Goudsche Courant, woensdag 2 april 1941

fWESDE BLAD WOBN9BAG 1 APiRlL 1M huizen M v Dorp J v EUk A den laatste wel wat erg onheusch behan1 Hertog H de Jong G v Kersbergen deld wordt loopen een blauwtje enlG M Kraan prijs C H v Loon smniEiws C A A Barrast l SN MIDK PBMANT wÜTÜI JtONSTAASDIWIBK rABKOW JtCOINA Op n Jvigm leeftUd Is in zUo wog ta Gnvanhag overleden de MT O A A BaiTÜ mede firmant in de kuaataardawerkfabriek Regina alhio De heer Georges Antoin Alexis Barras beeft gedurende ongeveer 38 Uar een werkzaam aandeel gehad in dit bekende Goudsche aardewerk en pijpenbedriif waarvan hU de medegrondlegger was Met den heer G F y d Want een oom van het tegenwoordig lid der firma richtte hü in IIM op de Eerste Nederiandsche Fabriek van geëmailleerde pupen Hollandia welke toen op de Zeugestraat gevestigd was De geglazuurde beeldpi p was toen in ons land nog onbekend en het waren deze heeren wier zodcen naar deze Vinding met kucces bekroond werd Allerlei soorten ptipen beeft Hollandia toen vervaardigd In UU ging de firma zich ook toeleggen op de fabricage van aardewerk Aan de pUpenfabriek werd toen verbonden de kunstaardewerkfabriek Regina Van der Want en Barras waaraan aldus de naam van den heer Barm verbonden is Nog eenlge jsren bleef het bedrijf aan de Zeugestraat gevestigd waarna bet in 1920 wegens uitbreidmg der zaken naar het tegenwoordige pand aan de Oosthaven verplaatst is Voor den bloei van het bedrijf heeft de heer Barras zich steeds zeer be jverd Uit Den Tfaag waar hU altijd gewoond heeft kwam hu regelmatig naar Gouda en tot op hoogen leeftijd heeft de fabriek in zijn directe bemoeiingen zijn groote belangstelling gehad Een viertal jar i geleden trok hu zich uit de dagèlUksche zaken terug De teraardebestelling zal geschieden Donderdag om circa 12 uur op het R K Kerkhof St Barbara te Den Haag Processen verbaal wegens prüsopdrijving 11 WINKELIERS VOOR TE DUREN VERKOOP VAN LUCIFERS BEKEURD De politie heeft gisteren tegen 37 KinkeUer proces verbaal opgemaakt wegens prijsopdrijving van lucifers wt lk artikel in het algemeen twee cent bo vastgestelden prijs per pak werd verkocht Voorts is proces verbaal wegens prijsopdrijving opgemaakt tegen een winkelierstcr die knotten wol waarvan de Inkoopsprijs 80 cwt bedroeg voor f 1 60 verkocht De voorraad is in t eslag gen omen OOUDA CENTRUM VAN VERKEER Db directeur van het Rijksbureau voor het hotel café restaurant en ppnsionbedrijf heeft een voorschrift uitgevaardigd waarbij de hotels worden onderscheiden in inrichtingen gevestigd in centra van verkeer en die welke niet zyn gevestigd in centra van verkeer Tot de centra van verkeer in den zin van deze beschikking behoort o a de Nneente Gouda ntOMOTIE AMBACUTSSCHOOL Op de Ambachtsachool is ook bevorderd van smeden bankwerken Ie naar 2e J Bralten miTSSFAARBANK Inlagea overtreffen terugbetaling Gedurende de maand Maart is op de Nutsspaarbank in 19053 posten ingelegd ƒ 270 760 26 en in 5421 posten terugbetaald ƒ 214 206 11 meer ingelegd dan terugbetaald ƒ 56 591 16 Het tegoed van inleggers ultimo Maart bedroeg ƒ 3 455 407 89 In den loop van Maart zijn 72 pieuwe boekjes afgegeven 105 oude boekjes opnieuw in gebruik gesteld en 183 boekjes geliMl afl etaald zoodat aan het inde der maand 15261 boekjes in omloop waren w AT AAR ANNEEBI TkaUa llMatcr Speculanten met Theo Lingen Aanvang 