Goudsche Courant, maandag 7 april 1941

OPENINGSTOCHT NAUTILUS liOCfMi iSPORÏNIEüW behi stelliiig voor de roeisport BOSCHBAAN DIT JAAR NIET BESCHIKBAAR M éf Zondag heeft de Rotterdamsche Roelvereeniging Nautilus het selxoen geopend met een todit naar Dordrecht In weerwil van koude en vrij ruw water was de opkomst van roelsters en roefera seer groot Om B uur startte de eerste boot en vrl spoedig kon men op de Maas het grootste gedeelte van de v re ïlglngsvloot in actie zien De tocht verliep vlot en vooral de ploeg van mej M C Corbeau leverde een prachtige prestatie door niet alleen Dordrecht aan te doen maar zelfs Korfbal NEDEBLANDSCHE KORFBALBOND De ultalagen tuiden Noord HolUnd Eerste kleaae Amsterdam Sportief Blauw Wil t i Haarlem Oosterkwartlei Swift J I Koog ad Z Koog Zaandijk S V X 1 t Zuld HoUand Eerste klaaee Leiden Plukt Acfalllia 1 8 Oen Haag Ona Eibemest H S V Dordrecht Deeto H K V 14 a Tweede klaaae A Den Haag Achillea Vlnu Orlentl J 3 H S V De Kweek 4 Gymnasiasten Ready 1 1 Tweede klasae B Rotterdam Spangen Quick 1 4 O S C R Regenboog 2 1 RozenburgHet Zuiden i 4 1 Ona Bui Deetoa i 17 Derde klaaae A Den Haag A L O Ona KIbemeat 3 2 Leiden Fluka ï AchUlea I 0 4 Derde klasae B Den Haag Gymnasiatten 2 De Algemeeoe 3 i Emma Oljrmpiaen I l Derde klasse C Rotterdam Sperwers Het Zuiden S 3 1 Dordrecht T O V Veloi J Merwede Schiedam 1 tt Derde klasae D Rotterdam Spangen O S C R ï 4 0 Schiedam Vlug en Lenig Regenbook 14 0 Dordrecht Quick a Rozenburg 1 2 1 H iWrciincii f WEGWEDSTRIJD ANTWERPEN GENT ANTWERPEN MtóLUKT Vliet Scherens wint van v OVERMAAS KLOPT U V S Zondag werd te Antwerpen een btizonder wielerprogramma gegeven dat duizenden belangstellenden trok Het programma bestond uit een wegwed strijd over 2 km met tot besluit wedstrijden In het Sportpaleis waar tevens de finish was van den wegwedatrijd De wegwedstrijd Antwerpen Gent Antwerpen mislukte voor een belangrijk deel doordat de kopgroep waarin onze landgenoot J Braspenninx meereed tusschen Antwerpen en Brussel door een controleur op een verkeerden weg gezonden werd Deze groep liep daardoor een dusdanigen achterstand op dat renners die tot op dat oogenblik een aanmerkelijken achterstand hadden met de overwinning gingen strijken Onze landé enoot J Braspenninx reed dezen wedstrijd niet ten einde want teleurgesteld stapte hij te Merchtem van zijn fiets en staakte den strijd De uitslag luidt 1 Dusseldorf 5 uur 41 min M sec 2 Van Kerckhoven 3 Gillis 4 Ritserveld Onze landgenooten Verveer en v Gentstaakten eveneens den strijd De wedstrijden In het Sportpaleis hadden een gunstiger verloop Vooral de sprintwedstrijden waren bijzonder interessant en leverden een spannend duel op tusschen Scherens en v Vliet Ditmaal won de Belg in een beslissingsrit Derksen bezette de vierde plaats daar hij in den sprint om de derde en vierde plaats werd geklopt door ófn Belg Cools In de stayerwedstrijden een achtervolging over 30 ronden had V d Voort nadat hij na 14 ronden Wals had ingehaald en vervolgens Leijsen achter zich had gelaten tot op enkele ronden voor het einde de leiding Hij zou zeker gewonnen hebben indien bandenpech hem niet had gedwongen van zijn fiets te stappen 1 Leijsen 6 min 31 5 sec 2 v d Voort 60 Minuten wedstrijd 1 Michaux afgelegd 66 620 meter 