Goudsche Courant, maandag 31 maart 1941

JK SPORTNIIUW De tweede klasse rs Emma ongeslageo kampioen Quiclc met 3 0 géslacen pfe = = Sparta s winnende goal kwam een seconde te laat i Gelijk spel tegen D H C na opwindenden strijd P3V Juliana NAC LONOA Eindhoven MVV NOAD BW WlUem n Helmond Llmburgla Roermond fnoc tota Dt Oeiftsehe verdediging in 4 tierdnikfcinp Het aantal beene op dexc foio ieert tut Üer vüf D H C tTt het geweer zijn om iHer Spartanen tegen te honden Spaaaeiid epwlBdend aenantleaecL SSIedaar In drie woorden geachetst de strQd tnaaehea Sparta en DAC welke eindigde in een gelQk spel van 1 1 een reanltaat waannede beide vereenigiagen tevreden konden kQn al koatte het den Delftenaren een aeer waardevol pani au Spnrln haar laatste Iheoretiaeh kanaje ep dea titel in tJi llr 115 1 II l lm ost 33 JO stellen afjeftfng wlja d d ep pennltif irijn Dn oorstellen vaA de waterpolocommlssil b bepalende dat dspiranten beneden T3 jaar in het geheel niet en die van 13 tot 16 j ar slechts mogen deelnemen indien zij Wê et bezit zijn van een medische verklarü iserden zonder hoofdelijke stemming jrodgekeurd Beneemingen Da beatnnrsverhleslng had tel resultaai dat de heeren Jan de Vrigii voorzitter en II Hessele laommisaaris werden herbenoemd In de vaeature entataan door hel bedanken van den heer K 8 v d Hnik noeeoMK CerstB nederMaaff van K£K ADO noch DM C b er gütorett in ge üaagd een voorsprong te nemen in de nek aan nek race om den kampioenstitel tij itonden Zaterdag gelijk en iU staan ook nu wg gelijk doordat rij gelijk speeU den en zelto In het geUjIce pel nog gelijk bleven n 1 1 Ma r bJJ 1 toie geljjkbeid wa DHC toch vermoedeUjk wel het be te at omdat tO het op papier althans tegen Spart moellOfcer had dan A DO tegen t Gooi en omdat ilj het nu te den laatsten wedstrijd al weer op papier natuurlijk tegen D W 8 wat gemakkelijker krijgt dan ADO tegen Spar Het resulUat te Hilveraom had Intu Mfaen tot gevolg dat bet lot van K TC rijwet werd besUrt ni l doordat de Ko fers te Dordt van DFC met S 1 iwlor n Het waa over het geheel genomen In afd I vfor de bèioekende vereenigingeo een slechte dag want Stormvogels verhwr niet 1 0 van DW S en Feijenoord kon hét te Schiedam ook al niet tot een aege brengen 2 1 Een verrassing was ongetwijfeld de eer te nederlaag van V SV op eigen veld ao wel tegen V UC ï 8 Ku de spani ning voor de Velsenaren is geweken volgt de reactie RFC behaalde tegen HBS bet puntje dat haar nog ontbrak om defioltlef vei ig te liJn 2 ï maar Xer es kon hel over niet schoppen Blauw Wit bleef haar m t S 2 de baas Haarlem en Ajax streden om de tweede plaaU en lij Ucten deze vraag ontwantwoord door ook Il ee i Cl ijk spel van 1 1 De verdere resultaten APDEELINO I T wa de Uasae Wen Prlal Alcraarla VlcIrtx I USV Arc 1 I Alkmaarache Bojrs VVZ ♦ l Zeeburgla DWV I 1 Volendam EDO 1 4 De Kennem Rllversum t 1 watergraaftmeei De Spartaan I arcu HVC I a HBC HFC 1 AFDEKUNO U Tweede klasse sparuan HW s 4 Emma uiek üvv vioa 4 4 Slledrecht KT 1 4 Ejfcelilor Gouda ï 1 Overmaas ODft 1 Fluks Vrlendenachaar t Dt Kollandiaan SVV 4 Derde klasse Lugdunum TONEOIDO LFC SIC 1 Blauw rwart ASC I De Ooievaars DQSH 1 laakkwartier HVC t 1 HMlInen HUlegonj l 1 VOC Sc evenlngen 1 DHZ De Postduiven S I Hoek van Holland De Uusaehen OOA EOS ti VCS BEC J l Olympla DHS l DCV VFC V 1 ateads Volharden Alphen ♦ I Het Noorden ONA 1 w erdenOVV 3 1 libnldas Excelsior