Goudsche Courant, dinsdag 25 maart 1941

DINSDAG 25 MAART 1941 Voetbal Aanwinsten der musea met licbte e luchtige scènes die met veel vaart gel racbt worden io een polckende omjijstmg van wat oog en oor kan streelen GOUt MET DE 8CHU NMAAK NIET be g te liuren zijn natuurlijke V H i WAABDE Nederlandsche VoethalBond ONDBRAFDEBUNG GOUDA SECRETARIAAT Kamemelksloot 2 Gouda Telefoon 2764 OFFICIEELE MEDEDEELINGEN PROGRAMMA VOOB ONDAO se MAABT UMI I klasse Q S V ra OJJ A nr ii uur L van Schalk Groeneweg I Qouderak ü D A de Koster Nieuwerkerk I D O N K II D de Knegt Moercapelle I Stolwijk I H V d SpeUL IJ Overgangsklasse Haastrecht II D R D I J C den Biet Moordrecht U r Uettant O p van Wijngaarden Zwerven II Ldnfcerkerk U A Hofstede 2e klasse A U N I O I D O N K ra Joh Tak Gouda V V E P I K F L Nolte Overschotje I O N A V 2 30 uur N den Haan Waddinxveen II Boek Boys II F Geukes 2e klasse B Ammerst S V H Nieuwerkeik H J Baas Lekkerkerk III Woerden lU L van Wijnen Olympia IV G 3 V IV 11 uur J de Knegt Goud VI Stolwijk n U uur C Compelr 3e klasse A E3 T 0 I Bodegraven H J Muurling R V C II Olympia V G Lakerveld V E P II Moordrcht III H Kramp D O N K V D R D n 12 uur B Cammeraat 3e fclasse B Goudrak III Zwerver III C van Wijnen Dilettant III D O N K IV W Baas E S T O II Moercapelle II 12 uur J Groeneweg 3e Idasse C Q rootAmmers II OuHewater H l Goudriaan Schoonhoven III V E P Hl 1 uur J G Smke Lekk kerk IV Ammerst S V III 11 30 uur C v Wijnen AJlè wedSrtrijden voor zoover niet anders vermeld en behoudens nadere wijziging vangen te tWfee uür aah UITSLAGEN VAN ZONDAG S3 Maa t 1941 1g Iclsssc Gouderak II O N A IV K F L Nolte 0 1 Bergambacht I Gouda IV H V d Speld 3 0 3tolwijk I Nieuwerkerk I L van Schalk Nieuwerk n o D O N K II Groeneweg I N den Haan 2 1 G S V Ill Moercapelle I uitgest Overgangsklasse Haastrecht II Dilettant II A Hofstede 1 1 CHOCOLADE en SUIKERWERKEN te verhuizen willen de heer Helbers tiideliik conservator der musea adres de Moriaan aan de Westhaven en de secretaris der musea commissie Peperstraat 10 gaarne komen COOP BOERENLEENBANK GOUDA EN OMSTREKEN In de algemeene vergadering van de Coöperatieve Boerenleenbank Gouda en omstreken te dzer stede in het gelwuw der R K Leesvereeniging gehouden werden de heeren A J Dogterom te Haastrecht en A G Visser te Waddinxveen als bestuursleden herkozen Als plaatsvervangende bestuursleden werden gekozen de heeren H D D L van Leeuwen en J J Verklei beiden te Gouda Van den raad van toezicht werd als voorzitter gekozen d heer J Moons te Gouda Als plaatsvervangend lid werd gekozen de heer J M van Dijk te Waddinxveen KWALITEIT I munt u it d oor SMAKELIJKHEID ï BONERA GOUDA Bl iadaraii geadan wlnkallar varkri gbaar jrWEEDE BLAD STADSNIEUWS Smp en Snap laten den lach daveren KEMt KBSWUK S BEVUE JtOr or BIEDT OBOOTE tOObUKHEID rborig cB klMUTtlk ciioawapel ia dea SebeawbargBioseoop Daar zijn ze dan op de planken in den SchouwburgBioscoop Juffrouw Snip en Juffrouw Snap de populah radiocreaties van Willy Walden en Piet Huyselaar èn als goede beleenden beeft Gouda gisteravond by de première van Bene Sleesiyijk Nederlindsdie revue Kop op deze oude vrienden entiiousiast ontvangen met een hartelijk en gul medeleveo met al bun dwaze nooaeni die ze zoo rijkelijk in dit vlotte schouwspel over de zaal uitstrooien JUFFROUW SNIPENJUFFROUW SNAP Eigen foto Inecz Med O 83T 70 De revue nadert o p haar succesvol len tocht door ons land al de vijfhonderd voorstellingen en dat zegt al voldoende welk aiiergenoegelylist amusement dit fleurige klanken en kleurenspel biedt Het dappere troepJe dat met z n elven den ganscljen vond in actie is heeft er slag van het publiek plezierig bezig te houden