Goudsche Courant, dinsdag 1 april 1941

DINSDAG 1 APRIL 1941 BiNHENUliO BEPERKING AFLEVERING VAN MELK SS pet van gemiddelden dagomzet De sefrretaris generaal van het departement van Landbouw en Visscherlj heelt bepaeld Het b aan hem die melk f volle melk aan den verbruiker verhandelt of aflevert verboden per dag een grootere hoeveelheid daarvan te verhandelen of af t leveren aan verbruiken dan overeenkomt met een hoeveelheid van SS van sija gemiddelde dagomaet aan verbruikers in uc baaispcriode Deze basisperiode is a hetzy de periode van IS Septemijer 1940 tot en niet 12 October 1940 voor die gevallen waarin de gemiddelde omzet 0 aflevering per dag over die periode kan worden berekend h Hetzij de periode van 24 Novem 3er 1940 tot en met 15 Maart 1941 voor die gevallen waarin een gemiddelde omzet of aflevering per dag over de ndér a genoemde periode wegens het ontbraken van gegevens by het betrokken standaardisatiebedrijf ol bij den betrokken slijter niet kan worden berekend Het is aan een standaardisatiebedrijf verboden aan een afnemer per dag een grootere hoeveelheid melk voor consumptie af te leveren dan overeenkomt met een hoeveelheid van 85 van de lioCfveelheid melk welke hetslandaar aisatiébedrijf in de basisperiode gemiddeld per dag aan hem voor consumptie heeft afgeleverd Het bepaalde geldt met dien verstande dat de voorgeschreven maximuin dagomzet respectievelijk maximum aflevering per dag op Zondag erdubbeld mag worden Bij de berekentr g Van den gemiddelden omzet of aflevering per da en van den maximum dagomzet of maximum aflevering per dag blijven de leveringen aan ten behoeve van ziekenhuizen sanatoria kinderkoionies en daarmee gelijk te stellen inrichtingen alsmede de leveringen ten behoeve van zieken en aan scholen ingevolge de schoolmelkregeling buiten beschouwing De directeur generaal van de voedselvoorrijring is bevoegd om in naar zijti oordeel hien oor in aanmerking komende gevallen of groepen van gevallen de hoeveelheid melk of volle me k welke maximaal mag worden verhandeld of alReleverd te verhoogen of te verminderen VRUMETSELAARSTENTOON STtLLING TE HAARLEM Teftge volge van het buitengewoon groote bezcÉc aan de tentoonsteilin inzake de vrymelselarg te Haarlem moesten er nieuwe bezoektijden wordea vast esteld aldus het A N P De t3t toonstelling is thans dagelijks geopend s morgens van 10 12 uur Zaterdags en Zondags van 13 18 uur Bijzondere deskundige leiding staat nm 11 15 18 en 17 utir ter beschikking In de eerste weck werden reeds meer dan 20O0 bezoekers geboekt en sindsdien Is het aantal bezoekers nog steeds stijgende WELKE BONNEN ZIJN GELDIG ARTIKEL BON 50 gram roggebrood ol 60 gram ander 24 Mrt t m ZO AprU brood ol rantsoen gebak of 35 gram meel ol bloem n Bloera Ba M Bo 10 Boter ol margarine Brandstoffen riaaiden en kachels Centrale verwarming niet aangeweaen 24 Mrt t m April 100 gr roggebrood ol 100 gr ander 31 Mrt t m 13 April brood of I rantsoen gebak l Zi1 X 1 kippen of eendenl 31 Mrt t m 13 April 24 Mrt t m 6 April Br 09 Br 10 EngelscHe èteenkolenvoorraden verbruikt VERKLARING VAN vbORZITTER MIINWERKERSBOND Volgens een Tassberiicht uit Londen is de voorzitter van den mynwerker bond van Zuid Wales Horner op de jaarvergadering die op 28 Maart is gehouden herkozen Horner hield eep rede waarin rij verklaard