Goudsche Courant, vrijdag 4 april 1941

IWEEDE BLAD VRIJDAG 4 APRIL 1941 MISSIE KONINKUjrKE NKDEBLANDSCHE CnOPSMEDERU Maar wij vernemen hebben aandaaIhoud s der Koninklijke Nederiandsche Grofsmedeiij voor een zoodanig bedrag van hun recht van voorkeur bij de emissie van aandeelen gebruik gemaakt dat voor toewijzing op de vrije inschrijvingen slechts euele stukken beschikbaar zijn HIT GEBLOKKEKBDE MABKBNBELASTDiGBESLUrr 1941 Teneinde onjuiste opvattingoi te voorlcomen welke kunnen ontstaan doordat in een deri van de pers de tekst van de verordeningen no 66 d d 1 April 1941 van den rijkscommissaris voor het bezette Nederiandsche gebied betreffende het in het Duitsche rijk belegde Nederiandsche kapitaal geblokkeerde markenbelastingbesluit 1941 slechts gedeeltelijk als uittreksel is gepubliceerd wordt er op gewezen dat dechts de in het Verordeningenblad opgenomen authentidce volledige triest doorslaggevend is BOLLANDSCHE BANK UNIE N V In de gisteren gehouden buitengev one algemeene vergadering van aandeelhouders der HoUandsche BankUnie N V waren 8 aandeelhouders vertegenwoordigd tezamen uitbrengeride 183 stemmen Als eei ig punt kwam op de agendr voor de benoeming van een commissaris De heer H F Boersma te Den Haag oud voorzitter van den raad van commissarissen van de N V de sGraven haagsche Credietvereeniging en Depositokas werd met algemeene stemmen tot lid van den raad van commissarissen gekozen NIEUWE REGEUNG AMERIKAANSCHE CERTIFICATEN TE WACBTEN Naar wij van bevoegde zijde vernemen IS met betrekking tot de nieuwe deviezenregeling ten aanzien van Amerikaansche certificaten eerlang een hieuwe regeling te verwachten LEENING 1941 Nederland 1941 4 pet ƒ 100 97V 1941 4 ƒ 500 97 IMl 4 ƒ 1000 97 7l BACELUKSCB DIIIBXCUrBB Medegcdeo d door Centr Bur v d Stat Koerden van unde Ien 106 7 Omzet N derKndsclve aandeelen op 1 Aprfl SaSi ONS KORT VBRHAAI GOOCHELTOEREN door J F BAU De hoteklirecties in de badplaatsen klaagden steen en been Was het voorseizoen vrijwel een mislukking geweest Mei en Juni waren guur en koud ook m het eigenlijke seizoen wilde het maar geen goed weer worden De eerste Julidagen waren niet kwaad geweest en toen waren de gasten gekomen maar opnieuw werd de natuur grillig stormvlagen gierden Langs de kust en het zag er naar uit dat de gasten die gekomen war i weer gauw naar de groote steden zouden verdwijnen bi arren moede besloot toen de directie van Hotel Imperial te Brighton haar gasten zooveel mogelijk verstrooiing te bieden Men engageerde een aantal bekende cabaret artisten om de matmées en de soirees vvor hun gasten zoo aangenaam mogelijk te maken en hun verblijf daardoor even te reiiiien Zoo gauw het weer om zou slaan waren verdere attracties overbodig als Brighton zich koesterde in het stralen de zonnelicht zouden de hotelgasten vanzelf wel blijven Zoo was dan Maurice Chevalier twee avonden op bezoek geweest men had Jean Salva de evenknie van Tino Rossi gehoord en als buitengewone attractie zou thans de Italiaansche goochelaar Maestro Campini optreden Met veel ophef was van zijn komst gewag gemaakt haastig gedrukte affiches verkondigden dat zijn prestaties het bovenmenschelüke naderden en dat de Indische fakirs bij hem vergeleken slechts begmnelingen waren De verwachtingen waren dan ook hooggespannen Blijft tenslotte m wezen de mensch nie eeuwig kind en laat hij zich niet dolgraag bedotten als hij er maar niets van merkt Toen Maestro Campini des avonds het geïmpioviseerde tooneel van Hotel Imperial betrad het