Goudsche Courant, vrijdag 4 april 1941

VRIJDAG 4 APRIL 1941 Füms aan den loopenden band I onderwas TWEEDE BLAD PlMTSatJK IIEOVS Bersambacfat OEHKBHTI BBQBOOTINa ooBiHHEnnna Gtd State hebben de gemeeoW egnwtnig oor het l ur 1941 go dfekeard DH CoUefe merict itfiH op 4at de toegeftaae oitgaatramina azima dienen te worden beeehouwd yooidat tot het geven van opdrachten tot leveringen of werkzaamheden wordt overgegaan moet nagejaan worden ol aog een toereikend bedrag op den desbefretfenden port beedükbaar is Ia xnlka niet het geval dan kan opdracht niet gegeven worden oo l verhooging van dien po t 1 goedgekeurd rBEDIKBECKTEN VOOB ZONDAG Ned Herv Kerk 10 uur vjn aamneming van nieuwe lidmaten en UO mir n m Ds Ewoldt Oer Kerk 10 uur VJn 6 uur n m Ds Terhaak Uitgetredenen Ned Herv Kerk M a vil 6 uur njn Leeadienst Boskoop BOSK BEDDINGSBIUGADB De hïeren Struve en Sater herdaskt Onder leiding van den heer E A E Damm hield de Boskoopsche Reddingsbrigade in de Nutsbewaarschool haar jaarvergadering In zijn openingswoord herdacht de voorzitter het overlijden van den heer H W E Struve eerevoorzitter der bngade en memoreerde uitvoerig de velen verdiensten van den overledene Vowts herdacht hU ook het varscheiden van dr A S Kater die roede veel voor de iMTigade heeft tot stand gebracht Bij de bestuursverkiering dedde de voorzitter mede dat Wj als bestutiialid moest belanken in verband roet lijn vertrek uit deae gemeente in de naaste toekomst Hierdoor waren er vier vacatures in het bestuur Hakolen werden de heeren H Goudkade G P de Gunst en W J HardJiaer terwijl gekozen werden de heeren G A S Jongeneel arts en J van Bergen en de dames Gré van der Willik en Cobi Bunschoten Bö acclamatie werd Da Jongeneel als voorzitster gekozen ZONDAGDIENST DOCTOBEN Aj Zondag zal de Zondagdienst worden waareenomen door dr C H Flim Telef 38 niEDIKBBVBTEN TOOB i ONDAG e April Ned Hem Kerk vwwm half 10 uur bevestiging nieuwe lidmaten nam 6 uur doopsbediening ds Jacobs Geref Kerk voorm 10 uur en nam S uur ds Petersei Chr Gcref Kerk voorm 10 en nam t iur ds Kleisen Rem Geref Gem voorm 10 uur ds Zuurdeeg bevestiging nieuwe lidmaten Geref Gem voorm 10 en nam 3 uur leesdienst Haactrecht PBEDKBEVRTEN TOOB ZONDAG Ned Herv kerk 10 30 u v m Da W de Voogd van der Straaten Ned Herv Geref Ev 10 u vjn en 130 u n m G de Pater Geref Kttk 10 30 n v m Ds v Eflk Hilversum 2 30 u njn Ds v EÜk Hilversum Nieuwerkerk a d IJs eI RBOIKBEIIBTEN VOOB ZONDAG Ned Herv Kerk voorm 10 en nam S uur ds A H C Vollenweider Geref kerk voorm 10 en nam MS nar ds G H Ryksen Geref Gemeente voorm 10 en nam XSO uur Leesdienst WETHOVDER MAASKANT HERSTEU Wethouder J J Maaskant die geniimen tijd Wegens ziekte verhinderd was deel te nemen aan vergaderingen van het college van B en W en van den raad is thans wetx zoover hersteld dat hij deze wn kzaamheden wederom kan waarnemen Ouderkerk a d IJtsel rBEDIKBKPBTEN VOOB ZONDAa Ned Ho r Keric vjn 10 en njm I uur Ds J G Woeldennk Wykgebouw v m 10 en n m 7 omde heer A de RedelijkhHd g a w Geref Kerk v m 10 uur Ds D A Vogel njn 2J0 u Ds C vas Breogel van I kerkerk Oudewator VAN DE SIGABKNPABBIEK NAAB DBN TmN VmmmcI gaat D heer Gebr de Gooyer alhi heb 9 groot stuk weiland liggende W de Oude Singel en te eigendom toebehoorende aan den heer W Boerc fiiuiurd Wegens slapte in het sigaren BAntbedrUf ii het gidieele persooeei mft het omspitten tewerk gesteld Er sullen in hocrfdzaak aardappelen en peulvrucht geteeld worden naDIKBICBTXN V0 ZONDAG HediMtrr Kerk voorm 10 en s na 1 3 uur ds P J Steenbeek Geru Kark voorm 10 en namiddag S mir d W van