7 1S uur Boefje met Annie van Ees en Guus Broz Aanvang 7 15 uur Sehoówbug Bloseoop Eenmaal yes eenmaal no met Ugda Schneider Lucie English en Pa l Kemp Aanvang 7 15 uur t April 74 nnr Geref Kerk Spreekbeurt ds J P C ten Brink Lijdensmeditatie t April 7J0 o Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen 2 April 8 nor Daniël Cursus E H B O S April 7 36 nnr Vrije Evangelische Gemeente Bijbellezmg erf bidstond April 7 30 auT Reanie Voordrachtsavond mevr Zeilinga Doodeheefver voor Volksuniversiteit over Van 2 oft tot de modernen ril 8 nnr R K Leesverecnigiag Potspel voor de leden April 3 aar Central Postzegelbeurs Vereeniging van postzegelverzamelaars Gouda April 3 unr Reunie Goudsche Gla zendag mleiding pater dr H Herman over Twee glazen geschonken door Norbertyner abten tentoonstelling van reproducties van glasschilderingen en literatuur overde glazen April 11 aar De Zalm Openbare verkooping onroerende goederen door notaris K Zeevat April 8 aar Ons Uenoegea Alge meene vergadering van aande lhcu ders N V Schouwburgbioscoop Gouda 8 April 7 anr Stadhuis Vergadering van den gemeenteraad April 8 uur Concordia Repetitie gemengd koor Toonkunst Caecilia April 8 9 nur Oosthaven U Zitting adviesbureau Ned Vereeniging voor luchtbescherming April 8 uur Daniël Damescursus EHBO April 7 45 uur Nieuwe Schouwburg Opvoering Rel ecca door Tooneelgroep Het Masker 19 April 7 uur Concordia Uitvoering mannenkoor Gouda s Liedertafel met medewerking cabarettrio De Vos na afloop bal 21 April 8 uur Schaakbond Vergadering Vereeniging van postzegelverZGCmelaars Gouda 23 April 7 uur Nieuwe Schouwburg Concert Arnhems che Orkestvereeni § ing onder leiding van Jaap Spaanerman solist George van Rencssv piano APOTBEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Bonera pepermunt is in KOU rig verpakte rollen overal verkrijgbaar ó 10 en S cent per rol Vraagt Uw winkelier BONERA GOUDA 218 a 10 5 32 Apotheek E Grendel alleen Prins Hendrikstraat 15 De lie r C A Groenendaal hartelijk gehuldigd WAARDEERINO VAN VELE ZUbEN BU St IARIG JDBUEDM AAN DB son JAN De herdenking van zijn TS jarig jubileum als koster en bouwkundig opzichter der Sint Janskerk is gisteren voor den heer C A Groenendaal een vreugdevolle dSk geweest Temidden van zün Ünderen en familieleden heeft de jubilaris in het met talrijke bloemstukken feestelijk getooide kostershuis den ganschen dag bezoekers ontvangen en vooral in den middag op het receptie uur hebben velen hem gelukgewenscht en daaraan den wensch voor nog vele goede jaren verbonden De belangstelling kwam natuurlijk in de eerste plaats uit dl kringen der Ned Hervormde Gemeente De vier predikanten ds H van Dijken Gzn ds G Elzenga ds E E de Looze en ds F W G Verheul kwamen den heer Groenendaal de hand drukken en voorts waren alle kerkelyke colteges vertegenwoordigd De kerkvoogdij was voltallig aanwezig en uit haar naam heeft de pre sidentkerkvoogd de heer Ar Dortland Sr in een hartelijke toespraak den jubilaris gelukgewenscht en hem waardeering Isetuigd voor al de goede zorgen èn als koster èn als bouwkun dig opzichter der Sint Jan Voor den arbeid in deze laatkte functie betuigde de heer Dortland hem ook speciaal den dank van de restauratie commissie Namens fje kerkvoogdij l ood hy n geschenk onder couvert aan Namens de notabelen feliciteerde de heer C van Tongerloo de