Willy Walden en Piet Muyselaar deze meesters van den lach en Jacques vaq Tol heeft voor hen een tekst geschreven die hen aan het lijf gegoten is Het is het genre dat hen zoo volkomen ligt een reeks van korte sAietsen met allerlei dolle verwiickelingen vol geestige samenspraken en gevatte opmerlüngen Er i uitbundig gelachen om de wondere belevenissen onder den Uefde8t oom om het kattenmisverstand liet tweetal heeft weer allerlei mepige krantenberichten en daar zijn voorts de vermakelijke gebeurtenissen op het politiebureau in het restaurant op het kantoor en in den Kissproof winkel en onophoudelijk vlogen de snedige gezegden in het rond Vanzelfsprdcend komt het onvermoeibare duo ook in de rol waaraan het zijn naam en zijn populariteit dankt als Juffrouw Snip en Juffrouw Snap het babbel en roddelgrage damespaar dat elkaar zoo gezellig den mantel staat uit te vegett Er is een aardige vondst bij met het filmdeel met levenden voorgrond en het ia alles goedm oedige dwaaslieid dat een verkwikkende ontspanning geeft Berry Kievits is een vaardig assistente en zij doet er braaf aan mede om de heeren gelegenheid te geven lum seènes te spelen en zelf l oekt ze ook menig applausje waat ook zij o a met dat aardige liedje Cheerio weet mede te doen Gerard Walden is een van vele markten thuis zijnde verbindingBschakel die er al even zeer in opgaat en Jean du Bela heeft opnieuw succes al de zMiger van temmin£sliederen Een wakker troepje vormen de girls Muritoff s 4ancing lovelies die op charmante en vaardige w ze tal van nummers brengen Als montere matroosjes en als stramme grenadies trippelen ze over het tooneel dat het een lust is en bijzonder aardig is ook hun met Betty Kievits en Jean du Bela uitgevoerde showscène Om Öie river met bekende yielodi jes Alles wat er verder noodig is om een revue te doen slagen is mede aanwezig er zijn fleurige toiletjes en cosstuums een groot aantal frissche decors van Joop Geesing en vooral heeft de revue opgewekte wijsjes waarop aardige woorden zijn gemaakt Met vlotte muzikale arrangementen voegt het orkest onder leiding Van Pim de la Fuerite h geheel samen tot een pakkend schouwspel dat tempo en vroolijkheid tqt kenmerken heeft en dat in den naam Kop op al zegt wat het geven wil eenige uren van aantrek Ujke verpoozing waarin men blü en voloï kan lachen Die lach davert voortdurend door de zaal en dat is het beste compliment dat men geven kan aan al degenen die zich zoo inspannen dit te bereiken en die onvermoeid zijn 6m kleur en fleur by te zetten aan dezen avond van joiyt klanken en gratie KANZUN Sedert de vorige opgave zi n de volgende voorwerpen aan de Stedelijke Musea geschonken of in ttruikleen gegeven van den heer A Klom een oud stempel gebruikt op het voormalige kantoor van de accijnzen alhier voorzien van het wapen van Holland van den directeur van Gemeente werken de volgende voorwerpen welke gevonden werden bij den tunnellMJUw Spoorwegstraat Ridder va Catsweg een grijs aarden kruik geglazuurd Duitsdi 16de eeuw een grijs aarden kogel een tinnen lepel Goudsch fabrikaat gemerkt op de steel D G E 2e heUt 18de eeuw een heardsteen bruin geglazuurd met leeuwen 2e helft 16 e eeuw een zestal provincialeduiten twee tegeltjes Goudsch eardeweric gekleurd een blauwe Lange Lijs 18de eeuw van de firma Goedewaagen een S H L eiken turfmaat Bij alkHelpijnen Halptn llig n Woy Ooos 10 en Oct ingez Med U 923 5 van de erven J Lugth trt vier portefeuilles met t êkeningen door J J Bertelman en J Lugthart twee uitgesneden en i eschilderde bloemhoms een schilderstuk veivaardigd door J van Stoel azende koeien voorstelle d 3fe van den heer T J Lugthart twee fraaie teekeningen van het koorhek en het