Goudsche Courant, maandag 7 april 1941

TWEEDE BLAD MAANDAG 7 APRIL 1941 Aankoop van gronden in De Korte AJdceren MlNNEUilUt CIUiUU Ki onsomtM In lijn efgaderiiff van 22 Jtiii beiloot de raid zoo noodig tot ceit igelling ten name dezer gemeCTit in iJet belang der Volkihuirvesting over t gaan van de vyf pereeelen met op t IJen keiegen in htt uitbreidjngspïan JCorte Akkeren Zuid tufscben het ude gedeelte van De Kort Akkeren den Rotterdamsche Dijk en de Nieuwe Gouwe coupure oeoeiioorende aan Lutïche de Jbng wednwe van Reter van Leeuwen alhier ter grootte van renpectieveUjk 71 00 3J0 KM 38 90 en 0O Ï8 Are in totaal du gruiX 2 44 06 HA Uc op dilf i ix ïiaan Uit eer tweetal hui2en kaaaen en tc liaren Dit be sluit werd door den secrelan generaal van het depurtement va Binnen landsche Zaken goedgekeurd In overleg n et hun reciiUïundigcn adviseur gaven B en W de eigenarcsae v fi een en ander kenni en iteWen baar alsnog etii minnelgke schikking voor B en W verklaardeh neh n l bereid op grond v 3n hun overgelegde den raad n voorstel te doen lot aankoop vüo haar terreinen voor een prijï van WM in eens at op taJlCTi en vergrjtdingen van welken aard ook ihb f repen Wa es nige veidtre onderhar deüngen verklaarcle de eigeiiareste zic i bereid der gemeente haar meergenoeinde grondtn opslaUen enz jn vollen en vryen eigendom over te dragen tegen een koopprijs vün ƒ 50 000 r mier vo irw aarde Ie dat de aanvaarding en betaling itullen gesthieden op 1 November 1Ö41 zullende alle lasten vkn het gekocbtc tot I Jarmari 1 42 voor r krninj van de X erkuopstei i p 2e lial de afbraak der kasnen en Khurcn tot hit tuinbouwtcdruf behüortTkle haar eigcndiünn blijft en dcz e ka s5 n en schur n tot het tiun bouwljtJnjf tn liuonnde haar eigendam blijft er deie kauen en schuren uiterlijk op den ülen Mei 1342 van dr terrei i moeten zijn verwijderd 3e pat de kust n van c verdracht oor rcrkening der gemeente zijn B pn W hi bhrn dittegenbod ampel overwogen en i ijn tot de conclusie gekomen dat het m hn Ix lang der rp mcente is dit te accepteeren mede omdat hicrrioor epn wellichl langdurig en kostbaai bnteieeninssproces wordt voorkomen en de vraagprijs ook gelet op het aanvankelijk bod niet orhillijk voorkomt Resumeerende stellen we den raadvoor tot aankoop van deze gronden tebesluiten PLAATSELIJK NIEUWS Alphen a d R n MACBINISTENEXAMSN A Voor het machinistenexamen diploma A i3 te s Gravenhage geslaagd de beer W C B VeUrrart alhier Bergambacht STADSJEUGD NAAfi BET LAND Drie maanden in het bedrijf medewerken In deze gemeente is een vergadering gehoiiden van het bestuur van de afüeeling Bergambaclit van den Bond van Kaasproduccntcn waarin de heer C Zijderlaan agent der arbeidsbemad deling inlichtingen heeft vei trekt over het plaatsen van jeugdige per sonen uit de steden ais hulp by andboüwers De hoer Zijderlaan deelde mede dat dit njel iets nieuws is Ook in den loop van don vorigen zomer zyn al stadsJcinderen bij boeren ondergebracht Uiteraard bestond toen bij de boeren een zekere terughoudendheid tegen deze stadshulp en de jongelui zelf verteerden teveel in de meening van een vacanlie op het land Toch mag de genomen proef ali geslaagd worden aangemerkt Ook voor den komenden zomer zal dit werk en als het kan cp ruimer schaal worden opgezet De bedoeling van het plaatsen van jongens en meisjes uit de steden op boerderijen is dat deze stadskinderen drie maarnoen in de