Goudsche Courant, vrijdag 28 maart 1941

EERSTE BLAD K 1 VRIJDAG 28 MAART IMl EFFECTENBEURS AMSTERDAM 180 1S3 178 15 S 1 11 ilH eii 79H TSj 88K 8SJ4 fci i 98 88 90H 86e sm 81 91 8SH 82 82 i 82 Zaterdag 19 IHaart niLVERSDM L 4U4 M Nadcrlanascb Prograjama 43 Gian foor 1 UZ 8 5 Och ndgj mnastH k 7 Hl Gramoloonmui JM Ochtendgy riTiast ck U Gnanoloon uilek a M Nleu kibenih iANP 8 45 G a noloom tiziek 1 1 1 Le tep ogia a opn 11 40 Voordiacd t 12 tt Metoclji k n en u ten 12 12 A luu ak 12 45 Neuws Cl ece nomiscl e ber c cu P 1 4 Oigelspei I 34 Gramofooni uz k 2 tt Bü kb piekl7i 2 24 Cm irerd rr Iddagp a t 11 4 3ijbe leilng iV l7md nf v on ber ddojT d Chr Rad io StK hting 1 21 Zang nrrt PM obeg tid 1 110 Du Is he tn hoor ly 1 m 5l Zang i et p arobcse eiC ni 15 Nieuws ecoiioimische e beu brnc eANP JM Rococo oitet o C j e o ncHbai e ste 11 c en 1 ce e 7e n 6 1 G a 1 loonn ui4ek 7 45 Dlti Ier en boer I 0 NieuvcsbencIUen ANP 8 15 De p ego van den dog JO Belichten E geksth 8 45 O i i eporkest en gramofoon nu je 40 Das Hhi ing eüi 7endng voorbered door de C r Redlo Sdchtingl 945 Ei gel rhe berichten ANP l e NieliWibertchten ANP slultlKt HnVFBSUlB n 3015 M Nederlandsch Programma 415 Gramo oonmuz 4 9 Ochteitdgrmnastlvk 7 40 Gramufuoninviz 7 45 Ochlenllgvmnaatlek O Gra rioloonnuziek 8 30 Nieuwsbe chlen ANP 8 4 GrainofooniTii £ick 18 0 1 Morgen wljdlr IV rending vtx rbeje d door t V uz Prot Kerkcnmit I 2 Z mg me t orpelbpkt lelelmg II M Voordraeht 112 Gran o oon muïie 12 1 Berichten 12 tl Fsmera da 1214 Nteuvw en economische berichten AI P 14 Omroeporkest en gromofoomnuzlek 2 4 Gramofoon luziek 2 44 Tuinbouw ha luiirl e i9 Rottetdai ch PhlKiarn n ch orki st en Olsten 3 40 Cvtlus Ncriier ane che dichters en prozaschrijver uit vroeger eeuwen en wt 4 00 Vervol van 3 00 i0 Cvelus Dr Böbel als boek Uitzbndin vooibere d dO or het Vrtlï Prot Kerltcomiti 5 IS Nieuw econoTi = che en beursbei chten ANP 5 30 Baimonie o kest 8 19 rau cri Onderwlj Onrust 16 Orgelppc 7 0 1 Gronlmrsch piaalj e ANP 7 15 Nwuws can tie platen marlet 804 N nm bencht n AI 815 Ac tueele reportage 8M Bonle n ond 45 G amofrionmuzfek 1 0 Nieuwsberichten ANP sluiting H t koeikC kMjp op d effectenbeui te Aii lerda i droeg giste en een oi be 4ceiib a kffrakt i Aarvaike ijk was de sienniing op cie fcflte lorkt goed p 1 houdend en etc Koenen o g len na erp ongeveer h fl peil var c e o ge ütnoteerimge 1 ol let de rb iven ct 7 c iitiezet een opwaaitsche i chl r MHlotibe b cent kwa tr t n we d k eeg h t airHxyö pote e irg de o i c e wijI de koopc s dn h looneel e dwe en Het ifevolg hl var wa dat de koerde r el naa beried n gmger en in een om n zien aat tijd laancltjk sterke ve lieztn wer den geiedt i a rnH egen hel Siot weer een kl ine vcibeteiii tnliad De iTiarkt had echter etn CMibeicitei baar verloop De har tk a net hepaa 1 onv ngr k naar toen de koersen naar bereden gingen kreeg de a laere toch errv levTn g karakter De petro tuiaanaeeca waiei oor pTinlccIilk ka r o i 3 tegen to 242 Vor lept n nadtei Ir een snel tefnpö een achtu puntei achtervi da a eti lêr weer et Yin ke e bfle rf nl od Va iAle ik iw ajftlen gavtu in hel h z nderH V A gix ote Koeri verfcChl en Ie aansc ouwen Nadat de r oteenng naar bovtn was gegaan tot 44 trad etn eact e ii te onstieek 432 aar daaina weM toch weei wp stard geboden De rubbeiafdeet ng wat kalm Am6tcrdamRubbers zakten ra p ushoudfndr openingf n paar p intèn li óe mtddtnkcers sthee di rriam weinig bil d e van eer s eien Vuor dve se nri ntler cou ante oorlc n kwamen lagernoteer ngen tot xl De alfalie tn tabakkenwas van k leme dfmetmgen de koerden w rennet verl vtr cerd Van de Lnduatriep e iwe den AKU s r 1 riik vtrhandcd ohil bewoog de koe ziel voornamelilk u chen II3 2 en lis Unilecerï r akttn