heer J Bol bood de beste wenschen aan van den kerkeraad en de heer C de Weger vertolkte de gevoelens van symoathie van de vereeniging Kerkbelang Van al deze colleges zoomede van de commissie van oppertoezicht bezochten meerdere leden de receptie Ook van buiten kerkelijk verband werd den heer Groenendaal medeleven getoond Mr A A J Riiksen bracht de wardeerin van het Fonds Goudsche Glaren tot uiting voor al hetgeen de jubilaris voor de Goudsche G aren h eft gedaan en voorzlin toegew iide medewerking bil alle gebeurtenissen in verbond met de glaziin welke erkenteliiVheid mede werd uitgedrukt in de aanbieding van een foto van de fraaie beeltenis van Prins Willem uit pla s 25 De heer C H Hspedoom bractit namens de Vereenigine voor Vreemdelmppnvprke r dank voor het werk van den heer Gropnen p 1 voor kTk en welke kunstschatten d belanfst llin vpn zoove e vreemdelingen trekken Tot de bezoekers behoorden verder vele em onte ed n en voorts de h er Tac P Dessine d e de verdiensten in V eri inerin brocht welke de heer Groen ndot heeft gehsd In de twinti i iar dat hii voor ziin functie pan de Pint Jan bü deze firma werkzaam was Scmri t Wike gelukwenichen orttving de ju iiUr s et zeer vele o a van mevr M Tames v d Hoop en van n heer P J C Dessing te Amsterdam M er dan twintig btoemstnkkon zettert lu t r aan de herdenking bü On tore wiir br c it n o hun hulde de Verkvoo dü de kerke üd c notabelen de voreeni ing Rnritbnlan het restinratieen l rkner=ono l d Vereen i ing voor re m ieliT nv erVe r en b t gemengd koor ToonkunstC il a Tt n s otte toonden r ok no eeniwe escbenken den iuh laris OD 7iin feestda hoeye r rün ners xin en zijn arbeid pev i rd rd worden HET GELEENDE TIENTJE In onderpand gegeven fiets was gestol Een caféhouder te dezer stede heeft bij de politie angfhe gedaan van vermoedelyke oplichting Een onbekende had hem tien gulden te leen gevraagd beloofde terug te betalen en dit bedrag was gegeven op onderpand van de fiets die de man bQ zich had Nader bleek echter dat het rywiel te Schiedam ontvreemd was en nu gelooft de caféhouder niet meer dat de dader hem morgen het tientje zal komen terugbrengen De fiets is in beslag genomen De politie heeft een goed vernweden wie de onbekende is en zij tncht den rondtrekkenden man thans te vinden Uit vroeger tqdeii Dl AODINiCHK COURANTMRLDDB 78 JAAR OELEDIN Tot plaatsvervangend kantonlegter alhier is benoemd mr P P P Kist SO JAAR GELEDEN De heer A Wartena predikant J de Ned Herv Gemeente alhier zal Woensdag 8 April a s den dag herdenken dat hy voor 25 jaar te Uchtenvoorde in de Evangelie bediening werd bevestigd Nadat hü van 17 Aug 1879 tot 4 Mei 1890 te Amersfoori als predikant was werkzaam geweest is hü naar Gouda gekomen waar men hem al spoedig leerde waardeeren als een ijverig kundig en hartelijk evan geliedienaar tS JAAR GELEDEN In de te Rotterdam gehouden verecnigde vergadering van het hoogheemraadschap Schieland is besloten de dük Schieland s Hooge Zeedijk te brengen onder normaal profiel ter breedte van 5 meter en ter hoogte van 4 60 meter Echter is ten opzichte van de bebouwde gedeelten ntfg geen definitief besluit genomen Uit Gouderak De gemeenteraad is bijeen geweest om een besluit te nemen of het dorp na de verhooging van den dijk ook weer zal worden b traat In beginsel was men het er over eens dat die bestrating er weer