Goudsche Courant, maandag 7 april 1941

HffEPE Bi D MAANDAG 7 APRIL 1941 srusuEOWS iKgaondeHiedoi ie Gottdsche Hazen SnÜNm ACHIBKSOND VAN DE Imiiin vin r H aaeakoMst n Goudfcha flazen gev n als bet dooisMNto van een halve MK fËachiedenis die voor ons land ss M zoDdtra eteekettis ms conllaMMdc mr A A J R kien de voorgiltwvaB tiet Ibnds Goudiche Glazen ttm Zaterdagmddag in de Reunie paartir B HeQman van de Abdy BerMLtt Heemriik inleidde die ter geleMbeid van den tweeden Goudsche Ctiiwiiiaf een ledng hieU over de geidiiidenis van de abdijen der Praemonitntenier orde Miariënweert en Beme De aanleiding tot deze lezing was de l ytoadera aandacht bij dezen glazenitf Hschonlcen aan de glazen 10 en 13 git de SC Jjinslurk resp is 1S60 en Utl daaraan geschonken door de abten nieadoruf Spierinck van Wel van Bme an Petrus van Suijren van MaftüBweert Welk een belangwekkende MHhiedenis over een tijdvak belang ic grooter dan een halve euw achter deie glazen verscholen ligt schilderde il spreker met een tal van interessante UiiDriaüie bijzoaderheden over deze bëda Uoosters waarvan het oudste MarMnweert ontstond in 1129 tengefolge van een bemiddelingspoging van den Bisschop van Utrecht in een bloedig conflict tusschen adellijke tamilies door als voorwaarde te stellen dat graat Herman van Cuyck een klooster zoii stichten Het klooster van Beme ontsto d in 1134 toen de slotheer Volkert TM B m e in de wetenschap dat hü seo nakomelingen zou bezitten be iaat zUn goed aan een kloosterorde te ft enken Uit het boelende relaas dat pater Ife yntsn over deze abdijen gaf bleek jn hoe veelbewogen de geschiedenis dvarvaa geweest is Een verhaal van Uoei tot groote welvaart en rijkdom na aanvankelijke moeilijkheden van wrwoestjng door natuurrampen met Il gevolg armoede en schuldenlast voor Mariënweert in de eerste helft der isde eeuw zelfs gegroeid tot het formidabele bedrag van 700 000 gulden Oaama dank zU tden Roesten viyt der monniken en ener fk leiding der prelaten wcderopbloér en nieuwe welvaart zoodat onder Petrus van Suijzen bi het midden der 16de eeuw voor ontiHH lÜke bedragen kon worden welgedaan speciaal op de uitdeelingsdagen Witte Donderdag en daags voor Kentmis Een welvaart die reeds spoedig daarop in 1562 vernietigd werd Ader een bende plundersars Voost beide abdijen werd de 80 jarige lorlog noodlottig ze werden verwoest tageplunderd Om de bezittingen en Inderijen van Mariënweert te verkrijCBi werd groote moeite gedaan aanvankelijk tevergeefs maar in 1618 kregen toch Prins Mauritz en de Geldersche staten ieder een gedeelte in handen tot in 1714 de keurvorst van Paltz een nieuwe veiling gelastte Het klooster van Beme werd bü den rede van Munster formeel opgeheven Mariënweert kwam deze slagen nooit te boven op de plaats waar het eens was ligt thans een aanzienlyk buitengoed Beme ecliter werd in 18S7 zü het op een andere plaats nabü Heeswijk weer herbouwd Op de oorspronkelijke plaats bU Heu xien duidt nog slechts een waterput de plaats aan waar eens het welvarende en voor zijn omgeving zeCenrijke klooster der Witlieeren gestaan beeft i Zoo deed pater Heyman naar mr Rijksen opmerkte achter de glazen 10 B 13 een ander leven oprijzen deed hij to lün uitvoerige schildering der door hem na diepgaande studie achterhaalde Mtcn zi n talrijke toehoorders onder wie ook looo burgemeester mr IJ P C ït de Witt Wijnen en jhr P Beelaarts van Blokland een groot