Dijk Vrüdttnlf HoTormden voorm MJO uur ds J van der Veen van RU swIJk OOK WatM TE DmtB hOCmSMB Tegen een zevental winkeliers b proces verbaal opgemaakt wegens het 9ten te hoogen prjjs verkoopen van lodfers WTÈHD vannaaojoosatm Wi d steunverlecning zUn a beden 34 werkloozen ingeschreven Een aan tal werkloozen zUn naar Frankrüjk vertnAkMu BÜBGEBLUKS STAND Ondertrouwd Uarinus v Danselaar S3 iaai en Diikje Stuart 30 jaar Overleden Neeltje van Oosterom 39 ir weduwe van J Boere GEVONDEN VOOBWEBPBN Gevonden eenige mansboorden In verschillende kleuren en een ring met sleutels Inlichtingen bjj de gemeentepolitie Reeuwijk HOND EN KIiADWZEEB De besmettelyke veeziekte mond en lüauwzeer heeft in deze gemeente haar intrede gedaan De ziekte is geconstateerd onder den veesta d van den heer H Nap in de afd Stein Schoonhoven PBEDIKBECBTEN VOOB ZONDAG Rem Geref Gem v m 10 30 uur Ds H C Luyt bevestiging nieuwe lidmaten Ned Herv Kerk vjn 10 uun Ds J V d Graaf bevestiging nieuwe lidmaten n m 6 uur Ds J van Vliet van Gouderak Geref Kerk v m 10 uur Ds J Hoekstra Bediening Heilig Avondmaal n m 3 uur Ds J Hoekstra Dankzegging Heilig Avondmaal Minderheidsgroep Geen dienst B K Kerk vjn 8 30 uur en v m 10 30 uur H Mis s avonds 6 uur Lof ÜITBEIKING WDJTERHÜUP Volgoide week zal een nieuwe uitreiking geschieden van Winterhulp Nederland Dan zal SOO aan 143 gezinnen worden verstrekt De rest van de ontvangen ƒ 800 zal aan het eind van deze maand worden uitgekeerd Waddinxveen GEVONDEN VOORWEBTEN Gevonden vulpenhouder en vulpotlood in étui bij H van Mourik Dorpstraat 45 dameshandschoen bij J J van Es Zuidkade 107 Te bevragen op bet politiebureau kinderwantje BURGERLIJKE STAND Overleden Chr van der Kraats echtgenoot van A la Grand 55 j J E Smits echtgenoot van M D van Cuilenburg 55 j AFSCHEID M VA8TENHOCT IVaaideeting ZS jarigen arbeid als gemeentebode De goneentebode M Vastenhout heeft den gemeentedienst met pensioen verlaten In een daartoe belegde bijeenkomst heeft hij afscheid genomen van burgemeester wethouders raadsleden en ambtenaren Namens het gemeentebestuur sprak Burgemeester Brandt woorden van dank voor al hetgeen de heer Vastenhout in de 28 jaren dat hij in dienst van de gemeente Zevenhuizen is werkzaam geweest voor de gemeente heeft gedaan De burgemeester bood hem liamens het gemeentebestuur een enveloppe met inhoud aan Vervolgens sprak de heer Dekker als oudste ambtenaar namens de gemeente ambtenaren Ook hy deed zijn woorden van dank vergezeld gaan van een enveloppe met inhoud Wethouder Van Dorp voerde het woord als oudste raadslid Na beëindiging van het offieieele gedeelte bleef men nog eenigen tyd gezellig bijeen Zevenhuizen PREDIKBEURTEN VOOB ZONDAG Ned Herv Kerk des voorm 10 30 u en des nam 3 uur Ds Tj Tak Gcref Kerk des voorm 10 30 en des nam 3 uur Ds W G Bovendorp BENOEMING IN GEMEENTEDIENST De heer A Stolk is licnoemd tot opzichter der begraafplaats en huurophaJer der gemeente Zevenhuizen ZV8TEB HVUIAN NAAR VTBECHT Zuster Hulman wgkverpleegster alhier is benoemd tot hoofdzuster by het consultatiebtu eau voor tuberculose zorg te Utrecht GERECHTSHOF s HERTOGEN BOSCH JECODIGE MOLBNAABSKNECHT STAL M FIETSEN Een jeugdige nudenaarsknecht genaamd J van der H die in dienst was bU een molenaar te Nederweert was jvegens een vcrduisteringsgeval ontslagen De jongeman die toen geen tehuis meer had geraakte aan het swerven en om aan den kost te kunnen komen stal hü fietsen waar ze maar te stelen waren bij kerkgebouwen distributiekantoren en andere openbare gebouwen In twee maanden tüds stal hij niet minder dan 26 rijwielen te