moest komen maar wie het betalen zal daarover is nogal wat gesproken B en W meenden dat de bewoners van het dorp er een extra bijdrage voor over moesten hebben en deden daartoe een voorstel Daarvoor kon geen meerderheid gevonden worden de stemmen staakten 3 tegen 3 De heer Van Houweninge deed vervolgens het voorstel om de kosten te doen dragen door de gemeente die hel op de belastingschuldigen zal kunnen verhalen omdat het onbillijk zou zijn dat een deel der ingezetenen de kosten in hun geheel zou moete ndragen Ook over dit voorstel staakten de stemmen In een volgende vergadering is het voorstel aangengmen Niet voor de poes GOEDE OPVOERING VAN 4 E VOORTREKKERS VOOR VREUGDE EN ARBEID Voor Vreug le en Arbeid voerde gisteravond in Kunstmin de tooneelgroep De Voortrekkers op Niet voor de poes een spel in drie bedrijven van A Hinrichs Als plaats van handeling was aangegeven Ergens in Nederland maar het halt Limburgsche dialect dat gesproken werd gaf wel de richting aan waar dat ergens gezocht moest worden De inhoud van het stuk is een vermakelijke gecompliceerde geschiedenis van een burenruzie ontstaan doordat boer Tapke een kat heeft doogeschoten die hü er van verdacht eenige van ziin kuikens voor ontbijt te hebban gebruikt en daar vrouw Geerke haar kater mist is men van weerskanten stellig overtuigd dat deze het slachtoffer is De burenruzie dreigt tot gevolg te hebben dat een dorpsfeest niet kan doorgaan Maar er zit nog meer aan de geschiedenis vast vrouw Geerke heeft een aardige ociiter Meta op wie Peter boer Tapke s zoon een oogje heeft Om heur vryer te plagen moedigt Meta óen gast uit haar moeders hotel die haar het hof maakt wat opvallend aan terwijl Peter op zijn beurt om Meta jaloersch te maken op in het oogloopende wijze voor Fieke de dienstmaagd attenties toont Voorts IS er nog een deurwaarder zaakwaarnemer een drinkebroer die als hij in verband met den eisch tot schadevergoeding voor bet verlies van haar kat door vrouw Geerke geraadpleegd wordt bij toeval verneemt hoe warmpjes deze er wel byzit een aanval op haar hart en hand waagt Tenslotte loopt alles heel anders uit dan het zicfa aanvankelijk laat aanzien de kater komt weer boven water de kuikens blyken opgegeten doqr een wezel de deurwaarder en de hotelgast welke Ingez Med 37 4 46 tusschen Peter en Meta komt alles in orde Heel ronduit wordt in de scènes weergegeven hoe het in zulke gevallen op het platteland kan toegaan en tevens getoond dat een mensch tot minder vertieffende daden in staat is Vermakelijk was hel zoodat aanhoudend danig gelachen werd Er werd over het algemeen ook heel goed gespeeld hoewel men het er een enkele maal wel wat dik oplegde Minny Erfmann vertolkte de rol van vrouw Geerke de bazige waardin uitstekend Kb van Sprinkhuyzen speelde als Tapke een echte ruwe stijfkoppige maar eerlijke boer Adri Dozij als Meta en Mien van der LugtMelsert alè Fieke volbrachtert haar opgave heel goed Piet Rienks beeldde in de rol van Peter voortreffelyk den verliefden jongeling uit De overige rollen vonden in Henri Menning Karel Baars en Lou van Dommelen goede bezetters Vooraf deelde de heer J J Kolenbrander leider van het district Gouda van het N V V o m mede dat in de toekomst meer van deitelijke avonden zullen worden georganiseerd en dat nog deze maand het gezelschap Theo Bouwmeester wordt verwacht