Goudsche Courant, dinsdag 1 april 1941

insdag 1 April 1941 Uutmt No 20593 cot OUDSCHE KIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREK km hJT Poatgtra MMO Bot Ifarict IL Tti tMê DlTCCteui r TUn EK IBi Regeeringsverklaring van Belgrado niet voor Donderdag Berlijn verklaart dat aan elke grootmoedigheid eens een einde moet komen VOEDSELVOORZIENING Instelling van bedrijfs en vakorganisaties met verordenende bevoegdheid Een vijftal raden ter cobntinatle van de werkiaamheden der organisaties Gepraot over ratificatie of niet ratificatie is overbodig Dr Matsfek heeft nog geen beslissing genomen Rome terughoudend H t AUJ owMt uH Beriyn Ad V a T Un elicht ïlM v memen Van ottlcleelan Duitwdien kant is giftcmi geon itandpunt bepaald ten opzloht van d gebeurtenissen in ÈuldSUrl Da rijksregeerin heeft ehter kio hoorde men in de Wilhelmkrasse buit ngewoon groots belang telUng voor de gebeurtenissen De ontWikkellnf die zioh alteekent op de tpaat ta Belgrado an in andere ZuidSUvla h stedan wonlt oo werd verdar v klaard ijskoud waargenomen ia dit verband ytsti op da vraag ol Mn üuttache beslissing omtrent ZuidSlavië t verwachten i van D i tsehe Ijde geconstateerd dat Duiisc nland in bet geheel geen beslissingen dver ZuidBlavië neemt Zuid Slaviê is loo werd gesegd een met Dultschljmd verbonden staat Dultschland neemt geen beslissingen over de Zuid Slavische regeering maar zoo noodig alleen met het oog op de belangen der eigen Duitsche menacAicn en met het oog op een afweer van de vijanden Aangezien door de Zuld Slavuche nsgeerlnt niet de noodige maatregelen xün genomen om de ontwikkeling welke ging m da richting van versterkte anti Duitsche excessen tegen te gaan heeft de rvjksregeering besloten den hUksduitschers in Zuid Slavië opdracht te geven te vertrekken In politieke kringen der rijkshoofdstad spreekt men er over dat de antiDuitsche tendens in de Zuid Slavische excessen steed duidelijker zichbaar wordt In deze kringen wijst men opnieuw op het Duitsche standpunt dat het geen Duitsche gewoonte is zich de politiek te laten voorschrijven door welke oncontroleerbare gWepen of anonieme krachten ook ki deze politieke kringen verklaart men vandaag ook met nadruk dat het op den duur nauweiyks raadzaam ia te verwachten dat Dultschland onbeperkt excessen die het Duitsche prestige in gevaar moeten brengen zal dulden Dit geldt vooral voor een tijd waarin Duitschland tezamen met zijn bondgenooten in een groot conflict gewikkeld is Wanneer men de Duitsclie dagbladen opslaat dan wel de officieuze Duitsphe uitlatingen bekijkt zal men tot de conclusie moeten komen dat men tegenoi r de gebeurtenissen in Zuid Slavië il Duitsche zijde staat met een wecr ïaloo e grootmoedigheid en met een érg nde reserve aan voorzichtigheid liet moet echter allen instanties en ook d ZuidSlavische regcering duidelijk nir dat aan iedere grootmoedigheid eens pen einde moet komen In de Wilhelmstrasse verklaarde men vandaag 4at van de ontvangen talrijkeberichten over ulmpattingen de meestebevestigd zijn en dat men de berichten die niet werden bevestigd van Duitsche zijde ook geen rekening gehouden zal worden Van welingelichte zijde wordt nader vernomen In de Wilhelmstrasse is vandaag van buitenlandsche zjjde de vraag gesteld of het juist is dapin Belgrado de antiDuitsche elementen de overhand hebben gekregen zoodat de toetreding van ZuidSlavië tot het driemogendhedenpact geen beteekenis meer zou hebben Van Duitsche zijde werd op deze vraag evenals ten aanzien van de kwestie van de toepasselijkheid of de n et toepasselijkheid van het driemogendpect met betrekkmg tot ZuidSlavië geen standpunt ingenomen Er werd alleen aan herinnerd dat ZuidSlavië zyn handteekening heeft geplaatst onder het toetredingsprotocol uit vrijen wil en dat met de onderteekenlng