Goudsche Courant, dinsdag 1 april 1941

EERSTE BLAD DINSDAG 1 APRIL IMf EFFECTENBEURS AMSTERDAM Voorschriften betreffende de indeeling der hotelbediri v n Hotels moeten aan zekere welstands eischen voldoen NotceriniM van 31 A art M 88 MM WnisB W flra A n i4 INN DMo C p V A Ut W r a L 1 M i4 Ml utii mt 18 88 D r KXT ZIL RTp b Bwt mnri uitU mte Mad eh veik 4 acl H rp h 4 48M 8M 4tM 8M V K UK 10 w SIM 8 M IS MH Mi Tlh s nii T H M WM MM 6N O SS 84 86 87H tan 83 84M K C V A Staii Br C V UA Am Tob Cjr T A 3 R n GenTEL Cy Ct v i a Il n Ruda 8fCC ntm Kaap OM r PL C orp C T A N SLCvQA RH Unit St Rubber 8 88 IM 1 ue 4 MA Ie S00 100 4 f 100 4 isioa 100 4 uw bU f MO 4 Dlte ItM MM U 75 MOM MOM lOpM 88 MM 77M M 81 MM C V 10 c a A N I EI MIJ A Dito Nat B V a NX Gaa Mil A Dito N B a Tw C St Bj 280 Am Tel Tr K C y A 3814 2M 26 268 36 l 884 4 183 MH BandeUrwatalglaten B C en R I H g A Bom s Jtt Sla o u al a H d Gunti en Sch A 120 130 I Cr enH vR A 236 Linde en Tevesa Ned Wol MH A 17 17 m itsM 113 SCH 84M 84 4 8SM 310H 306H 835 4 RADIONIEUWS Icoeraen een benedenwaartecha richting Wei trad hier en daar een hervtel In rnaar de markt bleef een A el e end voorkomen behotidcn Oriea werden vaat ingeaet op 3S procent ot een goede 5 igfi pun ten bov n het vorige alot maar geleldelUk aan kwamen de verlgoopera in de meerderheid en takte dr koere in tot In de omgeving van 26 Met de industrleelen waa het niet veel beter geeleld Aku a waren aanvankelijk go 4 pi tj shoudend maar liepen vervolgena achteruit en zafien onder beurstijd een goade 4 ta punten vesloren gaan Unilevera Waren oorspronkellik goed gedisponeerd maar konden ch evenmin iiandhaven Aan het slot werd echter 0ehande44 op ongeveer de topprijzen van Zaterdag zoodat aan het einde van de rekeninc door dit fonds geen verMes werd geleden Ook de Philips aandeefen hoewel laïigzaain inzakkend tiomlen Klch vergeleken met de vorige noteerin toch lïog goed handhaven De affaire in vheepvaartpapiercn was kalm Ook hier Bakten de koersen onder beurslijd lan zamieriiand in zonder dat ultemdelijk verlle7en werden geleden De cultuin fondsen gedroegen zich op overeenkomstige wijM H V A s werden op 50 ingezet reageerden tot 4 maar konden zich vwrvolgena lichtelijk herstellen Vor enJanden maakten betrekkelijk weinig schommelirïgen n ee maar wareiï niet veel veranderd Op de rubber afdeeting gin n A dam Rubbers achteruit van 289 tot 283 voor verscheidene Incourante soorten kwamen hoogere noteeringen tot stand De affaire in tabakken was van beperkte pioportaes De Sumatra aandeelen die over de geheele Mn4e eenige procenten hooger werden geopend konden zich in het verdere verloop goed handhaven De Amerikaanfiche markt had een ongeanimeerd verloop De ofizekere koersbeweging in Waill treet maakte iedere berekening onmogelijk De btaataandeelen kwainen algemeen iets tagcT te Iggen en eveneene was dit t geval met de koperaandeelen en de apoorWe0share De Nederlandsche beieggmmti aarden waren goed van toon In de nieuwe 4 obMgatiën wae mllKlcr te doen dan de laatate dagen doorgaana het geval was In hoofdzaak werd gehandeld op ongeveer het pe van den vorigen siotprijs of even daar beneden De BestaffeMe leenhtg gaf noga afflalre te zien en hier steeg de koers van 61 4 tot waarbij tegen het lot een kleine lnzinkin plaats had De obllgatlai uit de andere jongere emtssies waren meerendeela hooger evenala de oude ïchu ld en de obHcaMn Nedcrtandseh Indi Gemeen teiUke en provinciale obligattCn waren kalm maar vast Fandbrlevgn aarder iets beter Het aanbad wa gisfcr bijna geheel opgedroogd daartegenover bestond zeer bescheiden vraag Duitsclia fondsen hadden een aarzelend voorkomen Door da vereenigtn vwir