Goudsche Courant, zaterdag 5 april 1941

i ZATERDAG 5 APRIL 1 41 CER5TE BLAD in één dag thuisbezorgd o 10 lig De Heer en Mevrouw G J VZININa Seven met blijdsclup kennis van c voorfpoedig geboorte vtn hun Zoon JAN OERWT ZwM K Wtsieii e 5 April 1941 1 0 1070 9 In Sport Paasch Zaterdag Kousen hebben wij een ruime sorteering voor jongens eo meisjes Maat 1 SS e nt met 5 cent stijging per maat Hoe bestaat het GORDIJNEN SPANNEN Daalmans Fiuweeiensmgei 25 In Dames OPENT artikeleo charmeuse onderjurkea rectoires hemdjca en nachthemden kousen in de goedkoopere 89 nt tot de betere soorten l Italia lieden overleed tot onze diepe droefheid na een ko te ongeateldheld onze lifve Vader Behuwd Groot n Overgrootvader LEENDEBT BAAS Weduwnaar van Haart Troect in den ouderdom van bUna 02 jaar TAt aller naam jjte BAAS Gouda 4 Aprl l 41 Eerste Kade 10 De teraardebestelling zal plaats hebben Dinsdag 8 April as te 11 30 u vanaf Eerste Kade 10 IS uur vanaf Hmz Juliana 12 30 uur op d Algemeene Begraa4 laats te Gouda In Heeren Uverhenjden i MEI VAST BOORD d eheel naar de nleuwite nnaak ingerichte ondergoed pantalons shirts borstipkkeo en hemdafiSokken vanaf 4S eeni S IJssalon Lunchroom L MARKT 66 Gouda TeL 3120 Leli De Lelie Klaver 4 Hoogstracrt 1 BurgemeesteErMortenssingel 133 o 1043 SO 1 95 2 95 3 50 pradit kwaliteiten U zÏMt wq zorgen $ téédt voor U REIZEN EN TREKKEN zit de Nederlanders in het bioed OOK U wW Q 1063 60 ensan uin r genieten T Uat dan reeds aa O 1037 18 uw Rijwiel grondig nazien en icpareeren bj GIEL VAN W S Gouwe lSB Tslef 3297 Q 1071 2 Bandag TOT DAG wordt onze lezerskring Frans van Camp In Jezus ontslapen onze lieve Moeder Behuwd en Grootmoeder HELENA MARGABETHA VAN DE BVNT geb Van Engelen in den ouderdom van 71 Jaar Culemborg A M VAN TIEL van de Bunt W W VAN TIEL Den Haag Dr C VAN DE BUNT Mr A J E V d BUNT RoeM Crollius Amsterdam M W C liOOKMAN van de Bunt J LOOKMAN Gouda C C W VAN DE BUNT ta Kleinkitideren Gouda 4 April 1 41 Oraaf Tlorisweg M a Ocen bloemoi De begrafenis zal plaats ▼ inden op de Begraafplaats Vredehof te Bodegraven op Dinsdag 8 April te 2 uur GROOTER M Zoowel In Gouda als in ds talr lce omliggende gemeenten waar eiken avond onze courant door onze bezorgers en agenten wordt thuisgebracht neemt het aantal abonne s op de a 1041 100 Goudsche Courant pracht öollectio i Dames Kousen i 0 9 I y 89 i 1 06 f 1 28 f 1 58 in sterke mate toe Het gaat van mond tot mond dat de Goudsche Courant eiken avond het laatste nieuws bevat uit bmnenen btutenland Aantrekkelijke rubrieken voor het geheele gezin uitvoeng sportnieuws een mooi Zondagsblad en wat vaor de t ewoner8 van stad en omgeving van groot belang is het het best vertorgd nieuwi uit Gouda en omgeving Wie zich Qog niet abonneerde doe dit thansl HOE Met Dr Oetkw Bakpoeéer Backin Bonder boter en met dechto 1 ei Tolgens onde ataand recept De abonnementspr s bedraagt eiken avond aan huis bezorgd in Gtuim t tM per kwartaal f 0 78 per maand ot 18 cent per week batten Gouda bij ome agenten 19 cent per week Abonnementen worden aangenomen aan het Bureau te Gouda Markt 31 Telef 2745 Werk toiulott 4 mrsiaiilii MlStMSUM utU oor M Bakkan In mb mot vft Iwatrolwii nnt Mnn t m osl beJHtrooMw tuIbuiaTom onftTMr 60 minutm btf nstlg hltt