Goudsche Courant, woensdag 2 april 1941

EERSTE BLAD WOENSDAG 2 APRIL 19 1 mUZEN VOOR CEKXPQBTEBRDK VARKENS Het dagelüks h bestuur der SÜchting Nederlandsche Veehouder centrale ttrengt ter kennis dat het HEEFT BESLOTEN de in rtfkefin v n het Mestcontract Varicens Ikatste aUnea bedoelde dienovereenkomstige prüe per kg levend gewichf te bepalen op ƒ 0 70 terwül het totale levend gewicht vetmindent wordt met een aftrek voor tarra van tenminste 2kg met dien verstande dat indien bü ontvangst blükt dat eenhoogere tarreenng noodig is deze tarra voor ieder geval afzonderlijk door of vanwege de Nederlandsche Veehonderijcentrale zal worden toegepast Dit besluit treedt In werking met ingang van It Maart IMl 3812 28 VKBVOERVERBOB VAN OSAANSTROO De Voedselconunissaris voor Zuid Holland maakt bekend dat van het vervoerverbod van geperst stroo zooals dit sinds 19 Maart geldende is ontheffing kan worden verleend door het afgeven van vervoerbewüzen Het vervoer van ongeperst stroo alsmede van erwten en boonenstroo is vrü Vool het tigeneit van vervoerbewüzen is in Zuid Holland de volgende regeling getroffen De vervoerbewüzen worden bij den Plaatselüken Bureauhouder van den Provincialen Voedselcommissaris waaronder men ressort teert aangevraagd door den verkooper van het stroo Is de verkooper een handelaar die uit voorraad aflevert aan veehouders dan kan hem onder bepaalde Qmstandig e left een bloc vervoerbewüzen worden verstrekt Hy mag deze vervoerbewüzen alleen gebruiken voor afleveringen uit eigen voorraad i Voor aankoopen van stroo ter aanvulling van zün voorraad mogen deze vervoerbewüzen niet gebezigd worden Is de verkooper een groothandelaar dan zal oo hem veelal een bloc vervoe ewüzen verstrekt kunnen worden zoodat ook deze met voor ellNafzonderlijk geval een apart vervoerbewüs behoeft aan te vragen Betreft het evenwel verkoopen door tejer of handelaren die wegens bepaalde redenen niet voor het vérstrekken van een bloo vervoerbewüzen in aanmerking komen dan dient voor elk vervoer van geperst stroo bü den Plaatselüken Bureauhouder een vervoerbewüs te worden aangevraagd Men gelieve van bovenstaande goede nota te nemen Onder alle omstandigheden zorgt de verkooper voor het vervoerbewüs 3613 58 Officieele publicatie van het Departement van Landbouw en Visscherij AFLEVERING VAN EIEREN DOOR PLUIMVEEHOUDERS Het Rüksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd brengt het volgende ter kennis van belanghebbenden Beeds eerder is bekend gemaakt dat krachtens de getroffen regeling de pluimveehouders verplicht zün alle voor verkoop bestemde eieren af te leveren aan door de Nederlandsche Centrale voor eieren en pluimvee te Beekbergen erkende verzamelaars Verder is gepubliceerd dat onder de huidige omstandigheden in het algemeen alleen dan voeder beschikbaar kan worden gesteld wanneer de pluimveehouder minstens een bep ld aantal eierei per kip of per eend waarvoor krachtvoeder is i erstrekt aan deze verzamelaars heeft afgeleverd en dat het verbodeh is eieren te verkoopen of zonder bon te koopen Te beginnen met de periode welke aanvangt op 28 April a s ktmnen alleen die pluimveehouders voor een voedertoewijzing in aanmerking komen die aan de volgende voorwaarden hebben voldaan In het tüdvak van 3 Februari tot 31 Maart 1941 moeten zü minstens 20 eieren per kip of 40 eieren per eend waarvoor voeder is yerstrekt aan de bedoelde eierenverzamelaars hebben afgeleverd De hiervoor van de verzarhelaars ontvangen of nog te ontvangen ontvangstbewüzen moeten gclyktüdig net de eerstvolgende registratiekaaren vóór 16 April a s bij den plaatspUjken bureauhouder worden ingeleverd Alle op 31 Maart 1941 nog niet vervallenNbohnen van de serie 75 t ra 100 van de algepneene distributiekaa t voor alle gezinsleden bü den plaatselüken distributiedienst hebben ingeleverd De hiervoor door den dislributiedienst afgegeven ontvangstbewüzen moeten uiterlük vóór 16 