Goudsche Courant, donderdag 3 april 1941

GOUDSCHE cot BANT Donderdag 3 April 1941 Oe JMrg t No 2 95 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Poatiiro MOO 9ur Mwkt TU 1741 OlnetMir f TIETBR De crisis in Joego Slauiê I Berlijn zonstaieert toeneming van de anti Duitsche houding Db Politika betoogt dat volledige ust en orde in het tand heerschen OkMUint von Heervn te Berlijn aangekomen Matsjeks voorwaarden te Belgrado overhandigd Het beslag op de Duitsche en Italiaansch e schepen Argentinië zou niet van plan zijn het voorbeeld van de Ver Staten te volgen Hull werkt aan het antwoord op de protesten Amerikaansche bandietenstreek De houdinf van Bermnsch offiéetAf en rfficieuse kringen tegenover den toeftand in Joego Slavië heeft gten wUziging ondergaan al du h l A N P In de Wllhelmstrasse ecioeenie men gisteren de DuitictM houding tegenover Belgrado Ui een toeatand van waarneming Van Berl4 n uit too weid verklaard kan men over de politieke positie ▼ a Joego Slavië In geen geval een eoTdeel vellen Alleen valt het toeaeomi van de antl Duitsche houding e eggnstatteren Op een vraag wat da wenacben van Dultachland zijn wen van Duitairiie zijde geantwoordt dat Duitachland niets anders wensc t dan dat Ouitscbe dorpen niet verbrand Dultsche menechen niet afceeranseld worden den Engel scben geen gehoor geschonken wordt en overigens in Joego Slavië niet gedaan wordt wat dien vijanden dienstig is In politieke kringen hi d men ilch ook mèt het behcht bezig dat de Joego Slavische regeering heden o morgen een verklaring over den toestand zal afleggen in deze kringen hoorde men de opvatting verkondigen dat Belgrado een dergeMik verklarigg icedi sinds vtjf dS gen wil afleggen In de WilhelmstrasM w d in dit veifoand d vraag geeti rf d Bieawe regeering te Belgrado geen verklaringen heeft afgelegd tegniovtr den Dultsche ge zantt Hierop werd van Duitsche i de gezegd dat d n Duitschen genn veel te verstaan gegeven werd wat echter niet bewaarheid is De gebeurteniBsen in Kroatië zUn dingen die de Kroaten uitsluitend onder Ikau moeten uH maken luidde het antwoord dat 9 desbetreffende vrageilvanbuitenlandsche zijde gegeven werd Wanneer deze vraagstukken k d Duitsche pers vermeld woidaa zoo verklaarde men verder dan gebeurt dit omdat iedere vorm van volksche stabilisatie in Zuidooit EuTopa in Doitichland met een gevoel van sympathie wordt opgenomen In hoev n e er in Kroatië bielemmerlngen He uit de partyen voortspruiten zijn en In hoevane daar een vergelijk tusschen de natimiaUstische partij en de boerenpartij mogelijk Is zijn dingen die Duitschland niet te behandelen heeft Evenzoo is het de taak van de Kroatisdie leiding te epalen welke betrekkingen zü met Bdgrado wenscfat te Hiderhouden Von Heeren in de rykahoofdgtad Van wellngeUchte zJüd wordt gemeld In Officieuse kringen der rijkshoofd d werd bevestigd dat de Duitsche nt te Belgrado Von Heeren reeds Berlijn is aangekomen Hoe lang hij r zal blijven kan nog niet gezegd woWen In poliüeke kringen hoorde fflw dat aan de Joego SUvische re ü g geen mededeeUngep gedaan welker beantwooitUng men In rt n wacht N r io Berlijnsche poUtieke kringen ttidt is de Jo p Stavische gezant ödi zootls bekend voor het uit w van rapport naar Belgrado be wea had weer in ds i jkshooMstad H ot Edtm toch f Belgrado P MHt uit BetlQn dat Duitsdie w rt kringM verklaren dat ttks de tegMipraak vm Bdfj er op boudl dat Eden Dü W heeft gebiwM JoegoSlcansche regeering bijeen De Joego Slavische regeering is gisteravond om zeven utir in vergaderingbijeengekomen Aan het eind daarvanverwachtte meft en conununigué doch nog niet de verbeide regeeringsverldaring over de te voeren binnen en buitenlandsche poUtiek Stefani meldt uit Belgrado Gisteravond is de ministerraad van 19 tot 21 uur bjjeen geweest Dé gedelegeerde der Kioaten Kosoetitsj was gisterochtend van Zagreb aangekomen met de laatste voorwaarden die gesteld zijn door Matsjek voor zijn toetreding tot de regeering Ko$oetitsj had een ontmoeting met generwl Simowitsj en andere ministers Na de besprekingen met Kosoetits