Goudsche Courant, vrijdag 4 april 1941

EEBSTE BLAD VRIJDAG 4 APRIL 1941 325 H8 in 1S8 Ml 116 1 1 1344 1344 1344 imt J8i 1 1 110 12 1274 H m IU4 uo 190 1S7 176 178 132 I8I4 17 17 EFFECTENBEURS AMSTERDAM ACmnt FOMDSDL na li I jsii KL M m MO lü mi M k H a il 7 7 4 linnMitaica 1 lOSji 108H tl M Kt lOlg 6 é HH s TIn 83 Mli m tiA I 1K 101 97 82H IXe 9e l M a Gcwaa u n olO J ie Groiüllg M3S 9 Dito te U 3S 3 Haarlem 1938 9 Dito 38 3l t 9 Helm 1937 3i mait 19SI tl Hilvers 103 3i Sits t ia Xl i Leeuw IB38 3 Lelden 1937 31 N Holland 38 9 Do ac 9 0 2 9 Dito 8 i 31 11 D o 3e IO J 38 2i i Niim Ze 1 37 3Vi R dam ISSe S a Do 1 en 3 37 3i Dito I 1938 3V3 DUO 1938 t3V 9 Schied 3e I 37 31 Tiia 1 37 3V inT Pr i n ai D o ïem 37 3V Zeeland 1937 3 Z HolL 1837 9 Zh Ie L 1938 S Dito 2c 1 38 9 BvNG ac 1 37 iti Dito 183 3 B V Onr Z S WÜze Gem Cred 9001 33000 O 31 Dito V l 1 2000 9 N Bnklnst IS 4 IIBH 99 Hr 7 4 AANPBEUEN Baak ca CrctHcOiiiteUIngen 120 119K 109H jse IKS Sü 144 Ui 128 127 249 1044 108H 137 146S4 158 199 161 187 154H 178M 734 104 564 54 148 6U 375 12314 19S 119 4 1134 1 2iy 297 4 in 419 4 18 4 311 JPe Britsch Iiulische vloot im unwacHs SCHEPEN VERSTERKT De BriUciie admiraliteit beeft medegedeeld dat de Bntsch Indische vloot ia versterkt door Indische schepen De ache eii bebbeu in Entiea troepen en matêiciaal aan land cebractit SrltKh halpscliiv tot inkan fcbnwM Ce BntKhe aidniimliteit heett medegedeeld dat het hulMchip Rotaura tot zieken gebracht is De naaste verwanten der alacntoffers zün op de hoogte gealeld De stakingen In Amerika BOÓSEVBLI WACm AF De secretaris vaa het Witte Huis Early verklaarde ten overstaan van de per dat president Roosevelt voorloojsg een afwachtende waarnemende üoüding inneemt tejenoyer de stakingen In de bewapcningsindustrie van de Vesreenigde Staten Early le de deze verklaring af in antwoord op een vraag of Bccaevrit een oplotsitt van bet atakingsvraacrtok overwoof 34 174 BEtfftSOVERZICnr Ka de groote seh Hnm linsen en de belAttfi njfce DTTzetlen die de Amsterdamscbe ffec nbeuni egrgi s tg re D te iaD6Ch muen badden l cevtn WM 4e affaire gi i t w e n veel kahner warden Wel C nC bKt p de in e afdeelln en van de ïoca markt noc Sa nelt kdr k toe m r het zakenverkeer was toeh annaerJ elijk lo ekjompen v Muinj echtM In aanioerkinig moet uoTden genomen dat In div r aBnde en eciftsteren zeer gfoote miEeWen koraaen worden oMemerkt Bij de opening was de steirmiinf pr shoudwid en In de meeste ndn teken werd handeld op onffeveer t peil vati de v nee rii Cneleerirt en Daarna scbeen het mlseC de ni rkt goed weer tand SDU bieden dooh nadu mstreeks een half uur van den bëunrtljtd verstreken kwam allerwegen aanbod loc en óe Icoenien volgden een benedcnwaartsche richting Ook fhans wnrr warm het de leidende aandeeien die de situatie op de duideliikste wjjze fllu treerden Olie s e tof 3BS waren afpedaan zakten In tot Z72 Bn h ewe1 daarrw en Meine verbeterwg intrad vond toch pectt afdoende herstel plaats De cu tuurfopdara veitttoodfD een2eUd be d en Uepen ra Scheepvaart ffnae K wwrea weliswaar ww BMT maar bctaandea i t v h vtH veer krachtig Ook o de wa ten die weUrw aar W waren Te deA to h f d Be weer tawdswermoeen un den dag Oh de Biott tn q nitjnen edhter tngen vrQ rdherp m De omzetten In AïAertVa Twhe f ndwlfifc n an bftViKufaflen