landbouwersgezinnen worden opgenomen en in het bedryf meewerken On r dit meewerken wfordt verstaan dat zy lichten arbeidjop landbouwgebied verrichten Aan de meisjes kunnen ook huishoudelijke werkzaaimhcden worden opgedragen Op deze wyze zullen de stadüjongeilüi het landleven leeren ken nen en vfraardeeren Het i s éua voor hen geen vacantie terwijl de boer niet moet rekenen op een volslagen kracht Als teigénsprestatie voor de hulp moet de boer kost en inwoning verschaffenj voor den wasch zorgen den kleefling repareeren en Imr een gulden zakgeld geven Dé boeren die zich een hulp wenschen moeten dit zoo spoedig mogelijk in eik geval voor 1 Mei as aan de arbeidsbeurs meWen DitzeUde geldt voor de jongen en meisjes die Toor plgtsinig in aanmerking wentcben te kjgen Een strenge selectie naar moraJS arbeidsgeschiktheid milieu e d zal plaats hebben Verder ligt het in de bedoeling om streeksgewijze een jeugdleider aan te stellen die o a voor ontspanning moet zorgen opdat de jongelui in huft vröen tijd niet doelloos zullen rondloopen en daardoor misschien minder goede ontspanning ïullen gaan zoeken De jeugdleider zal excursies moetten organiaeeren cursussen moeten opzetten en voorts met de plaatselijke jeugdvereenigingen overleg moeten plegen over de vraag op welke manier de jongens en meisjes door deze vereenigingen kunnen worden beziggehouden Tenslotte merkte de heer Z derlaan op dat het vanzelfsprekend niet geoorJoofd jp dat de boer voor zyn hulp een arbeider ontslaat of een arbeider niet aanstelt dien hi i anders noodig zou hebben gehad Hij gaf het bestuur irf ovei weging voor dit werk propaganda te maken en te helpen deze actie een succes te doen worden VOKMING LEEEKKACBTEN BUZONDERE SCHOOL To vtiXd Ictxkracht aan de tchool met dea Bubel i benoeind de beer C Kamer bez Idicd kwtekellhg roet tkte aan die school Tol bezoidj d kweekelitfg met acte is benoemd de onbezoldigde kweekelinge Mej G Snoek STaAb WCBKLOOSHEm Aan bet einde der vorige week bedroeg bet aantal bij de arbeidsbemiddeling ingeschreven werkzoekend 14 tegen li n de vorige week Berlcenwoude ONDEKUNGE BRANOVtlKZEKERING Een gunstig Jaar Zaterdag werd in café de Bruyn de aigemeene ledenvergadering gehouden van de vereeniging tot Onderlihge Brandverzekering voor Berkenwoude en omstreken £ t rekening over 1S40 werd vastgesteld met de volgende eindcijfers ontvangsten I4 y9 7S uitgaven f 6866 78 baliÈ saldo ƒ 1930 Ue winst en verliesrekening sliiit met een eindcijfervan ƒ S9t 9 27 en een batig saldo van ƒ 1648 03 Het kapitaal van de vereeniging was op 1 Dec 39 ƒ 6Ö070 en op 31 Dec 40 f 77 000 Het verzekerd kapitaal bedroeg per 31 Dec 40 ƒ 522 500 terwifll de ver eeniging op dien datum 508 leden telde üp voorstel van het bestuur werd löesloten om over 1941 geen premie te jieffen Bij de bestuifrsverkiezing werd herkozen de heer M L de Groot en geko zen de heer W C Both Jr De heer Alb Speksnijder werd tot lid van den raad van toezicht herbenoemd VoOr een bedj tjfsverz ekering bij brand bestond zoo weinig belangstelling dat besloten werd niet tot oprich ting ian een bedrijfsverzekering over te aan IN EEN ZEIS GEGREPEN De £ chtgenoote van den heer T No men had het ongeluk in een zeis ie jrijpen waardoor zij de rechtermid Ivinger ernstig verwondde De E H B O er D Bos verleende de eersle hulp Bodesraven BURGERLIJKE STAND Geboren Catharina Johanna Maria d van B van Velsen en C J Stolwijk