werd een ministerraad belegd teneinde het verschil van opvatting tusschen het regime van Belgrado en de vertegenwoordigers van Kroatië uit den weg te ruimen De binnenlandsche kwestie was het voorwerp van een zeer aandachtige bestudeering door den ministerraad die zich ook uitgebreid bezig hield met da buitenlandsche kwestie Met spanning wacht men op een officteele verklaring De op bace meening die bezorgd is geworden door het voortdurend oproe De Am lkaansdie minister van Buitenland8 he Zaken Huil heeft in de persconferentie verklaard dat jün departement werkt aan het antfvoord op de Italiaansche en Duitsche protesten tegen de beslaglegging op schepen Hij gaf verstaan da de antwoorden weldra overhandigd zullen worden waarna zij waarschijnlijk met den tekst der protesten gepubliceerd zullen worden Na een conferentie met Roosevelt verkldarde de woordvoerder van het Huls Van Afgevaardigden Raybiun dat de president hem te verstaan had gegeven dat over het gebruik van de in beslag genomen schepen der spilmogendheden nog geenerlei b lissing was genomon Naar United Press meldt hebben andere Amerikaansche regeerings instanties verklaard dat het toenemende gebrek aan scbe sruimte en andere gebeurtenissen tijdens de afgeloopen maanden haar ervan overtuigd hebben dat stappen van dezen aard onvermijdelijk zün Da mhtister van Justitie Jadcson heeft naar Aasociated Press uit Washingttm meldt aan het openbare ministerie q gedragen terstond processen te beginnen wegens sabotage aan Duitsue en Italiaansche schepen Het ministerie van Jttstit h ef bekend gemaakt dat de onderzoekingen reeds te Boston en Mobil Alabama gaande zijn Deze processen hebben niets uifartaaade met het mogelijke beslag op sdiMicn van da ansogendheden De wet telt atiatfen vast tot een maximum van twfatig jaren en lO OOO dollar voor sabotaga aan scbqwn onverschillig of bet n Amerikaansche of buitenlHidadM vaartuigen gaat Da immigntleautortteiten bdiben reeds 87S zaelleden vn Doltioiie n ItaUaansi wlMiWi ia iMohtanii g na i Tegen hea zal een d artatiepneei ta in sonoiifa enOlm mb pvocw wa péD van reservisten dat het karakter ucft aangenomen van een algemeeae mobilisatie hoopt op een di nltieve opheldering van de houding der regeering ten opzichte van den binnenlmdscheii en buitenlandschen toestand De nieuwe mannen die t btewind op zich genomen hebben en de leidende plaats bezettten in het openbare levdn van ZuidSlavië behooren tot oude grpqpm die bekend staan om hun maooanleke demorliberale tendienties Soortgeiyke elementen blijven bewijs geven van de houding der regeering tijdens de huidige zeer delicatie ooogenblDdcea Engeland en JoegoSlcanë Naar Reuter meldt is in het Lagerhuis het aan de macht komen van de nieuwe Joego SIavische regeering warm gehuldigd door den onderstaatssecretaris v n Buitenlandsche Zaken Butler NKar Reuter meldt heeft de JoegoSlavische gezant te Londen zich naar t Britsche ministerie van Buitenlandsche Zaken begeven Verklaard wordt dat dit bezoek verband houdt met de gebeurtenissen in Joego Slavië Naar Reuter verder meMt is te Ltmden een dankstond gehouden ter gelegenheid van de troonsbestijging van koning Peter Koning George van Engeland werd daarbij vertegenwoordigd door zijn broer den hertog van Gloucester De houding der KrotUen De Hrvatski Dnevnik houdt zich bezig met de verordening tot bestrijding van alarmeerende geruchten uitgevaardigd door den banus van Kroatië Het zou onjuist zijn aldus het blad als men aannam dat de aanleiding voor deze verordening moet worden gezocht in de reactie van het Kratische volk op de laatste gebeurtenissen Wat Kratië betreft is de verordening slechts een voorzorgsmaatregel Op de waanlige houding van het volk zijn alle pogingen van zekere elementen gestrand die onnationale ideologieën vertegenwoordigen en deze gelegenheid nitt lieten voorbijgaan om moeilijkheden te veroorzaken zooals zij steeds gedaan hebben sedert de instelling van het banaat Kroatië ofschoon zij vroeger de grootste daden van dictatoriaal geweld rustig hebben verdragen dragen Zooals