dat het kolenverbruik in Engeland i e productie overtreft en dit de voorraden aan Steenkolen verbruikt rijn Om dat de loonen in de steênkbïënindustrie lager zijn dan in andere takken van nijverheid vertrekken maandelijks 2000 arbeiders uit de mijnen om elders te werken m NËNSOKT REDE VAN CBVKCHILL De diplomatieke corTesp ident van de Daily Mail deelt volgens het DJi B mede dat de minister president zijn uitgestelde radiorede binnenkort zal houden Hij zal dan in staat zijn de houding van de regeering inzake de jongste gebeortenissen op den Balkaii te bespreken en deze met betrekking tot de ondersteuning van Jocgo Siayië iiiteen te zetten I de algeloöpen ï uur zün belangrijke besprekingen gevoerd zoodat de Joego Slavjsche regeering niet kan twijfelen aan de snelheid en aan de mate waarin dp Britsche hulp zal worden verstrekt VERLIEZEN VAN DE T8JANOKIN mOErKlf Naar het Japansche Ug rbji iricHt meldt he1 ben by de zuivering v an het gebied ten Westen van het groote Tiihoemeer dé Tsiocn gkingtraej én M 3 dooden en 158 gevangenen verloren De Japansche buit omvat zeven zware machinegeweren 498 genieren eh 60 S68 banden munitie A 92 A 83 Br 09 Br 10 24 Febr tim 20 April Vi pond Gort Gortmout ol Grjitten A 08 Havermout Havervlokken Gort of Grutten 24 Febr tm 20 April pond A 07 jjisjiV ii c A 61 en 71 A 62 en 72 A 18 Koffie of koffiesurrogaat Macaroni of Vermicelli of Spaghetti 24 Febr ttn 26 April 1 ons A M A 1 Matzena of Griesmeel ol Puddingpoeder 24 Febr im U AprU 1 ons Diet aangewezen Peulvruchten 24 Febr t m 26 April Vooi de keuken Per Petroleum Rysl t emeel Tgries cbloem of Gruttemeel U Mrt i ra 20 April H pond A U 117 part roMié Scheerzeep Biet an weien iir n i 17 Mrt l n IS April I kilogram All 17 Mrt t m 27 April 60 gram A iS t m 30 Mrt 2 AprU t m 9 13 April Plm 1 ooi VJ 6 VI M Vleescb l m M Mrt 2 April t te 18 April 1 VI M VI M Vleéschwèrèn £ A M U Mrt t aL 21 April I rantsoao Verkiartagr A s Alg Dtstributiebooboekje BI = bioentiMB Bo = Boierbon EERSTE BLAD BUITENUND MATSOEOKA TE ROME Heden becprekinsen iqet den Duce i jut DJ B meldt uit Bome De Japanjche minister van Buitenl Zak n U tso oka ii gisteravond omitrccfci It uar in Rom Mngekomen De Japansche f a t werd op het station Ostiense met gejubel ontvangen Ter begroetiol van den minister van Buitenlandsche Zaken waren in de tationshal di rijk met de Japansche en Italiaantche vlaggen vemerd was aanwezig de Italiaantchc minister van Buitenlandsche Zaken graaf Ciano al vertegenwoordiger van den Duce de iecretsris genéraal v n de fascistische part minister SereHa de onderstaatssect étarissfcn van het minister presidium en van de minister v n oorlog en marine de gouverneur van Romci vorst Borghese de ch yan den generalen stal der fascistische miütie de bevelvoerende generaal vaa het garnizoen van Rome alsmede van Duit ehe zijd amb s adeur vqo Mackenlen verder de gezanten van de by het driemogendhedenpaet aangesloten lan den Onder de klanken vanr liet Japansche volkslied inspecteerde Matsoeoka At voor h t talion ppgestelde eerecomf agnie Een duizendkoppige menigte begroette der Japanschen gast met eindeloos gejuich Steeds weer weerklonk de roep Leve Japan leve Duitschland leve Italië Nadat de personen die ter begroeting van Matsoeoka aanwezig waren voor gesteld waren begaf de Japansche