AvondNüverkeidsschool BEVORDERING DER LEERLINGEN Aan de avond nijverheldsschool van de Ambachtsacflool zyn de volgende leerlingen bevorderd Klasse 1 A A v d Berg F mfirink J A M Bultman T A P Feyen G W Groenen A de Mooy A Mul J v Schalk G A Verweu J K Koolmees J Kuhk J A G V d Kind D Hoogendoom P C de Jong J de Jong Klasse 2 A J M Blok P Idenburg N Middendorp J G Polet S Schoonderwoprd P J Spee Klasse 3 A L de Groot P J Ovefkamp P Polet prijs M Zuidam Klasse 4 A G Bos P Boegheim P Bontenbal P v d Broek prys G V Dyk J V Herk A Hermenct B Hoogendoom C Kalshoven A Nieuwenliuizen Q v Velzen J L Verweij prijs W G Vermeulen J W Verweij Klasse 2 B K Brand prijs niet bevorderd 2 Klasse 3 B M C Danens C Groenendijk A H Kulik C Vianen J de Vries B J A de Groot C V Duuren Klasse 4 B F H Alblas S Broek lCluUaC f Bo r KUase 8 C H OuiMl A Klkk M J Snoet A Vaialuis Ö Klasse 4 C H r Kssen O HotditI J v d Hoek Klasse 3 D Niet bevorderd t KlasM 3 O A DuUm Klasse 4 D L de Graaf J A V d Hout C V Kersbergen prUs J J k Koning C Nedeihotf f W Rabouw prijs a v Vliet niet bevordeid 1 = 1 f U M lonje L C Scfarij versbot Klasse 3 E A Bogaart C Bosch G de Graaf niet bevorderd 1 Klasse 4 E e A Nedeihoff O Verbil J M WUnhof Klasse 2 F A de KruUt A de MooB Klasse 3 F a Alkema W Blonk G v d Heuvel J L Jansen C J de Jong W de Keizer A de Lange R A v d NteuwendiJk D StduthMt J Visser Klasse 4 P F Scheepbouwer Typografencursus Klasse 1 L de Jong J C de Korte A J WeUngs H P Meulman B Zwaard J J Overbeek P Valk H Endeveld J W te Hennepe Klasse 2 B ter Haar D v Klaveren B M Langevoort N J Montagnei B V d Plas J V RUn N H Scholten Klasse 3 A Cabout J de Graat J G Hoonhout P v Os P J Stuurman J H v Unen Gediplomeerd werilen Klasse 4 A Houweling ifjMarkenstetjn K H O Wiegeraad J Rootert SPORT WATERPOLO WINTKHCOBirnTriK ZWENKRINO Spuuüng duurt veert Voor de wintercompetitie van den Zwemkring Gouda zün gisteravond in het Spaardersbad gespeeld de wedstryden A Z C III Boskoop n 1 4 en G Z C A Elfhoeven 5 1 In de A groep blyft de spannende race tusschen G Z C A en G Z C B voortduren en in de B groep is hetzelfde het geval met den strijd tusschen Boskoop n en A Z C Hl van welk tweetal Boskoop de leiding overnam De nog te spelen wedstrijden G ZC BG Z C A en Boskoop H A Z C III worden nu van veel belang PLAATSELIJK NIEUWS Berkenwoude KLEINSTE PONEV BEEPT EEN VEULEN De kleinste poney van den heer Sto pelenburg heeft een veulen geworpen Het diertje dat plm 40 cm hoog is trekt zeer veel belangstelling vooral van de zyde der jeugd GEMEENTERAAD De raad der gemeente BerkeSnwoude Ibesloot tot het aangaan van een molestverzekering voor alle gemeenteeigendommen Voorts werd besloten om overeenkomstig de rijksregeling aan de daarvoor m aanmerking komende ambtenaren een wedde verhooging toe te kennen van 6 pet en de kindertoelage te verhoogen tot ƒ 75 per kind LOOP OER BEVOLKING Vertrokken N Deelen van Berkenwoude B 128 naar Lekkerkerk M H Roest van B 105 naar Nieuw Lekkerland K H Roest W G Roest en A J de Jlng allen van Berkenwoude naar Bergambacht W Breddels v B62 naar Nijmegen BURGERLIJKE STAND Geboren Johanna JannigjeJdr van T Rehorst en E M Knoop TMiu dr van F C van Herk en N J Werburg i Overleden Maria Slingerland oud 2 jaren fEUlLLEIüN CMadnik eriiodan GIPSY DOn ERFT EEN GEHEIM Ben je bang om den man tezien vroeg Hunter