Goudsche Courant, dinsdag 1 april 1941

fWEEDE BLAD DINSDAG 1 APRIL 19411 j 1 x i i Hl l n 1 ïi 9 M S SiiilB i i i v 1 B SijSr II m 1 fel jl HH SiadêiüeuuM Nederïandsche Voethal Bond HOTEL DE ZALM verwisselt van eigenaar ÓNDEgAFDEBUNG GOUDA SECRETARIAAT Kamemelksloot 209 Gouda Telefoon 2764 Het uit de 2e helft der 16e eeuw datcerendc HUYS DE SALM van vader op zoon overgedaan Twee gebouwen die sinds eeuwen de I heeft het bekende hotel De een nifuwen eigenaar gekregen Ot beer T vlan Heuveln die in 1921 k opvolger fan zUn broeder den heer H H van Heuveln De Zalm over MB heeft dit hotel thant overgedaan aan tUn zoon den heer H T van Heu Min waarmede een Jongere generatie Ma het hooftl van dit hotel komt te ftaan dte daarmede de taak aanvaarlt da renonuné van dit bekende huil haog te oud Het Huys iDa Salm dateerend van Mr de tweede helft van de 16e eeuw baeft en geéhiedenia die laan gewe n if met die van stad en omgeving k bet door de eeuwen heen de goede hafberg gewent de pleisterplaats voor Vm die op èeortocht waren en hier aaaeten overnachten als zü met de foOuschuit ian wel met den postwa C uit Amsterdam hier aankwamen wel vaaJeldeEs met paard en wagen hier arriveerden waar dan in de achter het tjuts gelegen stalling de paarden en wagens een onderkomen vonden het is ook geweesc en gebleven de goede plaaU van samenkomst voor bespreKlngen van allerlei aard toowel van openbare belangen van getwist en stad als van büeenkomsten van zakelijka aard en van festiviteilea Ia de 3esèhrQving van Gouda van da Lange vat Wüngaarden wordt in het derde de l op pag 19 reeds gewag garoaakt dat in 1520 de oude Waeg staande en gelegen in t Marcktvelt in da Regenboolh naest het zoogenoemde lltiys JDe SaÖn werd afgebroken Met Jiiiitheid Is iet na te gaan hoe in dien tüd dei Salm er uitzag en wie daarvan eigejiaar is geweest In oude papieren van IS T wordt de naam Machteld vari Necq genoemd en later die van Claeé Meeuws en Pieter Cristum Schotman maar bescheiden van iS04 toonen n dat in dat jaar het huji genaempt de Salm toebehoorde aan Wenqbout Crjjnen Vanaf dat tüdstip is nauwkeurig na te gaan wie de opeenvolgende eigenaren ïUn geweest Na Crijnen volgde in 1624 Heidrick Qornelis Kegeling die toen wa rt was in t Herthuys en Jaar later c p 8 Mei 1632 werd Frederik van dei Houve eigenaar Dat het toen een goeie herberg was blijkt wel uit het feit dat deze Van der Houve ea ook zyn opvolger er resp 30 en 18 jaar in he ben gewoond Anno vaa passé Oeze opvolger Anthony Witbols die op 10 April 1671 eigenaar werd achtte het gewenscht om toen het nieuwe Waaggebouw dat in 1670 gereed was gekomen naar het ontwerp van Pieter Post zooals liit thans nog is aan 4e Salm ook een nieuwe gedaante te geven Het s adsbestuur uit die dagen had daartegei geen bezwaar mits maar aan bepaalde voorwaarden werd voldaan opdat e verbouwde Salm niet het aanzien van het schoone Waaggebouw zou vetsloren Daarom werden bepalingen lemaakt oa omtrent de hoogte den ifevel het front den zijmuur en de l reedte van de straat tusachen de Sa m en de nieuwe Waag Aan die vooifwaarden schünt te zün voldaan Venjnoedelijk om daarvan te doen bluken werd in den gevel een steen gemetseld waarop een salm is afgebeeld mek dit onderschrift Niet ta hoog niet te laag Anno van passé 1670 Deze gevelsteen die by een latere vertwuwing van het gebouw in den muur van den sM is aangebracht is een paar jaaf geleden daar weggenomen en heefit getieel gerestaureerd een betere pllaats gekregen nl in den lüinuur tegenover de Waag Na het overiyden van Anthony Witbols in 1607 komt 4e Salm