Goudsche Courant, dinsdag 1 april 1941

fERSTE BLAD DINSDAG 1 APRIL 1941 iMvcrtontMn OFFICIEELE PUBUCATIE VAN HET DEPAmrCMENt VAN HANDEL NIJVERHEID EN SCHEEPVAART iVievrouw Jonker Nieuwe Parkweg t Oomla vraagt tcges IS April een flinke O 1016 B DIENSTBODE SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDAs MOOISTE THEATER TEL 3750 DISTRIBUTIE VAN TERFENTUN EN LUNOUE VOOR SCHILDERS be Secretaris Generaal van het departement van Handel Ny verheid en Scheepvaart m JiEt t ekend dat de hoeveelheden terpentijn en lün lie welk op de door de plaatseluke disti Dutiedifflisten aan schiIderS uit te reiken bonnen kunnen worden betrokken voor d periode van 1 April 1 Mei 1941 als volgt zun vastgesteld 1 liter kunstterpentyn per bon voor terpentin en 1 liter rauwe lijnolie of gekookte olie of standolie per bon voor Ujnolie I3 Z7 Voor direct gevraagd eén net Loopmeisje alteen voor t orgen D A VAN VPERBN Markt I Corset speciaalzaak O 1017 lU VRIJDAO komt ZARAH LEANOER in de roottle f lnla dit telzocii O 10 30 VORSTENTRAGEDS De verkoopkracht van kleine adver tentiet De Indentification Company specialiseert zich in het veryAardigen van aleutelkotUngen In den vorm van de rübewflsplaatjes zooalf deze in Amerika gebruikt worden Na é e n advertentie ter grootte van 20 regels in de krant stroomden de aanvragen binnen Hier werd bewezen dat zoodra men vlug en economisch wenscht te verknopen men automatisch tot courantenreclame komt ► Cebuco Heereogncbt 358 AmsterdamC BOERDE J PENSION Echtpaar uit de stad zoekt om de weekeinden buiten door te brengen ook de feestdagen belioorllik pension Aanbiedingen liefst van boerderij aan W VAN T HOFF Vondelstraat 65 Dèn Haag I O 1013 8 OopTiilM ▼ BottwdamKh Nieuwsblad ff GLASHANDEL ter overname gevraagd Spiegelen Vensterglas 20 rievco no o 1011 bureau van dit blad Proviflciale publicatie van bet Departement van Landbouw en Visschery i I II II I BZTRA TOEWUZING SUNDVEEVOEDEB D Provinciale Voedaelcommissarii voor Zuid Holland deelt I nede dat aan veehouden van zuivere weidebedrüven in Zuid IoIUjmI twven de rundveevoedertoewyzmg een beperlcte hoeveel l d afvalproducten zal worden beschikbaar gesteld welke voor varwerklng in de mengvoeden niet geschiict z n ZU He hiervoor in aanmerking wensclien te komen zullen I lierto bU den Plaatielijken Bureauhouder van het district waarader zij resiorteeren een aanvrage moeten indienen op eén ormulier hetwelk btf den PlaatselÜken Bureaubouder verkryg ar is Oit formulier moet nauwkeurig Ingevuld aan den PlaatseUjken Bureauhouder ter hand worden gest id Nadat aan de hand van de ingekomeni formulieren U beoordeeld of en in hoeverre aan de aanvragen klh worden voldaan zal tot ioewUzing worden overgegaan De gelegenheid om een aanvrage in te dienen is opengestekl tof n m t 5 AprU 1941 Nagekomen aanvragen zullen niet in behandeling graiomenkunnen worden Een ieder zorgc dus tijdig het aanvraagformulier bi z n betreftaiden Plaatselijken Bureauhouder in tt leveren AIXEVEBEN VAN MET PE N V C GECONTBACTEERDE MESTOF WEIDE RUNDEREN De Voedaelconunissaris voor Zuid Holland deelt den in ziJn werfcMbled wenenden belanghebbenden mede dat bij levering van runderen waarvoor een mest of weide contract werd afgeslotep Mn d NederL VeehouderUcentrale hei origineele mestcontract waarop het oomummer van het aangevoerde dier is vermeld bU 4 administratie ter leveringsplaats moet worden ingeleverd In het geval het contract niet wordt ingeleverd zal het geleverde dlar niet worden geacht te zijn geleverd in mindering van de in B t mestcontract