Goudsche Courant, woensdag 2 april 1941

EERSTE BLAD WOENSDAG 2 APRIL IWï De ▼ erhoogde tiilMlte KccUns ¥ ri iri i ft biltvoè if W KtVlMDE WV EWTARM VAN OK ORBU AMSCBR mmtENTUm Glstennlddag i de levende havaj van diergaarde Blydorp te Rotterdam 1 wfer uitgebreid thans met negea i fraai leeuwmi waanioder drie wu te en vijf mannetje ïen der wijfjes i heeft een tweetal jongen en voorU i van d parju Bobby met xyn pupiL Bobby i een hond en aün pupil is een jonge leeuw die hy voedt Na een autoreis van drie Uur rijn de dieren die afkomstig zyn uit Burgers Dierenpark by Arnhem n hun hokken geiaten Eerst wanneer zy daarin gewend zyn zullen zy ook Hi n groot buitenverblijven mogen betreden OPENBARE NUTSBEDRIJVEN Blykens een beschikkipg van den secretaris generaal van het departement van Handel NUverheid en Scheepvaart is by het Ryksbureau voor verwerkende mdustrieen ingesteld een sectie voor openbare nutsbedrijven Als directeur van de sectie t aangewezen mr J Reinder Ook is een tómmissie van advies voor deze sectie benoemd Voorzitter daarvan i ir C Noome De sectie openbare nutïbedryven van het ryksbureau voor verwerkende induiStriefa i mgesteld voor alle onder nemingen die zich als hoofd en nevenbedrUf bezighouden met de opengas electriciteit of watervoorziening TWEE ARJl ATBRS TB i nNGEN Door de re mer e te Groningen xttn gearrtalowade 51 Jang mej A B echtgenoote van J R woonachtig leGroningen en haar 21 jarige dochterS R De besde vrouwen worden verdacht van het ontlrakkenvan een meisjevan vij f jaar aan het wettig gezagTengevolge van de echtscheidftig vangenoemde dochter zyn de kinderen uitdat huwelyk aan den vader toegewezenDe vyfjarige Wietske Piersma was ondergebracht m een kindertehuis maareergisteren by het naarschool gaanweid het meisje door de moeder vande straat geücht en in de woning vande grootmoeder gebradit Toen echter daar het rechterlyke vonnis onherroepehjk was de deurwaarder het kindopcischte bleek het te zyn verdwenenTot nu toe is het kind nog niet gevonden De recherche heeft de zaak inonderzoek b Schuur afgebrand VEE EEN PROOI DER VLAM Te Ederveen ontstond brand by den landbouwer D van Laar wonende op de boerdery De Poel Een groote schuur bnandde geheel af terwiil het grootste deel van het zich daarin bevindende vee een prooi der vlammen werd Van Laar zou even voor het uit breken van den brand een varken slachten en was bezig het daarvoor benoodigde water te koken Op een gegeven moment vatte de schuur vlam Het vuur tastte de daar aanwezige voorraad houtwol aan en weldra stond het geheele gebouw in lichte laaie De vrouw van van Laar wist uit de vuurzee nog een zeug met elf biggen te redden Hoewel de brandweer den brand kon beperken tot de schuur zyn van het vee omgekomen hel varken dat geslacht zou worden een ander varken een zeug met tien biggen en drie ka veren Ook vier nieuwe ry wie en die m de schuur storden wer den door het vuur OrazeÜMlatting TCRKOOP VAN AXSivktmt 1 VOORRADEN TEGEN OUDEN fÈuS Naar men weet Is gi ter i de vroeger reeds aangeKondigde verhooging v n d n accijps op tabak fabrikaten in werknjg getreden als gevolg waarvan de wmkelprijs voor sigaren sigaretten en tabak hooger zullen worden Het zal echter velen rookers die h n dageluksche nlkoopen