gast zich in gezelschap van den minister van Buitenlandsche Zaken graai Ciano naar Villa Madama dat de Italiaansche regeering den Japanschen minister voor den duur van zijn verblijf ter beschikking heeft gesteld De besprekingen van Matsoeoka met den Duce en graaf Ciano beginnen heden in den loop van den middag Matsoeoka f hedenochtend door den koning keiwr in gehoor ontvangen Ter eere van Matsoeoka zal deze in het Quirinaal n officieel dejeuner geven Hartelijke perscommentaren Ter gelegenheid van het bezoek vanMatsoeoka is Rome feestelijk versierd Ontelbare vlaggen vroolijken het beeldvan de stad op De Romeinsche dagbladen wijden hartelijke verwelkoniings rtikelen aan den Japanschen ministervan Buitenlaodsche Zaken De G i o rn a 1 e d 1 1 a 1 i a schryft dat de ontvangst door de Romeinsche bevolkingde hartelijkheid zal bewijzen van eenlanfie vriendschap Het Westen en hetOosten staan in een strijd op leven endood waarin aan den eenen kant wordtgestreden om de instandhouding van 1 eeri op geweld berustende hegemonieen aan den anderen kant om eenrechtvaardige nieuwe oixle In dezeworsteling die Groot Brittannië de wereld heeft opgedrongen hebben Tokio Rome en Beritjn een standpunt ingeno men tegen het privilege van een oftwee mogentlheden De aanwezigheidvan Matsoeoka biedt den waarborg datde krachten die van den AtlantischenOceaan tot den Stillen Oceaan aan hetwerk zijn de hegemonieën zullen bedwingen en de nieuwe orde zullen oprichten I Verklaringen van Matsoeoka De Japansche minister van Buitenlandsche 2Iakcn heeft gisteren in Villa Madama de Italiaansche en buitenlandsche pers ontvangen en eenige belangwekkende verklaringen over den internationalen toestand en zijn reis in Europa afgelegd Het hoofddoel van rijn reis aldus zeide h ü is een persoonlijke gedachtewisseling met de lei ders der beide volken die thans bondgenooten van Japan zyn en het overbrengen van de Japansche gelujkwenBchen bü het sjuiten van het dqemogendhedenverdrag Het heeft misschien verwondering gewekt iat hij onmiddellijk na de bijlegging van het Indo Chinecsch Thailandsche geschil op reis gegaan is Maar het besluit voor deze reis stond reeds langen tyd vast Matsoeoka zeiöe de grootste beteekenis te hechten aan een persoonlijk contact met de leiders der bondgenooten Men kan daardoor den weg elfenen tot vriendschappelijke betrekkingen welke kunnen leiden lot resultaten die nooit te bereiken zijn door een nog zoo levendige diplomatieke gedachtenwissejing Toen een Anjerj kaansche joumahst een vraag stelde over d zoogenaamde bemiddeljngspJannen van Japan keerde MatiKieoka zich scherp tegeii de uitlegging die de Engelsche en Amerikaansche pers hebben gegeven aan zijn persoonlijk memorandum aan den BritEchen minister van Buitenlandsche Zakfn Dit memorandum staat geenszins in verband met den tegenwoordigen oorlog en heeft slechu den meest algemeenen vorw en in een ibstracten theoretischen gedachtengang uiting gegeven aan lijn meening over het probleem van den wereldvrede Een va keerde uitlegging had uitgesloten moeten zijn met het oog op het zuiver theoretische en abstracte karak ter van het memorandum De bewering van AmerikaanscHe en Engelsche pets als tou Japan voor zijn bemiddeling tusschen Thailand en Frankrijk een hoogen prijs verlangd hebben Is aldus Matsoeoka het beste