Goudsche Courant, vrijdag 28 maart 1941

h TWEEDE BLAD VRUDAG 28 MAART I941 j HOE VERZORGEN WIJ HET BEST ONZE RIJWIELBANDEN Re§els waartegen nogal eens gezondigd wordt WINTEBBOUr M UDLAND rwi Dondenlagmargca t ti ie rf UeMfc diicfttur na de Wmteibullpv bur meester A M Weuwwnhuijen bericht ontvangen dat oor 4e ultkeeriag in doe gemeente f 0 b K hikba r 1 gcfteld Het bedrag ia reads ontvanI gen en men zal dit dna bisoenkort oof fder de daarvoor in aanmerking komen de gezinnen ventoden In totaal ia in Scfaooohoven nu reeda ƒ 3290 voor de verdjeeling beidükbaar gesteld terwijl de totaal opbrengt van de collectes i deze gemeente 1066 6 bedraagt WaddiBonreenr Bciumunai stand Geboren M arien z van L Koetsier en ïl J Verboom G e h u w d J Appel en N van Eyfc O ver leiden N de Zwart echtgenoot van P Kool 3 ï J A van Driel weduwe van A Versloot 78 J GEVONDEN VOORWEBPEN Gevonden tieerenhsndschoen bü W van Kingelenstein Kerkweg poeti egelalbum bq A Olienwn Middelburg B 14 Reeuwyk zwarte hanidschoen tHJ F van der Klauw Zuidkade 181 alpinomuts bü C Broer Emmastr t 28 rood kinderwantje bij S Fabcr Zuidkade 106 Te bevragen op het poliüebureau bruine ceintuur VTEEB ƒ 12M VAN WINTEBHDLP Thans ƒ MM ontvangeD Van de Stichting Winterhulp Nederland ontving de loco burgemeestetr in zijn hoedanigheid als plaatselijk directeur opnieuw ƒ 1200 ter uitreiking aan de behoeftige ingezetenen Voor deze gemeente is het aandeel dat door de Stichting werd afgestaan nu reeds gestegen tot ongeveer 4000 De laatste lystencoUecte heeft opgebracht ƒ 362 83 Het bedrag dat de stichting voor Waddiinxvcöi heeft beschikbaar gesteld is dus weder aanmerkelijk hooger dan het ingezanmelde bedrag Vele ingezetenen zullen weer in aanmerking kunnen komm voor extrauitkeeringen in den vorm van waarde bonnen voor den aankoop van voedsel kleeding schoeisel e d Woerden BECHTBAnK TE BOTTERDAH DIdstel en helliif van kaas De 20 jarige slager C F K uit Woerden thans in het Rotterdamsclie Huis van Bewaring gedetineerd en de even oude Woerdensche ijzervlechter C G B hebben gisteren voor de rechtbank te Rotterdam terecht gestaan wegens diefstal van kaas Oe tweede verdachte liet verstek gaan K legde een volledige bekentenis af Kerst hadden zij op 7 Januari vier kazen weggenomen uit een wagon op het spoorweg emplacement vim Woerden en enkele weken later was hü met een breekijzer naar een pakhuis gegaan om daar tien Goudsche kazen weg te nemen Getuigen ferden in deze zaak niet gehoord Het O M waargenomen door mr baron Van Dedem eisbhte tegen K die al eens door den kinderrechter te Utrecht veroordeeld werd 1 jaar gevangenisstraf met aftrek van dén tijd In voorarrest doorgebracht Tegen B die slechts éénmaal met K was meegeweest werd 6 maanden gevangenisstraf gerequireerd Mr A Niessen drong voor ziJn cliënt K aan op de uiterste clementie Tegen den 25 jarigen slager G Th V d V uit Linschoten thans te Rottei dam gedetineerd eischte het O M 10 maanden gevangenisstraf omdat hü van K een aantal kazen had gekocht terwijl hij had kunnen weten dat ze van misdrijf afkomstig waren Men koopt niet s nachts van een onbekenden slager kazen Ik zag er geen kwaad in zei verdachte Dan ben je een slechte vent meende president mr H de Bie Een flink mensch moet nadenken in het maatschappelijk leven Mr P R Leopold neemd v d V daarentegen een zeer fatsoenlijk mensch Pleiter verzocht zijn onmiddellijke invrijheidstelling die echter door de re Atbank werd geweigerd Uitspraak 10 April a s GEMEENTEBAADi SobsMie voor de swembadea De gemeenteraad heeft in zijn ver S adering van Woensdag besloten aan e Vereeniging tot Luchtbescherming fn subsidie van ƒ 160 o m voor propaganda De heer Zuidam werd