Goudsche Courant, vrijdag 4 april 1941

NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN GOUDSCHE Vrijdag 4 April 1941 0t JaMg fc No 20596 COÜBAHT PMtgIro MW Bur Markt IL Tri tW OtnetaiiT f TIEm Matsjek oanvaardf vi e presidentschqp der regeering Simowitsj Btriijn oonstateert dat Belgrado niets doet om de stemming tegen te gaan Jo go SlaviSit fttheoretisch l j miliioen man n aor erbanii li k oorlogsmaterioal I De bccpreking weÜM dr Mat k Urochtend in het paleb Tan dea banna dr S oebatitsi ien Tke TOorxUter der Kroalitche boerenpartV Kos oetitsj en den algemeen tecrekrif der tecretaria dr KmieTitif gevoerd keeit heeh geduurd tot hali twee Naar verluidt heeft dr Maiafalc besloten de hem aangeboden iunctie van vice president in de regeering van generaat Simowitsi te aanvaarden Dr IWasiek lou teravond naar Be do vertrekken met den baaus en den partQsccretaris Berlyn over de houding van Joegoslavië Ansaldo over stratJt fout van generaal Wavail Den stilstand in het Engelsche offensief na de veroverinr van Cyten icd noemt Ansaldo in het blad T e 1 egrafo een ernstige strategische fout van den opperbevelhebber der Britschè strydlcrachten in Noord Airi generaal Wavell Alleen door een snellen opmsrsch tot Tripolis aldus Ansaldp had het den Engelschen kunnen gelukken de asmogendheden van het Afrikaansche continent te verdrijven Den stilstand in het Britschè offensief by TPno i ho i T tio t I JÉAgheiia verklaart Ansaldo ten eerste den Engelschen nieuwsdienst U med g n zekere uitputting vsn het AMERIKA WIJST DUITSCH VERZOEK AF Schepen en bemanningen worden niet vrijgegeven Plannen om de vaartuigen in het bezit der Ver Staten te doen overgaan Tan w ling Ucht sUd wordt te BerlJUtt vernomen D JoagD Slavisoht regeering doet niett om de tot een crisis opgevoerde itemming in Joego Slavii tegen te l n welke door uitspattingen en terreur van de straat en door de ntketende instincten van chauvinistische kringen de revolutionaire gevoeleni van het volk opwekt Deze opvatting huldigde men gisteren Ja politieke kringen te Berlijn waarbij man opmerkte dat deze cri slaitcgiming in Belgrado en in andere deelen van Joego Slayië ook in de gevoelens Hpi l ppAl ten aan ké kwesties in 3uit8ch Joego Sla bhter ook gisteren instanties afge opvallende ver Een oflicieel iien van de poll verband met dej vische crisis werd nog door bevoegd wezen Het nteesl schijnsel na den staatsgreep t Belgrado noemde man in politieke krin gen het feit dat de tegenwoordige JoegoSlavisebe rageering het volk volkomen in het duister laat over de problemen waarin de regearingswis seling de militaire Putsjïh en de uitspÉttuigen tegen de Duitschers het gebracht hebben Het Joego Slavische volk zoo zeide men van Duitsche iij4e wordt kunstmatig in onwetendh i gelater over de crisis en haar problemen Als tweede opvallen D 1 1 noemt men in deze kringen de f iDuitsche actie van Joego Sla scAe diplomaten in het buitenland Menl wees erop dat lasthebbers van Ce Joego Slavische regeering overzee PI iii het Zuidoosten zich ondubbel7 nnig nti Duitsch gedragen Het derde punt dat in Berlijnsche politipke kringen opvalt is het steeds meer aan den dag tredende föt dat vreemde inmengingen ledu d werden zoowel wat betreft het geheele vraagstuk van het Zuidoostelijke gebied alsook wat betreft de Joego Slavische belangen zelf Deze inmengingen zoo zeide men in de Wilhelmstrasse worden door Belgrado niet alleen geduld doch zelfs uitgeloks Het innemen van een standpunt ten aanzien van de kwestie in hoeverre een dergelijk dulden van vreemde inmenging en