belangwekkend stuk historie meebeleven De lezing werd aangevuld met een filmpje vertoond van de onlangs gehouden Coornhert herdenidng met de ODthulUng van den gedenksteen btenaaaate tentoenstelllag Ikt verband m de voordracht van pater Hejniwn trok op de in de nevenzaal ingerldite beacheMeo maar interessante tentoonstelling vooral de fraaie teekening van den grxberk van Petanis van Suqren die na de verwoésing van Uariëvweert gedurende vete jaren in een boerderij als drempel di ut deed 1 nog niet lang geleden werd ontdekt in het bijzonder de aandacht temeer daar df afbeeldingen op dezen steen een fraai mengsel va gothiek en renaissancBj meerdere overeenkomst kenmerken met die van glas 13 bezitten Veel belangstelling toonden de bezoekers voorts voor de litteratuur en aid eelingen betreffende de nieuwste vondsteiu waaronder die betreffende de door professor v Regten Altena in Veendaal gevondlen kleine glasramen door Duk Erabcth geschilderd en de te Veere ontdtkte beker die in opdracht van Kaj el V ter eere van Maxmiliaan van Buren en zijn bevelhebber Jean de Ligne later genoemd graaf Jan van Arembera de schenker van glas 6 omstreeks 1346 vervaardigd Onder de zeer talrijke reproducties en foto s van fragmenten uit glazen en cartons trok een zeer mooie kleurenreproductie van de Johamiisfiguur uit glas 6 wel het meest de aandacht Ook deze tweede Goudsche Glazendag heeft er toe gestrekt de belangstelling van de prachtige Goudsche kunstschatten ook al zijn deze zelf door de tijdsomstandigheden tijdelijk uitgenomen en de kennis van hun geschiedenU te vermeerder Uitbreiding Vïin de stadstiank VOORSTEL TOT AANKOOP VAN NAASTLIGGEND PANI De gelegenheid doet zich thans voor een pand gelegen in de onmiddellijke nabijheid van het perceel Gouwe 2 waarin gevestigd zijn de kantoren van den gemeente ontvanger spaarbank en stortingsen ophaaldienst aan te koopen Het betreft hier het winkelhuis met afzonderlijke bovenwoning en erf Gouwe 8 10 De ligging van bedoeld pand is zoodanig dat het ten behoeve van de diensten van belang is dat de gemeente hierover zoo noodig kan beschikken zulks met het oog op een in de naaste toekomst noodzakelijke uitbreiding van het dieiistgebouw Vooral de situatie aan de achterzijde der betrokken perceelen waar de open erven als het ware in elkaar oopen is aanleiding dat naar de vorming Tian een aaneengesloten eigendonrniT complex moet worden gestreefd De tegenwoordige eigenaar de heer F Tak alhier is bereid dit pei ceel aan de gemeente te verkoopen tegen den prijs van ƒ 4 330 exclusief transportkosten B en W stfllen den raad voor tot aankoop over te gaan Passie viering van De Graal PAA8CHGROEPEN VERVAARDIGD Het hoofdbestuur van De Graal heeft onder den naam Lumen Christi een campagne op touw gezet die beoogt het Paaschgebeuren intenser in de huisgezinnen te doen beleven Met dit doel heeft het een zevental jonge beeldende kunstenaars uit enoodigd een Paaschgroep te vervaardigen Van de ingezonden Paas h roepen ia een tentoonstelling georganiseerd Er waren o a groepen in gebakken kruisklei teakhhout enz Ook hebben eeniee kunstenaars voorbeelden gemaakt voor een Paaschgro=D uit triplex en deze hebben de Goudsche leden na een bezoek aan de tentoonstelling te Rotterrtim zelf vervaardigd Gisteravond was er een tentoonstellint pporAni erd in de clubhuizen van Ete Cfrysl de Zengestraat en de Pener ti t Op de Zeniestraat ooende mei J Koch