Goudsche Courant, maandag 31 maart 1941

TWEEDE BLAD MAANDAG 31 MAART 1941 BaroidsMda Promotie op de Ambachtsschool Het W€u voor de baiteniongens door de verdiÜMtering d ii moeü h jaar maar s hebben deh er kranig doorgeslagen 17è i erlliig n van d dagichool n 53 van dtt avondscKool ontvingen haf ndipioma CTA PailEOWS SoccMToUe in Mganda ftMntTnnrf Tan Redding hrigade LEEBBN U EEN H SLOBCKN TEGEN VEBOBOiKEN Mag Blt4id kwnen in ons land jaarMn tal van verdrinklngsgevallen Mor de Nederiaadsche Bond tot het icdden van drenkelingen itelt zich tot taJrii hienn zoo snel en zoo goed mo 4 k verbetering te brengen Om dit Mnven ook in Gouda opnieuw onder de aandacht te brengen hield de a 4ceUng Gouda Zaterdag in Concordia een propaganda feeatavond welke aeer druk bezocht was Het welkomst en openingawoord weed gesproken door den voorzitter van 4a Goudache afdeeling den heer F Lafeber Hü merkte hierbij op dat men voor het redden vervoeren enz Tan drenkelingen ii aangewezen op ket particulier iratiatief Op dit gebied éoet de Ned Bond tot het redden van érmkelingne goed en nuttig werk oral in dezen tUd nu door de d a tat em ia misleid velen te water geiMkte De voorzitter noemde invoetfav van verplicht zwemmen o a op de ctiolen zeer gewenscht daar hierdoor 4 opgroeiende jeugd zonder uitzondeIteg de zwemkunst zal machtig worécB Men kan zich zoo zeide de heer l tfeber nog verzekeren tegen brand neevallen ziekte iz Tegen verdrinking kan men zich verzekeren door zwemmen te leeren en zich daarvoor aan te sluiten bü de afdeelinf Gouda van den bond Spreker besloot met de opwckkingf dit nu te doen Vervolgens werd opgevoerd de revue Wat zeg je me daar van Deze revue bevatte vele komische icfaetsjes muidA declamatie en vanzelfsprekend ok de noodige propaganda voor het IVfMend zwemmen Na een aardige proloog werd als ente stukje J e tragedie in de flhnitodlo zeep goed oprevoerd Deze eheta bracht onmkldelUJk een vrooUlke stemming in de zaal Nadat de keer L de Wit had voorgedragen Dr eWtunansee werd een tweede schets ten tooneele gebracht Dp Feestxeiff waarin een gehuurde feestredelaar op een familiefeestje de verkeerde tHcst ople st wat tot amusante vergtesirgen aanleiding geeft Het eerste optreden van een keur oeg uit de afdeeling Gouda van den bond was min of meer te beschouwen Is een openbare les Op bevattelijke wijxe werd aangetoond hoe het les even in zwemmen toepassing van tamatmatige ademhaling en vervoer fan drenkelingen geschied i Mét het optreden van de amuse KDtsband Les Picianini s die onderleiding van den heer Karrend Vlag tan aantal moderne songs ten Khoore bcMbt werd het eerste gedeelte van dB revue besloten Na de pauze op ide hetzelfde en emble het programma met een goed itgevoerde Russische ballade Ter afw eling volgde weer een komisch leelstukle De eerste patiënt waarin de moeilijkheden van een pasbeginBcnd dokter on kluchtige wijze werden altgebeeld Hierna kwam een dermerï succesvolle nummers uit der revue nameUlk het optreden van de JIotsifnotsers Een zeer origineel nspmble dat uitgerust met de meest a nd rliif e instrumenten enkele behftide nummers trachtte weer te geven Daveron werd om deze geestige p rodl elachen 1 Een aantal bevrijdings en vemiersgrepp werd gedemonstreerd door do fceurplcg Les Pidanlni s