tooneet dat door een bijzonder effectvolle verlichting een mystiek tintje had gekregen wachtte hem een warmgestemd en tot applaus bereid publiek Licht buigend trad Maestro Campini naar voren Geen spier op zijn gezidit vertrok en alleen zijn lichtblauwe oogen voor een Italiaan een zeldzaam bezit gingen snel door de zaal en namen er iedere bijzonderheid van op De Italiaan had een donkere gebronsde gelaatskleur hiJ was tenger en klem van gestalte Zijn hoofd was bedekt met een soort fez en een ruim gewaad hing in plooien om hem heen Zijn eerste toeren werden door het publiek met een hartelijk applaus beloond Toen kondigde Maestro Campini zijn eerste groote truc aan Een glimlachje speelde hierbij onn zijn mond en in gebrekkig Engelsch sprak hij het publiek toe Zijn stem was zacht en melodieus Bij verzocht zooveel mogelijk sieraden en kostbaarheden Deze zouden in een flinken zak worden gedaan en de eigenaar van die sieraden zouden zelf mogen bepalen in welke vogelsoort hun eigendom ver anderd moest worden mits de vogel niet pootqr was dan n eend Mtestro Campini zou levende vogels te voorsdiijn tooverenl Ook uitheemsdiel Het regende ringen armbanden colliers diademen horloges in de groote zak waarmee één der kellners de zaal tondgiag en toen deze de oogst aan Campini overhandig dankte de goochelaar de aanwezigen voor het in hem gestelde vertrouwen Hij las daarna de namen voor van de vogels die de kei ner op een tüstje genoteerd liad en X BUITENUND porrs ca uceRBMiacm Snelle opmarsch in NoordAfrika Het opperijevel van k weeniudit 1 nl ibMtei hebben ta het Noordelike deel n den AtlanÜachen Oceaan ffilS bJ t vyandelljke koopvaardötheepsruimte tot ttaken gebrast iaarvan werden alleen van een voor Ingeland bestemd krachüg beschermd Kfvooi tien schepen met 58 000 b r t leschoten en tot zinken gebracht Bolendien werd een chip van ongeveer I2MO bJ tzwaar beachadigd Tzooals rttds in een extra bericht U JeoieU is de achtervolging der in loord Afnka bij Marsa el Brega door ftuilache en Italiaansche forniaties beItoolcte Engelschen op den Zen April loortgezet Agedabia ia ingenomen en lueüna bereilit De vijand bevindt bch op haastigen aftocht naar het Boorden Het aantal gevangenen alsmede de buit aan gepantserde en onlepantserde voertuigen zijn aanaiealj Ue cigcD verliezen zijn buiten ewooB Eenng Op 3 April hebben de Duitich L Italiaansche troepen bij het verdere Iprukken Ghemines bereikt Tijdens ijn terugtrekkende bewegingen heeft Ie vuand volgens zijn égen bericht Eok Benghazi ontruimd I Aanvallen van het luchtwapen op kcheepsdoelen in het zeegebied om EnEeland en in het getned van de MidKellandsche zee hadden ook gisteren Coed succes Voor de Schitsche Oostlust brachten gevechtsvliegtuigen twee fkoopvaardijschepen met tezamen loOOfl br t lot zinken en beschadigBen twee andere groote schepen op frnstige wijze Ten Westen van Kreta Everd een door kruisers en torpdojalers krachtig beschermd convooi aanKevalien Een groot transportschip gehaakte na twee bomvoltreffers in iirand HU moet als waarschijnlijk verloren beschouwd worden I Binnen het bestek der gewapende verkenning werden vliegvelden van liet Britsche eiland doeltreffend met Ibommen bestookt Sterke formaties geIrechtsvliegtuigen bombardeerden in den nacht van 3 op 4 April qpnieuw le havenwerken van Bristol Eöi reeks iroole branden kon worden waargenonen Andere doeltreffende aanvallen varen gericht op belangrijke militaire nstallaties aan de Zuid en Oostkust lan het eiland Stelselmatig