Goudsche Courant, woensdag 2 april 1941

EERSTE BLAD DINSDAG 1 AI IMf EFFECTENBEURS AMSTERDAM 199H S7J4 m too 90 4 IIU tas 114 112 219 tOl 4Öê ISSw 218 1 Amsterdam Rubben war i aanmerkclj beter terwy ook de meeste incourante soorten hooger werden genoteerd De af fan e In Amciikaaittche wa rdea was van kalmen aard De va e siemmang die zKh op de locale aandeelemnarkt openbaarde sloeg echter ook over naar de Amenfcaan be shares zoodat deze onder beurstijd gesTwftg aan een opwaarlrche riehting Molfiden Het meeit ginc m In de Gtaalaandee efl Het iete beur entiment strekte i ich eveneens uti tot de beleggmgsmarkt en de Nederland c ie staaLspapteren piofiteerden hiervmü In de eer e plaats De nieuwe 4 pet obiigalièn werden ze fs tot 97 procent afgedaan de gestaffelde leening klom op tot 87f ie procent waarna echter een kleine inzinking mirod De andere jongere emiBKles waren algemeen hooger De oude schuld Ir ottigwtien NederlandschIrdi lagen ever eens goed in de markt Bij kaknen handri waren de Gem Prov obiiigatien goed van toon Pandbrieven trokken mede profijt tvan de ahffenwene b UT i err mi ng Er ontstond vandaae tamelijk goede Voor Duitsche fondsen kuamen een do teerlm en tot tanfl Men nam een afwachtende h udirg aan daar men er de voorkeur aan gaf aan het eblokk a d MatiGesnbesIvtl liMl geen voorbarige conciisie vaat te kiwdpen Prol 2V4 procent OEKfiEK KEDESI ANDSCH LEAKIN INSTITUÜT Koersen voor stortingen op Z AprM IMl egen verpUchtlncen luidende in Belga s 30 1432 Zttitaerscbc Iraocs 43 JC Fraiwcbe fraoc 376 Lirei i M Oeensctie idonen m tt Koor eba kroMe 2S3 Liattididwi Icrooeo MM Ttjecbiacl kronra touda adUildea êA2 Tsjeclilactie kronen nieuwe adiuUteti 7M Dtnar ud clHildent 14S Dinar la wi w aeinilden 4 3 $ Turkscbe ponden 1 4SV4 Lewa t3ii Penfffi ade sctiuideni VSl nsiB CMtnwa MhUaden SM Ziet i ud cbu tanj JS Zlotj nieuwe iKAuüdeo 37 tt fn verliend met de oplwffinx r n lie 1 derlOTdachDidtseh elearti wondt g ctt RtA unwriOÊoen meer fepubUc enl KEDtXLAÈmtCm CLEAKlNGINSTirCVT Op ave laatst imhrtaali ümriw ai mr 1 Mbart IMl CleariJag met tüultachland Laatst ttltbet kl Hji n m ei tege4 gtildtoÉInNrflerfngep 898408 tegen Rel markvorderlncen iMi tl9Mt Z4Mtet aai HMld a i T y ntt i Cenrinc met Tui lje laatst f4bete M nummer etmmumi ctesrinCHftciiiax SA hUflondere cleaiiasrcfctftfax 3431 eemk Ddc u Kooré SaAmmt éJM Ofr tmlamiea n eof mlrHÏPf g wn b r e Mi kflmoded n wp n hoo e bi tabaWpen ffr v on wer oj é r midriiP wM m r O 4 a l p nw i wr Bg ehnitV ütk i De ïum Stl C9neert9e i m p éetftm kmtAn c e i m t e ve 1M flink wr v1e n Ovóe P f kuaiüen w iï3 tiep pnn pn f h€r fi To r rv e 1n met Itallf erwa d Ti befmd ftoe t bé t s eWii f I aM vtOwta d i Cg j l SOEBEBE on BET NttUV gW WM CJp ss f je Jjuveii werking tesXéüit DeVieieftverordWiing1940 en het gisteren jn werkiBg getreden Devjeaanbeflüit 1941 naa elkander legt zal befpeuren dat da tekst m tal van opïichten wijzigiJW verbetering heeft ondergaan OokTde opzet der verordening IS gewijagkL De bepalingen om trent de verïöulliBKie groepen v n waaideo bv vorderingen effecten oederen x R than voor iedere Jreep in een afi onderlufciieul ten goede Jtnmt De algcmi ene opzet van bet bier te laadc gildende deviexenregimc ia Mhter bebalve ojt ces nader te b reke punt vrijwel geUjk ceblevcB V ergiinning van bet JDeviexenbistiti at bUift i ereisefat voor e bandet ngcii iUe direct ef isdirect de d eviezenpositie van bet land hiuuie l einvloedeD terwijl naast de n eds plaatj geliad bebb nde aan ie ng