2 Meuleman op 170 meter 3 Leijsen op 375 meter 4 v d Voort op 400 meter en 5 WSl op 22S0 meter Toenemende spanning bij de staartclubs Sthaaittmyden WEDSTKIJDBN IN KUN8TBIJDEN Op de ijsbaan In de Apollohal U Amsterdam werden Zondag nationale wedstrijden gehouden in het kunstrijden De uitslagen luiden Dames 1 Elsbeth Meier Amsterdam plaatscijfer 3 57 4 punt 2 Annie Verlee Amsterdam 8 51 punteo 3 Lennia Keulman Rotterdam 9 51 1 punt 4 Oorry Spranger Amsterdam 10 49 8 punt Hecren 1 Wim de Jong Amsterdam 0 6 punt Paren 1 A Kdiier W de tong plaatacljler 3 22 3 punt mevr E Dllg J Bauer 61 2 21 9 punt t A Verlee C Groenewegen 9 llVil punt 4 M de Vilder J Jonghart S Peeretooom W Klu mab S K Kleaaeoa J Uaat max an AI O miindigreMi ffeiUfk Heracles en P S V loen kamp Oak na girteren la de spanning In aM I mot iriet geweken Tegen alle verwachtlngm in winnen namelUlt D H C en A D O luar laalaten thul we l tr d de Delftenareo wat overtuigender met 4 2 van D WS en ADO dank zlj een doelpunt In de laatate minuten met 4 S van Smrta In een be llMlng wcdatrUd luUen keMe candidaten nu uit mogen maken ie kampioen wordt een oplowing welke teoskrtte wel ledereen tal bevredigen Wéc dat een kluifle voor Rotterdam of pedt het ituk atraki op Houtruat De tweede esliaslng welke in het Wcaten kon vallek Het echter niet op t ck wachten Wel waar laagde C VV er In van R r C mét 1 0 te winnen doch daar ook Xemea tegen Haarlem belde puiUeo In de wacht sleepte was de krachtalnspaftnlng van C VV vorgeefsch i moet degradatlewedatrllden spelen Öe overige resulUten geven geen aanl i lag om er verder op in te gaan althana in hA Wetten niet In het Oosten cl ed Heraclea meer dan men van haar rocht verwachten Met de duidelijke cij rs van 5 0 zond zIJ haar concurrente N E C naar huis terug en te Almelo erd de karaBloeosvlag geheschen Ook P S V slaagde er in de wee punten welke zij nog noudig had te vereven ZU deed dat te Tilburg tegen WlUeoi n O ï en het wachten ia nu nog wel slechts op het Noorden waar het nog wel even zal duren en den betllastngastrijd lusschen D H C en A DO Met het protest dat Juliana nog heeft Inopea betreffende den wedstrild Juliana A C behoeft ten aanzien van P S V nauwelUka tokening te worden gehouden I ruttmitn worden namelijk zelden gewon M De verdere resultaten AiïeellnK I Tweede klaww A ATC WFC a zrc West Frlsla 1 Zeeburgla OSV ï f l WV VVZ t Tweede klasse B v l n4am HFC t De Spartaan Hercules 1 r HVC watergraafsmeer J Velox De Kennemurs J I BCM HBC 1 Afdeellng II Tweede klasse A Unitaa Siiedrecht Quick De Spartaan ISIO u I Neptunus Emma 0 BMT UW 1 4 Tweede klasse B svV riuks a 1 GoudaVDO l ODS Excelslor 0 4 UVS Overmaas Derde klasse A Tonegldo HlUloen Blauw Zwart LFC l l DORS ac J RVC De ooievaars 7 4 Hlllegom I aakkwartler 4 Derde klasse B Schevenrngoi VSC 1 De Postdulven VOC H iek van Halland DHZ J a EDS I Musx lien 1 4 DHI ODA S Derde klasse C l K8 Woerden Vrc Olympla J 1 Alphen DCV 1 Da pechvogel steeds volharden 1 1 OMA Fortuna 1 J Het Noordea OW Derde klasse D DDC ZwUndrectit I eonIdaa LSV J I EBOHEx oelalor 3 IMt 1 Coal DCb l The Rlslog Hope SVW 4 J Vierde klaase A KoMWkoop Vogel 3 Llsse VVLV 1 Oraaf WlUem U Texas 5 4 LDWS TeljUnf o I J Archipel Wilhelmus 4 J Vierde klaase B cromvllet VVP 5 1 Roodenburg