Goudsche Courant, zaterdag 29 maart 1941

TWEEDE BLAD ZATERDAG 29 MAART I941 Haandagmiddiig om 1 uur kunt u weer op alle verdiepingen van de Bijenl orf terecht I Nauwe 4ks twM meenden m de opening en soti i Cer fel i perlerre M e rsle verdieping lijn thent ook de tweed derd en vierde verdieping gereed om u Ie entvengen Meende ffliddeg wechlen ti dMr 30 eldeelingen die hun pleati U de Bijenkorf weer fiebben Ingenomen Dertig eldeellnge in een lionl nimiw omgeving weer men lieli Mhter spoedig weer heelemeel ibute cel v oe l ei v n wmc ab venouds veel is te Im te h e fc y ken en t koepon Op de 2e verdiepjng vindt men thans de aldeelmgen Lmgeriet yerptegingsarlikelen baby artikelen corsellen schorten handwerken schoenen schtiilwaren boekeit kunstvoorwerpen lederwaren foto artikelen uurwerken réis en sport artikelen alsmede de Centraal cassa Op de 3e verdieping ri n thans de aldeelmgen Huishoudelijke artikelen glas en poreelein en verlichlingsartikelen Hun nieuwe buren zijn de aldeelmgen kinderwagenx speelgoed en gramoloons Op de 4e verdieping hebben de aldeelmgen voor het Inrichten der woning een plaats gekregen Meubelen tapijten gordijnen dekens talelkleeden en tmoleum voorts rfe aldeeling verduislermgsartikelert 4 On Bijenkorf is dagelijks geopend ven 9 30 uur v m tol 5 uur n m eiken Maandag echter tot 1 uur gesloten clCi Bi eiiRorr Rottcrdaai 30 GORDIJNEN s MAANDAGS oóór 12 aar gebrada FLU fEELENSINGEL 25 i £ vl DINSDAG 12 uur GEREED DAALMANS Co Snalste liisMiBtit tmr BmiHJrm in Nedwianrf o 976 SCHOOLVEBZinia IN INt Blijkens het rapfiort van de Commissie tot wermg van schoolverzuim over 1940 bedroeg het aantal gevallen van schoolverzuim 37 In acht gevallen rapporteerde de commissie onverschilligheid der ouders omtrent liet geregelde schoolbezoek van hun kinderen 34 gevallen werden aangerekend als ongeoorloofd terwijl 3 gevallen als verschoonbaar kontfen worden aangemerkt DS DAM8TC BEBOEPEN Ds E R Damsté predikant der Ned Hervormde Gei ite te Sluipwük heeft een beroep ontvangen naar Staven isse PBEDIKBEDRTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk Reeuwuk vjn 10 en n m 3 uur ds W Vroegmdewejr Ned Herv Kerk Sluipwiik v m 10 en njn 3Vi uur ds E S Damsti Geref Kerk v m lu uur ds P Warmenhoven n m jHuur Leesdienst SdhoonhoTen GEVONDEN VOMWEBPEN trent onderstaande gevondoi voorwerpen zijn inlichtingen te verkrijgen an het boreeu van politie nUdcd flttitie portemonoale n inb een zUv halAettinf met lumgcrtje een kinderfaandschoen een riem en een belastingmerk SOBOOUAAB LOOPT TEN EINDB Overal openbare IcMen Het is weer bUna 1 April en dit Is op de lagere scholen en op de kleuterscholen goed merkbaar Donderdag hield de School met den Bijbel haar jaarlijksche openbare les waavoor veel belangstelling bestond van de zgde der ouders Aan de leerlingen d c de school gaan verlaten werd een getuigschrift uitffercikt In de Kon Emmaschool bestand Doi jcrdaf u dag en avond gelei heid tot het bezichtigen van het werk in het afgeloopen jaar door de kmderen gemaakt De leeraren waren hierbij tegenwoordig Ook op de Jan Kortlandsscbool werd Donderdagmiddag een openbare les voor de jongste kinderen gegeven terwtJl gistermiddag afscheid was van de leerlingen die per 1 April naar de lagere school zullen gaan Op deze sdiooT voerden de kinderen eeaige rfaytiimische oefeningen uit SCBOONHOVBNSCB EBKENTONDS Dooderdagevond hirid bet SchoonhoveoBch Ziekenfonds haar jaarvergaderign De voonitter de heer C Peerbolte herdadit met eenigc woorden het heengaao van den