e In de taaleaf e en de keperfaarden alsmede de tnnmi es w ei er T tnfhno e ege d z t dedmi Ooit Mer uliteii de fcMvsm vffdimdende noenfatg onder kleine Khom De Rijkswaterstaat heeft aanbesteed het bouwen van een duiker nabij de vluchthaven te Lemmer en bijkemeade werken Laagste inschrgtster was de firma W en H Visser te Lemmer V om jrj 190 RAOiailEflWS Zaterdag 5 Apr L ILVïMUM L 4U S M Be4atla 4aek fiastaiaaaa S es GramoCoonTTiuz 8 OobteudgymnaatK las Orafnofoonrmix 7 45 Ochtendaynana tiek SJS GiaatMtfaofHivuxiek S 10 Ge t 4c nmziek r l aut Mieuweberlctiten ANP MS Cramaaoanaoazlck 18M Uffen opnamen 12 84 Oinxaqiorkal Ujgt Atannak lt 4S Nieu ben eoonoDiiactie bencliaetn ANP t M Om c ro orkest LIO OrjpelEipel ZM Tuwbouwha fuurt e ZtS Licïit varieerde IM Qgramma 4j BUbeSeztng Ultzendiof voarb id door Ae Ouist ilBdlo Stlchtmc 4jn Pianovoor Araeht 4 M Duitsch s In lioorspelvorm S M aameriaoar aact piana effe eidm 5 1S Nieuws ecoïKwiéacheen beuri ericliten AKP i30 GramofoonTOUKlek S 45 Fraementen art Lisa bemmm dicll operette 4 1S Voor de binnenscliLppers £ 30 GramofoonmTjnek met toeWctmngl 7 00 Vragen van den dag ANP t lï Gramofoonmawek 7 43 Dichter en koer 8 04 Nieuwsberichten ANP 8 IJ Spieeel van den dag SJ Bencbten Bngetac i I 41 Bont prograrama Sü4 GraiT oroonrmiEie4t 94S Eos scbe hericbteB ANP 18Ji meuwcbeladiten AHP aloitlac pLwacoM B ts m Ha i € i 4 a daai Pfagramaut a 4Siamaft onMia tJi OdMcnagynmastMt 7 04 Graraalaonmax U acliien gyBiiiai eit M GranuiroonnHUick S M IUcilw b 4 titen ANP 8 S Grlmofoonmuiiek 9 1S Gewflde muziek Igrfl 18 MI Morgeowljdiag Uitaendit v ortereld door bet Vrtli ProC IterkODinMI NJII Rnamell koor en ark st opn MJS JUaaa Blmdw operette opn 12 a Te Rotterdann aanbesteed het bouwen van twee afaon ertyke complexen woningen en winkels ca op terreinen gelegen tusschen den Stadionweg en der Groenen Laagjesdijk in Rotterdam Zuid De aanbesteding geschiedde m twee bestekken 101 betreffende 240 woningen jn B winkels en 1U2 l etretfende 25J a oaingen ea 7 winkel I u sie iiuchryfster viKtr bestek KI w a de firma J H Kroger te BogAmbacht te zamen ingeschreven met dt bouwmaatschappijvan Vliït en van Dubt te Rotterdam met J l 55m B rt bTei tt 15 asmeiaWa tï 4s Nirows Oeze eombmatie was ook de laagste namnisiiii bencMen AXP im Gnmofoon iru i rm r vnnr ticiilslr If BM I imuaaili ZiM Ulnclrtach tMcdeltIk afta t U BOök unn CN tbsecïgeven TW gittermiddac E kon dTieieel cannnuniqui luidw rti vïlgt Onze troepen hebben zich Noordelüke richting op Agedabia lHtokkcn De vSandemke troeP a votgan cokvooi 11 oi1uuu xab vutkokken eB uil u koopvaard hesUar iRvoc il gistermiddag uU Gibraltar v ruckken Het werd door de straat g va Gibraltar begeleid doar twco Brit Idiatrictagebouw ouikbooten en vijf ijt ncn de I de KiSsweg f Jg raik rauaeUi U Ulnclrtach tMcdeltIk uftotiL t XSauieria Alphana IMepeahnek Si laar leden overleïën 3 i Utnrirtaeli Stcslell orkeit en aolwten US Waar de ieugd M QraiMifaeranitizlek 4ja Cract Amiramea orkmt n Het TroolBke KUverlllad SM C hlB J e B jbe a a botk fOltaaadlaav ii ai arH d oar tet Vr z Prat Kokflandté SJS NieuwsecoaHHnladhe n bRirAerlcIrtenAKP 4 MharsMBlaili k et M CramaiaawiaiiTltli 41 aagiartaiia fJi Cr nintKh praa Je ANP T IS Discoulsiw a SAS I uw bwicbt P JS Maeat 4a güZaSi tatA aai AMerlanMr