Goudsche Courant, woensdag 26 maart 1941

Koffie of koffiesurrogaat A M 17 Mrt t m 27 April 129 gram koffie of 290 gram koffiesurrogaat Macaroni of Vermicelli of Spaghetti A M t4Febr tm 2 A ril 1 ona Maizena of Gricsmeel of Puddingpoeder A 1 24 Pebr fm t April 1 ons Peulvruchten lA lf 24 Pebr t at M Mrt 1 pond Petroleum Per Per B 24 Pefcr t m 2 April 14 Pebr m 31 Maart Voot de keuken Voor verlichting 2 titer Rgst emeel gnes ebloem of Gnittemeel A M 24 Mrt t m 20 April H pond WÖENSDAG 26 MAAR1 Bouwplan voor herstel der Rijnen binnenvaartvloot m Regeling vergoeding van vqartuiften die verloren ngeh Staat der Nederlanden atinsprakelijk jegeni de rechthebbenden voor uitkeering Het VerordMungenUad no 42 bevat aen besluit van de séfretarissen generaal van de departementen van Waterstaat van Financiën van Justitie en van Handel Nijverheid en Scheepvaart betreffende het herstel van de Rijnen binnenvaartvloot Artikel 1 1 De koopsommen voor de door de Duitsche militaire autoriteiten aangekochte in Nederland thuisbehoo rende Rijnen binnenvaartuigen alsmede de vergoedingen voor de door die autoriteiten in gebruik gevorderde tot bedoelde catbgorie befaoorende vaartuigen welke zijn verloren gegaan worden niet aan de rechthebbenden uitbetaald doch in s rijks schatkist gestort ten einde te waar borgen dat zij worden besteed voor het herstel van de Rijn e j binnenvaartvloot 2 De Staat der Nederlanden Is jegens de rechthebbenden aansprakelijk voer de uitkeering der koopeon men en vergoedingen overeenkomstig de beiMtUageo van dit besluit en vrijwaart deswege de Dnitscke militaire 4itik lï Vanwege den secretaris generaal vafl Het departeiWent van Waterstaat wordt in overleg met den secretaris generaal vin het departement van Financiën em bouwplan opgesteld tot herstel van de Rijn en binnenvaartvloot Artikel 3 De tkeering b doeUI in arti2 wordt geregeld bij een keipi lid r besluit In dit besluit zal een regeling omtrent de vergoeding van rente niet ontbreken 2 De uitkeering zal behoudene in UlizAndere gevallen geschieden doer toewijzing van een ander vaartuig aan den eigenaar vaii bet daar de Duitsebe autoriteiten gekochte ef gevorderde scWp Ud 4 van dit artikel e toewrzing geschiedt door of vanwege den aecretaris generaal van het departement van Waterstaat Hij is bevoegd ook tegen den wil van den vroegeren eigenaar een vaartuig van hoogere waarde toe te wijze dan het bedrag van de aan den eigenaar toekomende koopsom of vergoeding in weik geval hij tevens bep alt op welke wijze de hoogere waal de van het toe WELKE BONNEN ZIJKI GELDIG DUUR 24 MH t m t April 11 t m 3 Maart 24 Mrt t m AprU t m 11 Maart t m 31 Maart t m Il Maart 17 t m 3e Murt 24 Mrt t m 6 April 17 t m 36 Maart tf Mrt t m 6 April 17 t m M Maan 24 Mrt t m 6 April 24 Pcbr t m 2g April H pond 24 Pefar tas M April ta pond 1 Mrt t m April 24 Mrt t ra 2 Afril t m M Aprfl KI Mrt t m U April I kilogram 17 Mrt t m 27 April M gram 1 thft M Mrt t April flm 1 ona I Um n Hrt S April t m M MMrt Br R Per Vi A s Aig Lhstnbuticbonboek Bi at bioemooQ j Bo SS Bolerbon f EERSTE BiIaD IDITEMliMI USLAND BU OPERATIEZONE BETIOKKEN i DOOB AANIittZHaEID VAN mtuncmx iboepem De oorlof ter zee Offtcicei wflpdt ta iicrl ii bekend emaakt Al fvoig van de wederrechlelüke hez ÜBg van het Deeiuchc eilaod Uïlaii4 