Zwervers wegena niet opkft men in den wedstrifd Gouderak n Zwervers Hl op 23 Maart fi No 32 Groot Ammers wegens nitt opkomen in den wedstrijd Schoonhoven mGr Anmsers n op 23 J aan f 8 No 33 Gouda wegens te laat aanvangen van den w 1striJd R VC I Gouda V op 23 Maart 1 No 34 Overschotje 10 speler o ruiiformuliei W van Oi ontbreekt wedstrijd V r J H Overschotje n op 16 Maart n LAATSTE WAARSCHUWING Nog niet alle officials van de onder afdeeling Gouda hebben hun foto ingazonden ter verkrijging van hun diploma Dit is onherroepelijk de laatst week dat zulks nog kan gesdiiedfn O N V B schrijft n 1 voor dafafl dia geen lid zijn van den N V B niet in hun functie mogen worden g andhaafd Is men lid van een aangesloten vereeniging hetzij van den N V2 rechtstreeks dan wel van de onderafd Gouda dan kan de foto worden opgezonden onder vermelding van den naam der vereeniging waarvan men i is Door die vereeniging dient dan d3 contributie te zün of te worden betaald Ii men geen lid van een aangesloten vereeniging dan dient mai persoonlijk lid van den N V B te worden en ƒ 0 50 contributie te storten Nalatige officials ZOTgt dus dat dei week de foto s eijrUTbezit zün GEBREK AAN SCHEIDSRECHTER Momenteel is er een tekort aan scheidsrechters wü met de reisgelegenheid enz eenigszins rekening kimnen worden gehouden Daarom worden er eeni e nieuw c didaten gevraagd om zich hiervoor bKchikliaar te stellen Opgaven worden gaarne ingewacht bij het secretariaat H a SCHEIDSRECHTERS Zondag 23 Maart lieten twea scheidsrechters bij wedstryden zonder eenige kennisgevmg verstek ga Dezelfde moreelc plicht die de vereenigingen hebben om op te komen hebben ook de scheidsrechters al staat voor hen dan geen boete op he spel Een beroep wordt dan ook gedaan om aanwezig te zijn en mocht men onverhoopt vcrhiTiderd zijn dan is er toch nog wel gelegenheid den leci compl op te bellen VERZOEK OM TERUGTREKKIA G De vereeniging Dilettant jliende heden een verzoek in bij het bestuur om haar derde elftal terug te mogen trekken Ook dit verzoek zal door liet bestuur bekeken Worden Als regel zal een verzoek om tenig te mogen trekken wege s geb ek aan spelers e d woeien toegestaar Het is in dit ge al echler wel ieti anders Zondag j l speelde Dileii ni lil nog een thuiswedstrijd t gen E S TO Il en liet dus dit elftal rustig een reia van Bodegraven paar Krimpen b d Lek m en om dien weSstrijd te konden speleij Op dezelfder dag wordt een verzoek om terugtrekking ingediend door Dilettant Dit w is o ï te voorkomen geweest Men had dit verzoek eerder kunjien doen zeUs Zaterdag nog dan was de reis voorkomen Billijkheidshalve zou thads bij het toestaan van het erzoejt aan Dilettant de bei aling moetpn worden toegevoegd dat het verzoek aileen dan wordt ingewUligd als het den wedstrijd Esto II Dilettant Hl laf Bodegraven heeft gespeeld ADRESLUST Consols Bedankt door den heer A de Jong voor het R V C terrein te Reeuwük Zoolang geen nieuwe function £ ris la benoemd zorgt het bestuur vu deza vereeniging voor de keuring en is belast met het doorgeven va T afkeiiringiberichten Namens het Bestuur G VAN TILBURG Secr c mpL DaPI e enWk w l to de b g heeft neergeatokenT FKUlLLEigjl Madnik filPSY DOTT ERI EEN GEHEIM t doelfaig Ja maar desnoods zou jij dat verhoor kunnen