Goudsche Courant, dinsdag 25 maart 1941

TWEEDE BLAD DINSDAG 25 MAART I94r 7 w AT AAR ANf IchMWbwf BioMMp René Sfeefwijk i K l rl ndich revue Kop Op mtt Snip en Snap Aanvinj 8 uur Woensdag Ï SO matinee IhaUa Thfsicr De mitdaad van Fabreani met Kann Hardt Dorothea WMck KarJ MarteU eo Ivan Petroyitch Aawang 7 15 uur caole Biowooii Een hemel op aarde met H jnz RiShmann Hans Moser Henn Thimig en Theo Lingen Op héftooneel Willy Hubert acrobatiek Aanvang 7 15 uur t6 Maart 1 3 niir Geref Ketk Spreekbeurt d J P C ten Brink LUdenslAed Italic M Maart 7 30 n Ned Geref GcmecDte Spreekbeurt da Joh van Wellen tt IMaart 8 unr Daniël Cursua E H B O M Maart 8 9 nur OosthaTea M Zitting adviesbureau Ned Vereeniging voor lucht bescherming n Maart 7 uur R K Leesvereeniging Bridge drive voor de leden der aocieleit volgens Schevenmgsch lysteem onder leiding van den heer L Heinemann n Maart 7 30 uur VrUe Bvaogeliaehe Gemeente Bubellezing en bidstond Z7 Maart 7 30 uur Leger dea Beils Heiligingssamenkomst t Maart 1 30 uur Terreia Ojpenh utr Slachtliuis Algcmeene keuring van trekhiinden en hondenkarren t Maart 2 30 anr Nieuwe Schouwburg Jaarliiksche promotie leerlingen Amuachtsschool en uitreiking diploma s leerlingen dag en avontinuver heidsschool to Maart 5 8 uur Ambachtssehool Tentoonstelling werkstukken enteekeningen leerlingen dag en avondschool to Maart 6 anr Concordia Propaganda feestavond Ned Bond tot het redden van drcnkehngen to Maart 7 45 uur Blauwe Kruis Jaarfeest Ned Chr Jongelieden Geheelonthoudersvereenigmg De Schakel M Maart 2 30 uur Konstmln Vijfde Nuts byeenkomst concert Kotterdamsch Philharmonisch Orkest on der leiding van Eduard Flipse solist Marmus Flipse tl Maart 2 4 en 6 8 uur Ambaefai aebool Tentoonstelling van wcr tukken en teekeningen leerlinge dag en avondschool Uit vroeger tüden pc QOITDSCBB COCRANr IHELDOE 75 JAAB GELEDEN Bt de plaat gehad hebbende opening der stembiljetten ter verkiezmg van een Ud der provinciale ktaten voor Zmd Holland m het kiesdistrict Soetermeer is gebldcen dat een herstemming moet plaat hebbeu tusschen de heeren O iMion van Wassenaer Catwyk en A N Molenaar SO JAAR GELEDEN Uit den gemeenteraad Ingekomen is een adres van H van der Maas gepatenteerd visscher kennisgevende door de strengp vorst van dit jaar veel nadeel in ïun beroep ondervonden te hebben en verzoekende daarom vergimning om gedurende Mei September October en November met dobbers en fuiken te mogen visschen in de wateren der gemeente In handen van B en W om he richt en raad Tot lid der commissie van administratie der Stedcl ke Bank van Leening wordt herbenoemd de heer C C H Pnoce tS JAAB GELEDEN De heer Simon Kaptem overleden te Gouda den 5en Maart 1916 legateerde o a aan de Werkinrichting tot wenng der bedelarij te Gouda ƒ 2400 de Vere iiging tot Christelyke verzorging van zenuwUjders m Nederland te Utrecht ƒ 4000 de Gereformeerde Kerk te Gouda 10 000 de diaconie der Ned Hervormde Gemeente te Gouda ƒ 3000 de Vereeniging tot oprichting en instandhouding van vrüe scholen op Gereformeerden grondslag te Gouda 3000 de Vereenjping Knegt Bosse te Haastrecht ƒ lOOO en benoemde de Vereeniging tot instandhouding der kinderbewaarplaatsen te Gouda en de diaconie der Ned Herv Gemeente aldaar tot erfge Uitslag verkooping door notaris J v Kranenburg Bu de gisteren door notaris J van Kranenburg in De Zalm gehouden verkooping van de volgende alle te dezer stede gelegen onroerende goederen zijn koopers geworden Van het woonhuis met bovenwonmg Ocsthaven 68 de heer H van Eyk voor ƒ 6 060 van het woonhuis met bovenwoning Oosthaven 69 d heer C A Verschut q q voor ƒ 6 290 van het winkelhujs met afzonderlijke bovenwonmg Gouwe 8 10 de heer D N Tak q q voor f 3 930 