door EngcWbc troepen wordt den laaUten tijd door naar Enfeland varende blokkadebreker epoogd IJsland in het operatiefebied rondom Engeland U betrritken Dit dperatieeebied wordt derhalve in de tockonut door de vo gemie punten begreiiad Van een punt op drie graden Oo terlencte aan de Bel iiche ku t over den meridiaan tot 62 graden Noorderbreedte vandaar tot 68 raden Nüordeijbreedtt 10 graden Weeterlengte Dan naar het Westen lang den 6 en breedtegraad tot do driemijlazdne tot aan net punt 65 gr 24 min Noorderbreedte 38 gr We terlcngte Vandaar naar het Zuiden tot aan het punt 58 gr 50 min Noorderbreedte 38 gr Westerlengte Vandaar naar 45 gr Noorderbreedte 5 gr Wïjiterlpngte vandaar naar de Franacbe ku t op 4 gr 30 min Noorderbreedte 2 gr 40 min Westcrlengte De bij de verklaring omtrent de totale Dultsche blokkade rondom Engeland op 17 Augustu 1840 tot de neutrale gcheepvaart gerichte lyaartchuwing dat elk chip dat zich onriankB deze waar ichi wing in het Duitache operatiegebie rondom Engeland begerff t ch aan het gevaar van vernietiging blootstelt en dat voor schade die hieruit voortyloeit door Duitschland geen Wantwoording aanvaard kan worden geldt thani voor het vergroote operatiegebied 23 EngelKhe schepen gingen Terloren Het aantal Patrouillevaartuig contra vliegtuig Gistermiddag tegon twee uur is een Duitsch patrouillevaartuig op de Noordzee door èon Engelsche BristolBlenheim aangpvallen Het toestel vloog meetmalcn op hèt schip toe en wierp viermaal bommen uit Het patrouillevaartuig ontweek alle aanvallen en dwong den tegenstander door welgericht afweervuur af te iwenken Er lijn treffen op het vliegtuig waargenomen 117 lebepen verloren gegaan In Februari rijn volgen het weermachtsbericht van l Maart 67 Engelsche en in Engelschen dienst varende koopvaardijschepen zwaar beschadigd In de eerste drie weken van Maart worden volgen de tot dusver bekende cijfers door invallen van Öuitsche leestri fdkrachten en gevechtsvliegtuigen vüftlig vijandelijke koopvaardy chepfn als gevolg van beschieting of brand zwaar beschadigd waaronder een aantal groote leeschenen van 10 i 12 000 brt Hierdoor zijn afgezien van de tot zinken gebrachte schenen In de laatfte zeven weken 117 schepen met een tonnage van minstens 500 000 brt voor de Eneelschhe aanvoerert uitgeschakeld De do r miintreffers ontstane verliezen zijn hierbii niet inbegreoen Tengevolge van de door luchtaanvallen ontstane aanzienlijke vernielingen op de Engpische acheepswerven en de pdert maanden hperschende eroote drukte in de dokken van schepen die hersteld moeten worden ziet de Engelsche regeerine zich geolaatst voor onoplosbare vraagstukken Japanners hezètttfn Koengpint BELANGUJK STRATEGISCH PIJNT Gistermorgen heeft een Japansche eenheid Koengpmt bezet een strategisch punt op den weg Haifoeng Kwengning in de provincie Kwang toeng en een groote hoeveelhelll munitie buitgemaakt GOCVERNELRSCONFESENTIE IN JAPAN De Japansche regeering heeft besloten de gewone gouv rneursconlerentie tusschen 8 en 15 April bijeen te roepen Met het oog op den ernst van den toe Itand zoowel in binnen als buitenland zal de regeering aan de gouverneurs een concrete uiteenzetting geven van de militaire diplomatieke en economische kwesties waarvoor het land zich gesteld ziet ten einde de volledige medewerking