faslaua J Oranje Blauw BSDO I S Maasstraat Alphla Te Werve De Jagei 1 f DUNO HDV Vierde klasae C HJaatrecht Donk 1 Waddlnxi en Gou deraK J Vierde klasse D Rijswijk Kra nenburg 4 1 SpoorwUk VDS 5 fl Schoon hoven Zwart Blauw 5 1 Quick Steps Was rnïut t Deins DVK BTC 5 1 OB UrKis 1 4 Vierde klasse E DSO Celerltas 2 WIK Wil Blauw 4 1 Naaldwljkol IVIO y ê DVC 1 Gravenzande 4 ï i iicordU SOA 4 1 RAVA Delft 1 S ede klaK ie F Florissant Salurnus I 4 use Wit Rood Wil 4 Belvédèie St Loil wUk 1 4 SFC FSV Pretoria O S VierdekUsse OSMV Flakkee 6 SchledamCliarlols 5 J SIOD HOV 1 4 Vierdeklasse H Zwervers Bnine J 0 Lekkeikerk KC 3 1 Steeds Hooper Dilettant 1 4 VNO DRL I 1 Vierde klasse I TFC Merwede I 1 s Gravendeel SSW 4 2 Merwe Mys OCIVIO o Re s eerste kla9 e VUC lIDVa s 4 ï Overmaas 2 Feijenoord 1 5 Exccl ior J Juick 2 1 2 Sparta 2 AOO 1 3 DHC 2SVV 2 5 1 Re s tweede kla e A ADO 4 VUa 3 S BEC 2 HBS 3 IS HVV 5 Gouda 2 5 H s tweede klaaae B SVV 3 VDL 2 5 2 Overmaas 3 X IO 2 Neptunift 2 Sparta 3 1 I Forluna t IIDVS 3 2 0 Feijenoord 3 HBS I l Bes tweede klasse C HFC 2 Excel I ir 4 1 DCL 2 Kmma 2 1 5 CVV 2UfC I t 3 Xerxes 3 Neptunus 3 0 3 Bes ilerde klasse A Srheveninsen 3 Alphen 2 3 Lugdunum 2 UVS 2 1 3 Alphta 2 HVV 3 5 ASC 2 VCS 2 3 1 Res derde k aaae B HVV 3 HBS 4 5 0 Celerltas 2 IC 4 J 4 RVC 2 BMT 2 I Quick yvios I I Laakkwartier J ONA 2 1 4 Res derde klasse C Sparta 4 ONA 3 8 2 tiaonhoven 3 Olympla 1 O 5 Martlnit ï aav i 4 1 Reserve derde klasse D Feljen i d 4 Hoek van Holland 3 4 0 DHS 2 NelMunus 4 SW 4 DHL 2 I De n vlUDdlaan J The RIsLing Hope 2 5 0 VFC I DHC 4 3 Res derde klasse K VFC J ► rtuna 3 J HDVS 4 DDC 2 4 MI Exeel r 4DHS 2 Res derde klasse F EDS I Florissant J 4 1 excelsior 1020 2 SIOD 2 fl Tranavalla 1 DCV 2 2 4 SMV I C I 1 Res derde klasse G VOC i HZ 3 l 1 De PeelfvogeU De Mus tieB I J RFC 4 Caal t 4 0 RDM t eds Volharden i 1 Res derde klaase H C lDRI t ♦ ODS SVW I 1 4 JUK t De Musachen 1 MIITSCaLAND nONGAUJB T Dt wedslrUcl Dultschland Hongarije Omg voor ruim 60 000 loeschouwer je fcn gespeeld werd door de Duttsche t iinfllc ploeg op overtuigende wijze ge MMi Bti d rust was de stand reeds In het voordeel van Duit chJai d dat 1 hsogstaand spel dcmonstreeole waar V Bwa i de aanval uiiblonk doelpunten werden ijemaakt door lUbienkl Hahaemann Scb a I SchSo soMiMwi I Benauwde zege van A D O SPARTA DEED HAAR PUCHT AJD O wist la een olUrsl spuinenden kMBP baat t bUtvea over Sparta Toeta heeft hei nM veel gescheeld af het was ea gelUk aval gewordea waai w eren vaar t d slaagde Westhavea sr ia het wlaneade doelpaBt t aiaksa De Hagenaars trokken onmiddellijk enthousiast ten aanval mjutr de spelers hadden kennelijk last van de zenuwen hetgeen bij A D O merkbaar was door het ondoordacht plaatsen Na U minuten ondernam Sparta een overrompelenden aanval Dommering haar buiten gezwenkt zette laag voor en met een hoog schot in den hoek gaf De Boer zijn club de leiding Acht minuten later plaatste 0 Heer den bal afgemeten naar Eversteyn die met een goed schot de partijen op gelijken voet bracht De strijd ging liierna eenigen tijd gelijk op met de gasten tets sterker voor doel Het ingrijpen van Koek bleef zeer onzeker en hij bezorgde den talrijken toeschouwers eenige malen koude rillingen Na rust trok A D O dadelijk ten