S ItW t EBOII Coal l J RDMDCL SVWtieerdam 1 1 Zwundrechf The Blalng Hope 44 Vierde klasse VVLV Bouwkoop 1 1 Teylingen GSV 1 tj Wllhelmua CDWS S 1 SDO Roodenburg 1 1 Alphla Oranje EHaifw 1 1 Te Wsrve Maasstraat l HDV De Jagers t t VVB DUNO 1 1 MSV tnordrccht 4 1 DONK Oudewater 1 Oouderak Ammerstolsche SV 4 1 Boskoop aehe Boya Waddlnxveen VDS RUswUk 1 i wan Blauw apoorwUk 1 1 Waaaenaar Schoonhoven 3 t BTT Quick SMpa 1 I Ursus Del 8 DVK l t Kranenr kurg OB 1 1 Wit Blauw Celentas i i OUVEO WIK 1 4 S Oravenzande Naaldwijk 1 4 Delft Concordia 1 i D80 BAVA 1 1 Satumua OLV8 1 USC riortasam I i BPC St Ludewijk 1 4 TransvallaHOV 1 I 8IOD Oud Betjerland 11 4 AeOlu MV 1 1 DINDUA Bolnea 1 1 OUVIO Papendretht 1 1 Raaerve Ie Klasse reQenoord II xer na n I 1 Quick u Overmaaa n t 4 ASOn Bxeelalar n i I I Hehnes DVS IDHC B Reserve Ie klasae VUC ni BEC n $ 1 HBS in UVS n 1 1 AIX IV Schevenln gen n a l Neptunus n HBS D I 1 ror uma n ADO m 1 1 Eiceelaior m Neptnnua m 1 Beaerve Ie klitse Scheveningen tavca n t t ure n Alphen n i hw tv Sc n 1 oHA 11 HW m i 1 wc iv RVC n i i BUT n Quick ra a i vio r Laakkwartier in 1 4 MarttrUt n Xarxes rv ► l The Ri lng Hope 11 DHC IV 1 1 Nepiunua IV DHL n 1 Excelsior I rDDc n 4 1 DHS in cw in 1 r olivio n norlssant n 1 I SIOD n FSV pretoria a 4 7 Excelsior n DCV n 1 1 Steeds Maoiier II DHZ ni 1 1 Goal II De Pech vogela n 1 a steeds Volharden n RFC IV 1 M RDM n voc m a i voc n o C ni I I ATDEELINO IV 4 nede klaaae Waubacluche Boysjrbelde it Sportd Emma Ksrkrade l alemlg Miranda J 4 Laura WH SItlard Klmbrla 1 1 Maurtls HW WUIem 1 Alinanla 1 l VVV siturd Boys I Taselen VenloBChe Soys 54 NEVELO SVO 1 1 Sehljndel WSC Plcua Zwaluw l l Ooee Alliance i I aé Zaeiraren rsc I l Rds Hero 4 4 EEN NIEUWE BECÖRDHOUDSl R Pf welUks IS Jf lge zwemster mej AJ Veldhulien van de HUversumache wemvoweniglng Oe Robben alaagde er Ma avond tn het Nederiandache record on da Is toe meter wtaaelalag met niet nitedar dan S g seeooda te verbeteren p t neord atond sinda g Augustus IMI fH andM van da Botterdamache iwemater Aoi Ttamwmang met eest tijd van 4 itln IM aec O Iblvnaonach wM tMent hW IM Km rwoMMd nM M H I sa d B 1 rbeterë Qa nieuwe MrAM bdAmft 4 a n mc de tu tant l Hi wan aa t t aa i jata n S na MS imldr i AtaIJ f c Er wordt in de qwrtpera al geruhnen tijd een levendige discussie gevoerd over de vraag of de belangstelling vooil voetbal zich In dalende lijn bevindt ol niet Deze discussie zal wei net zoo lang duren als er voetbal wordt gespeeld zonder dat men het met elkaar eens wordt Wie er echter ook gelijk mag hebben éin ding staat wel vast voor goed voetbal is er al ijd belangatelllni geweest en zal er ook wel altQd belangateUlng blijven Vao den strijd op Spangen werd terecht iets goeds verwacht en daarom zaten en stonden er een kleine UOOO toeschouwers langa de lijnen voor een belangrijk deel afkomstig uit Delft zoodat het weer eens 3uderwetach druk en gezellig was Reden om in het vervolg weg te blijven hebben deze toeschouwers zeker niet gekregen Zij hebben een wedstrijd gezien waarin de spanning en de opwinding elkaar den voorrang betwistten de spanning over de vraag wie het tenslotte zou winnen en de opwinding over de wel zeer talrijke gevaarlijke ik bermutselingen voor de doelen Zeventig mlnntea lang bleef he Toen kwamm er plolaeUng kort achter elkaar twee doelpunten aaa eiken kant één en soo geboeid volgde men de wentelingen