werd oortgegaan met het leggen van mqen voor Engelsche havens De vijand vloog ook gisteren nod verdsg noch des nachu naar het fejed van het Duitsche rijk Bü de jongste successen op de MtMche koopvaardijscheepvaart in het oordelijke deel van den Atlantischen beeaan hebben zich de onderzeebooten lander Jefding van den luitenant ter zee pe klasse Rüenbaum en den luitenant her zee tweede klasse Kndrass bijzcmIder onderscheiden ITAUAANSCH LSGERBERICm Operaties in Cyrenaica duren voort VERZET IN HET OOSTEN In zijn weermachtsbericht no 301 aakt het Italiaansche opperbevel het Ivolgende bekend Gneksche front AcUviteit van de fctillerie Een onzer formaües jacht n liegtuigen viel op marsch zijnde troe en aan langs den weg van Koritza laar Pogradec Den vijand werden ge É oehge verliezen toegebracht en verïheidene gemechaniseerde strijdmidelen werden in brand geschoten Een nzer verkenningsvliegtuigen haalde én vijandelijk jachtvliegtuig neer ten ïesten van Sardinië Noord Afrika De operaties der ge nechaniseerde ItaliaansdiDuitache af eelingen in Cyrenaica duren voort Onze luchtmacht is zeer bedrijvig Ken Tvijandehjk vhegtuig werd brandend bii Benghazi neergeha ald Britsche vU Juigcn deden een aanval op Tripolis Kr vielen circa vijftien slachtoffers in Jodenwijk Andere Engelsche vliegJuigen beschoten onze op marsch zijn le colonnes met mitrailleurs waarbg Tichte verliezen ontstonden Oost Afrika Zoowel in Erytrea als In het gebied van Hurar w wdt verder wrzet geboden Amerika s staatsschulden VKUKLAumöiöt VAN UnmUKEINSCB LEn BK Het DJIB meldt uit New York De voorzitter der repubUkeinsche purtij Kartia heeft in een groote radiorede verklaard dat de Vercenigde SUten ch in een groote nationale crisi beapndeB De president heeft de beidiikking gekregen over ongdiend groote jolmachtten Voor de verdediging en n naam van de verdediging wortc 1 Wusachüge bedragen uitgegeven Wel r zullen het volk gew ge bela tingen worden opgdegd Het tend aet zich geplaatst ttfoiover de mo hJkheid van een itaaUbankroet en beweegt zi in de richting van ita oor De tepmfaliketnachè ptft aldus Mar nwet toeddit honden op de vol J n den piwWent om en JwstMidig gebruik zooved mogelijk te teen Zü moet to i t haeOm P de bureaux en de mannen wauraan lot van het land to toevcrtrwnrl en gc sJSSsaThSn rme afmetingen MuagcnaaMD V R ft 47 milErt tegen andeïtolf rJJJ toen het land aan den w dd£i iag £ detirinMB Twc C al F ren b di inQ het land Het ecirta Q ut vertehi ende gioepen v a 4e F m de TensMhtige AuMen 1 bruik kannen maken om bet econonüsche en poU eke syssteem te vnnietigen Het tweede is dat de republikeinen plotaeling aan het bewind zouden kannen komen zonder te beschikken over eei zorgvuldig voorbereid pro gramma De republikeinsche partij houdt zich gereed aldus besloot Martin om bij een eventueel overnemen van het bewind alle vraagstukken die door de New Deal onopgelost zijn gelaten te regelen Het beslag op buitenlandsche schepen COLCHBIl EN VBCGVAT DOEN ïilETlIEE De regeering van Columbië is niet voornemens beslag tè leggen op bui tenlandsche schepen verklaarde d woordvoerder van den minister van Buitenlandsche Zaken te Bogota De Coliumbiaansche regeering is in tegenstelling tot andere Amerikaansche landen na onderzoek van den toestand tot het besluit gekomen allen buitenlandschen schepen elke bescherming te verleenen In de Columbiaansche haven van Cartagena liggen op het oogenblik twee Italiaansche schepen Te Montevideo vrord gezegd Uruguay denkt er op het oogenblik