Goudsche Courant, dinsdag 8 april 1941

EERSTE BLAD DINSÖAG 8 APRIL 1941 EFFECTENBEURS AMSTERDAM ACTIEVE FONDSEN Nolcenngrn ran 1 April OBUGATIB Steaiato alaa k 184H U l 8D 135 I 7 K IMO U f 11 IMO Ie r M 4 IMO Ic f IM 4 IMO bK 1 UO B40 r om 4 1 40 bit r 900 4 1990 r 100 1 lt3S MO 3 U f 100 3 U37 t 500 3 l 3a I 100 3 I3i t I93S 900 3 3 t 1933 01 I 100 31 U3S 01 50O 31 3 37 0 1 100 3 1937 OI f MO 3 1937 AO I f 100 1937 AO I f 500 ProT en Gem Adam 1 3 3i i Ollo 1937 31 Apeld Ie 37 31 2 Ainhem 1938 3 Deventer 1920 Oordr 38 131 2I 3 Eindh 1935 31 3 Do 3e 1 3 31 4 Geld 38 31 DolOi ie 18 33 2 Grhage 19J1 Dito 1S3S 31 3 Dito 1937 I 3Vj Dito 38 I3i j 3 Grontng 1938 3 Dito 2e 1938 3 Haarlem 1938 3 Dito 38 31 jl 3 Helm 1937 31 3 Htl 1977 31 3 Hllvera 1938 31 DUo 10 J 38 2 Leeuvy 938 3 Lelden 1937 31 3 N Holland 38 3 Do ïe J8 3 il 3 Dito 8 J 38 21 3 Do 3e 10 T8 2i 3 Nym 2e I J 31 3 R da n 1936 37 4 D o 1 en 3 37 31 3 Dito 1 1938 3 3 Dito 1938 iV i 3 Sch ed 3e 1 37 31 j lllb 1 37 3 i Utr I Pr I 37 3 3 Do 8em 37 31 3 Zeeland 1937 3 Z Holt I 37 ï Zh Ie I i 38 3 Dito 2e tg 38 1 BvNG 2e 1 37 3V3 Dito 1938 3 B V Onr Z 31 4 Gem Cred 9001 3J000 O 31 3 Dllo l l l 1 2000 3 N Bnklnst li t 99 WH 94 96 981 mn 9tlH S8K MH 8 H gea WH i iu KSU 84 8614 86 90 B 87 SHi 8b 87h 81 8 H 8511 85 86 881 85 87 leenlnsen H 871 ill 89 91 S6 m K7 9014 88H 84 88H 90 83 ti b 6 W ao tiü 147 148 I 764 5 ScbeepvaartmaatarkapplJen £ u b JVC 1 bewegLH Middinbei i I K pe aan di n a tg adde gt cfc t e eei het e rde a n he 1 edje wa dat ale opae m c dag op alie afdee irge vaii de b r 1 a ct e markt belang ijk bo er bet pe an Zaterdag werd gthirde d De aff t ve d doarbij wat d uk er i oe e de a ne R Pt bepaald o arg i k kor uü de gloe d k teif cJe beu i och een vc fw L eer VOO korren dan aanvar i e i K he ge awa Ook hafB viai ei Ht wee de ocfd fry t d e de i t tie op tee erei de i ze ii e Ol e we dei wa ager geet op of eer r a a ten nret kon de koer ater SiJ i ia p r oe een zevenla piir en n aar c r Raa waa bij tens otle we d Eehar del tecer 9 oo de 1 irder courante oorten be T tl o pronke nk r et er ai i no ai np den middag eixl ook oor dt7fl d f at mee bp arg te ne zt dc dag ge egri DaArbij op ba de zic een vat e ste n ng en ver che de e in der coarte lubhe aanoee en korWen zich dan oocaar e uk ei be e f i Op de = i ker i a ke PD tt A s zich ook n et orbelu ed Rp ddidc iik werd afgedaan bove he r vpau a 7a e rag op 4 5 i ti rade hard kor fde t Pnti pun cn hooier o dr bpd een Vor t r ander een ge nut = der warer evf een beter De tabakken hid i n b h h n ttiei aï purten behalen De affa r d Cf n bepfikte ztl m o ff zaak d bakerde toonaangevende vvan den AViB f gp pe eld affaire te z p ri wa t aa b j pi houdet d n ia n pe vederd t n pver klo nen eei v o t p raar hove De Phi ips aandpp f ko d c i verrcleken iret de vwr ee topp izf en ril procenff r verbeteren Op de srheepvaa nnörkt Ring de bp are ie rg V o name uk i l naar S leep anr Lnps te vest ge rtemd waren en een ottn tn hnoger k amen te l pfen waa Y I wt den gevoled door de g ce de a dee p O de bnnrp aande n H Hand Anrf ka i n en Japan ijnen wrar n evenef r OOJT r A ncrlkaa the waa dr kwa