vata den bal dat niemand het eindsignaal hoorde ook Dommering niet die In dieaelfde aeeonde met een kopbal doel trof ook de Delftenaren niet die eerst moedefeoa toekeken maar toen sQ hoorden dat it bal iet werkeigk laf een luehtSMng maakten ook de Spartanen nietstHe elkaar eerst om den h la vielen en ekarna op rnwe wUse tot de werkelljkheM srcrden teruggeroepen Het zou ook eigenlUk te mooi zijn geweest en voor DHC stellig onverdiend Want over het geheel genomen gaven de gasten den toon aan Zij hadden in spil Bommelee die vooral met zijn hoofd het middenveldt vrijwel beheerschte In Vollebregt den één lbaodlgen snellen en tactlscben linksbuiten en In den geroutlneerden B Ditmars een paar uilbllnkers cooala zU in de Spartaansche gelederen niet waren te vinden en ook als ploeg voldeden zU beter dan Sparta wier voorhoede riezen middag maar niet op dreef kon komen Dommering probcerd steeds een bal ineena te spelen doch hij miste daartoe de aouplease en de virtuositeit van een Bakhuys zoodat er meestal van zijn aangeven niet veel terecht kwanr Maar ook Den Boer Welwr en na een goed begin ook Drok slaagden er niet in hun gewonen vorm te benaderen In tegenstelling met Seton wiens hoekschoppen een pt achtige lengte hadden Talrijke hoekschoppen Over lioeicschoppen gesproken we wetpn niet hoeveel er wel genomen zijn maar het moet bijna een record aantal zijn geweest De verdedigingen badden namelijk blijkbaar den meesten hinder van hun zenuwen Herhaaldelijk raakten A Ditmars die het in dit opzicht wel heel erg bont maakte en L Verheul maar ooK de andere achter en middenspeiera den bal slechts half of slecht en namen zlj hun tuevlucht tot het wegschenken van een hoekschop Legio kansen werden door dit onzekere verdedigingsspel geschapen tallooze gevaarlijke situaties ontstonden daardoor maar doelpunten werden er niet uil geboren al acheelde het aornn slechts bitter weinig Slecht schieten onheaulsdheid en ook wel tegenslag waren daarvan aan belcW kanten de oorzaak maar DHC trot ovendien Pil in ongenasdcbaren vorm Dat was hij ai dadelijk na het begin en het was maar goed ook want Ditmars mikte zuiver op het hoekje Het werd een hoekschop de eerste van de lange reeks In zeer l ag tenxpo weid gestart en dat tempo Wisten de spelers gccHirende bijna den geheelen wijdslnjd fe behouden loodst de sprlntcapacitelten van scheldsr cht r Van Welzanes op een zware proef werden gesteld Snel golfde het spel op en neer al had DHC gesteund door den schuin over het veld staanden wind aanvaokslltk de beste papieren Er was soma een aamenjcboHng voor het Spartaanscha doeL v d Kngell p aor talmen van Knoef vTQgekamen schoot zoo slap dat de altseioopeB Pil gemakkelijk kun ingtUpaa ea toen ine n met een knal yan Drok jwaarlii de bal hnoa over het 4 ging verfadvrde hel asp o en t apeTro enr verueeld Veinicttleu kopte de lijn den bal uit het doel na eenjnzet van Drok v d Engel kwam weer ens vrij te staan zonder dat hU er echter in kon slagen Pil te verschalken er ontstonden een paar misverstanden tusscmn Verheul en Pil welke elkeh Spartaan de haren te l erge deden rijzen Den Boer pikte een verdwaalden bal op om hem met enorme vaart op v d Broek af te sturen die er nog juist een hoekschop van kon maken en zoo viel men van de eene agitatie in de andere zonder dat er van een meerderheid van een der JMrtijea kon worden gesproken althans voor de rust niet omdat