met algemeene stemmen benoemd tot gymnastiek nderwijzer aan de O L school Besloten werd tot verbouw politiebureau en kantoor gem architect en Jpt verhooging van het crediet met Voorts werd besloten tot aankoop van 1000 M grond aan den Utrech ache Straatweg voor een o dslachtplaats tot een bedrag van ƒ 50 Bü behandeling der begrooting werd besloten aan beide zwembaden eensubsidie te verleenen van ƒ 300 waaret werd aangedrongen op fusie der beide vereenigingen i Aan de vereenigingen voor uitzending en verpleging van kinderen in gezondheids en vacantiekolonies zal geen subsidie meer worden verleend Echter zal voor ieder uit zenden kind ƒ 10 worden betaald De begrooting evenals de begronthig der bednjven en gem armbesturen werden met algemeene stemmen goed gekeurd Zevenhuizen AMBTENAAB DI8TRIBDTIEDIEN8T Tot ambtenaar bü ém distribytie enst alhier is benoemd de heer M A Wiegand Bruss te BoAocq WIMTEBHIILP COLLECTE De Winterhulp coUecte heeft in deze gemeente ƒ 136 48 opgebracht rBEDDEMnnTBN VCHMt ZONOAa Ned H v Kerk des voorm lOJO uur en des nam 3 nor Ds T Tak Geref Kerk des voorm 10 30 uur en des nam 8 uur Ds W G Bovendorp R n Kerk de voorm 1030 uur Ds de Jonge van Bergen op Zoom FBAODCLEUS GESLACHT De gemeentepolitie heeft tegen een tweetal personen proces verbaal opgemaakt wegens het frauduleus slachten van een varken ReeuMnük JAABVEBGADEBING JONGELINGSVEBEEN SAMUEL De NederL Herv Jongelingsvereeni ging Samuel te Reeuwyk Dorp hield haar veertiende jaarvergadering Na het zingen van ps 119 5 werd een gedeelte uit de Schrift gelezen waarna de voorzitter ds W Vroegindewey voorging in gebed De leden van de vereeniging hebben hierna onderwerpen behandeld over Bybelsche en kerkeUjke geschiedenis f De rekening van den penningmeester sloot met een batig saldo van ƒ 40 23 Uit het verslag van den bibliothecaris bleek dat in het afgeloopen jaar weer 40 boeken waren aangeschaft Na de pauze werd de vergadering met psalmgezang heropend De afgevaardigden van zuster vereenigingen boden hierna him gelukwenschen aan De leden van de Jongelingsvereeniging hebben vervolgens weer versciiillende onderwerpen behandeld en gedichten ten gefaoore gebracht Na bet zingen van ps 73 14 werd deze vergadering door ds W Vroegindewey met dankge bed gesloten GEMEENTERAAD Hendealng van uitbreidingsplan in overweging voor woningbouw en plashoisjes Onder voorzitterschap van burgemeester It 3 Lucasse kwam df gemeenteraad gisteravond in openbare vergadering bijeen Alle leden waren aanwezig Met algemeene stonmen werd besloten voor extra hulp aan werlcloozen en kleine boeren en tuinders z g steun B een bedrag van S 6 50 per werklooze en ƒ 3 25 voor kleine boeren en tuinders beschikbaar te stellen Dit vordert een uitgaaf van ƒ 663 Hiervan betaalt het Rük ƒ 459 en de g neente ƒ 204 B en W hadden een a bieding ont vangen voor molest verzekering van de gemeentelijke gebouwen en eigendommen De totale kosten hiervan bedroegen ƒ 224 15 per half jaar B en W deden geen voorstel doch lieten de beslissing aan den raad over Na eenige bespre g werd met 10 tegen 1 stem besloten deze verzekering aan te gaan Wijsiglag idtbreidiBgsplan Naar aanleiding van gevoerde onder handelingen over wijziging van het uitbreidingsplan dezer g neente was van het Instituut Stad en Landschap voor Zuid HoUand een schryven ingekomen waarin o m werd gezegd dat in de eerste plaats aandacht dient te worden gegeven aan de normale dorps uitbreiduig in en nabij de bebouwde kommen om gebleken moeilijkheden te verzachten en eenige meerdere bebouwingsmogelijkheden te scheppen Even eens zou kunnen worden onderzocht aldus het Instituut Stad en Landschap of de in het uitbreidingsplan in