Goudsche Courant, dinsdag 8 april 1941

GOIDSCHE COtBAHT Dinsdag 8 April 1941 80e Jaargang No 20599 But Markt 8L TeL 274S Directeur F TIETER NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 1 Overheidsplannen voor hef muziekleven BinT enhort oprichting van mtj iekgilde Salarissen worden geregeld Redevoeringen van Dr T Goedewaagen en Jan G Goverts Artikel van dr Göbbels In de V o 1 k i s c e r B o h a c hter veilklaart dr Góbbels onder het opschnff het oude lied o a het volgende 1 1 loenen menschen in de geh Ie wereld itellen zich de vraag hoe of het raogelijk is dat een misdadige clique generaals m Belgrado na al de l tt + variqfgcn die grot te middelgroote on kleijtie staten in het jongs ie verleden in verltrouwen op de Engelichc hulp net hlun deelneming aan den oorlog hebbeii opgedaan toch nog den mocc on liehtzinniglieid gehar heeft hun volk voor de belanggen van GrootBrit annie ter slachtbank te leiden Men moet wêl aannemen dat de verantwoordelijke pcjjonen omge korhte subjecten yirlTèon Secret Service of van het Britsche ministerie van Buitenlandsche Zaken zijn die ecn tijd lang aar goede Engelsche ponden weerstand hebben geboden om daarna volgens de bakende oorbeelden op het kritieke uur in de gereedstaande vlieg iigcn te stappen en hun volk de door hen aangerichte ellende achter te aten Londen heeft dus eer eens tijn doel bereikt schrijft dr Gobbe let IS den oorlogsophitsers aan de Theems gelukt een deel van Europa w arvoor de Führer lange en geduldige pogingen heeft ord nomen om het rustig en vredig te houden bij het jmilitaire drama te betrekken Dit verbndert niets aan den afloop van den foorlog in tegendeel Het zal de totale Puitsche overwinning slechts be 5poec igen Het stort alleen een nieuw iik n naamlooze ellende met het eenige doel om de mi ciadiiJ rf an de Th eins oor een kort poosje de gelegerheic te geven gelogep overwinningfbenchlen e wereld m te sturen en zoodoende den lang aam zinkerden moed van het Engelsche valk voor een korten Ujd te doen herleven Het is steeds weer het oude lied Wie m t Engeland gaat gaat der dooil te iemoet Polen Noorwegen Nederlar d België en Frankrr k hebhen dit ondervorden Dit aanschouwelijk onderwij was voor de Serviërs en de Grieken niet voldoende Zii willen het zeif ook ni i eens prob eren Ondanks or p pogingen om hen te overreden is het niet gelukt dit te verhinderen Joego Slavische grensversterkingen gevallen Êngelschen hopen dat het Balkanfront na een week gestabiliseerd kan worden Duitschers na den eersten dag 30 tot 40 K M doorgedrongen Engslond verbreekt diplomatieke betrekkirfgen met Hongarije IB aanvulUnc op het Dultsche weermachtsbericht van eisteren wordt nog emeld De strijd aan het Zuidoostelijke front is aan den gans Stoottroepen van M Duitsche leger hebben na hardnekkige gevechten hierbij krachtig onderitMind door aanvallen van het luchtwapen op vijandelijke stellingen colon iM en poorwegknoopfinten de vUandélijke grensversterkingen genomen Ondanks de veelvuldige terreinmoeilijkheden die door straatversperringen vernielingen nof verzwaard rerden zijn de Duitsche troepen op den eersteif éag reeds tot een diepte van dertig tot veertig kilometer in het vijandelijk giiiied doorgedrongen Stikken eschnt werden 1 nltgemaakt Velgens de lot dusver gedane waarnemingen hebben de Dultsche luehtunvallen op Belgrado behalve de vernielingen van versterkingen en de mililiUra installaties bet geheele verkeersapparaat en den lierichteridienst van de hoefdstad en zoodoende van het geheele land doodelijk getroffen Het vijandelijke luchtwapen verloor op den eersten dag bijna honderd vliegtuigen MATSOEOKA BLIJFT I ANGER IN MOSKbU Ter verbetering van de betrekkingen met Rusland Matsoeoka heeft kort voordat hij zijn hotel verliet om een onderhoud te hebben niet Molotof aan den correspondent van Domei t Moskou verklaard dat hij nog eenige dagen langer dan hü gedacht had in Moskou zal blijven wanneer hij hierdoor kan bijdragen tot een verbetering