den e eetanhandel werd mede eda ld dat da piiO lcatU van Dinsdag Maart 1 nog toapaaaelllk bleef op de a aires watke gisteren werden gestolen ongeacht liet feil of de levering na den 31 Maart IMl plaata vindt Bet aanbod voor de Dultaehe fondaen wa echter in oe meerderheid en waar tmnaaetlea werden afgesloten geechledde zulks In de mee e evallen tot lager noteering pr 4oa atta MedcfWlaald door Centr Bur v Statist Hat IndocIJter v n hoarsen van aandeelen waa dateren 1 7 Het gemiddelde liida tattT over Maart ia 1 S S amatt van NadsalaaAKb aandeden ta 1M Wmiu m Aprü HILVERSUM L 414 4 M NcderUndicb ProsrammA M GramofoonmuL C OchteodvymoMUck ÜO Gran io£oonmut 7 45 Ochlendsymnastiek 8 45 Gwimioloiotimuziek 19 00 Ainsterdamsch Sakmorkest 1 Z 4 Voordracht il ts Zans en pianK voor ira ht 12 00 GramofoorvmuxMk 12 3t Eeist raet dan baet 1Z 42 Aknanak 12 4i Nueuws en eccmonüsche beliclvten ANP 1 00 Mu6lquett en soliste 1 50 Or 0eiBf el 2 IS Voordracht 2 30 Esmeralda en solisten S OO Graaimfoon riuziek 4 00 BljbelLeaing Uitzending vooo bereid door de Chf Radw Stkchlingj 4 20 Voor de kinderen S OO GramofoonmuzJede i lS KieuMs eoo ionii£che en beursberichtent ANP 5 30 Lucht aartkunö praatje 5 4S Rococo octet 6 15 Voor de binnenschiippers 4 30 De Ramblers 7 00 £ conomdache vragen van den dag ANP 7 15 Schranuneikwartet en soliste 8 00 Nieuwsberichten ANP 8 15 Spiegel van den dag 8 36 Berichter Engelisch 8 45 Reside nti e orkest en o iate opn 9 40 Dagsltiittng Uitzending voorbereid d oor de Chr Radlo Stlchtlng 9 45 Ën ieLsche berlchtea ANP 16 00 Nieuwsberichten NP situlting HILVERSUM EL HLS M Naderlandsch Propamina C 45 Gramofoonmuz 4 50 Ochtendgymnastiek Ï 60 Gramolooncnuz 7 45 Ochten tigymnastiek Gramofoonmuziek 8 30 Nieuwsberichten ANP 8 45 Gevtijde muziek gr pi 9 15 Gramofoonnruziek 10 00 Morgenwijdin Uilzendung voorbei eid door het Vrijz Prot Kerkcomite 10 20 Gramoföonmuziek 11 00 Voordracht 11 20 Omroeporkest 12 00 Berichten 12 15 öe Meïodisten 12 45 Nieuws en eoonomischf berichten ANP Ï OO EnsemWe Frans Wouters en gramofoonfnuziek Z OO Clavecimbel plano en zang 2 45 Gram ofoonmu ziek 3 45 Eugen Wolff en zijn ensemble en soliste opn 4 15 Amiisernent in Amsterdam 5 00 Cycltis Het geestelijk karakter van ons vxjik Uitzending voorbereid door het VriJz Prot Kerkcomité 5 15 Nieuws economische en beursberi Aten ANP 5 10 Omroeporkest B Oé GramnfooiTmuziek 4 15 Omroeporkest fi 45 Repoft e Ï OO Brabentsch praatje ANP 7 15 R€ identle orkest opn 8 00 Nieuwsberichten ANP 8 13 Spie van den dag of gra1no mTnuzleic 9J Chnroe por keert en oIfcste t 3t flhnbespreWfflg 45 Gramofoonmtisiek M M Nteuwrtwrichten ANP sluiting BEURSOVERZICHT Na de vrt kvendigo aftalre die zich in de tweede helft van de achter one H ende weeK op de effeotenbeim te AnrKterdam o ltwik keidè Itad nnrM fistaren een kam verloop De Imt om aken te doen was niet root h aen MaarMQkelUk verband hteld miei de amétmiuió waarin men verkeert ot liever da fwaditende houding dit werd aangenomen ten aanzien vin de verordeningen tnuk het bctalincaverhcer BI Oé opening beatuad wederom een vaste stemming I aoovanc n de meeate afdeelingni van de kicala maritt boven de alotprUzen van Zaterdag wetd gehandeld dodi reedi moedig kneg bet tmhoi t overhand en v Wden de In de StutwouraM van 31 Maart U opgenomen en voorschrift van den airecteur vaa het Rijlubureu voor het Hotel Calé Restaurant en Pensionbedrijf regelende de indeeling dej hoelbedrijven Ten aanzien van de inschrijving van innchtingen by Het Rijksbureau In de nibriekN Jiotel worden onderscheiden innchtingen gevestigd in ccrtra van verkeer en d e welke niet lijn gevestigd in centra van verkeer Centra van verkeer