Goudsche Courant, woensdag 26 maart 1941

NIEVwSBLAD voor GOUDA EN OMSTREKEN Woensdag 26 Maart 1941 1 J guag No 20568 t Geen doortocht van troepen door Joegb Slovië Duitschland beboft de sovvereiniteit n onschendbaarheid van den nieuwen bondgenoot altijd te eei iedigen Hiti rconf r rd nuurjn t TswAtskowitsj n Morkowitsi BBT INSTITIIDT TOOB PLANICNVntnMUNG TB WAGHDONaBI htOt sinda xt n oprichting In 192 onder leiding van wijlen prof Ir C Broekema aan productieslag fromé Jtr ia nau sM ica an straven tabedenken dat meer op da opbr ngitverbaoginc ia gericht dan da antenvaredeling Rustaloo wordt ar gawerkt aan v rt eterinc w het raaaensortimnt Door verbeterde laasenkeuze is voor granen in a laatstejaren aao i bniKStyennaerderlac van gfo ddeld IH prooeat bereikt M dezelfde bcdrijfsonkoaten Het Utuut vormt ean oentnun van kweekerurrbaM mat aan Auk beniek van vrecmdelingan De jaarlUksc w door hot I V P verzorgde rassenlijst maskt de wetensohappelijke en pri t i ir vnringan overzichtelijk eiiis een gids mor eoie xMüMad en pootgoedvootateiiing Mt mkHif van het inatituufc i oiyaoont Hat pMteeoi dat daor von Bibbaotrwp graat Oiano en ambaandenr Oalbna emenijds en de JaegoSiaviaeha mtoatera anderaUda lacaiia da toetleding van $ Mf$lM rU $ iet het driemogendii deM aBderfeaiiaid werd haalt a vatgandea teluti JDa regeariagaa va Onitaehland ItalH m Japan eenertUds en de ragaaeing van Joego Slavië andera da atdteB door hnn onderleelcenénda gavolmaehtigden he volgenda vaat Artlkai 1 Joego Stavla treedt toe tat hat op B7 September 1940 te BerillB onderteekcnde driemogendhateapaet tmadiett Dnitichland ItaUi en Japan itilcal t Voor loover de in arHinl 4 van bet drlemogendhedenpaat voondene gemeeaicluppelijke teehnisehe conunlsslea kwesties behandelen welke da belangen van loego Slavië aken luUen ook vertcgenwoordlgaia van Joego Slavié aan de beraadalagtngen der eom dsaie deelnemen Artikel S De tekst van het drie egendhedenpact la als snpplement an dit protoeol toegevoegd Bet Biderbavlga protoeol la gesteld in da Dnitaebe Japanseha en JoegoSUvlaehe taal waarbU elke tekst la aatheottek geldt HA treedt op de dag der andetteekeoiiig la waiUag Notaff van oêtnogend hedeti aan Jotgo SlavtKha regeering CMjjk met d onderteekenlng van bat protocol hebben da regeeringen van de aamogendhedcn de volgende getUkluidenda notas aan da JoegoiUvlache regeering gerichtt HQnheer da minister presidentt Namens en 4n opdracht van da Duit che regeertng hab ik do eer Uwe Excellentie het volgende mede te deelen Naar aanleiding van het feit dn J ego Slavi8 heden tot het drienui£endhedenpact ia toegetred i i eveV gt de Ouitsche regeering haar besluit de souvereinlteit en de territoriale pnschendlMiarheid van JoegoSlavië alt d te eerbiedigen Gelieve munhoer do minister president de verzekering van mU n groote hoogachting te aanvaarden w g JoachiiA von Ribbentrop H Hiheer de ntlidster prcsidenti Het betrekking tot e Ijesprekingen welke n ar aanleiding van da heden plaats gehad hebbende toetreding van Joego Slavie tot het driemogendhedenpact hebb plaats gehad héb ik de er Uw E eellentie namens de üksregeering hiermede te bevestigen dat de regeeringen der asmogendiheden en d koninklUke Joego SUtvische regeerisg het erover eens zUn dat de regeeringen der asmogendheden tydens den duur van den oorlog Joego Slavie niet den eisch zullen stellen den doortocht t het vervoer van troepen door het oegoSlavisch staatsgsbied toa te taan Gelieve mijnheer de minister president da veitekertng van m jn groote hoogachting te aanvaarden w g Joachim von Ribbentrop Toespraak van von Ribbentrop Von Ribbentrop heeft da offideele Hechttgheid d r on berteekenlng beslo an mwt een toespraak waarin hij o a id i Mat Uieren wvtmaUgheid voltrekt ch yoar onze oogeit raeds thans da