der beti kkingen tusschen Japan en SovjetRusland Sedert hij Duitschland verlaten heeft ziJn er zekere veranderingen ontstaan zooals de Duitsche opmarsch in Joego Slavië en Griekenland Ik geloof niét zoo verklaarde Matsoeoka dat de p gebeurtenissen van invloed zullen ziin op de DuitschRussische betrekkingen Thans overbodige besprekingen achterwege te laten over de vraag of een hervorming of een handhaving van den status qunoodzakelijk is noemde Mat=ïoeoka de belangriikste taak Het I hoog tijd ernstig en vrij van egoïstische belangen te bestudeeren welke snort nc uwe structuur het beste zou ziin ge sc iikt voor den tegenwoordigen emstigen toestand Verklaring van Is lii Er is geen verandering gekonr n in het reisplan van den minister van Buitenlandsche Za ren Matsoeoka die Maandag op weg naar Japan in Moskou aangekomen is na ziin bezoeken aan Ber iin en Rome aldus verklaarde Ifjii de woordvoerder van het inlichtingenbureau aan de buitenlandsche journalisten op de vandaag te Tokio gehouden persconferentie Isjil zeide voorts dat Matsoeoka 10 April Moskou zal verlaten en op 20April in Tokio wordt verwacht Op de vraag of berichten van Matsoeoka zijn ontvangen rnet betrekking tot zijn besprekingen met de leiders van Duitschland Italië en de Sovjetunie zeide de woordvoerder dat Matsoeoka correct en voorzichtig is in deze aangelegenheid Matsoeoka heeft de iegeering alleen het feit geroeid van zijn besprekingen met de leidere van Duitschland Italië en SovjetRusland doch zich er angstvallig van onthouden ook maar iets te jseggen over de besprekingen Matsoeoka heeft te kennen gegeven dat hij na zijn terugkeer in Tokio verslag zal uitbrengen zoo verklaarde de woordvoerden tenslotte Aan de buitenlandsche Journalisten zal gelegenheid worden ge geven Matsoeoka bU zün terugkeer te interviewm De Engehcke troepen in Griekenland De Engelsche berichtendienst meldt lat sleb thans troepen van het Britsche rijk bij duisenden in militaire kampen Ib geheel Qriekenland bevinden Vele Binschappen zUn veteranen uit den woestijnoorlog strijders van den LibyMbca veldtocht De troepen liJn reeds la iraoten getale naar het front genaden en gereed veor onmlddeliUk Zwetre gevechten Of Londensche correspondent van het agentschap International News Service meldt dat volgens tot dusver ontvangen berichten zoo wal ki Zuid Slaviè als in Griekenland zware gevechten geleverd worden In neutrale kringen ontvangen berichten duiden aan dat de Duitschers zekere vorderingen maken Talrijk ZuidSlavische steden lüken bedreigd In Zuidoost Jocgo Slavië hebben da Duitschers op verscheidene plaatsen een doorbraak bewerkstelligd naar men m Londen verklaarde In mhtaire kringen der hoofdstad h cht de opvattinit dat het Balkan f na ongeveer een week gestabili orj kan worden langs de lijn van jra i aar Tepellni in Albanië en van l iar naar Saloniki Murcnt het verloop van de gevechtt ip den tweeden dag is in Londen tni dijsveï slechts weinig bekend geit Men Ook Associated Press meldt uit de Britjchs hoofdstad dat men daar geenerlel berichten kan krygen over de laatste gevechtshandelingen Alles Wordt geheim gehouden ook de tegenWnoi g vcrblufplaats van Eden en Dii üo speciale correspondent van Stefani in Albanië meldt dat de Grieken aanvauen hebben gi daan op eenige punten ta de iöne van het negende leger op Js plaatsen waar de Grieken da verbinding tnet de Zuid Slavische troepen tot sund hoopten te brengen De aanval werd volKomen door de Italiaan le infanterie afgeslagen De Griek jne divisie werd verstrooid de over iijisclen werden teruggetrokken By ee iievigen tegenaanval vielen talrijke Wvangenen en veel oorlogstuig den hanen in handen Drie Grieksche gimenten werden vernietigd t et D N B meldt uit Berl n d i hot Servisch Grieksche front is a i va van de Duitsche troepen nog lan het vorderen Het verzet swi enstander in versterkte overJ aanpakken aLJ vkegtuigen on aernamen op j jwiiden vyfden aanval sinds het 2inder gevechtsl ajidelu gan op de