in den zin van deze beschikking zijn 76 gemeenten of gedeelten van gcmeenfen waaronder sGravenhage Scheveningen RijBwuk Delft Gouda Haarlem loeiden Noordwijk aan zee Schiedam en Voorburg HOTELS Onder sde rubriek 4ioter worden bij het R jksbureau Ingeschreven inrichtingen bestemd tot het tegen betaling verstrekken van logies in hoofdzaak voor korten tyd mits zü voWoen aan de volgen welstandseischen I zii moeten onder vakkundige leiding staan en voorzien z n van vakkundig personeel II de beschikking hebben over en ot voorzien zijn van A j Wanneer de Inricktin n lijn gevestigd in centra van verkeer J ten minste 12 voor gasten be iteijide slaapkamers in directe verbinding met de buitenlucht staande elk voorzien van ten minste één bed en meubilair welke naar het oordeel van den directeur aan redelijke eischen van zindelijkheid en comfort voldoen ten minste één waschtafeLvoorzien van koud en warm stroomend water in iedere slaapkamer een conversatieraal of eenicjhrijfzaal of een leesvertrek k ten minste een afzonderlijke niimte voldoende groot en ingericht oiè daarin door alle gasten gelijktijdig de maaltijden te doen gebruiken op iedere verdieping ten minste éèh ingerichte badkamer voor algemeen gebruik gereed elke aar het oordeel van den directeur aan redeliJHe eischen van zindelijkheid en tptjnfort voldoet alsmede zoowel gelukvloers als op iedere verdieping lenmipste één toiletgelegenheid met waterspoeling 16 aansluiting aan het telefoonnet 7j gelegenheid tot het verstrekken Tpn spijzen en dran cen aan gasten ten minste van 8 tot 20 uur 8 voorts moet de inrichting dag en nacht toegankelijk zijn voor gasten tonder gebruikmaking van een sleutel B Wanneer de inriehtiiigen I niet sijn gevestigd in een tra van verkeer Ter minste 8 voor gasten bestemde slaapl amers in directe verbinding met de buitenlucht staande elk voorzien van ten minste één beden meubilair welke naar het oordeelvan den directeur aan redelijkeeischen van zindelijkheid en comfort voldoen t enminste één ingeridite badkamer voor algemeen gebruik gereed welke naar het oordeel van de directeur aan redelijke eischen van zindeliikheid en comfort voldoet alsmedegelijkvloers zoowel als i er verdiepingten minste één tojtetgelegenheid met raterspoeling een afzonderlijke ruimte voldoende groot en ingericht om dooralle gasten gelijktijdig de maaltijdente doen gebruiken aansluiting aan het telefoonnet I S voorts moet de inrichting dag yi nacht toegankelijk zijn voor gasten I LOGEMENTEN ENZ il Onder de rubriek logement of herberg worden bij het Rijksbureau ingesdireven inrichtingen bestemd tot het tegen betaling verstrekken van logies in hoofdzaak voor kortentijd niet voldoende aan de genoemde welstandseischen 2 De directeur kan echter inrichtingen als in lid I bedoeld in de rubriek hotel inschrijven indien zü liear ziJn oordeatj als hotel kunnen Worden beschouwd Onder de rubriek pension worden bij het Rijksbureau ingeschreven inrichtingen bestemd tot het tegen betaüng verstrekken van maaltijden en van logies voor langeren tijd KESTAVRANTS EN CAFTS Onder de nilniek restaurant Worden bij het Rijksbureau ingeschreven inrichtingen bestemd tot het tegen betaling verstrekken van in hoofdzaak maaltijden ail dan niet voor gebruik ter plaatse die inrichtingen Velke gedreven worden in schepen Vliegtuigen of treinen daaronder begrepen Onder deze rubriek zullen ok worden ingeschreven limchrooms Boenzalen sociëteiten spijskokerijen fcroodjeswinkels jpoffertjeskramen en Inrichtingen waar de verkoop al dan niet geheel of gedeeltelijk per automaat geschiedt Onder de rubriek café worden bij het Rijksbureau ingeschreven Inrichtingen bestemd tot het tegen beta