Kamarkaar en lOtDmsaamVa tlX Gram We u aalie t ittHan AÜf bureiiuuii tgiTEIUMD Rwm 2 rvwielot gestolen OOCBC VANGST TE BLVERSVH Oe Itilvcnamsche recherche heeft met de arrestatie van een 50 jangen iMWOMT vfü de Erfgooierstraat die De Ameröu uiÉdie wapeninft ▼ AM IK XAE Hel ttscstvac Mrirti oofcvecr 4J K 000 000 leli r voor lyapetiui doeleinden wordt toefestaan U 0 te lop heetetdaad betrapt werd bu een njwieldiefstal een goe e vangst gedaan De man heeft een bekentenis atCelegd ten aanzien va ruim bvintif rijwieldiefstallen welke hij in iulvenum lleeft gepleegd Hij kon rich niet allea meer herinneren daar bH bi voatlwur op de fietsenjacht fine wanneer hü eenigen drank genoten had De man verkocht de gettidea njwielen in gemeenten in de omgeving van Hilversun OJn te Naarden en Eemnes en ook in Ubredit Een groot aantal gestolen fietaen is reeds in beslag genomen De man die sedert Deoember van het vorige jaar opereerde in het Gooi is naar Amsterdam overgebracht en daar ter beschikking gesteld van den ofïia van JustiUe n ddinitief door den Anferikaan == i Khen Senaat a puw w ww Het ontwerp btvat een ciaunilc vorens welke de Amenkaanicbe wwm actrt ynidueten Sechts m het boitcnlmd nt kospen snneer ztJ in de Vereenigde Staten Biet m dezelfde kwahUit voWoende hoeveelheid of tegen denzeUden prüs oorbanden zü D e clatisule heett h de eerste ptaata betwWdng op den ankoop van vleesch in Argentinië Het ministerie van Economische Zaken heeft op het voorbeeld van het iepartement van Buitenlandsche Z ken aangekondigd dat het met meer al roededeelen hoeveel vliegtuigen en uiitT wapenmaterieel naar de verichiUende deelen van het Britsche ruk jnwrtrokket Ba flHMen van Wheeler Officieele berichten BU besluit van de secretarissen generaal van de departementen van Waterstaat en van Binnenlandsehe Zaken is mr A J Backer op zijn verzoek als lid der bestuwaconuniaaie bedoeld in artikel S sab b van d wet van 31 Mei 1S37 tot instelhng van een openbaar lichaam voor de ingepoldetde Wierincenneer en nader aan te wijzen ingepolderde of nog in te polderen gedeelten van het IJsselmeer eervol ontslagen Bij besluit van den secretaris generaal van bet departement van Financiën is met ingang van 1 Juni 1941 benoemd tot ontvanger der directe belastingen en accijnzen te Franeker J A Schimmer thans commies der directe belastingen invoerrechten en accijnzen ter inspectie der invoerrechten en accijnzen te s Gravenhage Is met ingang van 1 Juni 1941 benoemd tot ontvanger der directe belastingen en accijnzen te Goor T W van den Heuvel thans commies der directe belastingen invoerrechten en aecÖBzen ter inspectie der directe belasHngen te Anislerdam Is met ingang van 1 April 1941 benoemd tot ontvanger der registratie eri domeinen te Meppel W Kuipers thans ontvanger der directe belastingen registratie i domeinen te Uithuiaen Is met ingang van 1 April 1941 benoemd tot ontvanger der directe belastingen invoerrechten en accijnzen te Koudum R van Essen thana commies der directe belastingen invoerrechten en aocijtBen ter inspectie der directe belastingen te Apeldoorn Be democratische senator Wheeler heeft op een peraeonferentie medegedee d dat 67 leden van Senaat en Huis van Afgevaardigden zich bereid verklaard hebben deel te nemen aan de reusachtige campagne die ten doel beeft door