Goudsche Courant, dinsdag 25 maart 1941

EERSTE nLAO DINSDAG 2S MAART 1941 AilvtrtiiiliSn Nieuwe i Zonnesch§n per rol ir inde oude kwaliteit De R D Behangselcollecde 1941 is als eeo nieuwe dageraad Vol licht en kleur R D riep de kunstenaars eo coloristen en c waarlijk verrassende wijze vervulden zij de hun gestelde opgave Zonneschijnper rol te brengen ook voor de kleinste en bescheidenste HoUandsdie woning Gloednieuwe prachtige dessins aparte relief variaties en ongemeen mooie zonnig lichte kleurnuances in rijken overvloedvan keus En in de oude prachtige R D kwaUteitl Onveranderd goed en degelijk I Uitgevoerd in het fixa color procédé dat alleen R D drukken kan Laat U eens door Uw behanger voottdcenen hoe weinig deze kwalitntsbehaogsels If kosten Laat de Staalboeken U toonen hoe mooi ze zijn hoe Uw woon en slaapkamers er mee zouden opknappen Vraag vooral de R D Bodeen Is 49 of 30 Met het R D merk in drkel op het groene kaftl BIHANGSILrAPISRrAmSK VAN RATH k IXMDIHnrVia AMSTERDAM ALKMAAR APELDOORN ARNHEM DEN BOSCH EINDHOVEN ENSCHEDE GRONINGEN DEN Haag HAARL£M LEEUWARDEN LEIDEN MAASTRICHT MIDDtLBURC NIJMEGEN ROTTERDAM TILAURC in RECHT ZWOIXE BRUSSEL Of tik Skdmktk van mgimU R D hanguh aoM dit 4ID tberausdc tnulltn w dca ircoHgea phcltt kesait te gevcfi van het ovCTl tcii van onzen boouMchten Voorzlllef den Heer A JONKER Cm Hel Bcfttiur der Onderlinge Bnndrerzeker g M Ooiida Oouda 34 MMrt 1941 G 928 19 MPnOEELE PUBUCATie VAN BET DEPARTEMENT VAN LA NDBOU W EN VISSCBERU VariMitliia aeMltlitfMatfMiir Im Hifagmi oliawrcii De Secretaris Ocnenal na het Departement in Landbouw en VI acter aiaakt het volgende bekend Ten einde alle belanghebbenden ié de gelegenheid te stellen op de hun bezit zijnde toewyzingen voor vleeschwaren de daarop verkr gbare artikelen te betrekken i de geldigheidsduur van iftte toewijzingen welke een vervaldatum en tusscben 14 Maart verlengd tot en met 2I9C 23 Heer zoekt ZH en Slaapkamer op goeden stand met voUedig pension Br No Q 930 bureau van dit blad 6 VLKllQEL t kokp gevrsaid Brieven mei opgaaf prys lengte en merk No O 922 bureau yan dit blad 5 TEMPO TEMPO het boek van sport en techniek Onder leiding vaa J H WUNAND Baad n onnlag taekwing JO SPIBR Taakaaingan TM JAN hXTTZ PRAOBTicFB porro VoettMj cricket roeien aeilen enz auti 4 u8Ben nwt vleugels gillende ooimn es on en gierande banden op de Imig vui het Centraal Station ene bc fa 40 CMb flM Ikan boeth varkrügbaar A W 8IJTH0FF UIT0 MM N V LWDEN Adverteéti CODEANTaNRKOI AMie BIBDl NC EXTRA VOOBDEELEN Alles pleit ar voor om nü vooral Uw aandacht op eovirantearedame te concentreeren Geen ander reclame middel geniet een zoo intensiave belang telling dat geldt thana meer 4an ooit Geen ander reclamc mUidel ook veroorlooft U zoo snel te beginnen en wanneer de omctandigheden dat noodig maken direct te veranderen of desnoods uit te stelten Aan een courant boa groot tiaar oplage ook tij beliueft jU geen drie weken tevoren Uw orders te sturen Een dag tevoren meestal leUs denzelfden dag van plaatsing nog kan dat geschieden Dat garandeert U dat adverteeren in de dagbladpers voor V de minste risico oplevert Laat hierin de vlag van Uw bedrijf ook in dezen tijd wapperenl A S MAANDAG 31 MAART AANVANG DER 5de PREMIETREKKIN DER N V HAIGHTON Co De ultelagen d r trekidng ziittefi regalmatig In DIJ BLAD