Goudsche Courant, vrijdag 4 april 1941

VRIJDAG 4 APRIL 194 raujAAnca xjecbdpoucht ntnind VUANDELUKE CONVOOIKN Het Thiliiwrbe haaMwutia vobliceert legerbericht no 300 Het luidt als volgt Aan het Grieksche front activltrit der liiiijisrin artülene Omm ivmaties luchtstrijdkrachten hebben de vlootbasu Vokis en iiet belan£rSke Iroepencentrmn TlDiina gëbwntaff Met ingang van 1 Mei aj is dr TK P Bloem door het coH e rm nviliai van het ziekenhuis AntantuAove tt Voorburg tot geneesheer directeur bono snd deerd Tudens lucM evacUen werden twee vuand 3ijke vBegtuigen neergeschoten Drie onzer vliegtuigen xün niet tenjcfdoeend In het OMteo der UkMellandsche Zee hebben onze bommenwerper oi torpe v£q tiiigen at kradtattg escorteerd vijandelijk convooi aangevallen Ondanks het felle vuren van het bidvta weergesdnit merden t groote schepen getroffen en tet sioken gebra t Al onze vliegtuigen kenden teruc naar hun taax Vhtg i tui n van het Duitsche vli gercoips vielen een tweede convooi van den vijand aan ten Westen van Kreta en schip van flOOO hur t werd in brand geworpen en zonk een tweede schip van BMOton werd ok etnoff en door twee boinl tan van zwaar kaliber en is waarschijnlijk eveneens gezonken Oost Afrika met bet doel nog meer vijanddijke bombardementen op mara waardoor reeds hondenleii slacU offecs waren gevallen onder de inland sche en Erythreesche hevolking te vermijden is de stad Asmara door onze troepen OBtniiad De siag is bezag Opnieuw te iitbrBoden bij een nieawe stelling Noord AIrika Het succes der gemechaniseerde ïtaliaansche en Duitsche troepen is niltffebreia eorl Marac el Bnega De Italuanscle en Duitsche lu itróacht hebben met prachtige resultaten vijandelijke colonnes die zich naar Egedalbia terugtrokken aangevallen PE NIEUWE BONS voor de komende periode niet mogen worden gebruikt in hoteU restaurants e d Boter a uettM 11 Bezettende overheid en voedincr plidht BAAGSCBC CONVENTfE MAAKT ER CfXN MCUHNG TAN ALVfHS PROF BRONS Op een persconferentie met de bui jeniandsdi journalisten te BeiiifD heeft de bekende intematianaliït prat Bruns dien men In Den Haag wel keat als pleiter voor het Permansite Hrf vow Internationale Justitie een belangwekkend betoog gebonden over de vraag af de benettende overheid inderdaad den plictit heelt voor voldoende voeding te ïorgen van de be i oiking in de bezette k nden Van Engelsche en Amerïkaansche rijd e wordt zulk een plicht gecen trueerd Men meent aan die zijde de t anadieB n Belgen straks ook de Nederlanders ora van 8e Polen niet eens te spreken te kunnen laten hongenen omdat de Dultsobars toch verplicht zajn voor voldoende In vroegent eeuwen kon bef binnen tickkende leger zich gewoon alles ioeëigenen wat bet meende noodig te hebben elke eenvoudige sakjaat nasn wat hij gebruiken kon Door instelling van het recht op renpiisitir is dit satnurlijke Tttfkt van den erovmat reeds mm of meer geregeld Bij de besprekingen die tot de Haagsche Conventie van W07 hfbben geleid heeTt men niets anders wUien es daa dit requisitierecht nog wat verder te regelen Van precies het tegenova geöeUe ecner requisitse n 1 van èiet r ±t dw bevolking op tfoJdoeud toevc r van levensmiddelen