geeij oflic eeia no ee mgi tot and De belegglngsniai kt had voor t e We r are c aatspaple tn e n ged iikt voorki mei Na de terk rijz r g van verrf den wie wa ce kooplust ploti l ig bekoe d De at frti p vvas be ar gr jk i gekromp n en de koer en vul dtn de b neacnw1aar che r chting i i uwe 4 obligaten written in tot M om 2 ch daarrïa een kJem Jheld te he ste Ie De gectaffalde l enlTvg d atde tot f d over ge orge emj ieS alsmede de oud schu a er obU fatièn Nederlandsch Ir d lagtr eveneens gedrukt n de ma kt Gen en pro obllyatien en aiu lbri vFn ka m Voor Duitsche fondsen kwam het met t affaire We werden biedp ijzen i p egev en voor de in de 9 s hiid d lukken lager re bie tn Jl7 n h eden d vorige Pro onratie T lx BUITENUID DuiUch antwoord aan deV S tAL MT WMJBVEN WORSEN ZZr r tu tenlandsche chepen m A f rk in de Wilheimstrua verr rd o l D iKThland met iijn ant 0 f k e t F pi ende wijze behandelen h P antwoord zal op het t chilit liiflip fegev en worden B t AmcrikaailKhe tCfoed iflf de pillanden In DiiiUc and i j d aandacht ge jrokken berekening van AsiOciaiK r re s van l et wederzijdsch leirowl var a Vereenigde Slaten en de u de atr fn naar aanleiding an de iiibe f Ig van Duifiche en Itali nsihi chf en Volgens deze berekemrï f aarde der beide DuilJW fN ♦ K 8 dedf 2 l Kianache m beslag geno i en fP ngeveer 10 miUioen dol l r H l At enkaansche persagtnt tap t mededeelingen van het lfparltrr r dn Hantiel te Washing t 1 i pi welke het tegotd van Dui 0 Italië in de DsüiitHl wirdt de Duilsche bere ku c Uv pd vol ns wtlke de Vpreci K f door htt recht an liit tffiTk e proclamttrtn ten t chle ki p fluiten in Meer belasting Engeland DOOK KINGSLEY HOOU AANOFKONDIfnD Dl H Sr K I ondf hu f N irK n Ji 1 t iMiit minister van Financien Uï i Wüüd h fl ia il ut y Ti gemtld m hti Lager r kf verhoofiinRpn van de it m aangLkundigd Det M ng n uliei 1 tr htir k verluio ii worden Hf t hi I r e tcige is thd is up t voerd t I u i ptr pc nd bUring Dt gr w lil xrijHleüing wordt Jn 250 tol 15 i i teriing vtr aagd Dim r st r t rktt op dal Engel in d ree r stu idr r k gebruik heïft gemaakt m r f f aan goud erl dollarsII tr IfKf t in 500 mil lotn pondsi r ig tr I tuwe btlaslngtn zuUt 01 U I t r ijn wil men d t ttkortdr w M I Ernstig lawine ongeluk in Italië ZE tMUN UJKEN GEBOKGLN i fl f dn s gi i r y tk bn 1 1 slett warii I F n bar k waarin arbeidens an ei U nitveitsmaalEchapiJij waren t L uiv t t IR met arbeiders ti fal de ui til de telgen boven d ti Rintt lurdii I jf het Bo endt lal neei M i It Mie ictuine m de diepte ge s I i p hef Xtgenblik van hel onge Ik 11 t pider zjih ongt et i v eei tig Itidti in de barak Onmiddeili k l j i f t de ïenge arbeidf is met hel iitlr vwerk Tot dus er ktnccn i uti hiken geborgen wtrdti rbe ders wt rden le end d ch ar ewond uit dt s i uw ge t gewonden we ei r aar hc V dn Chiavfrrii o erge We tn8 het a lcuderdt weer rr est Hi de r i porin en ck miljldire coknnts dal tge eW worden De oorfog in Afrika OPMAHSIH IN CYRENAICA HORDT VOORTGlZtT Na de i i eming van Benghazi deioi Diiit ihe ei I aliaan che eenh d r i rdt dl c marveh in C itnaica legen Iriidirrei acht ihoeden r Noord 0 e i kel 1 i