niauwaordening van Emöpa mOostMü WU luichaiv het toa dat 2uid av lich niet ontoegankelijk beeft Jptoood voor de noodukel kheM der iwelneming aan aw nieuwa vonmng da dingen in Curopa en li tocgeFMen tot da jonf ToIh r n dl fe apap a jn deia nl aw orde tan ultfoer i leggen tegan ItdMe inmenging ♦ an bulttn a Thans staan Duitschland Italië Hongarüe Japan Roemenië Slowakije Bulgarije en Zuid Slavië in den geestvan een nieuwe solidariteit na t elkander om vooral iedere verdere poging tot een uitbreiding van den oorlog te verhinderen Daarb staat de jOnge wereld aan onze zijdé Voor de eerste mkal zal het daarmede in de geschiedenis ook gelukk n een verstandig nieuwe orde in Europa volgens de ge ziehtspunten van de continentale belangen te verwezenlijken Het moet het doel zijn der in het driemogendhedenpact verljonden groote mogendheden en der bU haar aangesloten staten er zorg voor te dr gen dat een Europa en e n Oost Azië ontstaan waarm deze staten vrij van vreemde invloeden en intriges hun eigen volkscjie en cultureele leven opbouwen enhun volkeren kunnen leiden naar een langen vredestijd en daarmede ook naar een gelukkige economische toekomst i Bijzonder zegenrijk echter daarvan zün wij overtuigd zal deze toestand op den Balkan blyken welke steeds een speciaal terrein van actie voor vreemde invloeden is geweest waardoor hij wederom maar al te vaak werd tot uitgangspunt van groote Europeesche conflicten Duitschland zeU ik spreek dit hier plechtig uit heeft op deze gebieden noch territoriale noch politieke belangen Zi n oogenblikkelijke doel is slechts te verhinderen dat een vr mde mogendheid zich meester maakt van dit gebied om pin daar uit da mogelijkheden te n4en voor de voortzetting van den uropeeschen oorlog Het zal echter Ijn uiteiodelijka doel uitsluitand iJn mede te helpen aan het tot ttand brengen van eeo orde die dit voor geiieel Europa zoo belangrijke gebied volgens rechtvaardige en verstandige beginselen pacificeert zijn economische mogeliiklieden daardoor openstelt en zoo ten profijte van allen doet gedijen Verklaring van Tawetkowitaj Na de onderteekenlng van het protocol heeft de Joego Slavische mmisterpresident een verklaring afgelegd waarin hij o a zeide iiMt Het voornaamste doel en bijna het eenige doel der bultenlandsche politiek van Joego SUvië was en blijft voor het Joego Slavische volk den vrede te bewaren en zijn veiligheid te veVsterken Met het groot Duitsche rijk heelt JoegoSlavië reeds voor en ook na de verbinding der gemeenschappelijke belangen de beste betrekkingen onderhouden Joego Slavië heeft reeds van zijn bestaan af steeds gevoeld en er ook in het bijzonder waardeering voor gehad dat men in Duitschland steeds een juiste opvatting heeft gehad van het feit dat zun nationale eenwording niet de vrucht is van eenigerlei verd agscombiiiatie maar het natuurlijke besluit vormt van langen en zwiaren strijd der Serven Xroaten en Slovenoi Aai ezien Joego Slavië geri eisciien nrJtr bfuiten heeft te stellen eischen de vitale belangen van zijn bestaan en cijn vooruitgang dat het Zuid Oosten vow een nieuwe uitbreiding van den oerieg behoed en de door den bestaanden toestand ernstig benadeelde economisehe samenwerking op het Europeesche vaatelanji versterkt wordt Alle verdragen die de laatste jaren door ons land zijn onderteekend z bezield door den wil tot verwezenlijking van een bieren en beter geoiga niseerden vrede in dit gebied van Europa Op den tiuidigen dag nu JoegoSlavië toetreetf tot het driemogendhedenpact gebeurt dit met de bedoeling zijn vreedzame toekomst in samenwerking met de landen van bet driemogendhedenpact t verzekeren Hitler ontvangt Tswet kowitMJ en Markowitsf Hitler heeft gistermiddag omstreeks 16 45 uur ïswetkowitsj en Markowitsj in Hotel Imperial ontvangen Vrati