heer A V d Vllst De heer A J J Verroen werd als bestuurslid herkozen Verder werd het bestuur met twee leden uitgebreid als zoodanig werden gekozen de heeren J A de Leeuw dea Bouter en J P Faajr Tevens werd de leer Faay als boekhouder v n het fonds b ioemd TB DDBI LDCIFBB8 De politie heeft een contrSle gehouden op de naleving van de prijzenopdrüvlngswet Tegen verschillend winkeliers die lucifers boven de vastgestelde pnjzen verkochten werd procesverbaal opgranaakt Stolwulc PBEDIKBEDBTKN VOOB ZONDAO Ned Herv Kerk vjn lOJO uur D B J Kanis Evangelisatie vjn lOJO en lun 7 11 uur de heer Gebraad godsdlenelonderwvzer te Nieuwe Tonge FailUstemMitMb Uitgesproken b M t L 8 Cohec cotuidssioii nar in effecten Rotterdam a Orav dïjkwal 26a Bxi nv G U van cur mr M L Weflt Bottaedam PLMTSELMK NIEUWS Alphen a d Rü n BBBOKT mTGEBBACHT All predUJunt bü de Chr Geref Gemeente alhier ii beroepen ds J G van aOnnen te Huizen Bodegraven VBBDIKBEOKTEN V0 ZONDAG Ked Herv Kerk v m 10 uur ds KlOiener n m 6 uur de heer Dekker Geref Kerk v m 10 uur cand den Boer n m 3 uur d Dam Ev Luth Kerk v m 10 uur ds V W F B Sdmudt uit Schiedam OmOEKHIDDAO CHS BKWAAR SCHOOL Donderdagmiddag kwamen de ouder met de kinderen der Chr BewaarBchool in feestelijke samenkomst bgeen De voorzitter der school de heer W Karsaen opende op de gebruikelijke mawer waarna de directrice mej A de Bn4jn het Paaschgebeuren aan d kind n vertelde VoorU werden de kinderen prettig bezig gehouden met verschillende spelletjes met zang ter H l rijkeWk op versnaperingen werden onthaald CBB NUVERHETOSSCHOM VOOB MEISJES n LmtUbiw gediplomeerd Aan de volgende leerlmgen is het diploma der Chr Nijverheidsschool voor meUles uitgereikt J Blok Chr Zaai 3 Late J Kleinveld J BUJleven A Burggraaf R Broekhoff J Zellstra L de BruUn J Prosman W Jongeneel N Snel N Hensen N Gelderblom N Looü aUen te Bode raven M Doehnan T Verduijn H Uithal te Zwammerdam S Oosterom 11 V Boon en I Paulusse te Reeuwijk A Loenen W Loeren W v d Ham wi A Verburg v Zegveld P de vlieg te Nieuwerburg T Blok te Driebrugge Boskoop MTODENSTANDSVEREENIGING In de jaarvergadering van De Boskoopsche Middenstandsver werden de heeren J A Boog en J J van den Broek als bestuurslid herkozen In de bestuursvt adermg werd het dagelyksch bestuur als volRt samengesteld J A Boog voorz G van der Geur secretaris en T Goudkade penningmeester CO0P VEREEN DE BOSKOOPSCHE VEILING 28 Maart Rozen per bos van 20 tuka Butterfly 1 60 1 80 Augusa Noach 130 1 70 Diversen per bos van 10 stuks Cerasus Hisakura Sierkers Ie soort 160 3 30 Idem 2e soort 1 40 1 80 Balrozen 40 75 et Prunus triloba 44 RS et Rhododendronbloemen PinkPearl 1 50 170 Forsj thiatakken 1 10 Senngenblopmen Ie soort 1 20 idem 2e soort 30 52 et Audromeda 2 4 et Azalea moUisbloem n Ie oort 2 80 180 idem 2e soort 0 90 1 40 Clpmatia Mevr Ie Coutre 95 et Idem NpHv Moser 13 et idem gemengd 7 et Amandeltakken 27 33 et Dversen per stuk Rozen per pot 40 et Gouden regen in pot 1 10 1 30 WERKLOOSHEID GESTEGEN Het aantal werkloozen bedroeg in de afeeloopen week 48 van wie 29 boomkweekers Vorige week waren deze cUfen resp 27 en 12 BCROERLUKE STAND Geboren Stephanus Jacobus zn van S J yermeul fen S den Dunne Wilhelmina T eentje dr van G van de Belt en J Verweii Overleden Wilhelmus Johannes Verlaan 1 jaar Arie v Eijk 34 jr Janny van Eiik S jr Arie van Eijk 4 jr Jacobus van Eijk 3 jr Marriêje van EUk 2 jr Hendrina van BUk I jr Bastiaantje Adriana Bol cehtg van Dirk Schaap 73 jaar Gouderak ntEDIKBEDRTEN VOOR ZONDAG Ned Herv kerk des