img verder voortgez Duiiscle tr I ahaansche afdeelingen zi n u Tikra en ge motonsterde af deel rgf ici leleidima 70 kilon eter ten 7i KsleT van BenpHn i opge riiki T ri ke gevangenen zijn ge niaakt Bivedtn hebben de opruk kende Du che en Italiaansche afdee 1 ngen r riike gepantserde auto s van den yard buitgemaakt aldus met het D N B u t Bf hjn Be untrumiBf van Addis Abeba Dl ierei in het Italiaansche lege benchi gepubliceerde ontruiming van dd Abeba u naar te Rome van tüi aaipivinde ziidc wordt verklaard in de e jte plaats geschied om d ve hghui rif burgf rbe olklng van Addis Atebft te waarborgen In Acfdis Abeba t v ndi zich n 1 het grootste gedee te v r de Italiaansche bevo ini van het geheele Oo t Afnkian srht kn omale njk met inbegnp van Frihrea en Somaliland In Add s Abeba jiir I a iaansehe politietroepen ehiergfbewn die de betcherm ng irgfrbev o king op zich genomen nebben Over den tegenwoordigen tw tand 1 Addis Abeba zijn te Rome lechts adioberichten ontvangen die hter ireiden dat het by de bezet e v n Add Ateba niet tot meiden len IS gekomen Orvder de burgerbf vokng n t stachtcfter geval Jfn De tegennand van de lUliaansche J Mt Afrka t vepen duurt ook na de wzettmi van Addi Abeba voort Een l uwe erdedigingilinie is opgewor Korte berictden Kikoeo Kobajaiji adviseur van de Panjche ambaaade m Frankr k en I T eonsal generaa fe Geneve rvf tp gezant m Afghanistan Ya AU vo den onderkoning n Abeumie Hcrfocin van Aula 1 Pfenomen in de Trouwenoriaiusabe M faacittucbe partq te Mapcla BINNENLAND DE MOORD ONDER RENSWOUDE Wie kan inlichtingen geven over het volgende briefje Bij een vermoedelijk in de gemeente Renswoude gepleegden moord werd m een portemonnaie zich bevindende in een taseh van een damesnjwiel dat gevonden werd in de onmiddellijke nabuheid van het lijk gev6i den een leverantiebnefje van de N Galak Condensed Milk Comfany te Rotter dara Aan de voorzijde van het britfje stonden onder tlkaar enkeie bood schappen vermeld tw V2 pond bruine suiker 1 pond witte suiker pond bastaardsuiker mtt d aunteektning tusschen hdakjes Als je geen bï taard suiker heeft din l i pond witte suiker Vervolgens de zin De bon zal larrie wel brengen ik w nief welke bon t is Daarna nog een bood schap 1 pakje buisman waarna een optelsom volgt 15 27 15 = 57 Lmks onder het briefje staat bon 17 Ajjn de achter ijde van het briefje slaan onder elkaar de volgende r imefl vermeld met daaiachter de volger de getallen Piet RoozLnbo fc 6 1 Moe Roozenboon i 34 Geeitje Roozenhoom 22 Kets Roozenboom 44 Mary Roo enboom 18 Neilie Roozenboom 45 en Pietje Roozenboom 40 Onder de getal len slaat een streep met de optelling 289 Mede namens den burgemeester e er imeente enswoude verzoekt de com iiESans van politie ie Ede diergenen ie eei ige inhchtmg n httreffenae het bovenstaande kunnen er vhaffen zich zoo spoedig mogelijk met hem dan wel met de politie van de woon plaats m verbinding te stellen Vervalsching en uitgifte van bons ARRESTATIES TE SCHIïD M De Schiedamsct e recherel e 1 eelt een bijzonder succes geboekt rret de otris talie van een aar 1 pei unen o e zich n de Hal te maaiden hebben bezig gehoudtn met de vttv scli ng en uil