deden opgevallen zijn dat de wmkelier voor zyn artikelen n jg den ouden prijs berekende en zij zullen zich met verwondering hebben afgevraagd hoe du mogelijk wa De verklannjg hiervoor is echter eenvoudig en is gelegen m het feit dat vanwege hfet departement thans geen navorderiijg lan accijns heeft plaats gehad z6odat de thans nog bi grossiers en winkeliers m den vryen handel aanwezige voorraden tegen de oude pnjzen kunnen worden uitver kocht Als vanzelfsprekend zyn deze voorraden niet zeer groot zoodai dan ook wel spoedig aanvulling van uit de fa brieken zal moeten volgen De fabrieken echter mogen thans geen fabrikaten tegen de oude pry zen meer afleveren en bij verdere leveranties zullen de artikel n dan ook voorzien moeten zim van de nieuwe banderolies en zal het publiek de daarop voirkomende hoogere pnjzen moeten betalen Een kwestie dus raar wij verremen van nog slecht korten tyd js t i ii De Franidi mgton heeft naar AasooateéJ I rcaa meldt aan het Amenkaansc e ministerie v Btutenlasdsebe 2akeB met het verzoek tot doorgwea mat ét Britsche regaermg een nota van de regeering te Vichy overhandigd waarin geprotesteerd wordt tegen de beschieting van een Fransch convooi aan de Afnkaansche kust door Engelsche oorlogsschepen De ambassadeur verklaarde dat het protest over de Vereenigde Staten moest geschieden wegens het ontbreken van directe betrekkingen tusachen Londen en Vichy Hu deeUe verder mede dat h j op het departement va Buitenlandsdie Zaken opheldering over een mogelijk optreden der Ameukaanache regeenng tegen Fransche schepen in de Amerikaansche havens zou verlangen jilachtoffera vtir den aaavai Naar van bevoegde zijde volgens het O N B te Vichy wordt bevestigd ziin vier personen het slachtoffer geworden van den Engelschen aanval op het Fransch convooi aan de Algerijneche kust Nog zeven personen zyn mm of meer ernstig gewond Bon 09 van de vleeschkaart KAN WORDEN VERNIETIGD De sectetaris geaenal van Iwt departement van Landkoaw en Visaelienj maakt mm aanleidug van bet eit dat v pr de loopendc periode met de met doch de met 40 gcMcrtnte bOBDcn van de vleeachkaart wetden angewcsca bekrad dat ook de toekonut ét met W gemerkte boo CB uet voer hA koopen vao vleesch es viecadiwaren niUea worden aaageweiea Alle met M vleesch ea 09 worst ra vleeschwarra gencffcte bonneo vaa de vleeaehkaart kima n derhalve warden venrietigd Honden en kattenbrood NIEUWE bIaNNBN Het rylubureau voor de voedselvoorziening in oorlogstyd deelt mede dat van 1 tot en met 30 Apnl 1941 op bon no 8 van de voederkaari voor hondm beschikbaar wordt gesteld Voor groep I 10 kg hondenbrood Voor groep H 10 kg hondenttrood Voor groep III 8 kg ho aenbrood Voor groep IV 5 kg hondenbrood Voor groep V 4 kg hondenbrood Voor groep VI 3 k g hordenbrood Op bon no S van de sederkaart voor katten wordt over dezelfde periode m kg kattenbrood beschikbaar gesteld Na 30 Apnl 1941 is bon no 8 van bedoelde kaarten ongeldig en mag deze niet worden aangenomen Nieipwe Jodenverord ning te Haarlem OA VERBOD VAN VESTIGING IN DE STAD De regecrmgscominissaris voor Haar lem SLA Plekker heeft een ver ordening uitgevaard e d waarin ttr uit voering van de handhaving der open bare orde wcrdt bepaald dat het aan Joden verboden is hotels restaurant