en verkoop van good edele ibetslen enz de aanmelding v bnitenlandscbe effeaten In die tan buitenlandsche vor3 deringen w ajrvoor de termijn juist j verstreken Is het esliut geen nieu we sOortgeUjhe verplichtingen oplegt doch ï fb bepaaldt tot een zek re vemlramg van de bevoegd heden der i lecretarlssen generaal De wiji tiC 5 w aiop ik doelde is deze onder dn oude verordening was het aan niet ingezetenen m de meeste gevallen geoo loofd tegoeden hier te lande zonder i ergunnmg voor binnenlandsche betalingen te benutten De gewijzigde verhoudingen maken het thans noodig in dit opzicht een stap verder te gaaji In het nieuwe besluit worden dan ook alle beschikkingen over bmnenla dsche vorderingen en andtre birner landsche waarden van niet ingezeten n met uitzondering thans an irg zetenen van het Duitjche rijk in beginsel aan vergun ning onderwoipen Een dezer dagen te verwachten aéviezenbekendmaking zal de noodige aa iwijzmgen en voorloo pigc nadere voorschriften bevatten teneinde de fractische bezwaren van dit voorschnlt zooveel mogelijk te onder angtr Voor betahngen wegens ouderdoms eii studiekosten van hier vrrbiijvende gezmsJeden ondersteuningen pensioi nen levensverzekering pren ien belditmgen ed za in den rcgtl lergujiiing worden verleend Woont de niet ingezetene in Indie of een der ardère overzeesche gebieds deelen dar ii zoodanige vergunning met noodig ei kan hem als tot dusver bo erdier zonder vergunning voor de7e uitga ei crediet worden verleend Verder kunnen n et vergunning bnjondere rekieningen worden geopend waaruit Loveifbedoelde en andere betalingen zonder nadere verpmning kunnen wordiin verricht Ook zal een vrue guloen borden ingevoerd De afdeehng effecten bevat enkele nieuwe 1 bepahngen die echter voprnamelijk lop hier te lande aange houden effecten van et ii1gezetenen betrekking hebben Voorts zijn de voornaamste clearing bepalmgefl thane m het Deviezenbesluit opgenomen Ook hier is een na dere uitvoeringsregeling te verwachteru Het stelsel blytt ook hier m hoofdzaak oijgewyzigd Enkele vereenvoudiging Ti zullen worden aange bracht De strafbepalingen zim in enkele opzichten verscherpt Nieuw is dat het deviezenmstitlJut en het Nederlandsch Cleannginrtituut m lichte gevallen een administratieve brete zullen kunnen opleggen De delinquent zal echter steeds bij den rechter in beroep kun nen komen Ook zullen ondememm gen m wier dienst een deviezenover tredmg wordt begaan door een daar toe in te stelltn commissie tot betaling van een geldsjim aan het dïviezeninsti tuut kunnen worden verplicht tenzij de eigenaren fit leiders aantoonen dat lil hel feit njcl hrttben kunnen voor komen De bestaande nitvoermgsvoorschnf ten en deviezénbekendmakmgen zullen nllengs do r nieuwe worden vervangtn waarby verschillende vereenvoudigngf mrgebjk zullen blijken Al liet pj inCipe dus niet veel gewiizigd zoo Spreekt het toch vanzelf dat bij den m ssa arbeid waarvoor het 5 zeninstuiiut staat de invoering V een nieufve regeling tal van probfemen en zw arigheid met zieh brengt die den dienst momenteel extra belasten Men De NederlaadKhe clearingpositle De cleanngrekening Berlyn blUft voor de derde landen onveranderd voortbestaan In verband met de opheffmg van het earmgverkeer met het DuiUche r kworden te beginnen met heden storUBgen oor binnen Duitschland wonende of gevestigde schuldeischers nietmeer aanvaard Nakomeode stortingenworden aan de belanghebbenden terugVergoed OPHEFFING ONDBaSTBOMmaSMARKEN faar w van bevoegde züde vernemen zullen nu het