achtereenvolgens in eigendom van Cornells DjTvoort 1887 1707 Jan van de Velde 1707 1732 Ary Negenduys 1767 1768 In 1768 wordt Willem Bor eigenaar en daarna het juiste jaar is niet vermekl Hendrik de Bock die in 178S werd opgevolgd door Pieter Gorissen Deie laatste werd op zün verzoek ook aangesteld als commissaris van den postrit Amsterdam Antwerpen bij welke aanstelling hem voorschriften werden gegeven voor de verzorging der paarden en de wagens bU vriezend weer en sneeuwval en de werkzaamheden werden bepaald bü de aankomst s morgens en s middags van de volksschuit uit Unsterdam De bekendmakingen moesten worden aangeplakt aan het Amsterdamsche Veer en ook aan de Salm en verder in de roef van qe volksschuit Dat het stadsbestuur den postwagen van groot belang achtte en de herberg de Salm wist te waardeeren blijkt uit de aanteekening in het kamerboek 18 Augustus 1806 Is geaopordeert aan de Weduwe P Gorissen de somma van 74 17 wegens een maaltijd ten haren huize gehouden door de commissie n der wederzijdsche ledea tot den postwa gen in Novtoiber 1807 IB later Jaren Na gedurendèi 67 jaren In het bezit te ijn geweest Van Pieter Gorissen en na diens overlijden van zün weduwe ging de Salm n 1852 over aSn den logen nthouder Petrus Franciscus Vos die het hotel tot 1872 in eigendom heeft gehad Op 9 Aug 1872 komt de Zalm m handen van den architect Comelis Krulder die het hotel niet zelf heeft geëxploiteerd doch het verhuurde aan den heer Peeters die er tot 1891 heeft gewoond toen Marinus Vermaat De Zalm overnam Na den heer Vermaat heeft de familie Van Uit TToeser tüden DK OOODSCHS CODSANr MELODB 7S lAAR GIUDEN Een der aangetaste runderen bij den landbouwer op de Kamemelksloot waarvan wij vroeger mekUng maakten is bezweken aan de typhus en daarop terstond onteigend en begraven 9 JAAB OKLKDEN Burgemeester en wethouders van Stolwijk brachten aan het onderwijzend personeel der 1ste openbare school ter kennis dat tr verwidermg van personed zou plaats hebben tenzy één der hulponderwijzers met het a s ex en de hoofdakte haalde Dit is de tweede gemeente waar dat plaats vindt in Alblasserdam geschiedde het reeds vroeger tS JAAB OBtfPEN Te Arnhem u overieaen da gep kapitein der infanterie J Reyen ridder Militaire Willemsbrde die tot aan mobilisatie gedurende geruimen tijd hier in garnizoen was Tooi ter tijde was de kapitein Reyers voorzitter van de roei en zellvereeniging Gouda Uit Oudewater Met ingang van 1 Mei a ji is benoemd tot directeurvan het post en telegraatkantoor alhier de heer J H Callenfels thantcommies 2e klasse te Rotterdam Uit Stolwijk Op bij hem ingekomen kladiten van de directie der Staatsspoorwegen is door den burgemeester verboden de toegang van dehalte Stolwijk aan het niet Tfizendpubliek met uitzondering van diegenen die kunnen aantoonen aldaar noodwendig te moeten zijn en wel met igang van 1 April Heuveln bezit genomen van De Zalm éérst in 1909 de heer H H van Heuveln en daarna zun broed de heer T van Heuveln die het hotel na een 19jarige exploitatie thans aan zün zoon heeft overgedragen Na de verbouwing welke het hotel in de tweede helft der 19e eeuw heeft ondergaan is het in de latere periode ook inwendig gerestaureerd om te voldoen aan de eischen die aan het hotelbedruf worden gesteld De Zalm die de eeuwen door tot aan d huldigen dag haar naam als goede herberg heeft gehandhaafd gaat thans onder jeugdige leiding een nieuwe periode in Markt sieren De Waag en De Zalm £ i0en Foto Dat zü die goede herberg by voortduring blüve OFFICIEELE MEDEDEELINGEN PKOOBABIMA VOOR ZONDAG April IML la klasse Skwük I