hek voor de grafkapel van Cool in de St Janskerk alhier van den heer J Hoogendoom een foto daguerrotyi c in fraai oorspronkelijk lijstje van den heer G Hupkes eenige tabakspüpen en een meerschuimen sigarenpijpje van den heer C van Beuzekom een lapiermaché zwart rookpvjpje een wandelstok met gesneden negerkop en een eiken persplank van een kleermaker van de firma Quant een aSntal prentbriefkaarten van Gouda van mej H Nederburgh te Leiden door bemiddeling van den hee Bert C Heibert Jr een tinnen pot de chambre Met deksel een groote geborduurde sprei 18de eeuw een zijden damesjapon van lï80 van Haus N erburg te Keulen Die Sammlung Haüs Neuerburg een fn iai boeken plaatwerk handelend over alle mogelijke róokartijielen van d jon gen A van Berkel en G Noteboom een haardsteen met het aartal MS gevonden in het watertje van hetlButipanspiantsoen van den heer J X Holleman een wandelstok van zeldzaam bont balein vervaardigd in de destijds te Gouda aan de Boelekade gevestigde baleinfabnek De Walvisch v n de firma J P Wemmk en Co van den heer L Joosten een tientalblauwe tegels 18de eeuwvan den heer C A Verschut een kis Ine ijzeren vijzel en twee gesneden plafondrosetten omstreeks 1800 van den heer H H Schuurman een zandsteenen afdeksteèn en een zandsteenen gevelversiering In bruikleen werden ontvangen van den heer B C Helbers Jr een Biedermayer waschtafeltje rond op gebogen pootjes van den heer P E van Bommel een mahonie pypenbak midden 19de eeuw een tinnen vaasje met langen nek van den heer W van Vliet te Den Haag een damesportret schilderstuk in vergulde lijst ongeveer 1850 een portret van een magistraatspersoon op paneel 1618 in zware eiken lijst Ook uit deïen Uist van geschenken t opnieuw dat de musea zich steeds meer en meer in de algemeene lelangstellmg onzer medeburgers mogen gaan verheugen dat de commissie van toezicht tot groote blijdschap stemt IJTu de tijd voor de groote schoonmaak Weer is aangebroken is vergete men de musea riet Hoeveel voorwerpen gravures enz die voor de musea van meer of min belang zijn komen bü de choonmaakbeurt weer even voor den dag om daarna weer voor een jaar in kast of lade te verdwy nen Als men twijfelt of hetgeen men zou willen afstaan wel waard ls aar onze musea Gr Ammen f D RJ I C v W nen icheidsr n o Zwerver H Olytnrl ra J C d Riet afgekeurd 2e klaise A OXA y Bosk Bot H G van Wijngaarden afgek Waddinxveen II Ovnschotje I D de Knegt 0 4 O K I O I VJE J r J Goudriaan 1 a D O N K ra Woerden H Ti T d Veer Z R V C I Gouda V F Lensen 8 1 2e klasse B Nleuwetjceric II Stolwijk II W Baas afgekeurd I akervi 7 0 veld Olympia IV Gouda VI O Woerden m G S V IV J G Sinke G S V n o 3e klaaie A E S T O I i O N K V J Baas 8 0 Overschotje II Bodegraven II Q J Binken scheidsr üm Moordrecht ra Olympia V H Kramp afgekeurd V E P II R V C II H J Homia 8 1 3e klasse B Groen weg n D O N K JV F Geukes 2 6 Dilettant ra E S T O II L v Wüner 0 2 Gouderak ra Zwervers ra C Compeer Zw n o 3e klasse C Schoonhoven III Groot Ammers II N Vj Halewijn Gr A a o V E P ra Haastrecht lU J Groeneweg 4 3 Ammerst S V III Oudewater II J Muurling afgek Lekkerkerk IV U N LO II D A de Koster afgek SCHEIDSRECHTERS Niet opgelcomen zonder kennisgeving C van Wijnen G J Binken STRAFCOMMISSIE Voorloopige schorsingen No 38 T Bakker Lekdijk 280 Amsterstolj lid van de ver Ammerstol met ingang van 21 Maart voorloopig geschorst hangende het onderzoek wedstrijd Ammerstoi Hl Schoonhoven III No 39 P Neef Bouwvereniging Krimpen a d Lek lid van de vereen Dilettónt met ingang van 21 Maart 1941 voorloopig geschorst hangende ht onderzoek wedstrijd Dilettant II D RD I Burgvlietkade 35 A VERDO Gouda Sec NAÓEKOMEN UITSLAG 16 VERBETERING De