Goudsche Courant, dinsdag 1 april 1941

TWEEDE BLAD DINSDAG 1 APRIL 1941 Goadach Borgstellmgtfonds ia 1940 M BOBOSnULINaKN TOT B Hrt jMnrerda over 19 van het OwdMJM Bonitelliiigifabdit i teen dat liemeene onickerheid D h t dlftribijtiMteliel niet lu9d op het aant jaen Het verslag teeken voor het Khe publiek at aien voonichGgenl b de aan1 een VerpHch gelaten hebben invl aamrrafso uit t aoamt t ei een gunjti moreel van het Goui in verscheidene gev beid werd geconsta vragers ten opzichte ting lot teni eUling waaraan zjj wel licht in de toeltomst niet regetaiatig souden kunnen voldoftn De cliérit beperkU dan self het Aangevraagde bedrag zooveel mogelijkl Uit den aard der zwk was het voor een instelling als deii meer dan oort noodii voorzichtig te zyn bij het ultleenen van gelden yooral werd de nadruk gelegd op de zuiver gerechtvaardigde credietbehoefte De beoopdeelmgscommissie stelde lich op het standpunt d t in deze onzekere t den nieuwe schuWen voor niet direct noodzakelylie of luxueuse doeleinden uit den booze zijn Indien mogelijk moest de aanvrager een z g moreclen of een gegoeden borg stellen Aan het sparen werd wederom de volle aandacht gesdionken Verscheidene leeners hadden na afloop van hun leening een zoodanig bedrag bijeen gespaard dat zij voor direct noodzakelijke aankpopen in den eersten tijd niet meer bij het fonds behoeven aan te fcJuppen doch dez e uit eigen middden kunnen bestrijden Het verslag zegt dan Ofschoon het afgeloopen jaar zepr rijk aan afwisseling was kunneni wij toch tot onze vreugde constateeten dat het aantal toegestane borgstellingen grooter was dan in 1939 Langzamerhand neemt het Goudsch Borstellingsfonds de plaats in het maatschappelijk leven in waarop het recht heeft De groei van zijn clientèle dringt langzaam maar zeker den woeker rug Aanvragen en borgstellingen Binnengekomen zijn 149 aanvragen om borgstelling tot een totaal bedrag van ƒ 11 802 Vorig jaar 180 tot ƒ 14 797 85 Van deze aanvragen werden er 82 toegestaan en M afgewezen de overige op andere wijze afgedaan Zuivere saneeringsgevallcn kwamen niet voor In alle gevallen waarbij afbetalingsschulden aanwezig waren kon worden volstaan met een schuldregeling al of niet vergezeld gaande van een borstelling Vyf van de zes binnengekomen aan vragen om schuldbertiiddeling gingen gepaard met een leening onder borgstelling voor huishoudelijke doeleinden trwijl één zuievere schuldregeling daaronder was Verleend werden 84 borgstellingen tet een bedrag van ƒ 5405 vorig Jêar 75 borgstellingen tot een bedrag van ƒ 4995 Ofschoon het aantal binnengekomen aanvragen met 31 tot e totaalbedrag van ƒ 299 85 daalde valt bü de borg stellingen toch nog een kleine vooruit gang te bemerken Tachtig borgstellingen werden ver leend voor een looptijd van minder dan een jaar totaalbedrag ƒ 4725 4 borgstellingen werden verleend voor een looptyd van 1 tot 2 jaren totaalbedrag ƒ 680 De bedragen waren als volgt ver deeld 35 aanvragers of 41 i hadden reeds meer een voorschot door middel van de instelling ontvangen terwijl 49 aanvragers of 58 zich voor de eerste maal tot het fonds wendden Per 31 December 1940 bedroeg het saldo 80 nog uitstaande borgstellingen ƒ 2702 12 Dank zü de wijze waarop de beoordeelingscommissie haar taak heeft verricht heeft vermeldt het verslag