Goudsche Courant, maandag 7 april 1941

EERSTE BLAD MAANDAG 7 APRIL 194f 83H 84 8 H 88 S SiH Wi KI 3H 86 SOK 86H H 81 89 87 9t 4 Vin HbM h lH 93 8illi 84 1 83 Kü bH Ulit 8HS 96 S2 V S H 8414 KIH vi UI EFFECTENBEURS AMSTERDAM Warkweor A na OB liglH WMtnsulker dito 189 188 WUton r g€W A U4H 183 Dita c ft 1 K m Nolceringen an S April OBUOATBa tUAtalMBlafUL V K zincke b Bk Zuidar H3rp b t ultL 4 D Mt KX Z H R7P b DMt verpl ultl Cente Ned Sdi rb 4 Ro 8ch Rjrp b 4 Dito 31 il r T H IndttiU acrBemlBgta 108H iB H itso r 100 4 lato i soo 4 iHo UI 100 4 IM bit t m IMI te m 4 IMa bU MO ItU I 100 I 1 3 f 900 3 l 37 10B ï U37 f MO S itas 100 1 Si i 1930 900 3 31 1 39 01 100 31 1 3S 01 900 3 IIOT OI t 100 1 ini O I 900 3 1837 AO I I 100 il 1987 AO I SOO 94H 99H 89h W H Si 9 60 87 S7i HK 86 A K U obL Bergh i en Jnrg IP vd ObL Berkel i Pat v i 37 ObL 4 Levers Zeep Ign Obl vJ fVcrksp NV Ie hyp ObL 4 Wilton 41 itan Ldmb Steenkm ObL 4 Bat P MQ O 41 ld ld Obl 31 Nederl Obl 4V Itoormann Cult On OM f Amst Grb b i m UOK lOUM lOlH ÏJ l VIH S2 i WH S7M ProT ea 0 m IccBlngca 31 7 i 87H iin K 92 A dam 1Ï3S Olto Ie 1 37 Si i ApeJd It 37 31 a Arnliam 1 38 3 Deventer 1920 S Oordr m 31 2 I EiDdh 1 3S 31 t O o 3 Ig 3i 31 t G ld M t O 0IO ie lg 38 f iGrbage 1921 S Dito 1830 31 Dito 1937 I 3V Dito 38 31 1 GroQlng 193t 3 Dito 2e 1938 3 Haarlem 1938 3 Dito 38 3i l 3 Helm 1937 3V H b 1937 31 Hilven 1938 31 4 Ditó 10 i 38 21 Leeuw I93B 3 Lelden 1937 3i N HoUand 38 3 Do 2e 38 31 2 3 Dito 8 38 2 D o 3e IO J 38 2 Nijra 2e 1 37 3 R dam 1938 37 4 Do 1 ec 3 37 31 Dito 1 1938 31 1 Dito 1938 31 3 Schied 3e l 37 31 Tilb 1 37 31 Utt Pr 37 SV D o fem 37 31 Zeeland 1037 3 Z HoU 1937 3 Zh It I 1938 3 Dito Ic Ig 38 3 BvNC ae 1 37 31 Dito 1938 3 B V Oni Z 37 4 Gein Cred aooi 33000 o 31 1 Dito 1 V 1 2U00 S Bnklnit 9 4 87 8 u sa mi 88 90M 97 8 H Uliller 1 M Nat Gr bei 1 8 M Idem 1939 4 93h Ned Gr bb 4 Ned Ind Sp Kt 1902 obl tl l 76 MlBS Kans en T I H O Java St Obl 9 34 Semaraog Joana iatS 1901 ld 4 M A dam 1874 100 3 w Xld A dam Olymp L IOO t UStH ld W Kr NHV Het 1888 7X S4H 9U 88K Kh AANDEELIN Bank en cndletUsteUlngvB A d Bank aand im lUK BanliU Ut 104 4 12c KB lis 134 136 19 i BEURSOVERZiCHT Het zakenverkeer op de effectenbeuri Ie Amsterciain was Zaterdag op zi chzelf befciiouwd vmn kalnien aai f maar rekening hotidende met üe gebruikelijke Zaterda ïche verhoudingen vie pn de emzettten toch mee in zooverre in verschillende rubrieken zii het opbesclieidcn voet geregeld zaleen weid Kedaan Bij de oper mg wa de stemmiiig ge uj ukt daar er klaarblijkelijk eenlg aanbod t € vtiweikcn was maar toen het aan demaikt zijnde n ateruaal was geatosoi beerd beek t i lofh w eer kooplust te bestaan en onder beur Jljjd volgden Ae koei cn o er het algeit eon een opw aartstche richting Olie s wei den geregeld in een open hoek verhandeld lei iAijI bij het begm tegen 258 r werd gehandeld werd later een prijs van 264 bereilM tn na kleine schommelingen konden de loppiijzen oiitgeveer gehanidhaafd blijven zoodal het slot ongeveer ft hjk was aan dat van eisteien Van de eultuuraandee en werden H V A s cetiige punten la gfr ingeze docti ook vttftr dit aandeel openbaarde zich onder beur lijd vodoende vraag om de koers naar boven te gaan en tenslolle u erd afe daan etKCii 273 of een vijftal punten boyi n ócn prijs die gi siteren bij het scheiden van de markt werd besteed VorstenJanden konden zach na gedeprimeerden inzet vrij goed verbeteren De rubber aandeelen gaven een o ereervkomstiig beeld te zien dair na ge drukbe opening langham aan een herstel kon worden waargenomen voor Amsierdain rubbers was dit her ïtel echter niet voldoende om het vorige peil bij het f lot v n de merkt te benaderen De rrjind er courante ruhberaandeelen