aanvat Vreeken gaf den bal scherp voor Pil k Jn riiaar half wegwerken en De Haer plaatste den bal in het verlaten doel Het antwoord van Sparta liet niet lang op zich wachten Met een fraaien omhaal gaf Meyer het leer door naar Seton en diens voorzet nam De Boer ineens op zUn schoen 2 2 De spanning nam toe vooral toen Neuteboom het leder keurig doorgaf aan Westhoven die met een schuiver Pil wederom passeerde en Sparta nogmaals gelijk maakte door Drok die toeii Koek miste bu uitloopen den bal in het verlaten doel kon schieten De Hagenaars deden al het mogelijke om het winnende doelpunt binnen te halen en zeven minuten voor het einde slaagden ij in hun opzet Uit een zuiveren voorzet van Neuteboom knalde Westhoven die zich handig omdraaide onhoudbaar in Nog was de strijd niet beslist Sparta kwam gevaarlijk opzetten maar verderdan een doelpunt dat wegens en overtreding werd afgekeurd bracht zij het nietmeer D H C had moeite met D W S D H C was volledig p W S bad een andere opstelling met Caldenhove als rechtshalf Bommelec gaf D H C de leiding uit een strafschop toegekend omdat Dijkman ongeoorloofd was aangevallen Daarna was D W S sterker doch doelpun ten bleven uit Ook na de rust was D W S sterker D H C herstelde zich echter en nadat Dltmars met een fraalm kopbal en Vollebregt enkele minuten later met een goed schot den stand tot 8 O hadden opgevoerd scheen de overwinning zeker De zenuwen bij de thuisclub keerden echter terug toen door een fout van V d Broek het eerste teigenpunt kwam D W S bracht daarna nog den stand od 2 doch 7 minuten voor het einde stelde Srhreuder de overwinning velüg De gebeurtcDii In de tweede klaa was wel de lege van J 1 welke Overmaas op haar conoarrenl U V S te Lelden nog wel wist te bevechten ZÖ deed daarmede weer een stap van beteekenls In de goede richting Aan den voet van de ranglQsten neemt de spanning iteeds meer toe nltas en Spartaan verloren belden reap van Slledrecht en Quick maar Neptunus veroverde een kostbaar punt op Emma dat met een bril genoegen moest nemen en lelfs dicht btl een nederlaag was In afd B droeg V D L de roode lantaarn over aan Hollandlaan door Gouda te verslaan Kansloos Spartaan Ureeg ook in Den Haag teger Quick geen kans en stond re ds bii d lust met 3 O acliter door goede doelpun on vjn Makatita en Arkema Hot tweedo doclpunr was een Juweel van iiandiglieid MdKatita was er de maker van en tipte niet de punt van zijn schoen in moeilijke positie den bal over de handen van den doelman Toen Sparta na de rust het windvoorrtioi had ging de stryd meer gelijk op Door goed aangeven van F Mentink kon A Mentink inschieten doch toen Makatita eer een goed doelpunt scoorde uit een voorzet van De Groot was Spartaan definitief geslagen Hoewel de bezoekers goed volhielden waren de schoten slecht gericht en Pino verrichtte In het Haagjche doel uitstekend werk Makatita maakte tenslotte het vijfde en laatste doelpunt voor de Haantje Strafschop B M T leed in Den Haag een nederlaag van 4 1 tegen U V V De Hagenaar waren aanvankelijk sterker doch de enkele schoten di de voorhoede in deze periode afgaf bleven ronder resultaat Toen de bezoekers wat loskwamen hadden ztj door V d 1 ek al gauw ucces en korte tijd later was het door v d Wurft a t B M T zette daarna een kort