io overeenstemming gebracht moet wot den met de beginselen van het driemogendhedenpact wees men van Duitsche zijde af Op de vraag of de naar Berlijn teruggekeerde Joego Slavische ge t AndritsJ een speciale boodschap zal meebrengen of meegebr acht heeft verklaarde men in de Wilhelmstrasse dat hiervan niets bekend is Mobilisatie vohiooid Ie w Sulzvoor Het idig oor tot groote staat san do deels verRoe Duit J Msw Yorksche Woensdagoch iwbladen blijven de grootste aan san de gebeurtenissen schenen De correspondent van ds N ork Times te Belgrado 5 r meldt dat Joego SlavlB derdag volkomen gemobifiseerd 3 Theoretisch heeft Joego Slavië milHoen man ter beschikking breekt evenwel aan het noodige aMnwa erieel Het beschikbare Wmatericel is in tegenstelling geen den troepen der wgendheden ter beschikking nnelijk De ta Belgrado f diplomaten hebben hun WentMi in orde gebracht ze b d vewondtó n deels is em treinen aiEnJi l 8o aavM Jn het SS Wh Meekomen rS Z J meWen eenstrantreinSfiv 80 SIsvHI het gewone mverkeer volkomen aestaak no slechts mUltaire rijden Practisch wordt de algemeene mobilisatie ten uitvoer gelegd ook al wordt ze niet afgekondigd Van de Serven en Slovenen zijn alle reservisten tot en met de lichting 1893 opgeroepen Van de Duitschers valt als laatste lichting 1902 onder de mobilisatie De Duitschers worden gedeelteiyk bü Zuid Servische regimenten ingedeeld gedeeltelijk nafir verzamelJilaatsen gebracht waar dan arberdscorosen zullen worden gevormd De Roemeensche gez£ nt te Belgrado EpUa die op doorreis naar Boekarest waarheen hij zich begaf om verslap uit te brengen te Timisoara aankwjmv verklaarde tegenover vrienden dat het Servische leger de meeste strijdkrachten by Nisj concentreert Hij had onderweg geconstateerd dat reeds vele bruggen opgeblazen wCTden en in sommige plaatsen branden woedden Hoofd inspecteur van Joego Slavische leg r Wojvoda BojowitsJ isii plaats vanprins Paul tot ho BB ecteur vanhet gehsele Joego M ische leger benoemd In het geheele Roemeensche banaat heeft volgens het D N B de benoeming van den vroegeren staatssecretaris van het Joego Slavische ministerie van Blnnenlandsche Zaken dr Milora Wlasjkalin tot nieuwen banoes van het Joego Slavisch Danaubanaat verontrusting teweeggebracht Wlasjkalin staat bekend alj Servisch chauvinist Bulgarge op alles voorbereid United Press meldt uit Sjpfia Mlnister prMident filoff heeft aan een pe sdiner te Sofia verklaard Wij leven in een tijd van belangrijke men kan bijna zeggen beslissende gebeurtenissen Daarom is het noodzakelijk dSt wU onze nationale eenheid en solidariteit behouden Het is moeilijk te voorspellen wat zal komen maar Bulgarije is op alles voorbereid Wij staan gereed ons J ind met alle middelen en ten koste vaff alle offers te verdedigen Luchtbeschermings oefening te Belgrado Radio Belgrado heeft gisteren bekendgemaakt dat hedennacht een Het Amerikaansche departement van Bnitenlandsche Zaken heeft de Duitsche ambassade gisteravond het antwoord der Amerikaansche regeering op de beide Duitsche protestnota s van 31 Maart en 1 April doen toekmnen De Amerikaanschis nota wijst den Duitschen eisch tot het vrijlaten van schepen en l emanningen af Slechts ten aanden van het Duitsche protest tegen de behandeling en de liaisvestlng der Duitsehe leeUeden wordt verklaard dat een nieuws nota zal volgen loodra het ondenoek voltooid Is Verklaring van Morgenthau Volgens een bericht van Associated Press uit Washington heeft ds minister van Financiën Morgenthau verklaard dat zoowel hy als zün collega van Justitis Jackson