war n door elk nder gfnom n prijshoudend de affaire was echtetr jpprin Tabakken waren omregelmatig Oude Deü f kwamen vergeleken met liet vorige slot iel hooffer te liggen Senembah s waren prilshoudend DeU Batavia s in doorsnee vritwe on erandeTd Op de scheepvaartmarkt werd vrij druk zaken gedaan in flcheepvaart Unie s Ook hier werd aanvantkeiijk ijtts lager afgedaan doch tijdens het beursuur kon een avance van een drietatl puntent worden behaald Otidetbooten golden Iets lager en even eens was trt het geval met aandeelen Holland Amerikaan Japanlljnen liepen op van leoVï tQ 154 De CMTizetten in industrieelen w ren van beperkten pmvang De affaire in Akiu ë was aanmerkelijk ingektoinpen In hoofdzaak werd gehandel op ongeveer hr peil van de vorlige s otkoers Unievers betoonden zich prij 5houdend na wat lager ie zijn ingezet De Philipsaandee n waren pof van toon en konden zich zelfs boven den vorigen topprijs verheffer De bele Sgin markt was verdeeld De Nederlandsche ataatspa pieren uit de jonge e emissie waren mtercndeels wat Jager De nieuwe 3 obMp fjen bewogen zich in hoofdzaak tu95chen 878 4 en 97 n De ge Uffeld leenirg w f OQrspronkeltjk zwak gestemd xvaarbij tranBSCtties werden afgesloten te e 9 U naderhand echïer toon tegen aS A worden afgedaan Obllgatün Nederl Inffl eerder Iets lager de oude sphu d was echletr prijshoudend Voor gem prov obllgatitén be atond kplme belan stelltng ivaarbtf een prl1 houdrnde stemming bestoond Pandbrïeven bleven statlonnatr Voor Duitsche fondsen werden wederonbtedprijzcn opgiegeven maar tot affaire kwam het niet De Ametiha nsch waarden werden nie f note erd Prolori atite f t r IIKIEMJUII U K GEVON DEN Sckotwonfien aan het hoofd De pobtic van Rcniwoude en dic van gae die lerttond verwitügd wetdm waren apotdJf ter plaatse en itelden e grondig onderzoek in onder leiding v n nuni axia HuUman uit Ede Daar het hoofd van het lyk twee ehl lwonden vertoont wordt misdrijf vermoed In politiehond werd reuk hiermede werd geen rMüitaal bereikt Zaterdagavond hebIrr on wonenden wel eeniga achoten jetiJ ord doeh fl hebben hieraan geen jiDdicfit g tt t nkeIl De rmniDiaaaru van politie te Ede vrriofkt fitgenen die inlichtingen kur r t geven spoedig mogelyk t ij hem te melden Htt ignaleinert van het lijk is 1 85 meter £ blond haar blauwe cogti grooi neui tenger postuur gck iiü u gerafelde grijs zwart ge irn i i broek gerafelde donkere ja tr ii U veft oude grijze pet zwarte gvt reidt aokken en gele klompen Aan étr u kemrjiddenvinger zat eer verihKiomden ring met paardekop Bloedgemeenschap en het J denvraagstuk EPI VAN DR T GOEDEWAGEN EMg kareaa voor Ondenock van rasproblemen Z i M grr iddag heeft dr T Goede Visifir wcretaris generaal van hetdfpiiltriienl van Volksvoorlithting enKui ilfi Ui Krasnapolski te Amsterdan v or len groot gezelschap irtelleiUire fT ffen rede g ouden over hetaiccrwtrp Blo dgcn1censchap Dei Joden iuiverinfi Dt Giedi vvaagen merkte op dat déoj ht beginsel van pe bloedgemeewicMit LiTustende Joden zuivering d SBNederiandsche cullutr vele Nederlanders Liijki u verontrusten Velen achtèii ikh geroepen hiertegen een protestte aten ht orer da op motieven vann eriSihenlielde en humaniteit geba eerd 15 De mensqhenliefde van veleNcdcTlanderii echtef schijnt zich speciaa lp richten op ae Jode i en minderop órdere Nederlanders die een bepaalde politieke overtuiging zijn toegt Jaan Ja tegenpyer deze groepachi nt het ala eenjliumane deugd tegelden wanneer men haar met laster tf rreur en V roor roof tracht uit teroeier Hel actutt woi dt nd Joodsche vraag tuk en de nog allyd onzuivere argu n cr l ring ner liberalen en humanisten tegen dt zuii cring van ons volk brengt dt vraag n ar voren waarin het weier van een vojk gelegen