geheele betalingiverketr vrb i de z g ondersteuBinganarkoi komen te vnvalloi ortamtia devibzbngsens XVS8CHBN OOnsCBX BUK EN taaset tamaaMatsca oebied In het Verordeningoiblad is opgenomen cea verordening van den Rykacommiauru voor het bezette Nederlandscbe gebied betreffende de opheffing van de deviezengreni tusSchen t ITwbKlie Ryk en het b ette NedarJandsehe gebied Hierin wordt bepaald dat de beperkingen en verbodsbepaUtigen vervat in het Deviezenbesiuit 1941 niet gelden in het verkeer tusschen het bezette Nederlandsche getued enerzyds en het Dultsche Ryk en de gebieden waarvoor de Duitsehe deviezeiiwet en haar uitvoenngsverorSening n vervat zijn anderzijds Het Duitsehe R k en de gebieden waarvoor de Duitsehe deviezenwet en haar uitvoeringsverordenmgen van kracht zijn worden niet l e chouwd als Ixutenland in den zin van het Deviezenbesiuit IMl Natuurlijke en rechtspersonen en vennootschappen welke haar woonplaats in deze gebieden hebben dan wel aldaar gewoonlijk verblijven gevestigd zijn bestuurd worden of kantoor houden alsmede filialen bijkantoren en l edrijven van in zetenen m deie gebieden worden niet beschouwd als met ingezetenen in den zin van het Deviezenbesiuit 1941 Duitsehe Auslandsbonds met uilzondering van die welke in het bezette Nederlandsche gebied zijn uitgegeven teuitcgevendeijObhgatien en nietrente gevende schuldliekentenissen van de Konversionskasse fur Deutsche Auslandsschuiden worden voortaan als buitenland5cbe effecten beschouwd Deze verordening treedt heden in werking DE OPHEFFING DER DEVIEZENGKENZEN Het deanngverkeer vervalt Op de dagelijksche persconferentie is door Regierungsrat Bauditz verbonden aan het reg£ iirtgseommissariaat Financien en £ canomis een mededeeling gedaan omtrent de opheffing van de deviezengrenzen tusschen Nederland en Duitschland Betalingen naar en van het Duitsehe Rijk kunnen voortaan door bankoversctorijvingen of per post zonder deviezentoestcmmirg worden uitgevoerd Dit brengt dus met zioh mede dat m het betaüfgsverkeer zoowel ten op zichte on de rijksmark als ten opzichte Van de gulden geen enkele hm derpaal meer aanwezig is Overschnjving en omrekening hebben plaats tegen de tot dusver geldenden koers van 100 rijksmark = 75 36 gulden Bij om wisseling zullen geen kosten worden gevraagd Met de opheffing van de deviezengrenzen wordt tegelijkertijd het deanngverkeer tusschen het Duitsehe Rijk en Nederland opgeheverf Het clearingsysteem daarentegen blijft bestaan tusschen Nederland en de drie landen die bu de Dtirtsehe Clearingskas en het Nederlandsch Clearingsmstituut een clearmgkonto hebt en De opheffing van de devieüengrenr heeft verder tot gevolg dat alle in Nederlandi gevestigde personert over bun m het Ryksgebied e anv ziee yeirmogenswaarden banksaidi ea effecten zooals dit reeds in vergaand opzicht het geval was vrij kunnen beschik ken en zich laten overmaken BESCHOUWINGEN OVER DE SPERSMABKBELASTING VEKOEDENING Omtrent de verordening die de Sperrmarkbeiasting van 1940 regelt werd van Duitsehe officieel z jde door freiherr Von Langen nog het volgende medegedeeld Tengevolge ven da opheffing van de Duitsehe clearing ïverd het noodzakelijk maatregelen te treffen teneinde een andere vorm te v inden vyaardoor de sperrmarkbeiasting tot zijn recht kan komen Voortaan zal men er derhalve toe overgaan een jaarlijksche verklaring evenals dit by de oude regeling iiet geval was te eischen waann wordt medegedeeld of mutaties ui deze waarden die door de belastifig worden getroffen hebben plaats