offensief in dat ge n gevolgen had en U V V nam het initiatief weer over en u t een strafschop werd hel O 3 Na de rust was U V V overwegend sterker doch nu hadden de Hagenaars het Perst succes door v d Meer Vlak daarop evenwel loste Baans een hard schot waarbij Kruys deti bal door zijn handen liet glippen Ruwe Strijd Unita telde opoleuir teleur door cick In eea onderhoud met een vertegenwoordiger van het A EfJ heeft de secretarlapennlngmeester van den Nederlanèsche Roelboad de heer W Jongejan bet een en ander verteld van de plannen vo nr het komende seizoen De twcr Jongejan was van meening dat er een groote opbloei van de roeisport in ona land te wachten staat Tal van vereenlglngen tK eken eeo grooten toeloop van nieuwe leden D oorxaak hiervan cal waarschijnlijk wel gelegen ziJin tn het feit dat de mens en in hun vaeaniles minder kunnen reizen terwijl bovendien de sport en de Ilchamrtijke opvoeding steeds meer tn bet middelpunt der belangstelling komen te staan Boewd het zle aanvankeltJk Het aanzien dat door het roelverbod aan Laga en NJord het wedstrUdwezen dit seizoen niet tot zijn volle rechf zou komen is hierin door tijdige opheffing gelukkig wijziging gekomen Door het tekort aan voort ereldlng was het noodzakelijk de tradltlwieele varsity en de JubtleumwedstrIJden van Laga te taten vervallen doch de rest van het vastgestelde programma zal afgewerm kunnen worden Relaas kan ook dit Jaar geen gebndk gemaakt werden vaa de Boschbaan soodat behalve bet lange afsundskamploenschap en de wedsCrOden om den Telegraafbeker ook da KwalnbtOke en de Hoilandbekw weer op den Amstel gebonden moeten werden In verband hiermede la ook de plaats waar op tt jull de nailonale kampioenschappen gehoodea snllen worden nog niet definltler bepaald Ongetw feld verdient de taan op het AmsterdamRgnkaaaal bO Jntphaas de voor eitr boven de Anutelbaan Een groote moeilijkheid voor de wedstrijdroeiers Is de kwestie van de voeding In normale tijden worden er SOOO calorte n verbruikt terwijl thana met het bonnenatelsel slechts UM calorlete ter beschikking staan Hat bestuur Is bei een extra toewijzing te krijgen daar anders de training zeer In het gedrang zou komen De dames zullen dit seizoen voor het eerst officieel aan de kampioenschappen deelnenien tn de skiff vier acht en dubt elvier tn stijl en snelroelen Het toerroelen he ft ook weer de volledige aandacht van het tMstuur Er worden speciale tochten voor Noord en Zuid Holland Prlesland uitgeschreven Ieder kan deze tochten Individueel maken en indien alle contrdleposten gepasseerd ztjn ontvangen de deelnemers die dus nu niet aan een l epaaiden dag gebonden zijn een plaquette Bovendien wordt nog van U Ifl Juli een gemeenschappelijke roeltocht naar rrleeland geiiouden Over de kwestie van bet Jeugdroelen zei de heer Jongejan dat vete vereenlglngen aan dit punt nog niet genoeg aandacht besteden en dat bet vooral aan goede instructeurs ontbreekt Het bestuur he ft er op aangedrongen dat alleen die perstmen die het indtfftijd door den bond Ingestelde dlploms 4 ehaald hebt en instructies aan de Jeugd mdgen geven Tenslotte deelde de heer Jongejan mede dat de V teranen MJ de wedstrtjden om den HoUUndbeker van Het Spaame en op Hollandla zullen uitkomen LA fO Ar TANS KAM O MIC AP ▼ i N DBM AMSTBU