OJI A V K F 1u Nolte Groeneweg I Bergambacht I A Hotstede O U N R li HoercapeUe I N d Haan Nieuwericerk I Goudera n D A de Koster G S V m Gouda IV il uur L van Schalk Overgangsklasse Lekkerkerk U Haastrecht IL 11 30 ut F Geukev Olympia Hl Dilettant II Joh Tak Gr Aöuners I Moordrecht U J C dan RifM U klaas A Woerden H ItV C I Joh Muurllng V E P I Waddinxveen H G V Wijngaarden O NA V Bosk Boys O 11 30 uur J de Knegt Se klasse B OlympU IV Lekkerkerk Hl ILSauur D de Knegt Ammeist S V n StolwUk II G Lakerveld Woerden lU leuwerkerk O 11 45 u J Baas 3e klasse A Bodegraven II R V C n C Compeer E S T O I OlympU V H J Homis D O N K V D RJ U 12 uur T G diiaan 3e klasse B Gouderak III E S T O IL H Kramp Zwervers ni Groeneweg II 1 11 30 u C vao Wünen Se klasse C U N I O n Oudewater U Th Sieenkamer V E P in Schoonhoven I 12 uur J Hilgets Haastrecht III Ammerstol S V III 12 uur F Lensen Bergambacht II Lekkerkerk IV J Croeneweg ADBE8LUST Vereenigingen Zwervers telefoonnummer is door automatiseering thaiie geworden no 389 De Goudsche glazen NIEUWE PUBLICATIES VAN HR A A J BUKSEN IN HET MAANDBLAD JIISTORIA Mr A A J Ruksen de voorzitter van het Fonds Goudsche Glijsen heeft m t Maart nummer van H i s t o r i a maandblad voor geschiedenis en kunstgeschiedenis uitgave N Kemink Zoon te Utrecht een interessant artikel geschreven over De sublieme glasschilderkunst der Crabeths in ver l and met de kunst van hun tijd waarin het eigenaardige van Dirck Crabeth wordt vergeleken met enkele werken van zyn tijdsenooten Michelangelo Botticelli Lucas vaa Leydeii en Jan Swart welk artikel met een twaalftal zeer mooie fragmenten en een vieikleurendruk van glas 8 Judith en Holofernes is versierd In ditzelfde nummer stelt mr Ryksen de vraag Wie lost de Hebreeuwsche puz7le op van glas 13 in de St Janskerk waarbij ean viertal fragmenten uit het carton van glas 13 De twaalfjarige Jezus in den Tempel van Lambert van Noort is afgétkukt waarop Hebreeuwsche letterteöiens voorkomen waarvan de beteekenis nog niet is gevonden Dezelfde vraag wordt ook door Mr Ryksen gesteld omtrent de opschriften op glas 22 de Tempel reinig ng waarvan de uitlegging door den schry ver van dit artikel een andere is dan die welke Dr Jac Zwarts in Historia van Juli 1940 daaraan heeft gegeven pjU speelt vanaf heden haar tbu weflstrijden op het Ona terreia I WraLAOBN VAN ZONDM I W MaaH IMl Ie klasse weg I Goudarak II U van SchaHt t 6 Over gsklasse Haastrecht U ibjtii l J C i RietT 4 1 Moordrecht II Dilettant U G van Wyngaardan t l Zwervers II Lekkerkerk II A Hobtede 0 8 2e klasse A U H LO I D O N K HL Joh Tak 4 1 Gouda V VXP I K F L Nolte 4 Ov rschotJe I O N A V K d Haan Waddinxveen II Bosk Boys H F Geukes 8 0 Se klasse B Ammerst S V Il Nieuwericerk II J Baasl S Lekkerkerk UI Woerden O L van Wijnen V S Gouda VI Skolwijk n C Compeer 1 0 te klaas A E S T O t Bodegraven n J Muurlfaig 3 RV C n OlympU V G Lakerveld fr I VJ P n Moordrecnt ni H Kramp 2 0 STBAFCOMMISSIK S orsingeo No 38 T Bakker Lekdijk 280 AmmerstoL lid van de vereen Am merstol met ingang van 21 Maan 1941 geschorst tot Ammerstol 111 zei achtereenvolgende woattrijden vooi de onderafd Gouda zal hebben gesp elc w iarvan 3 vuorwaardelyk met ejn oroeftyd van een i ar zulks wegen opzettelijk trappen van een tegensta der m den op 9 Maart 41 gespeeldei comp wedstrOd Ammerrtol Ill Schoor hoven IIL No 39 P Neef Dorpsstraat 136 Krimpen a d Lek aanvoerdei der vereen Dileclant geschorst van 21 Maart 1941 tot 21 Maart 1942 zul s v tgena op etie iik trappen van een ti genstander medegezien de gevolgor en z n straflijsi in