aangegane verplichting In het geval men reeds een gecontracteerd dier lAocht hebbenfeleverd zonder het contract over te leggen dient men zich ten Qioedigate MbrifteUJk t melden bU het kantoor van den VoedselMontissaris Afdeellng Veelevering Anna Paulownastraat 22 l Gravenhage I OFFICIEELE PUBUCAliS I VAN HET DEPARTEMENT VAN LAléDBOUV EN VISSCHERIJ ZEMELEN V00B IN8ECTENBffiTBUDING Het Rij ksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd maakt het volgende bekend Aan landbouwers tuinbouwersen veehouders zullen thans zemelen beschikbaar worden gesteld ten einde vermengd met Parjsch groen of een andere gifstof voor de bestriding vanemelten te worden aangewend Zu die voor dit doel de teschikking over zemelen wenschen te hebben dienen zich tot den Plaatselyken Bureauhouder te wenden ter verkrijging vanbuzondere bestelbonnen Tegen deze l estelbonnen kunnen zij uitsluitend bij mengvoedertabrikanten de hun toegewezenhoeveelheid zemelen verkrijgen De engvoederfabrikanten die zich wenschen te voorzien vanzemelen kunnen zich hiertoe bijde Provinciale Voedselcommissarissen van oranje bestelbonnenvoorzien Hiermede kunnen zü uitsluitend bil de Meelfabnek N V Meelfabrieken der Nederlandsche Bakkerijen Brielschelafin 45 Rotterdam zemelj verkrijgen ADOLPHUS In Goch N eder Rijn ongeh bekw en vlijtige MJlGilZiJNIiEDIENOE V kaa pakhuis gevraagd Reflectant moet bestellingen klaarmaken kaas deskundig beoordeelen en verzorgen kunnen Goede verdienste en goed kosthuis Aanmeldingen letter Z Van Burk sAdvertentie bureau Kleiweg 39 O 1014 20 OEVRAAOD jmiMs fin M IJ jiir in liilfvis leerlinim om opgeleid te worde voor iineerderU en plakkerU Vports I fliflki MEUIEIMIKEI Brieven No O 1008 Bureau van dit blad 12 Voor direct gevraagd flijilce Winkeljuffrouw Balckerij Gouda De Waag llssellaan O 1015 5 L088B NUMMERS na de GOUDSCHE COURANT zUn dagetllks verkrUfbMr l i a BAKKER Spoorstrutl E BRUVNIKS I Kon Wlllielniinai g2 N V P J ENDENBUIÏC Veerst 18 V J DE GROOT Wachtcistrut 43 A HAMOEN Burg Martentsingel 96 De Kiosk N RIJS Kamemelksloot J SCHOUTEN Vendelstnut hoek Roemer Visscherstnat SPOORBOEKHANDEL Statiea BOSKOOP Fa D C d WILLIK Z de no 14 en by de agenten in de omiiggende gemeenten Zoute Boontjes Nieuwe gordijnen noodig Het praktische element domineert De schoo 6i ak ta in het land en stelt aan de hmsvrouwen In dezen tijd nleuwe peollfemen Wat te doen met gordljdi eigeolUk vernieuwd moeten worden Er zijn twee oplossingen mogelijk da oudje herstellen of meuwe gor UJnen maken van t onvrlje stof Wil men de oude gordijnen opknappen dan moeten se vóór het wasschen worden hersteld Gleedjes haalt men voorzichtig aaneen ZQn er gaten In gekomen dan kasi man dte tegelijkcrtild met het strijken van de gordijnen dlchtmaken Men knipt daartoe liefst van dezelfde stof een lapje dat rondom een centimeter grooter Is dan het gat Zijn er patronen in d stof geweven dan zorgt men dat het figuurtje passend wordt geknipt Men haalt het gordUn en het lapje door rauwe st IJfsel Het lapje wordt nu op den verkeerden kant op bet gat gelegd precies overeenkomend met het weefsel en daarna met een heet Uier op het gordijn vastgeplakt Deze methode Is bijna onzichbaar en neemt zeer weinig tijd m beslag Nieuwe gordijnen kan men maken van gordUnstrooken die nog bonvrij te krijgen zijn Een strook langs het raam of een ondergordljntje is hiervan met overleg wel te maken Bezit men nog een oude voile Jurk dan kan hiervan misschien wel een gor dUn worden gemaakt De moderne ramen zijn gelukkig niet hoog Voor de