is Dit nu wordt bepaald door bloedverwant ichfip stam er ras Zooals dr Goede waap Ti reedt in Februari Ifl40 in een ar ikci ir Nieuw Nederland heeft uit eergezet moet m n onderscheid maken tuEschen dneërlfi gemeenschap de mortele de maatschappelijke en de bloedpenieenschap In de moreele gemeer fc hap bewegen de menschen zich t ü V elkaar als personen zonder meer Dt n oreele deugden en ondeugden hebber betrekkiiig op den mensch als persoon ir njn innerlijk wezen Ir ne maatschappelijke gemeenschap economische politieke en opvoedkundig t verhoudingen en systemen geldt r ift alleen de deugd en het gj welen maar met nam ook de deugde liikhtic f de rpacht In de bloedgemeenschap treedt eenr ituwt factor op In gezin geslacht volksstam voU en ras is het wezen li kf de verwantschap van het bloed ennu rit macht ol de innerlijke waardtliitr 2ijr dt menschen als broeders enzuMers aif sibbegenooten als volksgen io er sis stamgenooten als rasgcr tipter ifrbonden door den band desb MR Dtzt irit oorten van gemeenschap in wezenlijke vormen waarin he ori indif leven zich in de menschen gemeenschap organiseert Het nationaal socialiaUsche standpunt De wereid be5chouwing waaruit het iilHiriial aocialisme ontspruit gaatweer een slap verder Z legt vooral n nadruk op de bloedverwantschapptiijSr verhoudingen en gemees chappcn Tegen haar komt de oudeWereld m het geweer Zij tracht denieuwe idee te denigreeren en de ideeVan het bloed in haar kiem te smoren If het kort komt haar argumentatiehierop neer alle bloedgemeenschappentelreffen de materieele zijde van hetmenschelijk bestaan De culturec eraat hierboven uit Het wezen van denDiensch ügt niet ir tijn bloed maar in jn moreele en geestelijke waarde f f niyke is d moreele en geesW ijke insuiling Dit is h t individua stttch gezichtspunt t nationaal aociaiis ne ziet den menich wezenlijk als schepsel en hepper van het bloed en als lid van n bloedgemeenschap Deze verhouoing bepaalt zijn moreel en zijn econo fche en politieke en paedagogische il vonning hoogste goed is de menschen oel De aangewezen weg erheen be at voor alle bloedgemeenschappen fedeling in het niet alleen voortv len maar ook omhoogplanten De f van lichaam en aiel ii het leidend PMel van deze gemeenschap Daarom ji het noodig dat een volk dat ge V Wil worden zich een e it chept haar voortplantinc waarborg 1 veredeling geeft D vere aliac vu mb toUu D TcrcdeUng van eeo volk omvat twee dingen lomatiacfae en geettclüke veredeling Da elitegroep leider van de toekomat van het volk moet deze dubbele mogelijkheid in zidi hebben PUto wilde een beter Athene telen door nauwgezette keuze der echtparen De moderne SS gedachte ii zuiver platonisch adelsgedaehte in verwerkelijking met de middelen van eugenese en erfhygiëne Plato s idee kwam te laat Athene werd reedc overstroomd door Syrische en Oostersche elementen Gexin en ras xijn heilige waarden De 2Qste eeuw hept een nieuwe wereldgeschiedenis uit de idee der bloedgemeenschap Voor het nationaal 5ociali ne zijn gezin en ras heilige waarden Het Jodenvraagstuk wil dr Goedewaagen vanuit dit standpunt bekijken De nationaalsocialist die in de gemeenschapsvormen des lo s de hoogste gemeenschapsvomjen ziet verzet zich tegen de humanitaire morail die volken en rassen chaotisch door elkaar wil vermengen ZU beoordeelen het Jodenvraagstuk Piet inaividualistisch zü en in den Jood geen individu c ileen maar een buitenstaander xan ons gezin ons geslacht on volk on ras Wanneer deze gedachte nu wordt geconcretiseerd ontdekt men aan lijf er ziel wat het oeteekent naar den bloede Nederlandse Germaansch Noordsch te zyn Deze begrippen omvatten ons geheele bestaan Aan het slot van zijn rede deelde di Goedewaagen mede ri t aan het deoirtement