vsn het geheele volk te verkrijgen ONIUSTEN IN BRITSCH INDIK Domei meldt via Bangkok uit BritsrhIndië dat in verschillende deelen desjands ernstige onlusten uitgebroken zijn die tegen de Engelsche heerschappij zijn gericht aldus het D N B Onder de Engelschen in Indié wordt steeds meer onzekerheid waargenomen Talri ike Britten hebben he Upd reeds per vllegtuli verlaten NIEDWE ONLCSTEN IN STRIÜ In Syrië z n de laatste dagan naar te Vichy bekend wordt nieuwe onlusten uitgebroken zoo meldt t D N3 Zondag is het te Damascus en Aleppo tot omvangryke betoogingen gekomen In laatstgenoemde stad hebben de militairen zelfs moeten optreden Gisteren zou naar men in Fransche kringen te Vichy verklaart over bet geheel de rust hersteld zün Slecht te Da mascus heeft de bevolking de betoogingen voortgezet Bijzonderheden omtrent de onlualen ontbreken tet nog toe Wegens enkele incidentan l ebben de bezettingtautoritelten in de Syri che ttad Homa een uitgaaotfrarbad uitgevaardigd dat hel betreden vaij e straat na ze uur lavimda v rWedt Canada w3 cheeiMboaw tMtre$4iea EFTEC CAI HIET OBOOT ZUN Aan de New York Time wordt een verklaring ontleend vaadtn Canadeesehen minister van Uwiitie Hower in het parlement inhoudende dat hij hemel en aarde zal bewiegen om den Camadeeschen scheepsbouw uit te breiden Aditer deze J e Canadoesehe werven hebbeo zich op den bouw van kleine vaartuigen toegelegd Daarentegen zijn de mogelijkheden voor een spoedige en aanzienlijke versterking van den bouw van koopvaardijschepen gering Inderdaad heeft Canada tot dusver slechts den bouw van 18 vrachtschepen van elk SiOOO ton voor Engeland op zich genomen Groote orders konden ntet doorgaan wegens gebrek aan taal enwfgens tekort aan arbeidskrachten in Canada In het begin vaa ddt jaar hceit de Canadeesche regeering verklaard dat zij in de wapenproductie tot eenige Wijzigingen wilovergaan en daarbü t zwaartepunt op den bouw van koopvaardijschepen wil leggen Daartoe zljn in het land 200 000 geschoolde krachten te weinig In den loop van een jaar hoopt men 100 000 man daartoe te scholen niet In Canada nvaar op het Engelsche moedereiland Zelfs indien het Canada zou gelukken Engeland 18 schepen te leveren zou dit slechts een druppel op een gloeiende plaats beteekenen daar de Duitsche zeestrijdkrach ten reeds op een enkelen dag 18 nog veel grootere schepen tot zinken ge bracht hebben Gemeten naar de werkelijke leveringscapaciteit van den Canadeeschen scheepsbouw kan aan de verklaring vair Bower over de uitbreL ddng van den CanSdeeschen scheepstiouw nauwelijks practi che beteekeni geliecHt worden De Anierikaantche vliegtuigbouw ROOSEVELT VERLANGT HET ONMOGEUIKE Uit de Amerikaansohe vakper blijkt steeds duidelijker dat de aankondiging van president Roosevelt volgens welke Amerika in 1942 36 000 vliegtuigen al bo uwen niets anders dan iiiuf is om den indruk te wekken dat Engeland met behulp van dé Amerikaansche l veranties den Dui Jch voorspron in vliegtuigbouw nog kan inhalen aMus het D N B De voorzitter van de vlootcoi nmissie Ciiarles Vinson heeft onlangs kort A krachtig vark aard dat het niet mogelyk is het getal van 36 000 machines per jaar te hslen die Roosevelt in 1 42 wil bouwen om niet te spreken Van de 50 000 welke hij than verlangt In het invloedrijke tijdschrift Am er 