cafe s bioscopen schouwburgen open bare leesz ilen openbare vergaderloicalen openbare baj e zveminrichtmgen en openbare Hkdl uizen binnen de gemeente Haarleft te be treden of m deze inricitinger te verbiyvcn Eigenaren en exploiteiurs of bestuurders van deze inrichtingen zyn verplicht op een duideiyk zichtbare plaats biljetten met het opschrift er xitien v6or Joden aan te brengen Inrichtingen waar het verbluf aan Joderf wel al vi orden toegestaan ullén nader worden aangewezen V orts wordt m deze verordening bepaald dat het aan Joden verbeden i hun woonplaats binnen de gemeente Haarlem te vest gen of daar hun hoofaverblyf op te slaan voor zoover zy daar Eten woonplaats of hoofdverb i f hadden Joden die zich na 25 Febrauri in Haarlenj hebben gevestigd zyn verplicht oaverwlild op de gemeente rcrelarie een verguriniijg aan te vragen om binnen de gemeerté te nnoge i vonen Voorts is het aan Joden verboden binnen de gemeente Haar em te verhuizen tenzy zy daartoe van den regeenngscommissarj toestemming hebben gekregen het n et in acht nemer Van deze voorschriften wordt gestraft PRODUCTIE EN AFZET VAN ZILVERUKIN De secretaris generaal van het departement van Landbouw en Vissche ry heeft regelen gesteld ten aanzien van de productie en den afzet van alveruien Het telen van zilveruien u verboden Dn verbod geldt echter niet a Voor zoover betreft het telen op gronden gelegen in andere deelen des lands dan de provincies Zeeland en Noord Brabant indien het telen ge rhiedt anders dan op contract b Voor zoover betreft het telen op gronden gelegen m de provincies Zeelard er Noord Brabant indien de teler in het bezit is van en de teelt geschiedt overeenkomstig een met een zouter adngegaan teeltcontract waarop de schnftehjke goedkeunng is verkregen van de stichting Nederiandarhe groen er en frurteentrale geveSTigiï fe Den Haag c Indien het telen geschiedt tot hoeveelhed waarvan aannemelyk is dat zy bestemd zun wwr eigen fanishoudetyk gebruik Voorts bevat hel besluit beperkende bepa mgen inzake het inzouten van zilveruien WELKE BONNEN ZIJN GELDIG ARTIKEU HOEVEELHEID DUUR BON 50 gram roggebrood at M gram ander brood of H rantsoen gebak of 35 gram meel of tiloeni Boterkaart p boter Vetkaan H p boter of margarine of 300 gr vcL Op bon 10 geen yet Bloem BI M MH t m 2 April Bo 69 Bo 10 24 Mri t m April 31 Mrt t m 13 April Boter of margarine De vakvereeniging der vereenigde mtjhwerkers in het bruirAioolgebied van Harlan in Kentucky heeft ter verkrijging van een nieuw arbei4scontract een staking afgekohdigd In de steenkoolmyn Mary Ellen is een mynwachter door schoten gewond In Milwaukee zuh volgens een berfcht van Nya Öaglight Ayeh a n d a ernstijge stakingsrelletjes uitgebroken De politie moest tegen drie duizend demonstreerende arbeiders optreden De politie gebruikte hierby pantserauto s en traangas Voordat de menigte uiteen gedreven kon worden kwam het tot vechtpartijen aldus het DNB Brandstoffen Haarden en kachels Centrale verwarming iet aaogew ezen 24 Mrt t m 6 April 31 Mrt t m 13 April 100 gr roggebrood ot 100 gr ander brood o I rantsoen gebak Br Br Brood A se A 3 24 Mrt t m April 31 Mrt t m 13 April Eieren 1 kippen of cendenei 31 Mrt t m 13 April 24 Mrt t m 8 April Br Br Gebak 1 rantsoen Gort