Goudsche Courant, vrijdag 4 april 1941

tWEEDE BLAD VRIJDAG 4 APRIL 1941 en wel op basis van een koopprys ad seerd De meeste in dit artikel go Efif J 1 o m noemde Joodsche meesters waren a a transportkosten De grond heeft een verslaggever oefen partner of seoppervlakte van 338 centiaren B en W stellen den raad Voor tot aankoop te besluiten VERGOEDING WEGAANLEG Op grond van een bepaling in de in 1933 met de heeren H Zanen Czn en P A Vingerling aangegane overeen komst betreffende het in exploitatie brengen van bouwgrondcomplexen aan Onder de Boompjes en de Lazaruskade stellen B en W den raad voor goed te vinden dat alsnog aan de heeren Zanen en Vingerling een bedrag van 1 50 per M wordt vergoed voor afstand van een strook grond ter breedte van maximaal 2 Meter over de totale lengte van den aaneelegden weg Onder de Boompjes alhier althans voor zoover deze een breedte van meer dan 12 Meter heeft verkregen POTSPEL IN DE R K LEESVEREENIGING De R K Leesvereeniging heeft gisteravond in de societietszalen voor de leden esn potspel gehouden Tal van Isden hebben hun krachten op het biljart beproefd om de liit kunstvoorweroen bestaande prijzen waarvan winbaars feworden zyn de heeren 1 J den Boer 2 C den Boer Jr en 3 A Boef Jr Na afloop zyn de pryzen uitgereikt en tevens die van den vorigen week beëindigden handicapwedstrijd mD$llE6WS gomeMite werkliedeii mmiiMBBO OF CRRIEKSN WOtUAO B B W kenrai hsudinc aeherp L Een twaalftal machinliten schakel bordwacbtert itokera en kolenrüders werkzaam aan de Gemeente Lichtfabrieken heeft den laad veraocht B en W op te dragen dat hun alsnog wefeni veiriefaten arbeid op 2en Pinkiterdafc II Mei 1940 de in het WerkUedenreglemcnt voorgeschreven en naar hm meening hun rechtmatig toekomeade vergoeding van 100 boven hun gewone loon wordt uitbe taald Op een desbetreffend tot de directie van het bedrijf door hen gericht yenoek is afwijzend besdiikt voor welke afwyzing zij geen geldige motieven aanwezig achten Het betreffend artikel van het Werk liedenreglement 1035 b aalt J3e werklieden in het continu beiriii die gehouden zün op feestdagen ctf ander daarmede door B en W geheel of gedeeltelijk gelyk gestelde dagen arbeid te verrichten ontvangen bdialve wanneer deze feestdagen of daarmede gelUkgestelde dagen op een bondag vallen boven hun gewone uurloon een vergoeding van 100 van dat uurloon Was Pinkstermaandag 1940 in een ncrmaal tijdsgewritbt gevallen schrijven B en W in hun advies aan den raad zeer eeker zou deze dag als een feestdag zijn aangemerkt geworden en zou dezen werklieden wanneer bun arbeid op dien dag noodig ware geweest het extraloon zijn uitbetaald Pinkstermaondag 1940 was evenwel de vierde dag van den oorlog met al zijn verschrikkingen waarin Nederland gewikkeld werd Van al datgene wat een feestdag kenmerkt was deze dag gespeend Allen en aUes werkte niemand uitgezonderd en zeker niet het personeel der gemeente ook die werklieden die dien dag in normale omstandigheden niet op hun post hadden behoeven te zgn De nood der tijden eischte dat iedereen op zUn post was onverschilig hoe de normale dienstregeli ig ook luidde Op zijn minst genomen is het dan ook onbegrijpelijk zeggen B en W hoe enkele leden van het uitgebreide gemeentelijke personeel dat die Meidager trouw en zonder eenig beroep op voor normale tijden geschreven re glementaire voorschriften den te verrichten arbeid gaf uitbetalmg eischen van een loontoeslag wegens arbeid op feestdagen of daarmede gelijkgestelde dagen niet op een Zondag vallende B en W hebben hieruit tot hun diepe teleurstellmg moeten afleiden dat de verzoekers noch hun positie als overheidspersoneel noch hun taak tegenover üe gemeenschap kennen Dit verzoek getuigt van een in deze bange dagen misplaatst egoïsme bij deze werkhedai dat niet streng genoeg kan worden afgekeurd