Goudsche Courant, dinsdag 25 maart 1941

EERSTE BLAD DINSDAG 25 MAART I941 Bmtmidamd DE NATIONALE RAAD IN FR OIKRIJK Wisrkwüze thans oml nié BINNENLAND Het bezodc vaiidrConli aan na famd r Dli NMlDiaNG IMN BEN niKscoMiMHsauis De leider van den Duitschen dienst mir de volkageaondheid dr Conti is m o s laa gekamen of uitnoodiging van den Kflkscommissans Rijksmims ter Seysslnqyart pm l esprekingen te houden met de Duitsche bestuursorgaaea aas Mcderlao ciK gesenèheidsinrichtingen te leeren kernen Dr Conti kwam te s Graveahage aan m gaelschap o a van den plaatsver vangend leiéer der Ouilsc e vcmnigiBg van ziekenfpnds artsen dr Grote van Tfrat dr Psütbeiseri vai den Gentrslen dianst vo a volksjeiOBdheid der NSXkAP n et d gouw ssBbtsleiders dr Brun en dr Lotz zoomede directeur Zietz van de buitenland afdeeling der Daitsche ruksartsenkamer Hlj weid dooE den Riikseemaussaris Rqksmiaister Seyss Inquart den militairen bevel Het telen vm Ubak en hop A r © P VBaoClWING Hlj besluit van den secretaris generaal van het departement vu Landbouw en Tosscteig £ demproductiebeschikkwg 1939 aanX vuld met een Ijepabnc volgens w3Eè het den gebruiksgerechtigde verboden is tabak en hop anders dan krachtens vwgimning te zaooi tr poten of gezaaid of gepoot op zyn grond te heb Dit vertod gadfluel ten asnznn ran i aonerv die atónerMiJk m ken dat zu de in het voHge artikelbetteeltfe gewassen zaaien poten ofgezaaad o gepoot ep hun grond hebben met een andere bestemming danom deze gewassen gph yl of gedeelte lyk al dan niet beweifct of verwerktte verhandelen Joegö Slovië bij de as Een der militair sterkste staten van den Balkan NED RLANDSCHE SCHEPEN VERLOREN GEGAAN CUM onTurRv wel vmatÊcmwif EW yomSTBtXMN Be Nationale Raad in Frankrijk waarvan de werkw l e door een wet die gisteren m de staatscourant isve aekeac thaaa aauwkeufic ontlynd IS zal voorloopig niet in plenairezitting hneenkomen doch met zynwcrkzaanAeden ia ét versehiUeiutecoBuiiiaaci b staaB ie ojt tvintic totvijfentwintig leden die elk al naargelang de behoefte voor ieder gebiedzyn ggvmtmé begmnen De wet verbiedt aaa de leden van den NatienaknRaad behalve hun werkzaamhedeneen of odcc openhaar ambt te bekleeden Be Vaenule Raad heeft op zichzelt niet het recht in een of Undfre kwestie zelfstandig een besbssing te aemen hU bezit ddSi een enkel initiatief Met betrekking tot Se vraagstukken waarKiaecl kü aich ap aanwijzing van het lioofd van den staat zal bede fcoudea kan de nationale raad alleen weaachea nmai wen baeugen of voorstellen di Het Ji verder aan den NaVionalen Raad verboden petities m onCTH ng t te nemen Na bestudeenng val de aan den Nationalai Raad voonS legde vraagstuklien moet deze over de prinapieele doelmatigheid van de voorgenomen maatregelen zijn meening te kennen geven De Nationale Raad kan tevens voor ste Ien deze maatregelen aan te nemen te veranderen of van de hand te wijzen kBtraetias voor lercnamiddeleavoraMuag Vice pronient aAmraal Darlan heeft de prefecten wan tien depai tementen der onbezette zone bijeengeroepen in Vichy voor een conferentie Hij hteft hun uitvoerige politieke economische en adnurastratieve ricbt lijren gegeven betreffende de door de regeel ing genomeo maatregelen voor de beveiliging van de levensmiddelen voorziening De prefecten hebben in structiei gekregen om met de strerg ste middelen op te treden tegen spe cuJanten en hanïsteraars Rijke ononfgonnen bodemschatten H ke deel van het vroegere Hongartje dat ook wel Zwabisch Turkije wonlt genoenxi Zij itanunen af van emyraiten du zich hier reeds m de ISe eeuw hebben gevestigd De Albaneezen be volkea voomamehjk hetmacgere How tenegro dat na den weicidoorlag bf den toM