van Volksvoorlichting n Ku isten een bureau vcor onderzoek van rasproblemen in vtrband met de politieke taak van riit departement zijn werk za be inn jn Asr dit bureau zal naast net Joden vrtagstuk 00 riet Indo vraags uk btsiU Verd worden Het vreemdelingenverkeer in nieuwe banen REDE VAN DR T GOEDEWAAGEN In de rede die dr T Ooedewaagen ten departemente heeft gehouden voor belanghe4 benden op het gebied van het vreemdelingenverkeer en waarvan wij Zaterdag reeds een en ander mededeelden heeft hij o a nog gezegd Maar ook op nog ander gebied is het jparticulier initiatief bijzonder groot Zoo heeft de Nederlandsche Rei svereeniging jarenlang groote groepen van het Nederlandsche volk tot reizen opgevoed Zij heeft daarbij vele menschen die anders om tinancieele redenen nooit gereisd zouden hebben in de gelegenheid gesteld andere landen te zien nieuwe indrukken op te doen on versterkt naar lichaam en geest naar de haardstede terug te keeren Eenzelfde taak is zij het in bescheidener omvang maar op nog ideëeler grondslag door de Nationale Reisvereeniging verricht terwijl er oor het jonge Vreugde en Arbeid dat de honderdduizenden van de in het N V V georganiseerde werkers achter zich heeft op dit gebied een enorm werk te doen valt Laten deze particuliere lichamen het zich tot een eer rekenen belast te warden met de schooi e taak heel het volk de gelegenheid te verschaffen zich te regenereeren zich te ontspannen en te verfrisschen verstrooiing te zoeken en den geest te verruimen Wij hopen in de toekomst voortdurend nai w samen te werken met het onder het departement van Hündel Nijverheid en Scheepvaart ressorteerende zg rijkshoreca dat een gesloten organisatie van deze bedrijven voorbereidt De reisbureaux Ook het reisbureauwezen behoeft n dringende ordening Wanneer in het kader van de geheele bedrijfsordening zooals deze momenteel door de eommissie Wolbersom wordt voorbereid te zijner tijid ook de reisbureaux aan de beuö komen hopen wü daarbij onze krachtige medewerking te verleenen Het departementale bureau voor reizen vreemdelingenverkeer en toerisme zal den schakel vormen tusschen alle genoemde lichamen en de veelsoortige technische propagandamiddelen die het in het departement ten dienste staan Ook zal het bureau zich belasten met de propaganda voor die cultureele gebeurtenissen die geacht moeten worden van nationaal belang te zijn En tenslotte zal het in de toekomst in de internationale organisaties op het gebied van het vreemdelingenverkeer vertegenwoordigd zijn en voor de internationale samenwerking wat Nederland betreft zorg te dragen Krachtig zal het bureau de ordening van het geheele apparaat ter hand nemen dat moge het gebeuren dat in 1942 het internationale althans het intereuropeesche verkeer hervat zou kunnen worden er een modem en krachtig apparaat overeind staat dat in staat is een omvangrijk vreemdelingenverkeer en toerisme te verwerken Meer vertier Ook op ander gebied valt er zeer veel te doen Onder meer zal het departement uiterst krachtig stelling nemen tegen de tallooze belemmerende bepalingen die voornamelijk van gemeentewege in Nederland worden uitgevaardigd en die vreemdelingenverkeer en toerisme uiterst ongunstig beïnvloeden Wü achten een drastische inperking van de gemeentelijke autonomie ten aanzien van het uitvaardigen van verbodsbepalingen noodzakenjlt Nederland is thans in yele opzichten het verboden land van Europa Van onze zijde zullen daarom krachtige stappen ondernomen worden teneinde aan dien uiterst ongewenachten toestand een einde te maken Verder achten wij het van het hoog sU belaM t e aantreh VaH d van ont land in alfemecB door meer vertier bevorderd dient te worden Nederland moet minder saai worden Met name zal daartoe