kwamen no enmapl oo het tooneel en daarna volgda ée finale van deze welgeslaagde Na aflooD was er nog geruimea tijd j veF f5r dansen op muziek vaa het ispirble n e Sorrow Expellers ffPAARPOT MET DERTIG GOIAEN ONTVREEMD Een bewoonster van de Schdtema btrat heeft bü de politie aangifte gedaan dat Zaterdagavond tijdens haar cfwezigheid een spaarpot met dertig r klen uit het dressoir in haar woning ontvreemd Het raampje van de buitendeur stond open zoodat de dader door dit raampje bij het alot is gefcomen w AT AAR ANNEER Xhaila Theater Op het tooneel Opvoering non atop revue Lachen zonder bon door Het Lachcabaret Aanvang 8 19 uur Beanie Bioscoop Boefje met Annie van Ees en Guus Brox Aanvang 8 15 uur Sehoawburr Bieaeoop Eenmaal yes eenmaal no met Hagda Schneider Lucie English en Paul Kemp Aanvang 8 19 uur 31 Maart 6 8 mr Ambachtsschool Tentoonstelling van werkstukken en teekeningai leerlingen dag en avoodschoot 1 April 7 30 nor Kunstmin Tooneelvoorsteliing Vreugde en Arbeid opvoering Niet voor de poes door Tooneeigroep De Voortrekkers Z April 7 3 nor jGeref Kerk Spreekbeurt ds J P C ten Brink Lfidensmeditatie t April 7 38 D Ned Geref Gemeente Spreekbeurt da Joh van Welzen Z April 8 oor Daniël Cursus E H B O 3 April 7 38 nor Vrije Evangelische Gemeente Bübellezmg en bidstond 3 April 7J8 nor Bennie Voordrachtsavond mevr Zeilinga Doodeheefver voor Volksuniversiteit over Van Hooft tot de modernen S April 3 onr Bennie Goudsche Gla zendag mleiding pater dr H Hermann over Twee glazen geschonken door Norljertüner abten tentoonstelling van reproducties n glasschikleringen en literatuur over de glazen 7 April 8 nor Ons Genoegen Algemeene vergadering van aande lhouders N V Sdiouwburgbioscoop Cïouda April 11 nor De Zalm Openbare verkooping onroerende goederendoor notaris K Zeevat April 7 nar Stadhuis Vergaderingvan den gemeenteraad April 8 9 nor Oosthsven 10 Zitting adviesbureau Ned Vereeniging voor luchtbeschermmg O April 8 nnr Daniël Damescursus E H B O 19 April 7 mir Concordia Uitvoenng mannenkoor Gouda s Liedertafef met medewerking cabaret trio De Vos na afloop bal 23 April 7 nnr Nienwe Schonwbnrg Concert Amhemsche Qrkestvereeniging onder leiding van Jaap Spaanderman solist jëorge van Renesst piano APOTHEKERSOIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek E Grendel alleen Prins Hendrikstraat 19 Afsluiting Dubbelebtiurt en Veerstal Van a s Woensdag af zullen de Dubbelebuurt en de Veerst voor het verkeer met motorrijtuigen en aangespannen rÜT en voertuigen worden afgesloten in verband met werkzaamheden van de waterleiding en reparatie van het wegdek van het Oude Veerstal Het doorgaan ie verkeer uit de richting Rotterdam zal worden omgeleid via Boschweg Vorstmanstraat Prins Hmdrikstraat Wachtelstraat Bolwerk 9n Kattensingel IN HET DONKER TE WATE Ten gevolge van de duisternis is Zaterdagavond omstreeks kwart voor twaalf op de Westerkade de heer G v d Sloot uit de Tollensstraat te water geloopen Gelukkig is het daar niet diep zoodat de drenkeling zelf op den kant kon komen VERGADERING GESaENTERAAD De eerstvolgende vergadering van dM raad zal worden belegd tegen Dinsdag 8 April des namiddags 7 uur De Ambachtsschool beeft Zaterdag haar grooten dag gehad de jaarlüksche promotie van de leerlingen der dagschool en het