Goudsche Courant, donderdag 27 maart 1941

t Donderdag 27 Ma rt 1941 79e Jaargang No 20589 NIEUWSBLAD VOOR GOUpA EN OMSTREKEN I P Mclro 48 Ki Bur Markt IL TcL 2748 I ireéteuT f TIXTER Distri ytieyan i élk en cacao Mgtsoeöka te Berlijn adngekomei Tal van hooge Duitsche autoriteiten ter begroeting aanwezig Boodscliap yan den Japansch n ministér aan iiët Duitsclie volle Het dViemog end heden pa cf het sterkste diplomatieke wapen dat ooit geschapen is üldus MatsQeoka lanTMn Volwassenen kriigeifïp n melkkaort personen tusschen 4 en 14 jaar twee hielkkaaHen en een cacaokaart en kindereii beneck Ki 4 jaar vier melkkaarten en éen cacookaart Naar wtj venieiaeAmllen Wfiistribntledienstei ia de verscUilende gemeen ten In de periode iumngeiMle begin volgende wede tot uiterlijk It April overgaan tot de nitreiUac van melldaarten eq eaeaokaartea ter voorbereiding vande dlstribntie van doM artikelea oOk De melkkaart beataat nit M bonnen gmnnunerd 11 tot en met H terwijl dé éaeaokaart 4 bonnea bevat met als opschrift een raatsoen 1ste periode ens Wat d aantalloi der nit te reikea kaarten betreft kaa het volgeade wordca f medegedeeld Jsy die op l April IMl dea leefttjd vaa M Jaar ol onde bereikt hebbea oatvaagea oHslBitead ééa aielkkaait Zij die op 1 April den leefttfd va 4 Jaar bebben bereikt i oeh nog niet 141iaar oud zijn oatvangen twee melkkaarten en één caeaokaart Voor Idaderea beaedea 4 Jmt wordea 4 melkkaartea en éaeaokaart uitgereikt Omtreat dea datna vaa iawetUagtrediag van de distributie vaa dese artikelea of over de te voitrekkea lioeveelheden kunnen la dit stadium aog ge i mededeelingen wordea gedaan Positieve overheidsbemoeiïng mei het tooneel BelangwekKende mededeelittgen op het departement van Vo ksvoorUchting en Kunsten Oprichting van een of me r staat$gezelschappen Er ipoet in ons vaderland eentooneeltraditie komen aldus dr Goedewaagen kost deze kloof overbrug en Volgens spr was het gebrek aan gvede tooneel schrijvers een der gror ste tekortkomingen waarin zal n oeten worden tooneelspelers en speelsters op het voorzien departement gekomen teneinde uit Wanneer men de historie nagaat den mon van dr Goedewaagen te dan ziet men telkens in perioden dat t UMaotdk is itsteravond ract een pedalen trein vcHtr z n otficiMI beioek in Berlijn aangekomen Op het feeetelUk Tcrsierde Amhalter Bahnhot werd UJ door den rijksffllnliter van Buitenlandsche Zaken von RiUbentrop hartelijk begroet De hierop Tolgende rit door dé met talrijke vlafgen versierde stn ten der rijksboofdstad vond plaats temidden van dichte rijen gevormd door tlenduiienden BerUjneis die den boogen Japanschen gast een eer hartelijke ontvangst bereidden Idus het D N B Ter begroeting waren behalve von Bibbentrop o a nog verschenen de chef van het opperbevel der weermacht ganeraal veldmaarschaUc Keitel d ruksministers dr Frick dr Coebela Laoimers graaf Schwerin von Krofigk Ohnesbrge dr Funk dr Todt rü ksorgaiiisatiel ider dr Ley rüksleider de S S Himlar rijkspel schef dr Dietrich stafchef Lutze rüksarbeidsleider Hierl d ambassadeurs Ritter en Ott onderstaatssecretaris Woermann en de voorzitter van de OuitschJapansche vereeniging admiraal Foer BQ het kasteel Bellevua werd dft hooge gast nameiu den Führer door den chef van de Presidialkanzlei taatsminister dr Meissner begroet H t D N B meldt nader dat nadat Matsoeoka in Bellevue was aangeko men de menschenmenigten naar den Wilhelmplatz voor de rijkskanselarij alroomden waar zitj den Führer hoopten e zien Spi eekkoren wisselden af mei geroep als Wü danken onsen Führer en W j willen onzen Führer zisn Plotseling trad toen de Führer op het balcon der rukskanselary om de geestdriftige menigte te begroeten welke bi 1 zyn vcrachynen in onbeschrljfiljl gejubel losbarstte dat zich voortplantte tct m de zijstraten waaruit stee Is nieuwe menschenmassa s naar den Wilhelmplatz