Nederweert Weert Roermond en Eindhoven Hü verkocht de gestolen fietsen om aan den kost te komen en om onderdak te kunnen krijgen Tenslotte werd hij door de politie gearresteerd toen hq te Eindhoven een rijwiel had gestolen De Officier van Justitie bij de rechtbank te s Hertogenbosch kon tiem voor zestien rijwieldiefstallen vervolgen doch bepaalde lieh tot een geval n eiscfate toen een gevangenisstraf van een jaar en drie maanden De rechtbank rekening houdend met bet feit dat de rechtbank te Roermond den verdachte npg voor tien rijwieldiefstallen ter verantwoording zou roepen heeft den molenaarsknecht veroordeeld tot twee maanden gevangenisrtraf tegen welk vonnis de officier VM justiUe booger beeoep ntaAsBde Gisteren diend de zaak oor bet gerechtsbof 9e advocaat genanul mr H W Masside eii At teaea dea verdachte die volledig lidUndCi aat mamden gevangenisstraf Dezelfde molenaarsknecht stond hierna terecht voor tien rijwlekUefstallen gg leegd te Nederweert Weert en Roermond De rechtbank te Roermond beeft hem voor een gevat van diefstal veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf en voor de andere tot gevangenisstraffen van in totaal 14 maantai Tegen deze vonnissen heeft de molenaarsknecht hooger beroep aangeteekend Toen hQ voor den president werd verhoord deelde hü mede dat zijn appèl op een vergissing berustte Hij was de meening toegedaan geweest dat hij voor alle zes en twintig rijwieldiefstallen afzonderlijk terecht moest staan en dat hü zes en twintigmaal twee maanden gevangenisstraf zou krijgen hetgeen in totaal 52 maanden zou zönAchteraf is hem echter gebleken dat hij niet voor iedere rijwiel diefstal afzonderlijk terecht moest staan en dat de straf nog al Is meegevallen De verdachte deelde verder mede dat hij veel spijt heeft van hetgeen hij heeft misdreven en hü beloofde in de toekomst zijn leven te zullen beteren De advocaat generaal mr H W Massink iiiema requisitoir nemende eischte tegen den verdachte gevangenisstraffen van in totaal IT maanden De verdediger in deze zaak mr Ver dijk wees in zijn pleidooi op de omstandigheden waarin verdachte verkeerde toen hi de zes en twintig rijwieldiefstallen pleegde ARHH IISCHB GERECHTSHOF DB HOOBD TB HOLTEN De saak teraggewewn naar dm rechter eommissaris Bü de gistermiddag voortgezette behandeling van de zztk betreffende den moord te Holten voor het Amhemsche gerechtshof werd voortgegaan met het getuigenverhoor De landbouwer K B uit Holten verklaarde op den avond van den tweeden Paaschdag op den weg van Deventer naar Holten twee personen te hebben zien fietsen die wel eenige overeenkomst met de beide verdachten vertoonden maar die hü door de duisternis toch niet kon herkennen De landbouwer E bij wien verd D wel eens kwam deelde mede dat deze laatste nog wel eens over den verslagene gesproken had waarbq hij opgemerkt hadï Die met z n geld zou je nog eens te pletter houwen De verdachte D sou o dc verteld hebboi dal hü een kostganger had die er geen gat in zou zien iemand dood te maken als er geld was te halen Op een vraag van den president of hü dergelijke dingen wel eens gezegd had antwoordde verd D Meneer de president dat durf ik zoo niet zeggen Ook tegen enkele andere getuigen zou D toespelingen op den moord hebben gemaakt De landbouwer v d B dia den verd D ongeveer 5 jaar geleden leerde kennen verklaarde dat deze een half jaar na den moord eens bq hem was geweest en bon gezegd bad Ze maken ons toch niets ze hebben geen bewüzen tegen ons Als getuigen i decharge verklaarden de vrouw een zoon en een dochter van verd D dat de vader in den