de toetreding van ZuidSlavië rechtsgeldig is Gepraat over ratificatie of niet ratiflcatio is derhalve overbodig Of de Zuid Slavische regec raig van haar kant het pact in acht taeemt of niet daarover kan Dultschland zich niet uitlaten Dat is alleen een zaak van de Zuid Slavische regeerin Op een volgende vraag of in BerUjn van een offlcieele verklarfiig der regeering te Belgrado over den toestand iets bekend was werd ontkennend geantwoord Van Duitsche kant ia verder op een wbetrdxende vraa van buitenland e tijde geweigerd een scheiding te 5 en tujschen de buitenlandsöhe leitC uL en die van BeUcrado Js angelegenhedan zoo werd T n Dultoohe rijde verklaard die men aan de Zuid Slavifaa zelf moet over lüJüSlw i u Kroateh hun vnendadiappelgke houdmg jegens de nogeiMheden vaa iMt p x v Beriyn Wet tuVim verheeM en dat de Servi e puitie met de blaidce wapenm la vaatrwfen tegenover d se stemminf Het D K B meldt uit Rome De ontwikkeling van den binnenlandschen politieken toestaad wordt in Italiaansche politieke kringen met de grootste terughoudendheid beoordeeld Men verklaart dat een definitieve opheldering nog niet in het verschiet ügt temeer daar de tegenstellingen tusschen Serven en Kroaten verder toenemen en de anti Duitsche en anii Italiaansche incidenten nog niet schijnen op te houden Ook de berichten die van een langdurig onderhoud van den Joego Slavischen minister van Buitenl Zaken Ninsjitsj met den Italiaanschen gezant te Belgrado gewag maken hebben aan de Italiaansfihe opvatting niets kunnen veta ideren Te Rome vestigt men de aandacht op twee fei1 en nl ten eerste dat de Italiaansche staatsburgers evenals de Duitsche uit veiligheidsoverwegingen Joego SIavië verlaten en verder dat de betoogingen tegen de spilmogendlieden georganiseerd zijn door bepaalde Servische elementen die door de Angelsaksische propaganda opgehitst zijn terwijl de Kroatische bevolking openlijk uiting geeft aan haar sympathie voor de spilmo gendheaen De beraadslagingen te Belgrado In Joego Slavische kringen te Belgrado staat men op het standpunt dat dé beraadslagingen tusschen de regeeringsfronten wellicht niet voor het midden van deze week een einde nemen De regeeringsverklaring van generaal Simowitsj verwacht men op zijn vroegst Donderdag waarbij men zich vooral voor de buitenlan sche politiek interesseert Verklaring Kosjoetitsj De vlce voorzitter van de Kroatische boerenpartij en hoofdredacteur van de HrvastiDnevnikte Agram Koesjoetitsj die in opdracht van den Kroa tenleider dr Matsjek te Belgrado ver toeft heeft verklaard dat zijn bezoek zuiver informatieve doeleinden heeft en dat dr Matsjek nog in geenen deele heeft besloten of hij bereid is tot de regeenng van het nieuwe bewind toe te treden of niet Hef ligt ook in het geheel niet in het voornemen dat Matsjek persoonlijk dezer dagen naar Belgrado gaat veeleer zullen met Kosjoetitsj Maandagnacht ook de i inister van Financiën dr Sjoetej en de minister van Staat dr Smoljan naar Agram terugkeeren terwijl de minis ter van Posterijen dr Torrbar en de minister van Handel dr Andres die Zaterdag reeds te Agram vertoefden als eenige vertegenwoordigen van de Kroatische boerenpartij te Belgrado blijven Gisterochtend heeft de banus van Kroatië dr Sjoebasjitsj den legercorps commandant generaal Nedeljovitsj ontvangen voor een langdurige bespreking In het paleis van den banus verschenen de voorzitter van de Kroatische boerenpartij dr Matsjek en de in Agram aangekomen minister van Handel en Industrie dr Andres Zij voerden een langdurige beraadslaging met den banus Aangezien geen communiqué omtrent de besprekingen zijn uitgegeven is het publiek op vermoedens aangewezen Gisteren deed in Agram het gerucht de ronde dat gedacht werd aan het bijeenroepen van de Kroatische afgevaardigden voor een