Goudsche Courant, woensdag 2 april 1941

TWEEDE BLAD WOENSDAG 2 APRU 1941 f t ill Bergambadit aUUPOngPAABBAMK In tt racand Maart k aUilor Ie IkBMwtoaaarlMDik infricid ƒ aMtJO MnicbctaaU lltfiT GE8LAAOD llcj C Molenaar ia la aOnvan tafa fcriaaid voor bat praeti k U pioma madimciduttvan irONDK NntT voos nCTSBN UtOPLAAn B en W babben aftr end be dukt op aan verwak van den heer B A Swieb alhier om vergunnuig tot het in gebruik nemen van een vocohuu alJ bergplaati voor ruwieIcB welke weigering ii egrood op 4t woningscfaaarschte VABUMsnsT unmuN De peit onder de varkeng van den veehouder P Teeuwen m deze feBieente is weer geweken 41EVALLEN VAN BOOOVONK In deze gemeente doen zich in teerdere gezinnen gevallen van loodvonk voor Eén patientje i n aen ziekenhuis opgenomen SCHEEPVAART IN MAABT In de afgeloopen maand hebben 37 achepen de gemeente haven bezocht Aan havergeld werd ontvangen ƒ 142 52a Van 4e weegbrug op het haventerrein werd voor 458 wegingen gebruik gemaakt De weeggelden bedroegen ƒ 89 30 LAAOSTE INSCBRUVERS BeUncrUfca woaiagboaw te Rotterdam 1 Rotterdam is aanbesteed het boWven van twee afzónderluke complexen woningen en winkela ca op terremen gelegen tu£schen den Stadionweg en den Groenen Laag esdUk in Rutterdam Zuid De aanbesteding geschiedde in twee bestekken een betreffende 240 woningen en 6 winkels en een betreffende 253 woningen en 7 winkels liêagate inschr fster voor het eerste bestek was de firma J M Kryger te Bergambacht te zamen mgeschrevsr met de bouwmaatschappu Van VUet Van Duist te Rotterdam met ƒ 1 319 500 Deze combmatie was ook de laagste mschryver voor het andere bestek met f 1 414 OOQ Voor den bouw Tan ans transformatorenhuisjes werd net ƒ 15 000 ingeschreven Nieuwerkerk a d IJmcI FRAUDULEUZE SLACHTINGEN De politie maakte procesverbaal op tegen een inwoner wegens het frauduleus slachten van en varken en tegen een ander wegens het frauduleus slachten van een kalf In beide gevallen werd het vteesch m beslag en omen WELGESLAAGDE MUZIEKAVOND VAN D K V In de zaal van den heer Joh Bocrop gaf de harmonievereenigmg JJoor ICimsl Verkregen een zeer f oed geslaagden muziekavond C ezen bonte avond werden onder leiding van den heer C van Gent uit Seh edam een groot aantal populaire nummers ten gehoore gebracht Het zeer talryke pubhek toonde enthousiasten bijval Reeuwük A BEID IN WERKVERSCHAFFING Uit deze gemeente zjjn 22 werkloolen te werk gesteld m de centrale werkverschaffing onder de gemeenten Zevenhuizen en Stolwtjk BURGERLUKB STAND Geboren Wilheimina A dr van J van Os en J F Koet Willem zn van W Burger en S Vink Wilheimina M dr van A J Koot en M van Kljn Wilheimina J dï van A Helder en Z A van Kooten Bernard m van A Helder en Z A van Kooten Getrouwd J A v d Star 28 Jr en J van Dijk 24 jr LOOP DER BEVOLKING lnfekomen A G van Veen uit Nieuw veen in Jaagpad A3 S G van Ruswuk uit Rotterdam m Zoetenduk F 107 J den Uyi Van Leeuwen uit Gouda in Middelburg B 40 N v Greumngen uit Amsterdam m Weth Vente weg H 105 G Zuer uit Rotterdam in SSoutmansweg E20 C van Roon uit Gouda in Weth Venteweg H 184 Vertrokken E Schouten naar Alphen a d Rijn Pnns Hendnkstr SI J Kloet naar Rotterdam Mathe aesaolaan 410 A van Pomeren naar SchMinoek KleiwjH aaS A Hoogten ÜBf naar Woubruigge Batenweg Schoonhoven NOG DIPBTRRIE CTVALLEN In deze gemeente hebben zich een lat nieuwe gevallen van diphterie igedaan Het betreffen hier twee kinderen uit étn geiin en een 34Jarigen persoon De titantmg van de ongeveer 