ng verstrekken van in hoofdzaak dranhcB m v i emasMg tpiizen Voor miik ter iikatae die iniidltinCeq welke dreven worden in chefiai vliegtuifen of treinen daaronder bcgrc n onvenchillig ander teeften mam detc inrlditingen w roen geCxpHiiteerd uttgezooderd de Doven met name genoemde Hrt U den endememar wiens inrichting bü bet Rijksburgau staat ingetchmren mder da rubriek hotel verboden die Inrichting onder de benaming hotelpension bij het publiek bekend te maken Voorts is het den ondernemer wiens inrichting bij het Rijksbureau niet staat inge chreven onder de rubriek hotel verbodei die inrichting onder de benaming hotel al dan niet met toeVoegingen bil het publiek iiekend te HetM den ondernemer wiens inrichting bil het Rijksbureau staat Ingeschreven onder de rubriek pension verboden logies tegen betalingte verstrekken aan gasten voor eenkarteren onafgebroken tijdsduur danvan ten minste 5 dagen Deze bepalihg geldt niet wanneer het betreft bezoekers voor korten tijd bij inwonende gasten Van bedoelde verboden kan doorden directeur aan alle of aan bepaaldeondernemers al dan niet voorwaaj delijk geheele of gedeeltelijke dispensatie worden verleend j Aan een dispensatie kimnen doorden directeur beperkingen wordenverbonden BINNENLANQ Het pensionbèdrüf LOGIES GEDURENDE WEEK ENDS In de Staatscourant van 31 Maart w ndt medegedeeld dat het aan ondernemers van pensions is toegestaan ook gedurende weekends logies tegen t e taling te verstrekken Officieele berichten De inspecteur der directe t elastmgen invoerrechten en accijnzen F J F Hout hoofd van de inspectie der directe tielastingen te Hellevoetsluis is verplaatst naar Gravenhage en toege voegd aan het hoofd vah de inspecue der directe helasUngen aldaar De ontvanger der directe belastingov invoerrechten en accijnzen C F van Marie ia verplaatst van het kantoor der directe belastingen te Venlo naar het kantoor dier middelen te Eindhoven de ontvanger der directe belastingen invoerrechten en accynzen J W van Dieten van het kantoor der invoerrechten en actynzen te s Hertogenbosch naar het kantoor der directe belastingen invoerrechten en accyn zen te Boxmeer de ontvanger der directe belasüngen invoerrechten en accijnzen L H H B Lieve van de inspectie der directe lielastingen te Heerenveen naar t kantoor der directe belastingen en accijnzen aldaar de ontvanger der directe lielastingen invoerrechten en accijnzen W P Erasmus van het kantoor der directe belastingen invoerrechten en accynzen te Zierikzee naar het kantoor der directe belastingen fn accijnzen te Hoogezand en de ontvanger der directe belastingen ihvoerrechten en accijnzen P D Bartstra van het kantoor der directe belastingen en accijnzen te Sliedrecht naar het kantoor dier middelen te Noordwijk Bij beschikking van den secretarisgeneraal van het departement van Landbouw en Visscheri is met ingang van 1 April 1941 benoemd tot bacterioloog aan de rv tiseruminrichUm te Rotterdam A Bos te Utrecht Bil beschikking van den secretarisgeneraal van het departement van Opvoeding Wetenschap en Cultuurbescherming is met ingang van den datum waarop hij zyn betrekking zal aanvaarden benoemd tot leeraar aan de Rijkstuinbou fwinterschool te HoomH Bos te Beverwijk Is met ingang van den datum waarop hij met het onderwijs zal aanvangen tot het einde van het studiejaar 1941 1942 belast met het geven van onderwijs in de land en volkenkunde van Nederlandsch Indië en de Indische talen aan de Landbouwhoogeschool te Wagraungen drs F H van Naerssen conservator bij de afdeeling volkenkunde van het koloniaal instituut te Amsterdam Ia voor het tijdvak van 1 Maart 1941 tot het einde van het studiejaar 1940 1941 belast met de