Goudsche Courant, woensdag 2 april 1941

TWEEDE BLAD ÖBITSCH LÏCeRBEHlCHT EngeUchen trokken op Agedabia terug GBtOOBD H t opperbevel der Duitiche weer hi maakt bekend r antK trudkrachten vin het Dult hP Saïorp hebben op 31 Mrt r d rui een gewelddadige verkenning S NoordAfrika m samenwerking met wt Duiuche en luliaansche luchtwaIn een vworuitgeschoven ateunpunt n een versterkte teUing van den l A ingenomen Er werden gevangenen gemaakt en talrüke Britsche ïppantserde verkennlngswagens ea iuto s werden bu den trijd op den n ond en door luchtaanvallen vernield 1 1 vuand Uok zich ling top Agedabia terug De eigen verliezen zijn ge en duikboot heeft in het Noorden va den Atlantischen Oceaan onder lievfl van It ter zee eerste klasse Herbprt Schulze v f vUandelijke in conï varende schepen met tezamen 3 ii 0 brt in den grond geboord Verwa ht kan worden dat nog een groot t Tischip IS getorpedeerdi V legtuigen van een gevechtpskader onJir Ipidmg van majoor Ülbncht hl h en zes groote tanKschepen met 1 1 taal 42 000 brt aan den ingang ïjii het Kanaal St George vernietigd Ken groep van dezelfde formatie onfin leiding van den eersten luitenant Mu 2 heeft een vliegveld aan de Bn schc Zuidkyijl aanj vallen met Ifrt l succes HjBlMj werden De vijand is overdag noch s nachts hti rijksgebied bmnengevlogen JTAUAASSCH LBGBRBER CHT Marsa Brega in Cyrenaica bezet Het Italiaansche weermachtsbencht no 299 luidt Aan het Gneksche front niets van belang te melden Noord Afrika Italiaansche en Duitsche gemechaniseerde troepen hebben na den vijandelyken weerstand te hebben gebroken Haisa Brega in Cyrenaica bezet Onze vliegtuigen iKbDen vijandelijke schepen geborabardeerd waarbij er één tot zinken werd gebracht in de haven van Benghazi Oost Afrika De verdediging onzer troepen tegen sterkere vijandelijke trrdkrachten is gisteren voortgezet zoowei aan het Noordelijke front als in de zone van de rivier Auach Onze luchtmacht in Oost Afrika heeft twee vliegtuigen van het type Hurricane en twee vyandeLyke bombardementsvIiegtuiBPn neergeschoten DE IN BESLAG GENOMEN SCHEPEN Indienstneming slechts een kwestie van tüd In Washington s men van meening zoo meldt de New York Dajly News dat het in dienst nemen van de in beslag genomen Duitsche Ita liaansdie en Deensche schepen slechts een kwestie van ty d is De schepen zullen varen ui dienst van de Ver Stalen en Engeland Roosevelt zal de aangelegenheid zelf ter hand nemei j door den nationalen noodtoestand uit te roepen welke hem absolute volmachten geeft Diplomatieke finesses en hel volkenrecht zullen daarbij naar het Amerikaanscbe blad schrijtt in den vuilnisbak worden geworpen Raemeensch schip bexCt Een kustwacht van het Amerikaanscbe leger is aan boord gegaan Van het in San Pedro in Californië Voor arker liggende Roemeenscl e vracht chip Prahova dal kort na het overnemen d regeeritig door gedraai AntMiescu op het scheepsregister van Panama is geplaatst De officieren van de kustwacht verklaarden dat het met gaat om een in beslag nemen ztj deelden echter niet mede wat de radenen der bezetting waren De heslaglegging in Meziea Het biükt dat de volgende Duitsche en Italiaanscfae schepen in Hexi e havens door de autoriteiten In beslag zijn genomen het passagiersschip Orinoco het vrachtschip Wamein de tankschepen Giorgio Fas 10 Americano Genoano Vigor Tuscan ia Uicifero Fede en de vracht hq en Marma en Stelvis Het lUiiaansche tankadiip Atlas dat te TamPico tag is tot zinken gebracht door ae bemanning die daarna gearres teerd is Drukte in GibralUr Tmaè TlUNSPOKTEN OnCEVABEN ViLS wordt gemeW dat men listwodJtend een groote drukte van f oorlogsschepen in de haven tw arïeD0in i Twee groote transP wa TOn twee schepen ladea o