200 kmdertn die daarvoor zija opgegeven zal a 8 Donderdag en Vrqdu geschieden GEVONDEN VOORWERPEN Omtrent widerstaaade gevniden voorwerpen zyn mhchtingen te verkregen aan het pohtie bureau bruine Padvlnders portemonnaie paar blauwe KindcrwaDlen en een vulpotload XATCRDAOS WSS SCHOOL Met ingang van heden is op alle 4pre scholen de vnje Zaterdaginormm weer vervangen door den Woensdagmiddag Op de ü L O scholen is dit reeds verleden week ingevoerd Stolwük bigdiomen Aria J Scheer laadarbeider van Woudenbai StationaD 18 A T straat tU lo jezin van Bccuwuk K 34 m G 138 H K J van der Vlis en gezini gezagv gr vaart van Rotterdam N Binnenweg 84 In G D Adr v Krimpen lardarbcider van Scbooohoven Spoorsingel IS bi O 27 M van der Weiden landarbeider van Molenaarsgraaf 3 m C 22 J M van Dam dienstbode van Lekkerkerk Oppetduit 3 IS in G 144 Vertrokken gaen BURGERLIJKE STAND Geboren Jacob Ja z van J A de Vries en C Verburg Cornelia Elizabeth d van A Kapteyn en E C Verdoold Paulus Petrus z van P J Boesberg en Th P van Staveren C melis Gerrit z van J C Meerkerk en A M Kok Overleden Comelis Marinus Bouter 75 j WaddinzVeen RUKSPOSTSPAARBANK Aan het postkimtoor werd gedurende Maart mgelegd ƒ 2243 31 en terugbetaald 4647 73 Het laatste door dit kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 4641 BINNENUNO DE VOEDSELVOORZIENING Het bestaande apparaat was ontoereikend geworden AANSLUITING BU HETGEEN OP HET GEBIE VAN DE ORGANISATIE VAN MET BEDRUFSLEVEN REEDS TOT STAND IS GEKOMEN De secretaris generaal van het departement van Landbouw en Visscherij deelt ter toehchting van zun besluit betreffende den opbouw van een organisatie voor de voedselvoorziening o a het volgende mede Het is meer en meer gebeleken dat het huidige ambtelijke en sterk gecentraliseerde apparaat der voedselvoorziening niet geschikt is om de vereisch te maatregelen op de meest deskundige en soepele wyze tot stand te brengen en tut te voeren Reeds om dezen reden was het noodzakeiuk nieuwe vormen te scheppen ten einde in de huidige organisatie ingrupende wyzigingen te ktmoen brengen Er bestond echter nog een andere reden De l egtaande organisatie van de voedselvoorziening is in feite mets anders dan een voor de regeling daarvan omgebouwd crisisapparaat dat oorspronkeluk geheel ingesteld was op de uitvoering van de voor den landbouw noodij et unmaatregelen Waar sinds eeni en tijd h et samenstel an regelingen geheel gericht is op de voedselvoor iemng sluit de bestaande organi satie daar met meer op aan Ëen nieuwe organisatie is derhalve noodig met een ander doel dan de landbouworganisatie had Haar doel zal zyn de voedselvoorziening te regelen in het belang van pioducent en consument en de tusschen deze beiden liggende groepen van belanghebbenden Was het vroegere complex van maatregelen er op gericht een zoo goed mogelyk iryspeil voor den landtouw te verkrugen de nieuwe organisatie zal daarentegen een liehoorlijk pryspeil voor den landbouw als uitgangspunt hebben ten ein de op dien grondslag een behoorluke voedselvoorziening op te bouwen De nieuwe organisatie zal genchj zun op de belangen van alle bu de voedselvoorziening betrokken bedrijven ongeacht of deze producent haiiïelaar of verwerker zyn voor zoover deze belangen althans met een goede voedselvoorziening vereenigbaar zijn Om de hiervoor uiteengezette redenen werd het noodzakeluk geacht om op het gebied der voedselvoorziening een meuwe organisatie voor te bereiden waarbu het streven voorzit