den avond en zette de cMnoaOTie ultpen Verder werd het oroarsmma peheel dpor de leden zelf verrnrfd zooals rami declamnfie enz D Ven Bots en de kanelaans Bo Tiik en Hoek waren mode asnwezie Tenslotte werden de Paaschgrocpen verlont In het Clubhuis aan de Petjerstraat werd eveneens een pro ri mms van rani en dec Jimat e alles betrekkin hebbenffe ito bet P eschoebeiiren uit evoerd Rfer onende nator Trlneken en avond en 7 tte mei R Enwplhard He compame ultoen Ook d ze bijeenkomst bosloot m t een verloting van de Paaschgroepen w AT A AAR f ANNEER Bennie Bioscoop Scipio de Afrikaan Aanvang 8 1S uur Schouwburg Bkwcoop Voistentragedie met Zarah Leander en Will Birgel Aanvang 8 1S uur Thalia Theater De roman van een dokter met Albrecht Schoenhals Camilla Hom en Maria Andergast Aanv g 8 1S uur April 8 nor Ons Uenoegea Algemeene vergadering van aande lhcuders N V Schouwburgbioscoop Cxouda April 7 nur Stadhuis Vei aderingvan den gemeenteraad 8 April IJS nor Cantiiie Gondsche Machiiule Oarenspinnerti Ouderavond openbare lagere school no 8 April 8 nur Concordia Repetitie gemengd koor Toonkunst Caecilia April 7 M uur Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen 9 April 7 30 nur Geref Kerk Spreekr beurt ds J P C ten Brink Lijdensmeditatie 9 April 8 9 nnr Oosthaven 10 Zitting adviesbureau Ned Vereeniging voor luchtbescherming 9 April 8 nur Daniël Damescursus E H B OC 9 April uur Blauwe BCniis Bjjbelbespreking ds E E de Looze 9 April 8 uur Daniël VergaderingJong Hervormden inleiding Jic Jonker over Hoe lezen wij denBijbel U AprU 7 30 nnr Vrije Evangelbehe Gemeente Bijbellezing en bidstond 10 April 7 4S nur Nieuwe Schouwburg Opvoering Rebecca door Tooneglgroep Het Masker 10 April 8 uur Rennie Voordracht dr E G van t Hoog arts te Amsterdam voor Natuurkundig Cïenoolschap voor Gouda en omstreken onderwerp Vitaminen 16 April 8 uur Daniël Cursus E H B O 19 April 7 uur Concordia Uitvoenng mannenkoor Gouda s Liedertafei met medewerkmg cabarét trio De Vos na afloop baL 21 April 8 uur Schaakbord Vergadering Vereeniging van postzegelverzamelaars Gouda 23 April 7 uur Nieuwe Schouwbur Concert Arnhemsche Orkestverecniging onder leiding van Jaap Spaanderman solist George van Reocssi piano f 24 April 8J5 uur Ter Gouw Zang 4n gemeenteavond Vereeniging vkn Vrijz Hervormden inleiding ds C Burger uit Deventer over nieuwen Psalmenen Gezangenbundel ni dewerking van het zangkoor AFOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek P Weüer Gouwe IM Uitreiking distributiebesckeiden 9 4 30 uur Daniël Uitreiking melk en cacaok arten voor hen wier geslachtsnaam begint met een der letters Dinsdag L M N Woensdag O P Q R T U Donderdag S Vrijdag V i ateTiag W X Y Z EERSITE GEDEELTE ANALTSTEXAMEN Voor het eerste gedeelte van het analystexamen is te Utrecht geslaagd de heer W Pönitz alhier PAS OP DE BANDEN Uit een poort aan de Sint Antoniusstraat is een rijwiel ontvreemd en uit een schuur in een poort den den Kleiweg weid van een fiets het voorwiel medegenomen En d hd4 9ffffpng HET JONGMKSSCH ZONDKR ZAKGELO MAAR HET KBH MEISJE Het is dezer dagen hier gebeurd Een 17jarig jongmensch kreeg van zü vader geen zakgeld meer daar hi dit toch allemaal maar versnoepte De jongeling zónder zakgeld maar mét een meisje zon op een middel om geld te verdienen en al gauw meende hij dit gevonden te hebben In de Peperstraat ontmoette liij een paar vrienden met wie hij om twee gulden