1 c a n Mercury schrijft de bekende vliegtuigbouwer Sewersky het volgende Het optimisme van de openbare meening op het gebied der massaproducti productiis omgekeerd evenredig aan ie technische mogelijkheid Op het c Ogenblik produceert de vliegtuigindustrie der Ver Staiten ongeveer twintig vliegtuigen per dag Soms rtiofcten wü maandenlang op den aanvoer van aluminium magnesium of ander materiaal wachten Hoe zal het nogelijk zijn dit fabncatietempo te verhonderdvoudigen Hoe zullen a ij in zes of zelfs twaalf maanden aan de noodige vakwerkheden komen Oi geheele Amerikaansche bewapening is slecht jpgezct venteerd georgaiiiseerd en technisch verkeer l aangepakt Ook he voornemen om de Amerikaansche automobielfabrieken m Ie richten voor den bouw van vliegtuigen zooals Rooseveit heeft aangekon digd wordt door leskundigen voir loopig naar het rijk der fabelen verwezen iSt gevolg van de geweMige moeilijkheden om dit te bewerkstelligen De Amerikaansche vliegtuigbouwer Glenn L Martin heeft hierover aan een correspondent van de New Yoik Herald het volgende gezegd Wil stellen ons over het algemeen niet duidelijk voor hoe gecompliceerd en kostbaar het monteeren van een viiegla g ii en boeveel bijzondere organi aties daarvoor noodig zijn De automobielindustrie kan d arinede niet vergeleken worden en dit technische verschil doet twijfel jp icomen of de automobielindustrie binnen koiien tijd in een vliegtiugindustrie kan worden omgezet Het is te begri per dat het den Engelscnen die al hun hoop op de Amerikaansche vliegtuigproductie gezet hebben bij het looren van deze cntiek bang te moede wordt De bezorgdheid is des te me r gerechtvaardigd daar Duitschland mmiddels niet stil zit doch de eigen vliegtuigproducite zoozeer heeft opgevoerd dat het onmogelijk is de Dultsche productie te beiiaderen HU SLOBO DEN gPUKEB IN 2UN KOP Een burger van Boekarest heeft zich aldus het DSJB voor de tweede maal binnen tien dagen een apijker in bc hoofd geslagen Langs dezen ongebruikelijken weg wilde bü zich aaar d bladen vermelden van zija boofdp o bevrijden Oe eerste maal is door den spieker ian tien centimeter sicehls een oogzcnuw beschadigd Toen de man na tien dagen met een genezen hooidwond uit bet ziekenhui werd eatstagen wi t hii niet beters te doen dan zich ogmaals een spiiket in het hoald te slaan Daardoor zijn de hersenen dermate beschadigd dat thans aan zijn herstel getwijfeld wordt 1 71 BINMaUND Nederlanii clie arbeiders L Duitschland DRBRBIDIMG VAK jEN KBING DER VERZEKERDEN KRACHTENS DE SOCIALE WETTEN Het Jonaste Verordeningenblad No 12 bevat een besluit van den secretarisgeneraal van bet departeo ent van Sociale Zaken betreffende een voor loopige regeling van bepaalde aanspraken op uitkacTis £ ter zake van rentevcnekerinf Het volgende is daarin bepaald ARTIKEL 1 Nederlandschc werknemers die op grond vaa ambtelülte arbeid bemiddeling in het Duitsche rijk werkzaam geweest zijn en gedurende dien tijd onder de Duitsche renteverzekering vielen en hun weduwen en weezen ontvangen wanneer aanspraak op in validiteit ouderdom weduwe of weezenrcnte ontstaat onder voorbehoud van de latere regeling van de bènekeninx van de rente bij samenloopvan Duitsche en Nederlandache verzekeringen in afwijking van het bepaalde in de Imraliditeitswet eenvoorloopife