een korte periode van Delftsch overwicht werd gevolgd door een Spartaansch offensief Delftsch overwicht Ih de hervatting echter nam de druk oppfis heiligdom steeds toe De Spartaan eenmaal geholpen door Verheul die een omhaal netjes op de doellijn onschadelijk maakte sloeg er zich echter kranig door al werd hij bij het wegwerken nog zoo op zijn huid gezeten door den agressieven V d Engel die Intusschen weer een gemakkelijke kans verknoeide doordat hij den bal niet goed onder controle kon krijgen Een enkele Spartaansche uitval zorgde voor de noodtge opluchting van haai eigen defensie maar tevens voor benauwa heid van de Deutsche En als eenmaal Bommelee den bal welken Drok over v d Broek had Ingekopt met had gestopt was het vermoedelijk heel anders feeloopen Nu werd het plotseling 1 O voor DHC door Ditmars die uit een voorzei van V d Engel en een misstap van een Spartaan den bal te pakken kreeg er nog even mee knoeide maar toen toch nog kans zag hem direct langs den paal in het net te Jagen Delft ji ichte twee minuten Toen zorgde Den Boer die na een botsing m Seton van plaats had verwis seld met een goed gericht schot voor den gelijkmaker en waren beide partijen weer even ver Het laatste kwartier was voor Sparta dat alles of mets wilde hebben en dat alles zou hebben gpkregen indien de heer Van Wetzenes die steeds met gezag optrad en elke onvriendelijkheid onmiddellDk bestrafte niet zoo n pijnlijk accuraat horloge had geliad Korlbttl NEDERLANDSCHE KORFBALÈOND De uitslagen luiden NOORD HOLLAND Ie klasse Amster dam DEO Oostérkwartier 4 2 Blauw Wit Koog Zaandijk 2 2 PVD SV 4 7 ZUID HOLLAND Eerste ülasse Dor drecht Deetos Het Zuiden S 1 Deetos kampioen DenHaag HKV Ons Eibernest l Ach Ues HSV 7 1 Delft DKC Fluks 7 0 Tweede fclai se A Den Haag HSV 2 Ons Eiberilest 2 3 ODI Vicus Orientis 1 2 B Rotterdam Spangen On Huls ta OSCR jQulck 3 0 Het Zuiden 2 Deetus 2 1 3 Rozenburg Regenboog 4 3 Derde klasse A Den Haag Ons e bernest 3 HKV 2 6 0 ALO Achilles J 2 2 Leiden Fluks 2 Zuiderkw rtie t a B Den Hadg Die Hagbe DKC i 6 2 Gymnasiasteri 2 Emnu ng C Dordrecht ODOfVelox C O TOYSchiedam O fl Rotterdam Het Zu den I Trekvogels 2 4 © Dordrecht Deetos I Spangen 2 ta Regenboog 2 OSCR 2 2 1 Schaken BOND8WP D STRUDFN D T JAAR Tt Leeuw ARDE Onder voorzitterschap van den heer O W J ZitterstdUh kwam de Bondsraad van den KNSB in hel gebouw voor K en W te Utrecht in vergadering bijeen Ten aanzien van de wedstrijden om het kampioenschap van de onderbonden werd besloten dat volgens afvalsysteem zal worden gespeeld Het is de bedoeling de eente ontmoeting tuaschen de kampioenen te Utrecht te houden Is plaats voor de groote Bimdswedstrijden welke dit jaar van II tot 22 Augustus llen worden gehouden weM tHivT n a riB weren Aan den FrieI i t da wganl ati wor d oifgtfüa a H CCMilPETmESTAKDEN ADO n f 1 t a I 4T IIT LM 111 t 1 71 M in DHC IT M g t tS M spartn M i I s n M n DWS IT I 1 g M M gt DPC n T g S H m M Bor n g I T 41 M FeQanoiHd n T T IT 11 M Stocmvocala n S 1 M U M M t Goei n i M t KFC M 1 1 U I AfdwUng n Weoti ITS I 1I ut 1 11 I I un IN IK IJ U 11 IS i IT T tl T IT M M U 4 II 11 I Haarlem Ajax DOS BUuw H VWC I H HBS BPC Xetxes CW Aiaaallng m Oooti 1 lU IM III 171 I7 174 171 7 S 4 1 n 4 I M 11 4 1 I f U I II 11 I M I tl I II I 41 4 U ll II M M ts n 17 11 1T U IT I NEC Tubaotia Enschedé Quick Wageoingen II 11 11 II Hengelo 11 44 11 M Ensch Boys AOOW 00 