gifte op f roole sdiaal v n bt n van de Npderlanobche Veehouderij Certrale te s Gi i ei hage Deze bons welke genoemde cerlnle Bij een huiszoeking welke de von ge week bij den 42 jaiig i ver egen woordig r A L S te chiedan is verlicht werd een c che gevrnden dat voor de vervaard e pg vu de m n T kbons had geaiencU Aange ieq S et huis was bleven eenige lechereh urs m zi n woning achlei en loer hij s avonds niet vermoedende n zun huis terugkeerde wtrd 1 u ge rres eeid Inm ddels 1 ai m pecteui Schot V nger die tezamen mei den bi gadier Keikhoff het onderzoek m deze zaak Ie dt er lucht van gekregen dat de b ns in ecn drukkei jije aan de L nge Hiven te Schiedam wirdfn ge irukt ten inval werd gedaan Hoewfl Pon vakelijk niets erop wee dat h l ver moeden gegrond wis werd te in een papiermand een exemp ar van ei n valschen bon gevonden it geen liinleiding was tot de arreslat e van d n f jirigen drukker K Dienzelfden avond kon in Rotter I im de hand worden gelegd op den 45 jarigen eehandelaar A P d e de auctor intellectualis van het c n p ot bl ek te zijfl en de noodige aar we n g n voor het invullen v an de b n at i S had verstrekt Bovendien lad hij Si orgd voor een ex mp a r van oen bcwusten brn welke as model votr hel cliche diende Fen van de vdornaamste dade d So jange H C S di de bers cp c e veemaikl aan den man bracht v = 1 u nog op viijp voeten Het lekte e i er uit dnt op ZaterdagmiddT m e n cofe in D n Haag een simei kom t zt u plaats hebbtn De heeren Sc olv anger en Kerkhoff begaven zich daar en en treffen den bonhandelaar m h t c fe aan rustig wach+ende op zijn k anten Hij werd gearresteerd en raar Schie dam overgebracbl In de woning an H C S w rden ecnige nagemaakte mp aien arge troffen die eveneersN or de verval sering hadden gediend Het onderzoek dat gesch edt sa menwerking met den Cenlral n Cr sii Controledienst in Den Haag w it op het oogenblik nog voortgezet De C Cj C D heeft in den loop v n de laatste maanden reeas dnehondeid valsche bons in beslag genomen De handelswaarde vaneerde van 70 tot 125 gulden per stuk en in een korle spa ne tijds hebben de vervatschers een be drag van ongeveer twintigduizend gu den geincasseerd WEDER GIBOVERKEFR MET DUITSCHL ND Het giroverkeer met Duitschland is m verband met de opheffing val de Nederlandsch Duitsche clearing her steld Dientengevolge kunnen evenals vroeger uit het tegoed van de Neder landsche postrekeningen rechtstreeks bedragen op Duitsche postrekeningen worden overgeboekt Deze overboe kingen worden omgerekend tegen den koer RM 100 = ƒ 75 36 hiervoor kunnen de gewone girobiljetten wirden gebezigd mit deze op de drie deelen voorzien zyn van de aanwijzing bui tenland Rede van ir Mussert JK BEN N VURIG NEDERLANDER Ir A A Mussert leider der NJ5 B heeft te Amsterdam een rede gehou den waarin hij o a zeide dat er hon derdduizenden menjchen zijn die het geloof hebben dat de dag zal aanbre ken waarop men naar Scheveningen zal trekken de gevluchte regeering zal nhalen en liedjes zal zingen waarna ales wetr verder zal gaan als voorheen Maar de revolutie is gekomen van Wladiwostok tot Winterswijk en de ge schiedenis zal niet kunnen vermelden dat deze