tiei criterium feestdag ontbrak voor den 2en Pinksterdag 1940 geheel en al en naar den geest van de reglementaire bepaling is uitbetaling hier dan ook reeds daarom niet vereischt B en W hebben den tietrokken werklieden de gelegenheid geboden een en ander nog eens ernstig te overwegen en desgewenscht mits op dezelfde wijze aU het werd ingediend n l schriftelijk hun verzoek ongedaan te maken Zü hebben dit evenwel van de hand gewezen B en W stellen nu den raad voor op grond van de vorenstaande overwegingen het verzoek af te wijzen VOOBDKACHT BENOEMING TWEE CUBATOREN GYMNASIUM Door het vertrek van mr R Rensma en het overlijden van mr H C J M Franken zün vacatures ontstaan in bet college van curatoren voor het Stedelijk Gymnasium Ter voorziening in deze vacatures heeft het college van curatoren ter benoeming voorgedragen I m de vacature mr B Renema de heeren dr B J Broekhuizen mr A J J Rijksen II in da vacature mr H C J M ïranken 1 mr J L J A v Mechelen 1 H A M Eükman Uit vroeger tüden DK AODDSCBB COCBANT mtum K n JAAH GELBOBN Ten aanzien der veedekte alhier vernemen wü dat bQ den bouwman Verdouw drie runderen gestorven zün en bti de Vries het vierde rund daaraan ia bezweken M lAAR GELEDEN In de vergadering van den gemeenteraad werd besloten afwijzend te beschikken op de adressen van H van dv Maas en E Hey om in de wateren der gemeente ge Jurende Mei September October en November te mogen visschen met dobbers en fuiken Voorts werd besloten tot goedkeuring der begrootingen voor het Hoffmans Gesticht dienst 1891 De begrooting der inrichting bedraagt 9000 die der exploitatie ƒ 5400 voor den tijd van Mei tot ulto December 25 JAAR GELEDEN Uit Reeuwt De woning van den daggelder A Vergeer in den Middelburgschen polder alhier is door onbekende oorzaak in brand geraakt en geheel afgebrand Assurantie dekt de schade Uit Oudewater Door Burgemeester en Wethouders is bekend gemaakt dat het onnoodig gebruik van leidingwater der gemeente zooveel mogelijk moet worden beperkt met het oog op de groote schaarschte en duurte der chemicaliën Inzonderheid is het schrobben der straten met leidingwater verboden Feestelijke avond van Rotterdamsche vluchtelingen FBUZEN DER GEHOUDEN WEDSTRUDEN UITGEREIKT De commissie van toezicht op Rotterdamsche vluchtelingen die sinds November 1940 gehuisvest zijn in het Centraal vluchtelingentehuis aan de Oosthaven heeft zich dezen winter Ifeijverd om door het organiseeren van gezellige avonden en onderlinge wedstrijden het verblijf van deze menschen zoo prettig mogelijk te maken Dat zij daarin ten volle is geslaagd bleek wel op de gisteravond gehouden slotbyeen komst die een groot succes werd voor al omdat op te merken viel welk een prachtige kameraadschappelljke verhoudingen daar in den loop van dit half jaar gegroeid zijn Algemeen prtj zen de hier gehuisveste Rotterdammers de inrichting van het Centraal Vluch telingentehuis en ze zyn vol lof over de hun vferstrekte voeding de geboden ontspanning en niet in het minst over de bekwame leiding van den heer H de Groot die tezamen met mej T Kerkhoven de dageiijksche zorg heeft In November werd het gebouw betrokken met 107 Ijewoners Dit aantal is dezen winter geleidelijk aan verminderd en bedraagt nu 70 Hierbij züh vijf gezinnen De commissie van toezicht heeft elke gelegenheid benut om den bewoners eenige ontspanning te bezorgen Zoo zün er dezen winter een aantal wedstrüden geweest en gisteravond werden de hierbü behaalde pryzen uitgereikt Deze prysuitreiking die op eenigszins feestelyke wüze geschiedde werd o a bü gewoond door den locoburgemeester en mevr mr H P C M de Witt Wünen wethouder W Sanders den gemeentesecretaris den heer G J J Pot en den heer C Pronk uit Rotterdam controleur van de noodhuizen Ook mevr M James v d Hoop behoorde tot de aanwezigen Nadat de