vergadering opvat de afgevaardigden vertrouwd zoude kunnen worden gemaakt met de belangrijkste problemen die op het oogenblik aan de orde zün en opdat zij daarover hun meening zouden kunnen uitspreken Het vertrek der Dttttschers De speciale trein met de laatste leden van de Duitsche kolonies in de Servische landstreken heeft vannacht Belgrado veriaten Gistermiddag is de tweede en laatste 81 eciale trein met Duitschers uit Kroatië uit Agram vertrokken Er waren talrijke Kroaten aan het station verschenen Te Villach is het eerste transport van 180 Duitsche vluchtelingen uit ZuidSlBviS Kanfekomen Voor het meerendeel waren het inwonen van de stad Laibadi en omgeving Te Oraz zQn drie extM traiifcn met J evluchta Ouitaohe ataat buig uit oeco SIavië aangricomAti Ook in het Roemeensche banaat lün nog vluchtelingen aangekomen Naar deze vluchtelingen mdden trachten nog vele honderden DuitachMi over de grens te komen Uit hetdorp Staüora in de nabQhdd van de Roemecnsche grens aan het spoorwegtraject Temeschburg Werschetz wordt gemeld dat men vandaar twee aan de overzijde van de greoa in JoegoSlavië gelegen Duitsche gemeenten te weten Zichydorf en Kodritz ziet branden Burgemeester van Belgrado uit functie ontheven Jevren Tpmitsj die tot dusverre burgemeester van Belgrado was is bü koninklijk decreet uit zijn functie van burgemeeiter ontheven De Joego SIavis hë gezant te Berlijn dr Ivo Andritsj B te Belgrado aangekomen Hü heeft een vrij langdurig onderhoud gehad met den nieuwen minister van Buitenlandsche Zaken NlnUjitsj Geen mobilisatie in Bulgarije Het door buitenlandsche persagentschappen verspreide Jjericht over een zoogenaamde algemeéne mobilisatie In Bulgarije is geheel verzonnen want hier is dienaangaande niets bekend meldt hét D N B uit Sofia Persstemmen De Hrvatskl DveUik schrift onder den titel Provocateurs aan het werk o a dat er eenige teekenen zUn die laten concludeeren dat men te Agram incidenten wil veroorzaken om zoodoende de hoofdstad van Kroatië en de Kroaten zelve in ongunstig licht te stellen Tot dusverre zijn deze pogingen in de kiem gesmoord want een handjevol heeft het beeld van de hoofd stad niet kunnen veranderen Daar men voor deze actie de breede volksmassa niet meekrijgt heeft men enkelingen daarvoor gewonnen slechts om t kunnen melden dat te Agram geen orde heerscht Het blad besluit met het advies aan de burgers om ieder die pogingen doet de orde te verstoren temond over te leveren aan den eersten Rplitie agent of het eerste lid van de Kroatische biirgerwacht De Kfbaten dragen het bewustzijn van hun waarde in zich en duldoi geenszinè dat men ben als oblecteo behandelt schrijft het blad verder en vervolgt Als wij zeggen dat wQ em volk ijn dan denken wij aan de aouvereiniteit van den Collectieven geeat die uit ons geheele wezen straalt Het is niet moeilijk met de Kroaten samen te werken Doch dat kunnen slechts zij die het zelfbewustzijn der Kroaten en hun eigen aard respecteeren Na verwezen te hebben naar vroegere pogingen om de Kroatische eischen bij politieke overeenkomsten te ontduiken verklaart het blad tot slot dat thans wel niemand meer gelopft dat de Kroaten hun doeleinden en methoden niet nauwkeurig kennen Acht gezichtspunten De verscherping van den toestand in JoegoSlavië en het toenMnen der anti Duitsche betoogingen vormen de sensatie van de Spaansche pers Het blad Informaciones somt bij de vermelding der gebeurtenissen de volgende acht punten op De Duitsche gezant beleedlgd en uitgefloten De arrestatie van den leider derDuitsche volksgroep en zijn medewerkers Het verbod op Duitsche berichten en films Het verbod voor Duitsche verkeersvliegtuigen om over te vliegen Het persbureau Avala onder leiding van vijanden der asmogendheden Onderteekenaars van het driemogendhedenpact gevangen