Hogmrtetieel en tweemStro pen rgnwtfevaren geëetcorteeid ioar Aiftbooten Des middapmi B Slr ▼ H taigmoederKhq AA rt taande vliegtuigen een pantser S s JlT l V Z kiiUf hulpkrunen m te ven waar zU het anker uitwierpen DE CRISIS IN UID SLAVIE Verordeningen van koning Peter Krachtens een verordenine van koning Peter zijn de banussef van het Donau banaat en van het Arbats abjnaat afgezet In een twee verordening van den koning worden de senctcren van hun taak ontheven en worden nieuwe verkiezingen nitgeac ven Vrouwen en kinderen verlateijf Fiume Vrouwen en kinjjIèreD zün begonnen Fiume te verlaten aldus Stefani Persstemmen Laat ons nu wü de Joego Slaven lebben aangemoedigd Duitschland banc af te wijzen een blik op de landkaart slaan Dit is geen oorlog waarin wg ons kunnen veroorloven ets reeds e i afgedazm te beschouwen zoo schrijft de Daily Herald Het jlad meldt dat de grenzen van Oostenryk Hongarüe Roemenië en Bulgarije oego Slavië van het Noorden tot het Zuid Oosten ortiringen Wij staan voor een verbitterden strijd in ZuidoostEuropa Wij hebben geen reden om te juichen De Times publiceert volgens een Londensche correspondentie van Svenska Dagbladet een vry uitvoerige uiteenzetting van haat correspondent te Belgrado waarin met voldoening betoogd wordt dat de luitsche bewering omtrent anti Duit che demonstraties in Joego Slavié liet van waarheid ontbloot is Het Bulgaarsche avondblad Mir erklaart dat het zwijgen van de Toego Slavische regeenng de voortdurende antiDuitsche betoogingen en iet vertrek van den Duitschen gezant uit Belerado benevens dat van den Joego Slavisehen gezant uit Berlin de iituatie kritiek doen voorkomen Bevordering van officieren De Zuid Slavische dagbladen puWiceeren een groot besluit betreffende de bevordering van talrijke officieren De vertegenwoordiger van Stefani te Boekarest meldt dat in den loop van Dinsdag langs de Roeme nsche grens aan de Don au drukke Zuid Slavische troepenbewegingen konden worden waargenomen waarbü de Zuid Slaviërs langs den oever werden opgesteld tib wijl zwaar geschut op de heuvels weW geplaatst dat den oever van de Servische Donau beheerscht Er kan dus geenerlei twufel bestaan omtrait de doelstellingen die de nieuwe ZuidSlavische regeering in het oog vat bü deze alles behalve vriendschappeiyke houding niet alleen jegens de ïpilmogendheden maar ook jegens de nabuurlanden als Roemenië en Bulgarije waarmede ZuidSlavië voorgaf goede betrekkingen te hebben Het Hongaarsche Telegraafagentschap meldt dat in Belg rado de opwinding en de oorldgsatmosfeer aan het toenemen ztjn Van oorlogsgeestdrift kan geen sprake zijn De ministeries en andere openbare bureaux treffen voorbereidingen voor een verplaatsing naar een andere sud waarschijnlijk Vmjatsjkg Banja De houding der Kroaten Het DNB meldt uit Agram De cul tureele kringen van Kroatië laten in deze dagen door opmerkelijke demonstraties het licht vallen op de traditiobondenheid Zoo heeft de omroep van Agram Zondag j l uit de Thomaskerk in Leipzig de uitvoering van een Bach cantate uitgezonden Voor den 150 sten sterfdag van Mozart wiens werken in hét Kroatische muziekleven steeds een bijzondere rol hebben gespeeld bereidt het Kroatische nationale theater in Agram een feestelijke uitvoering voor waarbij Don Giovanni opnieuw wordt ingestudeerd Het kamerorkest van Agram geeft op 7 April behalve de m Agram vaak gespeeld Jupitersymphonie van Mozan ook diens G dur piano concert en de Spatzenmesse Deze beide laatstgenoemde wei ken ïvordcn in de Kroatische hoofdstad voor het eerst opgevoerd Inoenoe wenackt koning Peter geluk Radio Ankara meld t dat de president der Turksche republiek Inoenoe koning Peter een telegram met gelukwenschen heeft