de uitvoering en zoo mogeli k ook de totstandkoming der maatregelen onder toezicht der overheid op te dragen aan pubbekrechteluke organen Deze organen zullen worden ingesteld voor de behartiging van de belangen van de voedselvoorziening ieder vooi een bepaald gebied Als mtgangspunt is genomen dat bet wenschelyk u zoowel fettelyk als uridisch voort te bouwen op hetgeen op het gebied van de orgamsaue voor het bedryfsleven in Nederland reeds lot Stand IS gekomen Zoo zal inzake de geprojecteerde organen m feite voor een belangrijk deel aansluiting worden gezocht bij de tnans bq de uitvoering der Landbouw cnsiswet 1933 en het Voedselvoorzieningsbesluit ingeschakelde organisaties zoomede wat betreft den handel en de industrie op het gebied der voedselvoorziening by de door de commissie voor de organisatie van iet bedryfsleven de commissie Woltersom in te stellen organisaties Waar met dit besluit geen eigenlgke puMiekrechteljjke algemeene landbouworganisaties beoogd worden ligt het met m de bedoehng landbouwvak groepen in te stellen De instelling van bedrufsorganisaties ooderbedrufsorganisaties en vakorganisaties geschiedt door den secre tansgeneraal van het departement van Landbouw en Visschery die daarby een reglement vaststelt waann de samenstelling inrichting en bevoegdheid der lichamen nader zullen worden geregeW Taak en bcvoegdkadan der orgaaiaailca Deze zullen behalve op het geven van advies aan de overheid en aan boven haar gestelde orgaiuaaUes en het uitvoeren v an door de overheid en bovengestelde organisaties getroffen maatregelen gericht zyn op een zoo grodt mogeluke zelfwerkzaamheid onder toezirtit van de overheid Behalve tav de voonbrefcgmg af zet aanw adin der producten van de voedselvoOTxieiung zal in het bijzonder ook La v het distributie apparaat regelend kunnen wmrden opgetreden waarlHi eaufrujda aaa balangbabbenden vergoedingaa kuaaen worden gegeven en anderz ds van belanghebben een budragan kunnen worden vorderd Gezien deze uitvoerende en regelende taak dti organisaties kan het minder wensciiclljk zgn baar tevens te belasten met zuiver commercieele handelingen zooals aan en verkoop vttn producten In verband hiermede is in het besluit de mogeiiikfaeid geopend voor dergelijke werkzaamhedm aparte lichamen in te stellen Gisteren duurdere tabak sigaren en sigaretten Tengevolge van een misverstand is in het gisteren doorgegeven communiqué t etreffende de omzetbcIasUng v n tabaksfabrikaten een onjui theid g slopen met het oog waarop hieronder een herfaaUng volgt van den puisten tekst In verband met de 6p 1 Aprd in werking tredende verhoogmg van den tdbaksBccuns en de onzekerhrid welke tijdens de voorbereiding daarvan bij de industrie en den handel bestond ten aanzien van den invloed van die vei hoogig op de detailpryzen van tabaksfabrikaten is het wenscheluk voorge komen de heffing van omzetbelasting en uivoerbelasting welke voor deze artikelen op 1 Apnl in werking zou treden uit te stellen tot 1 Mei a s Zooals uit het bovenstaande blykt eldt het uitstel uitsluitend de heffing van omzetbelasting en in voerbelasting doch niet de verhooging van den a c c tj n 8 zoodat de aangekoitdigde prijsverhoogmg voor sigaren sigaretten en tabak met ingang van gisteren zooals was bepaald in werking trad Leiden s nieuwe bargemeester Mr R N de Ruyter van Steveninck die IS benoemd tot burgemeester van Leiden De nieuwbenoemde burge meester werd In 1894 te Tiel geboren en koos na ztjn schooljaren