uitreiken van de diploma s aan de jongens van de dag en avondschool Telkens opnieuw is dit een bUzondere gebeurtenis in het schoolleven Dan komen het bestuur autoriteiten directeur en leeraren de leerlingen en ook ds ouders tezamen en zoo groot is de belangstelling al geworden dat men voor deze promotie van de school naar den Nieuwen Schouwburg heeft moeten verhuizen waair Zaterdag vrüwel geen plaats meer onbezet was De wethouder van Onderwijs de heer W Sandberg en de gemeente secretaris de G J 1 Pot vertegenwoordigden het stedelylc bestuur en voorts was o a ook de coiBtnissiaris wn politie de beer C Hess aanwezig De roonitter Het is behelpen geweest maar het Is gegaan De voorzitter van de vereentjin De Ambachtsschool voor Gouda en Omstreken de heer P D M u y 1 w ij k constateerde in zijn overzicht over het afgeloopen cursusjaar allereerst dat de jongens die nu de school verlaten zich het grootste deel van hun leertijd hebben moeten behelpen in minder aangename en minder goede lokalen De om standigheden waren nu eenmaal zoo dat door de bezetting van het schoolgebouw in den mobilisatietijd de lessen over verschillende gebouwen in de stad Verbeeld moesten worden Het grootste deel van dezen cursus sinds Juli had men echter weer de beschikking over de school Met JKoldoening kon de heer Wuylwyk vaflsteBen dat het onderwijs by al het behelpen niet geleden beeft directeur en leeraren wien hy dank bracht zyn over de vorderingen tevreden De jongens hebben zelf een schaftlokaal gebouwd en ook de verduistering van het schoolgebouw met zyn 1000 M glas verricht Een extra pluim kregen de bultenjongens van den voorzitter die ef op wees dat voor hen Je winter wel buitengewoon moeilijk was daar de duisternis het fietsen niet tot een pretje maakte ZU hebben zich flinke Hollandsche jongens getoond met durif ui voor geen kleintje vervaard Allen waren steeds op tijd aanwezig en in dit verband merkte de heer Muylwyk nog op dat het controle systeem ract de penningen zooals in de fabriek gekit goed heeft gewerkt Over gedrag en vUJt der leerlingen valt niet te klagen De jongens die niet gediplomeerd ziJn en die niet overgaan wekte de voorzitter op by den niuwen cursus extra hun best te doen Laat lauwheid en onverschilligheid vareSi Teide hij en toon je kerels met handen aan het lyf De voorzitter deelde vervolgens mee dat de groei van het leerlingental blijft aanhouden De nieuwe cursus begint met vijfhondeixl jongens vijftien moestan wegens plaatsgebrek afgewezen worden Als het schoolfonds voor bijzondere doeleinden het toeliet zou het bezuur aan alle leerlingïn van de avondschool een extra prijs hebben toegekend Door de duisternis hebben zij zich niet laten weerhouden trouw te komen De heer Muyiwijk besloot met een opwekking tot de jongens met toewijding en energie te biyven wer ken om daarmede de grondslagen te leggen om nuttige bekwame en ordelieyende leden van de maatschappij te worden Vervolgens zijn de diploma s en de uit boeken bestaande prijzen uitgereikt en voorts werd de bevordering bekend gemaakt Bü de prijsuitreiking bracht de voorzitter een speciaal woord van hulde a n den leerling D Plomp te Bodegraven die de avondschool me t het einddlploma gaat verlaten en die zoo hard gewerkt heeft dat liij in deze viJf Jaar