enomen Duitsch hoogleeraar San niet in Belgrado wel in Agram spreken De Joden houden plechtige diensten in de synagogÈs In Spaansche politieke en diplomatieke kringen twyfelt men er niet meer aan dat de rijksregeering zeer binnenkort ernstige beslissingen zal nemen waarop het vertrek van Duitsche staatsburgers uit Joego Slavië reeds wijst Het gejuich in Engeland en Amerika achten deze kringen niet alleen voorbarig doch ook misplaatst aangezien Duitslhland in dezen oorlog herhastdelijk bewezen heeft doeltreffend het hoofd te weten bieden aan de Britsche plannen tot uitbreiding van den oorlog OiMiiiiaiwaiKtitiKtgmgKKmfKansHKi Z Mi op 7 16 onder 20 13 Maan 9 32 onder e OL Men ia vcrpttcl 1 vorda teren van tooMMdèrf ang tol coatopkomtt Lantaanii vaa foertfltteo aoeten mu U owomct imi OBtotoliea worden ZoHCfttHaoH SWmitiliHMSM In het Verordeningenblad is Vers henen een besltiit van den secre tarisgeneraal van het departement van Landbouw en Visscherij betreffende den opbouw van een organisatie vpor de voedselvoorziening Hierin wordt bepaald dat genoemde secretarisgeneraal regelen stelt omtrent den opbouw van zoodanige organisatie zoomede omtrent de aan deze toe te kennen bevoegdheden Tot de voedselvoorziening worden geacht Je behooren de voortbrenging van de handel in en de be en verwerking van aUe producten van de voedselvoorziening met inbegrip van genotmiddelen zoomede van die producten van de Nederlandschen landbouw welk e niet voor de voedselvoorziening zijn bestand Hierbij wordt onder landbouw verstaan a Akkerbouw tuinbouw of eenigeandere tak van bodemcultuur met uitzondering van boschbouw b Veehouderij en pluimveehouderij Tot de voedselvoorziening wordt oorts geach t te behooren de handel in die artikelen welke als grondstoffen en hulpmiddelen voor den landbouw en de visschery van bijzondere beteekenis zijn Ten behoeve van de organisatie voor de voedselvoorziening worden Uebamen in dl dn van artikel 152 van de Onmdwct Ingesteld Dew lichamen organisaties konden a bedrijfsorgaid tles onderbedrijfsorganisatles vakorganisaties vakgroepen en ondervakgroepen De bedrijfsorganisaties en onderbedrijfsorganisaties omvatlin a Producenten in den l idbouw en in de visscherij b Vakorganisaties of vakgroepen enzoo noodig ondervakgroepen van handelaren bewerken en verwerkers ophet gebied van de voedselvoorziening De bedrijfsorganisaties en onderbedrijfsorganisaties op het geb van de grondstoffen en hulpmiddelen omkatten producenten In den landbouw en in de visscherij en vakorganisaties of vakgroepen en ondervakgroepen van handelaren De organisaties kunnen plaatselijke en provinciale afdeelingen instellen Als vakgroepen en ondervakgroepen van handelaren bewerkers en verwerkers op het gebied van de voedselvoorziening worden gei ezigd organisaties ingesteld of erkend op grond van het besluit no 206 1940 betreffende den opbouw van een zelfstandige organisatie ter ontwikkeling van het bedrijfsleven Deze vakgroepen en ondervakgroepen kunnen tot vakorganisaties worden samengevoegd Behoudens ten aanzien van de zoo juist genoemde vakgroepen en ondervakgroepen geschiedt de instelling van een organisatie door den secretarisgeneraal waarbij tegelijk wordt vastgesteld een reglement regelende haar samenstelling inrichting en bevoegdheid De taak yan de organisaties is advlseerend uitvoerend en besturend Een organisatie omvat alle deelne mers ongeacht den rechtsvorm waarin het bedrijf wordt uitgeoefend die werkzaam zijn op het gebied der voedselvoorziening waarvoor de organisatie is ingesteld Aan de organisaties kan verordenende bevoegdheid als bedoeld in artikel 153 der Grondwet worden verleend Indien aan een organisatie verordenende bevoegdheid is vtfleend maakt z j de verordeningen welke zij voor het belang van het gebied der