onderdeden ontworpen stelselmatige bebouwing aan de Noord Westzijde van den plas sGraveitbroek wellicht eenigszins in een anderen vorm zou kunnen worden gebracht Verder vraagt het probl Cem van de plas en zomerhuizen hernieuwde aandacht aldus het Insti tuut Hier zal onderzocht moeten worden of de daarvoor thans geldende be palingen herziening en aanvulling bej hoeven eenerzüds om tegemoet te komen aan gerechtvaardigde verlangens van hen die tot stichting van dergeUjke optrekjes willen overgaan Bestudcend zou verder moeten worden of de levensvatBaarhdd niet zou kunnen worden verhoogd om te komen tot stichting van een complex zomerhuizen in georganiseerd voband Zoo z jn er verschillende onderwerpen die nadere bestudeering vragen aldus het Instituut Stad en Landschap De kosten van het wüzigen van het uitbreidingsplan zoudni bedragen ƒ 690 Verschillende leden waren van meening dat de genoemde wüzigingen van het uitlnreidingsplan niet voldoende waren en ook aandacht diende te worden besteed een uitbreiding van de bouwmogelükheden in het westelijk deel der gemeente Na eenige besprel ng werd besloten dat alvorens tqt wüziging van het uitbreidingsplan werd besloten B en W een conferentie met de deskundigen van het Instituut Stad en Landschap zouden beleggen B en W zullen dan aan den raad mededeeling doen van het verloop der besprekingen waarna de raad een beslissing zal nemen In verband met de voorgenomen wüzigingen van het uitbreidingsplan en de wellicht daarop volgende werkelüke uitvoering van het plan achtte de inspecteur der Volksgezondheid en Woningbouw het noodzakelük dat een terzake zeer deskundige gemeente opzichter of architect hiervan de leiding en uitvoering moet hebben De huidige gemeenteopzichter bereikt 1 April aj den 65 jarigen leeftüd en zou dan uit den gememtedienst moeten Het zou nu derhalve noodzakelük zijn in deze vacature een bekwaam en deskundig opzichter of architect te benoemen het geen zeer zeker voor de gemeente een veel hoogere uitgaaf zou vragen Daar hiervoor voor het dienstjaar 1941 geen gelden beschikbaar waren werd na uitvoerige bespreking met 10 tegen 1 stem besloten den huidUgen ge meenteopzichter den heer J Heemskerk tot 1 Januari a s in zyn functie te handhaven Van de in oprichting zijnde vereeniging Stichting V V V ZuidHolland was een verzoek ingekomen om toetre ding van de gemfonte Reeuwük tnt deze vereeniging De kosten zun 1 2 50 per 1000 inwoners Door de benoendnf van den heer A Olieman tot wethooder was er n vacature ontataair in de commissi van bijstand in het beheer an het gemeen teUjk electriciteitsbedrijf Als Ud van deze commissie werd gekozen de beer C V d Heuvel De arbeider l Ooeterwgk die veelvuldig in dienst der gemeente is had verzocht om loonsverhooging Met algemeene stemmen werd besloten het loon te verhoogen en op ƒ 21 per week te brengen De rijksveldwachter N van Arkel alhier ia thans ook overgegaan naar de marechaussee ierwül nog een lid van dit korps in deze gemeente tün standplaat zal krijgen Op de goneente rust de plicht voor huisvesting van deze politiemenschen te zorgen In verband hiermede weid met algem e stemmen besloten om op een terrein aan den Platteweg naast de huidige woning van den hiéer Van Arkel twee woningen te bouwen De huur van deze woningen zal door het rük worden betaald UIT DE PERS Nederland en de Duitsche oorlogsindustrie Het Vaderland betoogt o a Dr Fischböck heeft onlangs in zün rede te Duisburg op de groote voordeelen gewezen die het heeft dat men het werk naar den atbeider brengt in plaats van den arbeider naar het werk De Nederlandsche werkloozen die thans naar Duitschland gaan zullen daar in de meeste gevallen wel niet onder