uitkeerto van de Rijk verzekeringsbank De Ruksverzekerihgsbank telt voor de berekening van den wachttijd en van de voorloopige oiitkeering de tijdvakken gedurende welke de Duitsche verzekering geduurd heeft bij die gedurende welke de Nederl mdsche verzekering geduurd heeft en gaat daarbij uit van de veronderstelling dat over de kalenderweken gedurendewelke de Duitsche veAekering heeft geciuurd renlezegels zijn geplakt vandezelfde waarde als zouden moeten zijn geplakt overeenkomstig de Nederlandschc inv iditeitswet ARTIKEL Z Voor verzekerden die onder de Nederlandsche Invaliditeitswet vallen die hun woonplaats naar het Duitsche Hijk overgebracht hebben of hun weduwefi en weezen wordt wanneer aanspraak op reitte ontstaat onder voorbehoud van de latere regeling van de berekening der rente bij samenloop van Duitsche eo Nederlandsche verzekeringen in afwijking van het bepaiSlde in de Invaliditeitswet de grondslag der hun ingevolge de Nederlandsche verzekering toekomende rente voorloopig a lus berekend alsof de aan raak op r ite ontstaan is op het tijdstip waarop de Woonplaats overgebracht werd AETiiiJEL i Het bepaalde in artikel 1 Is van toepassing ten aanzien van alle Nederlandsche werkne Tiers die na 31 December 1936 iri het Duitsche Rijk verzekerd waren en zulks voor alle na dien t ontstane ver ekeringsaanspraken Bi de berekening voi de voorloopige uitkeeringèn moeten ook de vóór Januari 1937 verstijken tudvakken gedurende welke de Duitsdie verzekering geduurd heeft in aanmerking genomen worden In zoover voor deze werknemCTS zoowel door de Duitsche alt ook door de Nederlandsche verzekeringsorganen reeds uitkeeringen zi n va l e teld blijven die gelden zoolang siet een definitieveregeling in kracht is getreden Het bepaalde in artdcel 2 ia van toepassing ten aanzien van alle verzekeringsaanspraken die na 31 Dccehiber 1934 zvn ontstaan of mlien ontstaand Uitkeeringesi overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 1 en 2 worden op haar vroegst voor den tijd van 1 Januari 1041 af toegekend TOEUCBTING VAN DEN BEER JAKOB De leider van de groep oziale VerwaMung bij het Rukscominissariaat de heer Jakob verstrekte iiaar aanleiding der uitvaardiging dezer verordening een uitvoerige toelichting Over de verzorging van de in Duitschland werkzame Nederlandsche arbeidskrachten m verband met de sociale verzekeringen is reedt vaker geschreven Uit de tot dusver geschiede publicaties was te Zien dat de voor den Duitschen arbeider geschapen vérstrekkende verzekenngsbesehermng principieel ook den Nederland schen arbeider ten goede ttmnt In de eerste plaats geldt dit de ziekteverzekering Hierover is reeds eerder uitvoerig geschreven waarbij er op gewezen werd dat zoowel de in Duitschldbd tewerkgestelde arbeiders alscyÉ hun in Nederland achtergeblevenV gezinsleden de volle bescherming van de Duitsche wettelyke ziekteverzekering genieten Tot deze gezinsleden in den zin der Duitsche sociale verzekeringen behooren in het algemeen gesproken de echtigenoote en de kinderen De Rijksarbeidtminister ieeft echter nu een belangrijke uitbreiding van den kring dergenen die aanspraken kunn r laten gelden ten bate van den Nederlandschwi arbeider verordend Dientengevolge is de gezinshulp ook op de ouders ffi grootouders van den verzekerde toepasselijk