wedstrijd BergambP Ill op 16 Maart is niet den heer C van Wijnen d heer H Vlug n V E door 1 door den Groeneweg II E S T O Il veld 10 8 ELFTALOPGAVEN drSO 1 41 De elftalopgaven vior de maan April moeten uiterlMj Dinsdag Apnl as in het bezitlvan den secr compl zyn op straffe van de reglementaire boete OVERSCHRIJVINGEN Ingekomen verzoeken F Jongeneel van O N A naar K B O te Gouda De ingekomen verzoeken van G Schouten en C van Driel van O NA naar K B O zijn abusief Deze moeten luiden van Gouderak naar K B O Eventueele bezwaren moeten binnen 14 dagen worden ingezonden andere wordt aangenomen dat geen bezwaren hiertegen van vereenlgingszijde bestaan De overschrijvingen worden als rege indien voor 1 Januari ingediend verileend per 1 Aug d a v Voor na 1 Jan ingediende voorstellen per 1 Aug van het daaropvolgende jaar echter zal iedere speler een overschrijvingswacl ttyd van ten minste 12 maa den h b ben behoudene enkele ultzopderingea die reglementair door den N V B zita vastgesteld BOETEN Opgelegd No aft iJMleuwerkerk wegene niet opkomen in dea wedstrUd Stolwijk I Nieuwerkei4c I op 2 Maart ƒ 5 No 30 GS V wegen niet opkomen in den wedstrijd Woerden lil G S V IV op 23 Haart 5 No 31 Zwervers wegene niet opk men in den wedstrijd Oouderak Ul Zwervers m op 23 Maart fi No 32 Groot Ammers wegens niet opkomen in den wedstrijd Schoonho ven ra Gr Ammers H op 23 Maart 18 No 33 Gouda wegens te laat aanvangen van den wtf lstrijd H VC I Gouda V op 23 Maart 1 No 34 Overschotje 10 speler OB ruiiformul et W van Oi ontbreekt wedstrijd V IIP H Oversdiotje H op 16 Maart f 1 LAATSTE WAAB8CHUWING Nog niet alle officials van de ondeiw fdeeling Gouda hebben hun foto Inge zonden ter verkrijging van hun diploma Dit is onherroq eUJk de laatste week dat zulk nog kan gesdiieden De N V B schrijft n 1 voor dat zij dia geen lid zijn van den N V B niet ia hun functie mogen worden gdiandhaafd Is men lid van een aangeslotea vereeniging hetzij van den N VA rechtstreeics dan wel van de onderafd Gouda dan kan de foto worden opgezonden onder vemelding van den naam der vereeniging waarvan men d is Door die vereeniging dient dan d3 contributie te zijn of te worden betaald Is men geen lid van een aangesloten vereenighig dan dient men persoonlijk lid van den N V B te worden en ƒ 0 50 contntiutie te storten Nalatige official ztfi t dus dat deze week de foto s enfc in b zit zijn GEBREK AAN SCHEIDSBECHTER8 Momenteel is er een tekort aan scheidsrechters wil met de reisgelegenheid enz eenigszins rekening kunnen worden gehouden Daarom worden er eeni e nieuwecandidaten gevraagd om zich hiervoor Iieschikbaar te stellen Opgiven worden gaarne ingewacht bij het secretariaat H H SCHEIDSRECHTERS e Zondag 23 Maart lieten twee scheidsrechters bij wedstryden zonder eenige kennisgeving verstek gaan Dezelfde moreele plicht die de vereénigingen hebben om op te komen heliben ook de scheidsrechters al staat voor hen dan geen boete op he spel Een beroep wordt dan ook gedaan om aanwezig te zijn en mocht men erhoopt verhinderd zuii dan is er nog wel gelegenheid den ieci pi op te bellen VERZOEK OM TERUGTREKKI Q De vereeniging Dilettant Jiende heden een verzoek in bij het bestuur om haar derde elftal terug te mogen trekken Ook dit verzoek zal door het bestuur bekeken worden Als regel zal een verzoek om tenig te mogen trekken wege s geb ek aan spelers e d wo den toegestaan Het is in tiit geval echter wel ieti anders Zondag j l speelde Dileiwni lU nog een thuiswedstrijd t gen E STO Il én liet dus dit elftal rustig een rei van Bodegraven naar Krimpen a d Lek maken om dien wedstrijd te komen spelen Op dezelfdei dag wordt een verzoek om terugtrekking ingediend door Dilettant Dit vas o