na va ten 1 zet een kleine vd ta punten In de Philipsiandeelcn de tot 202 7 wam opge oe pen na op 105 te zl n irwewt kwarncn later op den m ddag weer bet eden de 200 ff CBS teretht De bclanRst liing voor scheen eaart a rden wa matig Sclteepvsart unes fUictiTOerden tlts chen 176 en na waa bi eEem htt s t op ongeveer die a te prtlïen can den dag werd gehandel D meeste overige eorten war gemKlet tll weinig fewiiagd m ar de knpr b w amlrrw 4tn over ecnitehyi iin g met de algeheel markToittwlkkelmg Dp An erikaansche vcaardcn hadden een fïe Vukt vtw rkonen Bit den inzet wa de slenmmg nauwelnk piii houdend en eooral tater op den mlddaf voltpoit zich een vrlt scherpe daling De hflridel wa niet groot nêMK de staotaatKleelpn koperwaa den er ooorwegshare gaven toch op bescheiden voet affaiie te zien Toor e Nedertandsche taat Dap eren waa d stemming goed prUshoudend evena s tJe aaf te dieren iverd vergeleken met de verlfc s ottrotperin pn op een lage pel aan eva ï e docfl nadien werd eerv omtnamie Ittn gr voKd hel alot kmm In de meette gov en 04 ongeveer de beste prijzen van tlee dag C m ent l4fhe tn provincial okilgatier w ren pniahoudend In Duitsche waarden werd op bescheiden voet raken gedAan cederom kon worder o7i4 merkt eïa nog de noodige t onrzlci r held iw aeht erd genomerr w ar fran acne ♦ ot iland Irwamen iR 4 pdde dtl lol orUzr dl la vele gevallen le Wooger waren D ermntnf rli tfioudend Prolongatie f X IT FLATTFLAND EN DE BADIO De persdlenal van het Nedwlandseh Agrarisch Froat meldt De wcretari generaul van iKt deporlomcn van Volkavoorllchthng en Knnsten heeft Mn der leider van het Nederi Agrarisch Froof den heer E J Roskam Hzn opgedragen eer eominiaalo te vormon voor hrt ye ij i w g f n vim rad nu trend 1 pen op Aarar srh gebieHl 10 h cr HMkam betioemile reed leden der rnicWt zrtn leiding werkende eomm s de heerer ir W F Gerhardt mr H Rejdon en D van de Bo poort BINNENLAND OPENBARE WERKVERSCHAFFING IN NEDERLAND PLANNEN OM MEER DAN HOMO WERKKRACHTEN EEN GEHEEL JAAR WERK TE GEVEN Een dteenzetting van den heer Jakob He ANP meidt De ïf der n de Geschaftsgruppe Soiial Verwaltung in het commissS riaat generaa voor fmancitn en eco nomie president Jacob stelde het ANP een beschouwing o er de pui leke werk er chaffing en bestrijding dir werk lpotheid ter beschikking waaraan Wii t volgende ontleenen Een staatsie dm aldus president Jacob die du at djt een deel der be V ikir onvrj Mllig werkloos s en r et haar gehte e kracht en al haiii Aijl en inspart cm de en tOt stand te Iiquidreren Wat Neder nd betreft kan worden vastgesteld dat er voor den tegen w idgtn c g op het gebied der wtrK osheidsbfslnjdmg reeds belang Tiikt btmot rgtn waren Dit geldt vtori htt gtr cd der openbare werk fr c affing A s maatregelen kunnen voora worden genoemd werk op het gebied van c t t odemcultuur zooals ontwalciirj tgtiing van den water a r g oi c Tet ing eu tiveermg en gf w nning an bouw en weide and Bii onder van btteekenis ijn oc k dp bouw van ka i en en wa eiwegen de aanlig var wtgtn en straten en niet te vii ttcr oe verovei ing van nieuw land In dit a e is voorbeeldig vvrnc let Jtind getr eht Om de grootM me gt Ijkt lewerKS e ling van v trk o izen meceijk is maken weiden geeegeld geld Ijkt ijü igen uit het hiertoe bestemde Wek oosheid subside londs bewhikoaar gesieid Het hoog ste geta v oe in geheel Nederland to dusvfT ir de openbare werkver se haff I g te ve k gesteld wprklüo ze r gt tu scner de 50 en 60 000 A s men de d rgen ern tig overdenkt en ir aarnerK f neenl dit n N e 1 r and c ge e t de tot dusvei gt trc ifen ar e rijkt maatre gelen up economische cotd en ofschoon ron 1 1 0 000 Ne f anders m Duitschland It werk kon tr worden geste d nog f teds war tcr mtn de onziehtbaie wt rkloosheu