van het woon huis Spierincitraat 145 de heer P Nieuwveld voor ƒ 2 950 van het woonhuis Nieuwehaven 51 de heer C J de Jong voor ƒ 2 980 van het pakhuis Raam 112 de beer W J Steenlaod voor 350 van het pakhuis Kamemelkiloot 100 de heer Th D Boot q q voor ƒ 1 400 van het pakhuis Nieuwehaven Klooster de heer D N Tak voor ƒ 440 Vernieuwing walmuur langs Turfmarkt BET WERK AANBESTEED B en W hebben hedenmorgen ten stadhuize in het openbaar aanbesteed het herstellen van den walmuur langs de Turfmarkt van de Gouwe naar de trappenbrug ter gezamenlüke lengte van 120 meter Ingekomen waren twintig biljetten l r werd als volgt ingeschreven J Brongersma te Gouda ƒ itftO Th J van Dgk Ie Gouda A M de Korte te Gouda J Bootenbal te Zevenhuizen L Groen en Breman te B ithuuen 1 9000 L Vermeer te Mo recht 5098 P Bokhoven te Gouda 5120 F Vink te Moordrecht iliS Fa E Sanden n Co te Gouda 5160 J Fuan te Nieuwerkeric aan den IJssel 5170 J Kasbergen te Moordrecht 5199 N Smit te Waddinxvedi 5220 N V voorheen W Bokhoven te Gouda 5250 C van Leeuwen te Nieu werkerk a d IJssel 5300 C J Vermeer te Moordr 5300 M Middelkoop te Gouda J 5400 J Rum te Waddinxveen 5430 N V v h J H de Wilde te Gouda 5752 N V v h H J Nederhorst te Gouda 5835 N V v h H E van Deest te Gouda 5860 De gunning geschiedt later BRANDJE BU FA BRÜNS Veel rook maar weiiiif vuiir Gistermiddag omstrcoks kwart voor twee is een wandje ontstaan m he wmkelmagazünVvan de N V voorheen J L Brurs aan den Kleiweg In den kelder was op4 ketel van de centrale verwarming een mat te drogen gelegd waarbii door de groote hitte de mat had vlam gevat Het was meer een smeulen dat met een zeer sterke rookontwikkeling gepaaard ging waardoor aanvankelijk de omvang van den brand niet viel te bepalen Het viel gelukkip mede zoo zelfs dat het personeel het Jvuur kon bhisschen en de met een motorspuit uitgerukte brandweer geen di st behoefde te doen Burgerlijke Stand GófaorMi Maart Jacobus zn van B denOuden en M J Heumenberg Ufssellaan 223 CarU ldr van C Rodenbeafg en J L Mantz Gr Jacobastraat 1 Dirk Theunis Anton zn van S Hoogendoom en M Hoogendoom Krugerlaan 10 Maart Wilhelm zn van L S G van Hees en J den Riet Bilderdukstraat 11 Marie dr van D van Bet g en Bravenboer en C H van der Laan Foutmansplantsoen 12 23 Maart Hendricus Theodorus zn van A A Linthorst en H Th Hofman Walvisstraat 86 Jacob Martinus zn van J I v§n Doominck en C P Hoo f enboom Reg Plantsoen 28 Marie eer dert zn van A C Roel ff en J van Maanen Oosthaven 4 f Overledm Maart Johannes Koeman 81 j Maart Cornells van der Neut 72 j Adrianus Jonker 69 j AFOTBEKEBSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek E Grendel alleen Lange Tiendeweg 9 SPORT fmitBAL PROGBAMKIA 6 APfUL Het programma voor Zondag 6 April vermeldt voor de elftallen uit het Goudsche district de volgende wedstrijden Gouda V D L D H $ Woerden V F C Olympia O N A Fortuna G S V T O N A Moordrecht Bo oopsehe Boys Oudcwater M S V Haastrecht D O N K Waddinxveen Gouderak Schoonhoven Zwart Blauw Zwervers Bolnes Leakkerkerk C K C Steeds Hooger Dilettant Laakkwartier III O N A n Sparta IV O N A III Schoonhoven n Olympia H Martinit n G s V n PLAATSELIJK NIEUWS Alphen a d Rü n vos m ALPHEN GEVAl EN Dier vermoedelijk aH disentnin ontsnapt De doodgraver op de Oosterbegraafplaats alhier deed dezer dagen een ongewone ontdekkmg Toen hu n 1 de planken van een pas gedolven giaf wilde verwijderen Q rong hieruit een vos te VDonchUn OnntiddelIiOk ümtqMn zich een sensationeele jacht waaraan teveim werd deelgenomen door eenige andere mannen die toevallig op de begraafplaata aan het werk waren De omrastering belette het dier te vluchten en tenslotte wist men het zoo in het nauw te drijven dat het in de bergruimt