verder het fonds over de jaren 1938 1939 en 1940 tot nog toe geen verliezen geleden of gelden behoeven af te chrijven Sledits een bedrag van ƒ 0 88 werd dubieus bevonden Dit resultaat wijst er op dat een loontrekkende tot op zekere hoogte credietwaardig is Andwe paarregeling Het sparen gesdiiedde aanvankelijk vrijwillig Van het kweeken van kleine reserves kwam enkele gunstige gevallen uitgezonderd niet veel terecht omdat de rekeninghouder de vrije beschikking had over de gespaarde be dragen £ en groot deel der sparende cliënten vond het noodig regelmatig gelden aan zijn rekening te onttrekken zoodat het aanbeveling verdiende aan het tusschentijds opnemen vao gelden een eind te maken Op 1 October 1940 werd dan ook een spaarregeling ingesteld waarbij cliënten die in staat zijn te sparen en die reeds meerdere malen een leening onder borgstelling gehad hebben een formuliertje moeten onderteekenehl waarin zü aannemen gedurende ten minste 50 weken het overeengekwnen bedrag te zullen betalen en géén gelden aan hun tegoed te zullen onttrekken v66r afloop van de regelüig Bij niet nakoming van de aldus aangegane verplichting krijgt de deelnemer aan de paarregeling géén nieuwe borgstelling In 1940 werden er 23 nieuwe spaarrek s lngen ceopoid terwijl er nog 23 in gehmik z in van 1939 In het tijdvak 1 Januari tot 1 October maakten er van de 68 leeners onder fondsborgstel llng 40 gebruik van een vruwil ge spaarregeling ZU legden in 996 posten 13197 gemiddeld ƒ 3 20 fa Op i October hadden 32 rekeningen een aldo van ƒ 334J7 hetgeen neerkomt op een gemiddeld saldo van 710 40 per rekening Van 1 October tot en met 31 Dec namen zes leeners die reeds mee malen fcn leening hebben gthad en die volgen hun mkomen kunnen waren an de spaarregeling deel Ingelegd werd in 56 posten ƒ 85 50 gen ic deld ƒ 1 50 Saldo van de 6 rekeningen op 31 Oeconber f34 9C gemiddeld ƒ 6 Het ingevoerde spaarsysteem lai hoogst waarschijnlijk aanzienlijk be AT 8 w anMëer TbaUa IhHtor Speculanten met Theo langen Aanvang 7 15 uur Reanie Bioscoop Boefje met Annle van Bes en Guus Broz Aanvang 7 1S uur Sehonwbiirg Blowoop Eenmaal yet eenmaal no met Magda Schneider Lucie English en Paul Kemp Aanvang 7 15 uur 2 April 11 nnr Café van MnUem Stolwiikenlnia Openbare verkooping door notaris K Zeevat April 7 St nor Kunstmin Tooneelvoorstelling Vreugde en Arbeid opvoering Niet voor de poes door Tooneelgroep D Voortrekkers April 7 30 nnr Geref Keik Spreekbeurt ds J P C ten Brink Lijdensmeditatie 2 April 7 30 n Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen April 8 unr Daoiël Cursus E H B O April 7 30 uur Vrije Evangelische Gemeente Bijbellezmg en bidstond 3 April 7 30 uur Bennie Voordracbtsr avond mevr Zeilinga Doodeheefver voor Volksuniversiteit over Van llooft tot de modernen 3 April 8 nor R K Leesvereenlglng Potspel voor de leden 5 April 3 nur Central Postzegelbeurs Vereeniging van postzegelverzamelaars Gouda 5 April 3 nnr Sennie Goudsche Gla zendag mleiding pater dr H Heij man over Twee glazen geschonken door NorbertijneS abten tei toonstelling van reproducties van glasschilderingen en literatuur over de glazen 7 April 8 uur Ons üenotgoi Algemeene vergadering van aande Ihcuders N V Schouwburgbioscöop Gouda April 11 nnr De Zalm Openbare verkooping onroerende goederendoor