v m 10 15 uur Dt J van Vliet des n m 2 30 uur de heer O de Pater g o te Haastrecht BVRGERLUKE STAND Overleden F de Kwaadstenlet oud 3 dagen Hekëndorp BBKENNINO ALS CONSUMPTIEMELKER Da verouder Oskam alhier wordt met ingang van 1 April as erkend als consumptiemelker Zijn bedr f morii in klasse A ingedeeld Moercapelle rREDIKBECRTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk om 10 30 u en n m S uur Os Verkerk Geref Gemeente vm 10 30 uur en lun 3 uur Ds Hofman BENOEMING Mej A Koenekoop ambtenares ter gemeentesecretarie is in gelyke be trekking benoemd aan de mspectie voor de prijzenbeschikking te Den RMg BOUW VAN WOONHiné Het bouwen van een woonhuis aan den Heerenweg voor rekening van dea heer C A Brouwer is opgedragen Mn den aannemer J Koster WINTRRHVLP COLLECTE De collecte voor da Winterhulp met UjrtM hmp de lioina hetft opgebrMdit 1 S3 mxvBnuNo pDüderdac werden un de eteraivelmg M de velllngvereeniging aangefmd 85 kipeieren De prijzen waren f 1 per kitogram Moordrecht PBEDKBEUBTEN VOOB ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 30 uur prof dr H C van Mourik Broelunan Geref Kerk v m 10 uur n m 3 uur ds D P Kalkman Herv Geref Evangelisatie v m B 30 u n m a uur de beer H Okkerse BDRGERLUKE STAND Overleden Wilhelmina Boelhouwer 4i2 j echtgenoote van A P per Dirk van Bergen Bravenboer 81 j weduwnaar van A Steenbeek Maarten Tuynder 80 j weduwnaar van L Goudnaan Oudewater PBEDKBEUBTEN VOOB ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 30 en n m 3 uur Ds P J Steenbeek Geret Kerk vjn 10 en n m 3 uur Os W van D k BUBGEBLUKE STAND GEBOREN Steven z van A Goudriaan en C Knijff Johannes Jozef z van J L Steenkamer en W C van Achthoven Maarten t van M Burger en A K Bestebroer Alida Maria Joaeplta d van C J Boere en C M H de liange Arie z van D Boerefijn en C Zuidam Theodorus Hendrifcus z van H Bode en J M Blakenburg J dnnnes PtuUppus z van A Kortland en J de Korte OVERt£DEN Cornells Hogenboom 78 j wedn van M Moens COLLECTE WINTEBHULP De lust coUecte ten bate van Winterhulp Nederland heeft alhier ƒ 94 16opgeoracht PATEB STOKMAN DIBECTEUB VAN ST ANTONIDS PATBONAAT Tot directeur van het St Antonius Patronaat is l enoemd pater A Stokman OJIM in de plaats van pater Tli van Buul OJ M die de gemeente heeft verlaten DrVAL TUDEN8 FBAUDULEÜS SLACHTEN VAN VABKEN Dader vinchtte maar liet i fote aehter Donderdagmorgen werd bU e l woner van de buurtschap de Waar vlak nabg onze gemeente een onderzoek naar frauduleuze slachtingen ingesteld De ambtenaren hadden het oogenbük voor hun bezoek wel goed uitgezocht daar mên juist een varken aan iiet slachten was De slager verdween als een haas do hu Uet Zijn portemonnaie achter waann zün foto zat Ku werd prompt herkend en was spoedig achterhaald Het was een 18 jange jongen uit Linschoten Ouderkerk a d IJssel OBMEENTEBAAD TMcorten op vorige dienstjaren aanmerkelijk vermindod Onder voorzitterschap van burgemeester mr F J van eeck Calkoen kwam de gemeenteraad gistermorgen m openi are zitting bueen Naar aanleiding van ttet feit dat deze vergadering de eerste was m het jaar wenschte de voorzitter den raadsleden Gods zegen toe bs het verrichten hunner werkzaamheden m t belang der gemeente Wethouder C J Hoogenduk renschtte wederkeeng den voorzitter wijsheid en kracht van God toe Na eemge discussie werd aangenomen het voorstel van B en W tot het vernieuwen van de luid instailatie van den toren bu de Ned Herv Kerk welke eigendom der gemeente is Aanbiedmgen hiervoor waren ingekomen van de firma s J H Addiks