de militaire loopbaan In 1914 werd hu als 2e luitmant beeedigd en geplaatste bu het depot van het 2e rcguncnt veld artilierie Vandaar gmg hu in 1918 over naaj het toen tot ontwikkeling komende luehtwapen en ontving de opleiding tot waarnemer In 1922 vertrok hu naar NederlandschIndie waar hu m 4 i maand zun militair brevet aü vlieger behaalde Gedurende vuf jaren was hi aan de miUuire luchtvaart afdeclinp verbonden over welkl hij geniimen tijd het Gonunando voerde Voor zun dienstm werd hij beloond met de ridderorde van Oranje Nassau In 1927 keerde hu naar Nederland terug eti werd hij by hW wapen der artillerie herplaatst Hij studeerde in middels te Leiden en te Utrecht m de juridische faculteit en promovRrde in 1932 tot mr in de rechten Groote bekendheid verwief hij zich m de jaren 1835 1937 als leider van de lurhtkarteenngs expeditie naar NieuwGumea Na afloop dier expeditie werd hij tot off cier m de orde van OranjeNassau tienoemd Bij het af kondigen van de mobilisatie ui 1939 werd hij majoor commandar t van hel toen juist opger chte bataljon lucht vaarttroppen Begin Mei 1940 keerde hij r ar zun oude wapen de artillerie te i g Als commandant bq dit wapen heeft hij daadwerkehjk aan de gevechten in de omgevmg van Leiden en Delft deel geroraen Na de demobilisatie werd hu tot hoofd van de afd juridische zaken aan het afwikkelmgs bureau van het departement van Defensie benoemd Engelsche luchtaanvallen GEEN DOODEN OF GEWONDEN Het A N P meldt Maanoagnamia dag en in de nacht op OinSuag zun jeuïge Engelsche vliegtuigen bov4ii ons land versdieneii Een aantal bn santbommen werd omlaag gevborpen Het grootste deel viel op hei vrue veld zooddt geen schade ontstond Op een plaats bu een Noordzte eiland werden bommen omlaag geworpen die alte in het water vielen en eveneens geer schade berokkenden Elders uerd door n vru laag dalend vliegtuig met e n machincge eer op een veerboot ge schoten Gelukkig trof dit vuur op de uitsluitend met Nederland che civiele personen gevulde boot geen doel pio dat wonder boven wonder geen dooden of gewonden te betreuren zun Op een andere plaats werden door het omlaag ADOLPHUS werMn van brisant en toandbommen vier TWoonhuizen verwoest en eeal e andere huizen beschadigd Een brisant bom trof ait nieuw gebouw dat missehlcn voor een kazerne gehouden werd en richtte carlnge aetaiMle aan Daar het gebouw onb waaod was vielen ook hier geen dooden of gewonden Zomer kolefi opdoen DISTRIBUTIR GAAT GEWOON fKHW Van overheidswege zal alles in het werk worden gesteld om den gdieelen zomM met de kolenvoorzienmg door te gaan aldus verneemt de T e 1 van bevoegde zyde Zoodoende hoopt men te bewerken d ieders particulier den vfioter 1941 1942 zal kunnen ingaan met een voorraiMiie huisbrand Wat dit beteekent begrupen allen die dit jaar wel e s met een bedenkeluken bhk den Uaem van het kolenhok hebben bezhfM Door de schade welke de oorlog aan onze waterwegen had toegebracht heeft de normale kolenvoorziening gedurende Mei en Jum 1940 groote stag naue ondei vonden Aifiw ntstond een achterstand in de bevoorrading welke niet meer geheel was in te halen zeker met toen de vorst de en winter de transportmoeilukheden nog kwam ver groot n Men hoopt dat dezen zomer geen onvoorziene omstandigheden een ongimstigen invloed op productie of vervoer zullen hebben Wanneer er nieuwe bonnen zuller worden aangeweren staat nog niet vast het heeft er echter allen schun van dat mm daarop nog wel even zal moeten wachten