mondaccordeonvereeniging Crescendo die belangeloos haar medewerking verleende onder leiding van A V Greuningen een nummertje ten beste had gegeven nam allereerst de heer J S van Soest commissaris van de commissie van toezicht het woord Hg memoreerde hoe menigmaal men dit winterseizoen in dit zaaltje by een was geweest om op prettige en gezellige wüze elkaar ontspanning te bieden Dit is de slotavond en er zal nu eejn kleine rustpooze volgen al heeft de commissia al weer verschillende plannen in bespreking voor den zomer Spr heette de verschillende aanwezigen welkom maar richtte een bUzonder hartelük woord tot mevr James en mevr De Witt Wynen die zich zoozeer beüverd hebben voor de vluchtelingen en die ook deelgenomen hebben aaa de onderlinge wedstrifden Mat da woorden De Botterdamscha vluchteUngen ateUen er een eer in een extraprijs toe te kennen bood hij bekten een bouqaet bloemen aan Mevr Jame heeft ook namens mevrouw ie Witt Wijnen voor deze aardige attentie bedankt al hadden zij het zooals zü onder algraaeene vrooÜjkheid opmerkte niet verdiend door haar prestaties in de wedstrijden Komende tot de wedstrüden bracht de heer Van Soest dank aan verschillende Goudsche firma s die gezorgd hadden door het beschikbaar stellen van pryzen dat deze wedstryden aan de commissie bijna geen geld hadden gekost Loco burgemeester belooDt de winnaars De voorzitter van de commissie van toezicht loco burgemeester mr de Witt Wynen heeft daarna de prijzen uit qereikt Hy onderschreef dat het verblyf hier buitengewoon geslaagd is Tn de tweede plaats bracht mr de Witt Wynen een warm woord van dank zoowel aan de leiding van het Tehuis mej Kerkhoven en den heer de Groot alsmede aan den heer Van Soest die zich büzonder verdienstelük heeft gemaakt Ook tot Crescendo richtte spr een harteUjk woord Hierna reikte de loco burgemeester de prUzen uit Er bijden wedstryden te zyn geweest in dammen sigaar rooken püpen rooken domineeren klaverjassen en sjoelen Om eiken pryswinnaar een passend practisch cadeau te kunnen geven had men verschillende prüzen van hen die meerdere malen prüswinnaar waren gecombineerd Het aantal pryzen was zeer groot en van uiteenloopenden aard Er waren serviezen boeken scheerapparaten brood planken keukengerei levensmiddelen truien en andere kleedingstukken asch bakken enz In de pSuze werden de aanwezigen onthaald In het tweede gedeelte van den avond liet Crescendo zich nog verschillende malen hooren terwUl ook Bog optrad de aecordeonspeler G Wassing die veel succes had De kok van het Tehuis de heer Fr Langeraar zette met twee komische voordrachten de lachspieren danig aan het werk Tot slot van den avond werd onder leiding van den heer G Kult Sr een bewoner van het Tehuis en met muziek van den heer Wassing en van Crescendo nog een gezellig dansje gemaakt Mooi seizoenbeslyit van Volksuniversiteit MEVR ZEILINGA DOODEHEEFVER DRAAGT NEDERLANDSCH WERK VOOR Gisteravond heeft de Volksuniversiteit hier in de r anie een voordrachtsavond belegd welke de laatste bijeenkomst was van dit seizoen Deze avond was geheel gewyd aan Nederlandsche literatuur Het programma dat niet de pretentie had een bloemlezing van onze geheele yaderlandsche letterkunde te willen zyn bevatte werk zoowel van onze klassieke als van moderne ja zelfs hypermoderne schryvers Het optreden van mevrouw Iris Zeilinga Doodeheefver in Gouda reeds geen onbekende meer was ook dezen keer een succes Zy bracht voomamelük poëzie en wel van zeer uiteenloopenden aard Wy noemen b v het speelsch lieftallige Klaere wat heeft er uw hartje verlept van P C Hooft naast het fiere Lof van den moed van Henriette Roland Holstv d Schalk waarin de dichteres de worsteling der menschheid om het hoogere bezingt Zagen wy in Holland van laatstgenoemde sckryfster mèt haar de schier grenzenlooze wydheid van