notaris K Zeevat April 3 nnr Concordia Repetitie ge mengd koor Toonkimst Caecilia April 7 Nmr Stadhuis Vergadering van den gemeenteraad April S S nur Oosthaven 10 Zitting adviesbureau Ned Vereeniging voor luchtbescherming April I nnr Daniël Damescursus E H B O April 7 45 nnr Nieuwe Schouwburg Opvoering Eebecca door Tooneelgroep Het Masker 19 April 7 nnr Concordia Uitvoering mannenkoor Ciouda s Liedertafel met medewerking cabaret trio De Vos na afloop bal 21 April 8 nnr Sdiaakbond Vergadering Vereeniging van postzegelverzamelaars Gouda 23 April 7 Uur Nieuwe Schouwburg Concert Amhemsche Orkestvcreeniging onder leiding van Jaap Spaanderman solist George van Rencss piano APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten i Apotheek E Grendel alleen Prins Hendrikstraat 15 tere resultaten afwerpen dan het oude omdat thans tusschentijdscbe opnamen niet meer voorkomen en alléén bij het einde van de leèning aan dep leener bet totaal gespaarde bedrag in handen wordt gesteld indien hy dat wenscht De rekening over 1940 van het fonds vermeldt op een totaal van ƒ 793 44 een voordee ig saldo van ƒ 537 80 De balans oer 1 Januari 1941 heeft een eindcijfer an ƒ 6 52J 29 Het kapitaal bediaagi S 1723 18 Uitke rins 1939 1940 tiit Gemeentefonds ƒ UMt BENEDEN DE RABIING In de Nederlandsche Staatscourant is opgenomen een staat betreffende de uitkeeringen uit het Gemeentefonds over het uitkeeringstydvak 1939 1940 voor de onderscheiden gemeenten De uitkeering voor Gouda is vastgesteld op ƒ 320 027 84 Geraamd was ƒ 334 701 47 TOONEELAVOND IN DEN SCHOOWBVBG Opvoering Rebecca door Het Masker De tooneelgroep Het Masker zal op 10 April a s in den Nieuwen Schouwburg opvoeren Rebecca spel in drie bedrijven zestafereelen van Daphne du Maurier in de vertaling van dr J B van Amerongen onder regie van Ko Amoldi De personen ziJn John Soer Georgette Rejfewsky Lucas Wensing Adolf Rijkens Jacqueline Royaards Sandberg John Güobau Heleen iPimentel Gerard Citters Ko Arrioldi Hoik Rigters Cniys Voorbergh en Jan Retel net WAS OM DE BANDEN TC DOEN Verdwenen fiets tereeU Het rijwiel dat Zondagavond uit den tuin van de sociëteit Ons Genoegent werd vermist is terecht zq het in wat ongewonen toestand Een rechercheui vond gisteren de fiets in n poort aan den Bleekerssingel Het voorwiel was er uitgenomen en stond er naast De binnenen buitenband waren verdwene zoodat het blijkbaar om de banden te doen is geweest BuriKerlijke Stand 28 Maart Adrianus C melis Johcnnes zn van W i P Gielens en A M Joroa Katteai 4l Geertje Neeltje dr van M Schmidt en A G M Huisman N Markt 20 Pieter Hendrik Ekko zn van H Speksnijder en J van der Zwaag v d Palmstr 47 Haart Ctemena Maria Joseph en Adriana Johanna Maria zn en dr van A Faaij en C M van É jk de L van Wijngaardenstraat 1 Johannes zn vdh 3 Mijderwijk en W Poot Staringstraat 23 Maart Jacobm Amoldus Maria zn van J A Franken en H A Kramer P C Bothstraat 35 Albertus Herman zn van A H Snuverink fnC Heggelman Brugvlietkade 21 31 Maart Nicolaas Maggiel n van H IJssebtijn en M A Broekuisen Fourieweg 3 Cornelia Adriana dr van C W van Reenen en M J Rondeltap V d Pabnatraat 126 Overleden 27 Maart Daniel Martinus Boot 65 jaar Maart Dina van Itallie 85 jaar Johanna Gardina Wilhelmina van Hinte h met D J Valkhoff 41 jaar Wilhefanina Jerardina