niet aan beslag te legge op in Montevideo liggende schepen van de asmogendheden Behalve het geïnterneerde Duitsche schip Tacoma kunnen alle Oeensche Italiaansche en Duitsche schepen naar believen in de haven blijv of vertrekken TWEE FSANSCHEN WEGENS BEROOVING TEE DOOD VEROORDEELD De speciale rechtbank te Berlijn heeft twee Fransche arbeiders wegens berooving in gemeenschap gepleegd ter dood veroordeeld De veroordeelden hadden een Duitschen arbeider gedurende de verduistering neergeslagen en beroofd Door bemiddeling van het Duitsche arbeidsbureau waren zü ip den herfst van 1940 naar Berlijn gA komen waar zij werk hadden gevondco fii de motivewing van het vormis zette de president onder meer uiteen dat de beklaagden door het Duitsche arbeidsbureau uit de werkloosheid in Frankrijk verlost waren en in Duitschland veixliensten hadden gekregai Zij hadden dus alle redoi om den mwoners van het Duitsche rijk dankbaar te zijn Als gasten in DuitsChland waren zü verpicht een buitengewoon fatsoenlijke houding aan te nemen Korte berichten In de buurt van Alicante driemijl van het eiland Plumbaria verwijderd is door hevigen storm devisschersboot Jeronima vergaan Dekapitein en zeven matrozen zijn omgekomen De bekende vakbondleider enlid van den Franschen nationalenraad Georges Dxmioulin heeft Woensdag in de Oeuvre verklaard dat erop het oogenblik 38 000 uit FrankrijkUkomstige arbeiders in Duitschlandwerken De premier van Irak Taha AlRasjimi is afgetreden De Fransche autoriteiten hebben 833 personen van het Fransche staats burgerschap vervallen verklaard Inhet staatsblad van hedenmorgen worden de namen dezer personen gepubUceerd Onder hen bevinden zichtalrijke Joden Het Italiaansche schip Imalaia is naar Stefani uit Rio de Janeiro meldt gisteren aldaar uit Somaliland aangefa men In politieke en journalistiekekringne heeft dit diepen mdnik gemaakt daar de Italiaansche boot er in jiis geslaagd ondanks de Britsche blokkade in den Indischen Oceaan in Brazilië aan te komen BINNENLAND Vericodp van verscji brood VOOR M ilCR VJ VERBODEN Bij beschikking van den waarnemend secretarisgoieraal van het departement van Sociale 21aken van 7 December 1B40 is voor het winterseizoen met het oog op de verduitteringsvoorschriften eSi algemeene vergunning voleend om op Zaterdag vroeger met den bakkersarbeid te beginnen en om versch brood te vervoeren en te vwkoop op een vroegO uur dan wetteUjk als norm is toegestaan Aangezien het nog meermalen voorkomt dat op Zaterdag voor 10 nur v ra versch brood wordt verkocht en sommige bakkers blijkbaar over het hoofd zioi dat de bovenbedoelde vergunjning op 15 Maart jL is afgelooprai wordt de aandacht van belanghebbenden er öp gevestigd dat sinds 15 Maart jJ de gewone bepalingen betreffende het aanvangsuur van den bekkersarbed en het VCTbod om voor 10 uur v m versch brood te verkoopen weer gelden STEUNFRADDE Te Steenwijk is een ernstig geval ivan steunfraude au het licht gekomen Een werklotae die naar men meende in bdioettige canatandigheden yakterie trok geruimen tijd steun Dcier dagen kreeg men echter argwaan CB bQ een huiszoddng Ueek dat 4e man een bedrag van ƒ IWW en cei hnto bezat Sr is een vervolging tege hem ingestdd DR H B T nCKKNKAMP t In dcB oudodoitf van ruim 75 jaar is heden te Groningen plotseling ovwleden dr H H H Bdcenkamp oudinspecteur van de vtdk ezondheid OMZETBELASTING VAN VES Van bevoegde zijde wordt het volgende medegedeeld In verband met de omstandigheid dat de heffing van omzetbelastmg van vee