een weddenschap aanging in het water te springen De held beklom om het koude waagstuk meer luister bü te zetten het ca 3H meter hoog muurtje achter het Gymnasium en stortte zich toen met den moed der wanhoop in den onheilspeilenden inktzwarten stroom in dit geval de één meter diepe Peperstraat Dik onder den modder krabbelde het jongmensch op den kant Hü had zün twee gulden eerlyk verdiend maar zyn vader was met itet experiment minder ingenomen Gouda is een beurs rijk geworden POSTZEGELENTDOOSrASTFN LOVEN EN BIEDEN Gouda heeft regelmatig een postzegelbeurs gekregen De tweede beurs die Zaterdagmiddag in Central gehouden werd is wederom een succes gewordeni voor de Vereeniging van Postzegelverzamelaars JSouda Den geheelen middag was er het gezellige stemmengeroezemoes van een honderdtal postzegelenthousiasten die gekomen waren om te trachten hun dubbele exemplaren te varkoopsn en zoo mogeUjk de hun nog ontbrekende postzegels te verkrijgen De jeugd was zeer sterk vertegenwoor digd vooral van den leeftijd van 10 16 jaar ei gaat op zoo n ppstzegelbeurs gemoedelijk en gezellig toe Langs den wand zün tafeltjes geplaatst en hier vormen zich al gauw groepjes waar druk onderhandeld wordt op beursmanier Vermakelijk is het om te zisr net we ke hautaine woorden en gebaren de jeugdige beursbezoekers laten blüken dat zü geen interesse voor een aangeboden zegel hebben Hst gaat meestal niet over groote geldbedragen bü deze transacties een twee en vüf cent zijn de meest voorkomende prijzen die genoteerd werden Maar toch wordt er ook wel onderhandeld over zeldzamer exemplaren die drie vüf ja zelfs vüftien gulden kosten Er ia groot verschil zoowel in de waardt van de verzameling als in de wüze van verzameling bü de ver schillende beursbezoekers waar te nemïr Sommigen hebben alleen nog de goedkope veel voorkomende zegels anderen daarentegen al mooie verzamelingen met waardevolle exemplaren er in De een komt aan met een prachtig album de ander met een boekje voor losse zegels er we r anderen hebben de zegels ge plakt i n een gewoon schoolcahier ja zelfs by enkelen verving een letge blikken sigarendoos de meer gebruikelijke philatelistsche bewaarmethoder Alle bezoekers hebben echter één ding gemeen een intense liefde en belangstelling voor dat kleine stukie papier dat postzegel heet met ïijn büna eindelooze variatie en zün rijke geschiedenis Op deze beurs ging de belangstelling het meest uit naar postzegels van onze koloniën Het bestuur van de organiseerende vereeniging ziet bü het koojfen pn verkoopen toe Ook wordt er toezicht op gehouden dat geen valsche exemplaren verkocht worden Het zorgt bovendien dat om een goede prijsvorming te verkriigen er in de zaal een aantal catalogi en albums aanwezig zün waarin de officieele prijzen vermeld staan Gezien het succes van de vorige postzegelbeurs en ny ook weer van deze is men van plan dit werk eiken eersten Zaterdagmiddag van de maand voort te zetten Uit vroeger tijden DB GOUDSCHE CODBANT MEUDDB 7S JAAB OBLBDIN Bü de opening der stembilletten te Zoetermeer bleek dat benoemd is tot lid der provinciale staten van ZuidHolland de heer O baron van Wassenanr CUitwück S0 JAAB GELEp Zondagmiddag S April ten t ure hadden zich in de groote zaal der sociëteit Ons Genoegen een aantal belangstellenden vereerigd waaronder vele wielrüders uit de omliggende gemeenten voor een propaganda vergadering van den Algemenen Nederlandschen