mec erekenl dt arbeids kracht van een tioot deel der Neder landsche bevO king braak ligt dan komt men to de dringende conclusie dit in de werkverschaffing nog niet a 68 gedaan c wat kan en moe We moet er mee worden gerekend dat bil het voorvhn dcrd jaargeti e het gt tal der werr oe zen iteck afnemen zal Maar meer toch is een nadruk ke ijke rttis veering en verster king vop de openjjare werkver tchaff ng dringend noodig Het korrt er op aan den arbeid we der m het everset ntrum van den Np fderlandschtr irensch te brengen Na grondige vccrbfrc ding werden aan den 6certt r generaal an het Mi nisterie van Seciale Zaken uitvoerige aanwijzingen gegeven ten behoeve van de opruim rg van hinde rn sen en be ftuuTïtethnjsth er organisatorisch ge b ed welke iet ausver aan de nood Zakelijke iriEnsivieering in den weg stonden De noodige verordeningen en rege lingen werden door de Nederlandsche diensten voorbereid Practische toepassing Ten aanz en oer piactische toepas s ng tradtn twee vragen op den vooi grond 1 Zijn er genoeg wtikgtlegen htden en 2 Z n er voldoe nde werk klachten bt crikbaar en bestaat de mogcjijkheid dt gereedstaande werk k achten bij aeze werkgciegenheden It werk te ic er De eerste vraag kan zondtr metr kcrtweg ttve lgend wordtn btant w oord Werkp annen die iijp voor uit voering zi r zijn in zulk een aanta voorhanden üat meer dan lOU 000 werkkrachten voor den duur van een gehte jaar te werk gesteld kunnen wcr it In vcc oert ding zijn verdere plannen die eveneens aan een zeer groot ge merschen voor een jaar arbeid verzekeren De vooigencnitn werken zijn hoofd zakelijk orignning samenvoeging Van perceelen entwateiing bebos sching aankg en verbetering van landwegen alsook vam dijken en kaden Alles maatregelen van groot en blijvend nut voor de vojksgen tenschap Het onderzoek der tweede vraag brengt in de eerste plaats tof de conatateering dat in de streker waarin wterkplannen kunnen woidcn uitgevoerd vaak si cht een gering getal wcrkjoozen ter beschikking is terwijl in en by de ctnfale der werkloosheid slecht beper t werkmogelijkheden zich bevinden Dat Idt vooral voor de groote steden Amsterdam Rotterdaf en Den Haag Daar echter de bc strijdmg der massale werkloosheid in de groote steden bijzonder dnngend is w rdt getracht mogelijkheden voor de tewerkstelling van de werkloozen der groote steden te scheppen Tot dit doel wordt vooreerst gezocht m of bij deze teden zelve zooveel mogelijk werknlanocn in h t leven te roepen Toch Kbter zml een bel ngn k d l der froote stads werkloozen haofdzakelijk in verwijderde gebieden Ie werk gesteld moeteir w den Daar hierbij de dagelijksche tenig eer naar huu niet mogelOk ii moet de hnitvttUne ter plaatse van het vensTtmtBHP vaar hal tali l llahaaa halmaarantf aar é lanuwaa TONICUM NOURY 1 gez A ed 3479 9 werk geschieden Hiervoor komen werkkampen alsook andere gelegenheden tot onderbrenging van velen en particuliere verblijven in aanmerking De gezdmenlyke voor de onderbrengiT ter beschikking ztjnde kamp en inkwartieringsruimte moet zoo mogelijk voor de arbeiders uit de drie gróote steden w orden gereserv eerd De bouw van kampen barakken enz is slechts in beperkten omvang mogeijk Er wordt derhalve voor gezorgd dat de huisvesting van particulieren uitgebreid wordt Deze weg is des te meer ain te bevelen omdat tot dusver met inkv artiering bi partieulieren doorgaans goede ervaringen zim opgedaan Lettend op het algemeen nut moet verwacht worden dat de bevolking m de in aanmerking komende gebieden zeer veel Begrip doet blijken opdat niet naar het middel van gedwongen mkwartiring gegrepen moet weiden Doel der maitreEelen vn gens hoven=tTinde uitecn7etting is dat in de toekomst niemnnd die nOK in stnat IS voor gezin en gemeenschap to