fnder de aula vluchtte Daar mee liep Reintje tevens in de val want hier was ttet en kleine moeite hem te overweldigen en stevig aan een touw v st te binden Het is een raadsel hoe de vos eeo volwassen exemplaar in het vlakke polderland terecht is gekomen Niet onmogelijk Is het echter dat het dier tijdens de oorlogsdagen uit een der dierentuinen in ons land is ontsnapt en al dien tiid heeft rond gezworven Voorloopig wordt Reintje onder de aula van de begraafplaats in verzekerde bewaring gehouden tot wellicht de directie van een of anderen dierentuin zich wellicht ovw hem wil ontfermen f JBergambachl SOCIALE VERZEKERING Van de inwoners dezer gemeente trekken er 70 een rente injjevolije de mvalidlteitswet 33 een rente ingevolge de ouderdoipswet en 8 een rente ingevolge de ongevallenwet GEVAL VAN VARKENSPEST Enkele wek en geleden waren de twee nog in de gemeente voorkomende gevallen van varkenspest geweken Thans doet zich weer een geval voor en wel onder de varköis van den veehouder K Pons COLLECTE WINTERHULP De collecte voor de stichting Winterhulp Nederland bracht in Bergambacht op ƒ 311 83 BURGERLIJKE STAND Overleden Teuntje Schouten echtg van A de Pater oud 63 jaren u LOOP DER BEVOLKING Ingekomen E van Amerongen van Nijkerk D 10 D van de Velde van Veenendaal Spoorl 22 Vertrokken M den Ouden naar s Gravenhage Mons weg 93 J P Tru ers naar Rotterdam Ie Res Boezemstraat 15 Boskoop yROUW HERSTELLENDE Losschieten van slang oorzaak van gasvergtftiglngsdraina De 29 jarige vrouw I van E k v d WSljde die gered is by het gasverstikkingsdramatj dat haar man en de vijf kinderen reet leven kostte is herstellende In het Van Itersonziekenhuis te Gouda is z by kennis gekomen en het levenisevaar 1 thuageweken By het onderzoek naar de oorzaak van het gebeurde ia bleken dat ea gummislang van de Mleiding is ƒ geschoten wdlu aling de bewoner mU op de gasleiding had aangebracht JONGBTJC ONDBB EEN GROENnSNWAGEN Het 4 jarig zoontje van 4en heer L geraakte al spelende in de Juliatii straat onder een passeerenden groentenwagen waarby het een tyner beentjes brak Het kind is na dooif dr Hamburger te zUn behandeld naar het Academisch Ziekenhuis te Leiden vcn voerd COtfP VER DE BOSKOOP CIVEILING BOSKOOP 24 Maart Roien August Noch f0 7O fl 20 geraenKdè rozen 60 80 et Diversen Praiiustrilobatakken 35 58 et Rhododendronbloemen PinkPearl f0 70 flJOForsythiatakken 70 J et Azalea mollesbloemen Ie soort 1 2 90 f3 60 idem 2e soort f 1 40 f 1 80 seringenbloemen f 0 80 f 1 00 Andromeda 18 29 et alles per bos van 10 stuks Schoonhoven HEB87EL DISTRIBUTIEKANTOOB Eenigen tüd ge en heeft de gemeente Schoonhoven aaii Gdeputeerde Staten der provincie Zuid HoUand gevraagd aangezien h t og wel eéa tyd zal duren eer de gemeente begrooting deflhitief is goidgekeLi reedt ee iige posten goed te kernen Hieronder was ook de po t verbetermg van het pand Haven 36 waarin het gemeenteiyk distributiebureau is ondergebracht Te en dezen ost maakten gedeputeerde Staten eerst eenige bezwaren maar thans heben zu medegedeeld dat y zich met dezen post kun nen vereenigen zoodat men binnenkort met de verbetering van dit pand zal beginnen In hoofdzaak betreft bet de verbetering van het dak VERBETERING PLANTSOENEN Naar wy vernemen ligt bet in de bedoeling om vanwege den dienst van gemeentewerken te beginnen met bet herstelen van het plantsoen aan de Groote Gracht Men zal de paden opknappen herbeplanten waar dat noodig is banken plaatsen enz zoodat men binnen eenigen tüd weer van bet lantsoer Lal kimnen gebruik maken Ook zal men op andere punten m de stad zooals in de plantsoenen op net veer langs de singels en op de Wal de banken weer plaatseiy nadat deze zyn geverfd Wli iTEKinTLP COLI ECTE De