Goudsche Courant, zaterdag 29 maart 1941

EERSTE BLAD ZATERDAG 29 MAART 1941 EFFECTENBEURS AMSTERDAM wtmw mm n m m OnïC ar A IM Wajian 1 R Uk U Aa pii if m Mm ia t C A 41 4 C WA k Aa TM Cy A 3 B n cwg c iaAaii M aa i a k a v u M0CMun Kaan Me t HL Ch l Cm A k liStOOA BB tr liut SI BuMttr G r W a A M LB a A Wu Dita Mat B Bt KI Ca MQ A Ml on IS a T C tl Ks a WH Am TO rtt K c A Man M BH na 7 H Bil Wl mi WH 37IS SIS 1I3U UBH MS M3 a I37H M 10 ltg t ksh 1M4 1 WS Prot Kerkoom tei HW Omrueporacal M C amc ojn r UZ t 11 SS Omroepo kcst 1134 iie e i oo D rKme IjaoCicuj K Gil Uw BijbelT lopi L lendmi na ofr ltd door de Chr Radio Sl chtin UU Eact car e tupr j 12 45 Kieu ei e j TUi c ie bcrjchie i ANP 1 aa Ose ei 1 24 E n r da en soli t 2 00 C o ene Spieek e moera taa 2 15 De vde i te u he derail opera I opn I 4 04 U ijdincswaord t V rend i g voorbc eid door de Chi Radlo S i 5 15 Cra notaonmuilck 5JS RcviM or nrra B IS Planovoordiatht 45 Spoit ör aei dajt a Gra t of ofip I Z rk HI De Ramble s 7 11 Repor aer f eo N euiesbei ic in A P 8 15 GraiiKfooniriSliek LN C n ceilBelxiuwo kent en so i l opn 914 Rac toonee 911 G amofoonmuziek MM Nleu k berichten ANP slultini Maandas II Mlam nil ERSlM I 4144 M Nedarlaadstb Pragraauaa 8 45 Gramofoonmua 4 3 Ocntendeyranastiel 7 44 Gra notoonmuz 7 45 OcMendtvmna c 840 Oaajpetunc t ilzet dinf tOüst ereid djtr het Vrijz Prot Kerkcwi 1è 814 Ce It iJiek ilr p 8M Niei w ber cl ei I A P Oi ge pe 9 15 Gran ofoonmuiiek M M ablle sextet ISM Vooidracht W4a Am b iesexlet II 15 Zarg Ci p ar i oor drat 12 84 Es I eralrta fn solisten 12 42 KXtMu 12 IS Nieuws en eeomHnf etve be ichlen AK 184 On itJepo ke st listen eiao Planner 2 14 Voo de V ouw MS O üekpel 18 re ftonrtanccts an ta 4 04 Gr amaloonmuaK K 4 30 Giamofoon rwziak net toallchttnf 5 114 Giarrofoonm z ek SliNieuw efonomis he tn beur berichten ANP S 30 Grairnfoon r u 4S De Ramb ers 8 II Causerie De Ba kan als afzetCPbied oot de eti tsrri ch mr jtie 8 n Musette ork t I es Gars de Tnri ct gnmofrxm iuziek 7 10 FcofKjn l e wagen van den das ANP 115 Gra r nfo vrruziek 8 60 N euw beiicl ANT 8 15 St e el van den das 8J4 Benth fn £ niMMh 8 45 Omroep Tt pf onle rk 948 C a icf HjTimu ek Ai PnUe che T rlcMen ANP I 4 Nieuwsb i llten ANP slultlnS ini veRsi M n loi s m Nederlandicli Protramau 45 Gra nofoonmuz 8 50 Ochfend yn na ek 7M Gramofoonmua 7 4S Oehtendcymnastiek 8 08 Gramofoonmuziek 8M V euw be cH 1 ANP a4S Ceskijde n ZKk Isrpll 9 IS Cra 11 ofoonruur ek 14 04 Mo pendieust rUl z i ting vcorberoid door rie Chr Radio S lth tmo loss Kerkoige concert en zan 1144 Voordracht II 2 S 1vestre t o 12 84 Be 1ch ten 12 II Gnamoffio muz pk 12 S Nieuws f n econonlscha berichten ANP IM Enscnrk e Jonny Kroin s 04 A rnl emaehe orkeetveret r rn 21 2 45 Criunofoonmuziekl USHus hoodelijk vraatbaak X4S Ortclipcl 4 19 Gratnoftioninuziek 4 M Vt or de kmde n H LOdeiismeditalle LMtlei tmf voorbe d door de Chr Radla SlichtnMI IJS Hteuineeonomiache en beursbariehten ANP S Smonarkaat 4 44 GespreMcen mal luistaraara int ndl if voorbaraM door bet VrMtInnla PpoL Kafltconiit l 8 II Giamofoomnutlelt 8 48 Repartaie TW Priaiwh praatje ANT lis ConoartMbmiwksrtatal a aaltai aw nUtna t eric1il ii ANP JS Splof vtn m dof t ramoMam u8MK 818 Oi mu es mik ast an s Hdir SW Oauaarl Da kavtoad van a eabs op an soll ktvPht J nramofoJmmuOek NSt