tweemaal een klasse heeft overgeslagen Een woord van i directear De directeur de heer S w a nevel d gaf de jongens die het einddiploma ontvingen een bemoedigend woord mede Er is hard gewerkt en de Isefaren en de leerlingen hebben het niet gemakkelijk gehadt maar bet weik is met plezier gedaan en er was een wedijver om het beste te leveren wat geleverd kon warden Dat bewijS de tentoonstelling van teekeningen en werkstukken welke expositie er weer fijn uitziet en een stijging in de afwerking toont Prettig noemde de directeur het dat van de ouders sooveel waardeering voldoening en vertrouwen wordt ondervonden Van de gediplomeerde jongens der dagschool komen er 4S efgener beweging nog en jaar terug om zich verder te bekwamen De andere leerlingen spoorde de heer Swaneveld aan de avondschool te bezoeken om in de theo retische vakken en in de pracktijkles sen kennis op te doen Z kunnen ook doorgaan voor toelating tot de M T S Voor de jongens die van school gaan zal een speciale cursus van drie maanden in electrisch of autogeen lasschen worden georganiseerd ter verdere onderrichting in dit belangrijke vak waarvoor de school een modelafdee ling heeft t Is moeilük om aan den slag te komen maar richtte de heer Swaneveld zich tot de vertrekkende jongens laat jullie niet op zij drukken en houdt vol Vergeet de school niet en zijn er moeilijkheden kom gerust bij ons praten want wij vinden het pret tig jullie te helpen En overigens eindigde de directeur kop er voor en zet door De heer Huylwijk heeft daarop de bijeenkomst gesloten met de jongens die de school verlaten geluk te wenschen met het bahalen van het diploma en de ouders dank te zeggen voor hun medeleven waarbij hü de jongens opwekte om waarheen zü ook ultvliegen den ouderlijken band niet te vergeten Fraaie tentoonstelling van het werk der jongens Aan de promotie is steeds egn tentoonstelling van het w rk verbonden en ook nu waren tal van lokalen van de Ambachtsschool ingericht als expositieruii te voor de werkstukken en teekeni igen die de leerlingen der dag e i avondschboi hebben gemaakt Het r ultaat van een jaar schooltijd waS edercan een aantrekkelyk geheel Een expositie als deze geeft een uitstekenden indruk van de degslükheid van bet onderwijs op deze nuttige school en altyd opnieuw staat men verbaasd over het fraaie werk dat de leerlingen reeds na eenige j ren sohooL bezoek kunnen maken De tentoonstel ling is een bonte verzameling van omvangryke stukken eh fyn detailwerk en groot of klein het is alles knap werk dat spreekt van de toewijding en bekwaamheid zoowel van hén die het pnderwijs geven als van hen die het volgen Ook ditmaal was de tentoonstelling een attractie Veten h ben een rondgang door de school gemaakt en met bewondering gezien wat de leerlingen onder goede leiding hebben geleerd Het bestuur en dii genoodigden waren de eersten die een kü l je kwamen nemen en na hen hebbra tal van ouders en belangstellenden een bezoek gebracht CMiplomeerdea en bevwderden Hier volgt de lijst van de leerlingen die gediplomeerd en bevorderd zyn Timmeren B Acbterbert J C V d Berg P L J v d rg G Beukers 3 Blom A Booglerdt C jr d Brink A C V d Oool J Ónaband C A d Korte G Krananburg A de Lange H Liefhebber M ïferbis J P Vergeer T de Waard K v 1 Willik J F Baas aant 3e