thans eai onderzoek instellen nsar ds mogeiykheid vsn stappen om de clertig schepen van de as asrop ia Amsrikaansche havsns beslag gelegd is in hst iMzit vsn de Vsresnigds Staten te brengen Voor ds tschnisdia bUzondeiiiedto van ksBB het schaamrood op de kaken jagen die nog een greintje gewei voor fatsoen en voor de elementairste beginselen der gsstvruheid heeft Aar Eft land dat tegenover Europa in de havm van New York het vröheidsbéeh als zijn embleem heeft opgesteld dat de groote woorien van vrijheid menschelijkheid en gerechtigheid dag fei dag uit door z n politici laat verkMdigen bleef het beschoren op de jbsiidelükste wijze het oeroude recht vsn asyl te schenden Zoo vertoonen de Ver Staten zich thans als het meest onvrije land dat Inor demsgogischen hsat het laatste restie lidderlijkhcid en menschwaardigheid is kwijtgeraakt luchtbeschermingsoefening op vtü groote schaal wordt gehouden Dsanp maakte de omroeper bekend dat Belgrado tot open stad verklaard wss Volgens een bericht verspreid dmt het telegraaf agentschap Avala heeft de Zuid Slavische regeering besloten naast Belgrado ook Agram en Ljoeldjana tot open en niet verdedigds steden te verklaren Matsjek naar Belgrado vertrokken Amerika s staatsschulden De voorzitter van de Kroatische boe renpartij dr Matsjek banus dr Sjoe basjitsj en de algemeen secretaris van de Kroatische boerenpartij dr Kmjevitsj zyn gisteravond naar Belgrado vertrokken VERKLARINGEN VAN REPUBLIKEINSCH LEIDER Het D N B meldt uit New York Devoorzitter der republikeinsche party Martin heeft in een groote radiorede verklaard dat de Vereenigde Staten zich in een groote nationale crisis bevinden De president heeft de beschikking gekregen over ongekend groote volmachtten Voor de verdediging en in naam van de verdediging wordenreusachtige bedragen uitgegeven Weldra zullen het volk geweldige belastingen worden opgelegd Het land et zich geplaatst tegenover de mogeIQkheid van een staatsbankroet en beweegt zich in ds richting van den oorlog De republikeinsche party aldus Mar tin moet toezicht houden op de volmachten van den president om een verstandig gebruik zooveel mogeiyk te verzekeren Zy moet toezicht houden op de bureaux en de mannen waaraan het lot van het land is toevertrouwd en die reusachtige bedragen in handen hebben De staatsschuld heeft reeds enorme afmetingen aangenomen Zij bedraagt 47 milliard tegen anderhalf milliard toen het land aan den wereldoorlog ging deelnemen Twee groote gevaren bedreigen het land Het eerste is dat verschillende groepen van de crisis en de reusachtige schulden gebruik kunnen maken om het economl sche en politieke syssteem te vernietigen Het tweede is dat de republikeinen plotseling aan het bewind zouden kunnen komen zonder te beschikken over een zorgvuldig voorbereid programma De republikeinsche party houdt zich gereed aldus besloot Martin om bU een eventueel overnemen van het bewind alle vraagstukken die door de Sew Deal onopgelost zyn gelaten te Vcgelen De uit Canada gevluchte Duitsche officieren BERLÜN VEitONTWAARDIGD OVW HÜN UITLEVERING DOOR AMERIKA Het D N B meldt uit Berlijn Met felle verontwaardiging brandmertem de Duitsche ochtendbladen van beden de heruitlevering der beide Duitsche marineofficieren wien de vlucht uit een Canadeesch gevangenenkasap gelukt was door de regeerin te Washington aan de Britschè militabie overheid in Canada De bladen wijzen vooral op de onwaardige behandelinf die de beide Duitschers van de Amerikanen te verduren hebben gehad t werden geboeid over de intemationstt Thousand islands bridge