NIaairakarichten APN atutttiil lEUilSOWERZICNT D k Hr go r o 4rKu tM i ito rSL Mrc ovw 1 K aiAik a ponsm mx mv üMw cw a i Hcï w0mt kud n op itKDiM e rju kt flrïdik to u ttfrukiLmf m k r n n x ev € £ tiï tact r tó dtfi Viki ém a fc i i tM ni In eE vrrdfrrv b jr v Ti ikp n rt hc4en sj w r k 4p se mr rhrt op I TWffi itn Abc stock vr kH iaKk lt nm i omIH tww nil oeh r xht IV arfai V M aaHtttMbk u TCkram tn 0 ra w e drn we snaiK m r uptm iMwk vvi httnOrM nMM Ie OE 7e r ua en oc mt rtjot n dk n e tr r ctiiKt bcp rktv c h v ch4s tot enlt s Fulik a TvKmimin Hf rfe Hfeen n i e vti tje ko e ci kMm uist v n rrufe irocer er wwdrr en ass V o rdustrtoi ff wsw de r ïr e ne f beteed De I p srav a a dm ïf ehceten middc loiKtam l aw W grvA IViïrTe tMPWowf rct noofdzamlk wTe h pe £ van ier n yTi tn pèwwpf ter Xku elk wêos W émk wri w A arden wftt hoacvr kièptAvn ttfCnt V t e tncourante i ktfu tn n n was de too cirrCvrv r f p t iotMhm D Mvtruk r ek wadi n ir Sr 4ef v itft ürkrs rrn gamA ran to t en hjM cEf het tt s dal i ie en t nfte hei ttd MCiirri erU rtlk feietar Oude Vaafen e JarartHrr dt erse eutwders w u n n Kef emeteecd Bi k e iMt omietten waren de Ir ie ru tiurtordaen tovd ihk spanrvid Op At ttitorriMi kt koMdrn H V eh iwe naardiir veibeteren Voofnaa k urtd ge anck d tcceti P stfi ooprnde van HX t M V r ttr ardCB A e rre t iv r soorten wa ren o 4 prllsAtMicteiiA O Mkfttamai t a tti d Sumatra aa w dti l t wnm a l iiiun hoocvr Smemba i s k aien voar es af wis Ung lhan ysmmt mik beveti Ml Oude Dh liepen larvHcltvn mtx dM w isen J tpciiii t 4Clwidm fwittve raa bnvei Oali Batavtas m mm weinag ran terd D aliaire a ubfeferfondcen was var get infen a A vte prljMm Wk Micera TeThand d ncourante mi i JM lMMC r g ti iaW aud Da affair In AmertlnMwHi waardvn wa vwn kïe Be aii tmien De iil jrm t w o ereei kom tiC Waf treet RVPd ptffstÊmtért é tenminste oor staalaandeeTen en é kopenvaardMi gpa a i i gi h d ug awn lat hmrt atfaur t aien p eva Mttvt k 111 Ib d p t Voer K Hl rtandaclie tnla fimpin i pw i l iai r de xicti een tiBatnarw ataaomUsNl D nimve 4 ob i Ktl n leiMm K j r è aft De gtstaMvM l efirlng ttep r l 1dcï k mm raar hvrtm van W h fi uidcra nflar m ftilii ren k Ara w n ImA D pfMllMWWtlflA Dultadw belMUC etlfiC ir rtt dde dit In d ïot hefoffer koemen Prol4 i l f BIMRERURO Wüzigins pftchtovereeni Jcomiten PACHTES BEVOEGD BESTEMMING VAN HET GEPACHTE TE WUZIGEN De Neiter ndache SUatKOurant bevat een beiluit van de secretansienfeneraal van de departementen van ustitie en van Landbouw en Viïscheru inzake het w zigen van de beatemmuig van gepachte gronden Dit besluit geldt voor pachtovereenkomsten voor onbepaalden tijd en voor pachtovereenkomsten voor bepaalden tijd welke vóór 1 Januari 1936 zun aangegaan en bepaalt o a Dp pachter is na overleg met den verpachter bevoegd de bestemming van het gepachte geheel of gedeeltelyk te wuzigrai indien de algemeene of landbouwkundige langen dit wen chelijk maKen Indien de verpachter iich hiertegen verzet richt de pachter zich tot het pachtbureau met het ver zoek om machtiging tot geheele of gedeeltelijke wijziging van de bestemming van bet gepacht Het pachtbureau geeft deze machtiging niet d in na het dtsbetreffende advies van den rijks landbouwccnïulent te hebben uigewonnen Het pachtbureau kan aan het ver leenen der machtiging voorwaarden