Ahead AfdeeUng rv Zuid i M M 4 a I M M n o N 17 n isa IJl itt LM I M IH IM SM 1 11 1 17 IJl IJ9 II 14 II 11 tl I II II U T II I 11 41 UU lI Il I tl T U I 4 II 4 11 M II 4 U I II t lT AfdeeUng V MaoHli Be Oulck 14 I KSC U I Velocltas 14 I Leeuwarden IS II Heerrnveen 11 4 OVAV 11 I KcMIiea 11 1 Sneefc 14 1 WW 14 1 Veendam 14 1 t M 1 47 143 14e 16 ja I 4 IM 4 I 11 S U i B 14 11 1 M 11 4 il 44 11 I u n 4S s II a u I 11 41 T I tl S W T 5 I Al IT II 14 II IT 11 II 11 II 11 14 14 IM ISI 1 M in ij 12 IM J4 43 1 n 7 u irw Qulefc HW BMT Slledrecht Martlnlt Vlos Neptuntia Unites Spartaan I T I I I 1 1 I I II 1 I 11 1 11 4T S 1 11 SS II S tl 47 a 7 11 1S 4S I 11 M 4 T U SI M I II ll fT I s M n n 1 ta Klasse B Tl Overmaaa irvs sw vriend schaar Excelsior ODS Plulu Gouda Hollandiaaa VOL II I 14 II 14 1 II tl 11 i II I II 4 II 1 11 1 11 I 11 tl 14 tl 4S II II 11 M M 1 Il 11 M M I is n 4 11 17 4 AlVCIIIIIIffl Jan de Vries herkozen Ook dit jaar een noodcompetitie Onder groote belangstelling kwiam Zondag te Utrecht de Nederlsndsche Zwembond in algemeeue vergadering tnjeen onder voorzitterschaïf van den heer Jan dei Vries De voorzitter wudde eenige gevoelvolle woorden aan Je heeren G Langelaar Jr W A Coerenengel H Th Martger A A Bierlee en G Bohiander die aan den Bond door den dood zijn ontvallen Spr deed de verhejilende mededeeUng dal hy van bet departement van Opvoeding apdraeht heeft gefcieien tot het samenstellen van een rapport inzake het sohoaixweanien Defuitlel staal vast liat dit Jaar reeds het scboeliiwemmen voor de beide boegale kloasen der Ugere scholen verplichtend is gesteld In verband met de opvoeding aeblle spreker hel nooi akeitk dai aiie wedstiddswemmers mediiiab worden getreurd Over de fusie deelde spr mede dat met den Nederiandache Bond tot het reJden wan drenkelingen besprekingen zijn gevotrd die echter lot geen resultaat hebben geleld Niettemin cal de samenwerking mei dezen Bond op Je meest vriendschappel ke wgze worden gevoerd Tot eerelid werd de bondsseccetarls de heer C Altlnk benoemd en tot lid van verlienste de heer L Bouman die bij de Invoering van het waterpolo nu 40 jaren geleden jzooveel propagandlstych werk heeft verricht Het Bonds eereteeken werd aan den heer P C Bergh Amsterdam uitgereikt en voor het vele werk verricht bij de organisatie van de itwemivedstrijden voor O en O ontving de beer J J Th Je Kok den moeder Triebels beker Het voorstel van de afdeeilng Utrecht het dageUjkgbe tpOF eeds herkiesbaar te een l endement van de ieüfi d In dier voege ge een voorzitter secretaris steeds herkiesbaar I De bestuursverkle7ing had tot re tuUaat dat de heeren J n de Vries voorzitter n H Wessclo comfnisa ris werden herlie noemJ In de vac ture ontstaan door het bedanken van den heer K S v d Holk werd voorzien door dè benoeming van den heer A J v d Zwaan Breda Tot leden van e technische commissie werden herbenoemd de heeren A W Sabel voorzitter en mevr P L i Suttorp v d Berg Tot voorzitter van de Waterpolbcommlasle werd ir t Pot gekoxen De voorzitter deelde me Ie dat de waterpolo commtssie heeft besloten dit jasr wederom eco noodcompetitie te houden en machtiging vraagt het volgend jaar een zevental dat niet in een bepaalde klasse thuis behoort te promoveeren of te Jegra dee ren A ii aat 4 vtioi de V vergadering Iverd Amsteidain aan ikc en aUelika su S g hoor Boaata nearrenla hel BoocMh CNiak bohaoUc Bmma gMeren aiwenl g