omstandigheden werken die t meest geschikt zyn om hun arbeidskracht tot volle ontplooiing te brengen Dit geldt vooral voor de gezinshoofden onder hen Het moet dus ook zuiver economisch beschouwd voordeeliger zün als men de mannen hier in het htm vertrouwde miueu aan t werk kan zetten Daarby komt nog het voordeel dat de fabrieksruimte en de machines die hier nu eenmaal voorhanden zyn dan mede in het productieproces worden ingeschakeld wat vooral beteekenis heeft omdat er in Duitschland heel wat te kort is aan arbeidskrachten en aan productiemid delen in verschillende bedrijven Er zgn echter twee groote moeilUkheden de eerste is van juridischen aard Itlag de economie van een bezet land in dimst van de oorlogsdoeleinden van den bezetter gebruikt worden Dikwüls wordt in dit geval naar de Haagsche Conventie inzake het bezettingsrecht verwezen Daarin heet het dat de bezetter de bevolking van het door hem beheerscbte gebied niet mag dwingen deel te nemen aan het oorlogswerk Wat is echter oorlogswerk In de büeenkomst van Nederlandsche en Duitsche industrieelen die vanmorgen plaats vond ter bespreking van de verdere NederlandscbDuitsche industrieele samenwerking heeft dr Fischböck een definitie gegeven van wat men als Jcriegswichtige productie moet beschouwen Van belang voor den oorlog zoo zeide hü is alles wat de bevolking van Duitschland en van het bezette gebied noodig heeft om stand te houden Dit omvat toch feitelyk alles wat wü zelf onder de tegenwoordige omstandigheden t liefst zullen produceeren De vraag of het volgens de oude juridische theorie wel geoorloofd is een paar schoenen te fabnceeren voor den soldaat maar het integendeel verboden blyft een onderdeel van een geweer te maken verliest daarbü toch eigenUjk alle beteekenis Oe Engelsche blokkade zelf heeft zoogoed als alle goederen in den oorlog betrokken Wy willen echter in leven blyven en kunnen dit slechts in samenwerking met den bezetter Het theore tische bezwaar kan dus onmogelyk van gewicht zyn In de praktyk heeft het overigens zoo goed als geen rol gespeeld Het zou voor de stemming onder het volk beter zqn als men dan ook erkende dat het waardeloos geworden is Naakte feiten De N R C gaat nader in op de beschouwmg van den heer von Brucken Fock in het N a t D g b I d over onzen financieelen toestand culmmeerend in d § conclusie dat de staat ruim 2 milliard per jaar door schuldopneming zou moeten financieren D N R C schrijft in dit verband OJI Wy gelooven wel dat dit betoog zeer verhelderend zal werken ir zooverre daaruit kan blijken dat ook wy ons aandeel leveren in de tioriogsko tcn die zooals de heer V B F zoo duidelyk laat uitkomen slechts met goedoen en dienstei kunnen wprden betaald en wel met zoodanige goederen en diensten die zooals onlangs ook m de Det t sche Volkswirtschait werd opgemerkt in het heden ter teschikking staan Deze meerdere behoefte aan goederen en arbeidsprestaties welke de oorlog vereischt kan nooit alleen gedekt worden door een uitbreiding van de productie bij gelijk blüvend particulier verbruik Br zal in ver gaande mate van zoodanig vert uik moe ten worden afgezien zoo Ueide prof Uettlage bet onlangs in de Volkswirt en tevens zal dit het geval moeVn zyn met betrekking tot de yormind van z a k e 1 ü k vermogen Dif is e gocdt ren oeconomische cant van e zaak welke niet naar de toekoiTjSt kan worden verschoven Dit is slechts mogelijk wat de geldzijde i eft in den vorm namelük van staatschuld want het is duidelijk zooals de er V B F aantoont dat slechts een ieel van ctgeen er voor den oorlog odig is en voor zoover w y dat heb en op te brengen door loopen e inkomsten vui den staat kan worden gedekt Een deel van die