de bevordering van het cultuurleven in en door de gilden die thans in wording zijn bijdragen Ook het organiseereti van feestelijkheden in een nieuwen stijl kan daartoe bijdragen Het volk moet weer leeren wat feestvieren in nationalen zin beteekwit Daarnaast dient overwogen te worden in hoeverre bepaalde wettelijke regelingen gewijzigd kunnen worden teneinde de aantrekkelijkheid van onze badplaatsen onze groote steden enz te vergrooten Wij willen laten zien dat het niet onze l edoeIihg is het oude omver te werpen neen wij wenschen het in te schakelen in d n nieuwen tijd die komen gaat Het zoo bewonderenswaardige particuliere initiatief der Nederlanders dient echter thans zoo eindigde spreker overkoepeld te worden door een overheid die doelbewust gedragen door del bezielende gedachte Nederland weer groot te tnaken de maatregelen treft die in het belang zijn van de volksgemeenschap lt haar geheel Marsch van de Nederlandsche S S DOOR GRONINGEN EN LEEUWARDEN Het AJJ P meldt Met de correctheid en discipline welke de kenmerken zijn zoowel naar innerlijk als naar uiterlijk van het korps heeft Zaterdagmiddag de Nederlandsche S S een marsch door Groningen gemaakt Precies vijf uur werd onder stroomenden regeti van het be ginpunt in het Stadspark afgemarcheerd onder leiding van den plaatsvervangenden voorman S Sonder stormleider J P Wolffram ï jn achttal tamboers voorop daarna de commandant en vervolgens de afdeelingen waarvan als eerste Standaard 1 der Nederlandsche S S Groningen friesland Drenthe liep gevolgd door de afdeelingen uit de and re deelen van het land In totaal namen ongeveer Vijfhonderd man aan dezen marsch deel Langs de geheele route welke ongeveer negen kilometer lang was sloeg een talrijk publiek de keurig niarcheerende colonne gade Oegctwijfeld r aokten de stramheid en discipline een diepen indruk Iijtusschen was het weer opgeklaard Op de groote Markt stond het vendel Groningen van ae W A opgesteld onder conimardo van opperkompaan J Kollee terwijl tevens banleider Brrs er aanwezig was Een officiee défilé v erd niet gehouden doch de Duitsche nutoritelten sloegen den marsch gade van het balkon van het dienstgdiouw an den gevolmachtigde van den Rijkscommissaris Onder hen bevonden zich ie Höhere 3 S und Polizeiführer cominissaris geneiaal SS Brigadeführer Rauter en de gevolmachtigde van den Ri ikscommisFari s voor de provincie Groningen dr Conring Op de Vischnvarkt stond voor de A kerk d iïationale Jeutdstorm onder leiding van den districtsleider den heer Timmer opgesteld en de oistrictsleidBter van rie N S V O mevTouw Kuiper Nadat n de Pcilestraat de stoet was ontbonden werd in het concerthuis een maaltijd gebruikt Waarna men zich tegen acht uur in formatie naar de harmonie ïiegaf waar ern kameraadschapsavond werd gehouden ter geleeenheid waarvan als première voor Nederland de füm Kampfgeschwadcr Lützow wer ö vertooiid Gisteren heeft de S S een marsch emaakt door Leeuwarden De Bonnenlijst De Bonnenlijst kon heden wegens overvloed aan copy niet geplaatst worden Men raadplege dos de lijst die in ons blad van Zaterdag werd opgenomen GELD EN GOEDEREN VOORSCHOT OP RENTE riTBETALING GROOTBOEK VOOR DEN WEDEROPBOUW Naar men weet werden de onteigeningsvergoedingen en de rijksbijdragen ter zake van schaden aan onroerende goederen ingeschreven in t grootboek voor den wederopbouw Over deze in schrijving wórdt aan den belanghebbende ten rente vergoed van 4 per jaar Indien de inschrijving is genomen ter zake van bijdrage in de oorlogsgeweldschade gaat deze rente in op den eersten dag van de maand volgende op die der verwoesting De rente van de vergoeding wegens onteigening gaat in den eersten dag der maand volg ende op die waarin onteigend is doch