slaapkamerof de keukenramen kan een Brabantsch bontje dienst doen Wellicht kan ook een overgeschoten lapje of een oud kleedingstuk worden gebruikt Komt men te kort dan kunnen eenige lapjes met tusscjienzetsels aan elkaar worden gezet Een zandloopertjef doet het met In het midden een strak tusschenzetsel waarin men de ruimte verwerkt zeer aardig Overgooien uit a gedragen Jurken Vroegfer cocos wol katoen ♦ ♦ ♦ nii Papie PmfknK khtie loepert Matten em gmrau keUen het grut vmrdtd idtiSim t dheK pmtentni maa ook xttt Otik zft elke hiervoor worden gevraagd een W ANNEER wmmift menseben het roUen van oncaveer M k aan da fabrick woord vMvanglng mldd len hoc belandt ren hebb n SU de gewoont dade Door de snQmachtna wordt dit papier w i Uk t teggen dat eerst vochtig I gemaakt gesneden op kei venrehene Ken wrt p Neen hoor dat U toch altenaal rom de Juiste breedte weUte voor een bepaald P Vti l mell garennummer noodlg Is hetgeen geschiedt ken Is Noemt lelf En het merkwaardigste van deze men door een blok waarin mealea tijn ge f S Échen I dal ïlj allang vóór de noodzaak monteerd Op deze manier krUgen we een toen eo wol te voorschijn tooverde daartoe dwong kunsUIjden ondergoed heele reeks bevochtigde papierschijven jf ï f sschen droegen een vervangingsmlddell en die nu op de spinmachine warden ge eeajea taieimstjes elerwarmers en zoodat zH In de huishouding gebruik maak plaaUt en door ronddraaiende splUen een maar door ten vin bakelleten voorwerpen als kop draad vormen J 1 P les en beker elerdopje en aschbakken Daar In de meeste gevaUen meerdraads Jf verschelden aken geven omEl bakellet is toch ook een vervanglngs garen wordt verwerkt komt ook de twlJn f P Jes Inplaat van de vroegere touwmiddel voor hout en metaal machine er aan te pa die meerdere dra koordjM nu papieren touw dat ONS GOEDKOOPE PATROON Blouae hQna Monder punten Maten 42 en 44 Zoo zien we dus weer veel menschen den door elkaar draalt Ten deele worden r ve sterk 1 al hetgeen het verlaten zich leiden door een verkeerde ge ze naturelkleurig verwerkt maar het £ r j dachte en wel dat alle vervafangsmldde deel dat geverfd moet worden wordt oo zien we dat we niet dadelijk atkeulen minderwaardig zijn NatuSliJk er zijn op strengen gehaspeld en naar de ververij moeten staan tegenover nieuwe diner dia beslist niet aan de gestelde elschen gereden In groote baden Is de verfstof met J ons worden gebracht want hetvoldoen en daarop zullen we dan ook maar chemicaliën vermengd en hierin worden wel voorkomen dat we na hetde tcrugwUzende houding van veel men nu de strengen gehangen om een mooie 5 ervan tot de ontdekking komen achen schuiven Maar dat er veel goede egale tint te verkrijgen i v vervangingsmiddelen bestaan die zelfs Wanneer dit Is geschied worden de P ff S resultaten opniet eens meer als zoodanig worden be strengen uit de baden gehaald hetgeen jn hetgeen we vroeger gebruikten schouwd is zeker en we denken hier dan met de noodlge voorzichtigheid moet ge i allereerst aan kunstzijde een goede be schleden De cellulose garens papier Iskende van alle huisvrouwen Maar er la Immen uit dezelfde grondstof vervaar 1 nieuw product dat onze aandacht dlgd als kunstzQde het houti ilJn geheelvraagt en dat evenals de kunstzijde een doorweekt door het verven en hebbengoede vertrouwde zal worden namelijk weinig weerstand Een markwaardigepapieren vloerbedekMng overeenkomst vertoonen ze hlerbU met de Voorjaarstijd is blovsetljd Straks komen de idantelpakjes weer voor den dag en de eanige variatie welke we daarin ipmneo brrögen hoewel een