Wielrüdersbond Daar er des nachts veel regen was gevallen weren de wegen minder geschikt om te berüden zoodat velen uit Delft Den Haag Utrecht enz hun voornemen per velocipede hierheen te koitien hadden moeten opgeven Onder de aanwezigen merkten wü o a op de h h Frans Netscher redacteur van de Kampioen en L j C G Boogaard uit s Hage afdeelingscensul van ZuidHolland De voorüttdr van de hier gevestigde wielrüdersclub de Antiloop de heer J P Hooftman opende de büeenkomst met een woord van verwelkoming tot de aanwezigen waarop hü de hoop uitsprak dat het gevolg van deze Wjecnkomst zou zün dat vele leden tot den Wielrüdersbond toetraden Daarop werd het woord gegeven aan den heer Edo Bergsma voorzitter van den Algemeenen Nederlandschen Wielrüdersbond tot het houden züner voordracht Sprejcer stelde zich ten doel de vooroordeelen en bezwaren tegen het wielrüden die nog zoo talnjk zün te bestrijden en te weerleggen en daaraan toe te voegen eene beschouw ng over het streven van den Algemeenen Nederlandschen Wielrüdersbond Toen spr geëindigd had toonden de toehoorders door daverende toejuichingen hun instemming met het gesprokene 25 JAAR GELEDEN Uit Moordrecht Door het rijk is tlians aangekocht van den heer J van Gennep alhier een kapitaal heerenhuis staande aan de Dorpstraat om het eerl ng in te richten tot post en telegraafkantoor met directeurswoning Succesvolle uitvoeringen van Aer Laoet PAKKENDE KINDERMIDDAG EN VROOLUKE REVUE AVOND De muziek en revue club Aer Laoet gaf Zaterdag een tweetal uitvoeringen in Concordia waarmede zy een groot succes boekten Des middags was er een kindervoorstelling waarvoor een aantrekkelük programma was samengesteld Reeds lang voor den aanvang was de zaal tot de laatste plaats gevuld met een woelige kinderschaar die pas tot rust kwam toen de heer P Hak de organisator van dezen middag het eerste nummer aankondigde Dit was het optreden van de jeugdclub van Aer Laoet die onder leiding van den heer Karrend Vlag een aantal bekende liedjes uitvoerde Voor den hierna volgenden teekenwedstryd bleek groote animo te bestaan een tiental kinderen kwam op het tooneel en ieder kreeg eenige minuten tijd om met houtskool een teekening te vervaardigen Opmerkelük was het welke aardige dingen de jeugdige teekenaars in dien korten tijd wisten te vervaardigen De pryswinnaar werd verrast met een Paaschmand terwül alle overige deelnemenden een troostprysje kregen Na wat muziek pn het optreden van een achtjarigen accordeonnist volgde hèt eyenement van dezen middag de j oppenkast Wat werd er heerlyk gelachen om de dwaze streken van Jan EClaassen die zooals altüd met Katrün overhoop lag en daarby ook nu weer door alle kinderen trouw werd bügestaan om zich door de moeilükheden heen te slaan Een klein orkestje speelde enkele cowboyliedjes waarna de heer Hak zich aü een Jacob Hamel ontpopte die er uitstekend slag van had de kinderen aan het zingen te brengen Een groot aantal debutantjes kwam op het tooneel om voor de microfoon op te treden HeJ meest geliefde liedje bleek te zün Bc heb tere mooie eehaantjei DM avondi werd de revue JJOtm majesteit moet lachen opgevoerdL Oidc voor deie voontellioc wm de xeal geheel gevuld Het programma werd geopend mail het optreden van de muziekclub Ao voorzitter van A Laoet 4en heer Harrend Vlag De eigenUjke opening van den avond weti nu verricht bü monde van den voorzitter van Aer Laroet den heer