flBATiS nnv t IlidHH llln ir rd Dr 0 tk T biukM BMcptM doua WTm BchT lnog htdmtl AARDAPPELTULBAND 1 1 m sr suikw ifi a IVtKh Jo Dr Oetkw Aroeu cltroon wat nat 1 imU Dr Oatkar Baiispoodar nnllf ± Uter BMik aso gram nkóonö koud aardmpp I ii 2S0 grmm blo m t pakJ Dr Oatk r Bakpo d r BuUn 100 snun rosttaoB at tutti trutti Ro r lanzzmmerhuid ulkor ama kstott n en bat mat mt malk ami aniBakto uspoadar 8oed dooreen Roer er de so d jnjrewraren ffeieefde eerd appelen en da met bekpoedar fiackln gemoogde en geieof dé bloem afwtaaelaad met do melk doorheen Sloobta sooTeel melk gebruiken dat het bejlag nraarran den lepel nit ireekt roBtJacq of In del nmedeo tutti fruttl door boalaa bu den heer W F Steenbergen de Lange yan Wtjngaardenstraat 10 door onze bezorgers en b j de agenten bulten Gouda BEBOAMBACBn i de Bruin Hoofdstraat C 171 CODDERAH A Verboom Smitsstraat 24 HAASTRECHT j M de Graaf J v Arkelstraat C 1 0I KLEIWEG 61 GOUDA O I0T3 76 HOOBDBECHTvAV de Wit Stevenstraat 10 NIEÜWEBKEBK a d USSEL C M Kauffelt Kortenoord 1 OUDEWATEBf Firma Rahmi Boekhandel Q 1042 90 BEEVWUK S Slappendel Raadhuisweg E 77 Hiermede betuigen wii onzen harteUiken dank un H H Doktoren De JONQ en LOPES CARDOZO Directrice en Zusters van het Diaconessenliuis de Wijk alsook aan den hulsarts Dr N TOM voor de goede behandeling gedurende de ziekte en het overlqden bewezen aan onze lieve Vrouw po zorgzame Moeder Mevrouw JOHANNA OARDiNA WILHELMINA VALKHOFF geboren van HInte D J VALKHOFF Sr D J VAKLHOFF Jr Qouda April 1941 C 1072 17 SCHOONHOVEN H Bleyenburg Voorhaven 6 STOLWUK H v d Heuvel Goudscheweg G 154 WADDINXVEEN A Koster Jan Dorrekenskade 39 ACCURATESSE aan SiERLUKHEID gepaard BOSKOOP C de Groot Zude 320 is de eigenschap van ieder UURWERK uit de ruime sorteering van MOERCAPEIXE Jac van Marie Julianastraat 121 Vul dit in en zend het aan een der bovenstaande adre n O 1066 12 Ondergeteekendj bestelt hiermede een abonnement op de Goudsche Contant met ingang van heden betahng per kwSrtaal per maand per week doorhalen wat met gewenscht wOrdt Woonplaats en Datum Naam A A DE MOL r Jt Tel 3679 Bakpo l r BACiaH VaniHesailitf e Anna Fa W IDENBURG ZONEN KLEIWEaSTRAAT 22 24 TEL 3353 JL Fabrilanle N V Inhama Postbus 988 Baveall ileh a n veer all Stticadoor en Witwerken 0 1046 1211 o 983 16 DE KWARTJES RUBRIEK Ifcen Zaterdag plaatsen wij in de Kwrarlies pubPiek kleine advertenties tegen een tarieF van 1 3 smalle tekstregels ƒ 0 26 elke regel meer 10 cent bij vooruitbetaling Voor advertenties onder nummer aan het Bureau 10 cent verhooging Bewijstynnmet 5 cent extra Inzending tot Vr jdagsmiddags 2 uur Brievon iiunnen ALLIEN worden afgehaald eik n dag van 9Zaterdags van 9 1 uur Clyvia s m knop en iets nieuws in Kamergeraniums Fa O L Gevr ongem ZIT ea S AP KAMEB met keukoi of gedeettc van woning Br met prijs no 61S bureau van dit blad Gevraagd een in goeden staat verkeerend ia del konlittenlwk Br no 616 bur v d blad BMkbiBdartt D t LEECWni Tiirfslngel 13 Bet betere adrtt voor Inbinden van allt soorten boeken Jaargangett ea muziek i heeH interesse voor é n GOUD HORLOGE met Ketting Brieven no 618 bureau v d M Qevraaid flink MEISJE voor heeled dagen JOH VERBOOM Kerklaan O 34 üloordrecht Bnitenman 68 Jaar zoekt BinSHODIWIXR ak van buiten