Voor dM kampioenachap dat Zondag a a gehouden wordt hebben zesttoa ploegen Ingaschrevflb In de eerste dlvtale la d Tolgorde van lUrten als volgt De Hoop 1 NereoB 1 Triton 1 De Amstel I ArgD I en Willem I 1 In de tweede divisie De Amatel I Triton Dordr K en Z V De Hoop I De Hoop 1 Argo 1 Kereus 21 nereua 1 Het Spaame en Willem I COMPETITIESTANDEN AKaalIng I W at ADO U 1 ff IJl DHC 11 U n IJl SparM n i M 41 11 l U DWS u M M n 1 U DFC U T 11 11 14 1 11 u II M N tm HDVS u U 41 14 1 Storm vogels U 1 M 11 fI T 1 71 t ooot n I M ll O SI KFC 1 1 U 1 a i n v v a 14 w 1 71 AJax is I a M n IJl Haarleaa u II M M 1 1 DOS U T IT 41 41 I IT BUuw WB IT Xt it It 1 VUC i H 44 n 1 HBS IT 14 4 a tM XerxM n ♦ U ll Sl n RFC M 4 II l W C VT IS 1 u 1 I 1 M 1 44 m Oaatt ReraeMs IS a 1 M W ll 1J7 NEC u u 1 11 1 44 Tubantia it 1 4 n 40 11 i n Enschedé U I I u 17 21 i n Ensch Boya li T II a n 44 i a Quick U t 1 14 M M i ii Il i 10 14 11 41 1 71 Hengelo U 1 11 u rr M 0 72 AOOW Il i u u B 41 0 71 Qa Ah ad 11 I u II n n O K AMaellBg n zaM P V M U n n n 1 00 Juliana H 11 M a m 1 10 LONOA M U M m n 1 30 NAC 11 t M 41 n 1 U T 11 4 40 O H MVV n 1 U 3 31 O H NOAD 1 I 11 41 O H BW U T n M H O M WlUem n 11 I 11 u 31 n 0 71 Llmburgla U 4 11 11 H ÏT o a Helmond U 4 U u n 41 0 01 11 1 10 11 17 a 0 03 AftSeeUng V Moord HSC U 1 4 n a IM Be Quick 1 I a n M 1 47 Velodtas 1 u a tl M 1 47 Leeuwardeo s n 41 1 1 11 Heerenveea 14 0 7 AchlUes i I u 41 44 O Tt OVAV u s N n M o n Sneek U i 11 14 21 0 73 WW U 1 U T M n 0 47 Veendam B 1 M 1 M 47 0 40 la klasse Ai Emma 11 M 14 7 U l SD Quick M 1 11 M a 1 43 trw 1 i n 11 31 1 40 HVV IT 1 11 47 1 1J3 Slledrecht 14 5 u M U O n Martlnit U 1 11 n 41 o n BMT M I u 11 47 0 15 Vlos 11 I 11 31 i7 O M Neptunus 11 1 T 10 21 OJO Unttas U 1 10 T 4 M 0 40 H 1 11 i n Ti 0 33 la Klasse Bi Overmaas n n n M 1 11 UVS n l a 41 1 1 40 Excelsior 11 i 11 B M 1 15 Vrtend sehaar M 1 w 41 11 l S SW 11 11 n a l M ODS 14 1 u 17 31 LH Fluks 1 u H 21 i n Oouda M 1 1 17 41 1 17 VDL M 1 U 0 M 1 41 Hollandlftan a 1 4 M n 1 De tweede klassers een kostbaar punt te laten ontnemen door Slledrecht De thuisclub was vrijwel den geheelen wedstrijd in de meerderheid Geruimen tüd beheerschte zij het spel doch haar voorhoede was onmachtig tot scoren Reeds spoedig nam de thuisclub de leiding maarkbrt daarna maakte snelrecht gelijk Evejti vcor de rust nam Unitas opnieuw een voorsprong De tweede helft had een spannend doch weinig sportief verloop Vooral nadat de casten weer gelgk hadden gemaakt verruwde het spel zoodanig dat een leder Iij was dat de strijd ten einde was De kansen gebruikt De strijd tusschen UVS en Overmaa indigde in een geflatteeide zege voor de Rotterdammers Voor de rust hadden de Leidenaars reeds een duidelijk weldi verwichl doch bij een der spnradischf uitvallen van Overmaas profiteerde de Tiidvoor van een foutief terugspelen Na de rust trok Overmaas zeven of acht peler s voor doel en wa U V S ook in het Werk stelde zij kon door dezen hechten muur niet heenkomen De Rotterdamsche midvoor kopte uit n vrijen schop den l al voor de tweede maal langs dén Leidscheti dop man en kort voor het einde profiteerde Overmaas nog een keer van te ver opdringen van de Leidsche achterhoede i 0 HOCKEY BOND West Eerste klas Gooi Hllverstyn 3 J