stroomdeij Boodscmap van Matsoema aan het Duitsche volk Matsoeoka heeft de volgende boodschap tot het Duitsche volk gericht Nu het driemogenhcdenverdrag ten feit is geworden zal de Japanschc r tie met u zyn in vreugde en leerf 2 gelooft onvoorwaardeLük aan de fipote persoonlükheid van den Führer en de uitnemende eigenschappen van het Duitsche volk Zy zal niet bij u achterbleven in trouw moed en vastberadenheid om de wereld op grond var een nieuwe orde op te richten Wij moeten in de toekomst en niet in het verleden leven Laat ons voorwgart en Diet achterwaarts blikken Het ideaal dat het Japansche volk bovenal dierbaar is wordt belichaamd in IIakko Ichioe de harmonische wereldgemeen schap met plaats voor alle volken ter verwezenlijking van hun wenschen en vervulling van hun roeping een ideaal kit aaa het Japansche vniJc inds onheugiyke iüden als erfdeel vermaakt is en waarop het fundament va nhet keizerrijk rust Dit ideaal komt in de preambule van het driemogendhedenverdrag duldelUk tot tiitdrukVing ja het is in feite de grondslag van het pact Ona vplk vertrouwt er op d t ook het Duitsche volk den geest en het doel van hst driemogendhedenpact tdMiw blUft Ik behoef hieraan nauwelQka toe te vroegen dat de harten van ons volk voor de Duitsche Mlie kloppen in den gigantischen Jtriid die thans woMt gevoerd Het bidt dot de luAoht en de moed van 4e dappcxe Dultiohe natie tot een spoa4i zege van haar zaak moge leider Ik kotn op uitnoodigiag van de Duit rhe en de Italiaanaehe regecring en oop door miJn v rï Uif in d bride nden te leeren a daaruit voordeel trekken zoodet het mU vergund is et n ar by te dragen tot de nauwere wienwwking luMChaa da verbontfen URie Verklaringen van Matsoeoka Matsèeoka heeft in een Interview met een specialen verslaggever van de Popoio di Roma gedurfde zgn reis van de Russische grens IBar Berlijn ó m het volgende verklaard Een nieuw oponthojjd in Moskou tijdens mijn terupeis staat met op het program Dat wil echter niet zeggen dat het niet toch zou kunnen geschieden Op de vraag of zijn reis ten doel heeft een Versterking van het driemogendhedenpact töt stand te brengen en nieuwe pacten of nieuwe protocollen te sluiten antwoordde Jlatsoeoka dat het dtiemogendhedenpact het sterkste diplomatieke wapen is dat ooit is geschapen en dat zooals hei geval is hij de meest volmaakte wapens ook bij dit pact geen aanvullende protocollen e d passen Ik begeef mü naar BerlUn aldus Matsoeoka en naar Rome om de chefs tfe leeren kennen van de mogendheden die strijden in onzen eigen veldslag wier volken zich evenals het onze in de noodzakelykheid bevinden hun toekomst te verzekeren om hen persoonlijk te leeren kennen want een t lik en een woord persoonlijk uitgewisseld zijn rtieer waard dan honderd woorden Ik heb gelezen dat de Amerikaansche dagbladen op het oogenblik dat ik uit Tokio vertrok een bijzonder belang hebben willen hechten aan mün vertrek Dat komt omdat Japan een vredespolitiek voert maar wanneer de er Statendit anders zouden uitleg n zou Japan zelf niet anders kunnen juidelen Japan is een groote gewapen mogendheid en is bereid zijji poli e doelstellingen te verdedigen er op gewezen te hef ben dat Italië eA Duitschland tei dpel hebben t Op uitnoodiging van den secretarisgeneraal van het departement van Volksyoorlichting en Kunsten zijn gisteren een groot aantal vooraanstaande sp vernemen welke plannen de overheid ten aanzien van üet tooneel koestert Uit de redevoeringen van den secre tarisgeneraal en het hoofd van de afdeeling Theater en Dahs den heer F Primo is als een der belangrijkstefeiten naar voren gekomen dat de ovïrheid zich voorstelt een of meer staatsgezelschappen te stichten wfarby teveril de bembeienis van de gemeentebesturen op den staat zal overgaan Dr Goedewaagen z ide o a dat de tooneelspelers eeftigroeH vormen welke niet zoo