Gortmout of Grutten A 08 24PebT tfm 20ApriI pond Havermou Havervlokken Gort of Grutten A i 24 Febr t m U April Vk pond 16 Mrt t m April 24 Mrt t m 20 AprH Cl en 71 62 en 72 Elk4Wm 100 gram Kaas 125 gram kqtt of 290 gram ka fiasurrogaat Koffie of koffiesurrogaat A U 17 Mrt t m 27 April Vermicelli of Macaroni of Spaghetti 24 Fckr t m 26 April 1 ena A MaizenS of Griesmeel of Puddingpoeder A 16 24 Febr t m 26 April 1 on niet aaagewezen Peulvruchten 24 Febr t aa 26 April Voor d kaukra Per Petroleum Rust neel entt titiotmi of Gruttemeel 24 Mrt t m 26 April H pond A U 111 part ilnrakj 50 f sebacnaep ol tuk et pot t m 36 April Scheerzeep niet aangewezen Slaobe 17 Mrtt UA ril I kiiograii A 17 Suiker 17 Mrt t tt Tl April 50 gram A IS Thee t m 36 Mrt 2 April t m 6 13 April VI 61 VI 16 plm 1 1 Vleeich i m 36 Mrt t A ril t n U AyrU VLIS VL M 1 rantaora Vleeschwarra 31 Mrt t ML 27 Apm 1 rantaora A tt Zeep SS Bfoodton Br n Verklaring A Alg Outrl tieb6Bbo lt n tuoetnbdiiBa = BotcrboB Vlfcaehboii ij h i u j 1 Fnuudté HffEUIB Megerle over Chrht ndom n jb 9Pgelr yl9 k WAABOM ZWUCT pE CBBISIffiLUKB KEEKr Matsoeoka by Mussolini GEESTDRIFTIGE BETOOGtNGEN OP PALAZZO VEMEZU Het DNB meldt uit RomeHet onderhoud tusschen Matsoeoka en Mussolmi u gisteren begonnen om 18 05 uur m tegenwoordigheid van graaf Ciano ctv den ambassadeur Korokiri Zembei De menigte die Matsoeoka op iiiti weg naar het palazzo Venezia had toegejuicht bleef opeengepakt staan op het plem om het einde van het onderhoud af te wachten en den duce en den vertegenwoordiger der verbondei natie ha r geestdriftige gevoelens te doen blijken Even voor 19 uur toen de hartelijke bespreking e ndigde versdienen de duce en de Japansehe mmister op het balkon en begroetten de md a wier toejuidhingcr steeds m kracht toenamen De betooging begon opnieuw toen Matsoeoka vergezeld door graaf Ciano het palazzo Venezia verliet om zich naar ziin verblyt de Villa Madama te be geven De manitesteerende menigte bleef opeengepakt tip het Palazzo Venezia waar ze steeds weer juichte voor den duce die verscheidene malen op het balkon verscheen Japansehe ambassadeur te Londen zal Matsoeoka ont moeten De Nltsji Nitsji meldt uit Londen dat de Japansehe ambassadeur aldaar Sjigemitsoe het voornemen heeft een onderhoud aan te vragen met den minister van Buïtenlandsche Zaken Matsoeoka Ingeval dit voornemen ven eJenUjkt kan worden zal de ambassadeur per vliegtuig van Londen naar Lissabon reizen OiKUr hel optchrift Christendom en hongerblakkkde schrijft dr K rl Megerle in de Berliner Boerse nI e i t u n g het volgendeIn de Vereenigde Staten hebben vertegenwoordigers van de christelijke kerk en el l mtig aartsbisschoppen en bisschoppen openlijk hun instemming betuigd met het plan van den vroegeren president Hoover om hulp ie vf rleenen aan de Europeesche oorlogsgebieden Eindelijk Het heeft lang geduurd voordat ten minste een handvol verantwoordelijke personen dej christelijke kerk dezen burgerlijken moed tooo jc hoe el ziJ hiermede nieta anders foen dan hetgeen hun het iEv ingtlie voorschrijft namelijk op te komen voor de armen noodlijdenden weduwen weezen zieken en grijsaards Zij hebben geluk wanneer z verklaren dat een overwinning die steunt op verhongerde vrouwen en kinde