bewusten nacht thuis was geweest De beide verdachten werden vervolgens aan een verhoor onderworpen Beiden verklaarden in den bewusten nacht thuis te zijn geweest en onscbuL dig aan den overval te ziJn De advocaat generaal mr Hermans merkte in zijn requisitoir op dat het bewijs van de schuld van deze verdachten aanmerkeUjk versterkt is door de verKlaringen van de weduwe L Het betreft tiier evenwel een ernstig misdrijf waarvoor in eersten aanleg zelb levenslange gevangenisstraf werd geëischt en daarom achtte spr het gewenscht deze vrouw nog eens te doen hooren en dan in de rustige sfeer van het kabinet van den rechtercommissaris Bovendien kimnen dan enkele getuigen nog eens aan een verhoor onderworpen worden Spr vorderde Jérhalve de terugwüzinp van de zaak naar den rechtercommissaris en aangezien hü een veroordeeling zou vragen welke niet gering zon zün eischte mr Hermans de gevangenneming van de beide verdachten Nadat het Hof in raadkamer was geweest deelde de pzesident mede dat het Hof geen termen aanwezig vond om de gevangenneming van de beide verdachten te gelasten en dat besloten was de zaak terug te wijzen naar den rechter eommissaris DB HAH8IERAFTAIBB TE ASSEN Haaotetaar ƒ 5M boete veraoideeM Voor den politierediter te Assen stond dezer dagen terecht Jan T uit Assen bq wien de eriais ambtenaren in samenwerking met de marechaussee eenigen tüd geleden een enorme hoeveelheid van allerlei artikelen in beslag hebben genomen wegens overtreding van de Hamsterwet Verdachte bekende wel maar meerde dat talryke artikelen die is lieslag waren genomen aan hem terug gegeven moesten woiden omdat zü waren opgeslagen in den tijd toen zulks nog geoorloofd was De politierechter gaf hem gelegenheid aan de huid van rekeningen zulks aan te totaien Na bestudeering van deze rekeningen kwam de politierechter tot de conclusie dat een klein gedeelte inderdaad aan verdachte terug gegeyen moest warden Dit gedeelte bestond uit ho ev e el heden Vim Beneo lini en chloor alsmede ITC fleaehjes Halitoan B M flessefaen levertraan Verder 1 9 liter tomatenaoep en hoeveelheden rüwielbaadcn aoolleer zeep en sijieeneep Voor de openbare befaaiMMing had df officier reeds bestolen tot teruggave van 400 busies gecondenseerde melk waardoor er c er nog 2800 37M0 KILOMETER ROLPRENT VOOR DE SCHOOLIN DUnrSCHLAND Oom eorrespondent te BerUIn tcbrlltt De film als hulpmiddel bt het ondcr wQs niets nieuws onder de um la men geneigd te zeggen daar wA to ona land menlcmaal de eultuurfilm in de klas Is gebracht At de klas naar de tUm terwijl eveneens door vele vereenlgiiigen welker doelstelling rechtatreeka o Indirect verband houdt met de opvoeding van de Jeugd van de film werd en wordt gebruik gemaakt Inderdaad ook op dit gebied hebben de Nederlandache opvoedera zeker niet stil gezeten Maar er kan toch ondericheid ztjn Daar l een root venchll of vertooningen van dezen aard ten slotte gelegcnfaeidsvertooningen zijn of dat men te doen heelt met een systeem waardoor aan de cultuur film naast de leermiddelen als boek plaat atlaa e d in de icholen een volkomen gelijkwaardige plaats is inferuimd loodat sii io elke school binnen luttele minuten in het onderwijl v n bet oogenblik kan worden ingeichakeld Stel de onderwijzer vertelt een sprookje ol hij schildert den kringloop rupsvlinder rups ol wel hij zet de functie van de ipUsverterlngsorganen uiteen hl weet de jeugd te boeien en leder kind vormt zich natuurlijk tüdens de vertdUng een eigen voorstelling welke miastiiien met behulp van teekeningen eo foto s kan worden versterkt en van onjulsttieden worden