zal ingeval van geheele vernietiging in het algemeen belang door den algemeenen gcmaclvtigde voor den Wederopbouw op het zelfde tijdstip als van de bijdrage worden bepaald Aangezien in bepaalde gevallen eigenaren van onroerende goederen die vroeger van de opbrengst dier goederen leefden in moeilijkheden zijn geraakt doordat zij tengevolge van de verwoesting van hun panden geen inkomen hebben heeft het departement van Financiën een regeling getroffen waardoor het mogelijk is geworden een voorschot op de rente uitbetaling te gsven Hierbij zal er echter rekening mede worden gehouden dat de hypotheekhouders het recht hebben tot op zekere hoogte hun vorderingen op de rente van de inschrijving voorzoover die verkregen is ter zake van onteigening en op Vt van e rente der inschrijving voorjoover verhaalsrecht van hypotheekhouders zal door bovenbedoelde voorschotvèrleeping niet worden aangetast De toepassing van deze voorschotregeling zal zich voorts beperken tot die gevallen waarbij is komen vast te staan dat het voorschot dringend noodzakelijk is voor levensonderhoud of bestaan van de betrokken personen Hall Inc Bank dito 110 Jav B 900 V a 387 Kaïvereen dito 119H N I Esc m dito Nederl BankA N B V ZA 0 d M H Ml 2 a Rott B Ver aan TwentscheBA A 1044 110 131 ssn 144 140 lis 116 118H i2e i yjbH 12S yjiH Uftfnst ndememlngem Alg Norlt gew A tiSS A d Dr UIJ a 249 242 A d Supert a 04H 108H Aut Sprew W a UOH 191 Bat Marg Fabr 108H V d B 290 1000 G A 170 ï dB p wAlOOO 4 Dito B MOOO lilBerk Pa Afge it c V aand 46 WK C en P r Schoite 166 Gouda itear dito MS 946 Gniyteen Zn A 90H pref aand 137 137 Aanwlllngen Bypotlicekbaakea Dito B wlnttd p lU 146 Heemaf aand 166 192 Kelnek aand na 190 Alg rr Hyp b m 3 verpl uitl Pandbr 13Vj Alg Hjrp baerXV 4 A dam Hyp L 4 Dito 31 j Arnll H B Ser l r P br 31 2 Bit Hypi NNP P 4 Dito CD 3 Dr H B d o Ji fr Gron Hvp Bank Pd 4 D o Da en Va 3 Va D o p b 31 3 ïGrav HB d oSV Gr HypBPb 3V2 Hl H P 5rr A C 4 Dltg ler BD 31 HnlI Hyp B dito 4 Dito ler K 31 1 Hyp b V Ned Ser M 31 2 Iniul Nyp b ser AB AA BB 4 D o r T TA 31 MtJ t H Cred Pandbr 4 D o m 3 verpl ultk 3V N HVp b d o 3 H Hyp b Veend Mrle K 131 2 D o 31 a duo 3 Nootdh Hyp b Pandbr SV OverUsiH bd o 4 Rolt Hyp b do 4 ld dito 31 Sted Hypb ler K U 3 i ütr Hyp b 4 d ui leri K 4 Dito serie T 31 1 Dito 2 verpl ultk l 31 Weatl Hyp b R rT 31 Hero Cona aand 160 154 Hoi st m t a W 186 90 91 97H 9Cli 3ti 94 USX O Hollandla aand 2l 5s 266 Hol Bet Mi A 369 365 HoU dr en k A 8 ffilH 911 93H Holl Kunstil A 164 i 153 Int G v B dito 175 VUn Intern Vise A 73 74 K F Beyna to 1 J1 lOt Dito pref 66h Kon N E m b a 624 52 i K N Hoogov do H 142 Kon N Zout IA 632 528 101 96S r7 8b 1 JH 891 But 97 VI H K Br Stheem do 288 288 Korensclioof NV de dito 124H 126 L v Br en U C 100 c pr aand 134H lïlto 1000C v pr A lis 116 4 SU 96H 80 H 91H 81H 91 Do 100 6 CpfJi linx lOOti Dal00a9 C prA K i lil Lyempf IJ en I i 308 Meelt d Ned B C V a 2S9 3 9 i N G er f a 4Ü4 396 Ned Kibelf dito 4U8 406 N Sc i b ml dito 16 ih 158 N St f Keyier A 211 Phil Gloell 73 Afge t C V A fB 82 91 n 94 94 Rott O Mt dlU 82414 333 Schelde KM d N 74 76t Scholten dito 177 IIS Smits transt f d 236 2S8 Slokv 50 400 a 148 Stokv 9OO 10OO d 162 151 St spinn Sp do 1 126 Stork dito 174 173 Twtjniua Prei A 1344 83 i Utr Asph GA 138 Ver BI fb aand 203 Ver Ch 1 aand IU84 108 97 97K Dito pret 126 1244 Ver Git N B v A 159 159 Ver Pf V Gelder 119 1504 Dito dito p aand 1544 1524 6 Ver N B tab a 178 176 Var Touwl dito 1274 1 Vlliwlngen Kt d 178 180 Bij het verleenen van het crediet kan den getroffene de eerste maal een voorschot worden verstrekt ten bedrage van de reeds loopende rente der inschrijving Zy die meenen voor deze voorschotten in aanmerking te komen kunnen