geheel overeenkomstig de bepalingen van het besluit op de omzetbelasting 1940 tot vele moeilijkheden aanleiding zou geven en mede in verband met het feit dat al het voor de sladit bestemde vee moet worden geleverd door tuasehenkomst van de Nederiandsche Veehouderijcentrale is ten aanzien van de heffing van omzetbelasting van vee tot nader order de navolgende regeling getroffen De levering door veehouders van runderen varkens paarden schapen en geiten hierna kortheidshalve aangeduid als vee is onderworpen aan een heffing naar het tarief van twee en een half percent Het voröistaande lijdt slechts uitzondering in gev Ien waarin de veehouder kan aantoctnen dat hij als veehandelaar is opgetreden Een veehouder is aan te merken als veehandelaar ten aanzien van ingekodit vee dat hij binoen zeer korten tijd doorlevert Ter zake van den eigenlijken handel in vee wordt omzetbelasting slechts geheven bij levering door de Nederiandsche Veehouderucentrale en wel naar het tarief van een half percent De levering van vee door veehandelaren behalve de Nederiandsche Veehouderijcentrale is mitsdien niet aan omzetbelasting onderworpen Hieruit volgt tevens dat een veehouder die vee levert ten aanzien waarvan bij volgens het vorenstaande als veehande laar kan worden aangemerkt voor deze levering omzetbelasting niet ia verschuldigd Ter zake van het door veehouders voor eigen gebruik beschikken over vee vindt belastingheffing niet plaats In verband met de omstandigheid dat de Nederiandsche Veehouderij centrale over het grootste gedeelte van het eerste kwartaal heeft gerekend met betaling door haar aan het rijk van omzetbelasting naar het tarief van twee en een half percent is om redenen van practischen aard goedgekeurd dat de belastingheffing bij veehouders terzake van levering van vee eerst een aanvang noemt met ingang van 1 April a s TUDSCHBIFT VOOR HET GEZELUGE BUIS Wij ontvingen van de behangaelfabridt van Rath en Doodeheefver N V een exemplaar van Ons Nestje tijdschrift voor het gezeUige huis De bedoeling is om wanneer de autoriteiten daartoe toestemnüng verieenen dit tijdschrift periodiek uit te geven Het gestelde oogmerk daarbij is niet alleen voorlichting te geven op het gebied van wandversiering maar ook andoe voorwerpen welke bij de inriditing der woning te pas komen daarbij te betrekken Dit nummer bevat eoi artikd van Hans Damas over 43e magie van den wand een vertelling van Nicollo Netto Gondelenmet Mario Rijmpjes van Lizzie Anaingh met plaatsjes van Nellie Bodenheim eoi bijdrage over kamerplanten in het voorjaar door A J Herwig Paedagogisch speelgoed door J RlemensReurslag Gezelligheid in boekvorm door Janna Oostdijk een en ander over de HoUandsche Schilders van het binnenhuis modenieuws en hersengymnastiek Ongetwijfeld zal dit goed verzorgde tijdschrift dat veel lezenswaard digs bevat zeer bij de huisvrouwer in den smaak vallen Hen kan hfl gratis aanvragen by R D Postbus 375 Amsterdün of via den behanger NEDERLANDSCHE KINDEKEN NAAR DUrrSCHLANO Vanmorgen is met den trein van 7 1 uur de eerste groep HederlandscS kinderen voor een vacantie uit Amsterdam naar Duitschland vertrokken In Utrecht voegden zich de kinderen uit andere plaatsen bij het gezelschap en in totaal reisden 112 jongens en meisjes naar de vacantieoorden waar zij een prettigen en voor hun gezondheid ook nuttigen tijd zullen doorbrengen BOMMEN VEltOOKZAAKTEN GLASSCHADB Engelsche vliegers hebben in den afgeloopen nacht hier te lande weder eenige bommen uitgeworpen Met