is er geen prake eweest Ook op arL 43 van de Conventie kaa raea zich niet beroepen Ojt art el liepaalt weliswaar dat de hezetteside overheid den normalen toestand en de orde in het land zooveel mog2U k dient te herstellen Wanooer nea iiteT de documenten der Haagfche cofiferertie raadpiec gt ziet bvhi dat die bep ag geheel iHDtcsi alie verisand met bet voedselvraag uk of met de quastie do requisities tot fiaad is gekfimea De discussie ever dit artikel betrof ia hoofdzaak bet wer yan ie rechtcriijjke en bestuurlijke overiieden Er is nog e n ander argiunenl Oe honger die in de beaette landen aou geleden kunnen wonden is thans toch allerminst het gevolg vaa de beu tmg miiar wel van de Ea eiscbs bMkade D meeste vc de bezette 1 den zun reeds vAór Mei van het v r g jaar niet xeei m staat geweest voldoende voedse aan te voeren omdat Engeland ook toen reeds den aanvoer van die Ihais i neutrale of zelfs van de m t Toonden verboadea ia deaa meende te moeten beperken Engeland zeil heeft daarenboven op de conferentie over t internationale recht in den oorlog ter zee aie in JSB gehouden werd nog to evcn dat levensmiddelen alleen dan a s contrabande modrten hescluuwd worden wanneer ze recbtstrïAs ten goede kwamen aan de vijandelijke leger laacht Thans wordt niet al ecn de mrgerbevclking van Engelands tegcaistanders zoo velkoBiCB rivieeliik taa allen toevoer afgesneden maar oc de bevolking van de bezette landesi nelfs wanneer deze vroeger vert ndca waren met Engeland ja ze fs het onbezette Frankrijk kan löett kijx Maizena of GritaUMjcl of Pud dingpoeder Peulvruchten Petroleum Btjsl e u i cl gnes of Gnitteflsed Scheerzeep Siaohe Saikcr I Engdcdk TiiflEtdMe militaire besiiireldncea Vleen Vtecaebwana BUTSCHC DEfiKOMDIGEH M AMKAKA AAilOWKMWW Uil Ankara wordt gemdd dat t ee Engelsch generaals en een admiraal uit Egypte zijn angekomen om militaire besprekingen te voeren EERSTE BLAD BaiTENtMID Grótf Teleki p ee de zelfnioord VON BAKDOSST HONQAAS8CH nntw Over den tragischen dood van minicter iirasMeBt vaêf i ul Deieki wordt door de Hongaarsche regeenng het voJxecuie communique SfpabH ceerd De gebeele Htrngtanrii natie en alle buitenlandsche vrienden van Hongarije hebben met ontsteltenis kennis genomen van het tragmehe veriyden van nunisterprendeot Paul Teleki De dood ia de nacMs mgetredea eni eecct iet ochtenda ootdejct In 4e ecfste morgenuren venp reidde zich bet bericht dat de niinister presiileat door een bereerte WM overleden Later werd echter alcenwen bdund dat leiftnoord de doodsoorzaak was Graaf FauJ Teldu wai een persoon llkbetd net een ite nmeriijk leven de ziel waarvao de ceweldige en w e n e l dtchokkcnde cebeurtenisfen die zich tudens ujn reeeennsstiid in geheel Europa ja in de geheele wereld afspeelden diepe Apuieii jtliteiHeten Alle smarten der meoachheid alle elleiide van iem random Hongarije vraedenden oorlog vormden diep indrukken voor nin gevoeligen gemoedsaard en lijTi zenuwgestel weerstM d steeds minder de nrvloeden van het wereMeebenren Daarbg kwam Vfn bekommernis over de buitengewoon zware riekte van zgn echtge nodle waardoor hy tot een eenzaam mensehelijk bestaan werd veroordeeld Zoni omgeving