het honden van redevoeringen te Terbinderen dat de regeerin de enkele laatste atappen doet die zouden leWen tot een daadwerkelijke deelneming aan den oorlog In alle deelea des lands aldus de Wheeler wil men Diaïsabijeenkomsten houden Er is een speciale uitvoerende oommisae gevormd ter organiseering van het verzet van het Amerikaanacbe volk tegen deelneming aan den oorlog Wheeler lal voonritter dezer commissie zün VerE heidene bekende senatoren en afgevaardigden zullen er in zitting bebben Singapore ea de Amerikaansdbe vloot BESrUEKINGÉlf VAN BROOKE POpnAH De Briteche opperbevelhebber in hetVene 0 ten Brooke Popham heeft naar Associated Press uit betrouvrbarebron verteemt met de Amerikiansche militaire sutoriteiten op de PhiUppi nen het gebruik van Sangapoi e door deAmenkairsche vloot in geval vin eencritieken toestand in het Verre Oostenbesproken Het vraagstuk kwam tersprake an en noenmaal waaraanvooraanstaande persoonlykheden vanAmcrikaameh besttnxr en leger anlater ALGEMEEN SOCIAAL frONDS VOOR BE GKAflSCHE BEDRIJVEN De ptisdienst van het N V V meldt de stichting van een algemeen sociaal fonds met het doel tegemoet te komen aaa de n yH van korter werkende arbeiders in de grafische bedryven Aan gehuwde werknemers en kostwinners die met toestemming van hetcentraal bc mr korter dan 42 uur perweek werken wordt uit dit fonds eentoeslag verstrekt tot 42 uur loon perweek I Aan ongehuwden niet kostwinners wrodt een toeslag verleend tot een gegaranideerd inkomen van 36 uur loon Er wordt dus een belangrijke tegemoetkoming aan de korter werkenden verstrekt Op dezen vorm van wachtgeld wordt door de overheid 40 procent aubaidie verleend terwül de werkgevers een büdrage van 5 procent van de wekelüksche totale loonsom en de werknemers een bedrag van 10 cent per week hebben te betalen zeer ler M nog sterk iiHini Deze 5 proOent storting door de weAgevert zou zonder meer een belangrijk offer beteekenen In Verband hiermee IS de medewerking van den gemachtigde voor de pryzcn ingeroepen Het departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart heeft toestemming verleend de grafische producten met eenige onbelangrijke percentages te verhoogen Het jaarlüksche inkomen van het fonds zal mitsdien ongeveer een millioen golden per jaar bedragen TEHKLASJNG VAN CAMPBELL Volgen de Amoikaansette bladen k ft de aan de Britsc ie ambassadeAè Washington toegevoegde gezant SW Gerald Campbell in t t rade verkl rd daf fart volkomen voorbarig zou lüa zich te verhetfen op de tot dus vtrre behaalde successL i Hitler is nog zeer sterk aldns de gezant erl nieniaftd kaa het tith thans veroorloven te pochen Van groot belang is dat het foods coor alle grafuche werkers georganiseerd of niet van bindende krwhtis IN ROTlrERBAIKCHE KINDEREN GRONINGEN Het bestuur van de Gronin r gemeenschap deelt mede dat gistermiddag opni3uw Honderd kinderen uitRottenlam te Groningen zijn aangekomen Zil werden over verschijlendeplaatsen van de provincie verdeeld enzullen morgen naar hun pleegouders woidec geteacht De Britscke terugtocht in l4rbië In totaal bevinden zich thans ooceveer viohonderd Rotterdaniscfae kinderen in Groningen Over vwr weken wordt een nieww tiaa ort verwacht EXTRA TOESLAG VOOB SPITTINGSTURF MIE17W IHSTRICTSGEBOCW VAN BET N T V TE HAAKLEML In ti e waprdigheid itan