zich in verbinding stellen met de stichtingen 1940 RADIONIEUWS Diniéig I AprU HILVERSUM I 4IS 5 M N ederiandsch Proiramma 8 45 Gramofeonrnuz S 5 Ochtendgyinjiastiek 7 00Giamoloonmuz 7 45 Ochtendj yrnnast eK t OO SchirlfUtzing en Meditatie voortxreid d oor de Christ Radio Sticiilin 8 10 Gewijd muziek gi pl g JO ANP Nieuwsberifhun S 45 Graniofoomnuzi ek 10 00 Orgelspel 10 29 Decl nuitie 10 40 paam xtet 11 15 Zang fluit en piano 12 00 Omroeporkest 12 30 Boei em e portare 12 42 Almanak 12 45 ANP Nieuv s en econ omische berichten 1 00 Graniofoonmuziek J 20 De Romancers en Foljste 2 10 Kookiles 2 30 Musette brkest hes Gars de Paris soiste n Eiisemble Tonny Roxlnl 3 45 Gramofoomnuziek 4 06 Cyclus Ons geloof en ons werk voorbereid doo het Vrjjz Prot Kerkcom ité 4 20 GramofoonmuzJek 4 30 Kamermuziek voor blaasinfiini menten cai serte met gramofoonplaten 5 00 GramofoonmuzJek 5 15 ANP Nieuws ecoriomische en beursbertohten 5J0 Gramofoonmuziek 5 45 Revida sextiet 6 15 Het dorpstooneel causerie 30 De Ramblers 7 00 AN Vragen van den dag 7 15 Gramofoonmiiiiek 7 30 Ö uitpche les 8 00 ANP Nieu ws berichten 8 15 Spiegel van den dag 8 30 Berichten EngelsrtiL a 45 Omroeporkest en SOilst 9 30 GramoEooninuziek 9 40 A x ndwljdinï voorbereid door het Vrtjz Prot Kerkcomlté 9 45 ANP Enge whe berichler 10 00 ANP Nieuwfeberlchten hfema Sluilinfi liri VRRSUM IL 3 t 5 M Nederljudscb Procramnuu 45 Gramofoonmuz 6 M Ochtendgymna Uek 7 00 Gramofoonmuz 7 45 OchtrndgymnaRtick 8 00 Gramofoonmiuziek 8 30 ANP Nieuwpbcriditetn 8 5 Gewijde muilek 108H Weytri Am Chrysul M Am Smelting C V A 41 SUnd Br C V ISA BK Am Tob Cj e V M A B Rn Colg C V ISA B n 12H Gen El Cr Ct v l a R n 98 Huds MCC R n H Keesp Me T PI Corp C v A 8A N StCvGA Rn 81 Unit St Rubber C V 1 t a 2SK A N I Cl Ut A 36l Dltd Nat B T a 304 304 Ni Gat Mt A 3t 286 Dito N B V a 287 386 Tw C St vXj IMH Am Tel Tr K Cv A ISO HaB dclavarctalglBgea B C en H g A 17 206 128 242 210 73 4 Born S H M A 309 DeU At H U d 118 4 Gunti en Sch A 130 I Cr en R v J A 343 Linde en Tcveaa 210 Ned Wol Mij A 73 MUnboDwandamamlngca BU Ml Ic rvb A 6984 639 Olto 2c A 49244 Boeten M MQ a I9H SIngkep TJ t a 179 176 PetroL ondenumlngea Drd Ptr l C vA 238 234 K N Petr Mt I 100 Ond A 2804 269V dito C V A 28S 260 Moeara Enim A 306 Tarakan P M A 342 Stand 011 10 i 25 C V A 87H RubheroB dernemingen 149H 148 191 142 76 4 76 80 149 7 4 Hessa Rubber a Ind Rubb C Java caoutch Preanger R Mi Rotterd Tap Salatrl Plant Wal Sumatra Zuid Preanger Srheepyaartjiuatachappijen rumess S enAJd 161 i 158 Mij Zeev aand 108 Niev ïoudr A 294H 294 M DeMaasCvA 1574 115 Ml Oostzee A 172 177 Handelsv A dam 473 4734 CultnuïmaatscbappDen Krian Sulket A 99 98 PagotUn A 177 176 Suiker Ct Mt A 210 210 Tleweng Loltorl 108 Arendsburg 326 Besoekl A 2 Soek Landb Ai 80 Amst Thee C A 78 Ban Thee Ru A 2Ü4 Goalpara Cu Ml 835 Pangkeotam Thee 150 PasirNangl aC Ml Rongga Landb A 176H Sedep Cult A 398 Slndangs Cult A 190 Tele sa Patengan 16u W JavaTheeC Mt 60 In Cult Syndic 70 KallTelloCultMl 2494 Mlchiel Am 189 WJavaKiniCMt 139 140 DiTeracB 58K 176 125 103 904 117 136 138 384 Blauwh vnes A Bijenkorf A Gem E W en W Dito Pref W A Gouda Kaash Mi Houth Alberu A Huuth Jongen A Houth Pont A Muller WH A Do 92001 79000 A N M V Hav w A ZSab 1000 CvA Woolworth en Co 112 1 34 V Spoor en Tramwegen Dell Spoor A N I Sp w Ml AAtch T C V g AKansC S C v g AK CSouth R Co idem pref a yj 4 614 2I4 6 5 3 Dito Cert v g Un Pac CTgA Geld Tramw Mi Kedln St tr Mi Mad StoomtT A Dito pref A Malang St tr A O Java St tT A Sem Joana A Sem Cheribon ASoerajoedal St tiProlohgatie 17 87 133 704 14 50 34 19 4 IS 2H ACTIEVE FONDSEN Medcriaiid Oaitt Sit s m u itMt t U MM m mt turn 1 11 f MM IVi GnotbiMk okl IVt IMI UW OU 1 Km r rt