nam vol zorg reeds sedert vrv geruimen tjjd de aan levensmoeheid grenzerde tameergeïla nheid van geest van eraaï Paul Teleki waar Ondanks zijn groote zielesmart en lijn zwakke constitutie bleef raaf TelAi steeda zyn plicht vervolJen Bewust van zun verantwoordelijk beid stuurde hii het sehip van staat op binnenlanflsch alsook op buitenlandsrfi politiek gebied den koere die hij en zijn regeering als den eemg mogehjken en derhalve ook als den eemg juisten hadden vastgesteld Wanneer ook oen onverwacht hev ge uitbarsting van de sinds geruimen tijd sleepende neerslachUghJeid van geest een einde jjemaakt heeft aan het in dienst van het vaierlaiiid opgebruikie edele ec werJaame iewen us deni nacht van 2 op S April dan zal torn de politiek waarvan hq de ieider en eetnouwste dienaar was oaiverandeid voortleven De Hongaarsche natie is bet thans reeds aan twee van haar groote dooden graaf Stephan Csaky en Paul Teleki versdnildigd onwrikbaar op den weg voort te gaan dien deze groote zonen van ons vaderland haar beiibai aangewezen Begrafenis van Teleki Minister president graaf Telelq zal Maandag plechtig op staatskosten be graven worden Het stoffelijk overschot zal in de koepelzaal van het parlement s orden opgebaard Sijlcsregent von Horthy heeft e n beiwok gebracht aan het minister presidiuin Het hoofd van den staat bleef eenige oogenhlikken m suite bu bet doodsbed van den overledene staan Het Huis vaji Algevaardigden is nadat de tpenrige tüdiag officieel gepubliceerd was voor oofaepaalden lijd verdaai Het Hoogerbuis is in rouwzittin bijeengeroepen oo ook de leden van de regeeringspartij De bur eineesttf van Boedapest heeft bevel gfigevea dat van alle openbare gebouwen de viae halfstok moet wolden geheschen en een iroep tot de bevolking gendil o n aan de hmzea rouwvla gen aan te brengen Voor Donderdag zijn alle theater en bioEco 9voor5teliingen afgelast Er is ook eea dans n aiuztekveibod intgevaardi Vmm Bat mmj valgt TcIcM p De rijksre ent heeft den minister van Buitenlandsche Zaken voh Bardossy het prcmiersch toevertrouwd Bardossj beeft deze opdracht aanvaard Andere persooeele wijzigingen in het istei hlend afgetreden kabinet zijn ruet te verwachten naar verluidt Mepe tairvk te UaVim Het D N B meWt uit Berlijn De njkEregeimng en het Duitsche volk zün diep onder den indruk van het stertgeral waardoor ét bevriende Hongaarsche natie getroffen is zoo werd gtóteren 5n oïficieele Berlijnsche kringen ten aanzien van het plotselinge overlijden van den Hongaarschen ministerpresident graaf Teleki verklaard De Hjkïreeeering weet zoo zeidc men van Duitsche ïjjde verder dat de door hier een ziekelijk man m een tijd van de grootste teMlitsincpanntng uit zijn werkkring genikt heeft In politieke kringen der Tiikstkootdstad betuigt men eveneens oprechte deelneming met het smartelijke verlies van het Hongaarsche volk eti verklaart ratar dat het liiet Duitscfaland zoo innig bevriende Hongarije zeker kan zijn van het diepe Duitsche medegevoel De politieke gehKhten die ch in een bepaald deel van het BuiteDlaod 9 grond vaa het plotsebnge overlijden van graaf Tde terstond gevormd hadden kenmerkt men is Berüja als een der