April a s bü den plaatselüitenbureauhouder zün ingediend o indien tot dusverre voeder werd betrokken op een winkellUst Via den betreffenden winkelier bü de sectie büzondere diergroepen van het Rijksbureau V V O te Apeldoorn Voorts is bepaald dat in de periode van 31 Maart tot 28 Mei 194 8 weken minstens 32 eieren per kip of 40 eieren per eend waarvoor voeder wordt verstrekt aan de erkende verzamelaars moeten worden afgeleverd met dien verstande dat het in deze periode minimum aantal te leveren eieren wordt verminderd met een aantal overeenkomende met de in deze periode geldig verklaarde eierbons van de serie 76 t m 100 van de algemeene distributiekaart van He gezinsleden 3609 96 t DISTRIBUTIE VAN EIEREN De Secretaris tSeneraal van het D artement van Landbouw en Visscherü brengt het volgende ter kennis van grossiers en detailUsten welke handel dryven in eieren Gedurende het tüdvak van Donderdag 3 April tot en met Don derdag 10 April as kunnen detaillisten en grossiers onafhankelük van het codenummer dat wil dus zeggen met terzüdestelling an de verplichte inleveringsdagen dageHjksde opplakvellen met distributiebonnen voor eieren bü den plaatselüken distributiedienst inwisselen ter verkrüging van een toewyzmg voor eieren Deze faciliteit welke uitsluitend gedurende genoemd tüdvak geldt houdt verband met het feit dat gedurende dj week voorafgaand aan de Paaschdagen twee bonnen ter verkrüging van eieren zullen worden aangewezen Den betrokken winkeliers wordt dan Oi k aangeraden van bedoelde faciliteit gebruik te tfiaken opdat zü In de week voor Paschen aan de vergroote aanvraag van hun klanten kunnen voldoen Vanzelfsprekend is het daarvoor niet noodzakelük dat zü van 3 tot en met 10 April lederen dag de door hot ontvangen bonnen gaan Inleveren Ter vermüding van misverstand wordt opgemerkt dat het niet de bedoehng is dat ook op Zaterdag 5 April a s gelegenheid tot inwisselen wordt geboden 3624 44 voorwaarden is afgeweken ArtUcel 3 Alle aankoopen zullen geschieden tegen prUzen vast te stellen door het Dagelijksch Bestuur der Cfcitrale Prijzen zullen tijdig warden bekend gemaakt in de Landbouw en Handelsvakbladen Artikel 4 Levering zal slechts mogen geschieden door tussohenkomift van een handelaar Als handelaar wordt beschouwd de bij de Centrale georganiseerde die op voordracht van een door de Centrale te benoemen Commissie daartoe door de Centrale is aangewezen en die zich tegenover de Centrale verbonden heeff de by deze vastgestelde leveringsvomrwaarden na te komen Bij wyze van overgangsbepaling zullen als handelaar kunnen funigeeren alle thans georganiseerde varkenshandelaren voorzoover zij de hierboven bedoelde verklaring hebben onderteekend De handelaar geniet een provisie van IH welke voo rekening is van contractant Hü heeft de verplichting van de diensten van de gebruikelijke tusschenpcrsonan gebruik te maken Artikel 5 De handelaar die door den contractant is aangewezen om namens hem een varken te leveren is mede aansprakelijk voor de juiste nakommg van deze leveringsvoorwaarden Artikel 6 Levering zal geschieden bö afroep door de Centrale op een door haar vast te stellen plaats en tijd nadat de gecontracteerde varkens door den aangewezen handelaar aan den door den P V C aangewezen ambtenaar schriftelijk ter levering zijn opgegeven met gebruikmaking van daartoe door de Centrale beschikbaar te stellen kaarten Indien varkens als nood of spoedgeval wortlen geleverd zonder dat de hierboveit Jfcedoelde voorafgaande schriftelijke opgaven ter levering hebben plaJtsgevonden wordt behoudens het bepaalde in art 10 lid 2 en 3 de daarvoor uit te betalen prijs met 2 cent per kg verlaagd De varkens dienen nuchter te worden geleverde Artikel 7 De varkens wordèi bU levering levend gewogen door of ten overstaan van een door of vanwege de Centrale aangewezen ambte naar dan wel van door de Centrale aan te wijzen erkende ofbeëedigde wegers