P Hak Onmiddellijk bierop vcJgde de levue een aaneenschakeling van muziek zang en dans afgewisseld met komische schetsjes Dit alles bleek slechts bedoeld als te moeten dienen ter opvroolüking van Züne Majesteit Koning MiauwMiauw die als maar kniest De hofkapel speelt Indische muziek men zingt en danst voor hem maar hü bUjft zwartgallig Dan komt hem bezoeken de gezant van Kristano in gezelschap van zün particulieren secretaris Janus Glim die den vorst bewegen met hen een wereldreis te gaan maken Allereerst gaat de reis naar Hawaii waar de HawaiïSerenaders de bekende melodieën ten gehoore brengen Naar Europa gaan zij met het schip Aer Laoet de matroosjes van de boot vallen met htm zingen en dansen ook büzonder in den geest van züne majesteit In Rusland hooren de reizigers de weemoedige volksmuziek en reizen dan door naar Nederland Hier is het dat de koning zich wel het best thuis voelt vooral ia Volcndam En als dan na nog wat muziek en zang de revue ten einde ii erkent züne majesteit dat er eigenlük in t geheel geen reden is voor zün zwarigalligheid en hü voelt zich nu een opgewekt man Als geheel was deze revue een aar dig stuk werk dat op uitnemende wüze de veelzüdigheid van Aef Laoet deed uitkomen De auteur was de heer X van Vliet die tevens als regisseur goed werk heeft gedaan yan de medewerkenden waren in bet büzonder op dreef mej N Brok en de Heer P Hak die door hun uitstekend spel en aardige zang veel tot het welslagen büdroegen Aan mej Brok werden bloemen aangeboden TEéh ensemble onder leiding van den heer J Vergeer begeleide de verschillende nummers der revue op zeer goe de wiize en verzorgde na afloop tevena de dansmuziek Leuke middag voor de jeugd Zaterdagnuadag hield ae afdeeling Gouda van de Vereeniging van geheelonthouders ondep x Jederlandsch spoor tram A I O en Van Gend en Loospersoneel in Het Blauwe iCruis een filmvoorstelling voor de jeugd Ue z al was suunpvol toen de voorzitter van de afdeeling Gouda de heer G Nüveld den middag opende met aen woord var welkom toi alle aanwezigen in het byzonder tot mevr dr M M C de Witt Wünen oumans Zyn weusch dat de jeugd een paar gezellige uurtjes zou doorbrengen is ten volle in vervulling gegaan Wat hebban de kleintjes gelachen allereerst bü de leuke teekenfilmpjes van Mickey Mouse die zich o a als een uitstekend krokodillen jager ontpopte en bü die van Popeye die zich als meester op het gebied van de luchtacrobatiek deed kennen Zooals d fMmkomieken Stan Laurel en Oliver Hardy volwassenen wisten te amuseeren met hun dolle invallen zoo hebben ze ook den kleinen veel pleizier bezorgd Er is veel gelachen toen bü de parade de compagnie niet aanwezig was terwül de kapitein de oor aak hiervan niet wist en de jeugdige toescliouwers het wel begrepen In de pauze sprak het hoofdbestuurslid van de Spoorweg Onthouders Ver eniging de heer M Moolenaar uit Den Haag een propagandistisch woord Hü wees hierby vooral op de groote waarde die de onthouding heeft bü het veilig verkeer Hierna werd nog een filmpje vertoond De gestolen irmband waarbü de kleinen wel veel moesten lachen maar toch ook wel eens even m spanning opkeken bü het zien van de gevaarliike gevelklimpartÜen die rbü te pas kwamen om den armband terug te krügen Nadat er nog een aantal leuke kinlerspelen verloot waarbü de kinderen een gratis lot kregen waren ging de 1eu d blü naar huis Het was een succesvolle middag voor de S O V