ren noch definitief noch rechtvaardig is en dat de exploitatie van den honger als oorlogsmiddel zedelijk met gerechtvaardigd kan worden Zooals bekend hebben andere vertegenwoordigers van de chnstelijke kerken in de Verernigde Staten vooral echter in Engeland nog voordat de haan tweemadl gekraaid had het Evangelie en haar chnstelijke geloof driemaal verraden doordaf zij op wreede en onchnstelgke wyze de uithongering van hun medechristenen in vijandelijke en bevriende landen goedkeurden Zu zullen dat met hun eigen geweten moeten uitvechten Zij noch de verpletterende meerderheid van de verantwoordelyke vertegenwoordigers van het christendom van alle beludenissen die over deze anti christelijke onmensche 4lkhe 4 en ov f dez inbreuk van Engeland op het volkenrecht zwijgen bewijzen aafi d christelijke kesk en aan het cliTistendopi m bet algemeen een goeden dienst Wanneer hier uit vrees voor de Britsche macht of door een sluwe politiek van aanpassing een kern van het christendom door de bedienaren der kerk wordt prijsgegeven n loor een zwijgende a nvaarding de Engelsche misdaad wordt goedgekeurd dan wordt hierdoor de eerbied vooi het geloof aan de kerk en het christendom onder alle volkeren aan het wankelen gebracht Oit geldt niet het minst voor het Duitsche volk dat aan den anderen kant moest beleven hoc de kerken in het buitenland bij de geringste aanleiding met een geweldige vertooning van christelijke verontwaardiging en zoogenaamde geloofs ijver zich met Duitsche zaken be moeien Japan en Engeland BEZOEK VAN CRAIGIE AAN OHASJI De Britsche ambassadtear te Tokio sir Robert Craigie heeft gistermiddag een bezoek gebracht aan len vicevminlster van Buitenlandsche Zaken Ohasji waarbg naar gemeld wordt van gedachten werd gewisseld over aangelegenheden betreffende de Engelsch Japansehe betrekkmgen Bij de kwestie dervhongerblokkade gaat het met alleen oV met het volkenreclit overeenstemn ende beginselen doch ook om christelijke en zedeJijke beginselen die alle volken betreffen I et IS voor de kerk en het ehvistendom Wn iecht en een phcht Jeweêst hierover in alle openlijkheid een woordje te spreken Inplaats hiervan heerscht er overal op enkele uitzonderingen na een verlegen stilzwijgen dat door leman l als Churchill die er zich m zijn herinneringen aan den wereldoorlog op beroemt dat het Engeland gelukt is de geheele bevolking van Duitschland mannen vrouwen en kinderen grysaards en jongemenschen gewonden en gezonden door uithongering tot onderwerping te dwingen als toestemming wordt uitgelegd De stakingen in Amerika RELLETJES IN MILWAUKEE Japansch Russische handelsbesprekingen ONDERHANDEUNGEN TE BATAVIA ZEER LANGZAAM Volgens een Domeibericht heeft de plaatsvervangende woordvoerder van het informatiebureau den buiteniandschen journalisten medegedeeld dat de handelsbesprekingen met de Sovjet Unie spoedig tot een vriendschappelijke overc ikomst zullen leiden De Japansch Fransche besprekingen over Indo Chma warden voortgezet evenal de handels en vitscherutwsprekingen met de Sovjet Ume welke eveneens weldra tot resultaat zullen leiden De besprekingen te Batavia noemde de woordvoerder zeer langzaam zoodat het einde daarvan met zoo spoedig verwacht kan worden aldvé bet 0 6 De Fransche schepen ên