a het kaoaplaentehap van ofd A t preatoUe waarop de D r4Ueaarea atelllc ti tMk mogen iQn en welke een moaie belofte iBhaadt vnor de kooaoade praaaolla sredotrgden Ia afd A ging Ovemiaaa voort op he pad der dengd doeh hier lal het aog wel enigen Qd dnrea voor de strijd om de eiste plaata aal Un beallsl Hetzelfde geldt trouwens voor de beieltlng van de onderste plaata Zoowel In A als In B iVa er nog verseheideae oandidalca Fouten oJgestroit De Spaartaan kon het op eigen veld ook tegen H V V niet bolwerken en verloor met ♦ O Voor de rust wogen de partijen goed tegen elkaar op doch H V V reageAde beter en handelde snelier Door 2 fouten in de Rotterdamsche achterhoede kregen de Hagenaars even zoovele doelpunten Na de rust waren de gastbeeren bijna de voUe drie kwartier In de meerderheid doch bun voorhoede was tegen de Haagsche verdediging niet dpgewassen Ook nu werkte de Rotterdamsche achterhoede niet teillooSu waarvan de HageAaars opnieuw tweemaal proflteerdea Om beurten succes Vlos bevocht te Utrecht tfgen U VV een gelijk spel wn 4 4 Al spoedig moest de Haagsche doelman het veld verlaten na een botsing met zijn llnksacbterspeler Na twaalf minuten opende Vios de score door haar rechtsbinnen doch dadelijk daarop maakte de thuisclub dit doelpunt waardeloos Vlos speelde zeer goed samen en zij nam andermaal de leiding maar nog voor de rust was de stand weer gelijk Een kwartier na de inist kreeg UW een voorsprong aiaar ook zij had er maar weinig plezier van daar Vlos de balans weer in evenwicht bracht Hierna badden belde ploegen nog eenmaal succes zoodat met een gelijk spel van 4 4 het einde kwam van dezen spannenden doch niet op hoog peil staanden wedstrijd Rommehge strijd In een van beide zQden slecht gespeelden wedstrijd verloor Slledrecht verdiend van BMT hoewel de uitslag van 4 1 wet wat geflatteerd was Ook de scheidsrechter deelde In de malaise en gaf meniTe verkeerde beslissing B M T was aanitonds in den aanval en mede door eenige ml trappen in de achterhoede van Slledrecht noteerde de Haagsche ploeg bij de rust een voorsprong van 3 O In de tweede helft was Slledrecht het meest in den aanval maar door te kort pel kon zij haar meerderheid niet In doelounten uitdrukken Wel slaagde zij er na erulmen tijd in den achterstand tot 3 1 te verkleinen maar hoe zij verder de gas en ook terugdrong aan deze zijde vielen een d e punten meer Uit een uitval scoorde BMT tenslotte het vierde doelpunt De rechtsrmdden van Slledrecht werd w ens natrappen het veld uitgezonden Een goedkcxsp doelpunt Excelsior bleef op eigen veld met S 1 baas over Gouda De Rotterdammers waren in de eerste helft het meest in den aanvfl maar haar pogingen om te scoren teden schipbreuk Gouda nam op fortuinlijke wijze de leiding toen de scheidsrechter doelpunt constateerde hoewel de jal de lijn nog niet was gepasseerd Aanvankelijk waren de bezoekers na de rust in de meerderheid en h t leek er op dat ij mekde overvrinning zouden gaan strijken Na een kwartier evenwel verplaatste Excelsior het spel en nadat Timmerman de linksbuiten twintig minuten voor het einde met een onhoudbaar schot de partUen op gelijken voet had gebracht zorgde Maaskant kort daarop met een harden chuiver in den hoek voor den stand 1 1 Kxcelsior had nu geheel en al het initiatief en toen StoUc opnieuw aan Maaskant gat vloog de bal met razende vaart voor ffoeien GEEN STUDENTEN RQEIWEDSTRUDEN