Wnl D teruggekeerde b u J Wen meldden nieuwe branden ia it r vestingwerken alsmede a JJJ s yite afweerstellmgen h nd lm er gevechtsf ini lfW aan het Zuidoostelüke nt hebben naar het D N3 van be tDnrtf2 ee t bewezen dat VHMi luchtwapen met zyn slagSlavisch J e suli Il f S nstander buitengewone lietv lSL bereiken Alle vitale Mtriwanï i or het Duitsche M S i natig gebombar 0 JnZ i K ukte het reeds op lltttuiW j Joego Slavisdie deel neer te edileten deels op den beganen grond te vernietigen In verhouding tot de geringe sterkte der luchtmacht van den nieuwen tegenstander is het aantal vernielde vliegtuigen bijzonder groot en moet men in dit resultaat een geduchte verzweikking zien Gezien het feit dat Joego Slavië geen eigen vliegtuigindustrie bezit en uitsluitend op den mvoer is aangewezen weegt dit verlies dubbel ivia T Het resultaat van den eersten da kan derhalve aldus worden samengevat dat de verrassende slag van het Duitsche luchtwapen tegen de centra der Joego Slavische luchtmacht volkomen gelukt is en dat reeds op den eersten dag een aanzienUjke verzwakking van de totale gevechtskracht van den nieuWen tegenstander is ontstaan Hte totaal aantal der in den loop van Zondag en in den nacht op Maandag door Duitsche actie neergeschoten resp op den grond vernielde vliegtuigen aan het Balkanfront is volgens tot dusver ontvangen berichten gestegen tot 117 Daarvan zijn 38 toestellen tijdens luch gevechten en 2 door afweergeschut neergeschoten Op den gron J werden 7T vliegtuigen vernield Te zamen met de in het Westen neergeschoten en in den loop van 7 Aprfl vernielde yliegtwgen bedraagt het aantal van de in de laatste 48 uur vernielde vliegtuigen van Groot Érit tannië en zijn bondgenooten 130 Lidell Hart is pessimistisch Enigeland loopt op den Balkan in een vai welke het zelf heeft neergezet Dftis de overtuiging van den vooraanstaanden Engelschen militairen schrilver captain Lidell Hart aldus het D NB Reeds op 31 Maart besprak Hart nl in de Daily Mail de militaire beteekenis van een Britsch optreden op den Balkan Hij stelde d vraag Wat kan Hitler door een ov§rwinnirc in Griekenland winnen Zoo op het oog schrijft Hart is Griekenland een reografisch blinde straat en vele menschen begrijpen niet waarheen een intocht in Griekerrland voor een landmacht als Duitsrhland kan leiden Oppervlakkig beschouwd kan een overwinning op Griekenland geen beslissend effect op het verloop van den oorlog uitoefenen Hart noemt dit inzicht volkomen verkeerd Engeland zal weer als de vijand van den Europeeschen vrede aan de paal eos eld worden en bovendien zal En e and zijn laatste steunpunt op het Europer iche continent kwijtraken Tevens kari in Macedonië een versplintering van de Eneelsche macht bereikt worden Er bestaat wellicht geen punt waar men Engeland beter voor een dilemma kan plaatsen dan hier Sturen wij geer troepen zoo vervolgt hij dan wordt het vertrouwen in ons vermogen en onzen wil om onze bondgenooten te helpen geschokt Zetten wij echtef troepen aan land dan krijgt Hitler een mogelijkheid om ons te JJuirlkerken DiMtschland heeft echter nog veel gro ptere voordeelen van een Macedonischen veldtocht te verwachten Hoemeer Engelsche strijdkrachten naar de Egeische Zee gestuurd worden des te grooter wordt de kans op een succesvollen aanval op Engeland zelf Heemeer troepen van Engeland naar het Naböe Oosten gestuurd worden des te ooter wordt de tonnage voor hun ve orging en instandhouding en des te kleiner wordt het aantal schepen dat voor het Engelsche moederland beschikbaar blijft Het gebruik van de overtollige Eiuitsche landtroepen aan de kust v n de Egeische Zee is een goedkoope jrdersteuning van de Duitsche duikbootblokkade tegen Engeland Ten slotte waarschuwt Lidell Hart nog eens voor d e strategie van den Duitschen Fühter welke Engelati in een dwangpositie brengt Het is eer ontwikkeling welke door Duitschland ie meest uiteenloopende mogelijkheden behelst doch die Engeland in een val kan lokken Vertrek