steeds in de laatste eeuwen heeft het Kroatische volk ook aldus de Diplo gens sabotage aanhangig gnuakt worden DEENaCHE GEZANT TE WASHINGÜpN PROTESTEERT De Deenïche gezant te Washington heeft opdracht gekregen bij de Amerikaansche regeering te protesteeren tegen de maatregelen genomen tegen Deensche schepen die in Amerikaansche en PhilippijnsGhe havens opgelegd waren DE HOVDINO VAN ARGENTINIË la kï ingen van het Argentijnsche ministerie van Buitenlandsche Zaken werd Dinsdagavond vernomen dat Argentinië niet het voom men heeft het voorbeeld van de VeiWnigde Staten met betrekking tot het in beslag nemen van buitenlandsche scheen te volgen Dezelfde kringen wijzen er cp dat de regeelring der Ver Staten ter rechtvaardiging van het in beslag nemen een oudewet uit den vorigen oorlog te voorschijn heeft gehaald doch dat een dergelijke wet in Argentinië niet bestaat De meening overheeracht dat de Ver Staten die oude wet te voorschijn gehaald hebben om de bepalingen van de Puiamaconfe rentie te omzeilm welke tot overleg verpliAten Het Argentijnsobe ministerie van Marine heeft medegedeeM dat het bevel heeft gegeven tot versteiktt bescherming der in Argentijnacfae havens liggende Kaliaansche Deensche en Franache koopvaardijschepai Deze maatregel aldus wordt gez d is slechts genomen ter veriiindering van daden van sabotage dia max echtH onwaarschijnlijk adit i Din 0 ovn OB hdlaq UtGGlNa Da Seufraohe Iplomatlseh olitlioht Korretposdeaz MATSJEK fotd archief in deze dagen bewezen dat het In politiek opzicht rijp is Het heeft verder aangetoond dat het geen excessen begaat maar ook de gevolgen an zijn daden niet ontvlucht Een beschouwing van de Politika De te Belgrado verschijnende Politika publiceert een artikel onder den titel J e buitenlandsche propa inda en de politieke rijpheid van oiB volk Daarin wordt o a geschreven i Tijdens den duur van de manifestaties is het tot uitvallen en kreten van weinig beteekenis gekomen De agenten van de buitenlandsche propaganda trachten hiervan partij te trekken veor hun doeleinden Op het moment waarop de geheele bevolking haar huizen verliet en de straat opging mengden zich daaronder elementen die door handige ophitsing en snorkende leuzen poogden de massa s op zijwegen te brergen en voor andere ongewenschte doeleinden te gebruiken Dank zij de politieke rijpheid van ons volk evenwel liet de menigte zich niet door de buitenlandsche pr aganda verleiden Daar om billijkte het volk ook de aangekondigde regeeringsmaatregelen die ten doel hadden alle vreemde propaganda in ons land te onderdrukken Na deze grootsche betoogingen keerde da bevolking tot het normale leven terug In het land heerscht volledige inist en orde Daaruit kan men het best afleiden dat de wijzigingen van 27 Maart in onzen staat als n binnen landsche aangelegenheid worden beschouwd waarvan de fteoordeelmg niet onder de competentie Wan vreem delingen valt De normalk toestand sduijft dat bepaalde litieke krachten in Washington hun geheele eerzucht schijnen te besteden aan de verhooging van de rechtsonzekerheid Reeds sinds maanden was de eisch gesteld de Duitsche en Italiaansche scheepsruimte voos Engelsche oorlogsdoeleinden ter beschikking te stellen Niet alleen is aan Amenkaansche zijde tegen dezen eisch geen enkel bezwaar te berde gebracht doch integendeel gingen ook uit Amerikaansche regeeringskringen steeds meer stemden op die een dergelijken maatregel wel niet op grond van het bestaande recht maar op grond van die leerstelling der zelfverdediging bepleitten Wel is men voorloopig nog voorzichtig en geeft als motief voor de bezetting der schepen op dat men sabotage wil veriiinderen Het beslag tot welk doel dit ook wordt uitgevoet d is niets anders dan een nieuwe aad van geweld van het systeemRoosevelt niet minder echter de schandelijke behandeling der bemanningen die zich noch aan Am ikaansch bezit vergrepen noch Amerikaansche havenwerken wateren of andere wettige rechten benadeeld hebben Al déze willekeur geschiedde onder wemig steekhoudende voorwendsels die blijkbaar slechts den