zacht Er trok iets stroefs en geslotens over het gezicht van het meisje Waarom zou ik daar bang voor ziJnT Ik ben overtuigd dat d arme man me volkomen vreemd Is O dat wist ik niet ik dacht Wacht een oogenbljk dan haalik Rtiin hoed en manteL Bob Hunter ergerde zich over zichzelf omdat hij met zijn vraag kennelijk een tactische fout had gemaakt Toen Gipsy terugkeerde was de koele gesloten trek nog steeds niet geheel van haar gezicht verdwenen Op haar verzoek legden ze den weg to veet at De wandeling waarop Bob sich soo verheugd had verliep ew otOjehaagliJk Gipsy bleef zwij9a SD in z ijver om een gesprek SM te krijgen beging de Jonge iwHnaelr tsnalotte een nieuwe onbantllliaid Daaor bem uiets beters bhnen schoot vertelde hii haar tiin va de nacbteUjke bibraak wonipg en van het beschadigde portret op zijn schrijfbureau Het gevolg hiervan was dat Gipsy plotselmg in unikken uitbarstte Hunter riep èen voorbijrijdende taxi aan hielp het wtaal overatuur zijnde meisje erin en gaf den chauffeur opdracht naar het Central Park te rijden Hier wiéiip de nog warme Octoberzon haar stralen op het reeda in herfsttinten prijkende loover Hunter li t den wagen stoppen en bracht het meisje naar een bank In de stille natuur waar alles rust en vrede ademde herstelde Gipsy zich geleidelijk Zij droogde haar tranen en voelde het als een weldaad toen Hunter met een troostend gebaar zijn hand op de hare legde Gipsy zei hij warm wat moet ik doen om je te overtuigen dat ikhet goed met je meen Je behoeft me niet te overtuigen Bob ik weet het wel anMvoorddehet meisje zacht f Ik zweer je dat Ik aUe i maarhet beste met je voor heb l e valme nu eens niet in de ede Ik ben heusch niet van plan om je mijnzesentwintigste huwelijksaanzoek te doen Ik zal je nooit meer van mijnliefde voor jou spre ten het zU dan dat je me daar zelf nog eens toestemming voor zult geven Ik wil jealleen maar zeggen dat ik Je vanganscher harte beu toegedaan Jezult mQ altijd aan ja cUde T nden wat er ook g beuren mag Ik hebvP ii i ie O n v en ik zongraag zien dat je nof tseltde vertrouwen schonk Wil je dat doenf Ik beloof het je Bob Als je zorgen of moeilijkheden hebt moet je me toestaan die metje te deelen Het meisje maakte haar hand voorzichtig los uit zijn greep Ik dank je Bob Bc weet dater veel in mijn gedrag is dat jezonderling moet toeschijnen Schenk er maar niet te veel aandSicht aan Ik ik ben wat overwerkt en er iswat te veel van mijn zenuwen gevergd Alles wat gisteren en vandaagis gebeurd heeft me al te zeer aangegrepen Dat begrijp ik Gipsy Ik wil meook niet in je vertrouwen dwingen Beloof me alleen dat je me steedszult roepen als je hulp en steun noodig mocht hebben Daar kun je op rekenen Bob Ik heb immers niemand anders totwien ik me zou kunnen wenden En nu moeten we nog eens overdie erfenis praten Ik neem aan datje van plan bent naar Uonoloeloe tegaan Ja daar zal wel niet veel anders opzitten Dan moet je me ioestaan datik je daarheen vergezel Gipsy Het is beter dat ik alleen ga Hunter liet zich op dit punt echter niet zoo maar afwijzen Nee zei hij gedecideerd datis uitgeslotenl Je moet mannetyk gezelschap hebben Is ef iemand tas Honoloeloe dien je kent De notaris vanje grootvader bijvoorbeeldt Het meisje schudde het hoofd Doi eenige dien ik ken is José Santos En en diens dochter Anna Dat is waar ja Die Santos heeft