Overleden Catharina Wilhelmina Wamaar 72 j wed v F Popma LOOP DER BEVOLKING Vertrokken M Liepelt naar Noordwijk P Codee naar Waarder J Hamstra en gezin naar Katwijk aan Zee C Veerman naar Noordwijk T Zuidam naar Waddinxveen G C Jansen naar Alkemade N M v d Panne naar Wassenaar BENOEiMING ONDERWIJZERES Aan de Da Costaschool is tot onderwyzeres benoemd mej M Kramer kweekelin ge met akte aan deze school VOOR DEN POLITIERECHTER Voor den politierechter te sGraven ha e stond een inwoner terecht wegen s dieistad van een horloge met ketting uit de keuken van een weduwe Verdachte werd veroordeeld tot 1 30 subs 30 dagen hechtenis EXAMEN NUVERBEIDSAKTE Te Amsterdam is geslaagd voor hel examen nijverheidsonderwijs akte NV in my N V d Boon alhier Gouderak TWEE WERKLOOZEN IVUNDER Bij den agent der arbeidsbemidde ling staan 17 werkzoekenden Ingeschreven tegen 19 in de vorgie week WE K VOOR VERBETERING VOETBALVELD BEGONNEN i Men is begonnen met de verbetering van het voetbalveld welk werk in werkverschaffing zal worden uitgevoerd Haastrecht DE WEG VLIST POLSBROEK A N W B dringt op verbetering aan De weg van Vlist naar Polsbroek de Slangewcg verkeert al gcruimen tijd in slechten staat Verleden jaar zijn de boon en aan de noordzijde van dezen weg gerooid De daardoor ontstane gaten zijn niet gedicht zoodat de toestand sindsdien bepaald gevalarlijk geworden is Een spoedige afdoende verbetering is dringend noodig Om die reden heeft de A N W B aan B en W van Vlist bij welk college deze weg in beheer en onderhoud is verzocht verbetering te bevorderen M rdrecbt OOIEVAAR IS TERUG Oude nest weer betrokken Zaterdagmiddag is de ooievaar in deze gemeente teruggekeerd en heeft z jn nest achter den tuin van het hulppostkantoor wederom betrokken BOUW VAN SCHUUR Aan den heer C J Vermeer alhier is vergunning verleend tot den bouw van een schuur op het terrein gelegen te renover het Weeshuis CNidewater GEMEENTERAAD De raad kwam Vrqdacavond onder voorzittersebap van burg neesta J M van Doominck is spoedeischende vergadering tijeen Besloten werd tot cpi tinueering voor den tüd van 3 nk anJen met een rentepercentage van 3 i van de beide kaageldleeningen groot SO OOO en ƒ lO OOO Vesp aangegaan met de N V Pharus en de H V i harusbank te s Gravenbage Daarna werd besloten aan P Bkmk en M Blonk beiden alfaier resp 1250 M en 1300 M bouwgrond gelegen aan den Breeden D k te verkoopen voor den prijs van f 0 76 per M Een voorstel van B en W om den leschiktrren grond langs len Breeden Oijk in 4 stukken elk van 200 M lengte te verkavelen en voor deze stuicken resp prijzen vast e tellen an f0 7S per M 2 ƒ 1 25 per M en 1 5 per ii werd aangenonleiw Bö de rondvraag vroeg de heer Bos spoed te betrachten roet de uitvoering der verbeteringswerken aan den Fapekopperdük Wethouder van Doornen antwoordde dat dit niet vTel mogelijk is wegensrie gebrek aan materiaal maar dat d egrootst kuileh vast zullen worden ge icht EEN KOE EXTRA In de nqodslachtplaats is wederom en koe welke door den Ketnriogs iinst geschikt was bevonden voor de cinsumptie onder toezicht in hefïlein lan het talrük opgekomen publiek verkocht TEGEN AUTO GEREDEN Meisje leelijk gewond i aterdagpiorgen reed de 17 jarige fannie de Bnlyn per rijwiel komende van den Langen Burchwal tegen een in de Vinken buurt passeerende vrachtauto uit Harmelen Het meisje kwam te vallen zy kreeg en hersenschudding en eenige hoofd vonden