in tel is alKzij veijdient Zoowel het marxisme als iet liberalisme stond negatief tegemsiyer de kunst en onder den invloed van deze stroomingen is de unst schromeiyk verwaarloosd Dr Goedewaagen gaf echter de verzekering dat de oprichting van het departement van Volksvoorlichting en Kunsten een belangryk evenement zal biyken Spr verzocht de medewerking van allen voor de verwerkeiyking der Ideeën welke hü zich omtrent de toekomst van de kunst en m dit geval de tooneelspeelkunst heeft gevormd Hü wees er echter op dat men geen iooneelcultuur met maatregelen kan maken maar wel kan de overheid haar organischen groei beschermen en actief leiden Dit laatste is dan ook de taak van het departement Tussehes tooneel en publiek iieeft tot nu toe een diepe kloof bestaan en het departement zal koste wat faet nieuwe orde in Europa in het leven rbepen herinnerde Matsoeoka aan dat hjj zeer verheugd is weer eenr naar Italië te komen en Rome weer eens te zien evenals JJussoIini die liij efeft leeren kennen in Februari W33 tfhn hü een onderhoud bad met den duc dat meer dan een uur duurde Tijdens een bezoek dat hij bij die gelegcnl eid bracht aan den zetel der fascistische partij werd hem het eereinsigne van de partij overhandigd Bc heb het recht aldus Matsoeoka dit insigne e dragen juist zooals gij en Ik kan verklaren dat ik eea oude fascist ben s De Japanse jB minister herinnöde er vervolgens aan dM hü in Sjanghai ouk graaf Ciano had l ren kennen in een volgend persgesprek verklaarde Matsoeoka betr effende de redevoering van Roosevelt Ik heb niet geluisterd naar de rede van Roosevelt want ik was op reis toen de rede werd uitgesproken Volgens het geen mijn Duitsche vrienden vertellen zou hy het driemogendhedenverdrag hebfjcn gedefinieerd als een geniaal en diabolisch pact Stellig il het geniaal in dien zin dat het den oorlog wil beperken en een nieuw tijdperk van vrede ter wereld wil vestigen En stellig is het diabolisch want wanneer Roosevelt wil deelnemen aan de vijandelijkheden zou dit pact den huldigen oorlog tot een wereldoorlog maken Maar wanneer Roosevelt niet aan den oorlog wil gaan deelnemen dan moet hU over het pact niet spreken als over een diabolisch pact De positie van Japaq blijft dus aangegeven volgens de dausules van bet driemogendhedenpaCt Wat er ook moge gebeuren Japan zal zün bondgenootschapsverbintemssen met de pilmogendheden handhaven Indruk in Japansche j kringen De hartelijke ontvangst die Matsoeoka bü zyn aankomst te Berlijn ten deel IS gevallen heeft op de gefaeele Japansche openbare mecning een diepen indruk gemaakt seint het DJt B uit TokiOv In Japansche politieke kringen verklaart men dat de geestdriftig ontvangst van Matsoeoka in Berlijn niets slechts een zuiver uiterlijk teeken vormt maar dat dit feit de diepe verbondenheid van het Duitsche volk met het Japansche op indrukwekkende wijze documenteert In deze dagen wordt te Berlijn en Rome merkt men in Japansche krinj ondubbelzinnig de vastbesloten en deiyke politiek van de in het iemogendhedcnpact verbonden staten gedemonstreerd Ook cle Japansdie ochtendbladen staan volkomen in liet teeken van de aankomst van den minister in de Duitsche hoofdstad De Tokio Asahi Sjimboen spreekt In een opschrift over een unieke ontvangst het tooneel groot was e n idee een mythe welke den achtergrond vormde van het drama aen idee of mythe waarin de tooneelschryvers en de tooneelspelers hun mspiratie vonden By de Duitsche toö nepljultuur heeft altyd de idee op den achtergrond gestaan De èemiddelde Duitscher kent derhalve zijn tooneelschryvers en spelers Bü hen evenals trouwens bü de Griekefï en in de middeleeuwen hel geval wa is het tooneel een orgaan van de volksgemeenschap In ons land heeft het Calvinisme het tooneel niet begunstigd Er zyn de namen van Hooft Vondel en Breeroo daarna komt weinig meer Dé 19e eeuw