HHIJC HOC J Amsterdam TOGO 1 l BMHC HDM 4 1 Promelleklasse A SOS Zandvoort 1 2 Strawberries DHC I HDM 2 BMHC 2 3 1 Promotieklasse B Alkmaar Laren 1 2 Be fair Baarn 2 1 oool 2 SCHO 2 Tweede klas A Rotterdam Kieviten 1 1 Tweede klas B HDM 1 Alliance 4 HBS Leiden a 1 Tweede klas C Oh Kay PInokkIo 5 2 Kameleon Ijsvogels 1 1 Amsterdam 2 Amsterdam 4 1 2 Amsterdam 1 Amsterdam 4 2 S Tweede klas D Oool 3 Baam 1 2 1 Be Fair 2 Laren J 2 Derde klas A Victoria ï Hudlto 1 ï O Victoria 1HHlJC 1 3 Derde kla B Togo 1 HDM 4 HDM 5 HOC 4 2t 1 Vierde klas A HCM 1 Dordrecht 2 1 2 Rotterdam 3 Rotterdam 2 0 1 Victoria Leonidas 2 2 1 Vierde klas B HDS Groen 6eel S 11 0 veL 3 R jswgk 3 2 1 Leonidas 2 Leonidas 3 12 0 Groen Geel SOS 5 4 1 Vierde klas C Togo 4 DHC 1 4 1 DHC 4 Lelden 4 J 4 Cl te Werve 2 Lelden 6 4 0 Lelden Togo 6 2 3 Vierde klas D Groen Geel 4 HLC 2 fr O Groen Geel 4 SOS 1 J S VCL 2 VCL 4 2 0 SOS 4 Groen Geel 7 1 0 Vierde klas E HHIJC 7 Kieviten I 2 1 Togo S HHIJC 11 1 4 HDM 7 Kieviten 5 2 1 HOC HDM t l Oostj Eerste klas Nijmegen DKS 2 0 Union DKS 7 0 Upward Deventer 1 4 Kranige prestatie DAMEI West Afdeeling A Den Haag Lelden BDHC Lelden 4 1 Togo HOC I 0 V D L deed keurig werk door Gouda In eigen huis een nederlaag toe te brengen Het was een raeer spannende dan fraaie wedstrijd waarin Gouda met een gewij zigde opstelling en drie nieuwelingen verscheen De thuisclub had In de eerste helft den feilen wind al bondgenoot en en was daardoor vrijwel steeds aanvallend V D L verdedigde evenwel hard nekklg en het duurde daaropi twintig minuten voordat Boef voor Gouda kon doelpunten V D L bepaalde zich tot gevaarlijke uitvallen die nieta opleverden en ook Gouda a offensief had verder geen resultaat In de tweede helft ontatond een gelijke strijd De voorhoede van V D L schoot echter in tegenstelling lot de Goudache fel en vaardig en spoedig maakte Witvliet gelijk De Goudsche verdediging w s even de kluts kwijl waardoor Witv iiet opnieuw kon scoren Molten bracht de partijen echter weer op gelijken voet Amsterdam Oool AmsterdUm Amersfoort 1 HUversum Kood Wit 1 0 Afdeellng B Den RaagRotterdam HYC 3 Togo 3 0 4 HCM Lelden 1 1 1 SOS 2 HOC 1 l Haarlem Amsterdam B Zaodvoort Hur ley 1 0 Afdeeting D Den Haag A Leonidas I Togo 1 1 0 Kieviten 3 HHIJC 4 4 2 HDM 4 HLC 2 1 7 Den Haag B HHIJC Kieviten 4 1 1 Den Haag C HLM HOC I i HDM S SOS 4 I Rotterdam Leonldaa 1 Hudltio 1 4 Victorie 1 Leonidas 4 2 Oost Afdeeling A Nijmegen Quick NI megen 1 I Enschede Almelo BH V 0 1 Zuid Afdeeling A HTCC HDS T 1 THOB reda 1 EMHO Forward 1 Aldeelmg B Breda Af THOR ï HDS I 2 Pei kaan Tempo 1 1 Breda B Tilburg 1 Pelikaan 1 t Breda Ï Breda 1 4 0 Eindhoven A Ora e Zwart iaastricht 00 ONI Venio t lest aanvallend de leiding te d Jui st toen Gouda het optrad slaagde V D L kernen die niet m Oioningen GHBS 2 Groning 1 1 2 Be Fair nok BEKEB kio HBS Laren 3 2 m verder te gaan tot In het Wantij Bd de gemeenschappeliike lunch sag de stemming er goed in en hier ontpopt de heer J Segeren zich aki Iemand dl de kur£st verstaat een geztfhnhap aanc naam bezig te houden T en half 6 was de g eele vlootweer terug aan de Oude Plantage en tafhet naar huis gaan hoorde men slechts éénuJtroesS Tot de volgende week Zondac 8 mir 0 nneii Hoofdklassekampioeiischap BOM EN KELLER STAAN