de heeren K Lüttgen referent voor Sociale Zaken b den gesvfanacfatigde van den Rtjkscommissaris voor Noord IJoll t d W H M Niënhuis Ruysch den nieuw benoemden directeur van het gearestel k arbeidsbureau te Haarl ro vele functionanssen van het N V V en een aantal genoodigden is het nieuwe V mmn m Krachtens het reglement gevoegd bü de Crisis steunbeschikfcing MÜO voor bbriekstarf is voor ten hoogsle SBcUe ito lie 4000 dagwerken spittingsturf een extra toeslag beschikbaar gesteld van ƒ 10 per dagw k Deze extra toelage is thans verhoogd tot ƒ It SO OVHtntHMNCnN VAN BR PBUZKNBSSUnE Wederon x i het ta de t e ea DddMw eweMt dB JMrt voorwerp vormden van oveitredint van de prusvoorschnften De winkelier A van O te Harenkarspel verkocht twter tccen een piüa vaa ƒ 3 60 per kg inplaata van legen den vairfgeïteiden prüs van t SO per Ook legde hü een aanzienlijk bed op d B prijs van gesmolten nmd t dat hM voor ƒ 1 38 per pakie A Mrts van ttgea tjtjis verkocht zooals nprmaal was Voor een kg kofftetwoMB berekende hij zelfs ƒ terwijl de toegestane prijs in dit geval f 2 bedroeg De prijs van Sunlight zeep vrtid door hem verhoogd van ƒ 0 15 tot 0 25 per stuk Bem werd biervoor eoi boete van ƒ 150 opgelegd Een ernstig eval van prijsovertreding heeft zich voorgedaan bij den vedraep van vleesch De grossier in vleesch N C T te utrecht die VaB den ala er van W te Baam 740 kg ham in blik had gekocht voor den prijs van f 1 35 per kg maakte van de omstandigheden gebruik oni deze te verkoopea tegen t 4 20 per kg en f 4 25 per kg Hiermede niet tevreden verleende hü zün bemiddeling hij hiet tot stand komen van een verkoop overeenkomst viraarbü Van W 500 kg ham in blik welke hem zelf f 1 65 per kg had gekocht verkocht voor ƒ 4 85 per kg In dezen prüs was een bedrag van f 0 65 provisie voor den bemiddelaar N C T begrepen De inspecteur voor de prüsbeheersching te Amsterdam heeft dit ernstige vergrijp terdege gestraft door hem een boete van ƒ 1100 op te leggen met verbeurdverklaring van een geldsl edrag van ƒ 180 25 en 106 iSlikken ham Ook de slager van W te Baam ontsnapte niet aan zijn aandapht Deze werd veroordeeld tot het betalen van ƒ 400 boete terwül bü hem een bedrag van ƒ 2 459 15 en 119 blikken ham werden verbeurd verklaard VARKENS GESTOLEN EN GESLACHT Gisternacht zün op brutale twee varkens gestolen uU een hok staande op een terrein nabij het Kilversumsche kanaal te Kortenhoef De eigenaar de veehouder J kwam bij de politie van het fat aangifte doen Het onderzoek lieeft uitgewezen dat de daders de varkens die dezer dagen iaggen moesten werpen ter plaatse hebben doodgestoken Vervolgens liebben zii de dieren met een roeiljoot naar den Vreelandscheweg welke lai het kanaal loopt vervoerd en de beesten In een bafcfiets geladen wiprmede zü in de richting van Hilversum verdwenen moeten zün AANRIJDING MET DOODELUKEN AFLOOP Gistermiddag is te Garderen gemeente Bamcveld een ernstig ongeluk gebeurd dat aan den drieja gen H Gertner het leven heeft gejtost Het kind was aan den kant van den weg m de struiken aan het sp ec Plotseling stak het den weg ovet en liep daarby tegen een juist passeerende vrachtauto Hoewel de chauffeur krachtig remde kon hij niet verhinderen dat de kleine overreden werd Het iongetje was op slag dood SCHIPPEB VEROSONKEN Te Ngmegen is de 44rJarige