jaar volgei onderwijs Niet gediplomeerd 4 H e u he 1 m a k e n W T Bi nnik A V Duur E W de Keyier Ph C Kuüleniburg G Ruügrok G Verburg C Verweü C Vreeken Niet gediplomeerd 2 Schilderen J Beukers J Buitelaar G L Droog J C La Grand J C den Hoed W C v Holst W M V d Haat G U Verzaal W J v Dam M A Tems C J v Roasum aant Sc jaar Smeden ankwerken 2a H Bakelaar W Bol H J J v d Bos W Bos P L Bouter A Duran J Ooornekamp J H Ganzeman C ML Hendriks J J Hoogendoom H Jonkman W N V Keeken G T Metselaar F Ch Remeüer C K Rietveld C J Rietveld L H Rietveld F v Schalk q B Schouten J C Snaterse A v Veen A Geurts aant 3e jaar J L M Qoorissen aant 3e jaar J E H den Negsel P G S Bruüning Niet gediplomeerd 2 Smeden bankwerken 2b B V d Berg P Blok W Brouwer Pi de Bruin H L Bubberman B Buurman C V Dijk A Harreman F C v d Heuvel J A Ko endr8aierJ J v Leeuwen A Leuvenink J P Looren de Jong T Mantel T v Schalk A H V Schalk B Slappendel L Vink R A V VUet J H V Vliet G Heinen L r Dam J J Sele aant 2e jaar B J Grocneveld aant 3e jaar H C v Leeu wen aant 3e jaar A A Ernst Niet ge dplomeerd 1 Smeden bankwerken 2c A B fen W J V d Bos A v Erk Th J V Gennep T v Greuningen W A v Heynngen N J de Jong C Koops E Rietveld A I v Ryn J Schouten J Stubbe l J ir Unen A Verboom A Verhoef W Vink A Vis J C de Wild J Both A Heü aant 3e jaar H de Waard N iet gediplomeerd 3 Autofaerstellen 2a G E v Aken A M F v As W v Bemmel L v d Berg J Boon D Boot Mf T Both P V Die J P v Dyk J J Gerts B B P HesseUng R Klein S Lissenburg P Mak B A Noorlander J A V Hun D Schipper A Swieb G C Verlaan J J v d VUst H J v d Zwaluw Niet gediplomeerd S Autoherstellen 2b J Boer M Both C Doomenbal H Dullemond J v Dyk J F Furrer N v Hertum A F Jonkheid J Klein E Langerak G Lekkerkerker M Oosterwyk M J M Siebes M v d Starre P Wiltenburg C W Zuidam J v d Stteen aant 3e jaar B Schouten aant 3e jaar K Mayer Niet gediplomeerd 1 Electro te chni r F C O v Arnhem J Buys Th W Dessing J H V Dorp A Groenendyk J Hofman C M Janssen L F v Kersbergen G Lieftink J Looren de Jong J Lyster P v d Nent J v Noort P Oppelaar H Sanders A Schenk K Smink A Spelt H J A Thorborg J J Toonen p Verkerk L G Wessellng E Groenendaal H Riemers A S Scholier E Jonas Prüswinnaars G Beukers H LiefheMer M Merlxs C Verweü C Vréeken A Baaa A Swieb M Both H f A Thor rg H Riemers Gediplomeerde leerling AvondNijTerheidsschool Klas 5A P Berlyn T M F Hooft C Idenburg A P Valkfaburg J Vermeer C J D de Waani A Woudenberg G J de Wit Klas SB C J A v Braam G Brem M v Buren M Dhondt A v Eyck S P Janmaat J Kooistra M V Leeuwen D Plomp M Schiebroek W H A Verkaaik L D v VUet J v d Zaan Niet gediplomeerd 1 Klas 5C J Bylaart C de Jon W L Noorlander A M M Siebes G C Sliedrecht Klas SD D v Dam C W Duym M G Nielen A Scharloo G Sno A Stuurman A L Tillemans H Toonén Klas SE J A Berkouwer E J J Erdelman J Grootendorst A Poot S Rapis G V d Ridder M A Stravers Klas 8F G Piket H BaUering Ó Blom A Hordyk J v d Pannejf W j Vergeer A Pottendraaien J A de Knoop M Losve J Meülink C de Waal J v Weerdhuizen Prüswinnaars A P Valkenburg S P Janmaat D Plomp W H A Verka k W L Noorlander A Poot voor ijirer U A Stravers O Piket Van tImmaraD 1 aar t D r vermeq u de Waard Nitt be Van meubelmakea 1 ni P Dullemeüer U A Faay A Gaarden J A d Klein J de Dam P V