Bij wijze van overgengemaatregel zullen voorloopig als wegers worden aangewezen degenen die een aanvrage tot erkenning als georganiseerd beëedigd weger hebben ingediend of aan de hand van overgelegde bewijssttiKken binnen aantoonen dat ztj door eene Rijks Provincie of Gemeente Instelling als beëedigd weger zijn aangesteld mits zij reedW thans als zoodanig zijn ingeschakeld De kosten van weging maxktgeld e eventueel stalgeld komen voor rekening van cont ctant Arükel 8 De geleverde varkens worden ter keuze van de Centrale uit betaald hetzü naar leVend gewicht hetzij naar geslacht gewicjitJ Bij uitbetaling naar levend gewicht wordt op het vastgestelde gewicht een korting van I kg toegepast Indien echter bü de levering mocht bl ken dat in itrijd met het bepaalde in art 6 het varkenniet nuchter mocht worden geleverd zal door den ambtenaar bij de levering aanwezig de tarra nader kunnen worden vastgesteld Deze hoogere kortina moet op het weegbriefje worden vermeld I Artikel 9 Indien de uitbetaliM plaats vindt naar geslacht gewicht zal de vaststelling van het geslacht gewicht plaatsvinden uiterlijk op den dag volgende op dieh waarop de varkens zljn afgenomen Indien slachting op een lateren datmm plaats vindt zal de prijsmet 2 cent per kg worden verhoogd Onder geslacht gewicht wordt verstaan het koud gewicht Indien de varkens warm worden gewogen wordt het koud gewicht berekend dior het w rm gewicht met 2 te verminderen I Artikel 10 De te leveren varkens moeten zijn gezond en zonder eenige gebreken Worden varkens geleverd die naar het oordeel der Centrale niet in goede conditie verkeeren dan worden deze uitsluitend afgenomen voor risico van contractant Wanneer varkens bedoeld in het vorige Ud vóór de slachting mochten doodgaan of vóór of ni de slachting geheel of gedeeltelijk worden afgekeurd zoo komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van contractant De Centrale is gerechtigd de schade in mindering te brengen van hetgeen alsnog op eenigerlei wijze aan contractant verschuldinl nwcbt zijn Artikel H Indien door contractant ten genoege van de Centrale is aance toond dat wijziging van den leveringstermijn noodzakelijk mocht zDn kan aan contractant hetzQ uitstel van levering hetzij vervroegde levering worden toegestaan £ ene overeenkomst zal op verzoek van contractant die een zijner oontractvaikena aan een vergttnningbouder voor fokmateriaal verkoopt door de Centrale wordLen geannuleerd indien door dezen vergimninghouder hetzij een nieuw contract voor zijn oude zeug met de Centrale wordt aangegaan hetzij aan hem Indien hij nog recbt kan doen gdden op een vergunnig voor fokmateriaal bedoeld in bestuursbeAilt No 29 op senvrage een dergelijke vergunning wordt verleend Hetzelfde tal ook gelden indien een contractant hetzij een oude fokzeug door een jonge fokzeug uit eigen aanfok vwvangt hetzy hij voor een onge fokzeug indien hü nog recht kan dooi güéxa op een vergunning voor fokmateriaal deze vtr Sunning op aanvrage vericrügt Artikel 13 Contractant is venUchi om tegen aflereriM van een resu het met de Centrale gesloten contract bi de levering in te dienen i j den door de Centrale aangewezen ambtenaar Artiekel 13 De betaüoc zal pteetsvinden door ot nwneni de Centrale Unaw 14 vewctien dagen ne levering Aztikel 14 ContraotaM zal door het enkel verloofd van de in het eontrwt gestie lereringsToorwaarden geacht wórden in v zuim te zijil zonder dat daartoe eenige in gelneke stdUnc noodig zal zijn Ga niet in de rij staan De Distributie ophaaldienst Jan Luykenstr 32 haalt voor u de uit te reiken Melk en Cacaokaarteti voor 15 cents per gezin omzetbelasting Inbegrepen G 1029 16 HUWELMK Dames en Heeren die een gelukkig harmonisch hnweltlk wenscaen ti sluiten en hiermede in bon omgeving niet koimen slagen scbrüven vol rartrouwao aaar het HILVERSUM T l foon 7091 BemiddeHngskantoor Vaortwvg 147 tm Hilversum Ons kantoor heeft zeer