verschijnen 2189 78 Donderdag a a 27 Maart zullen kantoor magazijn en fabriek der N V v h CORNS JONKER ZOON Turfsingèl 55 58 en 61 68 wegens sterfgeval GESLOTEN ZIJN o 9 30 CoUuiU 9i BEHANSSafAPKR Da nieawe eoUectla aasvat aan rtjka kenxe paftaww da goedkoopste ea aak M ie BolMnO vn r tL jüüTw i É peei ook In de twaardere S wmÏI Ï 2 f oorten Is ODsekeuie teer jc Uni da paidar au e r ofl r J bekijken des ta beter liat t iii i de mooie patrêaeB esi m 9pi Kvrq a g Temusend lage t eaii vertind per pakje CO Klnderbehang leuke dessins per rol 28 Behang reclame aanbieding per rol t £ Piakmeel De allerbeste kwaliteit merk Quelihyd per pak n 32 lö B hang ruime keuze In weefeffecten en kleine patroontjes j 20 18 ie 14 Grondpapier stevige kwaliteit per boek van 24 vel Behang m groote sorteering In kleiric werkjes ook In pastel na 26 kleuren U927 138 KLEIWEG GOUDA VREUGDE i RARBEin TMNEELIROEP DE VOORTREKKERS Zokaiyk laidari JAN MUIDER IMNSOAG IÊNM u dat averKl 7 30 twr in KUNSTMIN GOUDA f q bh ispvl uit h t volksleven NIEt VOOR DE POES Het succasituk van het seizoen Medewerkenden si n o a i MINNY ERFMANN MIEN v d LUGT MEISERT ANDRI DOZY KO VAN SPRINGHUYZEN PIET RIENKS LOU VAN DOMMKEN KARa BAARS HENRY MENNING Spallaldiim ADRIAAN VAN HEES Bevirarkings JAAP VAN KERSBERGEN Teegengskaorten i f O 36 per persoon bal Inb Verfcrliabaar bifi Ont Hui Turfmarkt A da Groot Pntorioplain 62 J J Kolenbrander Reigarttroot 72 an dai avondi aan da zool o 926 84 ètkenJe lettermerk o 3I 348 4 BELANGRIJKE PUNTEN BIJ DE Snip Snap Revue IN DE Schouwburg Bioscoop 1 De Revue begint precies uur Komt dus allen op tijd II C Woenidagmlddag 2 uur 30 Matinee Vertooning van hef geheele progromnna Verminderde enfreepn zen 9 Donderdagovond laatste tevens afscheidsvoor stelling Leest de cntieken van hedenavond lil 4 Bespreekt voorql Uwe plaatsen agelijks van 1 tot 2 uur en s avonds vanaf 8 uur aan de kassa O 925 70 Oio steeds per Kleintje adverteert Krijgt alles wat zijn hart begeert PUUlTSfLfJK NIEUWS Moordrecht FILMVOORSTELLINGEN VREUGDE EN ARBEID De werkgemeenschap van het N V V Vreugde en Arbeid heeft 2k ndag in het Postbuis een filmvoorstelling gegeven Des middags was er een uitstekend verzorgde kindervoorstelling waann tot groot vermaak der kinderen ook een aantal Popeye films vertoond werden De heer H Frederiks hd van de bestujirdersbond Moordrecht Gouderak gaf in zijn welkomstwoord een uiteenzetting van het doel van Vreugde en Arbeid s Avonds werd vertoorid de mooie tUm Koning en Kruier Ditmaal sprak de heer Vleggeart van Goudenk het openingswoord tlMuwttdccrk d IJm 1 maaoKMNa winterhvlp Wi de laatst g ouden uitrkking van a wteterhu p koe in deie gemeente aan 77 personen een bedrag aan waardebonnen ter hand worden geeteUL Ouderkerk a d IJsmI BEROEP AANGENOMEN Onze Vroegere plaatsgenoot ds L Trouwborst Ned Herv predikant te Brakel heeft het beroep naar Aalburg en Heesbeen aangenomen DAMCLCB L V T O Voor dan onderbngen wedstrijd van de damvereeniglBg iI Uto werden de volgende partijen getpeeldi G Spoormakei A C van Pelt 3 Of J Twigt A Kreuk 0 3 A C van Pelt A I ekker 0 3 S Neef A Bui ger 2 0 A Burger G Spoormak 2 0 G Spoonnaker A Burger 2 0 BEVOLKING IN IM MET U PERSONEN TOEGENOMEN Qp I Anuari IMO bcetvnd de bevoBcing oneer gemeente uit 191 mannen en 1790 vrouwen 3706 ingezetien i en op 31 Deconber 