Zn te Amsterdam ƒ 1060 J A Elderhocst Zn te Zoeterwoude ƒ 835 en B Eysbóuts te Asten N B ƒ 720 Aan laatstgenoemde frma zal het werk worden opgedragen Het één stem tegen werd aan burgemeester secretaris en ontvanger alsmede op de loonen der gemeenteambtenaren voorzoover lager dan ƒ 1900 een tüdeluke verhooging Vtan 6 toegestaan en een verhooging van de kindertoelage van ƒ 60 op ƒ 75 De gemeente rekening 1939 werd vastgesteld met een batig saldo van ƒ 4153 Van deze rekening is voor afschtiUving van tekorten op vorige dienstjaren een bedrag van ƒ 11 9l7 9S bestemd waardoor dit tekort is weggeslonken tot ƒ 8970 98 hetgeen door den voorzitter met voldoening werd opgemerkt De raad voteerde een bedrag van ƒ 725 voor verhooging van het plein voor de rouwkapel op de nieuwe algemeene begraai laats en voor het tot gebruik gereed maken van het voor uitbreiding der begraafplaats bestemde terrein Aan het l yzonder onderwijs werd een voorschot verstrekt voor het jaar 1941 van ƒ 3665 25 voor 405 kinderen elk ƒ 9 05 Behoudens de goedkeuring van Ged Staten werd besloten het veertarief voor drie jaren ongewiizigd te hand haven en het gemeenteveer eveneens voor drie jaar te verhuren aan den tegenwoordigen veerman den heer M van Multem voor ƒ 400 oer jaar Een voorstel van B en W om over te gaan tot verzekering der gemeenteeigendommen è 4 tegen oorlogsgeweld en daaruit voortvloeiende scha de werd z h at aangenomen WINTEBHULP COLLECTE De Ujstc llecte voor de stichting Winterhulp Tederland bracht op ƒ 208 Reeuwijk GKMEEf TB GENEBSHEEB IB BWAMMEBOABf Oe heer J Batelaan arts alhier is toer bet flnseentebestuur van Zwamraerdem Iwnoand tot gemeentegeneeriieer voo d onder de Menie Zwerameidem behoorende bewooerr via de afd Oud Beeuwijk Oe Tempe en Oudeweg L E ondergeteekende T van Heuvem Hotel Oe Zalm Gouda deelt U hierbij miede dathij met Ingang van 1 April as zt n zaak het Hotel De Zalm heeft overgedaan aanzijn zoon R T van Heuveln U dankend voor het vertrouwen in hem gesteld en zijn opvolger in Uwe gtust aanbevelend verblijft hij met de meeste hoogachting T VAN HEUVELN I E ondergeteekende R T van Heuvehi deelt U hierbij mede dat hij per 1 April as het Hotel De Zalm te Gouda van zijn Vader heeft overgenomen Zich beleefd In Uwe gunst aanbevelend en U de verzekering gevend dat de zaak op dezelfde wijze zal worden voortgezet verblijft hij Inmiddels met de meeste hoogachting R T VAN HEUVELN o 967 eo GEHEENl HEEfT GBQBIVTB OVBB Als een appel e voor den dorst by een eventueels schvarscfate aan groenten heeft cenigen t d geleden de gemeent eeen groöte hoeveelheid groenten aangekocht en opgeslagen Daar van een gebrek aan groenten geen sprake bleek te zgn heeft het ge neentebestuur getracht de groenten die bestonden uit wortelen uien en knolrapen via de groentehandelaren hier ter plaatse te verkoopen Van de j entehandelaren uit deze gemeenten waren slechts twee bereid te pogen deze groenten aan bun klanten te verkoopen De groenten vinden evenwel bu het publiek geen afname Getracht zal nu worden om op andere wdze de groenten van de hand to doen ABBnD IN WEBKVEBSOHAFFINa Uit deze gemeente xUn IS weridoozen te irkgesteld in den centrale werkverschaffing onder de gemeente Zevenhuizen oi 8 In de werkverschaffing ne Stolwyk ONTSLAG ALS ONOKBWUZEBES OBTBAAOD Mej C P Kromhout anderw zeres laa de oJ jcboot A 9 i et horp heeft in verband met as vertrek naar uUMk jMk mat ftifnnr vm i April LS eervol ontslag cevraegd Mej Cnnnhout werd orig Jaar bU het mdcrwtf in dieze femeente bmoemd