opbrengst van de lijstcollecte ten bate van de stichting Winterhulp Nederland heeft ƒ 231 85 opgebracht De laatste collecte in Februari gehouden had precies ƒ 100 opgebracht HET CORSET W umM £ r z n nog o tffcf vrouwtn dit een cor$et zoo mam aan de toonbank koopen zonder het te passen Heem m poot dit 9 me eerstvolgende nieuwe corset meer te doen fióg beter is een corset naar maat te laten maken u HET VOORJAAR Vraagt iets anders losse olefnden aan beidb kanten Om de sjaal op haar plaats te houden kan men gebniik maken van en haak of een drukknoop Eenvoudig en origineel froto PC Een waschknijperzak Een waschknilperzak voorkomt Mt het ophangen van de was A hei zoo vermoeiende steeds bukken en oprapen Htl wordt namelijk aan de wuchlDn gehangen aan een kleerenhaak De zak wordt van een ouden lap een atgedankt kleedingstuk bijv en heerenover hemd of een katoenen zomerjurk gemaakt Het split zit In het midden uitkomend liit den haak van het stokje D zijkanten zijn dichtgesUkt en de bovenkant is zoo genaaid dat men het stokje er in kan sctailven Men hangt Mb knttperzak aan de Uln en al schuivende voor 4 wasch uit heeft men steeds de knijpen ti J de hand Een langer leven voor onze schoenen Liciibt hi u ci vidit t net vourj uar vroolijke gerneeringen De mode Is minder strak dan in dén winter kleine speelsche details bedelen als het ware om de aandacht Hebt ge een donderen jumper dien ge nog graag in het voorjaar zoudt willen dragen maar dïen ge wat te somber vindt Borduur er wat bloempjes of Odec schoenen zullen ongetwijfeldIflnger dienst moeten doen Hoe vow komen we nu de barsten en rimpels enbop kunnen we de slijtage wat mindpren L n geregeld onderhoud is t en allekwftlen het beste middel Een goede kwali te schoenwas dun op het leer uitgebroken nadat het eerst grondig van stofen vuil Is ontdaan houdt het leer soepelen veerkrachtig De was voorkomt hetindringen van vocht en vuil nog afgezienvan het feit dat ze onze schoenen er schoon en onderhouden doet uitzien Ge VerMeekTeV op meV ireTierkl rw woT ybok een xig zaglijn op de hoogte van den schpuderpas doet Aen jumper er heel anders uitzien regeld poetsen en met mate de was gebruiken Is de eerste voorwaarde voor een langer leven van ons schoeisel Voort verdient het aanbeveling den schoenen van welke kleur en van welk leer ze ook iljn van tijd tot tÜd eens een behandeling met witte was te geven Viekken kan men uit gewocm ieer verwijderen met een weinig lauw water dat het mfojdcl erger ts dan de kwaat Voorts IS net voor het goede onderhoud Vlekken op fijn leerwerk verwijderen we van on c schoenen noodfg dat we ze wandoor heel luchtig te wrijven met een neer ze met gedragen worden op spanwatje tn tetra gedoopt Het gebruik van ners zetten dit om de kreukm uit het speciale vlek ken middeltjes en vlekken leer te verwijderen De spanners met veer O ème is meestal niet aan te raden Deze die van den teen tot aan den hiel reiken bevatten optaftmiddeltjes voor aUg vlek xijn hiervoor echter minder geschikt Zij ken en tasten daardoor vaak het leer aan rekken het ajhterstfe gedeelte van den xoodat men meestal t de conclusie komt achöfen teve el tiit waarvan het vermoeien tSUien foïo slippen weer het gevolg is Het beste zijn de spanners die alleen het voorste gedeelte van den schoen infhodel houden Op de foto ziet men een dergelijken spanner afgebeeld De levensduur der schoenzolen kan men belangrijk verlengen door nieuwe zolen in te smeren met lijnolie De olie moet een paar uur In het leer trekken waarna het Di vettig meer mag aanvoelen Zorg er vooral voor dat de olie niet aan het bovenleer komt alleen de zool er us mee behandelen een b andeling welke eenfge malen wordt herhaald Tenslotte nóg een wenk