1941 uit 1932 mannen a 1806 vrouwen 3740 totaal Het aantal M oortan bedroeg 63 het aantal sterfgevallen 32 Gevestigd hebben zich 166 en vertrokken xUn avsneeos 166 personen BCRGERLUKE STAND Geboren Marinus z van J KMbeuker en A M Vis Kerkweg 4 Helena Adiiana d van W J lleeuwenburg en M J van Ommeren C 22 Gehuwd A van Geff 27 jaar en D Spek 38 j A de Jong 30 j en A Speksntlder 39 Reeuwijk BAAOSVBBdADBRING De fpmieen teraad is in openbare vergadermg bijeen geroepen op aj Itonderdag kwart voor zes de agenda komt een 9 M punten voAr 8TICBTINO V V V Bij het gemeentebestuur is van de In opnditing zijnde Vereenigmg Stichting V V V Zuid HoUand een veteoek mgekooitfi ora da gemeente Reeuwijk te doea foeiredeit als Ud van deze stiditing WUKZOBXBB WIER IN FCNOTlt De wtjkmster van de atd Reeuwijk van Het Groene Kruis zuster v d Hav is iicnteld en heeft haar weritzaameden liervat WINTERHULP COLLECTE De Lysten collecte voor Winterhulp Nederland heeft in deze gemeente opgebracht 135 220 LOOP DER BEVOLKINO Ingefkomen A ï ranzcn uit Rotterdam m Weth Venteweg H83 A W Mulder ut L ik in Stern K51 A C Oppelaar uit Waddinxveen in Kaagjesland O 4 6 W Ia Grand uit Waddinxvem in Kaagjesland D46 A P v d Voorn uit Bodegraven in Not d Aume rielaan £ 132 F H J Kinnegen uit Rotterdam in Middelburg B 41 Vertrokken N Lmdhout naar Waddinxveen Onderweg 55 F A v Waas naar s Gravenhage Valkenboaehlaan 290 A Verwaai naav Stolwijk BeierKhe GEVONDEN VOORWEHPEN Gevonden lilverbon van ƒ 1 Ui 4m heer Ovecbeek Reewal rijwietbriastingplaalje te bevt ter gemeeate aecretarie BCROKBLUKB STAND Geboren WiAelinus J nu van F A van Kuilen en O A Vronik X WERKLOOSHEID WEER GEDAALD B j de plaatselijke arbeidsbemiddeling stonden deze week ingeschreven 41 werklbozen tegen 47 in de vorige week Stolwük GEEN VOLK8Ti iNTJBS Niet voldoende belangstelling De heer P I vna der Weele die zich groote moeite heeft getroost om te Itomen tot het inrichten van 100 perceelen volkstuintjes zag zich genoodzaakt aan belanghebbenden mede te deelen dat van het voorgenomen plan mets kan komeft daar het vereischte aantal deelnemers met bif elkaar te krijgen Is De eigenaar van het land waarop deze tuintjes zouden worden ingericht wenscht slechts het geheele jerceel voor dit doei af te staan MOND IN KLAUWZEER OtrOBBROKEN Onde hejtr rundvee is weder monden klauwzeer uitgebroken Reeds werden eenige hoeven ia deie gemeente besmet verklaard VREEMD AVONTUUR VAN VREEMDE EQUIPAGE Maandagavond reed de jeugdige landarbeider V met twee achter elkaar gebonden dnewielige karrei door het dorp Het ruden naet dit ongewoon samenstel vereischt eeniga ervaring en kennis vooral als men een helling afrijden moet waarin tevens een scherpe bocht ligt zoosis dit b den Parallelweg het geval is Voerman paard belde karren alles belandde tegen de garage ven dea heer Hoevelaken met als gevolg schade aan materiaal en a n den voorgevel der garage EERSTP KASSLA GEOOGST BeTredigende loilsen Gisteren werd in de Zuidplsspolder een aanvang gemaalct met de slaoog L Dien dag werden reeds groots psrtijeii kassla uit deze rnigëviitg aan de Rotterdamsche groentenveillng aangevoerd De ptiJB is beviedigend vooral gezien de nog sleeiite kwaliteit vsa dit kasproduct WINTERHULP NRDBRLAND ItietencoUecte voor WinterhutP daae gemeente De Nederland heeft in J60 S3 optftbradit