Br W da Wt awvapastraat E 10 MoordireChi NR MEBMB ten voor hahra 4a en Vr n den gA dag C VAN fONC LOO Krugtriaaa SI NET MEISJE gevraagd voor halve dag L Mevr RUPS Kleiweg 80 Een NET DXGMEISJE gevraagd Vossiusstraat 32 Tc koop Hondenkar met tuigen J BERKENKAMP Tollenstraat 77 Gouda NET DAGMEISJE gevraagd 1 Mei a a Vai t S Vriidags den geh dag Niet ban 17 jaar Aanmelden tussdien 7 en 8 unr Mevr SCHKYOROND Krugarlaan 47 Voor niet n DAGMEISJE anm Maandag aa 7 uurT ADIH v MAARÏN WiJdstraat 13 Tr koop JONCUNFBT8 in zeer foacten ataat D IMI GROOT B 171 Qondgrah da Loodgieler Walestraat iC fel Aangeboden ZI ö kaB ja voor nette kostgaagM uffroinr of slaapgaA er Ti rfsmgel f Ta ko 9 gebruikte Stofioiger tllectroluz Adresi Fluweelensingel 69 Welke cliënt he een texiial kaart V 4oren Inlichtmgen LUYERINK Kleiweg Voor direct gevraagd DAGMUSSE Foto DAKUS ayugestraat 64 EUSDfK CMrien met bandea Ia V OEL Goinre Si TeL 3630 MsdeksdiooLDcBtn Wtcthaven SS NETPENSHm aangebodeo Brieves no 617 bur v d Had Voor vakkundig Orgelsehommiaken Stemwan Gebr Kopy Orgelh Boskoop PrUf 3 tot ƒ 5 Rosen Heoteia Rota e Planten Prijslbst wordt op aan e gratis verstrekt OP HenAchter Willens H 6 kw STRünCROZEN aan in grootbloemige soorten e i klaoren koopt U het voordealigst f Ma T NIEKERK Tuinniu T ensstiiaat 16 Voor Isvaring an rnaratie van uttrwerken naar W T Hoakatra RuksgadlpL Horlogar Gouwe U GezeUi ger uw Paasoi el nM van 4at leidce geed wt da 1VM Mauw Havao 17 i 6 uur PRIMA WERKSCHOENEN voorradig tm 48 Vaa Maarea s Sehaeahandel Vijverstraat 10 Prima HAKBULEN en ZAGEN JAN POSTMUS Raam 142 ïelafoon 3720 EU8INK RIJWIELEN yail L v OEX Gouwe 81 3630 Ta hmir of netten stand benadaagedealta vaa woainc geschikt voor t pers Br o bur van di blad Gevr voor Den Haag FLINKE DIENBTBOOB v d n n zelfst kunneade koken en wetkea Aanmelden Mertenssingel 57 MaaodagavMid UiischeD T en 8 uur 2 jj dames x kennism met 2 heeren foto gewenscht Br no 587 bur van dit blad Zeir goed onderhouden KINDERWAGEN TE KOOP Brieven no 588 bur van dit bl gevraagd voor een sat et 2lHl liter bate Carboleom Briev no 589 bur van dit blad Aangeboden Zit Slaapkamertje vodr meijje of vrouw en groote Zit SIaapkamer zonder pension Br no 590 bur van dit blad Bl dt ilch aan nette Wasehkaeekt cm xeo goed als nieaw li V WiJngaari 10 niet H Zondag kunnende wit wol en bont wasschjen Ook met stoken bekend Br no 591 bur van dit blad ekw KLIMBOZEN Aahlej Gairrai ra r e G IV I iekerk ToUeasstraat 0 Aanlegen onderfaond Van Tuinen Iia d NET HEISJ voor da enuran ongev 14 j Adraa Gr Jacobastraat 1 NET MEOJB ORVBAAOD I vpor halve dagetai 2wart w ïi Te koop gevr vergrootte B M nieuw of zoo goed als nieuw Br no 592 bur Van dit blad Gevraagd EEILBOOT Br met pruso Sgaa no 593 buck V d blai Aangeboden op lietten standi ZIT8LAAPKAMEB met str water mei volledig peasionk Br na SH Uur v d blad navvtk van dit blad Op netten standSLAAPKAMER Br no 595 bur GEVBAtfOD Depdthouders en inkoopigentea voor conc verbruil artuielen Ruime verdiensten Br no 596 bur Van dit blad staat zUnde en 4 alioUn i Goudseiic TEKOOP2i pr CARRIERS met o bak H V d Heuvj weg G 154 Stolu RQwMreparattiiBMeiitlac L V OEL G uwc 8i TeTs WÜIXS NETTE voorMaandal A a de gevraagd en Vrijda iddag Vrtt straat H Öoudk