Dr Hoving verleende geneeskundige hulp Ouderkerk a d IJstel WELGESLAAGDE OUDERAVOND CHR SCHOQL Vrydagavond werd in de Chr School ü aén den Lageweg alhier een onderfwond getiouden waarvoor veel belangstelling bestond Een uur vóór den aanvang der vergadering bestond er gelegenheid het werk der leerlingen te i zichtigen en besprekingen te houden met het onderwyzend personeel De heer C J Hoogendijk voorzitter van het schoolbestuur opende de samenkomst na het zingen van Ps 119 3 en het lezen van een gedeelte van den 78sten Psalm met gebed Over Waarom wij aan den Bijbel als Gods Woord vasthouden sprak vervolgens de onderwijzer E Ooms Mej A B Lancee droeg een tweetal gedichten voor Interessant was een vertelling van den heer M de Kool ver Een kgkje in de school van vroeger Leerzaam was de voordracht van de opvoedkundige sc+ieis 3et begin door mej C van Dam Tenslotte sprak het hoofd der scbool de heer J W de Veer om daarna de sameri omst te sluiten met dankgebed na het zingen van Ps 123 1 DAMCI UB L U T O De Damvereeniging Luto Leer uw tegenstander overwinnen heeft de volgende partijen gespeeld voor den onderlingen wedstrijd G Spoormaker B Bos 0 2 B Bos A Dekker 2 0 A Burger J Doelers van Leeuwen 0 2 A Dekker J D van Leeuwen O 2 A Kreuk Joh de Koning S 0 Joh de Koning J Twigt O 2 J D van Leeuwen S Neef 0 2 C Vuijk G Melgers 0 2 A Dekker Joh de Koning 0 2 J Twigt G Spoormaker 1 I A Kreuk A Burger 2 0 Reeuwük LEDENVERGADEMNG V V V Steeds meer bezoekers naar de Plassen Onder voorzitterschap van den H J Lafeber hield de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer in Znmerzorg haar jaarvergadering Medegedeeld werd dat de V V V te Reeuwijk was toegetreden tot de provinciale vereeniging Stichting V V V Zuid Holland Het jaarverslag van den secretaris vermeldde dat t bezoek aan de Reeuwijksche Plassen steed s toeneemt De propaganda van de V VV te Reeuwijk werd met succes bekroond vele vacantiegangers maakten een dankbaar gebruik van de diensten der vereeniging Het ledental was weer gestegen De rekening van den penningmeester sloot met een batigsaldo van 59 64 4 Bij de bestuursverkiezing werd in de plaats van den heer J Reer die wegens vertrek bedankt had gekozen dr C A van Hees dé heer Joh Mrchielsen werd als bestuurslid herkozen Vervolgens werd de propaganda voor 1941 besproken Er zal vooral in de groöte centra van ons land een prooaganda actie voor de Reeuwijksche Plassen en het natuurschoon te Reeuwijk worden gevoerd GESLAAGDEN NAAISCHOOL Aan de R K Naaischool alhier slaagden voor het diploma constumière de dames M Stolwijk M Verweu B Verkleij R de Groot M de Jong en M Carlier Voor bet diplomt lingerie ie dames F van Leeuwen P Stolwük A Kemp en C Verkleij BEGRAFENISVESEENIGING De Begrafenisvereeniging St Lode wuk hield haar jaarlijksche ledenvergadering De rekening van den penningmeester sloot het een nadeelig saldo van f 4 48 Bü de bestuursverkiezing werd de aftredende voorzitter de heer N de Bruin herkozen terwgl in Je plaats van den beer H P van Leeuwen die bedankt had werd gekozen de heer C van WUk Schoonhoven SCHOONHOVEN ZWARTBLADW f I Benta rrwin was kattegcipiB Schoonhoven Inoet in de eerste helft tegen den wind in speten en dit is de reden dat Zwart I Iauw het roeeit in het offensief is De bezoekers nemen al spoedig de leiding door hun n idv or O 1 Schoonihoven biyft verdedigen i de vooi oede bestaat slechts uit drie