GELUK Onder groote belangsteUlng werddagdiiddag in PlaaU Lommerrtlk te Hlllegersberg de achtste ronde om bet persoonlijk hoofdklasse kamploeiiachap nBNederlanJ geapeeld De ultalagen tn daaaronde lulden a C Keller J Blom J de Krijger W v d Knaa J DruUf Jr J M Bon K Hartman P J v Dattelen t De sund Kan deze wedetrtlden la tbaaa al volgt gesp em geL rerl pt J M Bom 1 M C Keiler M P J V Dartelea J de Krijger Ph Ham W T d Kraaa 1 Blom J Druijf It E Hartman De partijen hadden het volgende erloop Keiler opende met 3 SI beantwooai door Blom met 1 21 Het werd esB fraaie posltlepartll van den titelhoude welke door Blom lüet oorerdiensteUlk tegengespeeld werd In het eindspal kreeg Keiler een vooruitgeschoven post IB het centrum waardoor Blom eeiügsstae In de verdrukking kwam Hierna U9 Blom in een damzetje van drie om Ma schijven waardoor hij de partU verloor Hartman opende 32 28 ooor v DartelsB beantwoord met 18 23 lm het mlddew pel wist T Dartelen Hartman in eaa klematend te krijgen waardoor leatatg noemde moelltjk apel kreeg Hartmaa maakte in het vergevorderde mljdeniprf een grove blunder waarvan t DarteiaB gebruik maakte om de pactQ op sQn neaai te brengea Bom opende met 13 M beantwoted door Druijf met IT 21 Deae pertt verlli zeer onregelmatig Beide apeiers ap c tl d sa sterk op de vleugel In het mlddenepd kwam Bom terk op het eentnim naar voren DruUf poogde zich hier nog to handhaven iocb dlt iikte hem niet zoodat hij moest cafdfuleeren De Krijger opende mat 33 29 woord door v d Kraan met 19 23 partij werd onrelmatig gespeeld De Krilrer wist v d Kraan In de opening een randachtjf te bezorgen Zn het mlddenspel kreeg De Krijger een vooruitgeschoven positie waarJoor htj voordeellger kwam te staan In het elndspri maakte hu echter een foutieven allrull hetgeea hem een schijf verlies bezorgde Van der Kraan zette hier goed voort en won de parti WandtlMport N W B LEIDEND UCHAAM OP WANDELSPORTGEBIED Avondyieridaagschen vaa 18 tia 21 Juni Zaterdagmiddag vergaderde te Utree het hoofdbestuur van den N W B met de commissies Van de zijde van het hoofdbestuur werden o m da volgende mededeelingen gedaan Majoor Breunese da leider van de Vierdaagsche i met den N W B overeengekomen dat de N B VX O den N W B ais leidend lichaam op wai delsportgebied In Nederland erkent Het departement van onderwijs wetenschap en cultuurbescherming is met den N W B overeengekomen dat er in Nederland geen wandeltochten meer zullen mogen worden gehouden welke de goedkeuring van den N W B niet hebben Echter behoeven z g tralningstochten vaa de vereenlglngen alsmede weerbaarheidemarschen de toeetenunlng van den N W B niet Deze maatregelen worden met ingangvan 1 Juni 1941 üi werking gesteld Omtrent de avoadvierdaagschen wesd nog medegedeeld dat deze In verschOlende plaatsen van het land gehouden zullen warden van 18 tot en met 21 Jtml Het pas ingestglde N W B kruis kan w den verkregen na volbrenging van 250 I AMtdek PETIT KAN HET NOG I De Heeriaosclie athletiek vereenigingAvon organiaeerde Zondag een veldloopover een afstand vaa 5300 meter Na eendriejarige onderbreking va zijn activiteit op het gebied van do port deed S Petit weer eens meeen htf won op overtuigende wüze in 10 min 37 2 sec tweedewerd L MeMer A V M te Maaatrichtl I lil 19 min 19 1 sec