gehad Hieruit zal dan blijken of men m de termen valt wel of geen i plasting te moeten betalen De Sperrmarkbelasting is nu verlaagd terw ijl de looptijd verkort werd Thans wordt met een percentage van 70 begonnen vroeger 60 terwyl volgens de oude regeling de looptijd met een jaar werd verkorb Met de nieuwe regeling zijn enkele onbillijkheden die aan de oude Sperrmarkbelasting kleefden weggenomen Door de jongste regeling worden crediteuren van met zuivere Sperrmarkvordenngen alsmede de nieuwe krediten in een betere positie gebracht Van belang is voortaan dat ook de handel tusschen Nederlanders onderling van 1 April onder de nieuwe bepahngen vallen Hiervan bevrijd zijn nieuwe credieten en scheepshypotheken en inkomsten uit hoofde van verleende credieten voor zoover het geen achtentallige bedragen zijn NEDFRLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK N V i pet dividend ver prcfereat kapitaal Te Amsterdam werd onder voorzitterschap van ir M C E Bongaerls de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders der Necerlandsche middenstanitebank gehouden Ter vergadenng was een bedrag ad ƒ 326 900 aan aadeelen vertegenwoordigd uitbrengend 277 stemmen Het verslag over het dertiende iMek jaar en de balans en winst en veiliesrekeninng over 1940 werden behandeld en goedgekeurd Besloten werd over het preferente kapitaal een dividend van S uit te keeren Ab oomnussarissen werden herbenoemd de beeren J M H Schoor brood t Maastricht 1 de Groot Ie Rotterdat n mr f W Goedbloed te Middel biHi STAAlflLEENINC Nederland 4 pet 1941 ƒ 100 StW 4 1941 ƒ 500 a$ i 4 1941 ƒ 1000 Sr 97 N V IWU MAATSCHArrU Voorleopig dividend 1 pet Wens het verbreken van 11e conte $ tnit Neitejrlandsch In ije j Wi debalans en verlies en winstrekeningvan de NV Deli Maatschappu overhet 72ste boekjaar eindigende ultuno October 1940 niet kunnen worden opgemaakt terwyl evenmin over vol oeiMfe gegevefts wordt besêhatt omeen volledig verslag urt te brengenover den gang van zaken van de vennootschap en h t gevierde beheer overhet afgeloopen boekjaar Aan de asjastrlijksche algemeene vergaderingvan aandeelhouder det N V Delimaatschappij aal dertui wordenvoorgesteld om aan het bestuur dervennootaehap uitstel te verleenen tothet opmaken van vermelde jaarstukken Ten einde evenwrï tegemoet te komen aan het bezwaar voor vele aan deelhouders dat alsnog geen dividend zal kunnen worden vastgeKtel4 heeft de durectie op grond van de hkar ter beschikking staande gegevens omtrent de bedrijfsresultaten heloten qver te gaan tot een voorloopige uitkeermg over Ijedoeld boekjaar van 7 pet Omtrent de vraag m lioeverTE deze voorloopige uitkeermg naderfiand ndg diior eenig slot dividend zal kunnen worden gevolgd kan thans niets met zekerheid worden vermeld In bedoelde vergadering vaa aan deelhouders zal tevens worden mge diend een voordracht tot benoeming van een commissaris ter voorziening in de vacature ontstaan door het overlijden van den heer Ad Taraeling RECNTSZAKER AMSTERDAMSCH HOF LANDARBEIDER DEED POCÜNGEN TOT DOODSLAG Tien i$di feeiseht ï In September van het vor g jaar drong een 30 jarige landarboidër ge boortig Hiit Zeeland en wonende m Amsterdam de keureen van een wonmg te Zaandam bmnen waar hij met een dolkmes de vrrouw destiuizes probeerde te steken Zim aanslag mislukte doordat de echtgenoot de vrouw ter hul snelde en den onverlaat VTist te verwilderen De man die reeds m 1930 eii m 1937 een poging tot doodslag op deze vtouw deed en haar toen achtereenvolgens met een dolkmes