Kampioeosciiappen op de Boschbsan Naar wH v a de atfde den Nedorlandaehe Roelboad veniemoa snllen dit elsoen do Varsity ea do wedatrUden van Laga geen doorgaag vindon Pe Varsity was vastgeateld op 4 Mei de wedstrtjdea vaa de Delttaehe stndenlearoelvereoniging op U en M Mei Na den wedstrijd om het lange afstandskampioenschap van den Amstel welke op eersten Paaschdag wordt gehouden komen dus de jaarlijksche wedstrijden van de Nederiandache Zailen Roeivereenlging op 24 en 3 MeL W WK vernemen verder dat er een kans bestaat dat dit seizoen Je Nederlandsche kampioenschappen weer op de Boschoaan zullen worden geroeid Het vorig jaar werden ttj naar men zich herinnert op den Amstel gehuudea Ongetwijfeld zijn de kampioenschappen op de oude Amsteibsan geslaagd maar toch waien verschtllenJe bezwaren aan het gebruik van dit traject verbonden Vooral voor de ongestuurde nummers deden zich mo lijkheden voor welke soms niet op teoloaseo Het hangt van de inschrijvingen at of voor deze kampioenschappen een of tyifee dagen noodig zijn Ook dameskampkwnschappen en wel in de hummer sklf vier acht en dubbel vier in stijl en snelroeien staan op het programma De datum van de lltelwPdstrOden Is bepai Id op 20 Jult Odmmcii PERSOONLI DAMKAflIPIOENSCHAP D uitslagen van df zevende ronde van het persoonlijk damkampioenachap van NederlaAd luidden ais voigt Ph j Ham G E Hartman t O P J vao Dartelen R C Keiler 8 ï J Blom J J de Krijger O 2 W van der Kraan J pruyf Jr O J M Bom was vrij De atand luidt thans J M Bupi 8 uit C C Kellpr uil 8 J J de Krijger 7 uit P f van Dartelen 7 uit 7 Ph J Ham 7 uit 7 J Blom uit J Druyt Jr 8 uit VJvan der Itraan uit g G E Hartman 3 uit 6 de dordo maal achtar dan Goudgehcn doej Niet cadeau In weerwU van hot twt dat Hollandia S ® e of e thubfc wedstrijden verloor zij toch met 4 3 vu SVV Al spoedig na het begin gaf Ver steeg de Schiedamsche rechsbulten jii club da leiding De stand bleet geruim tijd ongewijzigd in het spel ging goed vaj doel tot doel totdat J Hofman keuiis gï lijk maakte SVV trad hierna wat mt aanvallend op met het gevolg dat Ste hi den stand op 1 2 kon brengen Na de rust zorgde C Hofman weer v or den gelijkmaker waardoor de spann nf toenam Toen echter SVV na een frd iej aanval den stand op 3 2 had gebi ht verslapte Hollandlaan waarvan de Si hii dammers profiteerden door nog een lijci punt te maken Hef laatste kwdttie kwam Hollandlaan weer wal in den aan val maar slechts V d Roest kon nor eenmaal scoren zoodat SVV met bcidj punten huiswaarts trok Wittremmt NEDERLANDSCHE SUCCESSEN IN HET BUlIxNLAND Te Berlija De Oeutachlandhalle bealoot Zondan halwinterseizoen met eea IntemaUonaal pro gramma waaraan Van Vliet en Derkmdeelnamen Bij de suyers legde Lohmah beslait od dtoverwlnn ng In de sprlntrltten toonden onze landgenoo ten Van Vliet en Derksen zich een klasse bs ter zg wonnen onbedrelgd en slaagden r zelfs In hel baanrecord In de kllometertljd race te verbeteren ook wonnen onze landgenooten den 75 ronden koppelwedstrUd Ds uitslag hiervan luidt I Van Vllet Derksen 1 Jacobsen raick Hansen Denemarken 1 Waegelln BoIIIgw Zwitserland 4 Merkens Schom Dutlsch land 5 Ehmei Wengler Dultschland Te Brussel Op de overdekte wlnterbaan te Brussd werden Zaterdag Internationale stayerwed strijden achter lichte motoren gehouden waaraan onze landgenooten Wali en Pellenaars deelnamen Wals toonde In twee vsa de drie series zijn overmaent en