trenrige poj ngen van de buitenlandsche propaganda om aelfii in dea dood een staatsman ab cikting van politieke machinaties te willen gebruiken NBCWE TROEBELEN TE BEIBOKT Volgens de jongste inlichtingen uit SyMe züa te Beiroet qpnieaw Waedigc inddenten voorgevallen Naar beweenf wordt ligt de oorzaak van deze nieuwe onnist in de gebrekkige brrodvoorziening vaa de liaoCdstad vaa LOKmm De ontevreden inhceBKoben voiiBden reoiachtige jdcmon Utieve optochten oie in botsing kw en met de politie Twee betooeertf iwërdai edood De tiewakingsdienst wordt in de stad doo militaire patrouilles verzorgd aldus het D N B I OcX Md$lte opvoédmg in nieuwe Hmien HOOIVINSPECTEDR UZEK Zl DE PLANNEN UITEEN Met de instelling van de Rijksin ding is een wensch welke jaren geksdea overal duidéli naar voneu tiad a ia bet nftpatt v aa het KikteeUegt vosr 4e Üchamelöke opvoedinc alcebeelen vann beeft sekrêeen vervMtd Oci voft as r zidi van t eCewoiden dat de fichamelijke uit en oRwnt van voÓcsgezoadbeid vc kswelvasn en vollcskcacfet ea dringende eis is Mrt bet opnemen van be vak Sohaateli eCetiing op de Uge e sdhoJon bq de Ond rwqsw t van dr J Th 4e Tisser in 1936 was er wel de wcttelüke vorplichting gekomen Echter iras de termijn van 15 jaar ▼ astgecteM waarin g emee nte en scho Ae t ceB voor lokalen i terreinen konden zorgen ea bij de opleiding van onderwijzers rekening kon winden gehaudea met de nieuwe eischen De datiim van de verplichtsstelling werd echter van 1 Januari 1936 naar 1 Januari 1941 veTBchoven Daarmee weid de achterstand van de lïcbamelijks opvoeding in ons land nog grooter Bet rapport van bet K kscoU ee v rB eldde reeds in IS3B boe de ons land ooirmgende landen de licbaaielijke opvoeding beache wden als een onontbeerlijke factor in de schaolopvoeding XXeze groote aditn stand zal de nieuwe RuksmspecUe moeten verkiemen moeten inhalen Uit bet onderhoud dat bet A N P had met dsn hoofdin jeeteur den heö IJzer bleek dat deze nieuwe functionaris dne in het BijkscsIJese al jarenlang gestreden heeft voor een hetere iKhamelijke opvoeding oog heeft voor de vele op te lossen jmoeilijktieden Onze taak is aldus deelde de beier IJzer mode ongetwij£eJd zwaar Nu ons echter een eerliike kans gegeven woidt om lichamelijke opvoeding in ons laBd op peil te brengen zullen WIJ met inspanning vrr alle luaditen ns geven aan die taalï Het zal eea moeilijke cqidracht zyn Bc ben echter overtuigd veel te kunnen boneEten als allen die voor een functie groepen worden met enthooaasme opgewektea moed en vooral absoluut vertrouwen aan dez taak meewerken en niet zullen teivsdeinzen zeli de handen uit de mouwen te steken Biiaender erkentelijk ben ik voor het feit dat onderwijsautonleiten die ik jaren geieden als BijkscoUeg id beb lëeren kennen nn na deae beooemitig blijk geven mi in nun arbód lerz de te willen staan Zoo kunnen We gezamenlijk de banden aan den pk aan en toet vertrou en in onze goede zaak den aii eid aanvas n Daarbii zal het allereerst aan de orde KÜB de licbasseUjkie pvoeding op de lagere scholen openbare en tnjzcndere alsmede op de acholen voor buitergewoon lager onderwijs De Rijksinspectie vmr de hcbamelijke opvoeding heeft echter