Organisatie Staatsbedrgf der P T T In het Verordeiungenblad is opgenomen een verordening van den Rukscommissaris betreffende de orgaijisa tie van het Ctaatsbedruf der Poste ruen Telegrafie en Telefonie Hierm is met mgang van heden o tjet volgende bepaald Alle goederen rechten en verplid ungen van het Ruk der Nederlanden het staatsbedruf der Posteruen Telegrafie en Telefonie betreffende gaan met de goederen rechten en verpLchtingen van den postchtque en girodienst kfsihten dere verordening over op een rechtspersoon welke optreedt onder den naam Staatsbedruf der Postenien Telegrafie en Telefome en velke te s Gravenhage is gevestigd Dit staatbedruf als rrcht ier oor reedt m de plaats van het bedryf ir ien im van de Bedruvenwet 1928 Ar an het Organiek Besluit PTT 1928 De directeur generaal h belast met het d8 eli k cH bestuur van het Staatsbedrijf De directeur generaal wordt door en 8ecretaris gencraal van het deparleraeBt van Binnenlandsche Zak n be noemd en ontslagen Voor het geven van adviezen m an gelegenheden het Staatsbedruf berpffPTde wordt in de plaats van den bu de Post raad wet in gestelden Post raad een uit vier leden bestaand C rp nissie van advies evormd welke i nndoieele en buitengewoon bebne ike fngelpoenheden dient te wroroen hoord Voorzitter dezer rommfssie is 4 irecteurgeneraal De leden van d pmrn f P worden op voor tel van ie i rpcteii ppperaal van h t deoarte prt van pmronlari s he k rf r den diiii v an dri jarpn beroemd BETALING OMZETBEL iSTING Begin April zullen velen een aangiftebiljet voor de omzetbelasting ontvangen dat door hen moet worden ingeleverd met tietahng der belasting Andieron worden doir den inspecteur der invomrechten en accunzen aangeslagen Akn hen wordt n aanslag biljet gez r er waarop moet worden betaald ƒ Betaling kan geschieden bu den on v anger der accunzen per ginn of n contanten of op de D ikantoren Wtlniicer de noodige gegevens ontbreken kunnen onjuiste boekiniten ontstaan die later onaano enaamheden gfven Om eze te voorkomen n het djingend noodzakeluk bu betaling per giro steeds het aanslag nummei op te geiren mdien reeds een aanslagbiljet werd toegezonden Bu betaling op aangiftebiljet gevf mrp het stam nummer op Voor girobetalingen op aangiftebiljetten word een geel ontvangbewiis toegezondm dat aan het aangiftebiljet moet wordea= eheehlt Daarna dient inzending aan den In spectcur plaats te hebben BET VERPLICHTE RINGEN VAN SIERDUtVBN Het Nederlandsch merkenbureau voor pluimvee en konijnen schrift ogmaals willen wu de aandacht erop vestigen dat ingeval men sierduiven bezit itien de jongen dit jaar moet voorzien Van een vasten voetrmg Dit 18 een bepaling van hoogerhand en door zich hieraan niet te houden krijgt mtn moeilukheden Daar het zoogenaamde ringen van jonge sierduiven een eenvoudig en weinig kostbaar werkje is zal nienjand zich aan de bfpalingen willen ont trekken en daardoor kans loopen op onaang naamheden Velen echter schij ncn nog niet te weten welke rmg thans voorgegchreven is waar die ringen bc steld moeten wordan wat ze kosten enz De z ak ia echler eenvoiidigj daar slechts eén ring voor dit doei inag wnr den gebruikt Deze ring wfrdt uit gegeven door h t fJederlandsch merken bureau voor pluimvee en konunen Dit bveau heeft thans een circulaire m M berelding waarin alles omtrent het ringen op eenvoudige wiize Wordt uit eengezet Deze circulaire wordt speciaa uitgegeven om degentn die vroegf r fiun jonge duiven niet van vaste voel tïrgen