nieuw gestichten staat Joegoslavië werd mgelijfd Wat hun religie betreft behoorende Serves allen tot de Gneksch Ctarthad xe kerk terwij 1 de rroaten teSlowenen de Bosmexs ea de Duitsdiers RK zjjn Voorts wonen inBosnië en Maoedoni veel Mohammedanen V Niet onvermeld riTag hier blyven dat Jaego Slavië tot de militair sterkite s1teit i van den Balkan beihoort en bijvoorbeeld belangrijk sterker ig dan GnckenlandL Op grond van ket bovenstaande mag wel worden vastgesteld dat als Joegoslavië zicfc ftiderdaad b § het Dne mogendhedenpact aansluit en daarmede de verplichting op zich neemt om als n deide staat i asmogendheden den oorlog verklaart eveneens partij te kiezen en zich b j de oorlogvoerenden te voegen de As een belangrilke versterking ondergaat Niet aQeen omdat Joego SIavie de laatste neutrale vlek sp den Balkan railita van beteekenis is maar vooral omdat het economisdi voor de as van groot nat kan zij Gneusenaa en Schar hor t H ereeren op den Oceaan SCHfPCN ZUN DUS BLIJKBAAR NILT TOT ZINKEN GEBSACVT MAABT 1940 De in het Duitsche weermaehtsbe richt van Zaterdag genoemdSh Duitsche slagschepen die m den Atlarrtischen Oceaan opereeren zijn naar de Frankfurter Zeitung verneemt de Sohamhorst en oe Oneir senau Het Bntsche nieuwsbureau Eeuter bevestigt volgens het blad dit f it De Frankf Ztg herinnert er aan dat Eeuter op 19 Maan 1940 heeft gemeld dat de Gneisenau voor de Noorsche kust door kustbattenjcn tot zinken was gebracht Ook de Schamhorst zou door bomtreffers m den grond zyn geboord I EI €EL9CHE niECiTinGEN BOVEN KIEL In den nacht op Maandag zijn verscheidene vijandelijke vliegtuigen het gebied van Kiel binnen ev lqgen t dus t D N B Door het goedgenchte afvicervQor wtié de helft Je aartvailende machines reeds voor het bereiken van het eigenh e stadsge bied verdreven Boven het stadsgebied werd een gering aantal brisant en bfandbonuaien uitgeworpen die t9 woonwijken of op het open land vieleH Een woonhuis werd vernield De door de brandbommen veroorzaakte vonoissen heeft moeten u tspreken branden Itoodea aael gebluscSt vrar den Onder de huigiertwvolking zyn eenige dooden te betreuren en werden enige personen gewond In de naaste omgeving der stad werd eveneens een aantal bctsagsien brandkiommen uitgeworpen waardoOT woonhnizen eeiuge mateneele schade kregen DB WGELSCIKN TAK 37 lAAIl OrGBaOETEN Te Londen ia naar t DNB urt Berlin meldt officieel bekend gemaakt dat alle mannen vma 37 jaar zich voor den weerdienst moeten laten inschrijven Zij zullen m de gelegen held worden geste l te kiezen of z9 bij de politiereserve de hulpbrai weer of den civielen vefdedigings dienst mgedeeld wülen worden ENGKI SCnE SrOOKWEGEK ONDER CONTROLK DKR KEGKEKINfi VoïgeiB Nya Dagligt Allah a nda zoo meldt t DN B uit Stockholm meldden de Engelsche ochtendbladen dat alje Engelsche spoorwegen onder eontreJe der Btitscfre regeering tot ecm enkel groate organisatie samengevoegd zullen worden De Britsehe pers verwacht van deze DE INeVSTKIE Slechts S pet van de arbeidende bevolking is in de industrie werk raam Het vroegere Servië n ha Noorden van Bosnië zijn zeer njk aaVi ertsen en andere bodemschatten die echter tengevolgp vart het ontbreken van kapitaal en goede verbindings wegen grootendeels nOg onontgonnétf r g mg door den slaat behalve een andere verdeefang van de wmst vermindering van het personenvervoer ten gonste van een verho tamspOTt van faederen en steenkool KIEUWE RUSSISCHE BEVEL EBBEK IN BET TEKRE OOSTEN Dit Moskon meldt het DNB Vol fens een persbericht uit Chabarowsk IS er een nieuwe opperbevelhebber be noemd bij de Russische troepen in het Verre Oosten Het is generaal Apanasenko de vroegere opperbevelhebber van