werken meer werkloos behoeft te zijn De ontvreemde tegels te Rotterdam VERSCHILLENDF ARRESTATIES Zooals gemeld heeft de Rotterdam sche politie een ondei oek ingesteld naar het ontvreemden van oude tegels opgegraven in de b i nenstad te Rot terdam Hieraan ouden verschillende opkoopcrs van arbeiders vaij de Di weio schuldig znn De ploegleider van de tegelploeg C A G werd op het hoofdbui eau in bewar n g ges eld ei na verhoor m he huis van t ewari g opges oten Het onderzoek dat sle seln ig werd voortge7et wees uit dat de verdi ste ring van oyde tegels op gico e schaal had pla is gevonden Het gevolg wos dat een drietal arbeiders van de tegelploeg op het hoofdbuieau van politie verschemrn p 1 de 7 Trige J P de 4i uripe G L en de 36 jarige P M die reeS hebben bekend Vno veerden enkele D were ai bei ders g hoord die e npens lekenden tegels aTH opkoonpis te h hhen ver kocht Zn zijn evenals de drie ande ren nt het opmikep van proces vei baal heengezonden Woe dag 1 w rd de tweede ploeg leider van de tetelp oeg de 44 jange F B geiire steerci Het ondei oek teger hpm = in vollen ging pe 5 jarige opkoejper L van Ddien men m verband met deze affaireeveneens zoekt is voortvluchtigVoorts IS verdenking gerez r tege den langen onknooer C deeveneens is gearresteerd Bij P Bzijn cirra honderd tegels in beslaggenomen en bij C e iige horderdenHii heeft toegegeve n dat hii deze fepde ele heeft opgekocht van den vooTt V urMigpn van D Het onderzoek wordt met krach voortge7et Laffe aanslag OUDE MAN ERVSTIG VERWOND In den nacht op Donderdag heeft een onbekende man een moordaanslag gepleegd op den 73 jarigen B Huis te Blesdi ke in de gemeente W pststel 1 rgwerf B H werd om lalf drie wakker doordat iemand op het raam klopte Op znn viaag wiethet was werd ge antwoord Vadei i ziek w i t u even komen B H k eedde zich aan en spoedde zich n ar buiten doch zag nu mand Meenende dat de voer zi i buurman die zitk is was ingeroepen begaf hij irh in de richting van diens woning Nauwaliiks had hij eenige slappen gedaan of hi kreeg met een hard voorwerp e nge klappen op het hoofd Op jpn halpgeroep koos de aanvaller het hazcnpad Inmiddels waren omwonenden door het lawaai wakkei gewgrden tn toen zij op on derzoek uitgingen vonden ziJ den ouden man badende m zijn bloed Hij had verschillende ernstige hoofdwen den opgeloopen De verslagene kon lechts een vaag signalemepl van den a invaller opgeven Omtrent ele aanleiding van d n over val kan men niets met zekerheid zeg gen PI p t luk IS roof he motief danr in de omgeving de meening had postgevt M de broeders m goeden doen verkeerden Dit is evenwel m hei geheel niet het geval want beiden ijn steuntrekkers PROFFPALEN VOOR NIEUW BANKGEBOirW TF ROTTERDAM Begin volgende week zal te Rotterdam san den Coolsmgel op bet terrein van het voormalige Coolsingel zieken huis een aanvang worden gemaakt piet hel heien van een aantal procfpalen b temd voode fundeering van een nieuw barkgebouw dat op deze plaais voor rekening van de Hotlerdamsche Bankvereenigmg zal worden neerge zet NOORD HOI I ANDSrHE BURGE MEE TFRS BF70EKEN DUITSCHLAND Gistermiddag is een gezelschap bestaande uit functionarissen van Winferhulp Nederland en eenige burgemees ter van Noord Hollandsche gemeen ten naar Witten in Westfalen vertrokken om kennis te maken met hel Duitsche Winterhilfswerk en het Frau enhilfswerk ONS DAGELIJKSCH BROOD Gerétebrood als volksvoedsel Het voorhchtingsbuTeau van den Voedingsraad schT ift ons De samenstelling tan het brood zal een wijziging ondergaan tn dezen zin dat het 10 gerst tal bevatten Het IS niet van belang ontbloot eens no te gaan toelfce beteekenis dit heejt voor de voedmgsioaarde van ons brood De samenstelling van h t nteutue brood zal worden 65 aruie 25 rogge en 10 nerst