verbinden Elk gedmg waarby ten nadeele van den pachter van hel in dit artikel be paalde is of wordt afgeweken is nietig Het pachtbureau kan voor de werk i zaimheden w jke uit de toepassing van dit besiuit voortvloeien van d n aanvrager een vergoeding verlangen Het besluit treedt in werking op den d ig zijner afkondiging Officieele berichten Bij besluit van den secretaris generaal Van het d parlement van Opvoeding Wttenschap en Cultuurbescherming js btkra htigd h t verkenen van een onderwysopdracht voor het resti erende gedeelte van het studiejaar 1940 1 I41 aan de i derland che Economische Hooge school te Rotterdam aan dr B Schend tok m het belastingrecht en dr O Bakker n etnige onderdeden van de bedriifshUiShoudkunde tn de har benotming tel 1 Mei 1945 van dr W Leendortz ais bijzondtr hooglecraar vanwege het hoogpschool fonds I 20 aan de Ivtderlandsche Economische Hoogeschool te Rotterdam om onder wijs te geven in de wu bcgecrte IS dr J Zeldenrust te Leiden tot wederopzeggens toegelaten als privaat docent m de faculteit der geneeskunde aan de Riiksuniversiteit te Leiden om onderwils te gevei m de gerechte Jijke geneeskunde 1 1 dr J Dankmejer te Leiden tot wcderopzeggens toegelaten als pri aat dotent in Ot faculteit der geneeskunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden om Leiden om ond Fw is M geven m anatomie en embryologie RUKSAKBEIDSLEIDER HIERL BEZOEKT UEN NFDERLANDSCHFN ARBEIDSDIENST Van de ge egenheid van zijn bezoek aan Nederland heeft de Rijksaibeidsleider Konstantin Hierl gebruik gemaakt om een bezoek te brengen aan enige kampen van den Nederlandschen arbeidsdienst teneinde een indruk te krggen van het werk in de practuk van deze jonge intteUmg Het eerste bezoek werd gebracht aan het werkkamp Het ronde huis te Nunspeei Na bezichtiging van dit kamp dat een goeden indruk maakte ging de tocht verder naar het opleidingskamp Nunspeet Een hoogtepunt van dit bezoek werd gevormd door een zanguitvoenng der adspiranten in de lesbarak Het volgende doel was het k mp voorden cursus van korpsleidert te Lunferen i Het laatste bezoek was aan de De Schelenberg het kamp van den Ne derlandschen arbeidsdienst voor meis jes BRUTALE INBRAAK TE AALTEN Op zeer brutale wyze is gisternacht bij dr Der Weduwen te Aal ten ingebroken Het ir nog niet duideiUk ge worden of één of meer inbrekers di stoute staaltje hebl en uitgehaald Men dl ong door den schuilkelder de woning binnen en maakte om te t eginnen de telefoon en de auto onklaar om bij mo gelijke ontdekking tegen alarm gevrij waard te z ir Het ongenoode bezoek ging zoo all te werk dat geen der huisgenooten ook maar iets van den onraad hoorde Het geheele huis werd doorzocht waarbu men zelfs de vermetelheid ïiad tot het slaapvertrek van den dtkter door te dringen Men nam hier het cottuum van den dokter weg en vond hierin de sleutels van de brandkast Deze werd geopend en het daarin liggende geld werd ontvreemd I e grootte van het yernoistf bedrag is no niW b k nd j INÉfALLATHE VAV MS n W BLOEMERS ALS BCRGEMEE8TER VAN ASSEN In de gisteravond gehouden raads vergadermg der gemeente Assen is de heer mr H W Bloemers uit Roden geïnswlleerd als burgemeester van Drente s hoofdstad De loco burgemeester de heer J Buning installeerde den burgemeester en overhandigde hem met het uitspreken var den wensch dat zyii