het Hollandsche landschap in Landjuweel van Jan Prins beleefden wy een eveneens tcht HoUancsch tafereel van geuren en kleuren Ontroerend van teederheid waren de reUgeuze verzen van Engelman De Graaff en Eekhout een aantal jongeren Zeer modem ma r sprekend tot het hart en ook tintelend van humor waren de rhytmisch stamelende gedichten vai IHen Vlaming P van Ostayen Het is niet de bedoeling n volledig verslag te geven van het door mevr Zeilinga voorgedragene zóodat nog veel moois onvermeld blyft Wel moet nog gememoreerd worden Van Schendels Angolino en de lente Van dit prozastuk bracht de declamatrice het tweede gedeelte waarin de bedelaar Angkilino oorsproidcelyk verbitterd om zyn harde lot het geluk leert vinden in het adioone van de natuur en w AT AAR AN NEER Bennie Bioseoap Scipio de Afrikaan Aanvang B IS nur Zaterdag vanaf 6 uur ïS ndag vanaf 3 30 uur Zaterdag 2 uur en Zondag 10 30 uur Concurrenten met Charlotte Susa Sehonwbarg Moaeoop Vorstentragedie met Zarah Leander en Willy Birgel Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 uur Thalia Theater De roman van een dokter met Albrecht Schoenhala CamiÜa Hom en Maria Andergast Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 30 utir 5 April 3 uur Central Postzegelbei rs Vereeniging van postzegelverzamelaars jouda 5 April S nnr Concordia Kinderfeest muzieken revueclub Aer Laoet 5 April 3 nor Bennie Gdudsche Gla zendag mleiding pater dr H Heüman over Twee glazen geschonken door Norbertüner abten tentoonstelling van reproducties van glasschilderingen en literatum over de glazen S April 7 nnr Concordia Revue avond muzieken revueclub Aer Laoet 7 April 11 nnr De Zalm Openbare verkooping onroerende goederen door notaris K Zeevat April 8 nnr Ons Genoegen Algemeene vergadering van aande lhcuders N V Schouwburgbioscoop Gouda April 7 nur Stadhuis Vergaderingvan den gemeenteraad April 8 nnr Concordia Repetitie gemengd koor Toonktinst Caecilia April 7 30 nnrNed Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen 9 April 7 30 uur Geret Kerk Spreekbeurt ds J P C ten Brink Lijdensmeditatie 9 April ft 9 nor Oosthaven 10 Zitting adviesbureau Ned Vereeniging voor luchtbescherming April 8 uur Daniël Damescursus E H B O April 7 30 uur Vrije Evangelische Gemeente Bybellezmg en bidstond 18 April 7 45 nor Nieuwe Schouwburg Opvoering Rebecca door Tooneelgroep Het Masker 16 April 8 nur Daniël Cursus E H B O 19 April 7 uur Concordia Uitvoeringmannenkoor Gouda s Liedertafel metmedewerking cabarettrio De Vos na afloop baL 31 April 8 nnr Schaakbord Vergadering Vereeniging van postzegelverzamelaars Gouda 23 April 7 uur Nieuwe Schouwburg Concert Arnhemsche Orkestvereeniging onder leiding van Jaap Spaanderman solist jëorge van Renesst piano Uitreiking distributiebescheiden 9 4 30 uur Daniël Uitreiking melk en cacaokaarten voor hen wier geslachtsnaam begint met een der letters DEZE WEEK Zaterdag G H I VOLGENDE WEEK Maandag J K Dinsdag L M N Woensdag O P Q R T U Donderdag S Vrijdag V Zaterdag W X Y Z APOTHEKERSOIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek E Grendel alleen Prins Hendriltstraat 15 het afstand doen van wat zelfs een arm man te veel kan hebben Mevr Zeilinga die alles uit het hoofd voordroeg werd aan het slot beloond met een hartelijk applaus en een groote fleurige bos tulpen Da volksuniversiteit kan op een welgeslaagden avond terugzien Verhuur oude pand van Breent aan het rük HUISVESTING GEfnSSTELOK ABBEIDSBUKBAU By ruilln sovere ikomst met de Naamlooze Vennootichap J C Raming N V te Breda verkreeg de gemeente per 1 Mei 1939 den eigendom o in van het pand winkelhuis Turfmarkt 148 met een daarnaast gelegen perceeltje grond poort Dit pand met de daarbij i ehoorende poort weiden tegelykertyd by dezelfde overeenkomst aan gemelde vennootschap in huur gegeven tegen een huursom