In Nederland kent mtj het gerstebroo4 met meer In de oudheid uierd flerstebiood o o by de Grieken Phoe meiers en Batavieren algemeen gegeten In Noordelijke streken maakt het gerstebrood ook thans nog deel uit van het volksvoedsel Meestal bestaat ook daar het brood met uitsluitend lilt gerstemeel dorh ts dit gemengd met ancJere meelsoorten zooals in Noorwegen het geval is Voor het fijner Zweedscbe gebak wordt gerstemeel gebruikt terwnl aan het brood laak geistemeel le ordt toegevoegd om de smakelnkhed te verhoogen In het zoogenaamde Knackebrot wordt laak ger temeel gebakken Gerst m den torm van gort wordt door vele Nederlanders met smncik qennttigd ooaU gebruikelijk is dit brood van te voreii getoetst op zijn voedmqswaaTde en verteerbaarheid In het Cditraal Tnsfiftiiit t oor Voedmgsonrfer oek te Utrecht en het NederItnidwh fnsdtuiit voor Volksvoeding tn Amsterdam im proeven genomen j nni dr sa iPTis p linc en verteerbaarheid Vit deze proei en hinkt dat de loed ngsuaardp gehjk ts gebleven en dat het door den meiisch uit eKm verdragen wordt Ook maaopatienVm lerdraqen het eer poe terwijl de tmakeh khe d lan het brood verhoofld 7S Nog steedi is hef fobelfje dat gemalen hlocmhollen m het brood gebruikt tforden de wereld met uit ex enm n ah de meenmg dat men van het huidige brood s hurit zou krijgen hetgeen geheel onnnst is Oud officieren opgelicht Een 24 jarige vertegenwoord ger m Den Haag iemand van behoorliike tairi it net een behoonyke schoolop cidiig die ich goed Ku voordoen b vüPd z ch ir ge av ci ie pnheia Hu Pacht sluw e zi r ze cht in te e foongids en adic boek adressen van in i m en ziji de lami les speciaal oud iffipierti dv het vo rn alige Neaer and che lei tr en van t Nederlandsch Ipdi ehe leger hadden zijn aardacht Hii bezocht hen deed zich op zijn gun stigsl voer en trichttp bi hen in de giatie te va len Dit gelukte hem wor derw e GPv oor ik vertede hii een nkibctrekl irg te kunnen krijgen maar geen geld te hebben om goede kteeren te koopen Ook pa te hy den ouden truc toe om het v isitekaanje van den een a s introductie by den ander te gebruiker Hii beweerde eor s etn vrouw te hebben met een oed klirkerdn mam en one kirde tn Ip waaihcid leefde hy van den leun van inaatschappe ijk hulpbe onn De mooiprater heeft wet n los te kleippen tweemaal f25 een gift van f40 een van f50 zelfs een in f62 50 Irderdaad wist hy zich in een Rökj betrekking te dringen doch na een paar weken verdween hy daar vteèr na eert voorschot van f 100 te heb 5CI bemachtigd Geleideliik kwamen verschillende kiaejhten bij de politie birren De ge luk zoeker werd opgepakt en wegens pUchtmg in verzekerde bewaring ge Pt Officieele berichten Bi bes uit van den secretar s generaal van het departement in Opvoeding Wetenschap en Cultuur bescherming is met ingang van 1 Oe trber 1940 lan dr W Nieuvkenkamp assistent by de mineralogie aan de Rilksuniver teit te Utrecht tot weder opztggens opdracht verleend om a n de e universieit ondexwns te geven in dp Dropaedeutische mineralogie Bil besluit van den secretans generaal van het departement van Binnen ind=che 7 ken is G H Post Ceveiinga met inging van 1 April 1141 opnieuw tot burgemeester van de gemeerff N cuwolda benoemd IS R F Torringa met ingang van 31 Maart 1941 opnieuw tot burge mee er v an de gemeente Muntendam benoemd Hs C F A M van Hor igh met In gang van 24 Apnl 1141 opnieuw tot burgemeester van de gemeente sHee renbrofk benoemd s J H Bogman gerekend van 7 Mtart 1141 f onnieuvv tot burge meestpr van de gcmefnte Schimmert benoprnc OllD MIMSTFR AALBERSE Tt JAAK Onder tal van blijken van belang stelling Uit allerlei kringen der be volkmg hee l oud minister piof mr P J M Aalberse zijn VOsten verjaar dag gevierd In den loop van den ochtend verscheen