bracht ons liberalisme burgeriykheid en individualisme Er v aa geen mythe en er kwam geen geKniedenis geen hand elen was mogeiyk D 20ste eeuw bracht ons hetzelfde burgeriyke individualisme der bourgeoisie of socialistische tendenz van Éeden Wat wü niet kregen was de groote tponeelcultuur Er zyn experimenten geweest maar dez hadden doorgaans geen belangstelling van het publiek Het tooneel in Nederland leefde op het buitenland en er was geen Nederlandsche tooneelcultuur Het is hiermede treurig gesteld Ik heb my tot taak gesteld aldus de secretaris generaal met gezamenlijke kraehten aan dit gebrek aan tooneelcultuur een einde te makan Bat 1940 leefde zoo zelde kort A 1 DE STRUa IN OOST AFRIKA Italianen strgden op verloren posten Dl GEVECHTEN OM CHE EN De Frankfurter Zeitung wijdt in een beschouwing uit Rome aandacht aan den dapperen tegenstand van de Italiaansche soldaten in het bijna omsingelde Cheren hier evenals aan de talrijke fronten die steeds lauwer het Afrikaansche imperium dichtsnoeren wordt op Verloren posten gestreden Wantjuit de laatste rede van Mussolini weet men jdat er geen hoop meer op ravitailleering óf to oer van hulptroepen bestaat voor de Ita iaansche en inheemsche soldaten die rondom Cheren in het gebied vtn Gondar in Noord West Abessinië in de onveilige gebieden aan de grens van Kenya met htm onrustige i evQlking bü Harrar en op andere punten den Engelschen met hun Afrikaarschc en Aziatisclïe hulptroepen aanzienlijke verliezen toebrengen hun opmarsch vertragen en hun strijdkrachten vasthouden In het middelpunt van de It jliaansche beitingstelling staat op het oogenblik Cheren In de weermacntsberichten is nadat Uians meer dan anderhalve maand om deze plaats werd gestreden herhaaldelijk ovei den omvang der operaties rondom Ciieren gesproken Bngelsche aanvallen werden bloedig afgeslagen en door tegenaanvallen werd verhinderd dat de omsin geling werd voltooid De frontaanvallen van de uit Barentoe en Agordat opmarcheerende Engelsche troepf loopen blijkbaar vast op de gunstige stellingen die de Italianen j ral op de westeltike hellingen die de vesting Cheren beheerschen hebben mgenomen Daarom opereeren de Engelschen ook van het Oosten uit Mochten de overmacht en de druk van de Engelschen aan alle kanten te sterk orden zoodat de weg naar Massoea lan de kust van de Roode Zee niet langer versperd kan worden dan blijft nog aHijd de mogelijkheid om op het uidelijlcer gelegen plateau in de richting van Asmara dat met zijn 2400 m nog 1200 meter hooger ligt dan Cheren n uwe stellingen te betrekken De Italianen zijn vast besloten den tegenstanders die do hun verbindingen steeds opnieuw versterkt kimnen worden het grootst mogelijke verzet te lieden De Kölnische Ztg schrijft Behalve in het gebied rondom Cheren concentreert zich het Italiaansche ning Na 1940 zyn wy uit den slaap ge hud Ons volk is van een lyrische en beschouwende in een epische en dramatische periode gekomen Het wachten is thans op de tooneelspelers en schrijvers die de huidige dramatische spanning zullen uitbeelden Er zal een typisch Nederlandsche tooneels ryfkunst moeten komen Plaaaea Tenslotte zette dr Goedewaagen in groote trelcken zyn plannen uileen Er kunnen groote spelen komen op volksche feestdagen zooals tot nu oe slechts de studenten op touw hebben gezet Er komt een gilde evenals dit bü de beeldende kunstenaars het geval zal zün met een vufvoudi e taak Hel dilettantentooneel zal daarby niet worden verwaarloosd De studentenspelen en de dilettantcnvereenigingen zullen onder toezicht worden geplaatst De toone ejspeler zal worden ingeschakeld in het volksleven waarbüeen trits van begrippen naar voren komt schrüven spelen en publiek Op deze drie begrippen ïal de Nederlandsche tooneelcultuur wprden gegrondvest f Er moet in ons vaderland een tooneeltraditie komen Wy Moeten een eigen