het rnihtaire district Centraal Azië Tot dusver was generaal Stem opperbeveBiebber hi bet Verre Oosten r ABINACCi NIBT S£ EtrVEIJi De gerucktes volgens welke de viaegece seerctarwgemn der taseistache partu Fannacci iJCfen glvecht vtkr Tepelini gesneuveld is en dat tevens ook liafensnt Cig io een famibelid vaa den doce t dens de gevechten m Albanië zoa zvn g io d werden door de bevoi gde instanties te Rorne Zaterdagochtend niet bevestigd IndustrU ontwikkelt zich in snel tempo M ET den dag wordt de waarzchijnlijkheid grooter dat ook voornaamste BaUunstaat de laatste welke tot dusverre en itnktc ncutralitett ia acht heeft fenanes JocgoSiavie het voorhttid van Slowakije Rongaroelloe meaié en Bulgaige zal volgen en zxh door toetreding tot het Dnemogcndbedenpact zal aansluiten bt ket complex d r asstaten Dit aoo oor ói as een aanzieniQke venteTkinl betericeiien want Joego Siavie u met alleen een groot hef is ook een ruk een oun bevolkt land dat nog vele ontwikkehngsmo gelijkheden beeft Niet dat de bevolking er nelva rend is Zooals aOe Balkanstaten is ook JoegoSlavie m dat opzicht hg WestEujopa ten achter De moderne techniek heeft daar nog niet zooaii ten oozest geleid tot een geweldige icdustrieele expansi die ma terieel de bevolking op een hoof er plan plaatst Wel echter is JeegoSlavie ri k aan bodemschatten wel ker ohtginnmg m de toekomst dit land tot een belangryk centnun kan maken Hoe het echter zy de bodemnjk dom van Jocgo Slavie maakt de inBchakelmK van dezen staat in t assysteem van even groote beteekenis als het militaire feit dat een de a £ vijandelijke actie p den Balkan 2elf buiten het Grieksche fiont daardooi tot de onmogelijkheden gaat be hoeren E LANDBOrW VAN GROOTE BETEEKEMS JüegoSUvie is ongeveer icht maal roo groot als Nederland doch telt alechls een bevolking van vijftien en een half millioen zielen Het heeit een bevolkingsdichtheid van iets meer dtin 62 ielen per vierkante kilometer waartegenover Nederland er 265 telt In het Westen zelfs 500 Groote steden telt hel land zeer weinig Gaat men volgens Duitsche methoden te werk en noemt men aileen een bevolkings centrum van meer dan 100 000 inwoners een groote stad dan telt Zuid Slavic alechts drie groote steden namelijk Belgrado met 267 000 Agram Zagreb mat 186 000 en Maria Theresiastad Subotica met ruim 100 000 zieien In totaal bedraagt de bevolking der groote atedcn slechts 3 8 pet der bevolking Hieruit valt gemakkelijk de conclusie te trekken dat Joego SIaviê eeq land bouwstaai is en inderdaad 82 4 pet der bevolking vindt haar bestaan m den landbouw Het voornaamste product is maïs met welke graansoort een derde gedeelte van het akkerland is bebouw d daarop volgt onmididellijk de tarwe wa rpiede een vierde deel van den akkergrond bedekt is Daarnaast is speciaal m de laatste jaren de verbouw van tabak van groote beteekenis geworden In 1914 waren daarmede 1000 HJi grond bebouwd die een oogst opleverde van 6 nvlliocn K G m 1937 was reeds 21 000 RA met tabak bebouwd en bedroeg de op brengst 21 millioen KG Ook vla wordt op tamelijk groote schaal ver bouwd terwijl vooral in Zuid Servië de katoen een steeds meer voorkomend gewas IS De wijnbouw speelt in d warme kuststreek van de Adnatische Zee een rol van beteekenis terwijl voorts veel pruimen worden geteeld die in groote hoeveelheden gedroogd en geëxporteerd worden Ongeveer een derde gedeelte van den bodem is met dichte wouden bedekt In de gebieden die vroeger tot de Donaumonarchie behoorden kan van fien goed georganiseerden boscfibouw geqjroken worden m de ovemge gebieden wordt roofbouw bedreven Daar eikenwoud zeer veel voorkomt vindt men in Joego Slavië m de eikels een goedkoop