man Toch weten de gastheereij geitjk te maken Een voorzet voor rechts zft de midvoor in een doelpunt om 1 J Zwart Blauw bluft bet meest in den aanval Sij een plotselingen aanval van Schoonhoven brengt de midvoór uit een voorzet van links den stand op 2 1 Na de rust wordt Jiet Zwarl BIauw doel onder vuur genomen maar de Haagsche doelman is in zeer goeden vorm Na twintig minuten geeft de mid voor nadat hy eerst eenige spelers beeft gepasseerd den doelman geen kans 3 1 Aè de linksbuiten van Schoonhoven eenige spelers passeert behoeft de rechtsbinnen slechts in te trappen 4 1 fliermede is de wedstrijd beslist De rechtsbipnen weet ten slotte nog door een haag van spelers den bal in te schieten 5 I De wedstrijd wordt in het testeerend gedeelte geheel onnoodig ontsierd door ruw spel De midhalf van Schoonhoven wordt wegens trappen uit het veld gezonden Schoonhoven v on verdiend al was Zwart Blauw zeker een puntje meer toegekomen gezien het spS voor de rust De stand in Schoonhoven s afdeeling is nu De stand in Schoonhovens afd is nu 18 14 9 91718151714 U6 11 3 3 3 2 5 1 3 2 3 7 11 O 11 89 28 57 45 35 27 6 20 51 37 48 64 64 46 Wassenaar Spoorwijk Ursus rlijswijk BT C 7 17 36 J 52 12 40 47 13 44 46 20 46 Kranenburg VD S Schoonh iuick Steps O B Zwart Blauw 16 DelfiaD V K 13 29 O 28 43 Zevenhuizen TWEE AUTOBUSDIENSTEN NAAR ROTTERDAM MEER Met ingang van heden is de busdienst van gebrs van Gog van Rotteraani Zevennuizen v v m t een tweetal diensten lutgebreid een vroegere en een latere UITKEERING WINTERHULP Van den suchting WinterhuJp Nederland is wedèrum een bedrag van ƒ 500 ontvangen om in deze gemeente te worden uitgereikt In totaal is thans een bedrag van ƒ 1240 beschikbaar gesteld SECRETARIS LUcriTBESCHERMING De heer W M van de Velde is gekozen als secretaris van de iaf feeluig Zevenhuizen dw Nederlandsche Vereeniging voor Luchtbescherming VEREENIGING VOOR LUCHTBESCHERMING t De heer Wiegman over de zelfbescherming Vrydagavond hield de afdeelmg Zevenhuizen van de Nederlandsche Vereeniging voor luchlbeschenning in Hof van Holland een openbare bijeenkomst waarin als spreker optrad de iieer J H Wiegman distnctsin spec teur voor de provincie Zuid Hoiiand en Zeeland van de Rijksinspectie vaor de bescherming van de bevolking tegen luehlajunalien Na opening door den voorzitter den heer Gallas gaf de heer Wiegman een duidelijke uiteenzetting va i hetgeen de bevolking neeft te doen om zich zooveel mogelijk tegen de gevaren uit de lucht te beschermen De luchtbescherming laat zich splitsen in twee deelen n l de actieve en de passieve luchtbescherming De actieve luchtbescherming IS in iioofdzaak van militairen aard De pa rsieve luchtbescherming kent den luchtbeschermingsdimst u elke door de overheid wordt georganiseerd en de z gn z Ifbeschei ming Deze zelfbescherming is wel hel be langrijkste deel van de luchtbescherming Nog altijd vinden verscheidene menschen bij een luchtaanval of luchtgevecht den dood door zich op straat te begeven in plaats van binnen te blijven Zich te beschermen tegeti een voltreffer is practisch onmogelijk daarentegen kan men zich zeer goed tegen rondspattende scherven beschermen door binnenshuis te blijven Burgemeester Brandt sprak èen slot oord waarna deze bijeenkomst door den heer Gallas werd gesloten VOETBAL Gouda Iaat de kans onbenut ALLE EERSTE ELFTALLEN WERDEN GESLAGEN OJii A II beMradt de kans De op drie terreinen