schipper van de L uit Brussel die met zjjn schip op d e Maas tusschen Mook en Midtiiaar voer op jamm lijke wijze verdronken Zijn achtjarige dochtertje was te water gevaHen en dreef af De vader sprong het meisje na en wist het kind te redden terwijl hij naar het schip terugzwom begaven hem echter zijn krachten en hü zakte in de diepte terug Het meisje wist hij boven te houden zoodat het door een sleepbootkapitein kon worden gered Hü zeK echter kwam om het leven UITGESLOTEN SLAGERS Het Ruksbiureau voor de voedselvoorziening m ocrlogstijd verzoekt ons mede te deelen dat de naam G v b SaaBloos St Catharineplein 17 te Ber en op Zoom door een misverstand op den 17en Maart 1941 uitgegeven lust van uitgesloten slagers is gekomen De heer G van Saarloos is dus met wegens frauduleuze slachting of het voorhanden hebben van vleesch afkomstig van frauduleuze slachtingen van iaet verkrügen van een toewijzing voor vee varliens en vJeescn door e W derlandsche VeebouderijccntraJe uitgesloten AANBESTEOimiEK Te Leiuen is aanbesteed bet verbreeden van het Zuideluk deel van de Pelikaanstraat Cv Haarlemmerstraat tot Oude Rt n en het vemieoweo gejiekte teug grootendeels m gtwjpend beton met bijTiomende werken Hoogste inschröfsttr was de M V Aannemers Maatsehappü v h Van Dongen en Van Doom Ie Oorefa echt met 76 870 iaagste inschryver Th L J Zitmaa te Zoeterwoude et iS M l inschrüver vxir bestek IW a et J I 414 000 Voor den bouw van drie transformatorenhuiyes werd mei f 15 000 ingeschreven Hoogste isdirübter vaar SMA 1 1 was de firma C van de Wiel i e TJcorgvijk aan Zei met ƒ 1 4fS 00e Ver twee Iransfarmatoren huisjes 3 000 Vo 1t k 104 was hoogste inschriifster de adiiuiiist afie ate oUalie mü JlOeik we tteawlad te Batterdam laet 1 SSieoa Voor boew au sta tnia nrmatnmthwltie Mat if 3 Aprfl OBueAiiBa fcaMawtagaa SM 1 f Ml ma IMÖ U t W tm ut JM4 K iND r M IMO UI SM 4 üs r Mi ini f MO 3 M Mal wn Mn 9 iati o i I too i 1S37 AO I I 100 1 l 37 AO I 500 i tsx Prov ca Gen iMBSagea A dna liH Wi M Dit U 7 Sl i Si M Apcid Ie 37 3l 8BK Arnliem 193S 3 88H 11 Deventer 1920 t ES Donlr 3i Si i sa ndh laas il a SBN SlH 79i AanvulUBffCB BypollieelAaalua Alir rr Hyp b m a vcrpl uiU 89K 91 97h Mm Pandbr ISVi 89 A liI pl ierXV4 88 A dam Hyp 1 S WH Dit 3 2 MH Amh H B Sec nr pj3r 31 1 n Bat Hypb NJI PP 4 1 w Dit CX 3Vi 7 Dr B £ do 3l i 86 Fr Oron Hyp Bvik Pd 4 101 D a D en Va 3i t 9 O o a 31 9 87l MSnTjDI a a i SSK Gr Kvp BPb 31 1 H Hl HP ter AC 4 6 4 Dilk ser BD 3 7 HaUJIypAdna 4 Dito icr K i t Hu Hyp b V Ned K Scr M 31 a m Ia ul Nypb nr AB AA BB 4 D er T TA 3 i m V H Cred Pwidin 4 tm ITe an 8 ver al Bk 31 nu B H nrph d o 31 1 8 If Hypb Veend 2 aeric K 191 i o iviii to a S7 Nwrdk Jtyp b Pandbr 91 Si OrcrijaaJlb d o1l Si Rntt Hyp b d o 4 W ï ld dito 31 1 8t i 82 Stoa Hyp b icr K L 31 1 M ijtr Hyp b 4 fï Dito aerle K 4 KH Dito ei4c B If j Dito 9 verpl ultlt 91 Westl Byp b a üiu ir tm uT SJL WA 4m rar alt 1 S i nu Ncd 7 7 ML IMl 4 Bo 8aL h 4 Dit IM AJt O bL BcrgMi B JOTg r Tid 1 OM 4 i Vt MLIv i tl OM 4 LcTtra Zeep Mtt Ohl Vit Warki ItV 1 lOlg 102 hyp obL 4 vniuati i Llmb stccnJcjn M ex OM Bat P Mt O 41 ld ld ObL 9 i ederL OW 41 Moormaui Cult Oa ObL S JUaat Wk k i KM 99H na tl 76 74H M 88 MtUlcr S Nat Or b x tf 8 Idem JK 4 Ifed OrA 4 Ked In My Mü iM il t MteL XaM en OIara 8t