uitzondering van een geval waarin een brandbom lichte brandschade veroorzaakte hebben deze bonunen alleen schade aan glasruiten van woonhuizen toegebracht Personen werden niet getroffen MARKTBERICHTEN DELFTSCn OBOCNTIMTOUNO 4 April Saime K Kt SM MgO Mm Ie Kt 1 50 S OO bdde per MS kr itaoflia tt M3 M idovle oo MjN prei tSt Hei per 100 ks MlderU 0 70 IJ p t IS bo spümüa 140I M OO per HW U KOCBSEN NBDKBLANnStai d EABWO DrSTTTOVT Koersen voor ttarttngen p I ApriJf IMl mm vcrpUebtliigcn budmds M Z SencM rtnct 3X FmMdw francs 3 16B Um nn Deenseh kroiMn XXI Mooraaw kroaoi ïa Z e licht knmen 44LS5 TtlcebUdM kroocB Aode Mnilden tM tHDMt 4oud Mhulden iM Dmar Ucinn MbnMen CS TnrkMlM poiMtai 145i nck oud ttlHiléen tm BetT oude wbalda Botr iil€ nra sdnMen IIjN OmCBBLa VALDTAKOBXatN DEB NEDBBUMmSCMB BAMK 4 AprU VsMsl idallWtPM m W trusMttcs Hew Yotk f fciJ Me9i 41 fsk KUNST EN LEHEREN EBN KANS VOOB JOHOM COHPOMISTEN Tweede stadieoaneert van Haaeto Het comité Maneto zal in Juni a s te Utrecht een tweede studieconcert organiseeren In Juni liMO is met het Utr Sted Orkest een eorste prorf met een studieconcert genomen waarbij Maneto een aantal jonge componiaten die nog weinig ovaring iiaadoi kunnen op loen ten opzichte van de levmde JOank hunner orkestcomposities in staat stelde hun werken in de concertuial te hooren Deze proef ia destijds voortreffelijk geslaagd Sindsdien hebben de resultaten van enkele prijsvragen opnieuw aangetoond hoezeer de jonge talenten in hun ontwikkeling geremd worden dpor onvoldoende órkestervariug Een en ando is voor Maneto aanleiding om met zijn initiatirf verder te gaan Het comité roept daarom Nederiandsche componisten die tot nu toe onvoldoende gelegenheid hebben gehad om hun orkestwerken aan de praktijk te toetsen op om de partituren van hun werken voor 18 April ajk in te zenden aan de administratie de Lairessestraat 19 Amsterdam In aanmerking komen alleen composities evaitueel met solistische medew king voor symplioniebezetting Het comité behoudt zich het recht voor een enkel deel van een ingezonden werk ter uitvoering uit te kiezen De componisten ontvangen gelegenheid behalve de officieele uitvoering ook de repetities bij te won i Evenals bij het eerste studieconcert zal bü dit tweede na afloop in het bijzijn der componisten een vriendschappelijke be riring der resultatoi volgöit NIEIIWE MUZIEK VAN HENK BADINGS Henk Badings heeft muziek geschreven bij een ballet getitekl Orpheus en Euridice waarvan de première nog in April in den Stadsschouwburg te Amsterdam zal plaats hebben Dit ballet is ontworpen door Yvonne Georgi van wie tevens het klee voor t scenario stamt J W F Werumeus Buning heeft voor dit ballet in vier bedrijven een aantal verzen geschreven die in de Aprilaflevering van De Gids zijn gepubliceerd DER ROSENKAVAUEB Naar ons wordt medegedeeld zullen in de tweede helft van deze maand enkele voorstellingen van Richard Strauss meesterwerk Der Roseikavalier in ons land plaats vinden De Düssddorfer opera onder persoonlijke leiding van generalintendant prof Otto Kraliss zal met het geheele ensemble ovo komen en deze voorstellingen geven te Amsto lam op Dinadag 22 April in den Stadsschouwburg op Woraisdag 23 April In den stadsschouwburg te Utrecht en Vrijdag 25 April in het gebouw voor K en W te Den Haag BELD EN 60EDEREN UTRECHTSCHE HYP BANK Ditstaaade pandbrieven 5 JK1 2M ▼ 4 fSlMBiH hypotheken f Mt tëi S1 513 7M Aan het jaarverslag over 1940 van de Utrechtsche Hypotheekbank te Utrecht is het volgende