gespeelde strijd tus che n de yoetballers uit IJsselsfad en Waterwegplaatsen is een volledig succes voor de tegenpartijen geworden De grootste strop was dit voor Gouda dat de al emeene hoop om met één slag uit de nesten te komen niet verwczenlykte en de groote kans tegen V D L onbenuf liet Dat was een groote teleurstelling en het gevolg is dat Gouda thans terdege op haar tellen moet gaan passen Men moet het nu ook weer niet al te zwart voorstellen want de rood witten hebben altijd nog een behoorlijken voorsprong vier punten zelfs op Oe Hollandiaan en wel is dit team twee wedstrijden achter ma Tr voor elftallen in Jen stormhoek is hebben nog steeds hebben en krijgen de kunst Dit neemt niet weg dat onze stadgenooten in de resteerende ontmoetingen ferm zullen hebben aan te pakken om het otiveili idee aan bun politie te ontnemen O N A s herstel werd onderbroken met een nederlaag tegen Fortuna Het resultaat rtag na de opleviiig wat tegenvallen met de situatie ojp de rangiijst klopt het todi wel Olympia heeft haar huid in VIaardingen duur verkodit slechts met moeite kon het leidende VJ C de pimten behalen De uitslag moge geen zoden aan den dyk zetten bij was in elk geval eervol Ook D O N X dolf het onderspit ai kreeg bq de pretendeerende Haastrechtenaren geen kans en verloor regelmatig met 4 1 G S V speelde niet daar de tegenpartü op zich liet wachten Zoo waren het alle nederlagen wat de klok voor de eerste elftallen sloeg en dal is wel een erg magere oogst zoo dun als zy het heele seizoen nog niet is geweest Eveneens zaten eenige respr eteams in hef hoekje waar de klappen vielen Gouda H kreeg er met 5 O van langs in de ontmoeting tegen H V V II waarmede het als eerste der Gouwenaars de competitie besloot Voor OJI A Ill blies de wind nog harder met 8 2 maakte Sparta 4 korte metten G S V H kwam er bü Martinet II met precies de helft af 4 1 was hier de Goudsche nederlaag Ten slotte waren er twee overwinningen De belangrijkste is die van O N A II dat bü Laakkwartier III op zijn quivivs was en met een goede 4 1 zijn kans behield Ook de twee andere gegadigden B M T II en V U C Ill boekten winst en zoo bleven de drie pretendenten met elk nog een wedstrijd te spelen gelyk staan een wel zeer spannende eindspurt Voor O N A II gaat de finale tegen de concurrent V IT C III en dat wordt dus een belangrijk slot Het andere team dat won was Olympia s tweede dat in Schoonhoven met een stevige 5 0 resoluut de situatie beheerschte De standen zijn nu 2e klasse B 15 10 U V S Overmaas 12 10 Excelsior 12 6 Vrschaar 10 10 iS V V 21 45 22 20 32 14 15 33 24 20 41 31 15 16 14 14 14 12 18 31 25 Fluks O D S Gouda V D L Holland 15 25 30 13 27 35 8 27 40 6 29 52 4 20 37 3e klasse C V F C Alphen Woerden D H S Fortuna Olympia D C V O N A t Noorden 15 Pechv 14 St Volh 13 O V V 15 13 13 14 9 1 28 61 25 3 29 78 29 15 12 17 15 17 20 43 26 19 39 28 15 29 19 8 19 52 44 6 15 33 38 15 48 44 8 24 57 7 19 48 6 12 34 1 17 55 8 10 10 8 14 4e klasse A 14 11 17 11 17 8 1 5 5 2 O 3 5 1 3 2 13 12 2 23 40 17 1 il 70 26 4 21 53 26 20 51 51 18 58 43 19 60 54 15 55 46 8 15 46 52 13 4ft 47 12 41 51 8 42 93 O 23 79 GS V Archipel Houwkoop VOGEL Tijlingen Wilhelm V V L Lisse L D WS Texas Gr W II T O N A TON A dering twee winstpunten m mm 4e klasse C 21 1 4 15 18 61 21 11 42 40 14 39 34 11 27 33 42 38 27 30 8 27 33 6 19 53 O 9 50 tpunt H in G uderak 12 10 1 1 Haastrecht 11 8 2 1 MS V 10 