trek nooit nieuwe schoenen aan a het regent Zoo w l het leer als het odel iijden hier toveel v ti Vraagt een japon met een vierkanten hals om een andere gameermg Koop dan soepel wit lint lipt la nog altijd vrij maak er mutzentrapjes van pers die er stevig in en taat het Unt aan één zijde uitwaaieren Een stuk ot vijf van deze waaiertjes op de japon gehecht vormen een alleraaidigste garneering Met Imt is ook nog een ander effect te bereiken We kunnen er een soort Jabot van maken op dezelfde manier malle plooitjes vouwen persen en aan één iijde vastzetten Heel nieuw Is het om zoo n jabot van verachtllefidc kleuren Unt te maken Tenslotte een sjaal van wol maar met gehaakt en niet gebreid De wol wordt ♦ ot een vlecht verwerkt met wat Steng het meerendeel van onze sekse huldigt de opvatting dat het corspt een uitvinding is van de laatste jaren en uitsluitend dient tot verfraaiing van het lichaam Niets ia minder waar Men moet tot ver in de oudheid terug gaan om d n oorsprong van het corset of keurslijf onder welken naam h vroeger bekend was vast te stellen c alleen als middel tot verhoogmg van de elegance mag men het allerminst beschouwen Heeds de Grieécsche en Romelnsche vrouwen uit de betere standen kenden het corset zij het m zeer pnmittefcn vorm bij de eersten strofion en stethodesmis bü de laatsten taenia zona en fasciae maniUares geheeten Wel mochten deze kleedingstukken den naam vart keurslijf nauwelijks hebben want zij bestonden In hoofdzaak uit banden van doek of v n leer maar zij waren toch de voorloopers van het corset van heden In de veertiende eeuw het eerste tiidperk der renaissance toen de gewoonte ingang vond nauwsluitende kleeding te dragen kreeg het corset meer van rijn tegenwoordigen vorm het werd van voren open gesneden en door knoopen en veters vast samengetrokken Maar de eigenlijke corsets met name de van baleinen voorziene onderlijfjes werden ten tijde van Catharlna de Medici en vooral door deze vorstin die na den dood van haar echtpenoot komng Hendrik II tot omstreeks 1874 zoo groeten invloed op Frankrijks staatszaken uitoefende in de mode gebracht Het werden langzamerhand stevige pantsers Op zeer jeugdigen leettud werd het meisje al in een dergelijk kleedingstuk dat door houten spalken later door baleinen onvervormbaar was geperst om een smalle wcspentaillc te verkrijgen Het aantal baleinen in de corsets werd steeds grooter en z6ó algemeen werd de dracht dat men baleinen tekort kwam en derhalve dit was In de achttiende eeuw de walvischvangst moest worden aangemoedigd Aan doelmatigheid won het corset In tusscheii nog in geenen deele Integendeel Zooals het zich destijds ontwikkelde moest het van schadelijken invloed op de gezondheid zijn zoadat niet kon uitblijven dat van hoogerhand oa door Lodewgk XIV die daarin was voorgegaan door Hendrik III en Hendrik IV verbodsbepalingen er tegen werden uitgevaardigd Edoch zonder dat men er zich aan stoorde In de barok of pruikenperiode was de drang tot het dragen van corsetten sterker dan ooit en het kleedingstuk was ook onmisbaar wilde men medegaan met de toenmalige mode die een wespentaiUe hooge corsage en breede heupen eischte Merkwaardigerwijze raakte het corset omstreeks 1790 plotseling In onbruik Onder den invloed van de Romelnsche en Grieksche kleederdrachten die met de revolutie In Frankrijk hun intrede deden keerde men terug tot de zona Maar in 1810 moest deze weder plaats makeii voor het corset dat eerst de gedaante had van een laag rijglijfje evenwel al spoedig overging in het verstijfde model zooals wij het nu nog kennen Ontchadelijk vpor tie gKOndheid Hoewel in ons land de meeste dames de onmisbaarheid van een corset Inzien zun er toch nog velen die er tegen