gevoerd et aan de Canadeesche grenswacht overgegeven Hongariie s nieuwe premier OPENBARE MEENINO VOLDAAN De benoeming van Bardossy tot mi nisterpresident met behoud van zyn portefeuille van Buitenlandsche Zaken wordt door de geheele Hongaarsche opelibare meening met voldoening ontvangen De bladen leggen er den nadruk op dat Bardossy zeker is van het eensgezinde vertrouwen en de onverdeelde hoogachting der Hongaarache openbare meening DeVoelkischerBeobschter schrijft hierover het volgende Naast het volkerenrecht bestaat er ook nog f en wet van het politieke en militaire fatso Dit fatsoen vereischt dat ook den tegenstander erkenning betuigd wordt voor zlJn moed en vaderlandsliefde en er behoort moed toe plannen te maken om uit een gevangenenksu te vlucht en die planneh uit te voeren De houding van de Amerikasnsdie regeering zoo vervolgt het blad versterkt slechts onze opvatting dat wij van hen moeilijk ridderlijkheid en fatsoen kunnen verwachten Wanneer een regeling zch door dergelijke onfatsoenlijke Joodsche machinaties laat beheerschen moeten haar daden wel k eingeestig en schunnig zijn WÜ twij felen er echter niet aan of de hoB dmg van de Amerikasiische legeering wordt door eiken behoorlijken Aiperikaan als scliaamteloos en onfatsoenlyk aan evorfd De Berliner Boersen Zelt u n g ziet in de houding der Ameiikaanscha egeering een bewus e bespotting van het gevoel van achtins dat op hun eer gestelde volkeren san dappere soldaten ook aan den dapperen vijand betuigen Wie z en wil s sluit het blad heeft hier het bewfls voor oogen dat de geest der Frankfurters Baruchs en Morgenlhaus tot in alle werkkamers ts Washmgton doordringt De Deutsche Allgemelae Z e j t u n g schrij ft Een ongekende lafheid als deze moest eiken Amert Tampico en Vera Cruz onder militaire bewaking zyn geplaatst belangryk voor de Mexicaansche koopvaardyvloot genoemd Het presidium van den Senaat heeft een commissie benoemd bestaande uit Calcaneo en twee andere senatoren die advies moet uitbrengen over de kwestie van eventueele inbeslagneming uitruil of Sinkoop der Duitsche en Italiaansche schepen In geheime zitting heeft de Senaat voorts de overeenkomst met de Vereenigde Staten betréffer de wederkeerig gebruik der vliegvelden behandeld Terugroeping Italiaansch marine attaché dit optreden waarby de schepen aan de Vereen Staten vervallen verklaard zouden worden verweck hy naar Jackson Op de vraag of ook beslag op schepen yan andera landen wordt overwogen antwoordde MorgenUiau dat van te voren geen mededeelingen hieromtrent gedaan konden worden zoo dit al in het voornemen mocht liggen Italiaansch en Duitsch protest te Mexico De Italiaansche gezant te Mezlo heeft gisteren den onderstaatssecretaris van Buitenlandsche Zaken sen aan den minister van Buitenlandsdie Zaken gerichte voorloopigs t rotestnots overhandigd wegens de bezetting vsn tien Italiaansche schepen door Hed caansche marinetroepen Ds Duitsche gezant sischte In ssi nota dat ds verwydering van da bemanning der Duitsche schepen Orinoco en Hameln ongedaan wordt gemaakt vooral omdat geen enkele aanleiding tot verdenking van sabotage t estaat en ds Duitsche sche skapiteins vectser de strengste orders gekregen hebtieo in het geheel geen sabotage ts pisgsn In den Mexicsansdisn Ssnaat heeft Calcaneo ds Italiaanscne en Duitsclie Gchevte weBtt la 4 twvnB vaa De Amerikaansche regeering heeft de onverwülde terugroeping geëischt van den Italiaansche marineattaché te Washington admiraal Èais Van Amerikaansche zijde wordt beweerd dat Lais betrokken is by sabotagedadBi tegen