gezuiverd Maar nu onmiddellijk na zijn verhaal voert de onderwijzer de film ten tooneele het bewegende beeld dat meer dan woorden en welke luggeitie ook meer dan afbeeldingen die telkens slechts één moment kunnen weergeven de aandacht weet te grttoen vast te houden In een verfilmd sprookje ala Jie wedloop tusachen de haas en den egel zietbet kind wat het zooeven heeft gehoord egel en haas worden tot een levendewerkriijkheid die het niet meer zal vergeten In een film als De dennenspinner aanst ouwt de leerling tot in finesses het groei proces van jonge totvolwassen rups het ontstaan van dencocon het uitkomen van den vlbider heileggen van de eieren en de iiebaorte vande joate rups V rilmi ala dete waarborgen met een minimum aan inspanning een diep en blijvend Inzicht dat op geen enkele andere wijze zoo snel en doeltreffend Is te bereiken Nemen wu als laatste voorbeeld de film waarin de functie van de apijsverteringasrgan tirhtbaer is gemaakt Het kauwen van het voedael het slikken n daarna het afleggen van den ganschen weg dien de etensbrel neemt door slokdarm maag en darmkanaal dat alles wordt door middel van Röntgen foto s een helder waarneembaar en gemakkelijk te volgen proces dat dechts weinig mondelinge toelichting zal behoeven om eena en voor altijd en duidelijker dan door welken uitleg ook in het gehrugen van den leerling te worden gegrift Spreekt ook utt deze weinige voorbeelden de oeleekenis van dp fitm voor het onderwijs reed duidelijk niet minder duidelUk blijkt eruit dat die beteekenis zich alleen ten lolle doet gelden wanneer de film deel uitmaakt vsn dr leermiddelen en haar inschakrüng d la minute eet even gewon rsnk s ni het raadplegen van een atlaa of het open van deze Ixisjes onder beslag bleven Hieniit blijkt wel dat de voorrad a van verdachte enorm waren De officier van Justitie wees op het onsociale van verdachte s handelingen Met de teruggave van de levertraan kon hij zich niet vereenigen omdst hij deze niet als medici in baschouwde Z i zou het voor verdachte zeer goed zijn a s hij eens een tijdje in het huis van bewaring werd opgeborgen doch spr wildp hem dit nog besparen en eischte ƒ SOO Iwete sube vijf maanden hechtenis met verbeurdverklaring van de groote hoeveeiheid in beslag genomen artikelen inclusief de lever traan doch verder met uitzondering van de hiprboven genoemde artikelen De politierechter liet uitkomen dat verdachte zijn medeburgers op een geweldige manier te kort had gedaan en veroordeelde hefh lot f 500 boete subs 50 dagen hechtenis met verbeurdverklaring van de in beslag genomen goederen met de uitzondermgen als boven aange jeven De levertraan l €scbouwde hij als medicijn er werd niet verbeurd verklaard ROTTERDAMSCHE RECHTBANK TE HOOGE raus VOOB SIGAKETTEN BEREKEND De Rotterdamsche rechtbank heeft gisteren den 20 jangcn handelsreiziger P E te Rotterdam wegens overtreding van de Tabaksaet veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden en een geldboete van ƒ 150 subs 30 dagen De man had hinderden pakjes sigaretten merk Murko tegen een te hoogen priis verkocht door het bedrag van 7 4 cent op de bsnierolle te veranderen in 17H cent Er was wegens de strafrechtelijke overtreding een jaar en zes maanden wegens de fiscale overtreding 200 boete sub 1 40 dagen hechtenis tegen hem geëischt De 36 jarige koopman A J v K te Rotterdam die wetende dat de banderolteprijs was vervalscht 1000 pakjes sigaretten van E had gekocht en ten deele weer verkocht werd veroordeeld tot een geklboeta van 100 gulden subs 20 dagen en voor het twaede feit tot een geldboete van ƒ 80 