waarneming van liet onderwijs in werktuigkunde en werktuigkundig teekenen aan de landbouwhoogeschool te Wageningen ir IJ Brouwers rijkslandbouwingenieur aan genoemde onderwijsinrichting Is voor het tijdvak van 1 Maart tot het einde van het studiejaar 1940 1941 weder belast met het geven van onderwijs in Nederlandsch Indisch taatsen strafrecht aan de Landbonwhoogeschool te Wageningen prof mr dr H Westra bijzondet hoogleeraar in staatsen administrati echt der Nederlandsche koloniën en in adatrecht aan de Ruk Universiteit te Utrecht Is voor het tijdvak van 1 Apral 1941 tot 1 April 1942 weder benoemd tot tijdelijk vast assi stent aan de Landboowhoogeschool te Wage ingsi ir A Roiendaal aldaar DBAGEB TAN KRATONMEDAILUE OrratLEDEN Op S8 jarigen leeftQd is te Nijmegen overleden de heer H Tebnan gepenfioBoeard uttmn iriDaibor 4ler marine e i der laatate dnfen van da KratOB medaiUe KOLONIËN Indië eperkt J puitcheii uivoer musnscHE vekmindering DeTo ioAsahiSi imbo meldt volgens D N B uit BaUvia datUederlandscbiBdië drastische invoerfaeiterkingen heeft ingectekl op den invoer van luxe artikelen en minder be langrijke goederen waardoor hoofdzakelyk de Japan che invoer wordt getroffen terwijl de door het Britsche nplre ingevoerde goederen Is noodEakelijk warden beschouwd en ook verder onbeperkt kunnen worden ingevoerd RECHTSZAKEN GERECHTSHOF t HERTOGENBOSCH DOODSLAG TE OSB Vijf aar geëiwdit In den nacht van 12 op 13 October van het vorige jaar heeft te Oss een vechtpartij plaats gehad waarbij M J den Brok om het leven is gekomen Dien nacht was Den Brok aan de woning van den fabrieksarbeider v E aan de Teugenaarstraat gekomen In deze woning bevonden zich nog behalve V E en diens vrouw een broer en eenige vrienden Den Brok gedroeg zich zeer onhebbelijk en dit was voor v E aanleiding om hem buiten de deur te zetten v E was zeer opgewonden en nadat hij in de keuken een mes had gehaald ging hü naar buiten Op een pad dat de verbinding vormt vpn de Teugenaarstraat met den Berhemscheweg ontmoette hij Den Brok Deze was met een sabel gewapend Tusschen de mannen ontstond een vechtpartij waarbij v E zijn tegenstander het mes in de borst stak Den Brok was onmiddellijk dood De vrienden van v E jronden het liJk van Den Brok waarna de politie van de zaak op de hoogte werd gebracht De dader werd spotóig gearresteerd en in het Hu s van Bewttring te sHer togenbosch opgesloten Nadien heeft de dader wegens doodslag terecht gestaan voor de rechtbank te sHertogenbosch Hij werd veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf v E heeft in dit vonnis berust doch de officier van Justitie die zes jaar gevangenisstraf had geëischt teekende hooger beroep aan Gisteren diende de zaak in hooger beroep voor het gerechtshof De advo caatgeneraal mr H Massink eischte thans tegen v E vijf jaar gevangenisstraf GELD EN GOEDEREN N V HOLLANDIAFABRIEKEN KATTENBURG EN CO In de gireren onder voorzitterschapvan den president commissaris denheer A J Brandt gehouden jaarlijksche algemeene vergadenng van aandeelhouders der N V HoUandiafabrieken Kattenburg en Co te Amsterdamwerden de balans per 30 Novemben 1940 alsmede de rekening van verlies liesen winst over het boekjaar 1939 1940 met algemeene stemmen goedg eurd Besloten werd tot aflossingvan alle nog resteerende 176 amortisatiebewijzen het dividend op de preferente aandeden op 6 pet en op degewone aandeel i op 8 pet te stellen Bovendien werd besloten voor iederetien aandeelen preferente en of gewone een preferent aandeel te verstrekken De aan de beurt van aftreding zijnde commissaris de heer A J Brandt werd herkozen HET DEVIEZENBESLVn IMl Nadere eeUehUBg Naar aanleiding van gestelde vragen