weerlegd éoot de feiten Japan heelt niet het geringste verlangd hetgeen de regeeringen van Frankrijk en niailand kunnen bevestigen Over zön v der reisplannen Verklaarde Matsoeoka dat hij zii van Rome weer nkar Berlijn zal begeven watr h vermoedelijk dèn FühFeren vonRibbentrcp opnieuw jsal ontmoeten Het verder progrimroa wai Bbg nirt vastgesteld Op de vraag of hü ook naar Washingto zou gaan antwoordde Matsoeoka dathO gaarne een bezoek aan Washington zou brengen doch dat zyn tüd dat niet toeliet De Engelsche overval op h et Fr onsche con vooi Verontwaardiging in Fransche regeeringskringen 1 Het beiidit van den jongstétt overval der Ehgelschp vloot op een Fransch konvooi in de Middellandsche Zee in de onmiddellijke nabybeid van de Algirtjnache kuxt wordt door de ochtendbladen van het onbezette Fransche gebied on er groote qischriften gepubliceerd waarin de verontwaardiging tot uiting komt welke men in Fransche kringen over den Engelscben aanval gevoelt aldus het D N B De Paris Midi zoo wordt uit Parijs gemeld noemt den Engelsche overval een daad van eeroovery Het blad verklaart het optreden der Engelschen daarmede dat er volgens de mededeelingen van Fransche matrozen die uit Gibraltar via Tanger naar Noord Afrik gekomen zijn in de Engelsche gamizoens te Gibraltar weinig levensmiddelen zijn en dat men is Gibraltar zelf bijna nieti kan koopen Fransch pratesl De Fransche regeering heeft naar uit betrouwbare bron twkend wordt door bemiddeling van de Vereenigde Staten ten scherpste doen protesteeren tegen den Engelschen aanval op het Fransche convooi in de Algerynsche territoriale wateren aldus het D N B Fransche bommenwetpors in actie Het Fransche ministerie van Marine en de admiraliteit zijn Maandagmiddag nog niet in het bezit gekomen van alle bijzonderheden over het gevecht dat zidi in aansluiting op den aanval van zes Engelsche oorlogsschepen op het Fransche convooi by Nemou met Fransche kustbatteryen en het Fransche luchtwapen heeft afgespeeld zoodat nog geen volledig verslag k worden gegeven Naar men uit betrouwbare bron verneemt tijn een reeks Fransche bommenwerpers opgestegen Deze toestellen hebben het Engelsche eskader gebombardeerd Omtrent het resultaat van deze afweeractie zijn tot dusver nog geen bijzonderheden ontvangen Het vuur van de Engelsche oorlogsschepen heeft j naar bij geruchte in Viehy verluidt naar het schijnt bij de Ftansche kustverdediging eenjge slachtoffers er materieele schade geëischt Dit wordt echter tot dusver officieel niet bevestigd Het aangevalen Fransche convooi is zooals in het eerste cotr munique van eergisteren reeds werd gemeld ongede rd de haven van Nemour binnengeloopen Duitscbe persstcmmcn De avondbladen van Berlijn ouden zich op in het 002 springende plaats Schsrp protest ingediend bedg met dcB Briticheo aanval op een Fransch convooi nabij de Alrikaansche kust tusschen Nemours en Otmi Dit nieuwe ineideBt zoo ichrylt de Berliner Nachtausgabe is een teeken dat de Britsche admiraliteit niet meer voldoende zehuwbeheersching heelt Om pijrtlyke incidenten te vermijden welke fingeland om propagandistische tedeften op het oogenblik niet gebruiken kan Welke houding Frankrijk zal aarjiemen ten aanzien van den aanval van Britsche schepen op zijn eonvooien in zijn raak if verklaart het blad Terwijl men J Londen