voedaclvoonienlng waarvoor xij Is ingesteld noodig oordeelt Deze verordeningen kunnen onder meer de volgende onderwerpea b tretfen a Regeling vaa d voortbrenging den invoer den afzet vraaronder mede begrepen de uityo r de verdee ling en aanwending waaronder mede begrepen de opslag en de be en verwerking van producten van de voedselvoorziening b Regeling van de vestiging uitbreiding beperking reorganisatie tijdelijk of blijvende stillegging fusie vervreemdingof het verpachten van bedrijven op het gebied der voedselvoorziening Israarvoor de organisatie is ingesteld c Het veiüeenen van vergoedingen aan hen die door eenigen maatregel als bedoeld onder b emsti g economisch nadeel ondervinden zoomede het opleggen aan hen die van een zoodanig p maatregel economisch voordeel genieten v an de verplichting tot het betalen vah een geldsom d Vaststelling van prijzen en marges zoomede van betalings en leveringsvoorwaarden met betrekking tot producten van de voedselvoorziening e Vaststelling van voorschriften voor de tot de organisatie behoorende ondernemers betreffende het voeren van hun boekhouding en administratie zoomede betreffende het verstrekken van mondelinge en schriftelijke gegevens aan de organisatie De regelingen als bedoeld onder a kunnen onder meer inhouden Het opleggen van een verplichting tot het betalen van een geldsomterzake van het verrichten van eenhandeling op het gebied van de voedselvoorziening Het opleggen van een verplichting tot inlevering van eenig product Het brengen van de aan de uitvoering der regeling en het daarop uit te oefenen toezicht verbonden kosten ten laste van alle personen voor wie de regeling verbindend is De organisaties kunnen bij dwangbevei medebrengende t recht van parate executie invorderen al hetgeen haar terzake van een krachtens bovengenoemde bepalingen opgelegde yerpliohüng verschuldigd is Indien de organisaties bevoegd zijn tot het uitvaardigen van verordeningen betreffende de vaststelling van prijzen enz vindt het bepaalde in artikel 3 van het besluit inzake de benoeming van een gemachtigde voor de prijzen overeenkomstige toepassing Het algemeen toezicht op de pi gi ilsaties voor zoover betreft haar werkzaamheden geregeld in dit bealiiit berust bij den secretaris gen raal of een of meer door hem daartoe gemachtigden TiJt raden Voor de coördinatie van de werkzaamheden der organisaties woeden vijf rad ingesteld elk bestaande uit twee of meer leden en wel a Een raad voor de organisaties ingesteld voor het gebied van de pro ducten van den akkerbouw en daarmede gelijk te stellen producten b Een raad voor de organisaties ingesteld voor het gebied van de producten van de veehouderij zoomede van margarine vetten en oliën c Een raad voor de organisaties ingesteld voor het gebied van de producten van en tuinbouw d Een raad voor de organisaties ingesteld voor het gebied van de visscherij e Een raad voor de organisaties ingesteld voor het gebied van de grondr stoffen en hulpmiddelen De besluiten en verordeningen van de organisaties kunnen door den secre tarisgeneraal of door een door hem aan te wijzen instantie worden geschorst of vernietigd waarbij tevens de gevolgen worden geregeld Verordeningen in zake prijzen marges betalingsr en leveringsvoorwaarden ziJn steeds aan de goedkeuring van den secretaris generaal onderworpen In de bevoegdheden van den gemachtigde voor de prijzen wordt geen wijziging gebracht Geschillen tusschen een organisatie en een of meer ondernemers worden bij uitsluiting in eerste instantie beslist door een scheidsgerecht ingesteld bij den raad waartoe de betrokken organisatie en de ondernemers behooren van de uitspraak van een scheidsgerecht staat bmnen 20 dag beroep open bij den secretaris generaal Deze beslist niet dan nadat een commissie van advies is geoord