over strekking en draagwijdte van het in de dagbladen aangekondigde en in het Verordeningenblad nd 13 d d 29 Maart 1941 0 genomen deviezenbesluit 1941 vestigt de Vereeniging voor den effectenhandel er de aandacht op dat dit Deviezenbesluit niet een geheel nieuwe regeling van het deviezenverkeer vormt doch ten aanzien van effecten een nieuwe groepeering en een gewijzigde juridische formuleering op verschillende punten behelst terwijl de belangrijke wijzigingen in hoofdzaak buiten het gebied van het efjtectenverkeer Itggen Met l etrekking tot effecten wordt in het bijzonder gewezen op de bepaling van art 82 volgens welke alle uitvoeringsvoorschriften die op grond van de dcviezenverordening 1940 zyn gegeven van kracht blijven Dit heeft o a tengevolge dit effecten welke ziJn toegelateen tot de verhandeling Jn regelmatig beursverkeer evenals tot dusver züider vergunning Van het Deviezeninstituut in regelmatig beursverkeer verhandeld mogen worden b Dat buitenlandsche effecten welke op grond van het desbetreffendebesbiit van den secretaris generaal alszoodanig by de Vereeniging voor deneflectenhandel zijn aangegeven nietopiÏKuw aangegeven behoeven te worden Voorts wordt gewezen op de bepaling van art 85 volgens welke alle vergunningen die krachtens de Deviezenverordening 1940 zijn gegevenv geldig blijven De volledige tekst van het Iteviezenbesluit 1941 zal worden opgenomen fai een afzonderiyife deviezeticirculaire welke beden zal uitgaan MtAKKENMOTEElUNonf Randelsmarken 48 SS Begistermarken 59 63 U3S0I f 800 Vi 10 O I 100 I vm o i ƒ 800 a ion AO I 100 8 l 3T AO I 900 8 Frav B Gem IstnlBf A dam ISai Xl i 82 Jt 84K 4 Dito 1 Vm SV 8J Apcld ie 37 U 89M Ainhem U3S 3 88M Deventer ISM li 82 Dordr as 3i i 3 81K Indh 1939 SVi 89M O o 3e is 38 3l it Geld sa 3J 4 80M DolO leK 38 3 S9 Grluae 1921 Dito U3 81 1 Dito 1937 I 31 87M Dito 38 31 f BS 81M GronlDg 193S 8 81K Dito 2e 1938 3 88M Haarlem 1938 3 MH Dito 36 3 2 S 79H Helm 1937 3Vi 85M aH b 1937 31 9D i Htlver J938 3l i 91 Dito 10 J 38 21 83H Leeuw 1838 3 KiH Lelden 1937 SV Mi N Holtand 38 i 88 Do 2e 38 31 2 3 81 Dito 8 i 38 2 82M D o 3e 10 38 2 96 fJUm 2e 1 37 3V 93H R dam i93S 37 4 8S4 D o 1 en 3 37 31 a SOü Dito 1 1938 ïl a SOM Dito 1938 3l j a 80M SChied Je 1 37 3l 80 Tilb 1 37 31 2 SM Utr Pr 37 3i KM D o gera 37 SV Zeeland 1937 3 88 Z HoU 1937 3 9CM Zh Ie I 1938 3 85M Dito 3e Ig 38 3 81 M BvNGael 37 3l 81M Dito 1838 3 91 B V Oor Z 37 4 88M 82 Gem Cred 2 9001 33000 O 31 83 Dito l l n AanToUInsen Bypotbcekliaiiken 74 Ale Fr Hyp b m 2 verpl ultL Pandbr lt Alg Hyp bierXY 4 A dam Hyp L 4 Dito 31 2 Arnli H B Scr EJ P br 31 Bat Hyp b NN PJ 4 Dito CD SV Dr H B d o 31 Fr Gron Hyp Bank Pd 4 D o Da en Va3V Do Pb 31 2 S sGrav HB do3i 2 Gr HypBPb SV Hl H f Mi A C 4 Dito ïer BD SV HolLHypBdito 4 Dito aer K li Hjp b V Ned Ser M t Inaul Nvp b a r AB AA BB 4 D oaer T TA3i Kil V H Cred Pandbr 4 D o m 2 ver pL uttk Si i N Hyp b d o JV N Hyp b Veend aerle K 31 2 D o 31 2 dito 3 Koordh H p b Pandbr 31 Overhaa Hb d o 4 Bolt Hyp b d o 4 ld dito S1 2 i StcO Hypb an K L 31 Utr Hyp t 4 Dito aerle K 4 Dito aerle E SV IHto 2 verpL uttk Weitl Rvp b EE rf i 87 4 88 84 86 M 84 91M 91 83M lOCM n Wh Kfi UH 0 4 8 tan 82M SCM 91M 81M 80H 83M ISH 89 85 96 91 86 i 86 90 80H 8SH 8tM 1 2000 8 N Bnklsst 9 4 IMN KV eKL 1 Bergh s 01 JWa F vA ObL 7i Berkal i PatlvJ vm Ijl lOOj Laren Zeep IfJL ObL Wi Werkae NV 1 6hObL 4 WUton4 t Llmb SteeakjB OW 4 77 Bat P Mt O 41 i ld ld ObL 81 Nederl ObL 41 101 Moonnann Cult Oa ObL 8 84 Amat Orb b 8 MOller 87M KH 87 7 76 2 81 81 SOM lOlM Nat Gr bec U 8 tSM tdem 1938 4 Ned Gr b b 4 Ned Ind 8p Mt 1902 ObL 31 Mlaa Kana en T O Java St OU 8 SemarangJoaiu 1882 UOl ld 