gezonden ter gelegenheid van zyn troonsbestijging Koning Peter heeff een hartelijk antwoord met dankbetuigingen gezonden Herderlijke brief van Kroatisehen biascimp Naar de Hrvatski Glas meldt heeft de bisschop van Split dr Bonefatsjitsjl in een herderlyk schreven verklaard dat een toestand is ontstaan die ZuidSlavië en daairmede het banaat Kroatië in oorlog zou kunnen brengen o choon geen Kroaat dat zou wenschen De lunchop meant de geloovigen aan te biddöi opdat de verschrikking van den oorlog worde afgewend en de wereld wederom vrede zal hebben Kotjoetitsj naar Belgrado De bladen te Agram meiden met vette letter dat Kosjoetitsj en de miministers Sjoetej en Smoljan naar Belgrado zün TKirokken De Novosti ziet hierin het bewijs dat tij tens de gisteren in het pales van den banus gehooden conferentie besluiten z n genomen die thans te Belgrado zullen worden voorgelegd HET AMERIKAANSCHE CREDIET VAN 7 MILLIARD Voor 1 080 000 000 dollar aan ppdrachten geplaatst GEHEEL BESTEMD TOOB ANDEBE STATEN President Roosevelt heeft op de persctHiferentie medegedeeld dat hij van de zeven milliard die door het Congres zijn toegestaan tot dusverre opdrachten tot een bedrag van 1 080 000 000 doUar geplaatst beeft Deze orders hebben betrekking op materaal voor leger én marine vliegtuigen en landbouwproducten Dit alles is bestemd voor andere staten en zal zooals Roose velt zeide naar meer dan één land gaan Dat zal natuurlek eenigen tyd duren want het materieel moest eerst geproduceerd worden De presidrait antwoordde ontkennend op de vraag of hij een nieuw bouwprograpina voor koopvaardijschepen had uStgkwerkt Ten aanzien van de maatregelen tegen de Duitsche en Italiaansche schepen verklaarde hij in het geheel niets te kunnen zeggen daar hij pas naar Washington was teruggekeerd en nog niet alle bijzonderheden kende Hij zeide om dezelfde reden geen antwoord te kimnen geven op de vraag of een onteigening der schepen in het voornemen lag Ten aanzien van de stakingen verklaarde RooseWlt er van overtuigd te zijn dat deze vraagstukken op grond van de bestaande wetten en met het administratieve apparaat kunnen worden geregeld indien zoowel werknemers als werkgevers een tegemoetkomende houding aannemen Op alle vragen betreffende het convooiprobleem en over de wijze waarop het materiaal van Amerika naar Engeland zou worden overeebracht antwoordde Roosevelt ontwijkend met de opmerking dat dit oeroude kwesties waren ald us het D N B De slag in de Middellandsche Zee COBIMUNIQDt VAN T ITAUAANSCBE MINISTERIE VAN MABINE Het Italiaansche ministerie van Ifarine maakt bekend Sinds eenigen tijd had men een toenemende uitbreiding van het vijandelijk verkeer tusschen Egyptische en Gneksche havens opgemerkt Hiertegen waren ha aaldeiijk onze torpedobooten motonbrpedobooten en vliegtuigen opgetreden die den vijand verliezen toebrachten welke in de legerberichten vermeld werden Het was echter noodzakelijk offensieve acties op grooter schaal te ondernemen om den tegenstander te verplichten af te zien van mogelyke verliezen en tot bezwaarlijker beschermingstelsels over te gaan Dit offensief nam een aanvang in de nacht van 5 op 26 Maart door een Rfliitterende actie van aanvalseenheden die in de baai van Suda doordrongen Den volgenden nacht vertrokken scht Italiaansche kruisers na een uitgabreide luchtverkenning onder escoïie van torpedojagers van him bases ter ondersteuning van een pantserschip Op den morgen vap den 28sten bereikte deze vloot de wateren ten Zuiden van Kreta en vuurde op een afdeeling vijandelijke kruisers die onmiddellijk het contact ontweken Terwul onze schepen terugkeerden en de zee schoon veegden gingen onze vliegtuigen tot torpedeenng over waarbij zij