Tegm hem had het O M drie maanden plus lOO subs 20 dagen geëischt PtlINDIKVEN BEBECar Pe Rotterdamsche rechtbank heeft gisteren uitspraak gedaan in de zaak slaan van een boek Het spreekt voorts vanaeU dat de toepassing van de leerfitan ilch niet behoeft te beperken tc da lagere acnoot integendeel dat zij op middelbare acbolen en op universiteiten van nog belangrijk hoogere waarde kan zijn De organisatie en financiën Alles goed ca wel sal meoigeca aerfgen maar elke school kan er todi geen eigen projectietoestel en een eigen filmotheek op nahouden Dat Is eenvoudig niet te betalen en waar moeten al die films vandaan komenT Zien wi ter beanrvoordlng van deze vragen en ter weerlegging van de bezwaren die erin zijn vervat hoe het Rijkaopvoedingsininisterie in Duttactiland erin la geslaagd deze matene soo te regelen dat thans op drie kwart van alle lagere scholen en verder op aPe Inrlchttngen voor ilddelbaar en vour hooger onderwlls de cultuur en de wetenschappelijke film als aagelljks gebruikt leermiddel dienst doet Het Is de 4leichaansUlt für Film und BUd In Wissenschaft und Unterricht gevestigd in een indrukwekkend en modem geouUlIeerd gebouw aan de Kleiststraste te Berlijn waarain de geheele zorg voor de filma üj het onderwijs is toevertrouwd Deze ongetwijfeld zeer kostbare inrichting die in de jaren 1939 en 1941 een geweldlgf Uitbreiding onderging bedruipt ten volle baar uitgaven door het bijeengaren van geringe bedragen Iedere leer f anschoawing ia de volstrekte gronddag voor alle indekt Ung van een lagere school betsalt 2i Pfennige per kwartaal ledere atudeot een lilark per Semester d i per half jaar deze mUlioenen icieintjea die één eerbiedwaardige groote maken stellen de BijksInrichting In staat Ten late cultuur ea wetenschappelijke lilma te vervaardigen en te copieéren dit laatste menigmaal tn duizenden copleén welke In over bet geheele land verspreide zgn KrcisUldstellen disirictsfilincentrales ter beacfalkklng van oe acbolen Ui ta omgeving worden gesteld Ten Sde elke school een prajeettetoestel m bruikleen te geven dat In de school een blijvende plaati vindt en dus practisch haar eigendom ts Dat thans een vleide deel van de lagere scholen oog niet van zulk een toestel Is voorzien vindt zijn oorzaak in het feit dat de productie ervan de aanvragen niet beeft kunnen bijhoudea Dera achterstand wordt evenwd snel Ingehaald Ten de bit elke film ten aerleve van bet onderwijzaod penonael dat haar als leermiddel aanwendt tegen betaling van t Ptennigc een boekte te verstrekken welks Inhoud den gang der beelden op den voet volgt het vertoonde cnderwerp zoo mogelijk eerst In algemeenen vorm daarna in zjjs bQxonder gegeven t ebandelt en dat cn alotte een beknopte lltteratimr opgave bevat Deze handige uitgave stelt den onder wijzer in staat aan de vertooning van de fllm een mondelinge toeitctating te verbinden teneinde bet aanschouwde nader te verklaren De Rijksinrichting voor Film en Beeld In Wetenschap et Onderwijs geeft voorts een voor frinitaf pnjs vcTkrijgba r voortreffelijk gnOustreerd en verzorgd tegenxjcn nde puindieven die In korten tyavoor bijna 5000 gulden oud ijzer uit het puin hadden gestolen De leider van deze bende de 55 jarige loswerkman A P D tegen wien een jaar en drie maanden gevangenisstraf was geëischt werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar met aftrek De 33 arige schilder J D tegen wien dezelfde straf was geëischt werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van ne en maanden met aftrek De 33 jarige los werkman W v d Z werd veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf de 47 jarige controleur H V tot drie maanden gevangenisstraf De 32 jarige klmker T K de 34jarige los werkman H de G en de 30jarige timmerman J A v d M tegen wien zes maanden was geëisciU werden veroordeeld tot gevang ïtisstraffen van resp vier twee en vier maanden De 42 jarige havenarbeider A V tegen wien een jaar was geëischt werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier maanden De 29 jange opkooper A W B werd vTvigesproken Tegen hem had het O M acht manden geëischt ROTTERDAMSCHE RECHTBANK GBAANDIEVEN ST AN TERECHT Voor de Rottercamsche rechtbank beeft gisteren een bende graandieven terecht gestaan die ettelgke tonnen graan van onbewaakte schepen in de Maas had gestolen en verkocht Aan den 4üjarigen trcmmer C van O den 1 6 jarigen havenarbeider P G den S jïT gen matroos F en den 36jarigen controleur 1 de G was diefstal van partijen mais gerst en tarwe jit Rijnschepen ten laste gelegd aan den 33jangen graanconlToIeur W S heling De zaak was op toevaUige wgze aan hel licht gekomen Een urveil leerende agent van olitie had bemerkt dbt er Zondagsnacfals bij een Botterdamschen akker werd gcweritt en toen men e Inval bij den bakker di f d trof men een groote hoeveelhe graan am waarvan de iHikker de herkomst niet kon verklaren Na een uitgebreid onderzoek kwam de politV een bende op bet spoor die graas bleek te stelen en te verkotqien maar tevens kwam aan bet licht dsit dit aiei de tende was die den akker graan had geleverd Door prachtig politiewerk gelukte het de politie bmsen ko iten tijd ook de tweede bende op te sporen periodiek ult waanan nl van naam madcwarksa De film in dfeast vaa ottdarwtta Is door daa daxa Inrlehtlag tot een alsiiiiina tSM past en ttaltangewooo tomttamaaSmBMdel g ew uid eii voer de Daltaba deerende Jeusd van alia heftlMea het aeiva i Jlgen van IIIbm itar da r Inrichting staat het pacdamiaehe voorop Het de particuUan lwk wor dt waar dat mogdtik 1 nauw aamengeweikt tn het b ij zon de r veor a oo v ai het de entourage van de opnumen bctraft De paedagogische en wetmachappeUlksl doelstelling die bU de BtjksInrIeliUiua vooropstaat noodzaakt echter tot het b3 gebruik nemen van een Rèatgcn kiao i station en andere dikwijls zeer kostbare toestellen als mlcro amnraten ed Hen ligt voor de hand dat da partlcoUen taH dustrle zich niet op een dergelijke gsde tailleerde wijze kon neelallKeeren Aan den loopentien bané Welk een vlucht de toepaasing van da film op de scholen beeft genomen blijkt uit de cijfers De Krelsbndestellen hebben het aantal IIDO reeda ver overschreden het getal der aan de scholen uitgeleende projectletoeatellen nadert In snel tempo de HO MM In da Bijkslnrlchtlng die zoowel een Induatrle voor de vervaardiging ala vooi 1 ooplïeren van films huisvest werdea reeds afgeleverd 230 films voor algemeen v mende scholen 12 voor beroeps roepsen vakscholen 17 voor d geUpce scholen op lnldboaw ebled au 4M films voor un rslteitai In bewerking zijn op et oogenblik onderscheidenlijk n K 9 en 214 fibns Van de moederfilms alle opgenomen op 32 m m breedte werden tot dusverre 3 4 673 copieên op 18 nun breedte vervaardigd tot een totale lengte vaa ruim 36 034 kilometer Inderdaad rea pe tabele getallen Welk een moderne en sterk gespeclalN seerde outillage voor bet maken van deze films en het vermenigvuldigen ervan verelscht wordt daarvan kan men zich aan toch nog slechts oppervlakkig denkbecM vormen wanneer men bij een rondgang door bet kolossale gebouw van de a na Ir de andere afdeeling komt Ttdana aulk een raadgang wardt ie aaadacht okela aagenbllkkea