revolutie met kon komen van Winterswijk tol Nocrdwijk Wij zijn bedrogen tot 15 Mei en op den laatsten dag zyn nog honderden jongens gevallen met de leugenf van de regeering m dé ooren die zei Nog even volhouden want de redders ko men Maar dit vertelden zij slechts om tijd te winnen om hun koffers te kunnen pakken Het goud hadden deze heeren naar Amerika gestuurd de weeimacht kapot gemaakt het land ondei water gezet en de biuggen vernield Zij zijn weggegaan maar wij zi n gebleven om ons volk d t zij in de put hadden geholpen eruit te halen Hitler zal winnen en hi is d man op wiens schouders de taak rust een nieuw Europa op te bouwen Ik ben een vuiig Nederlander en wanneer ik zru kunnen veronderstellen dat Hitler na den oorlog Nederland zou koeienee ren zou ik vuiiger voor Engeland en Amerika zijn dan de vurigste Jood Maar lk heb het geioof en de overlui gmg dal Hitler het be te met ons vooi heeft dat hij Europa onder den druk van Engeland zal weghalen en sociaal zal bevrijden van het kapitalisme en het Jodendom en Nedei land de plaats zal gevtn welke het toekomt Mi n beste pc hliek is gebouwd op hel geloof dat llitler niet alleen ons de plaats zal geven d e 01 i toekomt maar dal hii bovendien wenschl dat wij een stel k volk zullen zijn Ock de Rijkscommis aris heeft ge zegd dat vv i een g de buur een goede hl oer en n goede bondgenoot van Duilschland moeten zi n Wij moe len in den bond van Germaansche volken samenleven in verbondenheid en eind lijk leeren mzien dal het tijd woidl op te houden met vechten tegen elkander Wanneer wij er niet waren zou Ne deriand een deel van Duilschland wor den In 1917 hebben w ij reed gezegd zonder de N S B heeft Nederland geen toekomst meer Wij zijn erom gehoond en uitge achen Thans cc iter weet men zekei dat ors land zonder de N S B geen toekomst meer kan hebben il hebben gevochten en volgehou den Wil zijn in gevangen s en fcewoi oen rn w ij zouden vermoei f ijaar Lnge und gebncht zijn a s de Diiil sel e Hoepen net zoo snel zouden zijn opgerukt Omdat wii niet tegen maar vofr het Du tsche volk zijn staan wi nog tteds in een hoekje dat ik niel nader kan aandu der W zien llians nog de mannen in witte broek en ge vsapend met tennisrackets Hun kin het nieti schelen wat er n et ons volk gebeurt a zii hun pretjes maar be houder Deze mcnschen inleresseeren ons niet maar de anderen d e in de ver nderstelling l ven dal wij het volk verraden hebben en daarom tegenover ons slaan moeien w ij lot endere ge dachten brengen Naar hen moeten w ij gaan 11 1 e te overtuigen en m onze njen te brergen Bi ons is geen plaats voor profiteurs maar alleen voor over tu gle menschc Het ib de taak van de N S B ers hen te o ertuigen dal wij ors volk willen leid n naar een beleie toekomst Als ge daarin slaag en ons volk sterk en kracitig geworden is dan teeken ik weci voor honderd jaren Nederland aldus spreker Melk bij bereiding van producten VANAF 1 JIM GEEN MELK MEER VOOR CHOCOLADEDRANKEN OF IJS Voor zoo er me k woidl gebruikt vuor ce bcic d ng van divei e produc len mei bt tn mii g voor den verkoop mag s echts onoermeik of karnemelk al üan nut m gccoi ctrtrecrden vorm Wt rQc gebruikt