ObL S narfliig oaa i8i uei 14 4 A dam mtim S ld A dam Obnaii L 100 9 14 W Kr Rnrv Het 1888 vam 109 i mt ii iS lU 13 123 127 A Baak and HoIL BankU dito Inc Bank dito Jav B MO Kasv r n dito N I Cac nLdiio NederL Bank A HJB r ZJLSOSd N H Mt 2S0 a BotL a Ver aan TwentsclieB JL A Indult ondcmcoilnfca 250 lOtK 152 107H 170 114 111 48 IK M X 137K IM l l 192 163 183 240 385 2eu 154X 177 73 106H 35 56 154 618 283 Jlarugew A Br Mt A d Snparf Aut Screw W a BaL Uarg Fabr V d a I 290 lOtO O A TdB pwJtMie Dito B uae Berlc i Pa Afgaat c V aanC C anP r ScltolM Goada itear dito Gruyter n Za A pref aanS DUO B winstd a Heeaat aand Helnek aand Hem Cons aani Han St m f a Hatlvidla aand Obll Bet Mi A HoU dr en k A HoIL Kunltl I A Int G B dit Intern Vise A K r Bayneadlto Dito pr 4 Kon a c n b a K N ÜKCov da Kon M Zout I A K Br StiMem da Koremcboaf R V e 4l a Lav Br en tl c 134H 121 va 212 100 c pr aand Dito 1000Cv pr A DdLlOO i C pr A Müaii S C9 r A 299H m u Lyempf U enMt Meell d Ned B Cv a G enS F a Ned Kabelf dito M Sch b moetto ISl N Sti Kcyaer A lU Ptall Glaell I abe C T A BotL O Ml dito aut Scbelde K M AS tl Scholten Mto t7i SoilU transf L d Slakv Sisao a SMkv ms ioio O fit spinn fip do Stwk 4Ma TwIJnstra Prei A Utr Asph f G A Ver Bl k laad Ver Ch Laand Ulto pret Ver CI M lLVJi Ver f f T GeMer Dito ito aand Ver M R tab a Ver Touwf dito VliMlngen Kt d mHsaf Dito C T SK Am Si C V A and Br e V UA Am M Cy V uw 34 4 sis 368 aa 984 A jr sa aBtg cvMA n l A H 4N aoML wDct£m Mü A DnltockL lysUBO OM vm ttv ik Kcesp Mc T PL Con C T A N aL A sn aan JM Mm uo UtH M ia Nai I 4 Jlandalik mé Baac n c llaR St Mbbcr C V 10 g a A a I A Mt A I t Nat NX Gaa Ut A OU tl B c A Tw C St tEJ Am Tel Tr K C V Baadcli mi m mi mn m i96Mai AU Ki Mlt lgéa 4M9 ariMl a PatanI Caiv mat C 1 ax 7 90S IfD c nfi 4t H Bwn S H M A ta 9Mif rakkar DcU At B M d lU MM 1 A aidL SL C V J Onntx B Sdi A OgH mt Oe n B A 949 Uniaaa TcMta 2UIM Mad Wol Ht A 74 M A C MUBkoawaadcraeailBgca AffMu Benberc 9 i MM IH B CT prc d Atè C T and r C V Amd Am Enka C r iC An c C H C e ld Bethl St C T 20 ld Chrytl Corp C y A CurtiM Wt Corv C T i m Generftl Uotoar idam Intern fVlckei Cjr Cf 10 a Kenn cC C e lO A R n Morth Am At a A R n North Axo B A CL A I Rep Steel C t A Un SUlea Steel id Z BIL MS laral A S6iM oMan M in a l K SlBXkcp TÜia A 184 181 960 253 7A 71 J79M 4 283 812 MS 949 Drd Ptr ICvA K N Petr Mt 100 Ond A dito C V A Moeara Enlm A Xaukan PK A Stand OU M é C V A BubbefOBAerBemingen laii 19 142 78 80 78 844 148 80 Hessa Suhbar Ind 1tub1 C Java caoutcli Preanger R Md ftofterd Tap Salatrt Plant Wal Sumatra Zuid Preanger 10 2t 3iit aoi 69 67H 6 4H 16 A SckcarraartaaialachaniUea Clt Serv C C T ld C SoutK C M A R n tei 104 29 1174 178 480 Fumess S enA M Ml Zeev aand Nlev audl A M De Maas Cv A Ml Oogtne A Handelsv A dain i 119 173 47a Msrtb A 1 7 S A Radio Car C V A Oott Bornm MM A Mlem pref Aaoi ZK Potr Oajaraaaslaaaa Dor4 Petr Ihd Mt CultauniiaatacfeavMaB G AaJ 4 3nu 289 273M 17H U ll i WI W iè iat i2iM 161 142 IMNi ia3 UIM 103 183 214 Krian Suiker A Pagottan A Suiker Ct Mg A TJeweng LcstorlArendsburg Beiockl A Boek Landb A Amst Ttiee C A Ban Tliee Hu A Goalpara Ca M 886 Pangkeetam Tliee 188 VasiiNaiigkaC Ml Knngga Landb A 8e 4ep CoTt A Stndaogi CuU A Tetaga y ate n gan W JavaTlieeC Mtl tna CMtSyiuUe KaliTelIoaiIlMI