stijl vinden Een tobneel dat zich ten doel stelt a lleen maar stukken uit het buitenland te spelen mag geen Nederlandsch tooneel genoemd worden applaus Hierna sprak de heer F Prirtio over de organisatie van het tooneelgilde Spr zeide dat deze middag een keerpunt beteekcni in de geschiedenis van het tooneel In het verleden kon de overheid u niet tbt zich roepen Zü vroeg integendeel niJKts liever dan dat u zoover mogelük v n haar wegbleef dat u haar niet kwam lastig vallen met al uw zorgen met uw bekommeringen met uw projecten en uw ideeën en de enkele keeren dat die overheid in knellend omstandigheden door u voor het dwingende feit eener onontkoombare overheidsbemoeiïng met kunst werd geplaatst dail liep het meestal uit op een toestoppen van wat geld met de bedoeling dat ge zoo gauw mogeiyk zoudt wegkomen en dat ge haar in langen tyd niet meer lastig zoudt vallen Och myne dames en heeren die overheid kon ook niet anders handelen Zy ontleende haar gezag aan een stetoel dat anti socialistisch wBs dus anti nationaal dat gegrondvest WBS op een egoïstische verwording van een liberaal kapitalistisch systeem dat er op uit was de grootst mogcIJike winst te halen uit den arbeid van allen roet de bedoélug vaa verzet tegen de Britsefae legers op het oogenblik ten Noord Oosten van Dzjidjiga in Abessinië Door Dzjidzjiga te bezetten kunnen de troepen van generaal Cunningham hans de uit Britsch Somaliland oprukkende Engelsche koloniale troepen den weg banen doch deze staan thai s voor lun moeilijkste taak Op den weg naar Harrar moeten de van het Zuiden naar het Noorden oprukkende Britsche troepen namelijk een van de moeilijkste passen bedwingen den Marda pas tusschen Dzjidzjiga en Harrar op den straatweg naar Addis Abeba Langzaam voert deze pas ot op een hoogte van 2008 meter uitie vlakte naar Dzjidzjiga naar de Abessinische hoogvlakte Het is hier een verlaten nwt struikgewas begroeid ter n dat alleen om zijn strategische beteekenis bekend i n I als sleutel30S tie van de Abessinische hoogvlakte Reeds de Abessiniërs brachten voor Jen Italiauiachen veMtocht dezen pas in staat van verdediging Zooals men weet kwam het in den Italiaansch Abessmischen oorlog in dit gedeelte van het Zuidelijke front met tot ge vechten omdat de oorlog aan het Noordelijke front beslist werd De uitgebreide verdedigingswerken vormen thans voor de Engetsch troepen een hindernis die overeenkomst vertoont die winst zoo weinig mogeiyk af te staan voor al die dingen in het leven die niet direct tastbare winst afwerpen En daartoe behoorde ook o m de kunst Steeds weid hfet parool uitgegeven dat kunst geeii staatszorg wae Vanmiddag zult u tot de overtuiging komen dat van heden af gebroken is met de liberale opvattingen inzake kunst en tooneel en dat voor ons kunst juist 100 pet regeeringszorg is yan nu af aan zal dus ook het tooneel nóóit meer van pirze zorg kunnen loskomM De overtieid aldus spr bemoeit zi h voortaan met het tooneel en zeer zeker in de eerste jaren dezer revolutionaire periode uitsluitend en m hoofdzaak dit departement omdat deze arbeid voorloopig aan geen psrticulieren en aan geen decentr liseerende instanties kan otergelaten worden ook niet aan gemeentebestuTen Ons departement zal er voor zorg dragen dat u in de toekomst een vol jaarloon fen een behooriyke salarieering wordt gegarandeerd dat gü materieel dus vrü van zorgen en onder gereglementeerde arbeidsvoorwaarden u in uw kunst ten bate der cultuurgemeenschap volledig rustig en evenwichtig kunt ontplooien dat gij na e n jaar ingespannen arbeid kmit geniet van een verdiende vacantie zonder daï gy u om den broode hoeft te vernederen door op jacht te gaan naar eenige by verdienste m werk dat uw talent soms verlaagt en uw kunstenaarschap geweld aandoet Maar daartoe zal hy zich zoo xiedig mogeiyk hebben te onënteeren op dié nieuwe gemeenschap