en een revolütr bedreigde waarvoor hq iet twee jaren en zeven maanden gestraft was werd voor de Haarlemsche rechtbank gebracht en tot tien jaren gevangenisstraf veroordeeld Gisteren stopd hii terecht voor het gerechtshof te Amsterdam oiiidat hii ajn straf te hoog vond Hij tieweerde geen pogmg tot doodslag te höbben gedaan Ik heb haar alleen maar bang willen maken beweerde hij Ik hield van haar eq als ik haar zag wist ik nooit goed wat ik dieed Ik zag haar m een café zitten en toen ben ik fiaar den volgenden morgen gaan opzoeken maar enkel om haar bang te makefv Van dat bang maken bleek echter met veel uit de getuigenis van de vrouw die vertelde hoe zu op een Zondagmorgen pkHselmg werd overvallen door den man die met een dolk mes de keuken binnendrong Hij had haar door de kleeren gestoken doch zi was niet geraakt Met haar hand had zii den man afgeweerd waardoor zij verwondirgeri had opgeloopen Daarna had hu haar in den arm gestoken Haar man was toen op baar hulpgeroep gekomen om haar te ontzetten Dr F E Posthumus Meyer die een psychiatrisch onderzoek had ingesteld verklaarde als getuige de nmdige gehoord dat de man normaal geacht moet worden Hij weet wat hij doet en hij kan dan ook niet als vermmderd toe rekenmgsvatbaar worden beschouwd De procureur generaal mr V Dullentan vroeg tenslotte bevestiging van het vonnis ran de Haariems üe rechtbank en veroordeeimg tot een gevangenisstraf van den ttid van tien jaar Het hof zal op Donderdag 10 Apn uitspraak doen RADIONIEUWS DwuUc l I AprU ILVEaSini L 414 4 u J Nederlandsen Frosranuna 6 45 Cramofoonmuz 6 50 OchtendgymnastiekJ O Graniixaiininaz 7 S OclitendeytnnasnekS 0O Dagopening Uitzendins VDorbercKl doorIwt Vrijz Prot KerlceonKté it Qewtldemuziek gr pIJ g 3 Nieuwsbenchteh ANPI4S Graiiuifoanmuziek MM Eceenbe Jacfcdfer Kinderen 11 M Voor de voMiit II 2 VSom nxt pianofcegelvidlng 11 Amu e inenuorkKEt en solist BJJ AlmatiKk 12 45 Nieuu en econonusclle berichten ANP JM Amusementsorkest en solist 1 J0 Giatiiofoonmuzi ek 2 10 Modepraatje 2 30 HaaileniAche rkestwreenigtni ZJS 15 Gramofoonmuzwk iM Crainofaomnuziek M Diaxeauserie 515 Nieuws eco ioanifcche enbeurisbenchten AMP 5J0 Ensemb e Jon njKraon 6 is Cyclus Sport en liehanielUke op voe Un tJO Ensemble De t met acht lm Vragen van den dag ANP T li Klarinet enpiVfvo 7 M GramofooniTiunek 7 45 Klarinetea puno tM NieuwsiMrichten ANP s 1 $ Spiegel van den da 8J0 Beiithten Eng 8 45 Corcert vooi 4e DuU =che WeernjAcht 4 Gtanvofoonmuaiek 45 Engelsche bertdi lm ANP MJS Nleuwsbaflchten AMP iMltn niLvnuvM n wis M NeëcrlaMlBcli n § S 45 Gramofoonmuz 4 50 Ochtend mnastiek 7 00 GramofaaroDuz 7 45 OttbfeendiÉyimustieJt 00 GrainofoanTnuziek 030 Ifleuwibt le tnAMP MM Geaaide mozlck crol OU GraBaofaosiffiuacfc lOjOO MoraenwQOinc Oitzen iizg voorbereul door de Chriat BadK tichttn 1010 Gramofoomnuziek 11 30 Voor4ra t HAS Jonny Ombach en zim enf mb e n 4tip LM Oc PoKflkns Canetfo PosttltWui M Crt ttplo B iSrK t 0 Kra fr Oi flll M Tto r b noen en tiurteil aml AVP IJS aacoeo octrt I IS CraniofoMiiniidak 00 NieuwsbericMen ANP bouworkest 9 15 Reportage of f wsfoon mjdek JO r a nofoontTiUïIek lOOONleuws berlcbten ANP uitinf Moe Notferiiiccn an I April MioATm laatalocBlaiaB kl wi afe wrpl ultl W Ktrstt N d V K 1 Ui 98H 7M Bh 86J4 O m 84 a mi UK WH £ 89li 99H 98 1040 to MOO IMO It MO ma at lot 1040 bU UO 4 40 It r MO 4 MO Mt HO 1030 IM t ir oo 3 1037 MO f Mn f foo 1 uu uo a Si a f 000 3 ijl a uw oi r 100 31 UI90 QI f 000 31 1S37 0 1 I WO l nat o i soo 1 1931 AO MO 3 aOK