waaraan de kleinen met plezier zullen terugdenken FÜUILLKTON Nadruk vertwdeo IHPSY DOn ERFT EEN GEHEIM m Bratt Khudde miatroostig het oofd Ton Jim nem daarop de hand afscheid reikte zei hü hem nog aala aan hun afspraak herinnerend Vergeet vooral met Jim dat de ao UI het Bethlehem gasthuis dood eSH ia nog denzelfden nacht aan zün wondmgen overleden We hebben r te dieA aanzien toch goed beogen nietwaar D Joogeman knikte Ook die geschiedenis van dat kat bioed 13 niet voor publicatie be ing Bratt voort Mattia der werd vennoord en haar Hjk fcwtilaiOrii Daar tullen we het op een oofenblik met zijn Bet aan hem een Itef Un veeat wnnaeer hü ala aa Mew Yoek le tionaele cuk aaw hab MIP t etieniww maar t be 2 25l hnidl w Élaod I ondinoak onntammk wsa y I na ewgefc oomocellk i Meet de pitaMr m wat wachten aahwüzingen handeleh Bratt beloofde Bc zal geheel overeenkomstig je hü Daar kun je op rekenen H X RDSÏUK9 Jim Fox keek op zijn horloge Het wtfa hoog tijd dat hij oom Tobias ging opzoeken Tegen twee uur belde hij aan het huis in Washingtonsquare De grijze huisknecht die Jim reeds als kind had gekend straalde over zijn geheele gezicht toen hij d a Jongeman uit zijn jas hielp Als u me permitteert bet te zeggen master Jim ik ben blij u weerbij ons te zien Ben was zoo vrij me van de hn nachtelijke verzoening met onzen meester in kennis te stellen De oiide man gedroeg zich altijd buitengewoon correct en streefde er als een echte butler qaar vooral ook in zijn uitdrukkingswijze de noodige egards tegenover zijn patroon en diens gasten in acht te nemen Jim kreeg een echt huiselijk gevoel toen hij weer jeena de gezwollen aal hoorde waarover hij zich als jongen zoo vroolijk kon maken Hl klop e den man vriendschappen lijk OB den schouder uc ben zeU o dc buijtenfewDoa in m n schik hoor ouwe heeri WH heb en u allen leer gemist mastop Jlm niiettegenstaande we was nim nogal eens verschil van nisf hadden tja De meeningsverschillen warenj voortgekomen uit Jim s chronische nonchalance en zijn minachting voor de regels van het voorname heerenhuis Ook dat Jim zoo veelvuldig en zoo hard floot was den huisknecht een doom in het oog geweest Ik héb me danig verbeterd Tom al zeg ik het zeUl Ik hoop dat alles nu weer in het reine is tusschen meneei n u master Jim De beloof je dat ik me voortaanbehoorUjk zal gedragen Oom Tobias zal geen reden hebben me voor detweede maal de deur uit te gooien De waardige TOm kromp bij deze vulgaire uitdrukking bijkans ineen Jim begaf zich niar de eerste verdieping waar hij door Ben in ontvangst werd genomen De neger fungeerde geerdeeveneens ais bediende wanneer de auto hem niet opeischte Hij grijnsde toen de jongeman oqk hem een fermen slag op den schouder gat Wel Ben hoe is het Ben je over den schrik van gisteravond heen vroeg hij lagend Het was de prettigste schrik van mün leven toen ik u zoo midden inden nacht en nog wel arm in armmet uw oom de trap zag afkomen Bc hoop dat u zich voortaan weer wat traker bij ons zult laten zien Dat boofi Tom oA En ik hoophet eveneens Laten we dus bopta datal die hoop lA vervulling mag sav besloot Jim de officieele begrseti Hoe naakt mi B ooa lietT Uitstekend I Hij verkeert in de beste stemming en heeft reeds bezoek miss Gipsy Dott en mr Hunter Prachtig Jim voelde zich weer geheel op Ejn gemak Hij keek om zich heen knikte de schilderijen aan de muren als oude beleenden toe en knipte eea stotje van een