staatsschuld zal weliswaar haar tegtnwaarde vinden in en vordering op Daitadiland uit hoofde van het clearincverkeer maar vcorloopig valt dit buiten het z g Nederlandsche investatievslume Niet tegenover maar naast elkaar en dus gecombineerd dienen goederenen geldeconomie te worden gezien om het tgooT niet büster te rakoi Tot zekere hoogte vormen in den boven ontwikkelden gcdacbfóifang van den heer V B F de schatkist portefeuilles aRfaans voor een deel het piegelbeeld van de orderportefeuilles bij Nederlandsche bedrüven die direct of indirect voor Duitschland werken De moeilükheid dat de productie moeilyk kan worden vergroot zal zich ook bü zulke Nederlandsche bedryven k mnen voordoen Het is het z g bottle neck probleem men weet wel hoe de orders er in komen maar niet hoe zit kunnen worden uitgevoerd en daaruit valt dan weer af te leiden dat risico s verbonden aan de orderportefeuille grooter zyn dan die welke voor de banken aan het schatkistpapier zijn verbonden Betalings t echnisch kan zooals mr V B F eveneens duidelijk aantoont de oorjogsfinanciering niet vastloopen en het eenige probleem dat overblyft is hoe de vrijkomende koopkracht moet worden opgevangen dfeze correspondeert namelijk noodzakelijk ongeveer met de credietbehoeften van den staat Daarom moet interne vhieht uit het geld In niet gerantsoeneerde goederen eiröT worden voorkomen In dit verband werden er ten onzent reeds maatregelen genomen o a met betirekking tot den verkoop van land het belasten van winst op huizen en ten slotte vormt de winstbelasting bij bedrijven een scherp wapen tegen vlucht in aandeelen Vormen deze maatregelen nu een sluitend geheel dan zal de schatkih op even gunstige voorwaarden als byv in Duitschland de vrü komende mdd len tot zich kunnen trekken Infaiie vw den stügenden schuldenlast hoe onaangenaam deze op zichzelf ook moge zün is niet te duchten wanneer de koop m ogelükheden maar beperkt blyvenlen de belastingtechniek zich aanpast niü de credietbehoeften van den staat De staatsschuld wordt bezit van vermogenden maar het zün dezelfde personen die in de toekomst e meeste belastingen zullen moeten betalen zoodat ook hieruit i en oopkracht behoeft te resulteeren die infleerend op het prijspeil kan werken f Het recM van Nederland De Residentiebode Nat Front vraagt zich af of Dienstleiter Seidler de gemachtigde van den RÜkscommissaris voor Noord HoIIand toen hü in de scholingsbijeenkomst van functionarissen van het district NoordHoUand van het Arbeidsdomein der N SD A P in Nederland zyn verwondering uitte over het feit dat Ne derlanders nog het recht meenen te bezitten voorwaarden te magen stellen en zei dat Nederland zelf geen droppel bloed voor een grooter Neder land heeft gegeven en heel weinig lust getoond om stoottroep van het nieuwe Europa te zyn wel de geestelyke instelling van het Duitsche volk tegenover het onze juist heeft weergegeven en de zi enswyze van zyn opperste leiding vertolkt Dan kon er meent het blad zelfs geen sprake meer zijn van een samenwerking met Duitschland in een nieuw Europa om de doodeenvoudige reden dat aan dat nieuwe Europa de grondslag van ieder recht en iedere reëele verhouding zou komen te ontbreken Hoofdzakelyk tengevolge van een ontkenning van feiten en omstandigheden die in het verleden de voorwaarden hebben eeschapen voor deze tragische botsing tusschen stamN erwante jolkeren waarvoor slechts een wederzijdsch mea culpa past De Economische Voorlichtingsdienst deelt mede Nu een einde is gekomen aan den vrüen aankoop van banden en de overheid wegens de slechte positie van onze rubber is moeten overgaan tot een zeer straffe distributie van alle soorten binnen en iHiitenbanden