je destyds van New York afgehaald zooals je me verteld hebt Zijnnaam staat ook als die van één dergetuigen onder het testament Washij bevriend met je grootvaderT De geloot dat hij een soort vertrouweling van hem was Bob Hunter zou over deze enige relatie graag nog iets meer hebben vernomen maar het antwoord kwam zoo aarzelend dat hij zijn nieuwsgierigheid bedwong Handig gaf hy het gesprek een andere wending We n het er dus over eens dat we samen naar Honoloeloe gaan constateerde hy opgewekt daarzullen we het dus maar op houden Gipsy glimlachte en atak hem haar hand toe Handkussen zijn in Amerika geen gewoonte zooals Bob den Franschen schilder herhaaldelijk had verzekerd maar op dit oogenblik meende bij toch dit hoffelijke gebruik zelf eens te mogen toepassen en hij deed het met de gratie van een geboren Parij zenaar Wanneer ben je van plan tegaan OipsyT Aiis ik van Greyman af ben Bc hoop van harte dit het hem niet gelukt de verlenging aki het Contract door te voeren De rev loopt nog een paar dagen Ik zal er eens mét Qreyman over praten besloot Hunter Ik heb in deze nogal eenig gezag omdat ik aandeel heb in de financieele exploitatie van het Monico Theater Dat wist je zeker niet hè Gipsy keek hem kwasi eerbiedig aan Dua dan ben je eigenlijk ook mijn principaal zei ze lachend Dan mag ik je wel met de noodige egards behandelen Praat geen onzin verzocht Bob lichtelijk verlegen met ziJn eigen houding Ik zou alleen maar blij zijn als ik je van Greyman vf ij kon maken Ik zal eens zien wat er te bereiken is En nu zullen we maar weer eens opstappen In het B thlfihem ziekenhuis was Gipsy Dotts bezoek reeds door de politie aangekondigd Het tweetal werd door een grijze hoofdverpleegster zeer beleefd ontvangen Ik kan u maar een oogenblik b hem laten verontschuldigde ze zich De patiënt is nog zeer zwak enzijn toestand is bepaald zorgwekkend Als hij niet zoo n prachtige constitutie had zou hij het er zeker niet levend hebben afgebracht Is de man bij bewustzijn vroeg Hunter Vannacht is het bewustzijn een oogenbUk teruggekeerd maar nu lah weer buiten kennis Gipsy was zichtbaar onder den indruk van dit oogenbUk De angst was haar van het gelaat te lezen Hunter had Innig met haar te doen Toen hü het meisje echter bij den ara naar binnen wild telden hield de verpleegster hem terug Alleen miss Dott zei ze str ng Gipsy betrad op haar teeoeo d ziekenkamer In het witte ledikant lag een man wiens oorspronkelijk gebruind gezicht een vaalgrijze kleur had aangenomen Het gelaat was mgevallen zijn oogen waren gealoten De eerste aandoenmg die bij den aanblik van den patiënt in Gipsy op welde was een oprecht medeUjden maar dit maakte weldra plaats voor een zeldzaam gevoel van opluchting Ze had gevreesd een ander gehater gezicht te zullen zien Nadat zij haar vrees had atgelegd bekeek ze den vreemdelmg wat nauwkeuriger Iets in naar underbewustzün zei haar dat ze dezen maa méér had gezien maar ai kom hem och met den besten ril niet thuis brengen Slechci eenige ninutsn kreeg ze gelegenheid naat geheuger te raadplegen Dan uaui de verpleegster haar zwijgeno ot dea arm e leidde haar weef uaar üuiten Bob Hunter wachtte haar op in d gang Hij verkeerde ui de grootste spanning Ken p den man Gipsy Hij had een nün of meer besUat neen verwacht en daarom verbaasde hem het antwoord van het meiaja tIPer osrooliM i