Michlel Am W JavaKinaC Mt Aon Petr MU Idem 290282 tCont Oil Cy C 10 14em 17M Mi4 CantlaaBtal FaL C V A Ué 70 90 79 4 204 PhU Pet C T 1014 32 Stiell Dn C T M 14 ÜHnxT Wat Aaa OU C 10 14am 9 H AcAaapaaal fa aüel Boll Ara 1 Aan4 U9U3Java China Japan 176M 894 U H Mtl D 70 90 4 189 136 H7 1H 17I ia a6s aso 1MM 190li IKH IS Mi UO U l OlTCraca Kon 4 SL Hit 14 Kon Paketv HU 14 Ne4 Scbc Vn 14 otterC Umf I4am Stoomv im a4 M Int Mere Mar Cj C r W A Han4efaT 584 177 194 4 tOO 4 S2 115 136 141 38W s IM Blauwli Vries A Ma kart A earn E W caW Dito Prei WA Cauda Kaaati MH Houtb Alberts A Houtli Jongen A Houtb Pant A MuUar 4 H A Do 9MOI 73MOV MJLv Ravw A ZÜh moCKA Waolwortb en Co Spoor 177 m 101 1 7 137 1954 Jayaache Cul mtl 14 Na4 Ia4 tta 4 Itar Vorat C M luo u A mtt i m ui iatM Takakaaa4araaasia aB Dell Batdv Mt A 221 215 217 30E Deii Mi 7a 1000 c 1 idem aM 30O 2HM ai Sancmbali MU Waaa Si 282 IB 113 Hl waaonkCo C A i 3t 4 4N H 4 an M 4 ca Traaiwcgea A BaUtm an4 OWo CT Idem iai4 14 254 n 101 e ü 254 8 1334 14 ts 4 7H Wu 13 2K Dell SpoorNI S m Mg A Alcll T C V A KanaCS Ct lA K CfvaUl a Oa idem pref a Otla Can T A ün Pkc CvgA Geld Tramw MO ICMillI BtJtf Mt Mad Stoomtr A IHta prei A lang S H 104 StMsa OMo C T H f a Dllnola Cast CvM N YorkCeatr Ct44 PasmarlT II u è ISO C V A Sauta Paa Qr f Idem a ld Rallwar O faw Caoad Pae C t 14 BaMaeaa4 Aotatardan sn Doi 3ot a 340 2a9M 240 2a4x R Calt Bahdar Rub mtl 14 DeUBat R MU 14 Kendeng Lenvboe 189 m Buk Masn 14 H Vereen M noat Javo 14 4 ITO Rubber MIJ Idem Oeatk 1 900 C T 14 Serbadladl aim m 14ea 14M ttM Wx Mi Cllaa SwB Kubbar U7M WModhi no lalta Mtl Mcai 4 Sum Kubb QilL 14 Vtr In4 CulL On4 Idam m tatarc Rubbar OertT Mesa 4M Ou raatb 14 14 M 14 14 14 M M 14 M K 87 r T TOM 71 127 m S 74 Mi m p imo a r 1 B IMt e IrJ p iMa A i 11 p laa c r I IM4 r i na c r s l isM A r a M li lUOa ara 14 14 p laa A Tl Konvarslaos kassa W 4 jnta Neua Aut abt Ji m m M IM Ut rat entn4 I O C v O Kali STn4 £ MO Y OOo C 0 l i Wialasakalt okt V t raibaaia4 CL v A Vcb KarkljML C v A I uIlacM arL RJU M O f Va Ruhr Wt J rt V O M tVr Vsl O i D Benlcubank M 7 63 WM M 6314 H 70 tan i 47i 62S 62H 4M H 62 H SiH 4 M a m U3 238 m Ver D St 4eaü O f Bajrr Uyp en W B Pb MI D Unolanmw O 7 Oetkesik Beisw Olfl f RHOatciulfnunfaliatta OM 1 Barilwa OM Phoenix Akt Gea Obl PK Klba Unlao OM 7 Ruhrchemie AG Obl iSiemens en HaUka Obl tVjV Suhlwerke Obl 7 Dito serie A g Obl tVidacOasi OM Vo el D u K OM 7 Rlieln w BL is Obl 7 Dito 17 Obl f liaaitiar Stiaannbaka Ob trarMt4R4usti1c aan4 Siemens en Halskc aand Ver Glaniaton fabl aan4 WtntarshM Akt Oaa adaC w De affaire aa da bekfCtacaaMetitoc waa vooral wat de NederUndsaw sttaaUpaplerea betjren aanmerkelijk Insekrompen Da rtJzing vond ilaaiWI een aetdeva voartfanc Oe meuwe 4 obllgatlün kwamen wat lagct Ie liggen en zakten in ran Ti i tot t7 ot juist cvea baiia4eB den laafstaa Inasa vast gisteren De gesuffelde leening liep laaf zaam aHttentlt aaa m t tot igs Ot obO gatitn uit de andere ioaf amisaiaa konden zich vri goed lindkawen Da Mda aetaild waa een MatnlgftelB 1 W hetgeen na 4a JongMe schtflpa atlitM J dS behoefde te verwejïken Ook de tl Indiè lata Ivilar Pra an g M Hii mede pandbrlêveo osnaa t 5 2 r i Voor Dtiltsche waarden kon Twl lero niet tot affaire kommmj w 4erom Meflprnien ptetevwi Prolongatie t