groote redevoeringec houdt over de beweerde Britsche oortogsdoelsfelling der volkerenbevrii ding en der gerechtigheid bewijst de Britsche vloot dat Engeland nog steeds de onderdrukking der zwakken ten gunste vmi zyn egoïstische belar gen politiek tot grondslag van zijn beslisiinMnmaakt B PrfTTner Boersenzeit u n g schrijft dat de njeuwe recente piratenJaad der Britten ver uitgaat boven iiet nieuwe kader van de En elschFransche verhoüding ol wanverhouding Zy bewijs niet alleen de leugenachtigheid van de Britsclje propaganda volgens vir Ike Frankrijk ravitailleering alleen worc erhin lerd om een voorziening van Duitschland tegen te gaan w ant Tiet door de Engelschen aangevallf n Icvensmidde entransport was immi rs voor Algiers bestemd Zij bewijst ntegendeel ook ie volstrekte onduldbaarheid van een eeschuimerij die niet t ruèschrikl voo welk brutaal ingrijpen ook in de plementairste rechten van vrepm de naties De zeeroovers iverval bij Nenour toont het üeifaar aldus de Berliner Lok al Anzeiger waarin iedere Eurooeesche natie zich bevindt zoolang Engeland zijn zeo ooverij kan voortzetten De rfpi vf ivervtl op den voor fngeland gevallen Fransrhfr bbr 1 tnoot toont zoo iidelljk wat FtKrelonj vprifaat prder uitgetoepen volkfnfecht De slachMlfers van Nemouiv Het D N B meldt uit Vichy Volgens ifficieel nog niet bevestigde beriebt B zijn bil d£n Engelschen aanval in cSt nabijheid van Nemours aan de Alge rijnsche kust door het vuur van de Britsche oorlogsschepen vier person eii gedood en verscheidere gewond De slag in de Middel landsche Zee TREEDT LORD WOOLTON A MEER DAN 1 M ITALIAANSCHI ZEELUI OPGEPIKT Stefani meldt uit Lissalwn Volgens ollicieele berichten uit Engelsche bron zijn meer dan duizend Italiaansche zeelui die hebben jjeelgenomen aan den slag in het Oostelijk deel van de Middellandsche Zee tot dusver opgepikt en naar Alexandrië en Pyraeus overgebracht Italiaansche tegenspraak Stefani meldt uit Rome Het Italiaansche miQ isterie ven Marine dat de waarheid nimmer verbergt loochent categorisch dat de lichte kruiser Bandanera tot zinken is gebracht Naar de Londensche correspondent van Goeteborgs Posten meldt verwacht men in Londen het aftreden van den minister voor de Levensmiddelenvoorziening tord Woolton Chur chili zou in de afgeloopen week een onderzoek hebben ingesteld naar de activiteit van het ministerie voor de Levensmiddelen voorziening TJiane moet zoo verklaart het blad lord Woolton als zondenbok dienen voor het fiasco van de levensmiddelendistributie Men verwijt hem dat het hem niet gelukt is de groote machines van voorziening en distributie van levensmiddelen in stand te houden aldus het D N B WEER ONLUSTEN TE DAMASCUS Brood Eieren Gebak Te Damascus hebben zich volgens het D N B weCT ernstige onlusle voorgedaan in verband met de nieuwe staking waaraan ook het personeel van de verkeersbedrijven deelneemt Tusschen de betoogers en de Fransche troepen die ten deele uit Sene altezen bestaan kwam het tot hevige botsingen Tot dusver zouden zes Syriërs gedaad en vry velen gekwetst zijn De onlusten strekken zich over geheol Syrië uit In Aleppo en andere plaatsen zijn overeenkomstige incidenten voorgevallen Intusschen poogt de Fransche hoöge commissaris van Syrië generaal Dentz met de politieke leiders van Syxië lot een compromis te