van rijwielen en transportfietsen zal menigeen zich hebben afgevraagd hoe hy zyn band moet verzorgen om er zoo lang mogelük plezier van te hebben Eengoede verzorging van den band omvat niet slectits goed oppompen en het vrüwaren voor schuren en schaven van den band maar strekt zich uit tot de geheele fiets Dikwyis heeft de wyze waarop men rydt of de spanning der spaken grooteren Invloed op den levensduur dan de behandriing van den band zelf Rem niet piotseling start niet als een racer De banden rollen niet zoomaar voort dat gebeurt alleen wanneer men de fiets aan de hand meevoert waarbüzy nauwelyks sly ten maar zetten zich af aan den weg wat met meer of minder kracht gepaard gaat en dus noodzakelük eenige slijtage veroorzaakt Het sterkst is die slijtage natuurlük wanneer zoo hard op het pedaal wordt getrapt dat het wie doorschiet en de band over het weg dek schuurt Bü sterk en plotseling remmen geschiedt hetzelfde het wiel chuift over den weg Dat beide gevallen zeer schadeUjk zyn behoeft geen betoog Maar wel moet de aandacht worden gevest lgd op de omstandigheid dat zich in geringere mate hetzelfde voordoet wannesr de fiets te snel in beweging komt of te hevig wordt afgeremd Men doet daarom goed steeds geleidelük aan te remmen en niet als een racer te starten maar het rijwiel de gelegenheid te geven langzaamaan vaart te krijgen Slingerende en slecht sporende wielen Ook het wiel moet zich in goeden toestand bevinden Daartoe moet erop Want indien Nedeiiand tn Nederlanders op het moment nog spreken en durven spreken van een recht dan dooi zy dat gelijk vanzelf spreekt niet op grond van de overtuiging dat zü de inwilliging van voorwaaraen zouden meenen te kunnen afdwingen maar op grond van hun goed recht om der rechtvaardigheidswille op grond van een historisch recht Dan eischen zy alléén dat men recht zal doen wedervaren aan Nederlands historie In dit opzicht nam de RiJkscommissaria in zyn twee weken geleden te Amsterdam gehouden rede een heel wat ruimer standpunt in En dr Rudolf Steinmetz zei in zün artikel Neder and en Duitschlands taak in de Deutsche Woche hzeitung f d N Jïiet néndcr dan in letterlüken zin dat is dus in militair politiek opzicht kan men NederlaniJ in overdrachtelüke beteekenis dat wil zeggen in sociaal economisch en cultureele beteekenis als r u g d ekking van het Duitsche Ryk brachouwen Tn dit opzicht kan men Nederland welhaast een slachtoffer voor het Rük noemen Het moge duidelyk zijn dat Nederland dat in dezen strijd gebleven is meer aansnraak oo begrip dan op verwüt verdiend heeft Als dekking in den rug en voorpost geliik zijn de Nederlanders tnt het laatst gebleven wat men van Duitsche ziide zoo lust heeft omschreven als eire panz merkwürdijre und ein ii artipp Durchbnioh sto le eistieen Lebens in Europa De Residentiebode gaat dan voort De Nederlander die dan ook er kenning van een recht vraag vraast niets meer of minder dan de erkeni ni van de h stori he taak die ziin land en ziin volk in Ivt verleden stee hebben verVuld te ziin gewopst de rtiedekkin en voorno t toPeliik van en n ooten Germaanschen stom Want Vedor üna heeft eeuwenland aan dp sniti Bestaan Mh alleen pn verlaten door dp stamverwanten in ziin striid tesen het Romaansohe Snanie en Frinkriik en hpt An el aV t che Bn ptand met welke laat te and het niet mmder rtan vier Moediïp oorlooen voprdp 7 in striid teeen noTifp verkpprf ii r v tite1d als een strHd tp en het Katholicisme want Vafioüpk en protestant str len hand in hand voor hun volksphe zelfstan di v i tpnpn ppn toevalli prwiis zoo wel moeriaJistiche als thpocratischp ir cht kootte on i volk een deel rii r volVsphe substantie Wanneer anderen dan veilig en wel