voorzagen te helpen W el mer dus met precies wat men moet doen dan kan men zoo n cm utaire aanvrdg bg het Nederlandsen merkenouti au ïoor pluimvee en konunen De adraini stra eur van dit bureau is de heG Hc ekstra Satenweg 75 c Rotte dam C Men kan zwh dus tot hem wü er met het verzoek om i f zen ng n ee circulaire terwul men ook alle verdere inlichtingen omtrent eenoemd Ne1 r landsche merker bureau bu h m kjr verkrugen NIEUW GEBOUW VOOR DE VOLKSGEZONDHEID IE R DAM l e Rotterdam is een i edecl e van e nieuwe entrale gebouw oor de olksgezundheid nl de Jaagi W in pi ruik gpri mtn Dit gmg zonder eenigt plechtigheid fepaard KDHST EN LEHEREN RICBTLUNEN VOOR DANSLEERAREN Binnenkort aiteensettiBg van dr T Gocdewaagen Woensdag 2 April des middags nf 2 uur zal een bijeenkomst worden gehouden van Nederlandsche dansleeraren m Krasnapolsky te Amsterdam In deze bijeenkomst zalfde secretarisgeneraal van het departement van Volksvoorlichting en Kunsten dr T Goedewaagen de leeraren toespreken en de nchtlynep aangeven volgens welke in de toekomst het vraagstuk van het gezelschapsdansen zal worden opgelost De heer F Primp hoofd van de afdeelmg tooneel en dans van het departement zal verder een uiteenzetting geven van de organisatie van de gezelschapsdcnsleeraren m een vakgroep welke m het thcatergilde wordt ondergebracht In een onderhoud dat het A N P mét den heer Primo had wees het hodfd van de a fdeelmg tooneel en dans erop dat de secretaris generaal van het standpunt uitgaat dat het zelschapadansen ee groote factor kan zun en moet zun in het colture le leven Daarom is er in het thcatergilde een speciale vakgroep yan Hansleeraren m het leven geroepen Voor deze dan ileerarcn is een be ahgriike opvoedende taak weggelegd Het zim imr ets mee tal de jeugdige menscheh d e et dsnsonderwiis volleen en tervulle van hen7e f doch ook m h t belang vai het cultureele leven moet er on dit onderwijs toezicht gehn den worden Tf veel s f r reeds bedolven door het laten voortwoekeren van swing en hotjkzz en ander storende elementen n ona beschalvinrsleven Het dansrnderwiis moet dsarom worden geordend en geregeld oodat ook morrel t p groote opvoedende kracht van een on peil staand dansonderwns tot i tmg kan kohien Reeds is e n vsVgroep tot stand gekompn en het bliikt u t alles dat deze roe de vol e medewerking van de dansleeraren heeft In zeer korten tnd riln de twaalf tot veertien vereenigmgpn v n danslperarc i welke ainvankeluk hestonden opgeheven teryiil de leden zun toegetreden tot dp vakgroep van gezelschapsdansleeraren Er is een voorloooig comité gevormd bestaande uit vier dansleei ren wasrvan de heer H Kwekkeboom te Haarlem voorzitter is Reeds 7ijn van de qngeve vierhondetd Nederlandsche beroepsdansleeraren dnehonderd en tachtig leeraren overgedaan naar de vak oep De vakgroep zoo deelde de hee Primo on nog mede Zal een ly chermende taak hebben Alleen des kundige leeraren zullen worden taagelaten dat wü leggen dat erkend vakmenschen lid kunnen ziJn toch dat amatenrdansleeraren buitengcciolen big ven Ztj dia thans bekend staan ab bonafide en erkende dansleeraren kunnen zonder meer het lidmaatschap er knjgen Voor anderen is echter een examen noodig dat zal moeten worden afgelegd voor een commissie Van deskundigen gevormd uit de leeraren De mogelukheid om les te geven te voor met leden van de vakgroep uitgesloten Het ligt m de bedoeling om era dansinspectie in het leven Ie doepen welke controle op het dansen uitoefent