tevens zorg te dragen voor de üitemelijhe opvoeding bij de andere takken van ons mderwija 49 inspecties Het plan van den arbeid voor de lagere scfaolen komt in groote trekken hienq neer Ia elke lo ectie van het lager ooderwvs ons land is m 49 inspecties verdeed komt een consulent die wEtnieer Ml inspeeteerend stirauleereod werkt Is de inspectie te uitgebreid dan worden er verscheidene ooosulenten benoemd De consulent kan beschouwd wtRdes ab de spedale deskundige voor de lichamelijke opvoeding en staat den inspedeor met raad en daad terz de Hij geeft leasm aan het onderwflzend personeel aan de scboeüunderen enz Daartoe zal de consulefit in overleg meteen inspecteur voor het lagerTonderwm en zijn betrokken inspecteur voor te lichamelflke pvoedingjde inspectie verdeeien 3a krijsgêi In deze tring zal hS carsussen geven iinrar de klasieonderwijzer de leerstof kan loeren mtyoeren en doen uitvoeren De taak van deze eonsulerten is dus met eenvoudig Het was dan ook reeds zeer bemoedigend dat zulks groot aantal bekwame vakmenschen naar deze plaatsen heeft gesolbciteerd De drie rijksinsfiecteuTs voor de lichamelii ke opvoeding hebben in de drie hoofdinspecties de norg voor de lichamelijke opvoeding Daarbij zullen ze magen rekenen op de medewerking 5 aB de hootóinspecteur van het Isger l a w le i wij s LokaliteUen ea terretBea Ook de kwestie vaa ickahteiten terreiaeB agieelt een groote rol Jbij het CAderwi in de ligen Een onderzode in 1835 1 vastgesteU dal de meeste Klioleneen behoorlijke speelplaats hebben waar de lessen in de openlucht gegeven kunnen worden Leegstaandeklaslokalen breede gangen oveiddite speeljAaBtsen moeten oA voorloop g herbergen Het scboolzwemmen wordt als een der hebnp jk onderdeekn van de licfaaaMÜ sdisokipvoeding voor t 5de ea Me leerjaar verplicht gesteld De BuksiBipeclae heeft in ovedeg met dm noomtter vaa den Nederland scben Zwersbond den heer J de Vries deze aaadene in atudie genomen cB daarbij de jnlidilingen ingewonaea van de verscfaüleiide organicttaei ap dit gehied ONTVOEK0 maUK TEBVGGE VONDEN Het 5 iartge mdiqe IHetdcc Piersma dat Dinsdag do inar moeder en haar grootataeder vod ontvoerd is teragXevood 3i hü familie te Zuid Laten De Gnoiiigsdte cliercbe bedt bet kind naar de vader wiep hei hS de T tertg ê inftijWMft 1 V efflïfecttièi dingsproces is toegewezen teruggebracht Mceder en grootmoeder zijn op Üe voeten gesteld aassmÊÊBm r l VMist daé bestaande we Bsaligao woonten T5 5 al 4 w in Charloli w e drie woonlag met aeatmal tt Manhuis breed tn aaUea hwralicn nUM 108 iShbapa a a 05k dit aal ZM galerQlMMr 4 U ét bimmttii xuUra tuMoboi Mi Ooudachn singel dn Gaalidbm rijweg enkele duizenden woningen vcrxüzen üet eerste coiiwtez van 500 woiifei en vaa dit gqsote plu binnen het werwaeate gebied kaaoft thans in uitvoering In oud Mathenesse zullen door de ge comb in eerde patroons vereenigin en IWt wo ning e n g tJ Uiuwd worden in drie k vier woonlagen Deze plannen bevinden zich nog in een stadium van ontwerp Ook zal de patroonscombinatie 1400 woningen bouwea in de CatBiasebuurl Bouwplatmea DR JAAR T4M WONINGEN OP apr BomrritoGRAiiMA OENEESBEER OISECTEim ZIEKEN HUIS ST ANTQMUISHOKB