Het scheidsgerecht beraadslaagt on beslist met drie leden waaronder een rechtsgeleerd lid moet zijn GesdiUlen tusschen organisaties iderling worden bi uitsluiting beslist door den secr taris generaal geboord den betrokken raad of de betrokken raden Aan badHjfsorganisatifts of onderbedrQfsorganuatles kunnen aparte lichamen wcfftien verbonden wéike evoegd zijr tot het aan en verkoopen en opslaan van producten van da voedaeivoorziening zoomede tot het doen van andere daarmede verband houdende handelingen Deze lichamen zUn redite DEVIEZENGRENS NEDER LAND DUITSCHLAND OPGEHEVEN 100 R M ƒ75 36 De NederUndrcke Bank N V te Amsterdam dedt bet volgende mede Op 1 ApHI llMl hondt de deviezengrens tanchen het besette NederUndichc gebied en Duitscbland op te bestaan Dientengevolge lean bet wedersijdscbe betalingsverkeef zich ia het algemeen wederom onmid deOijk over de particniiere ere dietinstellingen over de posi enz afwikkelen Tnsschen de beide circnlatiebanken de Nederlandsche Bank en de Deutsche Reichsbank is sedert langen tijd overeengekomen dat aan alle transacties de waardeverhonding 100 R M = ƒ 75 36 wordt ten grondslag gelegd Deze koersverhouding geldt voor de toekomst ook bij omwisseling van bankbilfetten en munten UITREIKING MELKEN CACAOKAARTEN Vindt binnenkort plaats De secretaris gentraal van het departement van Landbouw en Visscherij deelt mede dat zeer binnenkort zal worden overgegaan tot de uitreiking van melkkaarten en caceokaarten Op nader door de plaatselijke diztributiedieneten aan te geven tijdstippen zullen op vertoon van de distributiestamkaarten genoemde kaarten worden uitgereikt en wel a aan een kind dat na 1 April 1937 geboren is vier melkkaarten en één cacaokaart b aan een kind dat na 1 April 1927 maar vóór 2 April 1937 geboren is twee melkkaarten en één cacaokaart c Aan personen dia vóór 2 April 1927 geboren zijn één melkkaart De onder c genoemde groep van houders van distributiestamkaarten komt dus niet in aanmerking voor cacaokaarten Met nadruk rordt de aandacht van melkveehouders op het volgende gevestigd Aangezien het waai schijnlijk is dat de aan melkveehouders en hun gezinnen alsmede de aan het b hen inwonend personeel uitgereikte melkkaarten te zijner tijd wederom zullen moeten worden ingeleverd zullen de aan deze groep van personen uitgereikte kaarten in ongeschonden toestand zorgvuldig l ewaard dienen te worden De nadere regeling zal zoo spoedig mogelijk worden bekend gemaakt Over de eventueele distrltmtie van melk en cacao zullen tz tj nadere mededeelingen volgen personen on msleüing geschiedt door den secretaris generaal Zy worden in jn buiten rechte door een of meer directeuren vertegenwoordigd Baad voor de voedselvoorziening De secretaris generaal stelt voorts een Raad voor de Voedselvoorziening in welke hem van advies dient en welke in de plaats treedt van het college voor de voedselvoorziening De directeurgeneraal van de voedselvoorziening is voorzitter van den raad Hij dia in strijd handelt met een bij of krachtens dit besluit of in een op grond van dit besluit uitgevaardigde verordening gesteld verbod of vastgesteld voorschrift of aan een opgelegde verplichting niet of niet behoorlijk voldoet wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste 25 000 gulden HU die opzettelijk handelt in strijd met zoodanb verbod of voorschrift of opzettelijk niet of niet bdioorltjk voldoet aan een opgelegde verplichting wordt gestraft met gevangenisstraf vaa ten hoogste acht Jaren of geldboete van toi hoogste 50 000 gulden Ter ddcen v i iiet nakoming van door de organisJBe uitgevaardigde regelen kan door WboWBiens de organisatie tuchtrecht worden uitgeoefend waarvan de regeling door de organisatie de goedketötaig van den secretarisgeneraal behoeft Dit besluit treedt heden io werking