overnemen Jiift misschian in den vorm van een inter view Fox drukte den inapecteur dankbaar de hand Die Irene Fancy moet ik natuurlijk zelf nader onder handen nemen gin Bratt voort Aangezien ze ntet mias Dott en Jou Jlm in hetzellde huia woont zou Je mjj daarbij wel de noodlge medawerüng kunnen verleenen Natuurlijk fau ecteur t ital gebeurenl beloofde flm Fox En wat kan ik mijn lenra over da misdaad mededeclenr Heb Je nog bepaalde wenachn dieifiuuigaandeT Bratt hief waaractniwand tiln vinaer Htt mm aaar fmrwMdit datda VudB lMt 4Ml vooilramm i d man utt log 8 ia varmoord t 5 Wlpt m takar wal Jlmmy Laten leaara maar da oonoluda t ld M dat hij dood ia Fm knikte In het belang van het onderzoek zal het gebeuren Bratt Morgen zal ik rne dan ook eena met die Mattia Brander bezig houden De politie voorspel ik bU het sluwe oude mensch niet veel luccea ma r ik heb a e hoop wel iets uit haar ta ztillen krijgen Bratt stond op en nam afscheid van de beide vrienden Hij had dezen nacht nog meer te doen Fox en Hunter bleven alleen vroeg de jonge millionnair Jim schudde ontkennend het lioofd Irene Fancy I wel in de logegeweest zooals de verloren loovertjesvan haar costuum bewijzen maar demisdaad heeft ze niet gepleegd De dolkstoot ia met groote kracht en ongetwijfeld door een man toegebracht Dat is ook de meening van den dokter Welke rob ze in dit drama heeft gespeeld zal de toekomst moeten bewijzen Ik ben In ieder geval bllj datOipay er i eta van heeft gemerkt Ik ook gaf Hunter met en zucht toe Wi ik nog zeggen wou Jhn Je moet njörgen vroeg direct maareena na r Gipsy gaan kijken Toen ikhailtr vantijd ttniia bracht ta za bQna flauwgevallen FlauwgevaUanT Hoe kwam datT Htmter vertelda zijn vriend het gebeurde Ea In m radeloosheid heb ik die oniiititaifenba re Irene naar haar toegeatuuni klaagde UJ zija nood Ze kwam Juist thuis toen ik weer weg wilde gaan Ze werd vergezeld door je oom die tiaar voor da deur afzette Onder ons gezegd Bob erger Ikme dood over dien oom Tobias Ik begrijp eenvoudig niet hoe een man in zijn positie zich met haar l an inlaten zei Fox in eerlijke verontitraardiging rAls het hem even tegenloopt raakthij nog als getuige in een sensationeele misdaad verwikkeld Eigenlijkmoest ik hem dat van harte gunnen Doe dat niet beste kerel wantper saldo ben Jij daar zelf geheel klleen debet aan lachte Hunter Ik hoezoo Wel w jmeer je overeenkomstig den wensc j 4 an Je verstandigen oom met Daiay Pajker in het huwelijksbootje was gestapt dan zou hij nooitvan het goede pad zijn afgedwaald Waarom mocht je Dai y eigenlijknietr Maai kerel ik kon immers uitstekend met haar opschieten verzekerde Jim Alleen toen mijn oomme welbeschouwd het mes op dekeel zette en mê aldui wilde dwingenden weg te volgen dien hij voor ma had uitgestippeld werd ik koppig Op Daisy was Oc werkelijk smoorverliefd Bc hoop dat Je tenminste zoo verstandig bent geweest miss Parkervan Ja ware gevoelens te latea bUJkenr Jlm Fmc krabda zl h Terlegan htt hoofd Daar heb ik bal u geen gelegen held voor gehad Ze is plotseling vertrokken Schandelijk wat om me zoo in den steek te laten Kom komi Je hebt tenslotte zeU een alleraardigste Jongedame voorhet hoofd gestooten en verwonder jeje dan nog dat ze Je heeft laten zitten Waar is ze eigenlijk heen