komen omtrent den toekomstigen regeeringsVorm van dit Fransèbe mandaatsgebied Kaas WACHTPOSTEN OP TWEE DUIT8CHK SCHEPEN In Amerika Het Amerikaansche ininisterie vanFinanciën heeft volgens Associated Press medegedeeld dat op tweeDuitscbe schepen in Amerika by wijzevan beschermingsmaatregel wachtposten zijn geplaatst De schepen taan zoo verklaarde de plaatsvervangeffdestaatssecretaris van het ministerie vanFinanciën Gaston bierdoorniet oridMAmerikaansche hoede De Duitschebemanningen der schepen blijveft aanboord EDEN EN DILL TE ATHENE Slaolie Minisier Eden en de chef van den generalen staf Dili zijn volgas Reuter te Athene aan ekorfien om averieg met de Gneksche redering weer te hervatten Suiker FKee Kórie beriehtM Zeep Het aantal werkloozen iiiS e vryezóiie en het departement van de Seine is in dfen tijd van 1 Octo Bér lfi4Ö tot 1 Maart M4 geflaéla aft 840 879 lot 361 459 Het aantal werkloozen ih Wet Fransche bezette gebied zonder hétdepartement van de Seine i iA denaellden tjjd gedaaM ven 448 3S0 tot 58 768 In totaal zy n dus in Frankrijkin den genoemden tijd rond 450 000 werkloozen aan het werk gegaan De Ouderdoms▼erzekering ▼ BINNSNKORT HEIZIENlNa TE VERWACHTEN Hoe la iMt ia Onitaddaad gesteld Hef A N P meldt Aan mededeelingen van president Jakob leider van de Geschaïtsgruppe voor sociale bestuursaangelegenheden by het commissariaat generaal voor Financiën en Economie ontleenen wij dat de Duitsche rijksorganisatieleider dr Ley als leider van het Duitsche Arbeidsfront dal alle werknemers omvat ingevolge een opdra cht van den Führer een plan voor de toekomstige verzorging van het Duitsche volk uitgewerkt heeft dat onder meer de vervulling zal brengen van den in het partyprogram der N S D A P vastgelegdcn eiseh dat er een voldoende ouderdomsen invaliditeitsverzekering moet erkomen Daarmee zal een ioci ial werk van de eerste grootte tot stand ziih gebracht Het doel is om de viiÜhten van den gezamenlijken arbeid van het volk ook allen ten goede te doen komen De zin dïr verzorging is dat iedere aalmoes en iedere ondersteuning zonder dat daar recht op bestaat principieel onnoodig zullen zyn Zoodoende gaat het niet leohts om de verbetering van de ouderdoms en invaliditeitsverzorgiflg doch om de schepping van een nieuw recht In plaats van de idee der sociale verzeke ring komt de idee der volkivcrzorging De uitvoering word t reeds ter genomen Moge de oorlog deze wellicht vertragen in geen geval zal de oorlog de uitvoering verhinderen Is het plan in de daad omgezet dan zal dit werk de kroon zijn op hrt streven van vele geslachten van arbeiders In de plaats van het proletariaat treedt dan de zich van zijn functie bewuste scheppende mersch die de vrjjheid veroverd zal hebben waarover wel reeds vele malen gesproken werd doch waarbij de daad oleel ontbreken Ook in Nederland aldus deelde president Jakob verder mede zal binnenkort tot een herziening van de ouderdomsen invaliditeitsverzekering worden overgegaan De uitkeeringen dezer verzekering zün thans zoo gering ook zij den Nederlandschena arbeider in geval van invaliditeit of ouderdom in geen enkel opzicht de noodwendige bescherming schenken Ook in de Nederlandsche sociale politiek zal in de toekomst het gemeenschapsprincipe van den nieuwen tijd tot uitdrukking moeten komen DUUR 24 Mrt t ra 6 April 