Amerika ONDER BEWAUNG GESTELD De Amerikaansche regeermg eeft gisteren negentien Fransche schepen die m zes Amerikaansche havens hg gen waaronder het luxe schip Nor mandie onder btjzondere bewaking gesteid United f rtx net daann de inleiding tot de overneming van deze tchepen door Amenka Troebelen in BritschIndië BOTSINGEN TUSSCHEN MOHAMMEDANEN EN HINDOES Tats publiceert een bencht van hel Bptsch Indische blad Civil and Military Gazette dat 20 Maart tweehonderd gewapende Mobamniedahen een Hindoedorp in het distnct Aaangar bij Benares hebben overvallen Bij de botsing zijn honderd pers Hicn gewond Dne en twmtig penenen njn gearresteerd maAND DOOR LEVENSMroDELE TEKORT BEDREIGD De lersche minister president De Va lera heeft te Limerick gesproken over de levensmiddelenpositie in Ierland Hierin verklaarde De Valera volgens het DNB dat het gebrek aan tarwe aaiuienlijk is en dat lerldrl m het verdere ntloap van den oorlog m een toestand lou kunnen tenkeo die geUjk zou lUan met cc i totale blokkade van den invoer Er tyn geen reserves voorradig Wanneer de oogst beneden het gemiddeM bl ff en de leveranties met voldoeDde ma staat het voUtL voor een hongersnood Volgens het Bntsch Indische blad Tribune zgn naar Tass voorts meldt btj de recente Iwtsingen tuasch i Mohammedanen en Hindoes ie Oakka vijfen twinüg personen gedood en 147 gekwetst In verband met de onlusten z n te Dakka 2S0 personen gearresteerd De regeering van de provihae Bengalen heeft publicatie van berichten over de onlusten m de pravineie verboden In het di rict Samaztipoer ten N O van I tna run eveneens botamgtn tuischen Hindoes en MobammedaiMB voorgcvoUcn In verbood daarmede etin enlEal IWnmiaedaacn m H Him doe learreateerd MtollbiNtt XAAR BOVEN IN AKP4AUIR FRUSkLASSE Op grond vin het Besluit op de omzetbelasting 1940 mag de omzetbelasting niet meer afz9nderUjk aan de afnemers in rekening worden gebracht Dit houdt in dat de leverancier den prijs inclusief omzetbelasting moet vaatstellen In het desbetreffende persbericht van 8 Januari 1941 is voorgeschreven hoe d nieuwe prijzen moeten worden berekend Een der voorsdmften luidt dat indien bij de doorberekening afronding der prijzen noodzakelijk is deze afronding naar beneden moet geschieden In afwyking van dit voorschrift mogen de kruideniers met ingang vangisteren de noodzakelijke afrondingnaar boven uitvoeren voor zoover be treft artikelen met een verkoopprysvan 10 cent of meer doch minder dan iO cent g Bu de beoordeehng of een artikel betioort tot de prijsklasse 10 cent of meer doch minder dan 20 cent moet eerst d nieuwe prijs inclusief omzetbelasting en zonder afronding worden berekend De aldus berekende prijs is beslissend voor de indeelmg van het artikel in de genoemde prijsklasse Een artikel waarvan de nieuwe be rekende prijs voor afronding uitkomt op 9 98 cent of lager valt er derhaWe buiten en de afrondmg bluft v r dit artikel naar beneden geschieden BjJ de berekening der nieuwe prijzen most de kruidenier het volgende in acljt nemen In de berekenmg nia a s brutt winst geen hooger geldbedraj jvordei Otjgenomen dan het bedrag dat cp f Mei hiervoor werd ccalc aleera Zoowel de afro iaing nicir boven f die naar beneden n oet tot op eenlalve cent gesch den Het doorberekenen