Dak L J P GroanewUki C Groenewoud G A v d Hea J a V Hot B da Jong Kappetijn Il Kmk N de Lange J J Nederhdb P den Ouden A Th Romijn J Schep B r Schotte G a Schullenberg aTsUb eriand L J Smit J Th Sttsankamer B Verboom H M VaricleU J Verm D de Waard Niet bAswiT r 1 A v d Je Knegt A V Leeuwen P Molenaar Niet bevorderd 3 W Duhen W Hermeoet P v d Spek J Verduyn Van Smeden bankwerken la n a a r 2a W J Anker J v ArkeL 6 J V d Berg A Bil J M Blom A Boönstoppel G M Both C A Brand B V d Kaa W J Kaasschieter J Klerks F Koudstaal J C Lakerveld A G V Maanen F M Schouten M B Stolk G N Veerman F Huisman a J de Bruin J G Keüdetler Niet bevorderd 7 Van smeden bankwerken Ib n a a r 2b P Blok W Booy A v DUk P A V Grondel J de Jager R H Kennis D M ICUp P Koudstaal H J W de Kruis tt v d Maas M L Muitaart A N pn A V d Stam T Toes C G F Tuineburg L Verboom Th a Verby Th F Verkaik A J v Vlieli A V Breene Niet bevorderd 9 Van smeden bankwerken lcnaar2c M Boon J v Leei wen ai j u J Rut k jrit V Eg K A J de Bruyn D v Dam J Otoen Z A M V d Kaa O v d Kist J G BJichgelsen J W Roepers L J ting J Veer G T J Verkaalk V WUnga rden H G Vos T mond J V Tuyl K Hoogendük Nietbevorderd 7 Vaii autoherstellen la naar 2 a G v Bemmel M Benschop J v d Berg H Bezemer J Buytelaar J Domburg J H Gooyaarts H C a de Groot A J J v d Klein C Kleiweg J V d Laan C T D v Loon G M MerkesteeUn Th Oosterlaken M Oosterwük J H Schoemaker Ultee H Uiterwük A v wyk Th da Groote A v Leeuwen J J v Oppen D J Valkhoff Niet bevonlerd 4 Van autoherstellen Ib naar 2 b J Ales J Barendrecht C v d Berg G v Bergen Braven boer G D V d Broek W P Busker W Dijkstra C H J V Geest J W te Hcnnene J den Hertog J v Holst L A Imholz M H Kastelein C v Kempen H C de Korte J C Loencn C H Lok W Palsgraaf F Pek A h Verkaik A N Vervoort J v VUt A J VosHol H G B V d Water E A v Wensveen Niet bevorderd 4 Van electrotechnjek 1 na ar 2 H S Altcna K J Bakker J Bosma H v Dük W H V d Ende L J v Gent D de Groot J H Hoogenboom C Hoogendoom J H Homes J L in t Hout W V Keeken A G M Kelder B Korevapr J J G Lagsrweü J M Mul D W Polderman J Slinger N H V Steenbeek H Uithol K v Wilgen R W V d Wolff P C den Ouden G H Bresser J Grevenstuk G J vaaHof N Kloet A A Vermeulen Niet bevorderd 6 Prüswinnaars N de Lange B F Schotte P Molenaar P v d Spek F Koudstaal J Veer J v d L an H G B v d Water D W Polderman R W V d Wolff De S hakel houdt haar jaarfeest WELGESLAAGDE AVOND MET GEVARIEERD PROGRAMMA De afdeeling Gouda van de Neè Chr Jongelieden Geheelonboudersvereeniging De Schakel hield Zateravond in het Blauwe Kruis haar jaarvergadering De voorzitter de heer J V d Brug opend door te laten zingen Lied 6 uit den Schakelbundel waarna hy voorging in gebed Na de Schriftlezing heette hü alle aanwezigen hartelyk welkom Jn zün openingswoord bracht spreKer het werk der Schakel in verband met enkela teksten uit Lucas 9 Hierna werd een lied gezongen uit den Sciiakelbundet Mej S Zeelte declameerde enkele gediraten o a Va top tot teen Het volgende punt braoht de jaarverala en van de secretaresse mej Zcflte tevens depAthouder der dl EUILLEI UN Nadnik fiiPSY OOn ElffT EEN 6EHEIII riet waa Bob Hunter Hü zag bleek en begroeHa zUn vriend met aan hoofdknik Hoe gaat het met GipspT was het rsM dat hü vroeg Ik heb haar nog niet gerien Is