varkensvoedsel Het hst dus voor de hand dat ook de varkensteelt er van groote beteekenis is zun De steenkoolproduetfe bedroeg m 1937 510 000 ton die van bruinkool 4 59 millioen ton van ijzererts 820 008 ton van ruwnzer 0 0 ton van koper 3941 ton van fcjod 4040 ton van zink 4900 ton van baujnet 357 flO ton van foud 73 OOO ons De mijnbouw en de zer mdustrie bevonden zich in ISn in sneue ontwikkeling Tevens werden m dien t d reeds Pogwigen aangewend om de petrolemn Bie zich op verscheidene plaatsen m den bodem bevindt te exploiteeren De voornaamste iMtvoerproducten van JoegoSIaT zü tarwe Maïs Wirkensv leeseh pruuSen eierci geyogelte hout en koper iw esvouuN n bevolking besUat vaar OBgirreer de helft uu Serven vourt uit 3 5 niilBoen Kroaten I S milhaen slowenejj een half millioen Dttitscjjera een fcaffl millioen Kansarea een ka milJloei Roemenen en een half mllioen AlbanepMta 0e tnfse ien wonen vtwr unelijk ta de Wojwodina i et Zuide TAPANOELI EN MUNDRECHT GETORPEDEERD Naar het Hamburger Fremdenblatt mt Bad Vicente op de Kaap Verdische eilanden meldt is het Kderlandsche stoomschip Tapanoeli op den Atlantischen Oceaan getorpedeerd Een defl der beniannmg ia oji het eillaAd Boavista aangekomeiu £ en Portugeesche kustv aarder zoekt de omgevmg af naar de ovenge schipbrepkelBigen Een vergunning bovenbedoeld geeft aan de grootte van de opperhebfeer generaal der vhegers Fr Chris vlakte waarop de houder der vertiansen en de leidende personen van de gunning tabak of hop mag zaaien Duitsche liestuursorganen ontvangen poten of gezaaid of gepoot hebben Voorts bracht dr Conb b zaeken aan Deze bescftikking ttecdt in werking den eommissaxisgeneraal voor bijzoo 30 dagen na afkondiging dere aangelegenheden Oberdienstleiter Sciimidt en aan den commissaris generaal voer de openbart v eiligheid S S Bn defahrer Rauter j Het reisprogramma voert den leider van den Duitschen dienst voor de voiks ezDitdheid ook naar Amsterdam en Rotterdam Dr Conti zarl Woensdag in Den Haag spreken over den gezendhe dstoestand m Duitschland Hetzelfde blad vema uit Stockholm dat het Zweedsche blad Dagens Nyheter een ooggetuigehverhaal van een Nederlandschen ka pitein Jieeft gepiiblieeerd over ket iorpedeeren van vijf Engelsche of m dienst van Engeland varende schepen uit n konvooi ten Westen van Ierland Hierbv ws bet Nederlandsche tank schip ïfijdrecht De torp eerug wa schied op 6 Maart Kehns ran kapitein van teerdam Officieele berichten By tiesluit van den secietaris gene raal van het departement van Bmnenlaadsche Zaken is J E Klaucke op zijn veraoek met agMf x n 1 Mei 1941 uU den dienst ais Wgemecster van de gemeente Appingi m eervol ontslagen Zijn opnieuw benoemd to burge meester van Bergen MJH mr H D A van Reeren van Nieuw Vossemeer J A J vanReereveld van Velp L J J H Flcqr van Heamen V O T G nm t HuUenaar en van J5t Faneras J Kroonenburg Hel verslaig van deaen ksjKteio gezagvoerder van de Leerdam luidtais V ülgt den I zagl van I SCBOUFR DOOS TKE L£VKN G£VAASLUK SEWOND Door een noodlottigen samenloop van omstandigheden is de vuftieiyjange whober van de Tlelsche ambachtsschool W Vogelzang Uit Getdermalsen gisteravond toen hg per trein naar Geldermalsen wilde rerugkëeren op het station Tiel op de railovergang van het eer e raar het tweede perron door een uit Resteren bmnenloorienden trein gegrepen en levensgevaarlijk gewond E e trein kreeg een half uur vertraging Het slachtoffer ra m aorgwefckender oe =tand naar het ziekenhuis Bethe dti e Tiel ov ergebrarht INTMEKKING BfSPENSdUTiES T A V PLAKBAND IMBl STRU De directeur van het RijksboreaL oor pap er heeft de dispensatie Ter eend volgens artikel 8 van de papier eschikkmg gedeeltehik