vele goede en besdiaafde relatlet in alle kringen Heeren wader poritie of Inkomen rerlewien wQ wuea bemiddelini niet U kunt Terzekard ilJn Tan de strOute gehetmiiouding want dit Is voor ms een earezaak Sduilft tl ons uw wutschen en wü atdlaa ona gdted mat alle kraehiea voor tl bewUkbaar Alle inlichtingen ktmt U koetelooa la blanco Muvaii ontyangaB Poitzefd ▼ Toot ntwoord Insluit 94 flO UlYeitentiëii Met diep lecriwcxcn i en w kennis vtn het ovttm ea te xdnea huize te Oravenhage van onzen hooggeachten medeflnnant in de Kunttaardewerkfabriek Regina OEOROE8 ANTOINE ALEXIS BARRAS In den ouderdom van 82 jaren Ir O F VAN DER WANT D VAN DER WANT Oouda 31 Maart 1941 De begrafeoti heeft plaats Donderdag 3 April a s op het R K Kerkhof St Barbara aan de Binckhorstlaan te i Oravenhage om circa 12 uur O 1018 24 Advertentiëns ANDERE BLADEN worden ronder eenige prijsvarhooglng door onzeADVERTENTIE AFDEEIING geplaatst Bij opgaven voor meerder bladen Is één tekst voldoende INZENDING verzocht AAN ONS BUREAU GOUDA ▼ AAARKT 31 nel loover ii denk ee den een dal reeds Uw voorouders eiden Merkes ringen brengen geluk Leal een Merkee ring dus ook Uw verlovingsring lijn Alléén nMssleve ringen greveeren grclis greveur steeds eenweiig Merkes v h KliMlraal Nteuw Binmnwtfl 74 2208 52 LOSSE NUMMERS van de GOUDSCHE COURANT é 5 oenl tgn dagelijks verkrijgbaar bQ O BAKKER SpooiBtnat 1 E BRUYNIKS Kon Wllhelminaweg215 N V P J ENDENBURCi Veerstal 18 J DE GROOT Wacbtelstraat 43 A HAMOEN Burg MatteoMlngel 98 De Kloek N RIJS KamemeUoioot j SCHOUTEN VondeWreat boek Roemer Vlsscherstraat SPOORBOEKHANDEL Station BOSKOOP Fa a C v d WILLIK ZQde no 14 ea bd de agealea iadeonligpmle gemeentoi BESTUORSBBfiLUn Ne tS Het dagelijksch bestuur der Stichting Nederlandsche Veehouderijcentrale in aanmerking nemende het bepaalde in artikel 4 lid 2 en 4 van het Varkensbesluit 1940 HEEFT BESLOTEN de richtlijnen en aanwyzingen voor het voorhanden en in voorraad hebben van varkens van meer dan 60 kg te bepalen als volgt Artikel 1 Onder vergunningen voor fokmateriaal worden verstaan Vergunningen voor het voorhanden en in voorraad hebben van stamboekbeeren fokzeugen oude zeugen of zeugen bedoeld in artikel 4 Ud 3 van het Varkensbesluit 1940 voorzoover zü uitsluitend voor fokdoeleinden worden gebruikt sterzeugen en daarmede door de Commissie van Toezicht op de Selectiemesterijen gelijkgestelde uitheemsche zeugen Onder vergunningen voor huisslachting worden verstaan Vergunningen voor het voorhanden en in voorraad hebben van varkens bestemd om met inachtneming van de bepalingen vanhet Huisslachting besluit 1940 varkens i n huiss lachting te worden geslacht Artikel 2 Vergunningen voor fokmateriaal zullen slechts worden uitgereikt aan houders van varkens die voldoen aan de bepalingen van artikel 3 van het Varkensbesluit 1940 en zulks voor varkens boven 60 kg voorzoover zij deze voorhanden of in voorraad hebben en deze varkens voldoen aan de hieronder vastgestelde yereischten Een uitreiking van een vergunning voor fokmateriaal kangeschieden ï a aan een houder van een stamboekbeer indien door dezen eenverklaring wordt pvergelegd van een inspecteur van het stamboek waarin de beer is opgenomen dat aanhouding van den beer gewenscht is b aan een houder van sterzeuge fokzeugen oude zeugen enzeugen bedoeld in artikel 4 lid 3 van het VarJiensbesluit l940 tot het aantal dat de varkenshouder in zijn bezit heeft doch tenhoogste tot het aantal waarop de betrokken varkenshouder opgrond van zyn toewijzingen recht heeft of indien deze rtóg nietmochten ziJn uitgereikt tot ten hoogste het aantal waarop hij naar het oordeel van de Landbouw Crisis Organisatie recht zou kunnen doen gelden c aan een houder van jonge zeugen die bestemd zijn om als fokzeug te worden verkocht tot een aantal door de Landbouw CrisisOrganisatie voor ieder geval afzonderlijk te bepalen dochten hoogste tot het aantal dat deze houder