S5H lil H 8tH WH K n Ao i t ProT en Gtm leenlngea DS 84H Adam UM SV Dito Ie 1037 3 i Apeld It 37 3V Arnhem tfi38 3 otvtnotc 1020 Oamr 30 31 ri 3 Dndb 1939 31 O o Se Ig SO V t GelllTO D olO J ie lg 3 l sGrhage 1921 Dito 1930 Si j Dito J931 1 SM Dito 30 3I J J Gionlng I93g S Dtto 2e 1S38 S Haarlem 1930 Dito JS 3i i 3 Helm 1937 3i s II b asi si i Hiiveia iias 3 i Olto I0 30 21 a Leeuw 1038 3 Lelden 1037 H M MoUand 30 I Do 2e 3S 31 2 3 Dito 8 J 38 ÏV B o 3e 10 J JS2 Nom lel 37 3 Adam 1S3637 4 D o 1 en 3 W 31 Dito I ig3 31 Otlo IS3S 31 2 3 i chied 3=l 37 31 Tllb l 37 3 j Jtr Pr 37 3 Do gem 37 31 Zeeland 1937 3 ZUolL 1037 3 Zh Ie 1 XSia 3 Dito Ie Ig 30 3 BvNC3ei 373l Dito 1038 3 B V Onr 2 37 4 ïem Cred MOi 33000 O 31 Dito iVe i im 3 N Bcklmt S 4 84 i 4 SBH tSH S5 82 asH 90H 9U SSK mt W 4 TSH WJt SOH 91 83K 8 4 SCH SI 08 86 ïW 93H 5M 90 4 83 1K 83 a SS 9CI4 SSH 81 81 91 88H 8J ttth 861 86 91 83 82h 83H 88 Sch verb 4 Ro Sch Hjni b 4 Dtto 31 AX U OBL 01 a 103 4 UBM Bergh t eo Jtfg rvd OU i Berktni P t T B il 17 OU 4 TB riH Litten Zeep UM Obl W lOOX lOIH Werkap NV It hns oM 4 UK HUH inuoo4 1I H ua Umb SWeakjB Obl 4 oe Bat P MU 0 4V lit id Obl Vtt ¥ rih Nederl Obl 4i kk Moornuuia CuU On ObL 81 Ainat Orb b 0 9 MüUer 3 IH Nat GrAtz If t mn Idem 1939 4 mti Ned Grbb 4 Ned lud Sp Ml 7 87 1902 obl 3 76 Miss Kans en T 0 4aira St Obl 4 33 8emaT ng Joaiui 1892 1904 M 4 i H A dam 1874100 3 SUH Ld Adam Olymp X MO 3 mn 1D2H ld W Kr NHV Het 1833 9 AAMSEEIXa A d Bank aand lUH 1I0 HolL SankU dito 104H 1114 Inc Bank dito lOS lllt Jav a f 900 V MH Kaavereni dito 11S 4 IKü N I E E nudlto iJi Neder Bank A Vti NB V Z A 500 107H 108 N B Mg r 150 a UHH IMü Rott B Ver aan lllS 119 i TwentacheB A A HIK 122 I i4 at oMcmcBrtafen 37S 235 102X IM IW liï 4E Stt 138 146 160 122 160 17 Alf Horlt ew A A d Or Ml u A d Superf o Aut Screw W a £ atUarr fabr V d B 250 1000 G A vdB pwAUMO Dito B 1000 Berk a Pa Afgefit c T aand C en P r Sciiolle Gouda stear dito Gruyter en Zn A pret aand Dito B wipstd p Heeanaf aand Helnek tand Hero Cons aand Hol St m l a ifollandia aand Holl Bet My A Boll dr en k A Hon Kun rtx I A bit G w B dito Intern Vise A K I Beynesdltt Dito iref Kon NE m b K N HoogOT da Kon N ZoutI A K Br Stheem Korenschoof NV de dito Ler Br en O C 100 c pr aand Dito lOOOCv prA Do 100 6 CprA DolaOO Cpr A Lyempf U en Mf Meelt d Med B C V N C n 8 F a Ned Kabelt dito N Schb itiDdBo N St f Keyzer A PhU Gloeli 7i algest C V A Rott O Ml dtto Schelde KJl AH Scholten dtto Snffl transf f d Stokv 50 400 a Slokv lOO Uliad St splim Sp do Stoik dito Twilostn Pref A Utr Asph tGA Ver BL fb aand Ver cai f aand Dito pret Ver Gil NBvJl Ver Pt V Gelder Oltedlte p aand Ver R ab Ver Touwi dito VHsslngen Kf d I74 216 101 140K H3 160 t89 i 154 174 i 2W an 3G0 146 ira 014 SHi S V itm 516 do 290 120 a 11214 li v USH 3U WO SS IK 208H 73 H4 AanvwlUnieii Hxyochoekbankea Al rr Hyp btra 2 verpL uitL Pandbr 13 j Alg Hyp bserXY 4 Adam Hyp L Dito 31 Amh H B Ser E r PJbr 31 Bat Hypb NN PP 4 66 145 en Dito CD 3V Dr HB do V Fr Gron Hyp Bank Pd 4 D o Da ea Va 3i Do pb 3V J 3 sGrav WB d o3l a Gr HypBPb 3i Hl HPserAC 4 Dito et BD 31 2 HoIIHyp dlto 4 Dito er K 31 Hjp b V Ned Ser M 3Vi InaulSNjpJi ser A9 AA BB 4 ota T TA MIJ V J fCscd Pandbr 4 3 Sh 4 1704 223 148 MR AU 109 lath 134 It 6 UXH I26H 145 I4t i 17 Do m 1 verpi ultk 31 N Hyp b tl o 31 N Hypb Veend serie K 3i j Do 31 dito 3 Noordh Hyp b Pandbr 31 96 SI 80 Overtiaa H b d o 4 Rott Kyp b d o 4 ld dito 31 2D0 MO IX M7 4 140 1 10 Stea Jlj pb ser K L 31 ijtr