die met hem in gezinsvertiand leven en door hem geheel of arootendeeW onderhouden worden Hetzelfde geldt voor zusters van den verzekerde die met hem in gezinsverband leven en door hem geheel of grootefideels onderhoud r worden ia zoover tij in de plaats van een overleden of niet slecht tijdelijk afwezige echtgenoote de huishouding Tin den verzekerde leiden Door de werkzaamheid van den verzekerde hl Duitschland wordt een te voren taand gezinsverband prinapieel niet opgeheven Ook de ongehnwde arbeider die van i n Inkomsten aders of broers of zusters nedc onderhouden moet kan nu er op vertrauwen dat in geval van sekte ook voor deze familieleden gezorgd wordt 9 tovalidileiisvenii Mtac Bijzonder gewichtige maatregelen worden vooris getroffen inzake de invaliditeitsverzekering voor ia Duitsct land werkzame arbeiders Ook hieriri was het standpunt bealisteod dat voor den Nederlandsefaen arbeider uit zijn medelijk tlediU vocrbrjgaande werkzaamheid in Duitschland geenerlei nadeel ten aanzien van zijn invaliditeit en ouderdomsverzekering ontstaan moest Daarom noest er voor gezorgd worden dat de tijd dien hij in Duitschland werkt en daar premies voor de Duitsche sociale verzekeringen betaalt voor zyn ir validiteitsverzekcring medegerekend wordt Deze noodzakelijkheid leidde tot een overeenjcomst tusschen de Duitsche en Nederiandsche regeeringsinstanties Volgens deze regeling die aan de in het Verordeningenblad nr 12 gepubliceerde verordening van den secretarisgeneraal van het departement van Sociale Zaken van 20 Februari 1941 beantwoordt is bü het samentreffen van Duitsche en Nederlandsche verzekeringsperioden voor de bepaling der uitkeeringen der Nederlandsche Bijksverzekeringsbank bevoegd Bij het berekenen der betaalde premies zal de banif de Duitsche verzekeringsperioden mede optdlen bij 3e voor de Nederlandsche sodale verzekeringen berekende peTioderi en op dezelfde wijzt in aanmerking nemen Dakmiee yordt bereikt dat de Nederlandsche arbeider door zijn werk in Duitschjaiid geen nadeel Ajdt ten aanzien van zijn invaliditeits validiteitsen ouderdomsverz erjng Dé rechten der NederUihdsche arbeiders moeten alzoo ook inzoovei Duitsche verzekeriugsperioden ter sirake komen uitsluitsrd bij de Rijl sverzekenngsbank worden geldend gemaakt TusSwrhen deze en de b reffende Duitsche verzekeringsinst ties vindt overigens een verrekertjng plaats Daar het gansche verzekerftisproces zijrh zoodoende alleen bij et Nede andsche VCTzékeringsinstitiiit afwikkelt is de aybeider des te bettr in staat voor zijn rechten op v komen Deze overeenkomst is slechts eert voorloopige regeling Bij het streven j eeo bespoeaigde beveiliging van denjj Nederlandsehen arbeider in het geva autoriteiten van invaliditeit tot stand te brengen heeft men vcorloopig van een fcheidmg van Duitsche Nederlandsche bevoegdheden inzalle de verzekeringsuitkeieringen afizi en Het kwam er eerst op aan den rbeider nu reeds in staat te stellen zijn verzekeringsrechten t kunnen doen geld r Bij de uitdrukkelijke eindregelmg zullen de echten van den Nederiandschen arbeider tegenover de Duitsche sociale verzekeringsinstituten nauwkeurijj bepaald worden waardoor dan ook de Nederlandsche arlieider voor de aan de Duitsche invaliditeitsvenekeri ig betaalde premies ijitkeenr gjp toi écze fde hoogte