L te voorkomen geweest Men had dit verzoek erder kunnen doen zelfs Zaterdag nog dan was de reis voorkomen Billijkheidbhalve zou thans bij het toestaan van het verzoek aan Dilettant de bepaling moetpn worden toegevoegd dat het verzoek aileen dan wprdt ingewilligd als het dea wedstrijd Esto H Dilettant Hl in Bodegraven heeft gespeeld ADBESLIJST Consuls Bedankt door den heer A de Jong voor het R V C terrein te Hceuwijk Zoolang geen nieuwe functinnsris ie benoemd zorgt het l estnu vu deze vereeniging voor de keuring en is belast met het doorgeven van a fkenring berichten Namens het Bestuur G VAN TILBURG Secr c mpL FKUlLLETül Nadruk GIPSY DOTT ERI EEN GEHEIM W at lag eigenlijk wel in de bedoeling ja maar desnoods zou jijjdatverhoor kiumen overnemen Jim misschien in den vorm van een interview Fox drukte den inspecteur dankbaaf de hand Die Irene Fancy moet ik natuurlijk ulf nader onder handen nemen ging Bratt voort Aangezien ze met miss S ptt en Jou Jlm in hetzelfde huis eont zou Je mji arbij wel de noodige medewerking kunnen verleenen Natuurlijk inspecteur èat zal gebeuren I beloofde Jbn Fox En wat itan ik mijn lezers over de misdaad mededeelenf Heb Je nog bepaalde vrenachen dienaangaande Bratt M waarscbtiwenj sJJn viofer Het Ujkt u aaw ge w e a e cU t dat it Fentee kat doM voottemM riey de m an utt lofe 8 is vermoord Je 5 WJp me teker wel JJmmy Laten e iMOT maar d oooiduüe tnttea at hij dnod is wt knikte In het belang van het onderzoek zal het gebeuren Bratt Horgen zal ik me dan ook eens met die Mattia Brander bezig houden De politie voorspel ik bij het sli we lOude menschniet veel succes maar ik heb alleUioop wel iets uit haar te zullen krijgen Bratt stond op en nam afscheid van de bekle vrienden Hij had dezen nacht nog meer te doen Fox en Hunter bleven alleen Denk Jij dat Irene Fancy den man in de loge heeft neergestokenT vroeg de jonge millionnair Jim schudde ontkegnend het hoofd Irene Fancy is wel in de loge geweest xooals de véirloren loovertjesvan h M costuum bewijzen maar de misdaad heeft ze niet gepleegd Dedolkstoot is met groote kracht en ongetwijfeld door een man toegebracht Dat is ook de meening van den dokter Welke rol xi in dit drama heeft gespeeld zal de toekomst moeten l ewijxen Bc ben in ieder geval bljj dat Gipsy er niets van heeft gemerkt Ik o gaf Himter met een zticht toe Wat ik nog xegg n wou Jim Je moet morgen vroeg direct maareens aar Gipsy gaan kijken Toen flchaar Tanavoml thu bracht is n bijna fiauwgevaUn FhniwgevallenT Hoe kwam datT Hunter vertelde zlja vriend het ge l eurde En In mQn radelqosheld heb ikdie onuitstaanbare Irene nsar haartoegestuurd klaagde hU zijn nood Ze kwam Juist thuis toen ik weer weg wilde gaan Ze werd vergezeld door Je oom die iiaar voor de deur afzette Onder ons gezegd Bob erger ikme dood over dien oom Tobias Ik begrijp eenvoudig niet Irae een man inzijn positie zich met haar kan inlaten zei Fox in eerlijke veronbvaardiging Als tiet hem even tegenloopt raalct hij nog als getuige ht een sensationeele misdaad verwikkeld Eigenlijkmoest ik hem dat van harte gunnen Doe dat niet beste kerel wantper saldo ben JU daar zelf geheel klleen debet aan lachte Hunter Ik hoezooT Wel wanneer Je overeenkomstig den wensch iXte Je verstandigen oom met Daisy Parker in het huwelijksbootje was gestapt dan zou hij nooitvan het goede pad zijn afgedwaald Waarom mocht Je Daisy eigenlijknietT Maar kerel ik kon taimers uitstekend mef aar opschieten verzekerde Jhn AUeen toen mijn oomme welbeschouwd het mes op dekeel zette en me aldui wilde dwingenden weg te volgen dien hij voor me had uitgestippeld werd ik koppig Op Deisy was ik werkelijk smoorverliefd Bc hoop dat Je tenminste zoo verstandig