Ribbentrop was bij deze besprekinf aanwezig De bespreking die in den geeat van de traditioneele vriendschappelijke betrekkingen tusschen de beide staten ia verloopsen heeft bijna een uur geduurd Il aansluiting hierop ontving de Führer in tegenwoordigheid van Von Ribbentrop xlen Italiaanschen minister van Bultenlandsche Zaken graaf Ciano voor een onderhoud waarbij ook de Italiaan cha ambassadeur fe Berlijn Dino Alfieri en de Duttadie ambassadeur te Rome Von Mackensen tegenwoordig waren Telegr omwisseling tusschen Hitler en prins regent Paul Tusschen den prins regent Paul van JoegoSlavië en den Führer ia Maar aanleiding van d toejtreding van JoegoSlavië tot het driemogendheden pact een hartelijke teiegramwiasaling gevoetjd Het tel ram van prins regent Paul aan den Führer luidde ala mdgt 0p den dag waarop h t konlnkr JoegoSlavIS toetreedt tot het tfrir mogendhedenpact verzoek Ik Vw Excell tie miJn bijzonder hartellfke wenschen voor het persoonlijk widattn van Uwe Excellentie alsmeda mijn oprechte gelukwenschen voor den verderen bloei en hat welxljn vi het groote Duitache volk wel te willen aanvaarden Da Ftthrer heeft hierop ala volft geantwoord Voor da gelukwenachen tfia Üwc Koninklijke Hooghekl mü ter ge lag a ii heid van de toetreding van Joegoslavië tot het driemogcndiwdenpact heeft doen geworden dank ik u xeer hartelijk en verbindt bieraan mün oprechte wenachfn voor de toekomst van het Joego Slaviaohe volk en zijn koningshuis Joego Slavische ministers vertrokken TswetkowitsJ en Markowitsj hebben gisteravond per extra trein Weenen verlaten om naar Belgrado terug te keeren Officieele Italiaansche verklaring Van officieele Italiaansche zijde is inzake de toetreding van Joego Slavië tot het driemogeniiedcnpact een schriftelijke verklaring Verstrekt aan de bultenlandsche pers waarin o a het volgende gezegci wordt Met de toetreding van Joego Slavië zijn nu alle landen van Zuid OostEuropa tot het driemogendhedenpact toegetreden Slowakije Hongar ue Bulgarije Roemenië en Joego Slavië Deze t beurtenis voltooit de uitsluiting vrn ngelond van het Europeesche vasteland waarmede de asmogendheden met de wapens en op politiek gebied met het driemogendhedenpact begonnen waren Onder de landen van ZuldOost Europa staat nu alleen nog Griekenland i u ten het pact dai de gevolgen van zijn aan de Lonnensche belangen ondergosrhikt gemaakte politiek zal moeten dragen Politika over de toetreding In een klaarblijkelijk geïnspireerd artikel noemt de Politika de toetreding van Joégo Slavië tot het drienvogendhedenpact een van nationaal zoowel als van internationaal standpunt uit gezien uiterst l elangrijke gebeurtenis De waarborg voor de territoriale integriteit er onafhankelijkheid alsmede de waarborg van een ongestoorden vrede zoo schrijft het bl heeft dour de plechtige garantie van Duitschland en Italië een nieuwe btv tiging ontvangen JopgcrSlavië heeft geenerlei militaire verplichlin£ en £ op zich geno nen en blijft ook verder buiten den oorlog De Joego Slaven zijn diep van de beteekenis van dezen histurischen dag doordrongen doch vooral van zijn beteekenis voor de verdere verdieping der Joego Blavisch Duitsche vriendschappelijke Ijetrekkingen Daarom zal ook door deze nieuwe bijdrage tot de politiek des vredes en van de samenwerking in dit deel van Europa een verdieping van de vriendschappelijke betrekkingen met Italië mogelijk worden Ook de zooaU bekend vriendschappelijke betrekkingen van ons land met de dichtsfbiigelegen Donauen Balkanstaten zullen de gevolgen hiervan ondervinden vooral gezien van het standpunt van een beveiliging van den vrede in Zuid Oosl Eiiropa Oordeel van de D lo Da Deutiehe diplomatisch politischa Korrespondcnz schrijft naar aanleiding van de toetreding Van Joego SIayië a a dat dit door alle goede