iwtkr t OH CraalbMk M t MM MM taM 1 tan IM ual uni 841 hS ua 1 MM 1 H m SS CmtlflotMi V H H DraotbMk obl t I N Indli 1 1000 1 J7 Indli MOOO 1 91 IM inr Indlt 100 A 1 a WN DulUchl Younc ObL 1000 K l i Buk 1 Cné but KoJ Bank U6 WW Na4 Ind HtndcUb 140 IMH Hm Hand UU Cl A liS IM ladBitriaib Al Kiuuuud UnM lM 1 Ut B rktrt PiMnl tt CalT out C fm 7ÜH Cutr tuUur 307 us U6 1SM rokkv IM L T r Bra ni Unl i i in Ncd rord Aut SB ZOU W Philip G B T A 2U 3 DUO Pret w A AU Ludl St C T M 21 f R n i nw Am Bcmberc A C S 1 i m B cv prei a Car and T C Aand 27 H 71 Am Enka C t id 46h Anac Copp C ld ai 2t B thl St C 10 ld Chryal Corp C A CUTtlH Wr Corp C V Idaro 7 G n ral Motor Idana Intam Nlckal Cy C ï 10 a Kcnncc C C V 10 A H n I Kü iSH North Am Av C im jiH a 59 S7 H A R n NorUl Am R A C A Rep Steal C v A Un SUtaa Staal ld IMTari 6 Clt Ser C C T ia C South C T 10 A R n 16k 6H 5 206 218 North A Cy Cv A Radio Corp C v A Ooat Boniao MIJ A Idem prat Aand Petr OmdaraaaBlataw Dord Peer Ind MD G Aand 23Hi laUi iCon Petr Mt ld m M r3 aW lM Con OU Cy C V 10 Idem 17H lUd Contlsantal Pat C V A 12 PhU Pet C V 10 ld SheU Un C 10 ld lli Wi T Wat Aai OU C 10 Idem Hh QiV Schee pTaartauatackappHaB HoU Am LQnAand 119 123 IMHlltJiva China Japan i Hin Idem 151 157 Hli 1M Kon N ed St Ml ld 159 163 167 169 Kon Piketv Ml ld 248 tl Ned Scheepv Un ld IsêH mH laU lMX 147 14t 14S ra lórnn Ned ld Rotterd Uoyd 1 tnt Mere Mar CyC ï 10 A 12H SnlkerendaraeBtlBgeB HanCeliy Amat A 466 475 464 471 Javaiche Ciü mt ld 777 2HI Ned Ind 8 Un IA Z7l 3W Ver Vont C M tSO MO A U9 131I4 U U Tabak eeaierweHlacaK OellBiuv iii A 203 211 207 211 Oeli Mi k I 1000 C V Idem 273 383 Ï76 281 Scnembah Mt idem 217 225 221 238 WUaon Co Cv A 4li IX Speorvegaa Baltim and Ohio C V idem 4 1 44 Shesap Ohio C T 10 I B a Oh lUinoia Cent C id 8 i N York Centr C r ld 131 13 Penniylv R 10 150 C T A 38H 24 South Pac Cy t g Idem 101 SS ld Railway O few Idem 12H Canad Pac C t M 4A BnbbareadermeMlagMk Amsterdana R Cult Aana 3t7 296 282 3il Bandar Rub mil Id 2244 OeUBal R MU id 282 m Kendeng Lemboe Rub idem 180 XIH Majanglanden Vereen Id o t Javo Rubber Ml idem OoaU a SOOC Id 3erbad adl Sum R idem 135 U6X IM Sllau Sum Rubber Ml Idem Ji Sum Rubb C lt id a He li Ver Ind Cult Ond Idem 188 Interc Rubber Cert Idem 41 4X Diiitacke roftdeeB aaa kattUgTerklanag Ou grootb p 1040 Ctrl Id id p 1B41 c f r I t7 1 n fi it tn te 70H 71 117 I t 74 122 112 Id id Id id Id Id Id id Id id id Id p 1 c r 1 p IMI Ctrl p 1M4 Ctrl p IMS c f r 1 p IM a t r 1 p 1M7 Ctrl id Id p IMS c I r I Konverslona katse obL 4 Dlto Neua Auig obl t Farbenlnd I G I C O Kail Synd C M lOO 1 Dito £ 10 100 WinlerahaU obl gi i rarbentnd IIG C T A Ver Korklnd C A Dultachl Berl iRU a O i a Ruhr 17 1 Vt V O 88 m 6IH 59 OH M 48X 86 62M 47M e 4 4814 7214 4J 48 81 isa 2 71 DHo 30 l i i O l D Rcntenbank 25 7 Ver D Stedenl O 1 Bayr Hyp en W B Pb 10 1 D Linoleumw O 7 ObL i Obl f OM t Obl Gelicnk Bergw ObL 5 Rn Gutehoffnungahütte Obi 7Harpener BergbauPhoenix Akt GeaRh Elbe UnionRubrchemle AG Stemena en Halaka Obl Si iV Stahlwerke Obl T Dito lerle A 2S Obl IViVictor Gew Obl Vogel D u C Obl f Rlieln w El Obi 1 Dito n Obl S Hagener Strasaenbahn Ob 8Parbenlnduatrie aaad Siemens en Halska aand Ver Glantstoff Pabr aand Winterthall Akt Gea aand KOERSEN NEDERLANDSCH CLEARIMOINSTITCOT Koerwn voor stwrtingcn op 7 AprU l tenen verplichtingen luidende tn Belga s 90 1432 Zwit4 erficn franca 48 N Franache francs 3 768 Urea HXi Deensche kronen J827 Nouru c kronen 4282 Zweedsche kronen 4435Tslechische kronen loudc schulden 8 tfDinar oude tchu denl S 43Oirar fnietiwe schulden 42S Turksche pondwi 149 cLews 130 Peng oude achttldeni SSlIf Pengs nieuwe achnldm 4 a ZIoJy londe schu denl 35 T tv n uwe Bchii dcn Jr