benoeming m het belang van de gemeente zal zun het teeken z ner waardigheid Burgemeester Bloemers sprak daarop den raad toe BOimiAKltXB bOOR BOOM GETBOmH KN GEDOOD Gistenniddag ia een 3 jarige houtkakker uit Ottde Hame Friesland t de s het veïl van een boom onder den nëervallenieo stam geraakt De Dia lfff s aMid fiELB EN 60E0EREN JAARVERSUG RUKSPOSTSPAARBANK 1939 Invloed v n oorlog op het spaarbedrüf EIND 194t INLEGGEBSTEGOEO RCIM ƒ S1 S MILLIOEN Itet Rukspostspaarbanki heeft het jaarvenlag over 1939 genubliceerd en daaraan zgn de volgende cyfers antieend In 1939 bedroeg het aantal inleggingen 2 633 342 tegen 2 996 283 m 38 terwul het bedrag dier inleggingen was f213 242 122 45 tegen f262 588 652 17 m het voorafgaande jaar Sje mleggmgen vermmderden dus in aarftal iliet 362 941 en het bedrag met f49 346 529 72 Terugbetaald werd in 2 075 677 posten f 239 206 783 17 of na aftrek van de rente in den loofi van het jaar uitbetaald bu geheel afbetaling van boekjes f238 796 782 56 tegen in 1938 in 2 008 433 posten f202 536 297 61 vermeerdering dus in aantal 67 244 en m bedrag f 36J 60484 93 Aan rente w rd goedgeschreven f 17 404 793 87 mcl de in den loop van het jaar uitbetaalde rente ad f410 000 61 zoodat het tegoed def mleggens euide 1939 bedroeg f670 206 954 71 zijnde f8 571 445 09 mnder dan einde 1938 Spaarbankboekjes Het aantal spaarbahkboekjes vermeerderde met 31722 waardoor er 31 December 1939 2 393 334 jn omloop waren Het aantal Staatsschul boekjes verminderde in 1939 met 275 en daalde daardoor tof 15 619 Het nominaal bedragj ingeschreven op de e b kjes verminderde in 1939 met f 131460 ta daalde daardoor tot f23 912 050 Berekend naar den op 29 Dtcembcr geldenden beurskoers hai dcn de titularissen van Staats chuldboekj s te vorderen f17 156 815 88 ttgcn een bt drag van f23 568 510 qp het einde van 1938 De in September van het verslagjaar uitgebroken oorlog is van grooten invloed geweest op het spslarbedrijf m Nederland Het aantil inlefipo ten bi de Riikspostspaarbank verminderde met 362 941 het ingelegde bedrag met f49 3 millioen terwy het aantal en bedrag der terugbetalmsen steeg van 2 008 433 posten met f202 5 millioen tot 2 075 677 pasten met f238 8 millioen zoodat het Cyfers over 1940 In 1940 bedroeg het aantal terugbetalingen 2 712 930 het aantal mleggmgen 1450 578 het terugbetaalde bedrag f300 243 855 en het ingelegde bedrag f 130 794 866 het nadeelig saldo bedroeg derhalve f 169 444989 Terwijl m de maanoen Januari eti Februari de terugbetalingen verminderden n I in Januan tot 127 927 en Februari tot 118 124 terwijl daaitegenover de inleiggingen toenamen n 1 in Januari tot 211752 en Februari tot 286 927 ging de Mtuatie zich in Maart reeds viii igeii Het aantal terugbetalingen nam toe terwul daartegenover het aantal mleggmgen verminderde Door de groeiende spanning het uitbreken van den oorlog en door het bezetten van ons land werd echter een groote ongerustheid teweeg gebracht Het vertrouwen verdween zienderoogen met het minst in verband met valsche geruchten dat de spaarbank niet meer in staat zou zun te betalen dat het kapitaal van de bank zou worden gebloidceerd of m beshg zou worden genomen Bovendien openbaarde zich een groote vrees voor inflatie met het eevolg dat zeer v eel geld noodploo van de bank werd teruggehaald Hierbij dient tevens in aanmerking