Boekkamp 36 jaar Maart Johanna Maria Lorjé 48 jaar Cornelia Jacobus Kromme 72 jaar Hendrikus van Rijn 63 j Maart Jacobus Antoniuit Joh m nes Steenland 62 jaar TOONKUNST CAECILIA Wij vernemen dat wegens de belangrijke uitbreiding van het koor van ToonkunstCaecilia de repetities van volgende week af in de groote Con cordiazaal zullen worden gehouden Men weet dat de D moU Mfsse van A Bruckner in studie is vf or n voering mét groot orkest in de Sint Janskerk tegen midden Juli van di jaar INBRAAK IN PAKHUIS Vi t Bukken erwten ontvreemd In een pakhuis aan de Vest is ingebroken waarbij ten nadecle van een graanhandelaar e Waddinxvcen vijf zakken erwten elk van 80 K G ri n c vreemd De waarde bedraagt ƒ 80 Ds dader had het hangslot geforccEid waardoor het mogelijk was de deuï te openen GAARKEUKEN In Maart zijn in de Gaarkeuken genuttigd 2175 en afgehaald 748 porties totaal 2923 porties MALLEGATSLUIS Vorige maand kwamen door de Hallegatsluis 875 stoomvaartuigen en 24 andere schepen totaal 118 vaartuigen met een inhoud van 64793 M Voorts passcerioi 3 houtvlotten metende 200 M 2 SPORT VOETBAL PROGRAMMA 14 APRIL Voor Maandag 14 April a s is een inhaalprogramma vastgesteld Het vermeldt voor de elftallen uit het Goudsche district de volgende wedstrijden Het Noorden Woerden Olympia Alphen Rouwkoop G SV Gouderak Oudewater Waddinxvcen Haastrecht Ammerstolsche S V Bodegraven M S V Boskoopsche Boys Lekkerkerk Zwervers D R L Dilettant H V V II Gouda n O N A H V U C IV G S V n Xerxes IV OÜA lU Olym pia I PLA lïi aiJK NtÉUMÜ Animerstol BENOEMING TOT INGENIEUR BU PHILIPS FABRIfKEN De heer M Hugenholtz alhier assistent aan de Technische Hoogc school te Delft is benoemd tot ingenieur bij de Philips fabrieken te Eindhoven Bergambacht DOCTORAAL EXAMEN INDISCH RECHT De heer A van der Straaten alhier is te Utrecht geslaagd voor het doctoraal examen Indisch recht NOTABEL NED HEBV KERK In de vacature P van der Hek is als ouderling der Ned Herv Kerk gekozen de heer J C Hoogoidijk AMBTENAAR BELASTINGEN De heer J Verstrate assistent der directe belastingen invoerrechten en accijnzen te Valkenswaard is met ingang van eden overgeplaatst naar aeze gemeente WONINOBOUWVtRBENIGINa De exploitatie van de18 woningen var de woningbouwvercnigi g Het Volksbelang heeft in 1940 een t ort opgclevtrd en wel van ƒ 2794 17 De inkomsten bedroegen ƒ 4095 61 de uitgaven ƒ 6889 78 Zooals wij mededecldeo gaven de 14 woningen een tekort van ƒ 930 08 zoodat bet totale ezploitdti tekort ƒ 3724 25 bedraagt Van dit bedrag wordt K gedeelte door het rijk en gedeelte door de gemeente gedragen PnRGERLUKX STAND Overleden Teuntje Stolker wed van H Bezemer 80 j L00 DER BCTOLKING Ingekomen W G Bocst v Berkenwoude B IW G H Walda v s Gravaihage I rii segracht UB J A de Jong en grzin v Berkenwoude B 32 Vertrokken J C van Aalst n tGravoihage Langeatraa 237 KAAS ZONDER RUKSMERK Ambtenaren van den crisis controledienst hebben bij een melksUjter in deae gemeente een niet van een rijksmerk voorziene kaas in beslag genomen Proces verbaal is opgemaakt Berkenwoude PERKOin S SCHRAALLANDEN Zeer merkwaardige flora Eeuwenlang hebben de Lek en de Ui el in de Krimpen erwaaid strooken rivierklei afgezet Haar het oorspronkelijke veen werd daardoor niet geheel bedekt in het midden bleef een groot stuk