van ƒ 260 per maand Tenee olge van het gereedkomen van het door de N V gestichte nieuwe pand aan den Kleiweg alhier is voormelde huur per 1 Februari J L geëindigd Thans is vanwege het depariement van Financiën afdeeling Ryksgebouwen het verzoek tot B en Vf gericht over het gebouw te mogen beschikken teneinde daarin het Gewestelyk Arbeidsbureau te huisvestöi B en W hebben terzake onderhandelingne gevoerd waarvan het resultaat is dat het gebouw met de dsarby j ehoorende poort aan het Ryk kan worden verhuurd voor den prijs van f3000 per jaar hetzelfde bedrag dat door de N V Raming werd betaald B en W stellen den raad voor met het Ryk een huurovereenkomst aan te gaan In verband met het vorenstaande zal uiteraard het aanvankelük voornemen om In het betrokken gebouw de administratie der Gemeente Lichtfabrieken onder te brenger voorloopig niet ten uitvoer gebracht kunnen worden AANKOOP VAN GROND VOOE STRAATAAHTLEG Bij het geldende uitbreidingsplan der gemeente is het aan de IJssellaan naast het pand no 99 gelegen perceel grond bestemd voor den aanleg van een straat ter verbinding te zyner tyd van de IJssellaan met de St Josephstraat Namens de eigenaren van bedoeld perceel grond de erven J van Mourik e c heeft de heer K Spek alhier gevraagd dit perceel te mogen bebou wen dan wel het te mogen verkoopen aan de gemeente Naar aanleiding hiervan gevoerde onderhandelingen hebben er toe geleid dat over verkoop aan de gemeente overeenstemming is bereikt INGELASCHTE WEDSTRUDEN Voor a s Zondag is ingelascht de wcdstryd H V V H Gouda H Voor Maandag 14 April is nader vastgesteld Vriendènschaar Gouda POLITIE WINT VAN DE POST Op het O N A terrein heeft de Goudsche Politie Sportvereeniging tegen t elftal van de P T T gevoetbald De politie won met 5 1 SPORT SCHAKEN Dr Aljediin d weraldkaqntoaB schaken die nokla an we t offieicr in het Franaeha lager waa deelt thana in eenige artikelen In de Daotsche Ztg l d N made dat hij ala schaker steeds tagen de Joodiche schaakidee gectiédeD heeft H probeert aan te toonen dat de Art6r en de Jood er verschillende speelwijzen op na houden de eente volgt dan aanvalsstijr die op het mat is gericht de tweede speelt verdedigend en zukewt niets De Joodsche aan valsspeler Botwinnik en de Arische verdedigingsspeler Capablanca zyn ï i de uitzonderingen die den regel bevestigen In zyn laatste artikel streeft Aljechin ernaar aan te toonen dat met den nederlaag dia dr Euwe tegen hem leed het Jodenschaak werd uitgeschakeld Men zal wel t enieuwd zyn te hooren hoe Aljechin die zich by ons weten vroeger in dezen geest nooit heeft geuit dit beredeneert Daarom vertalen wij hier de passages die op zyn tweekampen met Euwe betrekking hebben Eerst by mün eerste match tegen dr Euwe in 1935 kwam nog eenmaal op verrassende wyze het Joodsche vraagstuk onder mijn aandacht Hoe had ik kunnen vermoeden dal da rustige zakelijke en sportieve Ariër zich als werktuig van een Jodenkliek liet gebruiker En toch gebeurde toen iets ongeloofiyks Ik werd overgehaald als secundant den JoodachHollandschen schaakmeester Samuel Landau tR accepteeren die mij op het beslissende oogenblik van den weditrijd uit persooniyke overwegingen in den steek liet De met een Jodin gehuwde Weensche meester Hana Kmoch secretaris van Euwe werd daarop tot wedstrüdleider benoemd M r kan zich indenken welk een onpartüdigheid men van hem kon verwachten Aangezien ik ondanics alles dezen ongelukswedstrijd slechts met het geringe verschil van één punt verloor kan ik met een gerust hart verzekeren dat Euwe geen moment den titel zijn bezit gehad zou hebl en als ik tijdig de sfeer die deze match k rmerkte n hebbon opgemerkt Ook by den revanchewedstryd la 1937 tegen Euwt was wederom het geheele schaak Jodendom gemobili cundant van Euwe van de party Bij den aanvang van deze tweede