gegaan Dat weet ik niet antwoordde Jlm bedrukt Ze heeft me nooit meer geschreven Wat ik heel verstandig van haar vind En nu ga ik naar huis Ik ga zoover met je mee zei Fox blij dat zijn vriend van dit pijnlijke onderwerp afstapte Er i vannacht voor mij toch niets meer tedoen Wat zou je er van zeggen alswe eens een flinke wandeling maakten 1 Hunter dia bet loopen niet gauf if oe werd kon zich onmiddellijk met M voorstel vereenigen Hij bewoonde niet een der mHUoonairspaleizenin Park Avenue niaar een kleine villain een rustige zijstraat van CentralPark De beide vrienden hadden deq weg vrijwel zwijgend afgelegd elk van hen was te zeer In zijn eigen gedachten verdiept geweest om behoefta te gevoelen aan een gesprek Toen sij het bui genaderd waren nam Jlm Fox afscbeid van liJn vtfood Wel to ruatan Bob tot morgen Hunter had zijn fleutel reeds in het alot gestoken toen ma verbaasde roep Jim op zijn schreden deed terugkeeren Verdraaid de sleutel pakt niet Wat is dat De deur staat openl Met één sprong was Fox naast zijn vriend Hij duwde de deur open en ging het huis binnen Maak Ucht BobI Hunter draaide een schakelaar om en het volgende oogenblik lag de hal in het warme schijnsel der electrische kandelaars De lieida mannen keken om zkh he i Alles waa in orde Het huis lag in diepe rust Het personeel sliep reeds Men heeft vergeten de d ur te sluiten zei Fox Hunter schudde het hoofd Dat is uitgesloten Mijn butler isde betrouwbaarheid in persoon Laten we eens naar bovoi gaan stelde Jim voor Zy liepen de verlichte trap op Op de eerste verdieping lagen de slaapkamer de badkamec de bibliotheek en daaraan grenzend Hunter s werkkamer Toen zij dit laatste vertrek binnen gingen en licht hadden gemaakt bleef de jonge mllUonnalr met een ruk stxan Daar heb Je het feesti zei hij Het feest bleek te bastean uit een chaos van opengebroken laden en kasten waarvan de inhoud overhoop waa gehaald en gedeeltelijk over den vloer venqiireid lag Een eenvoudige wandsale was eveneens geforceerd Wat ktmnen de inbrekers hier gezocht hebb i Jim Natuurlifk dat zwart halssnoer was hél antwoord Dat is z h klaar als de dag Een geluk dat we het ding asm inspecteur Bratt ter hand hebben Kesteld Zal ik Brati opbellen en hem fvan de inbraak op de hoogte brengen Bob Hunter gaf geen auiwoorc Hij was naar zijn actirijfbureau gegaan en nam de ook daar aangelichte verwoesting geergera op Kom hier Jim en zie dat vandalisme eens aani Hij hield de resten van een toto welke in een zilveien lijstje was gevat m de hand Het was liet portret van Gipsy Dott dat Hunter ten tijdens een uitstapje had fcenumei en daarna had laten ve ruoten Nu waren het glak en het lijstje venuem i dwars over het gej lcht van iiet meisje liep sea diepe snede Waarom zouden ze Gipsy s foto zoo grqndig vernield hebben vroeg Hunter Hm waarschijnlijk uit woede omdat de inbreker niet vond wat hij zocht antwoordde Fox Zonder veel overtuiging Teleurgestelde dieven hebben gewoonlijk een neiging tot vandalisme Dat was een aannemelijke verlüaring maar innerlijk geloofde Jiip er zelf niet aan De beide vrienden stel den daarop ook beneden nog een grondig onderzoek ba waar de salon eo da eetkamer zü het in minder ernstigs mate eveneens spol van ongenoods gasten vertoonden IWordt utrwlod I N h