van diplomaten Gisterochtend om 10 uur hebben de Joego Slavisehe diplomaten per specialen twin Berlijn verlaten De Londensche nieuwsdienst meldt dat de Britsche regeering besloten heeft haar diplomatieke vertegenwoordiging uit Hongarije terug te trekken Van toonaangevende züde wordt te Kome nredegedeeld dat over het vertrek van den Italiaanschen gezant n Belgrado en van den Joego Slavischen gezant te Kome op het oogenblik onderhandelingen woi den gevoerd Efijn nader bericht meldt De Engelsche gezant in Boedapest Owen St Clair o Malley heeft den Hongaarschen minister president en minister V£ p Buiten landsche Zaken Von Bardossy Maandagavond medegedeeld dat GrootBnttannië de diplomatieke Betrekkingep met Hongawje heeft verbroken De gezant verzocht zoo snel mogelijk de paspoorten gereed te maken Leider der Slowenen omgetipmen De Kroatische vnjheidszender der Oetasja meldt dat de leider der Slowenen dr Kulowetsj door Serven ver moord is Tegeijover de Servische en de Sloweansche bevolking wordt even wel beweerd dat Kulowetsj gesneuveld IS Verklaring van Roemeenschen propagandaminister 1 De Roemeensche propagandaminister prof Crainic heeft Maandagavond voor vertegenwoordigers der buitenlandsche pers verklaard dat de houding van Zuid SIavië welke tot den oorlog heeft geleid den Roemenen onbegrupelük is en wel op zijn hoogst verklaard kan worden door den invloed van de misdadige Engelsche politiek Nog minder begrip echter zoo zeide de mmister heeft Roemenië voor de door niets gerechtvaardigde aanvallen van de Zuid Slavische gewapende macht op Roemeensch gebied en van het Z iii jf Slavische luchwapen op open Roe meenéche steden De Roemeensche pens heeft tegenover de gebeurtenissen in Zuid SIavië de grootste reserve in acht genomen Het antwoord v n ZuidSIavië op deze houding Wordt thans gegeven met de bekende bomaanvallen op Roemenië dat in overeenstemming met de spilmogendheden niet deelnam aan den veldtocht tegen Zuid SIavië Hulp üan Japan In dit nieuwe conflict op het Balkan gebied is niet alleen da volle sympathie van Japan aan den kant van zijn bondgenooten maar Japan zal den spilmogendheden ook vérstrekkende hulp verleenen zoo schrijft het in nauw Contact met het departement van Buitenlandsche Zaken staande blad Japan Times and Advertiser Duitschland aldus het blad had ongetwijfeld den voorkeur gegeven aan een vreedzame regeling met ZuidSIavië gelijk blijkt uit het voorbeeld van de andere Balkanlanden Maar de onverstandige houding van Zuid SIavië lieeft Duitschland geen andefen weg meer gelaten De Japansche minister president Konoje heeft vandaag voor de Japansche gdtverneurs die op het oogenblik in nferentie in Tokio bijeen zijn gesproken over den binnen en buitenlandschen politieken toestand Het is wel nauwelyk noodig zoo verklaarde Konoje ih deze vergadering met nadruk te verklaren dat de politiek van Japan op ondubbelzinnige wijze gefundeerd is op t driemogendhedenpact Japtn wenScht zijn twtrekkingen met de bevriende spilmogendheden steeds nauwer aan te halen teneinde hierdoor een zoo snel mogelijk herstel van den wereldvrede te verkrijgen Gezien van bihnenlandsch politiek standpunt is evenals voorheen een priricipieele hervorming van de totale structuur een dringende voorwaarde om aan den huldigen emstigen toestand het hoofd te kunnen bieden De eerste Servische krijgsgevangenen De eerste Servische gevangenen zijn reeds te Sofia afgekomen Naar het blad D o e m a meldt zien zij er jammerlijk uit Zij zijn ontmoedigd en huA gezichten 4ijn bleek van uitputting Velen Ituimer waren nog onder den Irftnüc van de vreeseltjke aanvallen de duikbommenwerpers en der zegevierende Duitsche pantserdivisies De VDuitsche soldaten hadden dé ge an nen nadat zij ont wapend waren hulp verleend en ze vervolgens eerste sanitaire Vnaaltijd verstrdtt chter het front gezonden Vele gevah enen spraken Bulgaarsch en verklaarden uit Macedonië afkomstig te zQn yolgjeni andere verklaringen was hAaCeot der aanvallen