naar het oordeel derL C O gebruikelijk was voor verkoop als fokzeug aan te houden mits déze houder zich schriftelijk verbindt deze jonge fokzeugen slechts te verkoopen met inachtneming van voorschriften naderdoor of vanwege de Directie der Centrale vast te stellen Prsviociale publicatie van het Departement van Undbouw ea Visscherij De Provinciale Voedselcomraisiarissen Toor Noord en ZiüdHplland maken den in hun werkgebied wonenden belanghebbenden bekend met de navolgmde oestuursbesluiten van de Nederlandsche VediouderijCentrale BESTmmSBESLCn Ne M Het dageUjksch bestuJMMer Stichting Nederlandsche Veehou HWT PESLOTEH a nie voorwaarden waarop leveringscontracten bedoeld in artikel 1 lid 18 van het Varkensbesluit 1940 met de N V C kunnen worden aangegaan vast te stellen als in de hierbij gevoegde bijlage is vermeld b de iaödbouw Crisis Organisaties elk voor de provincie wüarvoor zij is ingesteld te machtigen de onder a bedoelde leveringscontracten namens de Centrale aan te gaan en met inachtneming van ito voörïehnften door de Dijectie der Centrale te geven al die werkzaamheden te verrichten welke aan de leveringvan contractvarkens zijn verbonden Dit besluit treedt in werking op 1 April 1941 en kan worden aangehaald als bestuursbesluit No 24 N V C condities voor levering van contractvarkens 1941 Voor het dagelijksch bestuur w g P J yAN HAARïai voorzitter Behoorend bij het bestuursbesluit No 24 N v c coNDrnE s voor levsbing tan CONTRACTVARKENS 1941 Arükel 1 In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder a de Centrale de Stichting Nederlandsche Veehouderij centrale gevestigd te s Gravenhage b de contractant de bij de Centrale aangesloten georganiseerde die met de Centrale een koopovereenkomst aangaat waarop deze voorwaarden van toepassing zijn c de handelaar de door de Centrale bü de levering van varkens ingeschakelde varkenshandelaar d P V C de Provinciale Voedselcommissaris binnen wiens werkgebied de desbetreffende levering plaats he eft Artikel 2 Tenzij hiervan schriftelijk nadrukkelijk is afgeweken geschieden de aankoopen van varkens aan de Centrale in een lateren termijn te leveren alleen op schriftelijke overeenkomst door de Centrale of vanwege de Centrale door de Landbouw Crisis Organisatie te sluiten Door de enkele vermelding dat de koop en levering plaats heeft op algemeene voorwaarden voor het leveren van varkens Artikel 3 1 zullen deze geacht worden in de koopovereenkfemst in haar geheel r te zün opgenomen tenzij op eenig punt nadrukkelijk van deze f Een vergunning voor fokmateriaal zal moeten bevatten naam anders en organisatienummer van den varkenshouder voorts de vermelding van soort oormerknummer tatoueerinerk en het stamboeknummer voorzoover het varken in een stamboek is ingeschreven De vergunning blijft van kracht zoolang het vark waarvoor de vergunning is uitgereikt kennelijk voor fokdoeleinden wordt gebruikt Hieronder wordt niet alleen verstaan het tijdperk gedurende hetwelk de biggen bü het varken zijn doch ook het tijdperk dat het varken als oude zeug naar het oordeel van de Landbouw CrisisOrganisatie tijdelijk ongedekt wordt gelaten In het laatste geval zal de varkenshouder door de Landbouw Crisis Organisatie verplicht worden de zeug bmnen een door haar te bepalen termijn te doen dekken en ten bewijze daarvan een dekbewij onverwijld aan de Landbouw Crisis Organisatie over te leggen Indien naar het oordeel van de Landbouw Crisis Organisatie het varken niet meer kennelijk voor fokdoeleinden wordt gebruikt zal de vergunning voor het varken moéten worden ingetrokken Artikel 4 De machtigingen bedoeld in artikel 3 lid 2 van het Huisslachtingsbesluit 1940 varkens zullen niet worden verleend vóór 1 November 1941 behoudens aan instellingen die liefdadige of andere onbaatzuchtige doeleinden nastreven Arüke 5 De vergunningen luiden op naam en zijn niet voor overdracht vatbaar Artikel 6 De Directie