te iinen huize een afvaardiging van de katholieke organisaties van arbeiders van boeren van midden standers en van de werVgevers Behalve een zeer groot aantal schrif teli ke gelükwenschen mocht prof Aal berse zeer veel bloemstukken ont vangen FS J JVRGENS t Gisteren is te Nijmegen op huize Heyendael bij Nijmegen overleden de heer Fr J Jurgens die met lun broeder zeer veel gedaan heelt vix den epbloei en de uitbreiding lan de n Jnreens jrinefabrieken n Oss welke door hun vader gesticht zyn Notcffingta vaa 27 Ataart i OBU6ATBI tuMcuiafea 87K 084 7 W aan w n Hts w i f H vt K 7Sl 77H 78 K BH 81 H 82 BlH 80 89 8ïti U i 8SH Ïi5 H 814 OH M Utulnfen ta ti 88H 85 81 i m 90 96X 87 SS 88 88 80K 88l 118 IMS IM i M u too 4 iMo Ie 100 IMO bit 100 4 M0 2 MO 4 IMO blf MO 4 Vim t lat i 1 3 iOO 3 1137 MO 1 W37 00 3 mi f 100 3 o i l 3 90O 3 31 M3 OI 10 l a 1 39 OI W 31 1 U37 O I 100 3 1037 OI f 500 3 1037 AO1 100 3 1037 AOI MO i ProT n Gem 8614 79H B H 90 91 84H 83 92 StiH 88H 81 81 82H 961 93e VS 90H 8U m 7JH 79 J Ad m 1930 31 t Dito Ie 1937 31 1 Apeld Ie 37 3l Arnhem 1938 3 Deventer 1930 O Dordr 33 laVj 3 Elndh 193S 31 1 O o 3e 1 38 31 Geld 38 3t i O olO 1 Ie I 38 i lGrhage 1921 Dito 1038 31 2 Dito 1037 I 31 Dito 38 3 jJ S Groning 1938 I Dito 2e 1938 3 Haailem 1938 3 Dito 38 31 2 3 Helm 1937 31 H b 1937 31 Hilvers 1938 3 Dito 10 1 38 21 Leeuw 1938 3 Leiden 19J7 JV N Holland 38 S Do 2e 38 3 3 Dito 8 38 21 Do 3e l j 38 2i N8ro ïel J7 3V Rcldtn 19J6 37 4 D o 1 en 3 37 3i Ditto 1 1338 31 2 Dito 1938 3l j 1 SUue 1 3e 1 37 av Tilb 1 37 31 2 Ulr iPr 37 31 Do gem 37 3i ZeeUnd 1937 3 ZHoli 19J7 3 Zh Ie 1 1938 J Dito 2 Ig 31 S BvNG ie L 37 SV DUo IJKIS 3 B V Om Z 37 4 Gem Cred 9001 33000 O 3 Dito i j Vi 1 2U0O 3 N Bnklnst ii 4 TSX 71 Hypotlttek taak en AU rr Hyp bl T c verpl uit Pandbr 13 871 Al Hyp UerXY 4 8I M H dam Hyp 1 4 97 D to 3 84 U Arnb H B Ser E F Pbr 31 91H ÜH Bat Hypb NNt PP 4 81 bl Dito C D 3 a x Dr HB do 3V Sit ui Wh imiw 91 i H 86 o 90 84 M 4 87H WH BJH H 9l 811 81 H 831 i3n 3H üdH 88H tóH 85 861 66 94 904 m H nu Fr Gron Hyp Banic Pd 4 Do 0 en Va 3Vi Do pb 31 2 3 sGrav HB d oJV Gr HypBPb Si j Hl HPier A C 4 Dito er BD Hol H pBdlto 4 Dito er K 3 j Hyp b V Ned Ser M 31 2 Inaul Nypb ter AB AA BB 4 Do er T TA3V Mü V H CreiJ Pandbr 4 D o m 2 verpl uitk 31 2 N Hvpb do 31 1 N Hypb Veend ene K J l Do 3 i dito Noordh Hyp b Pandbr 31 j Óveryss H b d o 4 Rott Hvp b d o 4 ld diw 3 t Stea Hyp b ier K L 3Vj 80 Utr Hyp b 4 4 95 Dito serie K 4 98 Dito lerle E 31 2 8 H Dito 12 verpl uitk 31 85it 851 Weitl Hyp b XE FF 11 8911 891 lEuidST Byp D 85 H D e ter K lT ZJl Hypb met verpl ulU uitt Netf Sch vcrk 4 Ra Seh Hjrp b 4 mts i ladutt aaiera aUaiia AJCU bl ia9H 10 Berctit en Juri Vvai OM t m m Bcrkcl l PM tv 17 Obl 4 88 Levert Zeep MD Otd 7 HOK Kti Werkip NV la hyp obL 4 09 BH wntoB 4V lOlH lOSH Lhnb Steenh m Obl 4 MK li Bat p Mu O 4V aan Wh ld ld Ob Ji 77 77 a Nederi Obl 41 lul l09i Moormaaa Cult On Obl SS Ainst Grb b i 99 Mtttler 3 H Nat Grbez 19 t WK Idem 1038 4 92 Ned Grbb 4 Ncd iBd Sp M 87X 87 1902 obl 31 UH Miss Kam en T 7l O Java 5t Obl S 82 SemarueJoaaa 189i 19ai ld 4 81 A dam 874 IOO 3 1K ld A dam Olymp L 190 3 tmn loaej ld W Kr NKV Bet 1888 es 89 AANDEItEN Baaken Crtélcttlitelllnren il l 11 Ad BaiUi aand 113 112H UftH 45 lUi 84H MiH 104H llbll WH Holl EankU dito Ine Banlt dito Jav B 500 V a Kaavereen dito N I Cic m dito Nederi Bank A NB V ZA 500d N H RrflJ r 250 a Rott fl Ver aan TwcntscheB A JV 1 1 ladiist oBdememlncen ai 99 ISi 103 il 102 Ale Noritgcw A3 J 31 Ad Dr Ml a A d Superl a Aut Screw W a Bo Marg Fabr V d B 250 lüOO G V d B p w A 1000 110 lt l lU ï Dito B 1000 Berk s Pa Afgeit c V aand C enP F SciioJU 15j Gouda stear dito 45 Gruytcr en Zn A pret aand Dito B wmstd p