en met alleen daarbu het og heeft op het Vakkundige onderr i doch vooial ook op de moreele zu in MUZIEKPRIiRVRAAG STICBTINO ROTTKRDAM 19 T9 Dè jury voor den muziekprijs van de kunstcommissie van de stichting Rotterdam 1939 bestaande uit de heeren Eduard Fhpse Jan van Gilse Willem Puper is op 27 Maart 1941 b jeengekomen nadat teloren alle werken door de leden der jury afzonderluk waren beoordeeld Na schifting bleven twee werken over die echter volgens het eenstemmig oordeel der jury geen van beide voor den eersten prijs in aanmerking konden komen Mitsdien worden twee tweede prtjzen ad ƒ 400 toegekend aan de composities ingekomen onder motto Itunel en motto JSoo sal t hier nae m vreden zyn De jury geeft m overweging beide oruzen te vermeerderen met de schrufkosten van het materiaal De jury ziet zich tot haar leedwfezen genoodzaakt uit te spreken dat m het buzonder de orkestbehandeling van vruwel alle ingezonden wprken te wersrhPn ovprIiPt t NIEUWE COMPOSITffi VAN COR DE GROOT 0 ize bekende Nederlandsche piaQiat en componist Cor de Groot heeft een nieuwe compositie voltooid en wd een concert voor fluit en orkest De allereerste uitvoering van dit werk ial plaats vinden op 20 April a s te Leiden door het residentie orkest o I v den comDomst De solist is Jan Pr ns atd wien het concert is opgedragen Op 30 Apnl as zal dan een eerste uitvoenng in Der Haag voleen e V eaecns door het residentie orkest o I t Cor de Groet en Jan Prins als solist KERK EN SCHOOL BENOEMTNG GEWOON HOOGLE£RAAR tkK UNIVERSITKIT Het bestuur van de Sint Radboud stichting te Utrecht heeft benoemd tol gewoon hoogleeraar in de faculteit der letteren en wusbegeerte aan de R K universiteit voor het geven van onderwijs in de Romaansche taalwetensi i F of dr B Weerenbeck thans buitengewo m hoogleeraar aan de BJC universiteit BEROEPEN BENOÈ MINGEN ENZ Nederlaadftctic Bervaniid JColBe DneUl t Esmond uin den Hoti Ds Vettihujsen emeritu prediluiit te dam e nd P Mettz t te Ameterdaf en caztd 3 de Joncb te Rotterdam Bero ftpen te Eirmond aan den Boef CmoA P M tzaL te Amsterdam De psftibi4e BroetferadiM Aanjgei cino mar Bo wmr ds E H Boer te Ber ikun iFr Dt J B vmn écr Valk Bw eiUt ta In den ouderdom van 7 jr a ia te Driebergen dtf J X van da V ilk emerttuapredikant der Npdert nd r ie Hervormd Gemeente te iCralingen overleden Da V tt der Valk Dir 8 ui der Wal overËè4CD Te Be erul k is ds S van der Wal ementus predikani der Gereformeerde Kerk te Mlnnertsga plotseling oweiTiedea Ds Van der Wal die een leeftijd van 18 Jaar ber iktew werd predikant te Westzaan in 1892 en stonc vin 1 5 tot 1933 te Mmnerteca Na i m emeritaat dat hQ tn dat alr verfcreaf vesütgde hij zich te BeverWQk Ds P van der Koay overtetfMk Xn den ouderdom van fiS jaar is In het Dtaconessenhuis ie Leeuwarden Ds P van d Kooy Nederlandsch Hervormd predtkant te Suameer overleden Os Van der Koogr erd In 1908 n het prediksnnbt te Reeuwt Devesligd en tond daarna te Vroomahoop n Suameer BcraaMftair tmtné Doopsgezinde Broederschap Z ndaf J deed me da S C Treffers tte van tJtrecnt s gekomen haar Intrede te Stavoren JM bevesttgd te d n door ds D Rtchardi e Mrorkum Nederlandsche flervormde Kerk Cand C C Bliiz gekomen yan Harderwijk de d ZkmdaC J tUn Intrede te Honaen na dia rnorfeffia bevestigd te zUn door ds G SQfeara ia Bergharen Cand M J Top van Zeist werd Zondaf J 1 te Dongen tot sun dlenstverk tngaIcML HjJ werd door da J L Lammarts v Bueroa ementua ptrcdikant t ZeKt lMV ticd Kou