van de dulkbSttunenwerpers op alle soldaten vreaeelijk Alle verdedigingslinies en endoe installaties van het Servijdie commando waren reeds n den eersten aanval vernield Gistermiddag is op het departement van Volksvoorlichting en Kunsten op uitnoodiging van den secretaris generaal een groot aSntal musici samengekomen waarbij de plannen welke de overheid ten aajizien van het muziekleven koestert werden uiteergezet Onder de vele aanwezigen die door hei hoofd van de afdeehng muziek den heer J Goverts in een der zalen van het departement eerden beg oet merkten wy o m op i of dr Willem Mengelberg Henk Badings dr Rudolf Meng lberg v d Sigtennorst Mener Otto Glastra van Loon Frits Schuurn an Laurens Bogtman mr Harm Smcdes jhr mr dr E van Berensleijn Herman Ruiters en vele vooraanstaande Nederlandsche toonkunstenaars Van den Nederlandschen Kultuurknng was aanwezig prof Snijder Dr Goedewaagen hield een korte rede waarin hij het verband tusschen muziek en staat legde Van o erheidswege zal leiding gegeven worden aan ae muziekcultuur Eit is de taak van iLt departement van Volksvoorlichtng en Kunsten Deze leiduig zal direct en indirect zijn dire5 door staatsbemoeimg en indirecf door de gilden door de samoijbundelihg van alle mysici in één 1 rband dat als vertegen uoordig r der belangen voortdurend met de overheid contact heefi Vroejger werd de Jmuziekcultuur gedragen door de ofS SP en daarna door e patric e maecenatcn Thans zal de staat door fmanciee en en geest elij I teun de allergrootste rol moeten speh n fldub te loot dr Goedewaagen Vcr olgpns sprak de heer J G Goverts over Muziekgiidc en overheidsoemoeiing met muziek De oude materialistischdemocrati sche staat had zich af wend van den Kunsienaor Nu zal de idecén staat die op nieuwe grondbeginseioi wordt op jebouwd zich met hem gï an bezigliouden en wel als uitv oe cl van aie beginselen Het departement zal alle kunstenaars samenbrengen in één groot ichaam De toonkunsleraaj zullendaarin het muziekgilde vj rm n de cooneelkunstenaars Jiet TooneelgiIde enzoovoorts En elk dezer gilden zal I c h z e 1 f besturen Er zullen richt ijnen worden opgesteld Wie niet tot he gilde wordt toegelaten mag metmeer naar buiten als kunstenaar optreden Daarmede is het beroep meteengezuiverd de titel erkend de naambeschermd Het gilde leidt dus zichzelf De sec retarisgeneraal wyst een gilde leider aan die wordt bijgestaan door een gilderaad van uitnemende kunstenaars Hen staf van uitgezochte vertegenwoordigers van de vakgroep staat hem terzitde Deze gildeleider is verant woording schuldig aan den voorzitter van de cultuurkamer d i de corporatie vp 1 alle cultuurwerkers En hier ligt iet knooppunt waar gilden en regeering elkaar tr effen Oprichting muziekgilde zeer binnenkort te v erwa hten De tijd van veel praten en veel schriivcn van delibcreertn commissies benoemen en van veifeenigmg spelen is voorbij Nu Is het een tijd iqivan handelen Het muziekgilde lerwelks oprichting bij verordening in zeer korten tijd te wachten is zal de Duitsche aanvallen op Engeland ACTIE VAN VERSCHEIDENE UREN Het Engelsche ministerie van Luchtvaart en het ministerie van Bmnen andsclje Veiligheid hebben heden ichtend medegedeeld dat de vijandelijke activiteit in dé lucht boven Engeland in den nacht van Maandag op Dinsdagieen aanzienlijke omvang heeft ehad en verscheidene uren heeft geduurd De activiteit in de lucht heeft ich over hat geheele land uitgestrekt oil uit vele deelen van GrootBrittan nië worden incidenten gemeld In ver vanVlkaa gelegen plaatsen in Schotland en Engeland is eeiiige schade veroorzaakt en zijn er ook eenige slachtoffers gevallen De Londensche berichtendienst meldt dat de DuHsohe luchtaanvallen van en afgeloopen nacht een veel grooteren omvang hadden dan de laatste weken het geval is geweest Z i strekten zich Ijovendion over een veel uitgeoieider gebied uit De vijandelijke lommenwerpei waren actief boven roordwest Zuidwest en OostEnge land Oo tAriglia Schotland en Noord