er in slaagden twee kruisers en een vliegtuigmoederschip benevens enkele koopvaardijschepen te treffen In den namiddag van den 28sten ging de vijand ook tot een actie van torpedo vliegtuigen over en trof tegen den avond een kruiser die als gevolg van beschadigingen zijn snelheid moest verminderen Terwijl de afdeeling waartoe deze kruiser behoorde op een afstand van het gros der zeestrydkrachten haar dekkmgstaak ten uitvoer legde ontmoette ZIJ des nachts vijandelijke strijdkrachten waartoe volgens de Engelsche verklaringen ook ecnige pantserkruisers behoorden Er volgde een levendige zeeslag Onze eenheden reageerden met onmiddellijk vuur en aanvallen der torpedojagers die naar zelfs de vyand heeft toegegeven de vijandelijke eenheden dicht naderden en tahijke torpedo s afvuurden Onze verliezen met inbegrip van den reeds door een torpedo na zonsondergang getroffen kruiser zqn reeds in bet weermachtsbericht medegedeeld Den volgenden dag hebben eenheden van ons luchtwapen ter voortzetting van bun offensieve verkenning een anderen kruiser getreffen met torpedo s evenals een vliegtuigmoederschip BeschoDwiBg van Stefani Stefani schrijft De Britsche propaganda heeft getracht den zeeslag die Vrudtg m de Jonische Ze heeft plaats gevonden voor te stellen als ean groote overwinning der Britsche vloot Zij vervalsoht daardojr de feiten Na kennis e hebben genomen van het communiqué van het ministerie van Marme wQSt men er in politieke leringen te Rome op dat hier sprake is van een gevecht tusschen Italiaansche kruisers en het gros der Britsche vloot met verscheidene slagschepen Bi dergelijke bostingen zijn lichte schepen blootgesteld aan het groote kaliber der grootere schepen De Engelschen hebben ditmaal den stz d aanvaard omdat zij een overweldigende neerderiieid hadden hetgeen geheel in overeenstemming is met den Britschen regel volgens welken men altijd op numerieke meerderheid lekoit of anden bet gevedit ontwijkt Ondanks htm mlndeiteid in aantal en wapening hebben de ItaBaansqhe schepen den strijd aanvaard en de bonanning heeft gevochten met een vuur waaraan de vijand ten irechte pen buide brengt Gezien de snelheid der Italiaansche kruisers hadden zij het gevecht kunnen ontgaan wanneer zij gewild hadden Öoch er waren redenen vaa hoogere orde welke veiirand hielden met de taak waarvoor de Britseb vloot zee had gekozen De Italiaansche admiraliteit heeft h ar verliezen medegedeeld met de eerlijkheid die de Italiaansche weermachstberichten van den eersten dag af kenmerkt terwül de Britsche admiraliteit nog geen melding van haar verliezen heeft gemaakt trouw aan het stelsel volgens hetwelk zij de verlie en verbergt voor haar volk haar vrienden en de neutralen Voorts stelt de Britsche admiraliteit den slag voor als een op zichzelf staand gevecht terwijl hij werd gevoerc in het kader van de talrjke lucht en zeegevechten die de laatste dagen in verschillende deelen der Middellandsche Zee hebben plaats gehad Aan eenige dier gevechten hebben Duitsche vliegtuigen deelgenomen Eenige vijandelijke schepen werden tot zinken gebracht verscheidene getroffen en talrijke beschadigd De Britsche vloot heeft slagen ontvangen en van zekere dezer slai cn bezitten de spilmogendhcdcn ook fotografische documenten Terwijl de Britsche admiraliteit zwijgt zullen de feiten aantoonen wat in werkelijkheid de controle over de Middellandsche Zee beteekent die de Engélschen zeggen te bezitten De tiJd l cldert veel op Matsoeoka bü den paus BEZOEK VAN BUKW EEN VUtt Vanochtend heeft de Japanscfae minister van Buitenlandsche Zaken Matsoeoka zich naar het Vaticaan begeven waar hij om 9 uur per auto aankwam De minister werd met de aan zijn rang verschuldigde eerbewijzen