der Centrale is bevoegd in door haar te bepalen gevallen ten aanzi i van het verleenen van vergunningen af te wijken van de te d er ke geldende voorschriften Dit besluit tr Bt ui werking op 1 April 1941 en kan worden aangehaald als Bf uursbesluit no 2S Vergunning stelsel varkens Voor het dagelijksch bestuur w g P J VAN HAABEN Voorzitter H BESTIJDRSBESI VIT No 26 Hét dagelijksch bestuur der Stiehting Nederlandsche Veehouderijcentrale HEEFT BESLOTEN tot nadere kennisgeving op de N V C condities voor contractvarkens 1041 slechts varkens aan te koopen van tenminste 95 kg levend gewicht of tenminste 70 kg geslacht en de prijzen vour deze varkens vast te stellen als volgt voor varkens met een levend gewicht van tenminste 95 kg of een gejdacht gewicht van tenminste 70 kg met uitzonderingvan beereiï borgen en oude zeugen een prijs van 70 cent per kg over het netto gewicht indien z naar levend gewicht worden uitl ttaald en een prijs van 90 89 en M cent per kg netto geslachtgewicht resp voor de klasse A B of C indien deze varkens naar geslacht gewicht worden uitbetaald voor varkens waarvan bij levering mocht blijken dat zü de onder I b aalde minimum gewichten niet hebben l ereikt een nader door of vanwege de Directie der Centrale te bepalen prijsop basis van de onder I genoemde prijzen voor oudr zeugen welke naar het oordeel van de Centrale als vetgemeste zeugen kunnen worden aangemerkt en welke alleen naar geslacht gedicht zullen worden uitbetaald 88 86 en 84 centper kg netto geslacht gewicht resp voor klasse A B of C voor beeren borgen en andere zeugen niet vallende onderde onder III bedoelde een door of vanwege de Directie derCentrale nader te bepalen prüs op basis van de onder III genoemde prüzen jt Dit besluit treedt in werking op 1 April 1941 en kan worden aangehaald als Bestuursbesluit No 26 j Voor het dagelijksch bestuurd w g P J VAN HAAREN Voorzitter 3610 582 LEVERING VAN VARKENS AAN DE NEDERLANDSCHE VEEBOUDERUCENTRALE De Voedselcommissaris voor Zuid Holland deelt den in zijn werkgebied wonenden varkenshouders het volgende mede Alle hoiriers van een varken boven 60 kg dienen vóór 1 April a s bu den Bureauhouder van hun district een aanvrage om een leveringscontract in te dienen Voor de varkens die na genoemden datum het gewicht van 60 kg bereiken dient alsdan dus zoodra de varkens 60 kg zün een leveringscontract te worden aangevraagd Voorloopig worden geen vergunningen tot het in voorraad houden van een varken boven 60 kg voor latere huisslachting afgegeven Voor de varkens welke thans reeds voor dit doel aanwezig mochten zün dient dus ook een leveringscontract te worden aangevraagd Zoodra ten aanzien van de na 1 November a s te verrichten huisslachtingen nadere besluitm zün genomen zullen deze worden gepubliceerd en zal de mogelükheid worden geopend in de gevallen waarin dit redelük is voor een varken waarvoor reeds een leveringscontract was afgesloten alsnog een vergunning tot het aanhouden hiervan voor huisslachting af te geven en het contract te laten vervallen Voorts wordt medegedeeld dat voor fokmateriaal geen leveringscontract behoeft te worden aangevraagd Evenmin behoeft dit te gebeuren voor de varkens welke thans reeds voor levering aan den zaakvoerder der Nederlandsche Veehouderücentrale zün aangeboden of voor 1 April ter directe levering worden angebodm Voortaan zullen de varkena slechte door de door de Centrale ericrade Tarkenshandelaren aas de Centrale mogen worden aaagebodcn Dit houdt du in dat ook de varken welke op grond van de afgesloten oude mestcontraotan zün te feveren via een handelaar moeten wordMi geleverd en in afwüUng van het bepaalde in het contract dus Met meer aan d zaakvoerders moeten worden opeegeves maar aan den erkenden handelaar of P B H De voor n 12 April s Jngevolge ende mcataeBtnMtcB te leveren varkens aan den handelaar te betalen piovWe tal door de Centrale worden vergoed 3611 flO