Ierland In een stad aan de Oostkust is door laag vliegende toestellen aanzienlijke seiiade aangericht De secretaris voor de veiligheid in het binnenland in Noord Ierland heeft gemeld dat een kleine vijandelijke formati Noord Iersch gebied heeft aangevallen e zekere schade heeft aangericht aan industrie en handelsgebouwen Londen heeft in den afgeloopen nacht tweemaal luchtalarm gehad en er zijn daar weer bommen neergeworpen terwijl kere ediadv werd aanfericht dubbele taak die het wacht met spoed en in de volgorde van de urgii uc ter hand nemen Ie het opruimen van misstanden 2e de opbouw van een gezond en organisch gedacht muziekleven In lalge maanden van voorbereiding zijn deze dingen rustig uitgestippeld Verbetering maatschappelijke positie der orkestleden De orkesten zullen in drie opklimmei de salansklassen worden verdeeld al naar hun belangrijkheid vooi stad of streek Voor elke klasse en voor eiken speler zijn minimumtarieven vastgesteld die zullen moeten worden toegepast zoodra het muziekgilde en de regeering daaraan hun fiat hebben gegeven Het systeem van belooning naar dienstjaren zal WO den verVangen door belooning naar prestatie door gedifferentieerde opkllmming van lessenaar tot lessenaar Dit brengt ook in de orkesten zelf een groote verandering mede die jiet speelpeil belangrijk ten goede zal komen Verder zal ook de bezetting aan een minimum gebonden zijn nl 56 spelers voor de 3e klasse inplaats van de huidige ca 45 66 voor klasse 2 inplaats van 60 65 79 voor klasse 1 Hierdoor krijgt elk orkest een goed strijkerscntem jle en is het in staat alle werken voora der moderne literatuur uit te voeren zonder wanverhouding m de groepen Voor tientallen al de nieuw regeling niei r dan een verdubbeling soms zelfs het drievoud van hun salaris lie teekïit n Zij verdienen het die dappere collega s die bij steeds stijgenden arbeid steeds grootere kortingen op hun salarissen kregen en toch steeds weer klaar stonden naar beste Kraf i en hun cultureel werk voor 60 tot 100 gld per maand te verrichten Ook een redelijke penBioenregeling zal tot stand komen Een dergelijke ingrijpende maatregel kost geld Op het oogenblik verloonen dè 8 bestaande orkesten ruim 8 ton alleen voor de orkestleden Bi de nieuwe regeling zal bijna 14 ton worden verloond dat is bijna 600 nno gld meer Opheffing werkloosheid onder musici Het muziekgilde heeft voorts tot taak de werkloosheid onder de musici op te heffen Dit moet geschieden a door beroepsbescherming enarbeidsverbod voor onbevoegden doortariefverordeningen door saneeringvan de zgn muziekscholen b door invoering van muziekonderricht op de lagere en middelDarc scholen waardoor na herscholing vele musici tewerkgesteldkunnen worden c door de uitbreiding van devolksmuziekscholen en de mogelijkheid om onbemiddelde talenten dezelfde kansen te geven als de betergesitueerden Met betrekking tot de amusementsmusici zeide de heer Goverts dat deze weer in de groote familie der musici zullen worden opgenomen inplaats van ze verder te later wegzinken in het moeras van smaakbcdervende wancultuuT De statatsgreep in Irak RADIO OPROEP VAN DEN NIEUWEN PREMIEU De nieuwe Iraksche minister president Rasjid All el Kalani heefi nade regeering op zich te hebben genomen in een radio oproep aan hetIraksche volk de volgende programmapunten van zijn regeering bekendgemaakt Irak verre van den oorlog tehouden Eerbiediging der internationaleverdragen Nauwer aanhalen der betrekkingen met de Arabische en hiefArabische fiajjuurstaten Voorts wordtin den oproep verklaard dat de gevluchte regent Abdoel Illab door defouten van zijn regentschap het landaan een groot gevaar heeft blootgesteld In gelijken zin heeft de Iraksche chef van den generalen staf zichtot het Iraksche volk gericht Zon op 638 onder 1AJ S Maan op 4 10 onder 16 17 Men b verplicbl te verdidstereo rao coniondergan to zoDsopkomtt LantaariH vaa voerlaitfco moeten onr oa lOMOoaeri gang ontiloken wordee tVl i mr i i ti rar Mi i n ii n r ï