Een uiterst belangrijke taak bij den wederopbouw van Rotterdam is de zotg voor den bouw van een groot aantal woningen ter vervanging van de ongeveer 2D 0OO welke in de binneastad verloren gingen Dat aan die tiak met groote voortvarendheid wordt gewerkt toont het iwuwprogramma voor dit jaar dat voor Rotterdam ongeveer 7400 woningen omvat wjl 1000 aaodwoningen Daarhy komen dan nqg eicca iOtD aemi wnnanrnte voDüagen in de candgemeenten Over dezen dringmden woningbouwhebben we op een perscanteentie doer de Diwero Dienst wederopbouw Rotterdam gebotideQ lutvneHge ialidhtangen ontvangen J De secretaris generaal van het departement van Landbouw en Visscherij maakt het yolgeode faeke l Brood en gebaki 11 j Gedurende het tijdvak van Maandag rf ïï l t Zands IS April Kort na den oorlog faeeft het gemeentebestuur van Rotterdtttn besprekingen gevoerd met een combinatie it de drie groote bouwpatrosnsbonden Deze oombinatie heeft thans in uitvoering den bouw van 1908 woningen welfce zullen verrijzen in Blijdorp t3ud MatHenesse en aan den LinkerMaasoever 7 April tot en mei Zondag 13 April a geeft elk der net JU gemuameide bonnen van de broadkaart recht op het koopen van ongeven 100 paim t rood Voorts gerft elk der met 4 genummerde bnmdbonnen recht ep het koopen van een rantsoen getak Dit omvat voor de hierna genoemde bakkergproducten telkens ten minste het daarachter geplaatste aantal grammwi a s geeft de met ir genummerde hon van de bat er kaart recht p het koapea nm SSO gnm hater De toet 11 genummerde hon van de vetk a a rt geeft gedurende bovingenoemd tijdvak neht op het kMfC vaa 2H gram boter of roargaflne ik 200 gram wt naar keuze De net J1 easaimerde hanaea die op 13 Apnl nog niet gebruikt zün blijven voorts nog geldig tot en met Zcndag at April as Eierent93 Gedurende het tijdvak vsa t £ 7 April tot en met Zondag 13 April a s geeït de mtH fiT geaanmerde Vm van de Jionkaart ajgaateen radit ep het koopen van één ei De bonnen welke op 13 April tng KitA gebruikt zijn blijven geldig tst tnet Zmémji 20 Apnl a s met dien verstande dat zü gedvrende de sneek van 14 Agsil tot en met n April niet gcAirnikt mogen worden ia hpials aactaaraDts d In verband met het Paasdifeest zal in den loop vaa de voüfende veek aea ben worden aangewezen welke recht geeft c een extja rantsoen van één eL Katu 63 ea 73 Gedurende bet tidvi van llaendw t April aa tot en met Zondag 20 Agim aa geven fle met 8S en 73 ge merkte ïwnnen van de bonkasirt algemeen tik re t ip het koopen van IW gram kna Be tannea awlke op Zondag 30 April mg niet eün ebruikt hlgven voorts tuig g tUig tat ea met Zondag 4 Md as Voorts is ia uitvoering en oomplez uan 578 eengezinswoningen als afbouw van bet tuindorp Vreewuk Deze woningen worden getouwd door de N V Maatschappij Vreew k en zijn aedert kort in uitvoering De huurklasse zal diezelfde zijn ah m het Tuindorp Beschuit Biscuits en wafels Speculaas Andere koekjes Koek Cake Gevuld klein korstgebak b v amandelbroodjes Gevuld groot korstgebak b v boterletter Taart en gebakjes Voor geheel of ten deele it nieel of bloem gebakken producten welM hierboven niet genoemd zin gieldt itS en rantsoen een hoeveelheid