match behoefde ik me geen illusies meer te maken ik moest het nameUik n et tegen den Hollander Euwe maar tegen het verrampHe Jodendom op r nen en zoo werd myn gedecideerde overwinning 10 4 een overwinning op het Joodsch complot VOETBAL i NEO VOETBALBOND Het programma voor Zondag Afdeeling IL 2e klasse B S V V Fluks Gouda V U L O D S Exoelsior U V Ö Overmaas ïe klasse C D H S Woerden V F C Olympia Alphen D C V de Pechvogels Sieeds Volharden O N A Fortuna Het Noorden O V V 4a klasse A Houwljoop V O G E L Lisse V V L V Gr Willem II Texas G SV T O N A L D W S Tey ingen Archipel Wilhelmus 4e klasse C Moordrecht Bosk Boys Oudewater H S V Haastrecht D O N K Waddinxveen Gouderak 4e klasse D Ryswyk Kranenburg SpoorwykT V D S Schoonhoven Zw Blauw Quick Steps Wassenaar D D V K B T C O B Ursus 4e klasse H Zwervers Bolnes Lekkerkerk C K C Sseeds Hooger Dilettant V N D D R L Reserve 2e klasseA A D O IV V U C UI B E C n H B 3 Hl H V V n Gouda n Reserve 3e klasse B H V V UÏ H B S IV Celeritai H V U C IV R V C n B M T n Quick m Vlot IL Laakkwartier IH O N A IL weserve 3e klasse C Sparta IV O N A ni Schoonhoven II Olympia n Martnit H G S V U FEUILLETON Nadruk verl oden GIPSY DOTT ERFT EER GEHEIM tT Dat la mü ook eeo raadsel aaoeat de commissaris tot zijn spijt bekennen Het zou voor den dader ki ieder geval eenvoudiger zyn geweest het lichaam hier te laten liggen Maar misdadigers handelen nu een ai wel vaker volkomen zinloos Wat is dat voor een ding vroeg watt van het oqderwerp afstappend op een met bloed doordrenkten lap tof wyzcnd Het slachtoffer droeg altijd een lange jaal om haar hals verklaarde de conimiasaris De werkster heeft et duig herkend Het IQkt wel of de winkel er ia opgedweild vond Fox t Ia juist anderaom tiet ding is gebruikt oia de btoedaporen welke je 1 liet te veroorzskan Maar f In vredesnaamT De kMpecteur kroop in aUe hoekao Ik bek alle otm al zorgvuldig Mcbt ui da etui vmi hst Man hatten bureau Er zUn talryke vin gerafdrulcken en voetsporen vooral in het stof en het vuil zijn ze duidelük te onderscheiden maar veel ervan is oud en ik geloof niet dat ze veel aanknoopingsptmten zullen bieden De sporen zijn voldoende voor een half dozijn misdaden antwoorddeBratt geërgètd Het lykt wel of ze speciaal voor d poUtle aan den loopenden band zyn gefabriceerd Is erliet een of ander gestolen commissaris De jonge politieman haalde zijn schouders op Ik weet het piet De werkster kan op dat punt ook geen andere aan wyzingen geven ze weet niet ofvrouw Brander iets byzonder aard vols m huis had Het eenige dat zeme vertellen kon was dat alle dingen waaraan het slachtoffer veelwaarde hechtte nog aanwezig zijn Ze liggen hier in de vitrine De commissaris tilde het houtei blad van de toonbank op waardoor de glazen kast waaruit Mattia Brander het halssnoer iiad gehaald zichtbaar werd Daar lagen schelpen een aantal zilveren voorwerpen en een paar gouden ringen met kleine edelgesteenten in bonte verscheidenheid b een Bepaald kostbaar was dit alles niet maar een inbreker wien het uitaluitend om boit te doen was geweest zou dit zeker niet onaangeroerd bebbea gelaten Del dikke stotlaag waarsfiee het geheel was bedekt bewees echter dat erzelfs geen vinger naar uit waa gestoken Het heeft niet veel van roof meende Jim Fox te mogen oitoerlten Misschien is er meer reden om aan een wraalcneming te deniwn veronderstelde de commissaris Vrouw Brander was er voor bekend dat zij allerlei duistere zaken deed en zich vooral met heling van gestolen goederen ophield Misschien heeft zij één van haar klanten al te zeer het vel over de ooren gehaald waardoor deze in woede is ontstokenen haar heeft neergeslagen In dat geval zou men mogen aannemen dat met den doodslag zün wraakgevoelens bevredigd waren zei Bratt Waarom zou lUJ dan ook het lük nog wegsleepen De commiasaris