Eun eanen als aen nieuwe belangrijke stap op den weg naar het vormen van tan geheel Europa omvattende solidariteit beschouwd wordt Da Korrespoijdenz tierionert er aan dat het Joego SIaviachhf koninJcr k door verstandige leiders l estuurd als en van de eerste landenbegrip voor het mogelijke en onmogeluke getoond heeft en zk h bijtijds van de noodlottige conoeptie heeft bevrijd die in Versailles een onomstootelijk dof a en in het schijnbeeld van een almachtigheid der Westelijke mogendheden haar onmijrt aren steun zagen Joego Slavië ia niet bezweken aan de herleiding om de holle garantiebeloften van de Westelijke democratie aan te nemen De beteekenis van de openlijke aansluiting van Joego Slavië bij de mogendheden der nieuwe orde blijkt niet in het minst uit de wanhopige pogingen die tot op den laatsten dag ja tot het laat ste uur door aan het gebied vreemde tegenpartijen werden gedaan MR ROST VAN TONNINGEN PRESIDENT OER NEDER UNDSCHEBANK Het RijkicowhiiiiMit mukt bekend De RijkscommiMirfa voor bezet NederUnd rijkiadirirter Seysa Inquart heeh op nmi vaii xifm rerordeninit nr 1 M 1940 par 1 over bijzondere bcitaarsrechtelijke maatregelen mr M HL Rost van Tonniniiett tot prcddmt der Nederlaodsche Bank Foto Archief De beëediging vwd heden door en Rijkacomniiwri in tegenwoordigheid vaa dea commissarisgeneraal voor Finaadëa en Economie minister dr H Fischböck plaats Tegelijkertijd heeft ét rtijkseommissarls voor bezet Nederiaad Rijksminister SeyssInquart p rond van zijn verordening nr t UM par 1 over de uitoefening van da repeerlngafcevoegdbeden bi beset Niisttaai h ver wad met verordening nr 1W IM9 par 3 4e verordening over Hjaaadere bestantsrechterltjke maatregalaa den dlrec tenraecreta j h da Nederlaadsthe Bank mr J J Weatanaaa Bolatlja eervol oatalag verleaal aaet toekenning van pensioen q iUb plaata hmamJi de Ufiacommlssarls RtPnadaWer Sejraa Inqnart den proeuraOakaalw van da Nederlandscha Indbdm BaadelabMik te Amsterdam den heer M Kobertam tot dlrecteursceretaria Mt de Nederlandsene Mank en droeg feem tevens oe functies op vaa plaelaiiiiiaager van den president in daa ida vaa par 21 al 1 der statutea eaa de Nedeiland scha Bank Van bevoegde atida wordt hierbij nog opgemerkt dat de henoemlng van mr Rost van Tonnlagaa niet aan lijn iiolitieke gezindheid eat rnlt doch dat de qualltelten vaa mr Baat van Tonningen op finaneieal gaMed leer bekend zijn en desa Imaaderfaeld bU zijn benoeming op da be de e lde plaats den doorslag gegeven MATSOEOKA IN DUITSCHLAND AANGEKOMEN Verklaring van Osjima De Japanschr minister van Buiten landsche Zaken Milaatiofca is in den afgeloopen naeh met aya gevolg aan Itlet Duitscbe gi e a a rta tion Malkinia aangekomen Oet iitaH was versierd met de Japanaehe ea Dattsche vlaggen en met dennengroeau Malaoeoka werd naaw nadenFühcraraadb Daltaehe regeering verwelkomd daar arabafsadeur Stahmer De Japaaaahe minister begaf zich vervolgens naar de diplomatenkamer waar htj Meef lat het vertrek van den speeialoa i tal door de Dnltsche regeering heeehlkhaar gesteld Naar aanleiding vka llatsoeoka s bezoek heeft de Japanaehe amt assadeur t Berlijn Osjima tegenover eenige Ouitsche bladen verkisard De wereld ziet oe Alet aUeao de pen van Japan Duitschland en Italië maar die van alle landen haar opmerlczaamheid richt op de Europeesche reis van Matsoeoka Duideiijkair kan niet gedemonstreerd wordan weOc aan groote politieke ete kenJa aan dat bezoek gehecht wordt Da Japansoh Duitsche samenwar ing wordt launert niat alleen gekenmerkt deer htt ontbreken van iedere politieke tagensteUing maar bfengt In ds eerste pUats bet gemeensutappelijke van het doel naar voren Deie samenwerkng berast op de gedaohta van hat vervaogen der oude Paetgtro 484U0 Bar Markt It TU ST4I s Olreeteur r TTBTEB imÊimimmÊmmmmamaBaam