te worden genomen dof aan de ijks Dostspa rbank de J itste jaren in verband met den Ij rentestandaard groote bedragen ijlm depositiegeld waren toevertrouwd welke gelden de Rykspostspaarbank daar zii aan veel wettehike boalingen vastzit niet kon weieeren Zij j eeg dus aanzienliike middelen toeverfrouwd welke feiteliik geen zuiv r spaaroeld kon worden genoemd Het gevolg hiervan was dat toen m verband met de oorlogsomstan liphedcn voor allerlei doeleinden veel eld benoodigd was met alleen door ie snaarders tezamen eroote bedragen werden teruggetrokken maar ook de gelden welke m feite deposjtos waren werden vt e ehaald De Riikspostspaarbank moest zich dientengevolge een groote aderlating getroosten maar heeft dit zonder schokken of verliezen gemakkelijk kunnen doorstaan Aanzienlijk vlottende miMelen De Rijkswjstspaarbank bescfiikte over annzien t e bedragen aan vlottende middelen en zelfs na de grAote sommen welke de bsnk m het affleicnpen jaar heeft terugbeteald heef ZIJ ook thans nog over zoodange bedragen aafi liquide middelen dè beschikking dat ztj onmidlellijk aan alle aanvragen kan voldoen In 194 1 werd bil de uitbetal ngen wel een rekere beperking toegepast maar deze benerking werd onmiddelliik teniet gedaan toen ook hier te lande het bonkmoratonum werd opgehcen Het tegoed der inle eers bedroeg uit December l 40 f 515 844 037 teiv wijl het aantal soaarban hoekles op dien datum in omloop 2 332 482 bedroeg Tegenover dit obligo van rond 518 millioen gulden bedroeg het nominale bezit van de riiksoostsDaarb nk aan het einde van 1940 f710 273 842 terwijl het reëele bezit f 616 44 883 l lieD Btt reëel k sK wllst ten aanxien vaa de taMe renrilelitingen tfos mog CM tarplBi vaa ralM hesdcrd illUaa tulétm aaa HierW dteal te waHk verwogen dat de winsten welke werden gemaakt steeds in bet bedril xUn belegd Per U DMember 194S bedroeg het ttmtvetotida ƒ n nSJSJt In het afgeloopen jaar werd en rentewinst gemaakt van f8488M4 waaraan kon worden toegevoegd een winst bij aflossing van f 544 404 tezamen makende 19 032 88 Hieraan kan nog worden toegevoegd een omzetprovisie groot f 20 2t6 zoodat de bruto winst f9 052 915 groot was De onkosten vorderden f2 030 349 zoedat het zuivere bedryfsovcrschot het bedrag van f 7 022 568 bedroeg De koersverschillen leverden en voordeelig saldo op van niet minSer dan f22 734 922 tezamen makende een bedrag van f 29 757 558 welk bedrag aan het reservefonds kan wordHt toegeveogd Ten slotte kan nog dienen dat m 1940 biina 86 000 nieuwe beleggers bij de Rilkspostspaarbank werden ingeschreven I ii i hl II 1 GRONINGSCHE BANK VOOB HANDEL EN NUVERBEIO Winst ƒ 29 122 WT j tVfim i dividend 4 var i 3H pet Aan het jaarverslag over 1940 van de directie der Gronmgsche Bank vooi Handel en Nijverheid te Groningen is het volgende ontleend In de eerste maanden van het jaar waren de resultaten zeer bevredigend en vooral de credietterleening ontwikkelde zich in gunstigen zm Dank zij de liciuiditeit waren wlj aldus de directie na den oorlog in staat om alle financ ieele behoeften van de cliënten te bevredigen öeleidelijk echter kromp de vraag naar crediet in Br weiden credieten afgelost en het rekening courantgeld groeide voortdurend aan Slechts zeer geleidemk hebben wu deze gelden belegd m kortloopende sehalkistpromessPn en prolongaties met het oog op