ontleend De eerste vier maanden van 1940 was er weinig vraag naar hypothecair kapitaal Tegen het einde van Augustus ontstond vraag naar onroerende goederm voor geldbelegging Daar verscheiden koopers geen hypotheek behoefden ntstond een voortdurend wassaide stroom van aflossingen Tevens steeg het aantal aanvragen tegenover 120 aanvraeen ingekomen in 1939 stonden er ten slotte 290 in 1940 tot een gezamenliik bedrag van f 6 836 740 v j ƒ 4 S54 030 Gesloten werden 161 leeningen v j 37 tezamen voor ƒ 2 066 550 v j ƒ 431 450 Toch is de som der uitstaande hypotheken met ƒ 1 621 251 verminderd v j met ƒ 2 783 359 waarna het totaal der hypothecaire vorderingen op 31 December 1940 ƒ 49 892 453 in 2038 leenmgei bedroeg tegen ƒ 51 513 704 ultimo 1939 in 2136 lcenj ngen De winst en verliesrekening toont een batig saldo van ƒ 466 005 vor j f 4S6JS1 DU bedrag laat toe aan aandeelhouders een dividend uit te keeren van ƒ 9 vor j 8 per aandeel eerste uitgifte nrs 1 1000 en ƒ 4 50 vor j 4 per aandeel serie B nrs 1001 6000 waarna op nieuwe rekening kan worden overgebracht ƒ 368 De dividendbewijs nr 4 der aan deelen serie B nrs 1101 en 1450 welke zijn volgestort wordt dan ƒ 31 50 uitbetaald Voor uitkeringen op de oprichter bewijzen is niets besdiikbaar De reserves komen op de balans voor met stat res ƒ 1 016 170 977 111 buitengew res ƒ 7ï6 431 728 431 bedrijfsres ƒ 718 580 445 580 tezamen ƒ 2 461 191 2 mi23 DE RUK8HARK In Nederiand geea wettig bctaataaiddel De iMieffliig vtt de devieseiigrens tasBËhca Nederiaaè en DaHsehland heeft Biet tengevalge dat de rtPomaark tal Nederland ettig betaataalddel wordt 1 BetaafaBiddel ia Nederlaad h nitalDiteBd de gaMa en de Reiehakrcdit eiae Utt het DaHache rWc i aatsBTiQk hetaliBgndddelen naar Wndeflsml wardeB ovcrgehiaeht die teg B de gddeade cicaiiagkaers dethalre aaarkea IB betaling waat aqkBaaea Ml iedere daaiacwBad CMS V t Vtm HAATSCBArrU De cultuur maatschappij JBandoeroto sal van 7 J fxü a s af over het bodejaar 1940 een bedrag van ƒ 30 per aandeel uitkeerei verzocht toen om de grootste aandadtl Onder diepe stilte nam de Italtem den zak op en hield dien mtt een pleditig gebaar voor zich uit Luid riep hij toen enkele vreemde woorden ai op hetzelfde oogenblik gi gen alle lichten uit en was de zasl ia diepe duisternis gehuld Kr ktonken een paar onderdrukte gilletjes en toeot boven alles uit een pijnlijke kreet van een vrouw Bakele oeigeDbUkken teter kwamen kellners met xaklantaams en kaarsen aandragm loodat de saai weer eenigszins verlicht waa Overal zag men veracfarycte en angstige gezichte er heerscnte verwarring en men drong op naar het kleine tooneeltje En toen nog meer licht was aangedragen zog men duidelijk d forsehe gestalte van een man die met kracht de armen van den goochelaar omklemd hield De zak lag voor Maestro Campini op den grond jVóór alles kalm blijven dames en heeren riep de man op het tooneel Ik ben Jack O Neill de Londenacfao detective Ik had de directie van dit hotel gewaarschuwd want ik ken onzen vriend den Italiaansphen goochelaar De wist wat Maestro Campini in het schild voerde alleen was ik niet precies op de hoogte van de wijze waarop bü zijn slag wilde slaan Let U maar goed op Snel greep hij de tez en rukte die af De gasten uitten een kreet van verwondering Onmiskenbaar duidelijk wees het blonde kapsel dat te voorschijn kwam er op dat men met een meisje te doen had En als men nog getwijfeld had zouden de groote tranen die uit baar oogen begonnen ta vloeien iedereen overtuigd hebben