5 1 4 D 0 N K 13 e 2 5 Ammerstcl 12 5 1 6 Bodegr 11 5 0 6 Waddin xv 13 5 1 7 Moordr 12 4 0 8 Oudewater 10 3 O 7 Bosk Boys 8 10 7 Bosk Boys twee wins mindering Res 2e kla =se A 15 U V S II 16 13 H V V II 15 11 Gouda n H B S III 15 V U C lII 15 Sch II 2 A D O IV D H C ni 12 2 B E C Il 14 O Scheveningen II in mindering O 29 16 10 7 1 25 50 17 4 22 5 3 39 41 39 12 38 51 9 27 31 11 24 42 4 18 49 12 15 O 24 64 twee winstpunten 3e klasse B Rcs 17 16 16 16 17 17 17 15 6 16 24 66 44 22 60 35 22 55 38 19 65 53 18 51 51 14 46 51 8 14 38 48 10 32 52 10 11 41 57 8 34 61 10 8 9 7 7 6 5 2 4 2 O N A U B M T U V U C IV R V C II V I O S II H B S IV H V V Ill Quick UI Laakkw ni 17 Ceierit Il 14 3e klasse C Res 24 9 17 15 36 26 12 37 25 9 32 30 Genda UI U 8 10 31 46 6 6 24 42 4 12 29 4 14 40 Olyrop U 11 Sparu IV 9 Xesxes IV 10 Martinet II 13 O N A in 10 G S V II 10 Schoonh II 11 Schoonhoven in mindering n twee winstpunten G S V T O N A DE BEZOEKERS NIET VERSCHENEN De wedstrijd G S V T O N A is niet doorgegaan wegpna niet opkomen van T O N A Om 2 uur waren de Leidenaars niet aanwezig doch daar men had nagezien dat om even half drie een trein uit Leiden aankwam heeft men gewacht tot bij drieën De bezoekers kwamen echter niet en daarop is de wedstrijd afgelast De ontmoetinif zal nu opnieuw worden vastgesteld t wijl T O N A indien niet van overmacht blijkt twee winstpunten in mindering en boete kVüSt Haa treclit J O N K 41 FELLE STRUO MET WA BUZONDKB8 BU ELK DOIUIINT Het is een uitermate ipannemle radstiijd geweest Beüle ploegen bobben zich ten Voile CMCven Was de ecnic helft een tamduk slappe vertoMRiac in de tweede apande het terdege Haas trecht was over het algemeen sterker De Goudsche verdediging heeft ik na de rust dapp r geweerd en gat de voor hoede van Haastrecht weinig kaas Dit blijkt we hieruit dat de beide doelpunten na de pauze uit vrije scboppen ontstonden B Haastrecht klopte kei soms niet Bü D 0J K dat vier m vallers telde bracht de vourbocde er weinig van terecht Na wat terreinverkennen iet Bmmtrecfat den eersten Hinken aanval op doch op fraaie wUze ontneemt Broawer den bal en plaatst hem naar zijn Uokabuiten wiena kogel door Stüns wordt gestop t Als Haaitrecht s rei btsbBJten Versteeg hoogvoorzet weet Snelieman erger te voorkomen Even later plaatst A Haastrechtscnr middenlinie naar den rechtsbuiten Deae schiet voor langs het doel De bal komt jiiiiit letten het been van een der Goudsche spelers en vrdwijnt in het net 1 üi Na den aftrap komt Haastrecht terug maar bet goede ioi ontbreekt Als di rcrblsbinnen der thuisclub De Wild ia éotagebroken schiet hü hard tegen d i D ON K linksback aap en de bal verdwijnt voor den tweeden keer baHen bereik van Snelieman in t doel 2 8 Haastrecht blijft in den aanval X e linksbuiten lost een zeer bard schot dat onverwacht nog op de lat afketst Sneileman weet even later een hard schot van den spil onschadelijk te maken i Onmiddellijk na de hervatting pakt D O N K flink aan Ht aslrecht aiet zich aanvankelijk tot verdedigen genoopt Steeds feller worden de Goudsche aanvallen Vooral spil Bakker onderscheidt zich De Haastrechlsche chterhcede is er eve § ui maar de DO N K voorhoede weet de kansen niet t benutten Als spil Bakker ongeoorloofd wordt aangevallen krüffende beckers een vrijen trap te nemen Met een kogel wordt dezen schop door Bakker benut 2 1 Dit geeft D OJIJf moed Haastrecht wordt terugge Inmgen