he behoud van een zoo groot niogeluke liquiditeit Het nominale bedrag van verleende redie ten lag einde 1940 boven dat van een jaar tevoren ten gevolge van alTn trefckelijke mutaties in de portefeuille gedujende het afgeloopen jaar Het bedrag aan rente en provisie is hooger dan een jaar tevoren i Veelgesteld wordt het dividend op 4 vor j 3 pet te bepalen Terver steiking van de innerlyke pos tie wordt het ook than gewenscht geacht d reserverekening onder eredi euren t verstel ken KLENE Co Divident S vj O pet Aan het verslag over 1940 van de Faoi k van Chocolade en Suikerwerken J Ca Kiene Sc Co ontleenen wu De wirst ronder afschrijving bedraagt ƒ 167 TU Aan de algemeenevergadering van aandeelhouders zalworden voorgesteld van de wuist ƒ 45 109 aan te wenden lot af njving op gebouwen machines adbma ten automobielen en fcantooHlyilais Verder zal worden oorgesteld 6 pet dnident uit te k ereB en ƒ K944 extra te reservberea met het oog p de tijdsomst ra gheden INDEXCIJFERS Medegedeeld doM het Centraal Bureau veor de Staistiek Het indexcijfer van koeren van aandeden wa gisteren 152 1 De omj t van Neder and che aan deelen as op 28 Maart 1933 MARKLNNOTEERINC N H andelsmarken 50 54 Registermarken 62 65 Rei marken 75 Ondersteuningsmarkcn Sfi KdNST EN LEnEREN Kl NSTSCaaTTfcN NAAR SPANJE TEBIJG e Santander zijn 60 kistep met kost bare schilderijen sieraden en anti quiteiten aangekomen die tijdens den burgeroorlog door de revolutionnairen uit particulier bezit werden gestolen en naar Frankruk gebracht De kunstschatten zull n tentoongesteld blyven tot de vroegere eigenaars zich aan melden PRIJSVRAAG LEGAAT VROUWE VIGEUVS 1 41 Het I egaat Vrouwe Vigelms heeft voor 1941 wederom een wedströd uitgeschreven voor teeken en schilderkunst Het programma voor dep edstrydenwordt na aanvrage grafis toegezondendoor de administratie van de ap RADIONIEUWS Zonda 3 Maart HILVl RSlIM t 414 4 M Nedartandvh Proframma 8 9 Gramofoonmuzlck Mt GrlBnofooimni 12M Gevraagde platen 12 42 Almanak 12 4j Nieu en economische berltfetan ANP 144 Strijkkwartet opn I 143 NeJWandsch Ver bond voor Sibbekunde WieTn wat wj cn bnae vouioudaia 2 44 Ainusamentaoi ke t en solist 2 43 Landmans li t JIS Uit Berlijn 87e Veryoekctmcert voor de Du the Wte macht 8M Voor de kindeten SM A malak 4 32 Cabaretprogramma 7 30 Gran ofoonmi 8 00 Nieuwsbei chten A 8J5 Spiegel vin den das IM Berichten emtehch 8 4J Om roepofke de Mee tenuinsen een dameskoor en aoUtten 9 44 arainofoonmuzielt 5 45 Bnteltchc berichten ANP 18 Nlauwibcrlchlen ANP slulttnc HILVERSUM n 1 1 3 Si Nadarlaaaaak Pracaaawia SH Oramofoonmiuieii 18 8tudlsvr eirdlenat i itienain eoorbareld door het Vr l NotcctiBgca ao XMaart OBUOATIM ttaatolwiMf 2 9 ms r MH WH f y BH 85 M W la IS IMO te im IMI It Ma 4 bU f IM mo te M WM blf I M 4 1S3S lOS a ISaS MM 3 lasT f los 3 laiT lao I ma les 9 9 i IS3S SOO 3 3 193S 01 los 3 laSi OI MO 31 an 0 1 iM I as au M S3t O I au 3 lati Ao i u IS31 AO I 30 1 Prev Gcik Imalaiea i 4 m IS3S 3 t aaa Dito ie 1937 31 fa Apcld ie 31 Si IKIv Arnhem 1EI3 3 88 J Devanter ifeo i 6 Oontr 38 3 2 3 Bu tl Cindh 1 3S 3i a T 19 O o 3e 1 W 3V Sr Geld 38 3 i H u D ole J ie l 3 l V N Grhaie ISU a r lto 1S38 S Diio ia3T I ai iM Duo 38 3 j i as GronlUK 193S 3 SUi 11 Oito 2e 11 38 3 tts nmrlem ISaS J 6e Dito 3a 3 l 3 1 k ao Itelm 1S37 3l t M sHb W3J 31 SOh