ontvangen en vergezeld door een scbilderachtigen stoet schreed hij door de zalen van het pauselijk paleis Uit naam van een groep jonge Japanners die worden opgeleid in het college der Propaganda Fwie en die in de Clementijnsche zaal stonden opgesteld begroette een priester den minist namens de jongelieden van zijn land die hun katholiek geloof te Rome vervolmalien om daarna naar het vaderland erug te keeren en er hun missie te ontwikkelen Matsoeoka antwoordde met het uitspreken van een dankbetuiging en het uittrek van goede wenschen voor de st van zijn jonge landgenooten Mgr Arborio Mella di Santeüa vergezelde Matsoeoka vervolgens naar de particuliere bibliothedc van den Paus waar deze den minister ontving Na zijn onderhoud met den Paus bracht Matsoeoka een bezodc aan Icardinaal staatssecretaris Maglione Het onderhoud tusschen den Paus en Matsoeaka heeft een uur en 5 minuten geduurd Na zijn bezoek aan het vaticaan begaf Matsoeoka zich naar de Villa Madama waar kardinal staatssecretaris Maglione hem een tegenbezoek bracht BINNENLAND Officieele berichten Bü besluit van den secretaris generaal van het d artement van Binnenlandsche Zaken is D Torensma gerekend van 1 Februari 1941 af opnieuw tot burgemeester van de gemeente Eringa benoemd Bij beschikking van den secretarisgeneraal van het departement van Opvoeding Wetenschap en Cultuurbescherming is met ingang van 1 April 1941 benoemd tot hoogleeraar aan de landbouwschool te Wageningen dr ir J C Dorst te Leeuwarden NEDEKLANDSCHE VBOUWEN EN KINDEBEN VOOB HVN BUST NAAB DUrrSCHLAND Door het N V V zullen zooals reeds is gemeld in samenwerking met de N S V in Duitschland vele Nederlandsche vrouwen en kinderen die rust behoeven in staat worden gesteld eenige weken in Duitschland door te brengen Het reisbureau van Vreugde en Arbeid heeft zich voor het vervoer in verbinding gesteld met de Nederlandsche Spoorwegen die zich bereid hebben verklaard 50 pet korting op de treinkosten toe te staan SPORT SCHAKEN OH HET KAMFIOENSCHAP VAN BVSLAND Eeifisteren werden wederom eenige partijoi gespeeld in het scbaaktomooi om het kampioenschap van Rusland welke de volgende resultaten opleverden Smyslow won van Lilienthal Boleslawski bracht het tegen Botwinnik tot remise De partü Bondarewski Keres eindigde eveneens remise MARKTBERICHTEN DILFTSCHB GKOETENVSIUNO i April Sla Ie irL IJS lOSO Se irt ISO SM per 100 9taks tooMi ns liao ndtlTi 11 08 1 S belde per MD k redUs SS 4Jt aeMertl 040 IJO beide per UO boe vlaeUe MM MJ per MS ks OrnCIBEI B TAI UTACOKUBN BB MEDEKLamtSCHE BAMK i Apfn Talalal KhrUtelUke en tel tnpMctiei Kew ïortt ƒ Itêifit f lav i BnoMl J1 saij BeMnkl tiMl ltMt atodOMbn r4 Jl ƒ MJO Zèrtek a4 4 Tl Baakpapler new Tark nSO r ei a Bttami I M I MM Stockfaoim 44 70 MM corich foass ros w WOENSDAG 2 APRIL 1941 asK Costuumhuis Henri Schippers VaifeBBr VU COSTUMES vitor TOOHECL ra FCESTElf Bargem Meineszlaan 58 voorh Oppert ttO Td 3400 RoMerdaai 3615 12 to TBEKEHia BAIOBTON C Ca la KussK u uqtr msiiiiu vjw wManosa a ank i vm ooGK non f SOOO UM t UOO U006 1 1000 474S ani SO M t 4O0 lATO fls 7 inis aoeos f Ma 184 T 36 f 100 4SB 30 ISSaS 175SS 18US ntEHOM VAN 20 10 34 14S t aOS 211 4 m MO 400 iO tlS ST 70 6Sl M IM U 700 76 70S 708 875 BOB lats mi lyit 16ST i o itt ITOT ITta 1104 1001 108S 1103 1104 1120 1210 1222 UIB 1S18 1848 1372 141S 1429 14S0 1824 10 4 1040 1658 1007 1695 10S7 1832 1878 1885 1931 3016 2040 2204 223S 1833 2061 3441 26B6 2674 2663 3070 2881 3738 373 3334 2S71 8008 3105 3129 3143 3153 3171 8202 SSSg SSM 3431 480 S644 8589 8801 3834 3672 8888 a7M 8707 373S § 386 8833 3950 3953 3 88 8888 3990 4043 4088 40Sa 4084 40S3 4094 4095 185 4143 4187 4307 43S8 4318 4343 4434 4468 4476 44S2 