r nog nieuwst Bratt waa vaamorgtn al vroec Mi me om een ondersoek ia te atellsonaar de nachtelijke inbraak Ik ben werkeiyk nüdig op je Jim dat Je ttmm dat nu ook weer verteld bebt Ja hoor eens je moet me niethvalyk oemea antwoordde Fox verontwaardigd maar ik kan toch waarachtig de politie niet buiten een fefaeurtenis lateo welke kennelük met daae belangrüke zaak verband houdtl Wat heeft hü gnegdT Het anderzoek was nog niet a fahwpen loea ik weggfaig De vemielh vaa Qlpay s toto had vooral x in wtm beinastelUng HU wist bii T ook aiat wat hU daarvan moaat fUliitaicbt Ja iimnar 4 dat ik tnaaeiwlil aan een uit w iroede b dan bibraker omdat hü niet vond wat hü zocht I ei Fos londer veel overtuiging Bratt zal ook wel tot dat inzicht komen Hééft hü zich niet in dien geest uitgelatenT Huntw schudde mismoedig bet faotd Nee hü was mo zwügzaam alseea oester Hü zei wel dat iiij van plan was hterheen te komen om Irene Fancy een verhoor af te nemen Jim overlegde of hü zün vriend van den nachtelükoi rit met Gipsy s auto zou yertellen maar tenslotte leek het hem beter daarover voorloopig te zwügen Die zaak kon wachten tot de konut van den inspecteur Hü had zelf reeds vastgesteld dat de wagen niet op zün plaats voor de woning was teruggekeerd en evenmin in de garage stond Dit feit nam hem zoozeer in beslag dat hü zyn vriend slechts verstrooide antwoorden gaf Wederom werd de detu geopend en ditmaal trad Gipsy Dott de kamer binnen Zü werd door de beide manKen hartelük verwelkomd Bob Hunter akm haar hand en keek haar onderzoekend aan Hoe gaat het er nu mee OiptyTJe hebt toch geslapen hoop ikT Met behulp van een slaapmiddel beel goed zaUsl Fox en Hunter bedienden het meisje met zooveel voorkomendheid bQ het ontbüt dat s9 er verlaten onder werd JtMcaoa JuBla behandelen ma als een ernstige patiënt De word Vteen gruwelüke manier verwend ca ik ijpal me toch heusch al weer volkomen fik Jim ik was vttn plan vandaag een t ezoek aan je oom te brengen Hü heeft me Immers gevraagd om te komen Hoe laat denk Je dat ik het beste kan gaan Ik stel voor dat we sameifi iiian Gipsy Ocm Tobias heeft mejrow delunch genoodigd zei Jim trotocllr Hü verimeukelde zich bi de verbaasde gezichtoi van het tweetal Heb Je je dan weer met hemverzoend Jimt riep Gipsy Wanneer danT wilde Bob weten Vannachtl Tjonge dat ia een felicitatie waard I Dan gaan we dus samen naarden notaris Denk je dat liü me iets vertellen kan over den man die gisteren zoo plotseling uit de loga büGreyman is verdwenen Fox wierp Hunter een veelzeggenden blik toe Eens zal Je die geschiedenis toch vernemen Gipsy zei hü dan Hetdunkt me daarom hel beste dat ik Je maar direct de oogte breng Oien vreemdeling is iets ernstigs overkomen Wat is er dan met hem gebeurd Jim vertelde in het kort van dea moordaanslag op den man die den vorigen avond in het Honico Tlieater e n brief voor Olpqr had afgegeven overbreogM en Gelukkig is de arme karel niet dood baakwt 1 Bratt hsafl ham hat Bet ldahem gaathuK lata zal Je ir rmöedelük straks vragen ham daarlmÉi ia jTffgemUm Waarom Omdat alles moet worden gepro beerd om zyn Identiteit vast te stellen Gipsy r Niemand weet Wie de man is Papieren ht i iiü niet bü zich Misschien heb jü hem wel eens ergens ontmoet Bratt houdt hem voor een zeeman wat scheelt je