4 Adam 1874100 8 ld A dam Olymp L 100 3 ld W Kr NHV Het 1888 8 AANDEELIN Bank en CiedlettaitellIngeB A d Bank aand 113 4 114 4 HolL BankU dito 99H lOOH Inc Bknk dito 1Ü5M 106 243M 118M 116 87 134 Jav B 900 V a Kasvereen dito N L Eac m dito Nedert BankA N B v ZA SOOd 107K 107 4 N H Mij 260 a 133H Rott B Ver aan 117i 119 TwentacheBA A 119 120X Indint onderlieiiilnteB Alg Noritgew A 874H 374M 236 100 163 101 A d Dr Mt A d Superf a Aut Screw W a Bat Marg Fabr 10214 104 V d B 280 1000 I 8M lUV 108 aaad 46 43 140 4 Dito B winstd p 1464 Heemat aand 149 4 Helnek aand s 290 Hero Cona aand 153 HoU St m t a 172 HoUandia aand 240 143 160 189 4 164 174 4 860 260 145 163 69 103H 61 4 61 M 141 t 290 G A 182 vAB p w AIOOO 113 Dito B 1000 1C4 Berk a Pa Alge at C en P F Schol te 166 Gouda itear dito 641 Gruyter en Zn A pref aand 103 60 61M HoU Bet Mi A 846 HoU dr en k A 264 HoU Kunstz LA 147 Int Gew B dito 163 Intern Vise A 69 K F Beyneadlto Dito pref Konjf E m b a K N Hoogov do 140 Kon N ZoutI A 916 K Br Stheem do 290 Korenxchoof N V de dito USX Lev Br en U C LU 208 800 380 100 c pr aand Dito lOOOC T prA 112 Do 100 6 C prA 1116 Dal0006 C prA 107M Lyempf Ü en Mf MeeU d Ned B C V a N O en S F a Ned KabeU dito 404 4 N Seb b mtJtfto lii N St Keyzer A 308 Phil Gloell 79 afgett C A Rott D Mi dito 2S Sthelde K M d N 7O14 Sclioiten dito 168 170 4 Smits transf t d 223 Stokv 90 400 a 146 148 Stokv 900 1000 d 146 148 St lpinn Sp do 116 m Stork dito 163 189 TwtJnatra Pref A 135 i 134H Utr Aiph i GJl ISSm 184 4 Ver BI fb aand 193 196 Ver Ch aand 106 106 Dito pref 123 13Ih Ver Git NBVA 163M Ver Pt V Gelder 147 146 Dito dito p aand 147 4 148h Vet N R fab a 175 Ver Touwf dito 138 136 Vlisalngen Ki d 188 188 2aaM 83 202 M BIt Bk nma Ma nilBg B BU Ma Ie rub A 538 Dito 3e A 480 484 Boeten M M a 16M M SIngkep TJ U a 173 174 Petrol mderaamiagcii Dtd Ptr I C V A 239X K N Petr MH 100 Oud A 24 349K dito C V A 200 363H Moeara Enim A 284 Tarakan PM K 34 SUnd OU 10 i 25 C V A 43 40 Rubber ader emlBgea Hessa Rubber a 138 4 MOM Ind Rubb C 175 176H Java caoutch 130 retmacr R Ut K 71H Rottera Tap 71 77 Saum PUmt 80 80 Wal Sumatra 144 Zuid Preanger 75 acfceepVaartmaataeluppijeiv Fumess S enA M 158 Mi Zeev aand 104 NIev Goudr A 280 380 M DeMaaaC v A 112 MU Oostzee A 164 164 Handelav A dam 447 448M CiütanruaatachavpUea Krian Suiker A 91 4 W PagotUn A 162 162 SuUier CL Ml A 206 206 TJeweng Leatorl 100 99 Arendsburg 335 83C Besoeki A 64 66 Soek Lfwlb A 80 AmsL Thee C A 67 Ban Thee Ru A 30 4 Goalpara Cu Mt 836 Pangkeotam Thee 190 PasirNangkaC MU Rongga Landb A 176 4 Sedep Cult A 873 SIndangs Cult A 116 TeUga Patengan 146 190 W JavaTheeC Mt 80 Ins Cult Syndic 70 KallTelloCultJU 386 388 Michiela Am 6 173 WJavaKInaCjai 1 127 Dtranea Blauwh Vrtea A 67M BUenkofl A 160 l OM Gem E W enW 134 VHh Dito Pref WA 99 IOOh 106 IS Gouda Kaaah Mt 87 8 H Houth Alberts A W Houth Jongen A 134 Houlh Pont A 113 Muller W H A XH Do 52OO1 7S0MA r N M V Hav w A 30 4 23M ZSab 1000 C vA 106 107 4 Woolwortta m Co 84 4 84 4 Ipoer oa Tramwegea DeU Spoor A 94 92 4 6 M 25H NJ Sp w Mi A mi Atch T CvgA SeSKansCS C v gA 6 K C South R Co i idem pref a 3 mto Cert V g A 1 M 17i Un Pac C v gA 87 IH Geld Tram w Ml 110 Kedirl Mad Stoomtr A 13M Dito pret A 18 8H M M 16M 19 Malang Sttr A 48 4 O Java Sttr A Sem Joana A Sem Cheribon A M 344 Soerajoedal Bt tl 18 4 14M Prolongatie ACTIEVE FONDSEN ÜMldMBlacM N triM8 U i t wu f uw VS OraMhMk kt H i mi UH 78it M MH Mlt Cart Jaackt 1 OcMOieak afeL t UM f lm I imn ruw i n MM f MM UN i INO 1 l l i CartUleaUB V t Orootboak obL St t IM IndH t looa t a IMT liidtt MM mntaiuk MM A 1 Didtaeiil Oramici OU IMS M g s Buik ra Cic4 laat 1 IM Kol Bank U H