daarvan over en vooral in de omstreken van het dorp Berkenwoude kon men voor eenige decennia dezen grond aantreffen die nimmer werd bemest en waarvan men maar eenmaal per jaar gras kon maaien Voor en na zijn deze schraallanden evenwel door zware bemesting veranderd in goed grasland en daarmee scheen een zeer merkwaardige flora te vefdwijnen De stichting Het ZuidHollandsch Landschap evenwel die de eendenkooi bezit van Berkenwoude of Perkoüw zooals het in het slreekdialect heet zag dat gevaar in en heeft rondom haar bezitting nenige perceelen schraalland in eigendom gemaakt Daar is deze merkwaardige plantengroei nog te bewonderen De voornaamste planten zijn verschillende grassen en zeggen Van de grassen zijn vóór deze landen kenmerkend het Pypestrootje en het Reukgrasj dat eenigszins naar caramel smaakt Daartusschen zijn nog als kenmerkende planten te vinden het Wollegras met zün karakteristieke pluimen onze wat lompe polderorchidee het Handekenskruid en voorts Hondsvio oltje Tormentil en Spaansche Ruiter eeni soms zeer hooge prachtige distel met witvilUge bladeren Merkwaardig is de verandering die de flora van de Perkouwsche schraallanden reeds na een paar bemestingen ondergaat Pijpestrootje en Reukio as de eerst overheerschpnde planten maken ptsats voor de Witbol een grassoort met zachtbehaarde bladen en een heel licht ross pluim Na nog eenige bemestingen is ook het rijk van den Witbol teneinde en dan beginnen Gerst dravik en Vossestaart als domineerende grassoorten op te treden Nog één stap en het schraalland onderscheidt zich voor wat zijn flora betreft in niets meer van een normaal weiland Wannesr men van de echte schraallanden die Het Zuid HoUandsch landschap bezit naar het dorp gaat komtmen door deze stadia en met wat botanische kennis en een flora is dat zeer goed ts merken Deze schraallanden zijn schrijft men aan de N R Crt niet zonder meer te betreden men moet er eèn vergunning voor hebben en diekan worden aangevraagd bü den secretaris der stichting Het Zuidi Hollandsch Landschap Schjedamschesingel 237 Rotterdam Boskoop BESTRUDING WANDGEDIBRTE Verklaring bU verhnlsiiig noodig Ter bestrijding van wandgedierte heUien B en W bepalingen vastgesteld waarin ciA siaat dat het een verhuurder en huurder verboden is een huis te verhuren en te betrekken wanneer huis en meubelen niet gedekt zijn door een verklarmg dat m het huis en meubelen geen wandgedierte jjn aangetroffen Als deskundige hebben B en W er kend den heer H t Hart alhier COi P VEREENIGING J E BOSKOOPSCHE VEILING BOSKOOP 31 Maart Rozen per bos van 20 stuks Dorus Rijkers f 1 20 Butterfly f 1 20 f 1 50 August Noach f 0 8O f 1 20 et Gemengde ro en 30 40 et Diversen per bos van 10 stuks Prunustakken 13 25 et Balrozen 40 75 et Rhododendronbloemen Pink Pearl f 1 40 f 1 50 Druifjes 9 et Capelle a d IJssel A VAN CAPELLEN t Voonitter van de gecombineerde polders Op 81 jarigen leeftijd is alhirar overleden de heer A van Cappellen De overledene heeft vele jaren het voorzitterschap van de gecombineerde polders in deze gemeente Ijekleed en maakte destijds deel uit van den raad voor de liberale partij Voordien is hü enkele jaren ontvanger dezer gemeente geweest De begrafenis zèj Woensdag plaats hebben op de begraafplaats Oud Kralingen te Rotterdam Gouderak NIEUWS VAN TA O