31 Sf rt t m 13 April 17 Mrt t m 27 April t ra 36 AprU Br K Per VL In Duitschland stond reeds lang vast dat de bedoelde verzekeringen ionder staatshulp njet toereik 3rd zouden kimnen zijn Reeds Otto von Bismarck heeft de eerste stappen in deze richting gedaan Het nationaal socialistische Duitschland zal voltooien wat toen begonen werd Bij de keus rente verzekering of volksverzorging is met beslistheid voor het laatste gekozen Ingevolge het woord het welzijn der gemeenschap is de loogste wet en Gemeinnutz geht vor Eigennutz kan eerst recht bij de sociale verzekeringen van de noodzakelijkheid van een totale hervor m miag geiproken worden De pofiti vaa den enkeling ten cpiichte vna den itaat is thans heel andcn da ia des Uberalistischea kwttaUstiitifai staat Ieder lid der volksgemeenKliap is verplicht om da volkagemcenschap te dienen maar pok om eerd is d itaat verplicht voor ieder lid der volksgemeenichap te orgMi Deze weg wordt thtoi in Duitaebland doelbewust betred i Ook te Nederland zal al zyn hier de tijdsomstandigheden ongunstiger dezelfde richting woid aalnnal f Bi De uitkeeringen uit het Gemeentefonds CUFBU VOOR ENKELE ORMRINTEN In een bijvoegsel ven de Staatscourant v ui 31 Maart is opgenomen een staat betreffende de uitkeeringen uit het Gemeentefonds bedoeld in artikel 3 der Wet Finan cieele verhouding over het uitkeeringstijdvak 1939 1940 voor de onderscheidene gemeenten dei Rijks Hieruit blykt det ontvangen Den Haag 4 74 427 S3 Rotterdam f 9 449 994 49 Gouda f 920 027 84 I eiden f 994 040 60 Monster 76 833 17jNaaldwijk f 84 927 83 NootdOTp De rijwieldyiefstallen in Bussum ƒ 15 670 59 Riiswük 72 430 M Voorburg llS 035 4O Wateringen 40 504 3 ALWEER EEN ARRESTATIE Het aantal arrestaties inzake de rüwieldielstallen te Bussum is wederom uitgebreid Nadat Zaterdagmiddag een achttienjarig jongmensch waa aang ouden die inmiddels een bekentenis heelt afgelegd is thani wederom een zestienjarige scholier aangehouden die eveneens bekend heeft verschillende rywieldiefstallen te hebben gepleegd Intusschen is ge bleken dat éenige leden van het complot zich ook lehuldig hebben gamaakt aan diefstal van kleedingstukken uit een café Het aantal arrestaties bedraagt thana acht dieven n een heler VREUGDE EN ARBEID OP I MEL HOEVEELHXID Boterkaart H p boter Vetkaart p boter ol margarine of 200 gr vet Op bon 10 geen vet I rantsoen 125 gram koffie of 250 gram koffia surrogaat BO gr MbcerxMp M tube of pot Broodboa Holmbon Periode Vlecschbon Op yerzoek van de werkgemeenschap v ih het N V V Vreugde en Ax beid heeft de voorzitter van den Naderlandichen bjoicoopbond met goedkeuring van den seeretaris generaal van het departement van Volksvoorlichting en Kunsten besloten dit jaar den eersten dag van de speelweek welke aanvangt op 2 Mei voor alle bioscooptheaters te verzetten op Donderdag 1 Mei Dit in verband met de viering van het leest van dsn arbeid op den Isten Mei a s Vreugde en Arbeid zal zestig bioscooptheater in Nederland uit koopen om de arbeiders in de gelegeofheid te tellen het nieuwe lümprogramma te gaan zien tegen det sp cialen prijs van 25 cent voor de twea laagste rai ien en 40 cent voor de overige rangen Dit geUt voor allen ook voor nietgeorganiaeerden Onderhan delingen met de daarvoor In aanmerking komende bioscoopdirectie vinden reeds plaats