genomen stap moesten verbergen en voorbereiden Dat de Amerikaansche bandietenstreek niet volkomen slaagde is een verdienste van de Duitsche en Italiaansche zeelieden die het hunne gedaan hebben om den rechtsschender het nuttige effect zooveel mogelijk te ontnemen Aan de flagrante Amerikaansche Wild WesJ rechtsschending als zoodanig doen de wettige tegenmaatregelen evenwel niets af DÉ FRANSCHE SCHEPEN IN AMERIKA De Fransche transatlantische scheepvaartlijn heeft het Amerikaansche ministerie van Buitenlandsche Zaken en dat van Financiën verlof gevraagd om achttien in Amerikaansche haVens gelegen Fransche schepen te laten varen tusschen de Vereenigde Staten en IndoChina Hoewel deze schepen thans onder bewaking van Amerikaansche autoriteiten staan zijn zij niet in beslag genomen DE AHERIKAANSCH kEXICAANSCHE OVEUSENKOMST I reddent Roosevelt heeft de overeenkomst met Mexico betreffende het wederkeerig gebruik van vliegvelden aan den S aat doen todcomen tar ratificatie In een boodscbap die UJ de overeenkomst gevoegd is verklaart Roosevelt dat de overeenkomst verband houdt met de buitengewim omstandigheden welka het gevolg zijn van den oorlog in Europa De ovoreeokorast houdt rekening met da naadzikelljkheid van een snel giijpai der bidittnacht bO de mtioËÉaM ran liet Abmrifcaansche vwtdand bedoelt tuaschen da Veraeai e SUtm en Mwico die in Joego Slavië reeds intrad op den dag nk de vqltrekking van de wijziging in het opperste atmtsbestuur is het beste antwoord op alle acties die men getracht heeft in het land te ohdememen maar die in Joe goSlavië tot volslagen nddnkklng veroordeeld waren Verhalen van vluchtelingen Te Graz komen aktus bet DJI B regelmatig treinen binnen met vluchtelingen uit Joego Slavië De Duitschers deelen eenstemmig mede dat hun de Serven bij het vertrek woorden hebben nageroepen als Zeg aan je Führer dat wij oorlog willen dat wij bloed willen zien Nu zullen wij de Zwaben martelen en in kleine stukk snijden Karintië Stiermarken en Triest willen wij hebboi dat behoort ons Wü zullen oprukken tot de Semmering en tot Weenen Verder vertellen de vluchtelingen nog dat de Serven met steenen naar de Duitsche volksgenooten geworpen hebben ja zelfs naar kleine kinderen Woei sdag was het aantal Duitsche Vluchtelingen uit Zuld Slavië tot over de tienduizend gestegat Van alle kanten wordt bevestigd aldus het D N B dat in alle Zuid Slavische plaatsen de militie afdeelingen der Tsjetnik de vroegere komit Ji s uit het oud Servische gebied krachtig Versterkt zijn en van M apens en munitie zijn voorzien Ooggetuigen melden dat in Wersjetz Joden in openbare vergaderingen kimnen optreden en op hitsende redevoeringen tegen Duitschland houden ZOHCttHUUiH Zoat op 7 12 onder 20 1 Maan op 10 53 onder 1 54 Men b verplicht Ie ferdaittcren vab tooMWdertanl tol soosopkomsL Laolaam van voertnlgca moeien nar na tonaondergang onlaloken worden eoi krachtige en dodtreffaade Hnen wertung voor de verdediging van het Westelijk halfrond tot stand te brengen NIEUW DtrnrscH fbotest te WASHINGTON De Duitsche ambassade ta WasUngton heeft medegedeeld dat zü op het departement van Buitenlandsche Zaken een tweede nota heeft ovartiandigd waarin vooral wordt gei testeerd tegen de behandeling ▼ de bemanningen èer in beslag genomen schepen De nota wijsti ar ki da eerste plaats op dat de Duitsche zeeiieden te Boston allen zijn gehuisvest la en groota zaal te zamen met kleurlingen Even onvoldoende is de huisvesting Jer Duitsche zeelieden te Fort Lauderdale in Florida ivaar zU zijn ongesloten in twee cellen der gevangenis De nota eischt de onmiddellijka vrijlating der bemannhigen DE BRITSCHE BEHOEFTE AAN SCHEPEN President Roosevelt heeft gisteren met den voorzitter van het federale scheepvaartbureau Land een onderhoud gehad over da kwestie van het afstaan van schepen aan Engeland Ma afloop deelde Caiui de pers mede dat nog geen besluit ia genomen Hij had met Roosevelt vooral gesproken over de middelen voor schepen en herstel van Britsche schepen op Ami rikaansche werven die in de wet tot hulpverleening aan