R P H Beijen tien jaar voorzitter H Stoppelenburg twintig jaar aeeretaris Voor de twaalfde maal zal da gymnast ekvereeniging T H O R tweeden Paasrl dag een propaganda u t 0 r ng gcvei te Moordrecht In 1931 dus 10 jaar geleden werd bet mooie gemeentelijke gymnastieklokaal öoor de vereenigmg ingebruik jenoinen Van dien tijd af is de heer P M BeiJen tien jaar voorzitter van THO R De heer H Stoppelenburg is 20 jaar secretaris Bij het diploma turnen van den Tumkring Gouda en Omstreken slaagden twaalf T H O R leden Het diploma turnen voor meisjes en jongens zal op 26 April zijn te Lekkerkerk Hieraan zullen een 20 tat meisjes en jongens van T H O R deelnemen Oudericerk a d IJiseL VARKENS UIT SCHUUR GSSTOLEN Oeilaeht n per adinU tiimMniBii Ten nadeele van den landbouwer Gerrit VonkNoordegniaf werd des nachts een vark n uit eer fchuur gestolen Deze schuur staat wat achtciaf Uit bloedsporen bleek dat bet dier in net t k werd gedood ca vervolgens vermoedelijk per achonw werd vervoerd LOOP DER BEVOLKING foflekomen naar Kerkweg 65a Adrianus Rook en gezin van NieuwerKerk a d I ssel Vertrokken aan boord naar Gorinchem Adriaaotje van d r Voorden BURGERLUKE STAND Geboren Gerrit Jan z van G J van Dam en W Loenderslopt Janna Aoriuia Antonia d van B van Vliet en J N Schinkel Ondertrouwd Aart Otterspeer 24 1 en Jacoba Johanna Oosterwyk 21 j Overleden Jenneke Adriana Voort schuur 68 j echtgenoote van A j Mul Marmus Kleibeuker 8 dagen z van J Kleibeuker en A M Vis Reeuwyk WERKLOOSHEII STATIONNAIR Bü de plaatselüke arbeMsbemiddeling stonden deze week ingeschreven 41 werkloozen terwyl het aantal werkloozen vorige week ook 41 bedroeg Schoonhoven UITREIKING HULP IN NATURA Commissie van Advies geïnatalleerd Gistermiddag heeft Iwrgemeester Nieuwenhuisen te stadhuize in tegenwoordigheid van de regenten en regentessen van het Gereformeerde Weeshuis alhier geïnstalleerd de leden zünde afgevaardigden van de diaconiën der kerken het arml estuur en de toepcommissie der commissie van advies die het Weeshuis zal terzijde staan voor het uitreiken van warme spüzen schoeisel kleeding en liggingsstukken aan hen die daaraan behoefte hebben ongeacht hun richting of kerk genootschap Zooals bekend is het Weeshuis begonnen om daarvoor ƒ 2000 per jaar beschikbaar te stellen Burgemeester Nieuwenhuisen deed een beroep op alle aanwezigen tot aan gename samenwerking ten bate van de bshoeftigen in deze gemeente Hü deelde nog mede dat Voor Winterfaulp in de adviescommissie zitting hebben de heeren S van den Oever en C Peerbolte wethouders GESLAAGD Voor den te Utrecht door de Federatie van Boekdnikkerqen gehouden cursus in kostprüsberekeningen slaagden voor diploma A de heeren P den Boer en A J I Visser alhier EXAMEN CHIROPEOI8T Voor het examen chiropedist afgenomen door medici onder auspiciën van de Eerste Nederlandsche Igeheele voetverzorging te Rotterdam slaagde de heer H J Kok alhier Stolwük UITKEERING VAN WINTEBHULF VAN ƒ 700 Voor deze gemeente is ter uitreiking e i bedrag aan waardetrannm ontvangen van ƒ 700 In totaal is er tot op heden uitgereikt aan waardebonnen een bedrag van ƒ 18C0 De collecten hebben opgebracht een totaal bedrag ad ƒ 863 62 Woerden NIEUW POSTKANTOOR Otfldeel in gebmik Zaterdagmiddag is onder groote belangstelling het niejuwe postkantoor aan