Onder ordcrm k wordt vog ns hel betreffende besluit versuan o dcin e k welke ten hoogste 1 10 melk cl beval Vanaf 1 Juni 1941 is het verboden hocoladedr mken consumptie ijs ijs ij ümpo ilie of ijsmix vüorzoover bij de reiding me b venstaand gte reke rmg is gthouccn voorhardtn of m vooiraad te hebben te verbande en te ervoeren of af te leveren DF COLLECTIEVE ARBtlDS OVFRFINKOMST VOOR HET BOFKBINDI RSBFDRIJF Het College van rijksbemiddelaars deelt mede dat de Ned Bmd van Boekb n ei=pitroons de Alg Ned Tvpt giafenbond de Ncd Katholieke Grafische Bond T de Ned Chnste ijke Grafische Bond een ve zock tol verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeid overeen komst voor het boekb nders papier waren en enveloppenbediijf hebben ingediend Bezwren tegT inwilliging van dit verzoek kur len voor 21 Anril e k word enmgebracht bij het College van rv ksbemiddeiaa s NA 1 MEI GEFN VERGOEDING MFFE VOOR VERWARMING BU INKWARTIERING B ijkens een bericht van den secretaria generaal van het dep van Binnenlandsche Zaken aan de burgemeesters niag met ingang van 1 Mei as geen vergcdng voor verwarming bi inkwartiering meer worden toe Bekend ZWMIM HbBk m Zuldcr Hjpb 1 ulU m Do er KJL ï sa Z H HjFp b met ml urn 1 i m m Eerste Ned Sen verb 4 N m Ro Sch Brp b 4 tlH Dito V t l H iKutr MéeraMKlattB A K U obl C l van 10i14 Beritis en Jurg irvd 1 Obl Berkel Pat t m X 37 Obl 4 w aa Lever Zeep MH Obl 1 1 10b 10114 Werkap NV Ie hyp obl 4 lUlK lUl Wilton 41 IU3H 10 l Llmb Stceokm Obl 4 7 4 97H Bat P UI 0 41 1 7H 97 ld d Obl JV S2H s j Nederl Obl 41 3 lul IUU4 Moormeiui Cult On Obl S bS 87 Amst Grb b 92 Muller 3 9IH Nat Cr bez M t 100 Idem 193S 4 92K Ned Gr b b 4 Ned Ind Sti MtJ 88 1903 obl 31 3 76 Miaa Kans en T 4H 0 Java St Obl 9 344 Semarang Joana 1892 1901 ld 4 33 4 dam 1874 100 3 X14 id A dam Olymp L 100 3 984 llOs ld W Kr NKV Het IMI 7H 4AN DEELEN Bank en CrcdletlniteUInreii Ad Bank aand ll s 118 106 1 19 Ho 1 BankU dllo lü4i 88 86 4 a ITU 86 96H 87 93 84 4 84U 95 M 85 Ml 871 881 i Ine Bank dito Illl Jav B r 500 V s 267 Mh Kasvereen dito 1 1 N I Esc Ml dito 8 ut 11 Nederl Bank A Hu NB V Z A 500d lib N H Ml 250 a 1381 Rolt B Ver aan I IZö TwentscheB AA Is l bii Indust ondernemmgen 4Z 245 10 14 1U34 161 15 1 164 lOb 9014 14 Ml 83 92 SU 83 874 3 Alg Non Rew A Ad Dr MIJ a A d Supert S Aul Screw W a Bat Marg Fabr U B 250 1000 G A IU64 84 V d B p w A 1000 DJto B 1000 Berk s Pa Afge KH 90 ir ir 14t 116 15 156 1911 IS 166 1 5 l 22 6 io T 5 4 J6 jj 15Z 1 14 17 74 44 Aanviililnfen HypoUieek baAkca Alf rr Hjp blm 2 verp uitl Pandbr 13 Alg Hyp bserXY 4 Adam H p 14 Dito 31 2 Arnh H B Ser ET Pbr 31 3 Bat H pb N N PP 4 Dito C D 3 j Dr H B do 31 3 rr Gron H p BauR Pd 4 Do Da en Va 31 3 Do pb 31 il 3 iGrav HB d oS 3 Gr HypBPb 31 3 Hl H MT A C 4 Dito ser BD 3 HolIHvpBdlto 4 Dito fer K 3 3 Hyp b V Ned Ser M 3 i Inii I Nyp b ser AB AA BB 4 D o aer T TA 3 j Mij V H Cred Pardbr 4 D o m 2 c verpi u tk 1 3 2 N Hj p b d o 3 N Hvp b Veend lerie K M j Do 3 ji dito 3 Noordh Hip b Pandbr 3 Overtjss H b d o 4 Holt H p b do4 ld d 10 3 j Slea Typ b ser K L 3 Ltr Hyp b 4 Dito serie K 4 D to lene E 3 a Dito 12 8t i 91 97 911 9 911 9as 98 9 SS 90 HM 