den op 16 Maart 1941 espeelden comp wedstryd Diletf tart II DR D X FROGBAMMA B K JUNIOBEN COMPETITIE Zondag April 194L Uiiio a R VC s 12 30 uur J G Sir ke Ebto a V E P a 12 30 rur J F van Jaarsveld 0 IZEIBELASTING Wy heiinncrer de vereenigingen rog tens aan de verplicht ng welke zij hebben om intjcvolge Besluit o de omzetbelasting ingaande 1 Jan 1941 oirzetbïlastii g te beta T wegens net verrichten van diensten n l aan he publiet Hertd ie lar de Omzetbelasting bedraagt 2Vi over de bruto ontvangsten Hiervan mag dus niet worden afgetrokken de betaalde stedelijke vermakelykheidsbelastmg Onder bruto ontvangsten te verstaan ontvangsten aan entreegelden fietsstallmg e d dus gt n ontvangsten an contributie van leden of donateurs Betaling der O B geschiedt per i Icnderkwartaal d is over de or vangsten van 1 Januari tot en met 31 Ja 1941 Veertien dagen na afloop van het kalenderkwartaal dus 14 April 1E41 moet de vereeniging aangifte oen op een formulier hetwelk de Innecteur der Invoerrechten en Accijnzen ter beschikking stelt By de aangifte moet het bewijs van betaling worden overgelegd Betaald moet worden aan den Ontvanger der Accynzen of op een Postkantoor D U etear kan bsvalen dat glfta an bataling éénmaal p r law plaats habban wat voor d uaiaara v reeotgingea weUidtt het eanvoudif sta Is In dé RegellBg klaitta ondareeman is aan bepaling op anom B art S vol lans welke ondemamers wier jBSrliJk adM ornaat van wainlg bataek iis i yrijgastekl kunnen worden van OmietbtiasUttc Blijkens d toaUehÜnc hiaróp kan door da Inspecteur vtM stalling worden geven als de gMnidiM omzet niet meer bedraagt dsa 8ilO Voorloopig wordt een dergamk vrijstalling nfet gegeven dit zal na afloop van het jaar beoordeeld wofdan DOnUBimE VAN VOBTBALKLBBDINQ Sinds 1 Februari j l zUn voetbalbroAkJes en voetbalshirts niet meer vrij te Mrkrijgen doch uitsluitend tagan Inlevering van de textielkaart of op speciale vergunning O puntenwaardeeriog is als volis vastgesteld sporibroek vsa kunstzUde 5 pimten sportbroek van wol of andere stot punten sporthmid van kunstzyde IS puntm sportjiemd van wol 24 punten sporinemd van andere stof 30 puo i Indien een s eiale vergunning voor hat aankoopen van dez goMeraa wordt verstrekt behoeven door belanghebbenden geen punten van de taztialkaart te worden afgestaan Het aanvragen van een dergetuke speciale vargiuning dient te gesoiieden door d verêcÉilging collectief voor de batrokken spelers onder opgave van namen en adressen Het aanvraagformulier hetwelk is t verkrygen t Q den plaatseiyken distributiediens moet ook daar weer worden ingeleverd Uit de wyze van invulling moet duideiyk de noodisak van bet aanschaffen der sport leeding biyken Het verstrekken van speciale vergunningen zal lechts zeer sporadisch kunnen gestiiieden daar de huidige schaarschta van textiel zulks niet toelaat zoodat in de meeste gevallen leden van voetbalclubs zidi deze kleeding op da textielkaart moeten aanschaffen De Dogingen door het Bondsbestuur aangewend on te trachten voetbalkleeding zonder inlevering van textieipunten te verkrygen hebben geen resultaat opgel icerd PROGBAMMA ZONDAG IE FAASOHDAO la klasse Ona IV Oroenewig I G S V UI Nieuwerkerk I Overgangsklasse Lekkerkerk II 01ympia Hl Moordrecht II Zwervers II Groot Ammers I D R D I 2e klasse B Lekkerkerk II Gouda VI 11 30 u 8e klasse A Olympia V Moordrecht lII F 3e klasse B Gouderak Hl Zwervers lU Se klasse C Haastrecht III Ammerst S V Hl PBOGBAMMA MAANDAG SE PAASCHDAO 2e klasse B Nieuwerkkerk II Ammerst S V II G5 V IV Gouda VI 11 u Olympia IV Woerden Hl 11 30 i 3e klasse A