den Utrechtsdien straatweg alhier officieel in gebruik genomen Het nieuwe kanto r is gebouwd naar een ontwerp van V G E Bremer GRAFSTEEN DS W DE LANGE De kerkeraad der Nederlandsche Hervormde Semeöite heeft het initia tief genomen om op het graf van wij len ds W de Lange die in Februari overleed een grafsteen te plaatsen Zevenhuizen BEVORDERDE LEERLINGE Aan de Rükslandbouw wioterschool te Dordrecht zgn tot de tweede klasje bevorderd onze plaatsgenooten W A Dogtcrom I P van der Torren en J Vente MARKTBERICHTEN VEEMARKT BOTTEBBAII 1 AprU Heden wenlen ter vccin rkt aangevoerd 3188 dieien waaronder 173 paarden 34veulens 508 v ette koeien 1100 gebrulKhve 33 Khapen 123S nuchtere lulTeren at rat Icalveren 43 boicken 22 aulgtammeren 1 big Prti n per tuk kalfkoelen 540 429 32S melkkoeien 530 430 330 varekeelen 34S ZIS 2SS vaarzen SSO TS UO pinken mt aoü 160 Overlicbt De aanvoer wn kaU en melkkoeien was grooter met stroeven handel en iets lager m prijs De aanvoer van varekoeicn wak letft kielner met redelUken lundel en loed prUsboudend Vaarxen en pinken riljk an vorige week met stuegen handel en onveraBderde prUien CEMEEMTEUIKE ZinVELBEURS MEPPEI 31 Maart Goud 40 pil i7S0 Gouda l tu t 44 Edair er 40 plua 17 JO Edananer ts plus 44 LeMsiAM 4t Broodkaaa WIM Steunmlng vloC Beier 146 xd omzetbeiatUnf DKLnSCaB OllOEMTENVBIUNe 1 AiirlL Salade te art SJa U O Idem Ie ürt O S 00 belde per 100 sinks rioofcta 10 00 15 W p r 100 kR sndiivle 17fl per 180 stiiks radljs 7 0O teidetU 0 3I S0 beide per 100 bos sslnaiie le0ft 24 0O portelen 41 00 heide per 100 kK BUITENUND T DVnSCH UGgRBEW COT Luchtaanvallen op Huil en GreatYarmouth NGELSCBE VLIEGTbiGSN BOVEN DUITSCHLAND Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend Het luchtwapen heeft tijdens gewapende verkenningen m het zeegebied om Engeland een koopvaardi schip van duizend b r t deel uitmakende van een konvooi tot zinken gebracht en een ander groot koopvaardijschip kWaarijËSchadigd Bu den aanval in duikvlucht door gevechtsvliegtuigen op een vliegveld in Zuid Engelaod werden vier hangars zwaar getroffen Zg geraakten ui brand Andere twmaanvallen waren gericht op de haveninrichtingen van Falmouth By luchtgevechten boven het Kanaal werden twee Bntsche vliegtuigen neergeschoten Ar tillerie van het leger beschoot in de middaguren belangrijke militaire doelen in Dover De uitwerking kon worden waargenomen Des nachts vieien forri aties van het luchtwapen de ha venwerken van Huil en Great YarImouth op succeèvolle wijze aan Groote pranden veroorzaakten iware verwoestingen In de haven Jan Great Yarmouth geraakte een sciKp in brand In Noord Alrika bestreden Duit he formaties duikbommenwerpers met g ed resultaat veJdstellingen en coyicéntraties Bi itsche gepantserde afdeb lingen De aanvallen geschieden met bommen van zwaar kaliber Oe vijand liet vannacht met zwakke strijdkraehtcn brisant en brandbommen vallen m West en NoordwestDuitsohland In een middelmatig groote stad van Noordwest Duitschland ontstond grootere schade aan getiouwen Bü Bielefeld werd de ziekeninrichting van Bethel voor de tweede maal binnen enkele weken tijds gebombardeerd Een voltreffer verwo 8tte hier een ziekenhuis Daarbij werden talrijke personen gedood of gewond Patrouillevaartuigen schoten met luchtdoelartillerie een der