Heimat aand Heinek aand Hero Con aand IloU St m 1 a Kollandia aand 48 iir ii ra 535 I4U 15U 144 ISV 161 lb9 24Ü 14 1 H U 144 1 ISb 151 IM Holl Bet Mij A J J Holt dr en k A J i Hoii Kunatz I A 143 int Oev B dito IM é 164 Intern Vi c A ba 65 K i Bej neadito M H2t Dito pref 4 43 Kon N E m b a 1 1 6ej K N Hoogov do 131 hJi Kon N ZoutI A 518 K Br S heem do 246 19ii I o en choof N V de dito 117 115 Lev Br en U C 100 c pr aand 115 Dito 1000 C T pr A IIV Do 10 CprA ll 3 lUS Do 1000 C pr A Uu lOCrt Lvempf IJ en M Mi Ml Meelt d Ned B C V a 290 29314 N O en S F a 3 iu mi Ned Kabelf dito 4 12 4mH N Sehk mt dlte 1 Ü St f Kej 2 r A 18 auPbU OIoclI ttl algest r V A Roti D lil dito 32ü 319 Scheld K M d N i 711 Scholten dito liOl 1 e Smtts transf f d 1 23U ElokT M4M a 1 Stokv SOO lOOOd 14 11 141 1 £ t tpitin Sp do Hl Iiii Stotk dito 157 lj j TwUnttra Pref A 1 lébH hlT A eph I G A liM 1 J Ver B fb aard l 4 IIH Ver Ch f aand lei ICPSe Dito pret Il t IJU Ver Ga NBvA 153 Ver Pf V Cielder 143i 143 Duo d to p aand 44 Ver N R tab a 7 = Ver Touwt dito 25 1241 V l slnuen K t d 16 ISl 178 119 1S8 104 Wcrktpoor A tfllo 180 cttcriulktr dito 185 Wilton r few A Dito C pr V A VVeyert t en a Am Chryital Am Smeltlnf C V A SUnd Br a V 10 A Am Tob Cy c V A jaf m a 13 i 13 Coil C V lOA R n Gen El Cy Ct 37 5tt 8l 82 I 9 tt II Hud MCC RU Keeip Mc T PI Corp C ï A N St CvCiA RU Unit St Rubber 26 1 2Stt 28 C V 10 g 1 Dito I A N IhEI Ml A Nft B V a N L Sn MU A 348 24S 22914 Oito N Bn V TV C St V E I a Am Tel Tr K C V A 168 Handeltyereealflngaa BCenHgA 86 Barn 8 H M A IM 1 Dell At H M d lua Guntz en Sch A 119 i 18 I Cr enHï B A 23Ü 2Sll I Inde en Teves a 2 11 2011 Ncd Wol MU A MUnbouwondeiaeauacea BU Ml 1 rub A 528 52C Dtto 2e A 4S8 158 Boeten M Ml a Singkep TMU a 173 19 17 Petrol ondernemlngeD H 342 Drd Plr 1 C V A K N Petr Mi iOfl Ond A dito C V A Moeara Eni n A Tarakan P M A Stand Oil 1 4 29 C V A 41 10 Rubberonderncmlngen 134J US 7 H 142 7 1 79 S 144 75 Flessa Rubber a Ii d Rubb C lava caoutch Preanaer R MIJ Rotterd Tap Salatn Plant Wal Sumatra Zuid Preanger ScheepvaartmaattchappUcn Pumess S enA M Tiff 158 Mij Zeev aanO IU5 114 iev Coudr A 28j 2 6 M DeMaasCvA 113 i 112 Mii Oostzee A 16 1 A Handelsv Adam 4d5 41 CmltaurmaataclMippDeB Krian Suiker A Is S 1 1 I M 329 16U 195 95 Pagottan A Suiker C t Ml ATjeweng Lestori Arend burgBesoeki A 4 i 1914 11 1 42 Soek Landb A Am Tlie C A Bar Thee Ru A Goalpara Cu Mi Pamgkeotam Thee IJii Pa rNai gkaC Mi Rongga Landb A 17 14 SedEp Cult A Sinriangs Cult A Te Bga Patengan W JavaTheeCMl Its Cult Svndic KaliTelloCu t Mt MIchlelf Arn W JavaKinaCJUl 129 DivertcB Blauvvh Vrlet A scij Bjtnkort A ie Gem E W enW 124 Dito Pret WA Wi Gouda Kaash M hl i Uauih AlbaiU A 112 Ii Houtn Jongen A 134 Hoe th Pont AMuUer W H ADo 92001 75000 AN M V Hav AZSob 10 CvAWoolwortb en Co spoor ea Tramireécn Dell Spoor AS 2 N I Sp w Mi A 54 J £ Atch T C v J 25 i KansCS CvgA 6tC C South R Co iH SSidem pret a 3 Dito Cert v g A lu t 16 tin Pac CvgA Ts Geld Tramw Mi UI iSU Kedirl sttr Mij bHi Mad Stoomtr A g ito pref A 18 aang St tr A 13 1 O Java Sttr A l em Joana A S m Cheribon A llH Soera oedal St tr 134 Prolongatie H 2s FONDSEN Ncdrriaad iUidil Vn 97 a ten ACTIEVE SUatalaeiihifaa 2 H W 8SA W WN WM 48 It 1000 4 40 80 18 0 4 40 bit f 1000 4 1911 1000 8 Grootboek obL V 1808 1 05 OM a Cert Ï Jnachr 1 Croolbooa oM I 89M iMiiieoaa 1937 lOOO I Mai r 1000 I 83 1 1 Certltlcaten ti Grootboek obl JV 1939 Indii I 1000 81 1937 lBdl I lOOi a MM ladle 1 100 A DultachL Young OU U0 M Cred Iaat 181 van Baak cb IMM U114 Kol Bank Ned Ind Handeltb Ned Hand MU C T A IfflH ma Indnatrieaa 115 118W IIK 2 185 118 118 4 837 195H a ISI lllH IN Alg KuaaUttd Uni 1iSx 112h Berkel Patent 45 CalTt Olltt C in Centr Bulku 2 H Pokker