Moordrecht UI Donk V Olympia V D R D U Uu 3e klasse B Esto U Groeneweg U 3e klasse C VEP ra Ammerst S V IH Groot Ammers II Unio II Oudewate II Bergambacht U Lekkerkerk IV Schoonhoven UI 11 30 uur D wedstryden vastgesteld op 2a Paaschdag kunnfn met toestemming der tegenpartij worden vastgesteld op Zondag Ie Paaschdag Het is noodzakelyk de schriftelyka toestemming der tegenparty tydig aan den secr compl op te zenden Namens het Bestuur G VAN TILBURG secr compL FEUILLËTUN IMaStuK verMidaa GIPSY OOn ERFT Eél GEHEIM w H b 4 iiaar dan gehoordT vroeg fox haastig Ho la t sa is thuisgekomen hebft niet getbord antwoordde Briand terwyi hü jaastandig zyn ei onthoofdfc maaf ik heb haar vannacht in bened natad gezien Gehikklg beeft h nrit tiiet gezien rant dat SU te mia cfaian niet prettig hebben gevonden Wéér ja haar gezien riep niet iè slaat zijn nieuwsgisrigb M nog lai g r te bedwingen In een bekend établissement voor Btrozan Aon ebar ami antwoordde m schikler J weet dat ik vaak nachts dé matrozenkroegjea in het iwi waTtlar basoek om atudla te ai Bhibte Ik versamel types reaiiwk sa ta mijn scfactoboek ft hrib Ja afn t kaofaigaa al aois U riM B J Bwkt m b f f l fMiM nagjaaa compUmaat famaakt e sev M d Mf a awd BrJaad ma tcnttdi p s n Mcrdaad ijpmerKelijk tatait zij hem kanden wMm dat hij in het havenkwartier van New York kind in huis was Fox had ditmaal geen tijd Mn naar tiia breedvoerige uiteenzettingen te li teren en sneed hem eenvoudig het woord al Waar heb je Irene Fancy gezien BriandT De schilder trok een bedenkelijk gelicht In een tamelijk obsOuur cafétje dat veel door zeelieden uit de geheele wereld wordt bezocht Het heet In de seven sterren als de naamje tenminste iets zegt Ja Ja ik ken dat ding antwoordde Fox Ben je er zeker van dat Irene jou niet heeft gezienT De schilder grinnikte O nee stellig niet want ik heb dekking gezocht achter den rug van een stoeren Noorschen matroos Zoo kon ik juSróuw Fancy zoowel als de man die zich in haar gezelschap bevond ongestoord opnemen Briènd je moet je vergist hebben mengde Gipsy zich in het gesprek Hoe zou Irene nu In zoo n gelegenheid verzeild kunnen raken T Een vergissing is uitgestoten I Ikheb zelfs een vluchtige schets van hen beiden gemaakt Een moment danzal flc haar ven halen Briand sprong op en haastte ridi naar de deur waar UJ bijna tegen den in eeteur i botat dia Juist de kamer binnenkwam Bratt begnwtta da drie vrimdan kort en stak Gipior xiiB hand toe U bent dus dl Joagedams van de erfenis zei hij Die zaak fe st de politie heel wat hoofdbrekens miss Dott Bratt Irene Fancy heeft zich uit de voeten gemaakt I riep Fox opgewonden Ja Ja dat weet ik Ik ben al boven geweest Ze heeft een kleinep handkoffer meegenomen maar al haar overige bezittingen staan en lig gen er nog net zoo Heb Je miss Dotta gezegd dat ze me even moet vergezellen naar het Bethlehent gastbuis FoxT Nog vóór de journalist gelegenheid hda te antwoorden zei Gipsy Ja inspecteur maar ik ben ervan overtuigd dat het een vergeefsoha reis lal zijn Ik ken dien vreemijeling stellig niet En en dat Irene gevlucht sou zijn kan ik ook niet gelooven Het la toch werkelijk zoo Jcmgedame zie Bratt grimmig Vannacht is ze er tusschen uit getrokkenen dat nog wel in uw wagen WatTI riepen Gipsy en Bob Hunter als uit één mond Fox zal u ciie geschiedenis laterw l eens vertellen Hy heeft gezien hoe miss Fancy zich uit da voetenmaakte Hebben ze het nummer nog ar sns kuai ontdekken Bratt vroegd Journalist Nee er is niets emeld Dat Is wel heel Jammer want dan had ik tenminste aen spoor gehad Itat h eft het toeval ons