gekant zijn omdat zij meenen dat een corset de taille InrQgt hetgeen den bloedsomloop zou bemoeilijken en dientengevolge de gezondheid nadeel zou berokkenen Maar reeds lang zijn de tijden voorbij dat een corset veel overeenkomst met een harnas vertoonde En de corsetten die thans algemeen In zwang zijn 7ijn licht en buigzaam ze sluiten zich geheel aan het lichaam aan verleenen hel den meest volmaakten steun en zullen geen enkel Uchaamsorgaan In zijn natuurlijke functie belemmeren Het kan dan ook geen verwondering baren dat ook van medische zijde bij voortduring op het nut van het dragen van corsetten wordt gewezen Reeds in de eerste hefttvan de negentiende eeuw waren er medici die het corset als middel tot bevordering van de gezondheid aanbevolen Zoo zeide In 1845 de beroemde Franschc vrouwenarts dr Glenard eens ZIJ die beweert geen corset van noode te hebben oekt slechts een voorwendsel om er van af te komen doch later zal zij de nadeelige gevolgen ervan ondervinden dat til geen corset heeit gedragen toen dit In het tielang van haar weizijn geboden was W zUn nu honderd jaar verder en nol imm r Is een speciaal soort buikbanden even vermenrd als eens de naam was van den geletrde naar wien ztfn genoemd Menige vrouw verloor haar bekoring iiordat zij haar figuur niet goed ver zorgde Het spreekt de bovenkleeding draagt veel tot de verschijning bij maar het IS onmogelijk goed gekleed te zijh zonder een perfect passend corset Hoe vaak wordt het oog niet bekoord dooi en mooie japon IDoch trekt ge haar aan dan past ZIJ niet Geef dan niet de schuld aan de japon De oorzaak Is bet ontbreken van een corset of het dragen van een corset dat voor u niet op maat Is gemaakt Want en dit is eveneens een factor van zeer groote beteekenis velt dames verwaarloozen vakkundige voorlichting bij aanschaffing van een corset En op het gebied van pasvorm en model is raad noodzakelijk Men komt uiden allicht toe een model te koopen dat niet voor het figuui geschikt Is Kn daaiaan heeft men niets Eigenlijk is de eui t suduc y t en corset te laten aanmeten ook al zijn de kosten iets hooger Alleen een msaicorset past zooals een dergelijk kleedingstuk behoort te passen Evenmin als men aan een bogm twu volmaakt gelijke Diaderen vindt evenmin kunnen de lichaams vormen van twee verschillende mensehen in volkomen overeenstemming zijn Als uw corset bij de heupeu past maar In de taille knelt dan ligt dit alleen aan het corset Het corset behoort zich aan de lichaamsvormen aan t passen het mag in geenen deele andersom zijn dat de lichaamadeelen zich zouden moeten plooien naar den vorm van het corset Een corset ts geen artikel om zoo maar e m gauw te koopen Men moet daarvoot den tijd nemen en zich door hen die met het vak vertrouwd zijn laten voorlichten Een slecht passend corset of een coiset dat te kort of te tang is waarhl men steeds het kleedingstuk naar boven of naar omlaag moet trekken geeft een voortdurend onaangenaam gevoel Om maar niet te preken van de gernia dia het telkens wegglijden van schouderbandjes verwekt En toch zijn er nóg altijd vrouwen die zoo maar een corset aan de toonbank koopen zonder het te passen Neem voor dit bij uw eerstvolgende nieuwe corset niet meer te doen of nog beter laat een corset maken naar uw speciale Hguur Nog beter kan dan correctief worden opgetreden zoodat en goede Uchaamsliji gewaarborgd Is Net betere C C Maatcorset it pietutf kte lt tfjian ker en steunt bet ftjTuur op de meest volkomen wUze door den uitstekenden pasvorm Het gaat Jarui mee vooral als het genfaakt wordt van die mocrte sterke stoffen die wi nu in voorraad bebbea VrMgt gallli strccrd boekje num eens aan te Corset cestnl N T Btirgera MataaasL m Tal nsss Beclarta vsm n