gobelin Het doet goed die oude vertrouwde dingen weer te zien Beta ïk hebhet huis erg gemist Greenvillage is heel aardig en ik ben er graag maarvan tijd tot tijd zou ik toch wel weereens hier willen komen Hier is mün tehuis In de werkkamer vond Jim zijn oom in gezelschap van Gipsy Dott en Bob Hunter De notaris begroette zijn neef zóó hartelijk alsof er nooit iets tusschen hen was voorgevallen Je vrienden zijn zooeven geko ffn Ik had het genoegen miss Dott de gezochte erfgename persoonlijk te ieeren kennen Ik hoop dat de erfenis zich ookals een genoegen zal openbaren Khertste Jim Tot dusver kan mendat bezwaarlijk zeggen Vóór de Itmch wa mr Fox hter niet voor zakelijke aangelegeinu te spreken Dat zullen we straks wel eenspraten zei hl Het UM me hi beate dat we nu eerst maar aan tafelgaan Miss Dott en mr Hunter warenzoo vriendelijk mijn ultnoodigint omte blijven Ittndua aan ta atm Ben kwam ptcchtig meedeelM dat er was opgediend en daarna begaf het gezelschap zich naar de eetkamer De maaltijd verliep zeer opgewekt De oude notaris was een aangenaam causeur en ofschoon hij ongetrouwd was gebleven had was hij zijn levep een op rechte bewonderaar van het zwakke geslacht geweest Gipsy s teere schoonheid wist hü op de juiste aarde te schatten en het jonge meisje waardeerde op haar beurt de hoffelükheid van haar bejaarden gastheer waarvan iets weldadigs uitging De verzorgde van gedegen welstand getuigende omgeving droeg er bovendien het hare toe bü om den last waaronder zü gebukt ging van haar af te nemen Ze stelde vertrouwen In den ouden heer en gaf zich meer dan gewoonlük Vol charme ging ze op zün geestigheden in en een paar maal lachte ze zelfs hartelük Bob Hunter zag verrukt hoe de bleeke wangen van het meisje weer eenige kleur Icregeo en hoe de vroqUjke glans in haar uogen terugkeer Hü was verliefder dan ooit op Gipsy Na de lunch trokken zü zich in een babbelhoelcje terug Ben bracht koffie likeur sigaretten Geleidelük wist mr Fox het gesprek op de nalatenschap en de familiebetrekkingen van het meisje te brengen Gipsy vertelde van haar excentrieken grootvader van haar mislukte pogingen om met hem samen te teven en haar besluit om op eigaa beenen te staan Toen evenwel de oude Fox traehtte Iets meer over haar brtevi n l w ia IM Honoioeloe te weteii te Komen verviel i het meisje onmiddellük in haar vroe gere gereserveerdheid zoodat de Oft taris dit onderwerp al spoedig weer liet rusten Kent u notaris Tompson in Honoioeloe die mü met de naspuringennaar uw verblüfplaats belastte per soonlUk vroeg hü Neen ik weet alleen dat hü den ankoop Van het huis in WaikOd voor mün grootvader heeft geregeld Hm ja hü zal in ieder geval dekoopacte gepasseerd hebben veronderstelde mr Fox Vermoedelük behartigde Tompson ook nog andere zakm voor uw grootvader Dat weet ik niet Voor zoover mü bekend is deed mün grootvader geen zaken welke de tusschenkoRist vaneen notaris vereischten Hü leefde zeer teruggetrolcken en liad geen bepaalde bezigheden Natuurlük natuurUjk Hü hadzich immers na een min of meer hm bewogen leven rustig gevestigd om van zün vermogen te kunnen genieten Ik vermoed dat hü op zün vele reizen tal van belangwekkendedingen zal hebben verzameld Verschillende van die gtobetrotters brengen ware muya büeen bi welker verzorging iQ dan voor de rest van bunleven verstrooiing vinden Er zi er ook heel veel die hun beleveniaseo e bodcstelleul Qipsr Dott UMbte