geschonken lacht Jim D kunstschilder Briand één van onze huisgenooten heeft Irene den afgeloopen nacht in een matrozenkroeg gesignaleerd en zelfs een schets gemaakt van haar zoowel als van den man die zich in haar gezelschap bevond Waar is die meneer Briand riep de inspecteur hevig gebtereaseerd Daar komt hy all Briand huppelde uitgelaten een schetsboek zwaaiend de Icamer bbineo Hier heb ik heti riep hy op zifn gewone levendige manier Ik vlei me la lielle Irene zeer natuurgetrouw te hebben weergegeven Inspecteur Bratt nam den schilder het opengeslagen boek uit d hand Ook de anderen bogen zich over de teekening Wat I riep Bob Hunter plotseling verbaasd Was Irene Fancy metdie die persoon samen Met die en met niemand anders antwoordde Briand Sn Oc kan Jullie verzekeren dat het tweetal eenzeer opgewonden gesprek voerde waarvan ik helaas geen woord kon verstaan Is die cavalier van miss Fancy geen buitengewoon Interessant type met zyn gierengezicht Itat klopt zei Hunter droog AUaw is hy geen mant Bet is ds ouda vrouw Brander van wie Ik het halssnoer heb gekocht Ik harlcendehaar onmlddeiiyk niettegenstaande ze hier msnnenkieeclfaig draagt Nee maar dat isi h ongelooflyki riep F Wat seg Jij daarvan BrattT nn ii Op dit oogenblik wees Gipsy Dott naar d glazen deuren welke toegang gaven tot den tuüi Daar staat een agent die uw aandacht probeert te trekken inspecteuri Aha dat is sergeant Smith HU hLOft zeker een boodschap voor me Misschien nieuws over Gipsy s verdwenen auto veronderstelde Fox Van zoo heel veel belang kan dat niet meer zyn nu we Briands schets hebben gezien en het doel van Irene Fancy s nachteiyken rit t weten zyngekomen Dat was inderdaad een sensationeel nieuwtje I Mafer daarin vergiste Jim Fox zteh Sergeant Smith bracht een nog sensatloneeler Een bericht uit d benedenstad inspecteur zei hy Het bureau In Manhattan Lane deelt mee dat de oude vrouw Brander vermoord if Ik heb een wagen voor de deur als ve soms direct heen wilt gaan Di bericht sloeg in als een t om Hunter ondersteunde Gipsy dl plotseling doodsbleek was geworden Briand stond er met groote oogen van ontzetting by en Fox greep Bratts arm en riep We moeten r direct luen inspecteur Je moet me meenemen Wdkneer is de moord gepleegd Smith vroeg Bratt Dat weet ik niet tnsp ct iir O misdaad werd ontdekt toen d w rk ster zich om acbt uur vanmorgag aan den winkel vervoeg Kom mee Fox zei Bratt UsmifihH haastig da kamer arliat Jim nam Gipsy s handen In d zyne Wa s maai niet bang zei h i diartelijk eo zorg er voor om tvse uur by myn oom te zyn Je zult mil daar ook vinden Ga Intuaacheo naar het Bethl hemgaathuis dan beo j dat tenminste achter d u rug Bob zal je wel willen vargezellen Daarmee U p hy d kamer uit Hat komt m voor dat w allatt tezamsB In mo misdadig rsattahr verwikkeld syn zei Briand toen h t drietal allea was achter gebleven Hat apyt me dat deze ochtend to opwindend voor u begonnen is mis Dott ICissdhieo is bet t beste dat a nu earst maar eens sen flinke wa d Ung gaat maken In Bob Hunters zelsehap Ja Voor het eerst zoolang hy hem kead wierp Hi t r den kleins kun s tae h lldar een vriendeiyksn blik toe Zachtjes tavk hy dso arm vaa het meiaj door den zyne haar zoo dwinfsad hem t volgen O ay sai hy harteiyk ikvind iMt v raehrikkeiyk dat J ditaUea moet meemakso Het sou m een lief ding raard s n als Ik batJa koa besparta nwar oat ligt ha laas Bist in myn macht Wanneer Oc J mat bat en of ander bahulpzaam kan sVa Ik sta gab I tot J b schikUns bsnt h l IM vaar m Bob Oc sou craag Itabban dat J naaaging naar bat itakaidnii Bc Bt 0rtr4t 9mvtlt Jf