won volkomen verdiend In de derde serie werd onjs Undgenoot evenwel door pech achtervolgd Vrt kort na den stórt geraakte zijn delf onklaar waardoor hj zoo n achlenbind op liep dat hij Hiermede lo het totaal klassement de eerste plaats verloor De uitslagen lulden Ie serie over M lua 1 Wau 1 Bomsia aes op W meter 1 v Slmays op H meter Samln op 75 meter s Aoou op IM meter ea Pellensars op IVi ronde Se serie over 15 km 1 Wals 1 R Uaei og 1 meter t Acou op meter 4 Samln 0 m meter I Pellenaera op i ronde en 141 meter en 4 Van Simaeys op 2 ronden Ie serie over tl km 1 Van Simaeys 1 ACOU Ut meter I B Maes op 175 meter i Samln op 4 ronden S PeUenaera op ronden en I Wals Totaal klassement I B Maes T Pot 1 WaU I pnt 1 Sanün U pnl 4 Acou II pnt s Van ainueya u pnt en S Pellenaea II pnt Te Gent Op de overdelcte t aan te Oenl werd Zondagmiddag een gearriveerd programma gegeven waaraan verschillende van onzt landgenooten deelnamen Ben v d VoorI legde beslag op een eerste plaats In den Individueelen InhaalwedstrUd waarbg hl des Belg Backer geen schijn van kans gaf Ia den kpppelwedttrijd reed v d Voort met dea Belg Daneels uitstekend en eindigde op flelljke hoogte met het Nederlandsche koppel Wals Pellenae r9 dal het dezen keer niet tol een overwinning kon brengen De uitslagen lulden Australische achtervolging L Kaets 1 Wals I ueuleman en 4 Naeye Ie serie L Debruycker 1 PeUenaers 1 JBUUet en 4 v Simaeys Indiv Inhaalwedstrijd 1 B V d VoorI en 2 De Backer op 46 meter UM minuten koppelwedstrUd L BUIlet DekUyscher Tl M4 meter 2 v d VoortDa neels I ThUsse v Ename 4 Wals Pellenaera op t ronde 1 Naye v Simaeys 4 Kaers Debruycker t Meuleman De Backac en 1 Samln GrtaoUe N W U ijvert voor de weffmrij ff Rustige woorden op een rustige vergadering De Nederlandsche Wlelren Unie hield Zondag te Utrecht haar zestiende algemeene jaarvergaderinjL In zijn lopeningsWDord memoreerde d oorzliter jhr I L V d Serch van Heemstede dt huidig bijzondere omstandigheden alsirede het smartelijk i eriifs van verschillende ledcnOe verKhiiiende Jaarverslagen werdeo goed gekeurd In het Jaarverslag van dea secretaris werd gewezen op een teruggang van het ledental als gevolg van het kleine aantal ii expiolutie zUndo banea Gememoreerde werden de versi hUlend kamploenacha pen van Mederland o tenalotto het 121 2 Jarig bestean bn d N WU Oe aftredende leden van het hootdbe tuur onder we de voorzitter werdeo allen bij acclamatie herkozen Tol leden van verdienste werden gek zen de hoeren O J M Hogenkanip en A van Lier De vcirzitter greep deze gel leid aan met waardeering te spreken over bet verdienoteUjke werk van d re beide nestors op het gebied van de ikieloraport dienen In zijn slotwoord sprak de voonittcr met vreugde over het feit dat van zijde van e overheid Jn de toekomst op meer steui kan worden gerekend ten aa izlen Upn ce t eoefening van de sport en de JJÏchamelijke cpvoeding In het bi on De Wielrensport ta altijd een moci e sport geweest om te leiden daar 4icn hlu bU te maken heeft met wee groepen an personen wier elange nogal uiteenloopen Wij moeten de leveculwlanfien van ooze renner zoo goed mogelijk Mehartigcn doch daarnaast hebben wij oOk reki ning té houden met belangen van do baanexploitaDton Et wordt éea flhika oct gevoerd om dea weg vrij llo krijgsln or do ronaois e ook wij vrdgpn en ert lero vrijheid voer het boi0 n van wecwedatrijdeo dan f nu toe we d Verleend