wist hier ook geen antwoord op Fox had een plaatsje gezocht waar hij de beide politiemannen niet in den weg liep Hier maakte hy nu vlütig de noodige aanteekeningen voor zijn verslag Toen hy Bratt vragend aankeek kneep deze veelbeteekenend een oog dicht Zoek eens een sttdc papier voor me Jinmqrl Fox gehoorzaamde en kwam weldra met een ouda krant aaodragto Bntt wikkelde de gevonden sjaid daarin stak het pakje Tenrolgaia bU zkb Ik öl dat ding eens door maan politiewiheatundlga latan ondenoekeo zei tiü ter toelichting op zün handelwüze Waarom vroeg de commissarisverbaasd Omdat ik een nieuwsgierig man ben waarde iteer Nieuwsgierigheid is weliswaar een minder goede eigenscliap naar algemeen wordt beweerd maar zü kan op haar tyd ook weieens te pas komen r U moet het zelf weten inüpecteur antwoordde de commiasaris lachmd maar deok niet dat ze in het laboratorium aan dien bloederigen lap iets büzonders zullen ontdekken Dat moeten e afwachten Het is wel heel jammer dat het Ujk niet te vinden is Ik zou wel graag hebben geweten wanneer de misdaad werd gepleegd Dat heb ik lamnen vaststellen riep de commissaris zichtbaar verheugd Zelfs heel nauwkeurig Zoo zoo lioe hebt u dat icunststukje dan klaargespeeld vroegBratt verwonderd Gaat u maar mee dan zal ikhet u laten zien De commissaris Idom door de kast in de keuken terug Bratt en Jim volgden hem nieuwsgierig Op den vervuUdeo vloer lag een wekker welke op het glas was gevalko De eommiaaaria raapte iMt ding voorzichtig f9 m wees naar da w zers weOÈe zes wa aanwezen Hia hebben we dan Juisten tt d xei hQ triomfanteUik Om ze tnirl vanochtend werd de moord gepleegd De wekker is natuurlük bü de worsteling welke tusschen den dader en het slachtoffer heeft plaats gehad omver gevallen Hm zei Bratt niet bepaald overtuigd dat kan juist zün maar zekerheid biedt het aUerminst Welkomt het tüdstip vry aardig overeen met dat waarop Mattia Brander nogspringlevend hi De zeven sterren is gezien De commissaris zette groote oogen op Zoo zei hü eenigszins teleurgesteld ik wist niet dat de vrouw s nachts nog utt is geweest De zeven sterren is een vry obscure gelegenheid Vermoedelük zal zü daar wel iemand hebben ontmoet die tot haar zakenvriendei behoorde Mogelük heeft ze hem meegenomen naar haarwoning waar de onderhandelingen werdoi voortgezet Men kon ook daar niet tot een accoord komen er ontstond een twist en daarbü werd vrouw Brander gedood Niet slecht gecombineerd vondBratt terwül een nauw merkbaarlachje om zyn lippen speelde Zoo zou het inderdaad heel goed gebeurdIcunnen zyn wanneer vrouw Branderin De zeven sterren niet een onderhoud had gehad met een dame die ik heel goed ken Ik geloof niet datIrane Fancy tot een misdaad als hieria gepleegd in staat is Wat mü bc tr heb ik bier nu wel alle geiien commissaris Het resultaat dat het onderzoek van de sjaal oplevert zal ik u laten weten Ga je mee Fox De inspecteur eo de reporter stapten in bun wagen eo reden weg De chef van het Manhatten bureau keek hen verbaasd na Bratt gaf den jongeman naast zich een por in de zijde Nou Jimmy teg je aangeboren bescheidenheid nu eens af en vertelme jou meenin eens Wat daik jij van het tragisciie einde van Mattia Brander hè Hetzelfde wat jü er van denkt Brattje was het ge heimzbmige antwoord Met dien armen kerel van den Manliattenpost heb ik werkcUJk medelüden Foxl 2kio n mooie zaak grinnilcte Jim Maar de conunissaris zal er geenlauweren mee oogstml Politiemenschen streven niet naar roem en eer mr Foxl zei Bratt bestraffend Zü stellen zich slechts in dienst der menschheid en onze bravo commissaris maakt daarop geen idtzondering Maar k propos voel je er wat voor mee te gaan naar het hooCA bureau om het oordeel van den ehemiker te vernemen Ik ga mee besloot Fox Jkh nu eenmaal helaas ook e a almnnamrig m ucb net aU J j Bratt