Ncd lad Handalab UI Nad Band MH IWH C v A IMX iBdoMdëa Ul llW 68H 308 Wh 123 130 339 30IH 3HM 11644 89 Alg Kiuattltdf Uwa Barkal Patent Calv Oltcf C faw Cantr Sulkar aoSX rokkar aa UÜa 1 AuL Z B V A Ulh IMH 835 m XSH 146 23M ia v 18 JBft au 75M 4 J M MH MM Levér Brot aa Ui Med rord Philips G Dito Pref w A All Ludl SL C V U MN g a R n Am Bemberg A C V 6 10 g a AflA B ev praf a Am Car and T C T Aand H 36H WH TIM U M é H 3 H ZiH Ut Am Enka C v ld Anac Copp C td Bathl St C V 10 ld ChryaL Corp C v A Curtlsa Wr Corp C v Idem General Motor Idam Intam NIckal Cj a V 10 a Kennac C C T 10 A B n North Am Av C V A a U North Am B A a A f a Rep Steel C v A O Un SUtea Stael ld 61H 6IW Rivaiaaa iift A Sarv C C V ld C 8i South C T 10 H 16H ill MM MS A R n North A Cjr CV A Radio Corp C v A Oost Borneo M A idem praf Aand j Petr OBOtraaaUafam Oord F tr Ind Ml iMn SMM 3BlH G Aaod Kon Petr MU Idam Cont OU Cy C T 248 262 13A S4H Uil uu 10 idem Mld Conttnental Pat 13J4 33H 13 UK 3H § 130 ltt U7 IM ies i i 346 30 182H 1 M U Ui Phii Pet c iïióid SbeU Un C V 10 ld T Wat Asa OU C V 10 Idem 9 i tM Ichaepvaartaaaataclupilli HoU Am tan Aand Ii1 U8 t Java China Japan 163 156 1S9H161 Ml i H MOX 141 141 143 MJn Idem Kon Hed St Ml ld Kon Paketv Mtl ld Ned Scheepv Un ld Rotterd Lioyd idemstoomv MU Ned ld Int Mere Mar Cy C V 10 A Salkar daraeaalagaa 3i8 isb nan IIS IM 366 389 308 3M 4M C H l i M H 3 M Mm Handels Amat A 444 ttl H Javasche Culjni ld 261 Ned Ind S Un ld Var Vorst C M 390 900 A 123 4 124 Ta ks ks aadaiaaatfagafc Deli BaUv Mtl A I9U 1I4 Oeli MU O lOM C V Idem 269 261 Senembah MQ idam 101 204 WtlaondtCo C vA 4S 4fl Spaerwtgaa Baltim and Otuo C 4 V idem Sbesap It Ohio C 10 I 35 a 26M 261I 11 14H 4H Bakkataadaraaaalagaa Araaterdam R Cult Aand atö S H Bandar Rub mil Id 332 DcU Bat R MM Id 235 Kendeng Lemboe Rub Idem Majangianden Vacaati Id TJH OoatJavo IlUnola Cent Cvjii N York Centr C v l Pennaylv R 10 90 C V A ac Cy T g Idem Ld Railway O faw idam Canad Pao C T ld 3II9 3U aaiH 33 IH MOM 76 rt Javo Rubber Ma idem E Oostk 900C v Id IW JSarDadladl Sum R Idam IB IMM Sllau Sum Rubber MIJ idem 110 UI Sum Rubb Cult M 336 MO Ver Ind ClüL Ond idem m USM Intarc Rubber Oart V Idem 414 4 H ê Oattacha aadaaa mat katttagrarklarlBg p 1 40 a 8 r p IMl a 8 3 p 1343 e 8 t 3 p 1943 0 a r 3 p l t e 8 r 3 p 1048 a 8 r 3 p 1I4 a 8 t ap 1047 a 8 t 3p 1 48 e 8 r ikaaaa obL Autg obi 3 O 87 W 87 87 7 87 86 70M 71 127 w H U Du trootb Id Id Id Id Id Id Id Id td Id Id Id M Id Id Id Konversiona Dito Neua rarbenlnd LCI C KaU Synd C 30 lH 1 87 74 IM IM Dito e30 lM 81 a WlnterahaU obi V e rarbenlnd I G C T A 113 Ver Korklnd C T A Duitachl BarL RH M 0 8 Ruhrv IT Vi t V O tl Va Dlto M i i al O 1 D Rentenbank 39 T 6S MM n TO 63M U 73M MM MM IM 3H ii7 Ver D Stedenl O Bayr Byp en W B Pb M T D Unoiewnw O 7 Gelaenk Bariw ObL 8 BOGutahottaungabOtM ObL IHarpanar Bargbau ObL 8Phoenix Akt Ota Ot l 8Rb Elba Union ObL T Ruhrchcmla A G Obi tStamena an HaUka Obi 8 b V Suhlararka ObL t 01 aaria A H ObL 81 Victor Oaw OW 8 Vogel O u K ObL f RheiB w BL M Obi 7DMo n Obi 8 Hagenar Straaaenbaha Ob 8Parbanladuatrla aaad Slemoia en Haltka aand Vcr Glanzatotf Pabr aand mtarthaU AM Gaa aapd va KOnUEM NEDEBLANDSCII GARtNGINfTITUUT Koenen voor atortindeD op 1 April IMl legen verpllditlngan laldciida laiRdchamarkcn toM BeWa M14MZarttaarsdw Iraacs 43M Franacba ranca 3 7 8 Uam 8J7 Daanacba kronen 18 31 Noartcha kronen 4IJ3gw a a d aa ti a kronen Jfl Tslechiacha kronen ouda tehuMan TtjtcbltelM kronen nieuwe seholdesi lmWarn laHda acbaJdajtl IMOmar aleliwa tdiulden M rkaebe ponden Lt i a Ltwa 3J0 Penft oude achuldeii M Peagll nieuwe aebnioen Zlol aode JjT Z m Zloty nieuwe achulden Tim