Byp b 4 97H 4 Dito aerte K 4 Dito terie £ f t Dito 3 vcrpL ultk 31 m 00 4 Wctll Hyp b Ht IT 3Va BfURSOVERZICHT Op d Wfectenboura w rd de undaciit lasteren in ho e male in l est genomen door de publKMlie van het gebliaic luierde Maricenbelastingtwsjuit 1941 Door het defmJti vast 94 1 n van n vaste verhouding tusHrhen den roiLamark en den ulcen op en basu van 75 36 cent per rijksmark uotdt en vrijwel a Kehepe in onelaire aanpat Hug an I federland aan Dwtechlaixi v erfcree n De c1 a ïng tirtschen Nederland en Dmt h end kiorot vc w zoower zich ternninb e laat beoardee en doo e n en ander te vervallen Trouwens werd door het Cledrinipnstatuut geen nicirwe sliKtjrgen voor Du tt chlaaid geatcepteerd Het Cleannginshluut rAl zich klaarIjTiijkelUk In de toekomst dus bezig hebben te houden met de afwikke irg an dr voor 1 Apn plaat gehad hebbende stortin gen Behoudens de mtzondennssbepalinger wordt het betal ngsvefkeer tud clien Duitschland en N c ei land g hee vri en ten opzichte van de effiectenbeurp werd dit Ris teren in gunstigen zin gein terpretee r J Aan het Damrak besto nd een vasie steinmlnfi 4n h t bijzonder vo de locale waarden en daarbij ontwikkeld ach een lameliik drukke afjplre Voor de mfeste aa mierensoorten betond goede vrasn en daar de bezitters bliikbaar met erg toeschietelijk waren me liet afgeven van hun mafenaal re ulfficidf d t m een hooger koer ei Onder beurslijd liepen de koer ten behouden kieine schOimmellneen vrijwel lege matig omhoog Zooals gewoonlijk erd de beur9tend ns liet ditiidei ijkst i eer T legeld door de toonaangevende aand en Olw die ep afiO a pro cen Kierden mgezet of verscheidene punle boven het w 1 4 UB iVK UI mt M Kt UI mi JMctaMor A Mk Voolartulkar ao f Uta r tor A Mo C M ï A Wtrtn L aa Am Chl ltal Am BiuiittBC C A OK 40 Stand Bc C V lOA IH ig Am Tab Cr A ja R n T 1ï ê t 37 aoM 3D0 CoU C V lOA R n IM G a B Cy Ct T 1 i a It n Rudl MCCtRni Kwap ücj T PL Ctrpi C t A N St OQA Rn Unit St Robber e V M c t A H l a MQA 2 3 368 3M WM 333M Dito Nat B V a NI Gas MQ A Dtto M Btcv a Tw C St V C Al TtL Tr K HandelsTtrcanlgtBreB B c en a a A 17 17 Boen 8 R Sla nth loi Dell At H M d U3 Gunt en Sch A 120 123 1 Cr en H V Jl A 232 240 Linde en Tevtm t 203 2B0 Ned Wal MU A 0014 71 lftjBlHmwaii4 n tmlngen 542 BU Itg IC rub A 484 lS Dito 2e A oeten M Mfl a Slngk p TMIi a Petnl sawk Drd Ptr I C A K N Pctr UU ai ast 3M 343 411 ƒ too Qnd A dito C V A BCoeara fiiinx A Tarakan PM A Stand OU 10 i 25 C 1 A 40K RabbetonflerBcmlngcn Hessa Rubber a Ind Rubb C Java caoutch Preanger R Mt Sotterd Tap 146 ISO 14 78 78 1J4M 148 i4eM 176 130 8014 144 TB Salam Plant Wal Sumatra Zuid Preanier ScbeepTaartmaatsckapptleii mmessScnAK 1S8 W Ml Zeev aand 101 Kiev Goudr A 280 286 M DeMaaaOA 113 110 MU Oostzee A IM 170 Handelsv A dam 449 4U CuliaurnuuUachapytJeiL no Krian Suiker A Pagottan A Suiker C t Mt A Tjeweng LestorlArendfiburg Beaoeki A 90 S7 30 4 17S4 372 1 S 150 flO TO 238 173 127 340 183 Soek Lanjib A Am Thee C A BanJ Thee Ru A Goalpara Cu Mti Pangkeotam Tbee PasirSangkaCMD Rongga Landb A Sedep Cult A Sindangs Cult A Telaga Patengan W JavaTheeC MU 1st Cult Syndic KailTellaCult My MlchlelF Arn WJavaKImrMII Blauwh Vrlea A Btjeakorf A lUOlt 1D6 134 133 28K Mr44 MM Gem E W n W Dito Prei WA Gouda Kaast MtJ Houth Alberta A Houth Jongen A Honth Pont A UuUer VM A Do 52001 UOOOA N M V Hay w A ZSab 1000 Cv A Woolwortli flD e B Ttaanntea Oeli Spoor A 92H IW NX Sv w ma A SBH am AU h T CvgA J54i KanaCJS CvXA 6 K C South R Co tV Idem pref a 3 I7 DIto