ra orttvangen als de Duitsche arbeider SAMENGAAN VAN PENSIONBONDEN Tijdens een gecombineerde boofdJaesluursvergadering op 22 dezer van den NederlandFchen vpkbcrtid van pewsionhoud ers te s Gravenhage en den Nederiandschen bond van pensionhouders te Utrecht werd eeo contsctcommissie benoemd ARTIKEL BON Bloem BL B M Bo n Boter of nuirgarine Brandstoffen Haarden en kacliels Centrale verwarming V 4e periede K 15 IC 17 K 35 t m 41 K Brood I Eieren 92 r M Br M Gebak Gort Gorimout of Grutten A M Havermou Havervlokken Gort of Grutten A 7 A Cl ea 71 A t en 72 Kaas 117 Man sirMkiO Scheerzeep iet SlaoUc A 17 Suiker Thee A ly VI M VlecMh Vleeitbwarcn 1 i iiWl It MUI VLOC A M Zeep Vtrkiaring De taal van deze commitóie zal zijn voorstellen te ontwerpen voor een samengaan van beide bonden gewezen vanrtuig ui ivotden betaald of verrekend Alü it De secr£tari eneraal van het departement van Watersteat regel je aanspraken Van hypotheekhouder ea andere zakelgk reehll ebbenden ais mede van de op het vaartuig bevoor rechte aiAilideiEebetj de n ariikc4 1 lid 1 gedoelde koc sMnmen en vergoedingen Hü kaa ter zake daai a I ieuwe zakdijke rechten j p het toegewezen vaartuig vestigen en daarbij de rangorde bepalen der bestaand hypotheken ten opzichte van ftieusJ welke ter waarborging vaa ét ter financiering van den herbouw of in verband met de overname van het vaartuig door den rechthebbende verstrekte geldleeningen worder gevestigd In zooverre voor die financienr g dool het Rijk kredieten warden beschikbaar gesteld kap de secreUr sgeneraal van het departement van Financiën te dien aanzien de tmialm gen vervat in bet bethiit no 22 1941 betreffendSfcredieten voor opbouw of herstel van onroerende goederen n hellen overeenkomstig toepasser Artikcl De aanspraken ingevolge artikel I lid 2 kunnen noch vu rreemi noch verpand worden behoudens met toestemming van den aeeretaru generaal van bet departement van Waterstaat Deze toestemming wordt in geen geval verleend indien de rediten van hypotheekhouders en van andere zakelijk rechthebbenden alsmede van de ap het vaartuig bevoorrechte scbuideischers niet voldoeode geifaarborgd zijn Ar el Ter zake van de uitvoering v in dit besluit wordt door den secretarisgeneraal an het departement van Waterstaat een commissie Herstel RiJnen binnenvaartvloot 1941 ingesteld waarin zitting hebben nevens dror de destietreffende secretarissengeneraa aan te wijzen vertegenwoordigers van de departementen van Waterstaat var Financiën van Mande Nijverheid en Sdïeepvaart en van Justitie een vertegéniroordiger van het centraal bureau voor de Ryc en binnenvaart van de sticntmg Nederlandsche particulfen Rijnvaart centrale van ie ttiéhting Nederlandcche particuliere binnenvaart centrale en vt n de s eci bypotheckbanken HOEVEELHEID 90 gram roggebrood f M gram ander brood of H rantsoen fefaak of 35 gram meel of bleem i Botei kaart H p boter Vetkaart p boter of margarine of 3M gr vet Op bon 08 geen vet Eenheid vaste brandslat leo gr roggebrood of 100 gr ander brood of 1 rantsoen fclMk t 1 kippen of eendcnei 1 liantsoco Elke boo 100 gram M gr sobeerxeep of tob of pot 1 rantsoca I raataoM ah Broodboa a KolMbOB m Periode m Vleescbbon De secretaris generaal van het departement van Waterstaat benoemt den voorzitter en de leden dezer commissie