Bevend als een vogeltje stond zQ op het tooneel Deze lieve jongedame is Dsisy Ro Adale een internationale dievegge van vermaarAeid Hij greep de zak en keerde die om Sledits enkele voorwerpen vielen er uit Zijn gezicht stond strak Helaas werd door de duisternis verrast en ik heb niet kunnen voorkomen dat haar handlanger met het grootste gedeelte van de kostbaarheden ontsnapt is Maar ik meen ook hem ta kunnen achterhalen Misschien wil één der heerai mü zijn auto afstaan voor het vervoer van mijn bekoorlijke gevangene en bet a terhalen van haar handlanger Niemand antwoordde Of het kwam dat men den detective verantwoordelijk stelde voor het verdwijnen der sieraden dAi wel dat men tóch een tikje medelijden had met het zielige meisjesfiguurtje op het tooneel bleek niet duidelijk maar men was bepaald een tikje vijandig gestemd tegenover den detective Deze beet zich op de lippen en wendde zich ontstemd tot de hoteldirecteur U heb ik vooraf gewaarschuwd zei hij kortaf wilt U me tenminste een wagen ter beschikking stellen Zwijgend knikte deze En zonder nog een blik in de zaU te werpen verdween de detective met het sidderende meisje Pijlsnel reed de praditige wagen In de richting van Dover De boot naar Ostende werd nog juist gehaald En terwijl Daisy Rodidale een kop heete bouillon dronk zei z glimlachend tot haar begeleider Dat is weer eens gelukt Cbïïtly Jammer dat die kellners zoo vhig met het licht waren Ik kon niet snel genoeg alles onder mijn Oostersch gewaad berge en daardoor hebben we een paar mooie sieraden moeten achteriatcn Charly Davies die de rol van Jack O Neill gespeeld had ladite Och ja vond hij maar ik heb n paar mooie dingetjes nog in mijn zak kimnen moffelen En dan hebben we den prachtwagen van den directeur Die stond niet op het programma t Schoot me plotseling door t hoofd dat niemand wist dat ik met ons oude wagentje aangekomen was en dat ik beter de pijlsnelle auto van den directeur kon gebruiken We kunnen best tevreden zijn meiske Nadruk verboden Auteursrecht vooit diouden KERK EN SCHOOL DS A DE KOE OVERLEDEN Op ruim 74 Jarigen leeftijd overleed te L chem de emeritus predikant A de Koe De overledene werd op 2 October 1866 te Lemmer geboren Na in 1893 candidaat in Overijssel te zijn geweest werd ds de Koe in 1894 predikant te Nieuwveen in 1898 te Den Helder Op 12 Mei 1901 legde hij zijn bediening in Den Helder neer Nu volgde de Blaricumsche periode van ds de Koe en zijn deelneming aan de van Eedenkolonie Walden Hier na woonde hij eenige jaren te Bussum en studeerde te Am i am h de rechten Hü behaalde hier de middelbare acte staathuishoudkunde Dan volgde voor ds de Koe de belangrijke periode Is directeur van Ons Huis te Rotterdam Deze functievervulde hij 22 jaar Eind November 1929 ging hij heen en vestigde zich teLochem i BEBO EN BENOEBUNGEN BNZ CUMcUlfe Seretonwcra Berk Bedankt voor Zwon da W Becnna ta Zoitt AfKheM kcvciMstas m krtnde Ncdctlandacb H rr Kerk Di J Mesendana te Huiaien heeft Zandas JJ wegens verkrcsen oniantaat afacfaeld t w M n mi van zt n gemeente e ke M ainda US lande Cand H van t Bof nn a OrsvaBhag deed ittn intrede te Ommcraa na 4a morgcna bevaatlsd ta st n door da O Boi te a Graven haga Ita e Dttktrats mar OMantaikt en Paaalo beroencn la mm ataclMM van tUn gemeente te wtlalciarp m P u i aa w wi aa Da P M ToMbeek kooMfite van Kaanparland ward Zondag i ta Zanwmidra tal ttn amMa OTk taiÜM Da tétmm leanae werd ba cstl 4 door da 7 P van Blacnbcratn van ta n i n a a l O 1 Mgatea een legaat van