üfHtpr de7e ri Hekkine in de binnen lan pn van Kiirona hun vpptpn uit o hten en dp Pr fsi che Saks sohe V iersphe OetmarVi hp en andere tummen redeksvpl en dan mo en zii thami pa het vpn lpn von een historivhe tank be pffpn welke taV van Hen Opnnoanschen stsm reeds in vroep te tiiden rijn geheel eifen his tori che taak het eerst bppft besreoen n in eroote een opTinrlheïd vprvu d n dan nno en zii Z ch ook afvra pn door welke omstandeheden dit kleine masr kracht pe en energieke volk van de laee landen aan de zee ten slotte wordt sedroneen in de armen van het Aneelsaksendom in een volmaakt te pnnstuiirlijke stelling Dan zullen zii meer resoect hebben nf krijpen voor dit 1t ine volk dat tegen den storm der tiiden tn zijn wezen heeft gehandhaafd en reeds eeuwenlang de stoottroep is geweest voor het nieuwe Europa dat thans in wording is Dan zuilen zy begrypen dat het ook thans in dezen storm zijn depste wezen wenscht te handhaven om juist daardoor een groote bijdrage worden gelet dat de wielen niet slingeren d w z ze moeten precies in eikaars verlengde staan en niet het eene loodrecht op den weg en het andere scheef en worden gesteund door behoorlyk strak aangedraaide spaken Het wiel heeft den steun dien het van de spaken ontvangt noodig om zyn juisten i Einden vorm te bewaren De roestende velg Het tweede onderdeel waar het critisch oog vaak vele fouten ontdekt is de velg De velg mag niet roesten want roest vreet den binnenband aan en de velglinten moeten behoorlijk op hun plaats liggen om daar den band tegen de spaakeinden te beschermen Smeer spaarfaam Overvloedig smeren is gevaarlük want by stilstand van het wiel kan de olie via de spaken door den nippel den bmnenband aantasten Tenslotte de band zelf ReparfBert men en band zelf dan moet erop worden gelet dat de dradenbesc erming niet wordt beschadigd en de binnenband niet tusschen velg en buitenband stuk geknepen kan worden Is de band lek geworden door een spyker een stuk glas of een ander scherp puntig voorwerp dan behoort men vóóf het rijwiel naar den reparateur wordt geduwd het kwaad dat de lekkage veroorzaakte te verwyderen Doet men dit niet dan is de leans groot dat het scherpe voorwerp vastgeklemd als het is in den buitenband den binnenband op talryke plaatsen doorboort en hem zoo waar deloos maakt Ryden op een gesprongen band is natuurlyk uit den booze Eb loep niet met een flets met lekken band Men moet ook in ander opzicht voorzichtig zyn met het vervoeren van een rUwiel op een lekken band want dan dreigt oploopen van den binnenband Het is namelijk zoo dat een met onder spanning stasnde buitenband eenigszins gaat rondschuiven en daarby den binnenband meetrekt t kunnen leveren oor de todcomstVeel van wat oogenschünlijk tenuJhoudendheid en reserve lykt beteefcent niet meer dan het overwmnenv n een dood punt een bezinnen dienin het eigen ik Daarvoor moet menhet Nederlandsche volk den tüd laten Eenmaal bezonnen over wat begonnen beteekent iets op z n Nederlandsch doen geen halfslachtigheid maar het leveren van gedegen werk grondig als onze dyken echter zonder opschik en vooral rustig en overwogen Aan de andere zyde moge men ikü dap afvragen waaraaq men meer waarde hecht de bereidheid van één erpep of die van een volk dat staat op de erkenning van zün historisch recht op een zelfstandige eervcdle en waardige plaats als voorpost aan de Noordzee = BhlNENLAND NEDERLAND OP DE VOORJAARSBEDRS TE KEULEN Men schrqft ons Op de voorjaarsbeurs te Keulen welke a s Zondag zal worden geopend en welke drie dagen zal duren zal Nederland zün vertegenwoordigd door een inzending van den Economisdien Voorliditingsdienst en van de stichting bavenbelangen Rotterdam Oe