en zich onder haar instellingen moeten scharen Voor den acte ir al da zijn de binnen enkele dagen op te rkditen Ned Kultuurkamer met voor u dames en hee ren het Aeatergilde waarin gy opgenomen zult worden in de Vakgroep tooneelspelers Alleen lieroepstooneelspelers of zij die vanwege hun vastgestelde artistieke capaciteiten door deskundigen uit uw midden daartoe geautoriseerd zyn zullen in uw jrekgroep opgenomen kunnen worden sn alleen ook dezen zullen bij het beroepetoonccl mogen 0 i dc c Het amateur tooneel als belangrüke factor in ie volkscultuur evenals trouwens ds volksdans kan de overheid niét aan zyn kit overlaten D 3000 en meer dilettantenv reenigingen zullen wanneer ze zidi als kultuurvereemginp beschouwen en als zoodanii werkzaam Ün als vereeniging bü de Ned Kultuurkamer moeten aansluiten Ander behooren ze als amusementsverèpni ing tot de groep v Uut rnlaBk of oot spanning met de hindernis Cheren behalve dan dat hier geen menschen wonen De Italianen hebben sterke afdeelingea ter verdedigirg hierheen gezonden zoodat de strijd die hier reeds begonnen IS een grooten omvang zal kunnen kröjgen Tot goed begrip van het verzet der Italiaansche troepen in Abessmië moet noen zich aldus de KölnischeZei u n g voor oogen houden dat de concntrische aanvallen der Öntsc ie troepen zich behalve uit hun Noordelijke en Zuideluke steunpunten ook uit andere richting op het middelpunt van Abessinië richten i De Italiaansche weermachtsl erich ten maken nog van twee sectoren meliding die van de rivier de Daboes ten Westen van Asosa en die bij Javdlle in het Abessinische district Sidama De rivier de D boes ontspringt op de hoogvlakte van Lieca Galla en strootnt bij Sjogali in den Blauwen Nijl De Engelsche trachtten deze rivier over te trekken om aldus den straatweg Anrsa Lechemti Addis Abeba te bereiken Hun aanvallen werden afgeslagen Een soortgelijke poging mislukte bi i Javello Ook van hieruit aan twee karavaanwegen naar het centrum éi s lands een via Soddoe en een via Sole naar den straatweg die Harrar met Addis Abeba verbindt taatsgeselsehappea r Ovfer de plannen van de overheid ta v het tooneel deelde spr in groote lijnen mede dat het in de bedoeling ligt één of meer staatsgezelschappen op te richten van groot formaat ten einde daarmee groote monteeringen van klassieke en andere werken te ktmnen tot stand brengen Het kleiner tooneel werk zal als afwisseling nok ter hand genomen worden Zooveel mogelyk zal voor de groote gezelschappen een vaste standplaats worden gekozen ten einde overtollige reizen te voorkomen hoewel het in ons kleine land niet geheel te vermijden is Naast die z g vaste groepen die toch niet te talryk kunnen zyn gtzien de beperktheid van de beschikbare goede krachten zullen eeil paar reizende roepen gevormd worden speciaal aaartoe uitgerust die toonéelkunst m die steden en kleme plaatsen moeten brengen die tot hiertoe van goed tooneel verstoken bleven Een belangryke tak van zorg voor de overheid zal ook zyn de toekomstige opleiding van den tooneelspeler den opera zanger en den kunstdanser De scholen voor dramatische kunst tooneel on opera en voor den kunsUlans zuilen ks nstituten moeten worden dif we hopen onder ons toezicht te kunnen brengen Hst zal verder uit moeten zyn methet vertoqnen van stukken die onsvolk vervreemden van zyn natuurlyken aard van zyn bloed en zyn bodem en daardoor ondermynen onze eigen Ned Germaansche kultuuïtraditie Een vplk als het onze met een glansryk verleden en een langen roemvollen staat van zelfstandigheid kan die z Ifstandighekl niet ongestraft laten ondermynen door een ontaardend internationalisme ook niet op het tooneel Z M op 7J8 owier 2t 04 Mmb op 7 21 onder t9J2 d Mco b rerpiicbt verdoiaIffffo eas toa OBd Er aa tot lonsopiionst LMUHnrat ▼ oerlaifje w M t lm oa aoaaoodortfantf ootefokea worden iii ii i i w mm