aanvallende vliegtuigen neer In den tiJd van 16 tot 31 Maart verloor de vijand 55 vliegtuigen en elf versperringsballons In den zelfden tijd gingen 24 eigen vliegtuigen verloren rrAUAANSCB VEGERBEBICHT Strijd tusschen Cheren en Asmara woedt voort BEI DHAFTIG VERZET DER ITALIANEN In zijn weennachtsberiicht no 298 maakt het Italiaansche opperbevel bet volgende bekend Grieksche front In den sector van het elfde leger zijn vijandelijke acties van plaatselijk karakter gebroken Onze luchtformaties borbardeerden munitiedepots en schoten granaten af op vijandelijke troepen NoordAfnka Een onzer formaties bommenwerpers vergezeld door Duitsche jachtvliegtuigen bombardeerde vijandelij4 e luchtbases en militaire inrichtingen waarbij twee vliegtuigen op den begajien grond vernield en zware branden veroorzaakt werden Tijdens luchtgevechten tchojen Duitsche jagers een vliegtuig v an het type Hurricane neer Britsche vliegtuigen deden een aanval op Misurata waarbij eenige personen gewond werden en lichte 5chade werd aangericht Oost Afrika De strijd in den Noordelijken sector tusschen Cheren en Asmara woedt voort Ondanks het steeds ruimer gebruik van troepen en gemechaniseerde strijdmiddelen door den vijand bieden onze afdeelingen heldhaftig verzet Een onzer formaties bommenwerpers deed een aanval op het vliegveld van Djidjiga Tijdens eCn gevecht tegen vijandelijke jachtvliegtuigen werd een vliegtuig van het type Gloster neergeschoten Andere Italiaansche vliegtuigen bombardeerden met succes Britsche gemechaniseerde strijdmiddelen i KERK EN SCHOOL BEROEPEN BENOEWNGEN ENZ Nederlandsche Hervomitfe Kerk Aangenomen naar HenKelo O vae da I P van der Waal ds J W van Swigchum te Nieuwe Pekela Gerefocmearda Kerken Berewen tel Herilngen da A Boa l Hoogeiamllde te Enkbulnn ds B Timmer la Wagenborgen Tweetal te Eist PoUw i W schoten en E Torenbeek eand en bulpptediker te Rotterdam Wost ChrlsteiUk Geretermeerda Kerk Öedankt voor a Grarenl age Oost da D Henstra t Haarlem Noord eerelormeerde Oemeenlea Beroepen te Rttaen Bad JF rk da W C Lanvam te Rotterdam Zuid Doopsgcilada Broedersduy Aai enan en naar Aiuen Stadskanaal da II 1 de Wlkle te Wlerlngen Os R K M Bnuaaleii verMiais In den ouderdom van U at la te Gurr chetn ds R K M Hummelen em eulMat CU Geie ormeerle Kerk Dt HumnveVn wim In 1900 predikaoï Ie L arge lag stud Ie Kape te Btoze lRKe Hoogkerk Heerenveen en Gorincron wa r hem In 1S33 tervol emeritaat verleend werd Oraltteen da t h chaBteii Op het gral van d J L s n juten la leven Jneformeeed predi nt te A nslerdam dl óp 11 Mei van het vorlie iaar aldaar vcrteed Ml Zalerdag een rafsteen wordca o hirid en aan de tamme worden overgedraaan Met aMarKaat Ds J L Brlnkerlnk Nedcrlandadi Berr predikant u BmxU heelt per X InU m gezoodhetdaredenen erocrltaat aangaviaud Os Brmfcerlnk werd prcdUiant te Oraf tn ttu en BtoDd daarna te KnoNendam waar bam In UM aervol onlalac werd verleend Bil wtrd In hetKifde Jaar weer predikant te Spanka cn In ma volgde tt n benoemn tot pre kant la Nederlaiidach Oost indl wur bil d gemeenten la Batavia Soerabaja M ag atwu Bandjermaein Poatlanak en Samanma dl u d Ia ia loc b n H rteva Nederland terug m wand 1b IMS eerval aUgen HM werd beroepen Wm g P land oi stond daarna nog Croet aoianHr S 5tr Juni JMO in IJn le enwo t CenMcnta