mgptrokker en wel voor zoover betrefr het ver werken van papier tot gegommearj pan ei dat beiten id is om te wnrdtn fT fkt tot plakband V Of deze handelinüen za voortaan ffi ergimning noodig 7iin VERtENGIAiG VAN SPEBTUO VOOR BANKETBAKKfcR SnFI BUF Bij Ijeschikking vaij den secretansïencraa van het departement van Handei Nijverherd en S r ieepvaart 18 de spert d van ze maanden ten aan zien van de vestigmg van het banketbakkers en het hanketverkoopen bedriif met zes maanden verlengd Een ze fde ver Te ig eldt var den spertijd voor he terrazzobedrnf voor ien kienhandel m to verbruik bereide abak eji voor met m neraalwaler oedrijf Myn schip de Leeraam vertrok op 3 Maart uit Glasgow m een convooi dat door vier torpedojagers werd begeleid Te i 2Q s morgens vaxi d o 6en Maart stond ik cp de brug en an daar dat he eerïte v uig iet convooi de Ernsei che vrachtboot The Delilian plotseling vaart verloor Wil voeren door om te zien wat er wss gebeurd Toen wu ecbier nog maar lO m ïTin het stoomschip Verwijderd waren werd het door twee torpedo s midscheeps getroffen het ionk m zeer orten tijd Dadelok daa a werd de traankokenj Terje Viken door torpt dos getroffen het chip ver iwecr sne n de dieote Slechts rkele minuter atier bracht de du kboot nog twee GEREGELDBEDEN iiïET OCDE ROTTERDA WSrHE TEGELS De talruke oude tsgels welke na Mei van het vorige jaar m Rotterdams oude binnenstad bij het ontgraven van de fundeermgen werden gevonden kregen a spoedig ook buiten de stad een zekere vermaardheid Een specisie ploeg arbeiders werd aangeste d om de belargnjkste tegels te verzamcien en museum Boymans telt reeds vele waardevolle producten van I6e He en I8e eeuwsche Rotterdamsche tegelbak kers onder zijn aardewerkverzame rg Reeds eenigen tijd geleden is gebleken dat vele tegels m verkeerde handen zyr terechtgekimen o a weraen zil in den handel gebracht evenals verschillende andere voorwerpen die uit hftonsch oogpunt belangwekkend zijn Een onderzoek mgesteld door de Hotterdam iche politie bracht eer vrij aanzienlijke partij van dergelijke tegels aan het licht lm een opfcooper terwijl zeUs gebleken is dat reeds mitatie tegels m den Virde zijn ge bracht Toen bleek datwe Uchtde ti gelploeg aan deze handelirgen debet zo i kunnen zyn is m dié richting ev eneens een onderaoc ingtateid met het resultaat dat thatis een lid van leze ploeg is aangehouden aahuigen uit het corvooi tot zirker nl de Bntsche tankboot A h beach van 6590 brt en de Neder andsche tankboot Mijdrecht an 7500 brt Ir len volgenden racM werd het corroo opnieuw aangevallen en werd daartij ie Pngelsche vrachtboot Empire At er ant tot z nken gebracht Dvrtseh oerlnsssehip ncei de IwmaniuBg van de Kan tan Pandjanx gevangen De sfMonagegevalIen in Noor regen VEKORBENINO VAN RU1IS conmissARis terk ven De Noorsche Waden pubheeerder gisteren een v fordening van den njkscomtnissaTis welke o a inhoudt Rijkscomm ssaru Terbov en heeft hepaa d dat in alle steden van Noor wegen aan het publiek een mede dee ing zal woiden verstrekt waarir alle straftiepailiageo en verordeningen over spionnagtmisdruven nog eensamengevat worden Bij verschillend gebeurtenissen van den laatsten tijd hebben Noren zich4atec verleiden om den Engelschen met raad en daad hulp te verleenen By de gevallen van sptonnage san de Westkust welke onlangs voer het gerecht geweest zijn zijn de bestaande straibepalmgen en verordeningen weftcwust overtreden Deze overtredingen waren zoo emsti dat de miUtaire rechtbank tien dood Wiï hehben meci g gemaakt Vor een DNB bericht uit Batavia dat eierlandsche stoemschip Rar au Paidjang als venoren moet wonder it chouwd daar het tr tnd is Thars evatde Biriirer Borden