Ut Lever Broo ea Unl 118 111 Ned Ford Aut 810 Plvlllpi G B V A 806 1 201 Dito Pref w A IllAll Ludl St C V 10 2W ga R II Am Bemberg A C MX 14 If V S 10 g a Am B cv pref a Am Car and F C JSH tlH 80 7 76 9 18 l 26 y Aand 29 Am Enka C v id Ifl Anac Copp C V Id S8 l 28l BethI St C T 10 Id Chryal Corp C A CurBss Wr Corp C V idemGeneral Motor Idem 48HIntern Nickel Cy C V 10 a Kennec C C V 10 A R U North Am Av C A R IINorth Am R A C A Rep Steel C v A IUn SU es Steel id 94 i H r H 8 ji 35 86 3514 16 V 14 23 e 44 23 Cdn S3 31 1 23A 2 63 61H 6 DlTAraen CU Serv C C v ld t SU C i South C V 10 H Ibh H 161 5 20 1 210 2U1 209 A R U North A Cy C V A Rad o Corp C V A Coat Borneo Mt A Idem pret Aand Petr Oadermemlagtla Dord Petr Inel Mu 213H 21 Je 284 G Aand 16t iton Petr MD idem 24 h 287 Cont Oil Cy C i Mi 13 34 13V 12 10 Idem Mid Contmental Pet 12 i 12 4 llJi C A Phil Pet C V 10 id Shell Un C T 10 ld T Vtat Aa Oü C V mf OH iok 8 IC idem SckeepvaartaaatscluppUeii Ho 1 Am Ljn Aand llb llj 116lIlJlJava China Japan LOn idem 16 1 149 1521 ItO Kon Ned St MIJ id Ij 15 x 15S l o H Kon Paketv Mi ld 24U MIH Ned Sthrtpv Ln ld 178H K176 176H 178X Rotterd L oyd Idem 137 1 140 btoorav Mi Ned ld 110 137 IJÜllOInt Mere Mar Cy C V 10 A 13 12X Salkereidarataalngaa Handeiiv Amït A 44 4J5 443 431 Jlvuche Cul ml id 242 1 218 Ned ind S Un ld 25 3E3 Ver Vorlt C M JSO 500 A 120 117 119 117 Tabak soaderaemlBgeu 0 U BataT Mt A 190 1881 188 Dell Ml 4 1000 C V idem 58e 254 256 J Senen bah UI idem IWs 187 198 WdaonécCo C v A 4 1 1 iH Spaonrigea Balttm and Ohio C v idem 5 4 Itl Shesap Ohio C v 4J 94 94 161 S f 25 1 26fl atM 25 im iiii llH ÜH 14 K 11 t 10 8 25 a I linoia Cent C v u N iork Centr C v id Penn Iv R 10 4 150 C v A South Pac Cy v g idem 1 d Railway O gew idem Canad Pac C v 1 L Rabberoadameaalagan AaisMrdam K Cult Aand 251 H 2 1 281 276 4Bandar Rub m ld 212 Dtfl Bat R MIJ ld 219M 232 Kendeng Lemboe Rub Idem 177S Ma anglanden Vereen ld 71 72 4 loat Javo Rubber Ml Idem 1 Ooetk 4 500C V ld 3 rbad adl Sum Idam 127 127 Bllau Sum Rubbar MD ld m 18 lUTM Sum Rubb Cult id 330 Ver Ind Cult Ond Idem 183 latere Rubber Cert V Idem IK 4M M Buiiacae feadaea mn kettbgTerkUrlag Ou grootb p 1940 c 4 r 2 to ld ld ld ld ld ld ld ld td ld ld ld ld ld ld ld P 1941 c 6 r SU p 1942 c 6 r 2 w p 1943 c a r 2 M p 1944 c r 8 ii 8S 80 80 78 65 73 114 68 67 60 150 106 e H 8611 61 e 11 43 Si 77 831 6 44 58 1 44 17 i 86 88 4 119 p 1915 c 8 r 2 p 1914 c 8 r 2 p 1847 c r 8 p 1948 c 8 r a K nver lon8 kaase olïl 4 Dito Neua Auag obl 8 Farbenmd I G C v O Kali Synd £ 20 10 T D to £ 20 100 81 Winlershall obl 8i 158 4 110 f arbenind 1 1 G C A Ver Korklnd C v A Duitschl Berl R tl O 41 Ruhr 27 l l V O 64 48 89 48 48 71 41 Dito 34 V l O T D Rentenbank 25 7 Ver D Stedenl O 5 Bajr Hyp en W B Pb 86 7 D Llnoleumw O TCHClaenk Bergw Obl 8 R nGutehoUnui gshUlte Obl 7 Harpener Bergbau Obl 8Phoenix Akt Cea Obl 8 RH Elbe Union Obl T Kuhrchemie A G Obi 8 Slamena en Halake Obi 8V V Suhlwerke Obl 7 Uu tu 58 59 44 48 180 218 277 4 lau Dito Mrlc A 29 1 Obl Victor Gcw Obl 8 Vogel D u K OW f 48 niieln w B M Obl 7 Dito 17 Obl Hageacr Straaaenbahs Ob a Farbeninduatrie aan L Stemena en Haiske aand Ver Olanzatott Fabr aand WlnterUiall Aki G a aand KOERSI N NEUERLANDSfH CLLARINblNSTITVLT Koerden VO04 stortingen op 28 Maart laU tegen verpiiebtirtgen luidende la Reidismarkcn iM Belga i 301432 Zwttseruhe franc 43 58 Franeche franc 3 78 Lire 87 Deensehe kronen 16 37 18 r i he kronen 43 82 g wa a d w he Kreynen 44D8 1tete h che kronen oude achulden 841 Tileoluteli kronen nieuwe achuUlaa TM Dinar oude ichulderi 3 43 D nor nieuwe Kkulden 422 Turfcsche ponden 145 Lewa 2 2 PrngO oud Khuldcn 36 SI Fk ngA nletnve lehulden 49 8 Zlaqr oud lebn den 86 Zloty nieuwe uhulden 37Jt