Engeland zijn toegestaan DE CONVOOIFWESTIE IN DEN AMERKAANSCHEN SENAAT J3e republikeinsche senator To ey die een resolutie heeft ingediend volgnes welke het gebruik van Amerikaansche schepen voor convoddoeleinden uitdrukkelijk bdioort te worden verboden heeft getracht tijdens het laatste Senaatsdebat den leider der democratische fractie Barkley zijn meening uite i te zetten Barkley wilde op dat oogenblik echter niet over het vrai stuk spreken Tobey gaf hem daarro de verzdcering dat de Vereenicde Staten met zekerheid in den oorlog zullen worden betrokken indien men de vloot voor convoyeering zou gebruiken De democrMsche senator Wheder steunde het vooi van Tobe Indien de vloot voor convoyeering wordt gebniUct aUua zdde hij zal het volk het vetnmwen In de regeering verliezen Hy xetcte zich niet te kannen voorstellen dat de prasidffitt ieli dagelijks sm kunnen overwegen na zijn beloften gedurende de verkferingscunpagne Jk kan niet gelooven dat de president zich door de ooriogsdrUvsas in dit land zal laten teimen tot liet zenden van convooteL Berkley antwoordde bem dat bfl zijn weten de prerident geen bevden van dezen aaad had geceven DIRECTEURjGENE RAAL VAN DEN NEDERLANDSCHEN OMROEP Dr ing W A Herweyèr Het A N P meldt Nadat door inwerkingtreden van da verordenhig 49 1941 dd 12 Maart 1 1 de opdracht van ir Dubois tot concentratie van de omroepvereenigingen geëhidigd kon worden beschouwd heeft de secretaris generaal van het departement van Volkavoorlichting en Kunsten ir Dubola verzocht tijdelijk de functie van direc teurgeneraal van het staatsbedrijf van den Nederlandsche Omroep waar te nemen Ir Dubois is hintoe bereid gevonden en zal deze functie tot 1 Mei eX vervullen DR ING W A HERWEYER fPoto archief AU directeur gnierael is thans dr ing W A Herweyer benoemd die zijn taak op 1 Ma a i zal aanvauxlen De secretaria generaal van het depurtement van Volksvoorlichting en Kunsten heeft ir Dulxria dank gezegd voor zijn diensten tijdens de concentratie van de miroepvereenigingen bewezen KOLENBONNEN VERLENGD TOT 30 APRIL Voor dit seizoen worden geen bonnen meer aangewezen De seeretarls ganeraal van liet departement van Bande NQverbeM en Scheepvaart deelt mede dat de geldigheidednar van de bonnen ne U 1 en 17 van de bonkaart distributie vaste brandstoffen haarden en kaehels en de bonnen no 35 tot en met no 41 van 4e boakaart dlstrUmtie vaste brandstoffen centrale verwarming alsmede de met brandstoffen een eenheid viifde periode en de met eakca een eenheid vijfde periode gemerkte bonnen wordt verlengd lat en met Woensdag 30 April 1941 D e geldigheidsduur van de toewijzmgen welke geldig waren verklaard tol 29 April of een vroegeren miti na U Maart gelegen datum wordt eveneens verlengd tot en met Woensdag 30 April a s Aan degenen die leden van da iitsche weermacht huisvesting verleenen zal voor April 1941 op vertoon var een bewijs van inkwartiering door len plaatselijkan distributiedienst per voor dit doel te verwarmen vertrek en bon van 1 senheld brandstoffen woilden beschikbaar gesteld Voor ▼ erwamdngsdoeleinden mllen voor het loopende staokselzoen geen nlenwe bannen of toewttdngen meer worden aangeweaen of nitgereikt Met nadruk wordt er eehtër Ie aaadaeht op gevestifd dat da oude binikaarten zorgvnldlg dlraoi Ie worden bewaard Uitsluitend voor hen die niet op petroleum of gas koken en niet beschikken over een electrisch Icookapparaat zal een dezer dagen de gelegenheid bestaan op grond van een daartoe afgelegde veriuaring bij den plaatselijken distributiedienst een bon voor een eenheid brandstoften voor kookdoeleinden te veriorijgen Nadere mededeelingen dienaangaande zullen spoediff volgen Voorts wordt bekend gemaakt dat f edurende het tijdvak van Dinsdag Amü 1941 tot en met Woensdag tO April 1941 de met de woorden Generatorenaniliiaeiet derde periode gemeikte bonnen elk recht zullen gevn op het koopm I Bit max 7S k anthsacietaootJeB De met de woordm Goieraterturf derde periode gemerkte bonnen zuBeo geduoHide bovengenoemd tijdvak re u geven op het koopen van M stuk bagfprttöf