Hl r l 3t 3 SI Dito lO J 3S 11 1 Leeuw SJ 3 ai i Lelden 1937 ÏV sS N Ho aod 3S i Vb Da Se 3S 31 S SI Dito 8 1 38 21 tiv tS xya 3e i J sa 11 m e i um lel 3I31 I 93i 93h Rdam 193 37 4 Hh tS U o 1 eu i 31 3 aVH Dito 1 1S38 31 1 79h TSij Dito 1838 3i ll Sh Tl iichied 3e 1 TT Ji i TOh W Tfib 1 TT 3 SS Utr Pri 17 Mh Do tem 37 3 ZeeUnd 1931 3 W Z Holl 1937 3 901 Zh Ie I 1938 3 Dtto ie tg 38 S Ut B NC a 1 7 3 S S Olte wat 3 Mlt B V Onr Z 11 4 X Gem Cred IC 9001 330X1 O 31 83 Dito Ma V l 1 3000 S N Bnklut 16 4 7 AABVulllBsea H poüieekbaaliea AU Fr Hyp Dim 3 verpl uitl rm 17 m H 4 1H 91H 91 asH 13 KS UIM m Sis IS tó M l M STH H KM i Paodbr 111 2 AIcH pbeerXY4 Adam Hyp L 4 lyto 3V Arah H B Scr EJ P br 31 Bat Hypb NN PP r CO S HJB ds 31 rr Gron Hyp Bank Pd 4 D o Da VD Va 3 Do pb 131 t Grav MB d a3V Gr H pBPb 3 Hl i p cr Jt C 4 Dito ie BO 31 HollHypJiAtto 4 O ta Eer K S H p b Nel Ser M Vf iDSLti Ny l ser Hl MH 9 Wh wit SUH iro Wr t tAVIt Mi R end Pandbr 4 l o 10 l i r pl uitk 31 N Ujp b d a 3V N ft p b Vecnd erl K 3i il Wt D o 3i dito 1 at Noordh Hyp b 90n Pandbr Sv SSh Ovvrijss H b d o 4 MiRott Kvp b do4 SUh ld dito 3 Uh Stea Hjr b aer K U 3 MlJtr Ryp b 4 SSDito aerie K 4 m i6H 8 D to serie E 3i t D to 1 1 verp ultk I SI SSi We Hyp b IKE fTI 3 S H ZmcM Ba Bk zuUNv BynJ Il OML Oo Mr KU Z ÜTPb vcrpl utu I i Ecratc Ncd m m 1 H Srh v rb Bo Sch Ryp b Dtto 3 AKU OM B Berths B iurg IPvdl OM S 7 Berkel a Pm i as n Ob tjnwn Zeep Ml Obl 4 Werkap NV la lijrp oU 4 WUtOB 4 l ltnb Stcaalt m IS T7i Obl 4 Bat P MD O 4 ld ld Obl Si Nederi Obl 41 Moormaon Cult Oo ObL Amst Grb b f MOIIer 1 t KT T s Nat Cf bei 1t t Idem IS3S 4 Ned Grbb 4 Ned Ind Sp Mn 1901 oh 11 Visa Kans en T O Java St OM SemarassJoaaa 1192 19 11 ld 4 A dam S74 MS ld A dam Olrmp IWH Ml L I8S 1 ld W Kr NHT Ml laaa AANBKIUUI Baak ca CredlMlaateniaièB A d Bank aan 12IH 113 Ho 1 Bankt dlta SKt i Irc Bank dito lISs UMlJav B 500 V k 4I Kasvereeti dito IlSit It4HN I Esr m dtte W Nederi Bank A MI IMS RB tXAMt N H Mn J Itott B Var aan T ent b B A A A MSd 1 U IWH 1 1 11 litH ly ish iBdntf SIlH as 97 l t MB lalH nm IC3 Ml l MS UI 1 8 3 S 3 ia M4 e uc H 10 t3B SU Mïvt 115 t 115 10 113 lutH Als Nortt ew A A Dr M a A 4 Superf At t Screw W a Ba Marf Pabr V d B f MS MS G A T d B p A 1 0S Dt o B wm Berk a Pa Ala S1 e T aaad C erti r Scbc w Gouda fltear dito Gruvtar cit Zn A pref Apd Dtto B r r td S I Heemaf aar d Heinek aand Hero Cons aand roP St It f a HoIIardla aard Holl B t Ml A Ho dr n k A Ho Klliwt I A rnt G w B dt o Intern VUe A K F Bemes dito T to pref ICoa i £ BB b a K N Ron OT do Kon N routl A K Br Sthee n do Kf enschoof NV de t t v Br en U C IWH Wl 4S m m Ml ISOc pr aand mie Isa C prA 3o 10 81 C pr A OoiaisSICpr A Lvenpr U er Ml Mee f d Ned B C T a N G en S P aNed Kabet W K Schb nlldtka N st Keyiar A Pn C oei I TS na s Xb t m iTwt was sat a 144 1M IW 1SS I3B t JS ISSH MT 13 IS3S 141 144 1 S affe t C e A Rot D Mt Schelde K M dJ 1 aiSH ei MS MS 175 S draM n d C r en d to SrfBts tramrf t Stokï W4W a jstotv rsoo iaasd Stspirn 9p da Stork dita T Un ra P ef A ttr Asph f G A Ver B b aaad Var C3i I aaad Dtto prcf Ver Gif MBvA Ver Pf T Ge der Dito dito p aaiMi Ver N R iab a Ver Tojwf d to VlKttnsen K d Bi aa m i g trakliar naat i w M V A j M ai MIM Pai Aat PMItpa G a A OU Pret AB Uim at c m m a n Aaa Beaatara A C S IO sa Aaa B cv