verm mde wereldorde door een nieuwe en op de verwezenlijking dier gedachte Da nim is zü niet aan tijd gebonden zi vloeit enszins uit opportuniteit voort aar wortelt in de wereidbeschouwmg in de volks he oyerluigmg die voor alle tijden onveranderlijk ia Door deze gezindheid die beide volken gemeen hebben heeft het beiangrifke dnemogendhedenverdrag vorm gekragen Dit verdrag verleent onze oriëtklatie die oj bet spoedig scheppen van em nieuwe orde gericht is een georganiseerde stootkracht die on voor vaardeliik ucces belooft Voiken die va i gel ke gezindiiehl zi n aldus vervolgde Osjima hebben dan ook niet geaarzeld zich om de vaan van het dnemogendhedenverdrag ta scharen 1 et bezoul vpt Ma eoka wint aan beteekenis doordat het plaats vindt op een oogenblik dat de wereld vol spanning is en de toestand reeda m het teeken van de si ccesvolle ontwikkeling en vernieuwing staat Vt twijfel er niet in het n inst aan dat het bezoek van Matsoeoka zeer zal bijdragen tot een verdere versterking onzer samenwerking die von het groots Qelang is voor den weg onzer beid olken die door de Voorzienigheid bepaald is Bovendien zie ik in het streven laar den wereldvrede die ir het verdrag tot uiting komt de waarborg voor een schitterende Duitiche nverwinning Het onderhoud tusachoa Stalin en Matsoeoka Met het oog op den gespannen toestand in de wereld moet het onderhoud van Stalin en Moiotof met Matsoeoka van groot oelang geacht worden schrijft het J pansche blad A s a h i Sj i m b o e n De i u wigheid van Stalin moet als uitJrukking der vriendschappelijke beirtkkingen tusschen beide landen worden opgevit nu die betrekkingen zich onlangs gunstig ontwikkeld hebben Met het slu n van het voorloopige visscherijverdrag en de voortdurende hande sbesprekingen ziJn aanwyzir en ntstaan voor de mogelykheid om de hangende kwesties te regelen Het blad zegt ten slotte te hopen dat het onderhoud tusschen genoemde staatslieden den weg zal banen naar een snelle en algemeen opheldering van den toestand HALIFAX OVER ENGELANDS OORLOGSDOELEINDEN Strvd op leven en dood tOMchen twee wereld becchouwingen AMERIKA MOET ENGELAND MEER HELPEN Het D N B meldt uit New York De Britsche ambassadeur te Washing ton lord Halifax heeft voor de Pilgrims Society aldaar een uitvoerige propagandarede gehouden waarin hd vooral nadruk legde op de noodzakelijkheid eener versterkt Amerikaansche hulpverleening aan Engeland Halifax betoogde dat deze oorlog een strijd op leven en dood tusschen twea wereldbeschouwingen beteekent Enge land vecht thans voor zün leven en z jn vrijheid en de beginselen van vrijbeid en democratie verkeeren thans ernstig in gevaar Halifax onderstreepte de noodzakelijkheid eener samenwerking tusschen Engeland en de Ver Staten waarbq hij beweerde 8at de Europeesche oorlog ook het Amerikaanscha continent bedreigt In zijn strijd om de eigen vrijheid vecht Engeland zoo meende de unbassadear ook voor de vrijheid van de andere landen Oveswint Duitschland dan wordt Europa met knechtschap en slavernij bedreigd Ais voorljeeld van een toekomstige volk sgemeenschap noemde Halifax het Britsche rük De komende maanden brengen EngeRnd wellicht zware verliezen Het is dringend noodzakelijk met overeenkonistige snelheid en kracht de verdedigingsmaatregelen 4pt te breiden De komende maanden zou den een wedstrijd te zien geven tusschen de toenemende Engelsche scheepsverllezeoen de versterking der Engelsche verdediging en bewapening Ten slotte gaf lord Halifax als zijn meening te kennen er niat aan te twijfelen dat Engeland met de hulp van de Ver Staten dezen wedstrijd zal winnen Zoa op 7 28 onder 39 04 Maan op 7 21 oader 19 52 n m Men i verplicht te rerdoi tereo Tas Mnmmdergang tot zouopkoaMt Laataam vaa voertaMaa Bioatoa m aa tonsoadar gaaf oaMokaa werdca