bent geweest miss Parkervan Je ware gevoelens te laten blijkenT Jlm Fox krabde zicli verlefan hst hoofd Daar he ft ImUiu geen gelegen s heid voor gehad Ze is plotseling vertrokken Schandelijk wat om me zoo in den steek te latenT Kom kom Je hebt tenslotte zelf een alleraardigste Jongedame voorhet hoofd gestooten en verwonder Jeje ian nog dat ze je heeft laten zitten Waar is ze eigenlijk heen gegaanT Dat weet ik niet antwoordde Jim jbei nikt Ze heeft me i poit meer geschreven Wat ik heel verstandig van haar vind En nu ga ik naar huis Ik ga zoover met Je mee zei Fox blij dat zijn vriend van dit pijnlijke onderwerp afstapte Er is vannacht voor mij toch niets meer tedoen Wat zou je er van zeggen alswe eens een flinke wandeling maakten Hunter die het loopen niet gauw moe werd kon zich onmiddellijk ndff het voorstel vereenigen Hij bewoonde niet een der mi iSSmairspaleizen in Park Avenue maar een kleine villa in een rustige zijstraat van Qentral Park De beide vrienden liedden den weg vrijwel zwijgend afgelegd elk van hen was te zeer in zijn eigen gedachten verdiept geweest om behoefte te gevoelen aan een gesprek Toen xlj het huis genaderd waren nam Jim Fox afscheid van tijn vrleld Wel te rustsn Bob tot mwgen Hunter had zijn sleutel reeds bi het slot gestoken toen een verbaasde uit roep Jlm op zijn schreden deed te rugkeeren Verdraaid de sleutel pakt niet Wat is dat De deur staat openl Met één sprong was Fox naast zijn vriend Hij duwde de deur open en ging het huis binnen Maak Ucht Bob Hunter draaide een schakelaar om en hei volgende oogenblik lag de hal in het warme sghijnsel der electrische kandelaars De lieide mannen keken om zich heen Alles was in orde Het huis lag in diepe rust Het personeel sliep reeds Men heeft vergeten de deuxf te sluiten zei Fox A Hunter schudde het hoofd Dat is uitgesloten Mijn butler isde betrouwbaarheid in persoon Laten we eens naar boven gaan stelde Jim voor Zij liepen de verlichte trap op Op de eerste verdieping lagen de slaapkamer de badkamec de bibliotheek en daaraan grenzend Hunter s werkkamer Toen zU dit lastste vertrek binnen gingen en licht hadden gemaakt bleef de Jonge millionnair met een ruk stxan Daar heb Je het feesti zei hij Het feest bleek te iMstaan uit eea chaos van opengebrolcen laden en Icaaten waarvan de inhoud overhoop was gdiaald en gedeeltelijk over den vloer verspreid lag Een eenvoudige wandsafe was eveneens geforceerd Wat kunnen de inbrekers hier gezoclit hebben Jim Natuurlifk dat zwart halssnoer was het antwoord Dat is zui Klaar als de Uig Een geluk dat we het ding aah mspecteui Bratt ter hand hebben gedteld Zal ik Brati opbellen en hem vJr de inbraak op de hoogte brengen Bob Hunter gaf geen amwoora Hij was naar zijn schrijfbureau gegaan en nam de ook daar aangelichte verwoesting geergera op Kom hier Jim en zie dat vandalisme eens aan I Hij hield de resten van een foto welke in een zilveien lijstje was gevat in de hand Het was tiei portret van Gipsy Dott dat Hunter ten tijdens een uitstapje had Kenomei en daarna had laten vergrunten Nu waren het glak en het lijstje venueia 91 dwars over het ge icht van het meisje Uep soi diepe snede Waarom zouden ze Gipsy s foto zoo grondig vernield hebben vroeg Hunter Hm waarschijnlijk uit woede omdat de inbrelcer niet vond wat hij zocht antwoordde Fox zonder veel overtuiging Teleurgestelde dieven hebben gewoonlijk een neigfaig tot vandalisme y Dat was een aannemeUjke verklaring maar innerlijk geloofde Jim er zelf niet aan De beide vrienden stelden daarop ook tieneden nog een grondig onderzoek in waar He salon en da eetkamer zij het in minder ernstige mate eveneens sporen van ongenoode gasteo vertoonden iWordü vtrvotgH