prat a Am Xar artd W C Aand i Am Keka C ML Anac Cap C M Bathl St C e ItidL Cbryai corp q Caniai Mr Cat C MX MS jH lWt ws w MM M lit WHSIS CRiiac c C R in Narlk AaL Aa C A O Kana Am B A CJA Wir Steel C T A Ha Stataa Staat i Si St ft ai è Bé è U llt 180 154 M 14 Ml nsH iW MO Ml O S r C C c I South C w M A R U Marut A cy C A Ba o Car C Oaat Bcrnaa dtm pral Pau Oae PetIno Mn C Aand iam Fe M Maat Cam OU Cy C e 5 ia Ma A Aand a 1 A piut p 4 c Was Slaet 17b C a W M r Vat Am OU C e W idam MS SeaeepeaanaaaaaaiMaM HaU Am Jav C3tUBa apas Mtn uUm Km Hm Si MQid Km Fwerr K id Mcd Scaccp Ln tA RoUerd L 03rd i dam 9C atrv act iied ld ütt atarr atar Cy C V l A HaHdc aV Arrs iavaseba Ctfa j c42 N lnd S Ua Var V r t C M Hi XttH B C ea ii aatn S a M A IM Oei At M IMH Guru en Sctt A imt MN 1 Cr cnHvJL A m 3BI aoïH Ke4 Wtl H A m Bil Sm Ie n b SM W Oito U A 4Mi 4 Baccen M mS a Slsckap TJËi a xm 13 PetraL aaAafaaariBaea Drd Ptr IC xA m zbh Kt N PviT fM f IWOM A 3R MIS dlta C V A MS aa uooa a enim m Ilirakar PM A Mi Sui a O 4 10 a C JL 4e Heua Rubber a I9 k 1 Ind Rubh C m ITS ia caoutcti MS Ptear er R Mft RM aittara ftp 1 swan fMbi 78 m t ai aaaMia Ml Zuid l r aicar 75 S eepTi n iaalae intt a Poxnesa enAM m IM Mn Zeev aasa 104 N ev Good A 9 J J 111 MIJ Ocs xce A 1G4 Baedelae A Mi H 413 Kr an Suiker A BS ia Pairottan A MO i Sttake C t MD A I9 at Ti waa liestan 96 V Arccdstouri X XA 8e i k A w t Soek LAsdb A Amst Ifef C A 7 Barj Thee i A G a pa a Cit Mii PaSkcotam Teba 4 SÜ a i Nap iuC Mn H ta tiTit A I5H Sedep C lt A XS X Rri n S Cu t A 19 19 Teiata P e aa lO MS W JnaTlieeCMS w a Cutt Syndic K sTe Ca Ml 2St Wchlef Are ITS 1 4 WJa aKl aC M ia Ottii SS KT 131 s vm m m m ms lËs Waattk Vim A Bg Afca fA Tbkalaaai IM Batav S8q A OaiS8 è isas C V uicm SeaainBan lid idea ilsoil k Co C A Ba t aa H aMai M IDS MS I SI 389 134 XS tt l 3RS an i as Geer E W en W D o P ef W A Oouda Kaaab Mq Hautn A b ta A Bouth JoRSas A Hotï h Pont A Ma e Wil A On 9a8MTMS A 1 M T Bav A Z Saa MteCvA ba ap k Oh a C 18 a tLisoi Oaat C o N Vark asr CvJt Mauye RW as c A Soau nas o da l ailaw Ol sas 4 B lt DM Spaar A JS4 IH Ml W ttft u K 1 M Spar M AAtrt T CveAkaniCS Ct A K C SoutA R Caide prcf a Ji aii Dito Cert tr f A La Pae CefA Ged Tar MtJ Kmbrt Sl tt M I3i ISU l Dtto pral A 48 la atir A MH s O Ia Sttr A m San Jaaaa A ik e Oerlbae A ITS Soerajoeda Stü SS Sas Kubb out Vfr lad Cu t b4 Pro aRSatM 2S a 4 k ê Oo traaik iSaS r M as C aA isat e ra m aa m sa aa A Hé m usscs ra P ia ld HMa tra at p iaaic ia as k IA lA a am t ttt M lA iMseara M ai K Kaana uoitB Kaaw aM jl as h Dtta Naua AaiA aM a ai rarke uyl aa c 0 KaU üjJi M 1 M ia sa Dna Aw urn SI thmtaranaii ab a sa a ranenjtd LC C A aN SB er KaekoiA C A óïr n a SM 4k K Rtlhre 11 IUi 4 Bl V a n a Dlta i aL 48 s Ver D SlaéeaL O t s IB eayr Byp aaW t D iai e 4sm O T ai MH t aeBk Beriat ML S Uil m M m MW HanaaBal Bartbaa OW S m fS f aa ik Akt Gaa OW N th Klka ÜBMB ObL 9 r H Ml Staawaa aai RMka Ok a a ia iwa kr OM f IMta aacta A M OM n tt VKtar OM 89 V al D A SL OH f i ia WKla m m 9 Oki 9 am OM Iki 4 u rarli ill una aaaA M s Saawaa aa IU 4ka aand aa Var GlaMBUXt Patr aaiaA n t tWalanStatI Aks Oaa aaaA aa m ci BAaa £i si9nm ala a k aa i n i av SS M MB UmAatk wy aaia aa Paaa lauda acfcoMSaai M nma IntainM aakaMaail taa Zlaty jmff U a i i l laÉHsaM I alltn rraaaefca Iraaas SNA