Cert v g A 17 n Pac C A 7 Geld Tramw Mt 1X1 Kedirl Sttr MU CIM Mad Stoomtr A Dito pref A tiH Malang Sttr A 4Si O Java 8ttr A SH fiem Icana A IS Stm Chertbon A Vi Sotrajoedal Stti M14 J Prolongatlt 2 4 ACflEfiroifMBi ttartJ ntaig M é rlMMl IMHIa io 1 iaaa 4 m u k 8W 4 wH di Or toAa m Wt iwiltni oM a MN W ctn t taMkt 5 OrMaftatk tU laatiioNi is itni TM IMirlMO SVi Cat BetltB OrtattMMk aM Wi 10 kidM 1 1000 ivf Si ndi tam kdll tooo A I cna MO DuHtclU Vsoci OM looeWc a Bank tnd Nti Jittd Ml KoL Ned tnd HinOaW Hl nw AIS KiatMNt but 121 11W BM W BtrkilaFMwnl 40 4H CttvÉ OUtI C int 0M 74 C i Sulktr VB W rokk UMt Lt tr Btdi ta Onlt HS l nj JW Ne ror4 Aut S36 KJ H t 43 a A JU9J4 a M Dlte Pref w A H All Ludl St C ï W t X n i Ant acmberg KC V 0 10 tl Am B cv pref a Am Car wd t C j V AaML f 2 Am Eiüta C v ld JjH S Aoae Ow e m td Jl g ai Chrial Car C A CucBis Wr Corp C V Idem W iH Ceaeral Molar I4tn 4 Intern Nicltol Cï C V lO a Nortb Am R A C V A 20M ÏSl tp Steel C V A I 21 t aX OM SIM Uu SUlet Stoel ld AH 06 4 DlTtratt j at Serv C C ld 6X H C k South C T 10 A R U h H North A Cy C V A lex K Badlo Corp C v A 6H SX K Qoal Borneo MU A 20S M tm pref Aand 211 t 3I pttc OBderanttitt Oord Petr Isd Mg G Aand 23SH KW Kon Petr Ml Idem 7ii 61 1I0H2HMCont 0 i Cy C V 10 idem 18 1S Mid Contiaeatal PM C V A UM M PhU Pet a i m tï n S SheU ün C ▼ Mld ö WK millKT Wat Ata OU a 10 idem tH ê N IMM IM IM J07 MH IM MS 14 144 lU Ata MlnAand UO llll Java Oilna Japan I4 n Idea IS7 1M Kon Nad St HU ld id ioi Kon Paketv MS ld I4t ja Ned ScbaepT On td iaii tKH Ratterd Uaji Idem 14i Skxmiv Mtt Ned ld 143 tnt Mtrc Mar Cy Salketaadtnaiala4Pitk Handeli Anat A 44S 40O Javaacht Culjnl td Mt Ned Ind S Ub ld IB Ver Vtrst C M 150 500 A las usM TakakMBdtiacaüMtlL Oeli Battv MU A li 190 OcIirMil t tOM C V Idem at iai Sanambah Md Idtia Mfiwi Co C T A C T M A l4 4 44 aaiani and OMt C K M MN MH HM 4 t utm j i Sbmmp OUo C t V $ 9 h OUnola Cent C tlu i SH N VorkCentr CTid 14H tx PenaaylT m U 2BM C V A 4 K 8outti Pac Cy ▼ f Iden MH Ld Railway O dtw Idtm 14 Canad Pac C t ld 4N BaJiktrtBdataeaalBita Amalerdam R Cult Aand we 208 Bandar Rub mil ld 224 H DaU Bat K M id 229 Kenden Lankoa Sub Idtm Mi 4 S MI M7 Ma an landea VaiaaB M Vwt Javo Bubber Md Mam S Doatk t MtC T ld Serbadjadl Sum B Idem 11M lUu Sunt üabtar IMW MIt Idem 111 Sum RaM CMt M Var Ind Cuit Ond Idtn 1I8M totasc Rubber Ctrt l Idem t lil u ITOStb ld ld td ld ld ld ld ld ld ld ld ld ld td ld ld p n t Tl z 7 m 86 70H U ta m M m OUtI w 2 MC 113 IM p 1041 c o r 1 p lOU e O r a p isaeira p tt e 0 r 1 p 1045 c r 1 p 1040 c o r i p 1947 c O r 1 p loa c O r I Konvcrslena kaut obL 4 Dtto Neut Aiuf ObL a Ctrbenlnd I a I C e O KaU amd e 0 10 t DitB e 20 100 01 WlnterthaU obi rarbtmnd IQ C A Ver KorUnd C V A DoHachlBerU Rn 10 O 01 1 H Vi i f V O 7 1 Olto 30 l i Vi O i O antenbaak tt t M 72H UK f1 Ver O Stedenl O t Bayr Hyp ta W B Ml WlD Unolaumw O tGeMeDk Bergw ObL t BaGutekotfnungsh41tla Obl TiiarpeB Bticball OM Phoetlx AU Gaa ObL f8k Clbe Umaa OM Y RtOirehemlt AC ObL I Scmcna en Haiaka Obl Vti T SMhlwerkc OH f iHta aerlt A W ObL Vlalar Cew OH M Vfidet O u K ObL f lOteia u 20 Obl fORa KOM O MkaOb far tnlndutlrle atnd Slp n ia n s en Halake aand Ver Claniatoff Fabi aand IMdrahall Akt Oat laad FfICIEELE VALVTAKOKBMM a MEBCBLAJOSCMS MdMB 1 Apiü ItelnM B schriftelijk ea el Mav York f 1 0 a l lM ri4 BmlIJn ƒ 7536 Bnkeel 3011 Ml17 HeMfrttt faavffat Slodkholm tl 44ao Zaïfcb ƒ 43 03 43 71 H a l papier BtrfttK y aa M Ne rk ƒ 1 JP r y I V Mrtck taao M