Italiaansche koopvaardysch en in Amerikaansche havens De minister van Buitenlandsche Zaken Cordell Huil heeft dezen Amerikaanschen eisch op de persconferentie bekend gemaakt Het proces tegen de zeelieden Tien Duitsche zeelieden zyn gisteren paarsgewys met handboeien aan elkaar geketend voor het federale gerechtshof te Bostong gebracht verdacht van het plegen van sabotagedaden op hun schepen aldus het D N B De beklaagden weigerden een verdediger te aanvaarden De president van het hof tischte een borgstelling ten bedrage vsn 450 000 doUnr van de officieren en msTozen van ds Duitsche tankboot Pauline Friedrichs dis beschuldigd waren van z g sabotagedaden De buitenlandsche schepen in Columbia ï Ds regsOTlfag vsn Oohnnbls is niet van plan buitenlandsQhe sohspen in besisg te smoM lUm vertdawds d Engelschen ontruimen Benghazi NA DDITSCH 4TAUAANSCHBN TANKAANVAL Het D NB meldt uit Stockholm Het groote hoofdjcwartier van de Britschè strydkrachten te Cairo heeft naar Reuter meldt het extra bericht uitgegeven dat de Engelsche dekkingstroepen als gevolg van een vastberaden aanval door asnzleniyke Italiaansche en Duitsche strydkrachten die ovsr talryke tanks l eschikten teruggetrokken en in tevoren uitgezochte punten geconcentreerd zUn Tydens deze terugtrekkende beweeg is ds stad Benghazi ontruimd nadat slis voorrsden en uitrustingsstukken vernietigd waren Benghazi is yan militair gezichtspimt bekeken aldus het Britichs t ericht onbelangryk Tevens deelt hst mede dat Benghazi door de Engelschs strijdkrachten aU haven gebruikt werd In gedeeld dat de ontruiming van Benghazi voor Engeland een tegenslag beteekent Men moet aan de waarschuwing van den minister president denken dat men zoowel overwinningen als tegenslagen moet verwachten DDltsch Italiaanaehe troepen bereikten Cheminss De Duitsche en Italiaansche troepen welke Agedabla hadden ingenomen hebben gist tt Chemineg ten Zuiden van Bengl zi bereikt perschef van het Columbiaansche mimsterie van Buitenlandsche Zaken De Columbiaansche regeering heeft in tegenstelling tot andere Amerikaansche landen na bestudeering van den toestand besloten aan alle buitenlandsche schepen iedere bescherming te verleenen Volmaakte onzin De in berichten tiit Washington voorkomende bewering dat de Duitsche en Italiaansche schepen die zich in Amerikaansche havens bevinden in beslag zün genomen om daden van sabotage te voorkomen werd in politieke kringen te Beriyn volmaakte onzin genoemd Zooals bekend kan een kapitein resp de eigenaar van een schip mtt zyn eigendom doen wat hy wil voor zoover hy daarmede niet andere schepen of de haven beschadigt Wanneer een kapitein bovendien nog de vrees koestert dat het schip dat onder zyn bevel is geplaatst in handen yan den vyand zou kunnen vallen is het zijn erkend en goed recht zün schip onbruikbaar te maken Echter de jongste uitlatingen van den Amerikaanschen ministSt van Justitie Jackson wyzen er duldeiyk genoeg op dat men zich in de Vereenigde Staten ver boven het volkenrecht verheven voelt ja de rechtsbeas van de betrekkingen die tusschsn Mten bestaan lUs van nul en geener waarde beschouwt Maatregeleir iri Peru Het D N B ldt uit Lima De brand aan booravan de Duitsche schepen ts Callao duurt voort De Peruaansche autoriteiten hebben de geïnterneerde bemanningen herhaaldelijk onderworpen aan een verhoor om motieven voor de formuleering van eso aanklacht te vwkrygen Ook ds bemanning van het Duitsdiesohip Friesland is nu gearresteerd De Peruaansche oorlogsschepen die degevluchte Duitsche schepen moesten achtervolgen zün