Gipsy Het meisje was plotseling doodsbleek geworden èn beefde over het geheele lichaam Ik ik kén heelemaal geen zeelieden im fluisterde ze En myn zenuwen zijn nog een beetje in de war Dié on ukkige erfenis Ik zal er voor zorgen dat e niét naar het ziekenhuis behoeft te gaan Gipsy viel Bob Hunter haar haast g in de rede Het spüt me Bob maar ikvrees dat de inspecteur daar per séop zal staan zei Fox ernstig Het bezoek behoeft overigens niet laihg te duran Waarschünlük Is de arme kerel 6og niet eens toUbewturtzün gekomen Gipsy zuchtte alsof ze zich Van een zwaren last bevrüd voelde en ènt ontging Jim niet Zü nuttigden verder zagend het mtbüt Bob verhwr het meisje büna geen motnettt uit het oog HIJ waa stehtiiaar ongerust De atmosfeer iwaa geladen met een nerveuze spanning Bat was alsof elk van de drie Jong maasehen iets verwachtte dat gean hunner durfde nitsprdtaa Gipay Dott was tenslotte da tente dto bat nritiai vwbraki Waar bluft Irene toch vroeg ze Ze is anders fltyd zoo precies Toen de d ur eindelük opnieuw werd geopend keken zü allen in gespannen aandacht op Maar het was ook ditmaal niet Irene Fancy die de kamer binnentrad maar een slanke levendige Jongeman de Fransche schilder Raoul Briand Zün vroolüke lachende oogen gleden over het drietal aandè gedekte tafel Daarna dri lde hü met kleine pasjes op Gipsy toeen kuste haar onutandig de hand waaibü hü Bob ter èen knlpoogjegaf Briands gewoonte het Jonge meisje met een handkus te begroeten wekte telkens opnieuw in hooge mate Hunters Jaloezie wat den schilder natuurlük niet ontging en hem aanmoedigde deze ceremonie zoo omstandig thogelük uit te voeren Voor Fox spottende opmerkingen dienaangaande vond hü steeds een passend antwoord en dit droeg er dan toe bü dat het ontbüt gewoonlük Werd ingeleid door een vermakelüke discussie waarbü de kwln agen over en weer fUtsten Ditmaal echter ble het stil Briand tiiok verbaasd tun w dg brauwen op Wat is er aan de hand trvroeghU Is het geselschap slacht gemutat Als Iemand Jou slet Briand b dat werkelük feen wonder zei Hunter nüdig hebt je weer asas aiatfeschorsnl Da schild veraebesn gewiMnlIi M igrtM aakefcalaiU gekle fi tt ta fel maar Hunters aanmerkingen op zün toilet deerden hem niet in heir minst Dat heb ik vandaag bü hooge uitzondering vergeten amice Vergeten die is goedl Op dat punt ben Je werkelük ongeleotiük ver geetachtig Er zit toch ook nog eaivdame aan tafell Bn een allerotmrmantete zelfs die met waarlijk beD jnemice groot moedigheid mijn lutige tekortkoliiingenover het hoofd zietr riposteerde de Franschman galant terwijl hU eetfpoging deed tot een tweedeahandkus Hühter duwde hem echterop zijn stoel terug Blijf zitten BrikndI zei hij geërgerd Naar mijn smaak sloof Jaje te veel uit met het geven van handkuasea Dat is la Amerika geen feawoonte Jammer voor Amerika en voermij Vindt u ook niet miss Dott Maken Jullie toch geen ruzlalIk ben vandaag niet ia da stemmkldom als bemiddelatrster op te tredia En Irene la er nog steeds nietf Ook Fox begon nu ongeduldig t worden Ik ben in staat baar voor batontbijt te gaan halen bromde hi Ze zal nu loch wel op zün Dat lijkt ma zeer twijtelachtlamengde Briand zfcdi tai dtt nlaowe f pr La beU trana moet vh nacht haal Kat tb tü komafi Hl batar MMgA pa rmmmrtm noMm 0r rft mr alp l