der omzetbelasting is niet geoorloofd Ten aanzien van die artikelen bij welker verkoop de kruidenier ge bonden is aan vaste of maximum prijzen inclusief om etbelasti g welke door of vanwege de overheid na 1 Januari zijn vastgesteld of goedgekeurd f alsnog worden vastgesteld of goedgekeurd Ten aanzien van die artikelen bij welker verkoop de kruidenier gebonden IS aan vraste of maximum pryzen mclusief omzetbelasting welke door of vanwege den fabri kant ot leverancier van die goede ren na 1 Januan l Hl zn vast gesteld of alsnog worden vastgesteld Overtredingen van het prijzenbesluit ZWARE STRAFFEN voor fi nuucunumprys vastgesteld op Ofschoon de houtblokken is per 100 k g thuisbezorgd zwj er blllkl aar nog Ijand Uren die zich hieraai niet hoDden De inspecteur voor tds beheersching te Den Haag hpeft eenige tuchtbe chikl ingen gewezen waarbii dergeluke ovettredmgen worden geStraft A H de M koopman te Hillegers berg xerkocht eiken kache blokken voor niet minder dan f 6 per 100 k g Hem weid een boete opgelegd van ƒ 300 De inspecteur voor de prijs beheersching te Amsterdam legde voor een dergelijke overtredmg waaraan de dmvang echter grooter was een N V te Amstenlam een boete tip van ƒ 700 De kaashandelaar J te Alkmaar die zyn waren hoofdzakelyk verkocht in de omstreken van Haarlem bood boter te koop aan voor ƒ 650 per kg 2 Edammer kazen verkocht hij voor ƒ 1 50 per pond Voor deze artikelen had hu met meer mogen berekenen den f 2 30 per k g en ƒ 0 75 per pond Hy werd vw oordeeld tot een geldboete van ƒ 150 De kruidenier v d V te Rotterdam Het zich m met een clandestienen vleeschhandel Hy vertocht een varken voor 1 25 per pond De winst welke hii maakte verliest hy weer ruimschoots doordat hy een geldboete zal moeten betalen van ƒ 250 De inspecteur voor de prysbeheerschmg te s Hertogenbosch vervolgde den grossier G L omdat hy een zwarte kloostentof voor ƒ 7 per meter had verkocht Hy was zich ervan bewust dat deze pnjs te hoog was Zyn inkoop pnjs was ƒ 3 85 per meter Hy werd veroordeeld tot een geldboete van ƒ 500 terwyl openbaarmaking van de tucfattieschikking werd gelast M L te s Hertogenbosch verkocht in haar wmkel tobralcostof voor ƒ 1 60 per meter Dezelfde stof verkocht zy voor 9 Mei 1940 voor ƒ 1 20 per meter Zy maakte zich dus sdiuldig aan overtreding der prysvoorschnfjen en werd voor dit feit veroordeeld tot een geldboete van ƒ 500 De bakker B te Laren N H meende er wat by te kunnen verdienen door koffie een artikel dat hy vooi den oorlog hiet verhandelde te gaan ver koopen Hy vroeg hiervoor cehter niet mmder dan ƒ 5 50 per pond Voor deze overtreding werd hy beboet met een bedrag van ƒ 200 NEDERLANDSen DUITSCHE KULTUURGEMEENSCHAP Tot Nederlandsch vooraitter van deHaagsche afdeeling der stichtmg Nedcrlandsch Duitsché kultuurgemeenschap 1 benoemd luitenantgeneraalH A Sjrffeardt te Den Haag De Duitsche voorzitter is dr G F Schiron teScheveningen MET EMMER JiEET WATER GEVALLEN Gisteren js het dertienjarige meieje B Rykeboer wonende m de Zwederstraat te Rotterdam op de trap van haar wonmg met een emmer heet water komen te vallen Met ernstige brandwonden over twt geheele idiaam a z j kxirden Oeneatamdigm Dienst over brwAt nanr het ZuidenlAenlMis aar zjd ter verpleging is opgoiomen f