gisteren te Callao teruggekeerd zonder da bemanning der Duitsche vaartuigen te hebben gevonden i Nieuwe omrekeningski effectenmariten VASTGESTELD OP ƒ Kaar wq vsn de zyds van de V eeoiging voor den effectenhandd vernemen is met ingsng van 4 April 1941 da omrekeningskoers voor de Reiehamark ten aanzien van den lissdel in effecten vastgesteld op 0 7S In verband hiermede is artikel 12 van het Reglement voor den effectenhandel dienovereenkomstig gewjjiigd Het wyzigingsblsd voor genoemd reglement slsmede het ssngevuld register zullen den leden binnen enkels dagen worden toegezonden 1 leger van generaal Wavell niet in de laatste plaats door het heldhatfige verzet van de Italianen en ten tweede door de versnippering der krachten van het empire op andere fronten van het Italiaansche riik en Griekenland na de besprekingen van Edeiu De Britschè blokkade OORDEEL VAN DE J IPLO Het DJf B meldt uit Bariya De poging van de Engelsche propaganda om Duitschlsnd voor de schiuirschte aan levensmiddelen in Frankryk verantwoordeUjk te stellen noemt de Deutsche diplomatisch politische Korrespon denz het beste b wUs voor het slechte geweten dat men in Engeland moet hebben De Korrespondenz wyst erop dat er geen dag yoorbygaat waarop in de Engelsche pers de ndio of jn politieke redevoeringen lietooid wordt dat vermeden dient te wortten dat die levensmiddelen in eenigerlel vorm den Duitschers ten goede komm Op deze redeneering zoo schrijft de Korrespondenz bsseert Engeland sijn gdieele propsganda t rechtvaardiging van zijn hongerblokkade tegen het nietoorlogvoerende Frankrijk Zoo wordt b v allen Franschen tegenspraken ten apyt beweerd dat de schepen welke onlangs achtervolgd door Engelsche oorlogsbodems onder bescherming van een Fransche torpedeboot de Afrikaansohe haven Nemours bereikt hadden beladen geweest zyn met goederen welke voor Duitschland bestemd waren Het is niets dan laster verklaart de Korrespondenz yfanneer Engeland beweert dat Duitschland levensmiddelen in Frankrijk vooral in het onbezette gebied opvordert Wat het onbezette Frankrijk betreft hieraan zyn onbeperkt levensmiddelen welke ontbnücen ter beschikking gesteld zooals ds Fransche staatssecretaris Achard onlangs pas bevestigd heeft Wat den aanvoer van levensmiddelen naar het onbezette Frankrijk betreft dient erop gewezen te worden dat van Duitsche zyde reeds geruimen tyd geleden is verklaard dat de hoeveelheden tarwe en mail die van overzee woMen ingevoerd uitsluitend voor de behoefte der Fransche bevolking van het onbezette gebied ter beschikking dienen te biyven Het is dus niets anders dan een der gebruikeiyke Britschè afleidingsmanoeuvres zoo merkt de Korrespondenz ten slotte op wanneer Engeland heden met valsche gegevens probeert zün hongerblokkade tegen éen land dat zyn bondgenoot was dat het in den oorlog gedreven heeu en dat het door gebrekkige steunveileening liet ineenstorten te verontschuldigen en te rechtvaardigen De Engelsche scheepsverliezen SH BIILUOEN TON ALDUS LLOTD GEORGE De Engelsche minister van Landbouw Hudson heeft in het Lagerhuis beweerd dat de voedselpositle van Engeland na deo winter beter gewordrai is aldus het D N B Lloyd George is tegen deee bewering opgekomen en heeft gezegd dat na 19 maanden van dan vorigm oorlog sischts 2 miljüoen doch 19 maanden van dassn oorlog reeds SM mlllloen ton kot vaardijscheepsnilmte verloren is gegasn i HtftlHaaH Zomt op 1M OB 20 19 Maaas op 11 45 onder 3 44 Mm b v f rflGbt l vortfarigteraa vu tOMOBderfaag tol MMwpkomet Laataarw na Toarti fu4 oaltlolica wordaa MMHMMMÉMMMBMaMeSSM