mantelpakje op zichzelf nooit verveelt moet door middel van bUniaes geschieden Maar we sitten met punten Daarom hierb een blouse welke vrijwel geen punten behoeft te kosten omdat ze uit twee kleine lapjes la eaiaakt één van Mem donker Ml een couponnetj dus dat puntenvrQ la ea éfa vah 1 atku Udkte stof belde van em breedte Kr iUb aardige eomblaatlaa ta maken BMQ kaa ook aea tantaalesflde met een a Etn zyde combineeren De blouse wordt bi dea rok gedragen Van déze bhins stjn patronan verkrijgbaar In dr maten ia a 4é aaa oaa bureau M ilct31 De pru bedraagt 10 ent Ja Inderdaad vloerbedekking van pa kunstzijde die ook In natten toestand zeerpier Maar zoo op het eerste gezicht soudt voorzichtig behandeld dient ta worden u het niet seggen en werkel k kunnen Naar aanleiding hiervan rijst vanzelfdenken met eocos te doen te hebben Desa de vraag hoe dat papierweefsel zich dannieu e vloerbedekking heeft venehtUan wel lal houden ala het vochtig Is De praode groote oordcelen boven de vloerbe tUk heeft geleerd dat men stch hieroverdakklog van cocoa ieraaakt Das Is lm niet te groote xorgeD behoeft t maken nan onder de dlstribatieartlkelsn geval Ete enkde draad heeft In natten toestandlaa tanttll de papieren kleeden en mat natuorlilk niet dian weeratasd welke a pUBtnvrt attn Kn het grooiate vom straka bet weefkel zal hebben De hiiisdM la 1 dat het cm acM Nedarlandach vrouwen mogen baar papteran vloaib èabtlkaat la la Nederland gemaakt door dAUag Indien deze vuile pIcUcen crHederlandacb werkkrachten toont eniat afnamen met aan natten Toen m da oorlogsonptandltfieden da doek of een zacfaten borstel temeer wanMovoer van eoeoa onm Qk biedt an neer de stofzuli ook raeda het sUne da cecoavBwraad stenderaovn wagstadc bt drai t la hst dMeUJkaelis relalglnaa w a M naai uifan Boe da badiQvai vroem Ï L Ï Ï Da vorlga san garaad om tot lo p i tapUten yteiLla dgdtowil dM papier s r goSt tea ja k ptttan te inSrdW vjrünck ï ï JÏM de badi vai Vnem V a c Mpoa dt omlar de araisB aaa de meinosa vcrsictaa Is baa ta de tnacate pevoKaa og s l cc cacrfDo l cf wenk ecmaaM BinWt cnfcclc MOfbcM de RceMs boM c Mcr acaa dl f madd ma tlM boociMtab dot caassrs CCS rcelUc Vfn anoehtcrcn ca pant ta sica geeft Doanmdcr cc meer f sb i ss i s rpoolcr MS Ipttanwsdicc kacaa d B cacatwccl cca sitaaMMa la hd Ie ooft alc khM mat jNaats van eocos tê frOs aaa d Icta tabnilkan De derlaad HJn al evergwua lot het varI teegar woedan maar yaardtgan vaa daae papiac o cw a Br idea mar kumen staan En bmI auceeri P ap hrga r e m jMor hundweriem Uit de piractijk M AitBr VAN crmcmtR Bewaar cttTMna dte Biet dircet aa Og hebt bg vsorkeor dbor se aan aaa teuwtja op te hangen BM doorgcsnedaa dtraaa moet u mat den open kant naar saAft Is ear M arm ünraate leaehladl ia de wmrtj ïnar vaïdw aI ÏJ ï f L WMt pliSlw y beldene poote bedrüvea ia Ihstmd i vocht J a Xi £SlsS 5 i£j Da taltrMMa vaat de garaaa waandt de varvangbiasmMdet woedt gebruikt Ia dei ktaadsn l a s ae te aa mattan wordea gabsadmifcaakni U na wdnig wol n sQde vevaai beitfM ep t awment dat de grondvoor baadwerkan kan warden geknia MaCarreet Il spedele papiersoort op ook al aaet het eog op de tnrtMpunleeg l ia i ac c i hn bcdccM fen aader aspact kMR s pcraM a bat tauwtj door da punt vaq trnaa aa fcaoopt hal vastt koB s n elcrkMK attfcbn rt haWfa aaa aa peelar ctwacaa arV proetc opp r taSILT KH I n hïïti lc clfcc aaa dca rap cMMt Me eeMis keef ca au eca If a hat touwtje door da pui l va dan ai oad to gefcaipt m de nio tt ca der Ie MMMe te baafWcar kaa apcwtoa cnaaftca oa baaaca dsa d