keaaaM Vg éém enkel toestel dat de mlata vaa eca kleine saai inneemt la dat iaestal draall aan 4e eene agde als een haadi aoader einde de Mmaederfllm aan ial andere zijde ervan koosaa ée aaplagi spgeasmeB aatwikkald gallaeerd ga t dnacd ea i étm hna aatataaa soatga brak geaaatréleerd kaai ea klaar vsasi dea iac Da gertagate kapeiiag Aa kldax ste laat la da Uehtaterkta la valdaandat au dcae aaaaeaceperate fabftcfc aatsaaSH Uaek atap ta acltea De ééae bmb dia al gaheefle fabriek leidt en beaecrseht kaa lal otTa geval met ééa aaga p a l ag aflaaaaw waar het eavel te vladea lat Een bezoek aan de RQkalnrlchtlng voos tlhn en beeld In weteüehap en cultuun wordt uit den aard der zaak besloten men da ultnoodlging In de danooctrBtle zaaa eenige films te komen zlea Om een denk beeld te geven van de verachcIdenlMldi der films die de inrichting aflevert la i ten wij hier nog het UJstJa volgen waaM uit de bezoekers keuze mochten raakaad 1 Oe denoenspinner 2 reuzanalaagj doodt en venlliidt een varken anaaa voor volwassenen 3 ROntgenfilin da spijsverteringsorganen 4 stryd tuaaehcik bacillen en bloedllchaampjca I mlJnbouw en de winnmg van steenkool fl staalprodurüe de Thomaspeer 7 vIertakt Otto motor 8 de maal en bindmachine in den landbouw 9 het ontstaan van ijsbergeai aan de kust van Groenland 18 de uitwerking van dum dumkogeU en II da redloop tusachen de haaa en den egel Aanschouwing la de volatraktc grond lag voor alle inzicht In groote gulden letters if deze tiitspraak van den paedagoog Pestalozrl In de wUdscha voorhal der RIjk InTirhtIne aongebi acht Zij Is het r l trneT oo ben bij wie de leiding d er prachtige cultureela Inatelllng berust Deze zal over eenige weken terecht staan De cfficler van justitie mr M Meizchke eischte e en ieder der eerste vier Verdachten een gevangenisstraf van negen maanden met uitrek der voorloopige hechtenis tegen den o kooper een gevangenisstraf van eei jaar en drie maanden Tegen een fietsjongen die het graan had vervoerd eischte spr een hechtenisstraf gelijk aan de voorloopige lechtenis Deze werd onmiddellijk op vrije vieter gesteld De officier eisdite voorts tegen den 39jarigen bakker H B die 1700 K G tarwe had gekncbt een gevargenisstraf van zes maanden wei ps beling en tegen twee andere personen die eveneens graan hadden gekocht geldboeten van 100 resp 25 gulden Uitspraak 17 April a s ZWOLSCHE RECHTBANK OF ROOF UITGEWEEST Wegens diefstal van kippen eierkolen een schaap een fiets e d hagft de rechtbank te Zwolle C O K es D de V H t eiden uit Dalfsen giguren veroordeeld tot respectievelijk 2 jaar en 1 jaar gevangenisstraf net aftrek der voorloopige hechtenis Op de zitting van 20 Maart ontkende K de hem ten laste gelegde diefstallen met uitzondering van het schaap De V H gaf toe dat hü te zamen met K ontvreemd had wat in een lange lijst te zijnen laste wat opgesomd Volgens hem had K echter de fiets gestolen De officier van Justitie had tegen K twee jaar gevangenisstraf geëischt terwijl bü tegm de V H een Jaar vorderde Een derde verdachte in deze zaïik die geholpen zou hebben het schaap uit de weide te stellen en tegen wien het O M negen maanden gevangenisstraf had geëischt w rd gisteren door de rechtbank tot 9 maandien gevangaaiastraf venxndeeid GRONINGSCHE RECHTBANK POGING TOT DOOMHUAO OP BBt VBOCW Wegens poging tot doodslag op süa meuge gepleccd in het plantsoen ta Groningen in Februari jj werd EUl€ren door de rechtbank te GnmiEigaai de 30jarige G B L overetnkmaatif den eisch tot een gevaogcoisstraf van 14 maanden met aftrek van den itd in voorloopige hechtenis doorgebraiSA