Als Janmat s doorgebïokwi wordt hij hardhandig angevalten waarbij de Haastrecht speler uit he veld wordt gezonden LangTzameTband ïeJukt het Haastrecht het spel te verplaatsen Haar voorhoede probeert kit eens met verre schoten Als p te ée nastrechtsche rechts btnnen alleen voor het doel staat wordt hij gevloerd waardoor Haastrecht een strsfscbop kriigt te nemen welken Versteeg onberispelijk benut 3 1 Nu is bel oit met het offensief der Oiuwenaars Haastrecht neemt het spel gehe I in ht den Een keihard schot word snel vel bravour door Snelieman gebonden D O N K verdedigt met man en maehl Er wordt fel gespeeld tal van vr trappen worden genomen De krachtiire lanvallen van Haas cht worden lel ens onderbroken door de D O NJK achterhoede die een pra tigen wedstrijd speelde Als de asten ziji 4Ddirgebro n speelt de Jcng zich bMidig v ii Thaar keeper Stijns voorkomt erger Tien minuten voor het ehide r demeerat Haastrecht weer een aanlegen den grond p werkt wordt De thuisclub krijgt op 25 meter een vfOen chop te nemen Versteec benul ook dezen kans 4 1 deze kans 4 1 V F C Olympia 3 2 VAN DEN AFTRAP EEN GOAL Het was een op hoog peil staaoade wedstrijd waarin Olympia doorvaar grootere snelheid bijna steeds een kleine veldmeerderheid had Beide ploegen hielden het spel vrij kort hetgeen by den straffen wind stellig wittig was Echter werd er wel wat Ie sterk aan vastgehouden De Goinvenaars hadden minder geluk dan kun gastheeren die dank zij foutjes in de rood zwarle verdediging een S O voorsprong wisten te verkrijgen doch voor de volharding van de Olympiaaun pleit dat zü juist in de periode dat SQ het nadeel van den wind hadden dnen achterstand wisten te verkleinen Aan meerskanten waren binnenspelers en spil de besten van de ploeg Hagendijk die reeds kort na den aanvang voor Duys moesrt invallen speelde eveneens verdienstelijk Van den aftrap neemt de Vlaaidlngsche voorhoede het leder meer naarde Goudsche veste en zü heeft onmMdeUjk succes doordat de linksbuiten vaai een fout in de Olympische verdedtgh profiteert 1 0 Olympia laat zich iet onbetuigd komt zelfs iets meer in den aanval maar desondanks scoort de thuisclub vijf minuten later nogmaals wederom door een misverstand in de Goudsche defensie waarvan nu de midvoor profijt trekt 2 0 Olympia komt nu in de meerderheid De V3aardingsche achterhoeue krijgt het heel moeilijk maar weet doelpunten te voorkomen Ook de Goudsche verdedigers houden goed stand In de tweede helft gaat Olympia ondanks het naded van den wind direct weer tot den aanval over Uit een fraaie througtpass van v Zutpben krijgt Hooimcijer voor open doel en fraaie kans maar er wordt voor l iienspel gefloten Als echter kort daaiép de Vlaardingsche rechtsbuiten in bintenspel positie het leder krijgt toegespeeld vergroot hü den V F C woer sprong 3 0 Even later krügt VT C een strafschop te nemen de oudHer mes D V S speler v d Vaart achiet echter nea t Als de tweede helft 20 min oud i wordt het volhouden van Olympia beloondr uit een fraaien ipass van V Zutphcn doelpunt HooimeiieT onhoudbaar 3 1 Dit succes Mükt een stimulans voor de gasten die ilwher in den aanval komen Weer moét de V F C verdediging alle zeilen biizdOen om de goede en snelle Banvallari Ie weerstaan Geruim en tijd gelukt dBl doch 5 min voor het einde treft Mallon met een diagonaal aehot de nmr 3 2 Ook daarna houdt Olymnia aar offensief vol maar de gelükmafcw blijft uit