4517 4868 4686 4571 4603 4603 4708 4721 4763 4774 4 83 4785 4708 4831 4861 870 4918 4937 4954 5033 5036 5065 6084 6096 5190 5320 6376 6368 5387 6399 5451 5496 6608 6527 5658 0591 5807 6610 5689 6694 5698 6700 6770 6785 5803 6845 5848 6011 6014 6091 6097 0138 167 0178 8304 220 8221 6306 6341 84S3 6483 6406 6513 8541 8648 8690 8626 678 6807 683t 6912 6935 8 8l 8082 7028 7031 7168 7173 7185 7189 7226 7264 729 7335 7878 7468 7469 7481 7520 7568 7S79 7583 8 7886 7683 7697 7708 7717 7734 7744 7746 7748 ttU 7836 7 33 7840 7856 7947 7065 7992 8030 8075 UK 8233 8343 8366 S407 8426 8480 84 I 8493 8568 8818 8634 8677 B684 8686 8701 8715 8756 8778 8794 8837 8853 8858 8865 8868 8875 8929 8840 8947 89 6 9061 8064 9007 S0I 4 9103 9138 8158 9316 9331 9382 8384 S398 9300 8326 9334 9341 9348 8369 9890 0428 S441 8486 9 18 538 6a4 9568 8579 818 9673 9884 700 9746 9748 780 8789 9793 79 9870 9873 9899 Ml SS 9961 9966 10074 10085 10113 10143 10161 10193 10313 10326 10238 t0333 10388 10830 10329 10331 10341 10393 10430 10443 10461 10643 10660 10675 10693 1079S 10804 10807 10880 10836 10873 10003 10904 10018 10944 10948 10063 10075 lOOSS 11037 11038 11054 11093 lllOl 11117 11168 11306 11383 11376 1133 11388 11404 11447 11465 11467 11468 11487 11495 11608 11554 11581 11690 11635 11676 11733 11777 11812 11841 11843 11877 11883 11883 11889 11914 11940 11967 12p l2 12042 13048 13073 12103 13124 13186 12148 12161 12170 12199 12206 12226 12230 12244 13348 13263 12265 12380 12331 13323 12337 1234B 12354 12398 13888 13370 12382 13431 1343S 13485 13608 136 13621 13B2S 13684 13660 12676 12596 12647 12658 13661 13664 13667 12680 13708 13733 12790 12847 13864 13878 13066 13087 13098 13111 13140 13183 13164 13188 18176 13108 13309 13318 18319 18338 13337 18344 13367 13373 13378 13433 18425 13487 13470 13551 IS577 18687 13593 13693 13684 13686 13691 13716 13733 13763 18794 13806 13853 13881 18917 13908 13997 14814 14036 1405 14087 14008 14133 14139 14143 14300 14330 14344 14381 14291 14393 4307 14309 14810 14383 14891 14408 14471 14494 14113 14E8 14S6I 14572 14683 14589 14418 14883 14748 14780 14883 14913 14883 16001 15037 16028 I5OS0 16038 15048 16071 16100 16118 16184 18181 16187 15377 1628 liMS 16346 18877 16187 1M17 1648e 16638 16643 15650 16561 16600 15626 15668 1687 15734 16767 16774 16808 15813 16884 15915 15947 15950 19861 16966 16061 18068 18086 16103 16123 18139 16143 16285 16347 16378 16n90 16393 18410 16445 16466 16506 16£I4 16528 18576 16591 K 5 1 734 18763 16797 16808 18837 16884 16885 18901 18936 l 17008 ITOIS 17021 17063 17079 17083 17086 17097 17138 17173 17190 17344 17288 17398 178S1 17369 17434 VHM 1T600 176aa 17819 17674 17689 17734 17749 17766 17764 17830 17834 17811 17849 17a6I 17867 17886 17800 17934 17368 IMMl IKM 18070 18083 18088 18117 18141 18iS3 18167 18188 183SS iaS 3 1838 1SS8T 18884 18434 18439 18488 18476 18481 18600 18687 18983 18631 18833 18863 1S864 ISalO 18693 18896 18700 18711 ISSOS 18838 18830 18833 18834 18M1 18914 18918 ISOSS 18041 19068 U080 18I33 19149 19177 10333 9333 19377 19400 1V418 19448 M459 19471 19475 19496 10585 191139 19557 19600 IMMO o a U738 13846 18863 19880 19894 19838 19931 19 67 igaOS 30018 30188 MIBS 30306 20311 30399 30338 30361 30867 30377 0434 2043S 0437 30470 20477 30478 30493 3062330526 30683 30689 30681 0584 30693 30633 30646 30881 308W30788 307S4 30746 30808 0834 20838 30841 30866 30878 30881 30810 308 7 30881 a08 0 0891 ONGECQCTl eeBO Verbetering ie klaeee Ia iUst FremiSn van SO lOOT moet zUn 10173 19850 vö Talt 36ul 140 I KLEIWEG GOUDA 1 o 1031 13 Wegens sterfgevcd Donderdag voorm gesloten N V Vereenigde Bromdstoffenhcmdel tJi S D boon en Firma P DE VROEDT Torisingel 5 Adverteert in dit blad