inzending van den Economischen Voorlk htingsdienst legt den nadruk op de beteekenis van het water en het waterverkeer voor Nederland Behalve deze water afdee ing zal in de Nederlandsche stand de land en tuinbouw zyn vertegenwoordigd Dit onderdeel is verzorgd in samenwerking met de Nederlandsche LandbouwHandelskamer DE WATERVOORZIENING DER HOOFDSTAD Het Amsterd n e gemeenteblad van gis ravond bevat twee toegelichte besluiten van den regeeringscommissa ris voor Amsterdam burgemeester Voute Het eerste besluit luidt als volgt De regeeringscommissaris voor Amsterdam besluit Tot het tiitvoeren ten behoeve van de watervoorziening van het in detoelichting omschreven nvier duinplan Goei te keuren dat de uitvoenngvan het rivierduinplan tevens dienst baar wordt gemaakt aan de watervoorziening buiten het levenngsgebied vande gemeente waterleidingen De medewerking van de landsoverheid te vragen voor de uitvoeringvan het rivier duinplam Met andere waterleidingbedrijven ondernandelingen te voeren over deelneming in de resultaten van de uit te voeren werken Den directeur der goneente waterleiding uit te noodigen een plan met kostenbegrooting van de in eentenaanleg uit te voeren werken op te maken en daarvoor een crediet aan Ie vragen Het tweede besluit luidt De regeeringscommissaris voor Amsterdam besluit Goed te keuren dat ter voorbereiding van de uitvoering van het rivierdumplan proeven worden genomen n de daarvoor noodige werkzaamheden worden uitgevoerd Voor de onder 1 genoemde doeleinden beschikbaar te stellen een crediet van ƒ 130 000 Te züner tyd over te gaan tot Ai financieele regeling van de onder 3 bedoelde uitgave Deze heeft oordat hjj met het ventiel aan de velg vastzit niet eenzelfde bewegingsvrüheid Hi wordt dus eensdeels van het ventief af uitgerekt en anderdeels naar het ventiel toe opgepropt hetgeen afbreuk doet aan zün duurzaamheid De dyname Voorts is een dynamo die niet juistgesteld is funest voor den band wanthet aandrijfwieltje draait dan nietsoepel langs den band maar schuurten schuift er langs Dit is gemakkelükte controleeren met een touwtje kanmen zonder moeite nagaan of delengteas van de dynamo heen wijstnaar de as van het wiel Staat hetaandryfwieltje scheef op den band dan komt binnen korten tyd het can vas bloot te liirgen Behandelt uw band xorfvnMig Een vanzelfsprekende constateering is dat veel meer kilometers kunnen worden afgelegd op een goed opgepomptcn dan op een te slappen baad en dat nooit op een leegen band mag worden gereden Daarom dient iedere wielryder over een behoorlyke pomp te beschikken en er geregeld gebruik van te maken Ook tegen stoepjes oprijiien of door glas of andere scherpe voorwerpen fietsen is schadelijk Iedereen weet dit en toch ziet men het vooral bü de jened nog herhaaldelijk Als laatste veel voorkomende euvel moet het aanloopen van den band worden genoemd Spatbordstang jasbCTchermer door vocht van vorm veranderd en kettingkast helpen den l and veel sneller aan zijn einde dan noodig is Een schurend geluid moet voor ieder een waarschuwing zün niet langer zoo door te ryden paaar het euvel op te heffen Bovenstaande wenken zullen voor weinigen iets nieuws inhouden Wie chter oo straat zyn oogen goed den kost geeft we t dat zy geenszins overbodig zyn Buden voor invaliden en xwakken Over de vraag wie in aanmerking komt voor een nieuwen band z In aansluiting aan het vroeger bekend gemaakte nog vermeld dat invaliden en zwakken wanneer zij een bon voor e i nieuwen band willen verkrüfen aan het plaataelük distributiekantoor een doktersverklaring dienen over te leggen dat zü hun rywiel of InvalideMragen noodig hebben om zich lanfi den openbaren weg te kunnen voortbewegen