omvat wa n 7fi gram ned of hkiem is verwerkt De ap 18 April neg niet gejuiiikte bonnen blijven voorts nog geldig ge durende de wede van 14 A il tot en met 29 April ai met dien verstande dat zii geihirende taatstgenoemde week 7ï gram W gram 140 gram 20 gram IW graiu 300 gram 400 gram SOO gram 600 gram Be nuataebappii Vreewijk zal daarnevens nog 1000 eengezmswoningenbouwen aan den Dordtschenistr atweg welk project bekend is als het plan J e vaan ïn den Varkenoordschen polder tegenover het Stadion zullen 50B woninSCn gebouwd worden waarvan de aanbesteding 1 April heeft plaats gehad De maalschapp j Volkswoningen en de stichting Onze Woning zullen elk 2S0 woningen bouwen Aan het Zuidplein zal de N V Flatgeheuw Zuid eea flatgeboiiw sticlïten met 12 woonlagen en 119 woningen Op dit plein zyn S flatgebouwen geprojecteend waarvan dit het eerste is Aan den Gordelweg zal de gemeente Rotterdam een gebouw netten voor alleenwonenden Dit gebouw zal sok door de gemeente geëxploiteerd worden Een aantal van de ainder draagkrachtige alieenwofienden in de tennenstad dat ten gevolge van de verwoestingen verdreven werd zal hier IHiiiuli i Ficitii fii iv pndriyiii fnr ii ffj TASTGESTEUDE MAXMtlSnftnEEN BericM No 4 De volgende prijsen ntoeen ten bootste aan het publiek in rékeniag wonlen bracht AVTOISENZINE t per liter MM Huisotmü ajem mttmntie i uÜ Zoüditf ii M de ImMc Ban 09 otcr uufMitecl Bon 419 wood i ibd j Bad 92 dctcn 8wi éi n kM AAMBAtraxm HeAaWng bericht No 4 Kleiaaidsppelen Zeeuwsche bonte en blauwe ƒ HjBt per kg Kigenheimera 0 87 J Alpha 11 07 Bintje 1 07 Zand en veenaaid ppelen 0 06 Voor thuisbezorging mag 1 cent extra per kg worden hereVend et vragen van hoagere prtiMa Is straAaar Bewaar deae pgave gebraik haar Nieuwe opgavra kunnen de vroegere ongeldig maken 5777 42 WELKE BONNEN ZIJN GELDIG Dinm ARTIKEL BON BOEVEEUIEID 50 ifmm taiggebiiaad wt SS gpam aader brood s6 Ik lantaatki ehak af U gram leel of i X4m tAiL Afrfl Bloem m Boterkaart p botar Yetkaait H p boter of margaiirw ti 3M gr vet Op bon lOgeea vtL M Mrt t m S AprU U Krt t m 13 April Boter of margarine Bo Bo Brandstoffen Haarden en kachels Centrale verwarnung t m 10 April tkn eenb d vaste teaadstof i gg ab r sad t MW fr aiklcr U Mrt t aa April 31 Mrt t m 13 April U gr roj braad t 1 Brood Vijfde periode 15 t m 17 35 t m 41 Br 10 M Mrt Un C Apiil 31 Mrt t m 13 April Eieren 1 kippen af eendend A K A SS Br M Br N Gebak 1 CM OStf 21 Mrt t m 13 April Mrt t ra 6 April Gort Gortmout of Cndtea A M 24 ebr t m 20 April ft pond Havefmou Havervloklten Gort of Grutten M ehc LaiA iU pond 61 62 Mairtt aL6Apiil 4 Mrt t ia 26 April Kaaa Eke hoc 106 gram 1 71 1 72 12t gram ksffie el 3SD gzam kolficsurragaaL Koffie of koffiesurrogaat A It VemuaeUi af Macaram of Spaghetti IT Mrtt ra n April A tft A n April 1 ons oiet 24F ibr bm 2IAprn 1 na HflehctaLMAprfi Vaar de ki er t ebtoea V A 19 U7 pet SO gr l as JtA i 24Mrt t m 26 April M psntf iel atnwkjo A n n SM t a tS April 1 kHaaran Thee A l UMill aL d ril M plai 1 ons n w t as 9 n Aprf 1 ▼ 1 Um 9 tn AptO S t f ¥m r hyM V kMmti B BroodbiMi ftoiaaboB Penode Bi K Alg Oiftnbuttebonboekja Per i VL s BL = Ba m Bloem bon Boterbon