Zeïtnng e volgende bericht uit Rcn e d d 22 Maart Uit Mani a wordt gemeld dat de draadlooze zender var Batav a het ian de werkzaamheid va een Diiit=ch wr ogsschip m de Stil e Zuidzee toe geschreven verhe van het stoomsth i i tau Pandjang heeft bekere ge maakt De uit 8 blanken en 48 inboor ingetï bestaande bemarrirg van ei K hip IS gevangen genomen Het stoomschip Hantau Pardjarg var de KPie te Batatia 2542 sor b r n IMl ton netto werd r 1921 op de werf van de Gebr Pet te Bo res ge oouwd WELKE BONNEN ZUN GELDIG ARTIKEL DUUR BON 90 gram roggebrood of M gram ander brood of Ml rantsoen gebak of 3S gram meel of blqem HOEVISELHin BI f Z4Mrt t in 2 ATTil Boterkaart H p boter Tetkaart t p boter of margarme at m gr vet Op bon O geen vet Bo ra B 09 n UwL 10 Uaart Z4 rt t m S Apen Boter sf margsnn Bloem lerlaiul wil in vfede leven Brandstoffen Haartje en kachels Centrale verwarming t m 31 Wsart t iB Sr ItkÉrt t m 31 IHaart Vulde periode K IS IB en 17 K t tal 41 REDE VAN DE VALERA Eenheid vaste brandsttrf 17 t m 3i Mb i 24 Mit t n S AivU ander 100 gr rvggebraod of MO gr brood of 1 rantsoen gtbak Br Br 9 Brood A a A 92 17 t m 3t Maart 24 Mrt t m fi April Eieren 1 kippen of eendend In de boodschap die de lersehe premier De Vaiera op St Patrick s Daytot Amerata heeft gericht heeft de premier verklaard dat de onnatuur lijke afscheiding vaa de zes Noord lersche graafschappen van de rest van het land nog steeida een van de be slissende motieven voor lerlands neu traJiteit is Br OS Br 17 t m 1 Maart 24 Mrt t m fi April Gebak 1 raatsoen Gort Gortmout of Grutten 24 Febr t m 20 April pond Havermou Havervlokkeh Gort of Grurten i4 refer tas 10 A ra Vi pond A 07 A CB 71 A C2 7Z 10Mrtt B a ait 24 Mrt t aa 2 ApHI Kaas Elke bon 100 gram nsfct 125 gram koffie of Ï50 gram koffiesurroRaat SAfra Koffie of kofftMurroga t Vermicelli of Macarom of Spaghetti MPefer tss Apaa 1 gsw Een klein land ais Ierland dat eeuwenlang weerstand geboden heeft aan de pogmg van het EmpiYe om het op te slokken en zijn nationale eigen aardigheden wenscht te bewaren kan BI deze oorlogstijden slechts den weg der neirtrahteits kiezen De overwel digcnde meerderheid van het lersche volk wenadit m vrede te l en los van de toevallige avontoren van het Empire lerljind wü zijn onafhanke lijkheid hcTwonnea door eeuwenlange inspannflig met weer verhezen Maizena of Gnesmecl of Puddingpocdcr Mrebr tB 1 onf ROEmEKSCHX WET INZAKE I KOEanOl EN ONKOERENB MOSSCB n ZIT A U Peulvruchten 1 pond Voer de kvuhco Voer verlichting 2 liter Per t Pet I M Pcfer t M refer taa 31 HmM Petroleam Rvst emeel gnes cfelecn of Grattemeel A Vi pond MMrtt l l i in so m wcbmaaef ot tob tt pot Schtcrzecp tü Bi Mm Slaofia n pr t afcia pta 17 iii um atia I mlaffsm SuüRr 17 De Roesaecnschc aunister van propaganda Oamic beeft gisteren ten over tasB vm de bnitonlandschc pers bekend genaakt dat Roemenië dezer dagen een et zal uitvaardigen Bopens zya Jodenvraagstuk Deze wet zal zich met het geheelc roerende en on oereade bezit van de Joden bezig hoaden o een der aacest draconische ahti Ioodadie Arettesi z n die ooit m Roemenae aiMvaarAgd zqn zoo meldt t D N Eli m Boekanat 50 Tbac cncMffiti ttm miAn IM plni 1 ont Groo kocvceawéa rubber Atc op ee drviva l idnr visaekers die m nabiibeid Ars Utartund hun haodweck Men n een ve ladaig v i tm mmi i II Vfeasehwi niwaHiAas c vackt mmi m htt da lactag Zeep A If t m M Haart VcrlHMiBg A Alc nstributicbonbt k BL = Bloem boa Bo s BoterbOn P SS Penodt VL m Vleeschbon r De l aus heeft gisteren den Franschen ambassadeur bu den Heiligen Stoel Leon Mraad u9 partKisliene aurtuat ontvlingen Berard was vergezeld van den nieuwen ambassaderaad iacques de Blesson