64 5 14J 6J8 534 1404 V 101 95 88 89V Ï7H 90 9Sh 93 H st c V aand C en P F Scholte Gouda steal dllo Gruvter en Zn A pref aand L o 3 winftd p fteemaf aard Heirek aand ï Hero Cons aand HoU St m I a Hollandia aand Ho I Bet Mij A Holl dr en k A Hoil Kunsti I A Int Gew B dito Intern Vise A K F Bej nes dito Dito pref Kon N E m b a K N Hoogov do Kon N ZoutI A K Br Stheem do KoreptiChoof IJfi lZ5i NV de dito Lev Br en U C 134 1 64 llti lic 4iiri II 91 H Siv Bit 91 82 92 91 94 92 100 c pr aaru Dito 1000 Cv pr A Do 100 estCprA Do 1000 6 Cpr A I vempf IJ en Mf Meelf d Ned B C V a N G en S r a Ned KabeK dito N Sch b ml d to N St t Ke zer A PU Goei 1 751 327 h 181 1 4 1S3 lU l l L I J IJl 15j4 126 174 2U 4 16il 1 U4 163 l b4 1X4 80 97 9 14 88 15 afgest C V A Sou D Ml d n bche dc K M d N Sc ollen d to STtts trarsf f d Slokv 10 400 a S ok 500 1000 o St splnn Sp do Stoik dito TwUr tra Pref A Utr Ajph f GA Ver BI fb aard Ver Ch f aai d U to pref Ver G NBvA Ver Pf v Gelder Dito dito p aand Ver N R fab a er Touwf d to l ireen Kf d 91 H hADiONIEUWS orntda I Aprh HH 6 45 Gra o oonrrA z C 50 Oc terdig n ravt ek 00 Gr nofoor xiAiz 7 45 Xi tei ig ir o t kJt 00 Gra nojooninu wsk 8 Iti GevMiöe ii uz € k gr pi 8 iü ANP euv s be c leI 8 4 Gra mcrtoonti u£ ek 10 20 Dec i ia e 10 40 Ph l anoni ch kuai et lila ang en v kjoI e paw bege e d g 00 Ga o oo 11 i ek 12 5 Eer t aei dan bacl n 4 A n anak 12 4 ANP euwx en ec ro c be ch t 00 F a 9 outliers et zijn rk 3t 1 30 I 45 Zang ti p a bege e d rfj 15 Voor e OU 2 30 C o tn parti 3 1 Ca ofr oi i f vi 4 00 Bijbel zing xTrb TP d door de RadiD Stichl n i 4 20 gei lur jp 0 i c k mieiei 5 00 G amofoon i uz 5 l ANP N e vs ecoi i ct er b u=i f lile j 30 W j 1 tge r e den oceaar Naar 7 d A re ka en CY m ezlrij 5 IS Fn e h cTorny Rox n 6 15 Voor de b ni ppvch po i 6 3 E ns € ible Tonn Rox 7 f 0 AVP Fco n iri che vra rn van den daj 7 15 Vo Vszanp 4 GianïOfooTï uziek 8 00 ANP Nieuwsbe c+ittn 8 15 Sp f g van de i ddC 8 30 Bt i cl tt 1 Enfie SC R 45 Oil roep phon e o ke fn so ist t 40 DTE iJtTnfi vix Ttjif p rf iooi de ChT Rad S phtir l 45 ANP Fn et cbf rr hten 10 ft © ANP Nteiiu be icb en 1 er VA Sluiting Hl VFRSLM II 301 5 M Nederlandsch Programma 45 Gra nofcjenn uz 6 50 Ot tenc1K mnaslie 00 C a 1 ofnormu 7 45 O t r ïf Gran nffxr ni ziek 8 30 A P Nie u beiciteri 8 45 Gi amofoonn 7 tk lOJffl To en tjdine o erfld dor let V ijz P oi Kelconit 10 20 Gra notoo ruzMïk 11 nö n dekeiF It OTr hf Jack d f K deren I fM Pe ichte 12 15 Hrt t t e o k ït 1 5 ANP Ni p TS fv ccnnoTi che benchtei 90 E me ald a I 10 O ff Del 1 20 F r ra da en sv 1 35 1 45 O p elïpeD G a nofocin 117 pV 2 30 Cabare propian 3 15 Ncd a c ch S mDhf r p ork M 4 1 0 i oepo ve 5 0 Cu i n rhp eid r r fvt Vrrf P nt Kerkco rjit 5 15 ANP Nieuws eo n cl e en b b ir rr 5 D € fi fi9 G aTiofoor U7 rt 6 15 V irCa able S 5 R T or1age 00 ANP Bró ar ch p e 15 Ol npp ihon f nr e t 8M A P Nietiw berif+ e Tan den daP rf pTj T foonr ii7 W Am m itPorlM t en o l te to n t o p Gra lOfoon T u ek si W ANP N p iwsbe ich en h erra ï uiti hnljM BEURSOVERZiCHT D qffec enbeu te Am terdan had Biste ren toen dp hondc een aan an r nam e n er ni lig o rkomen Op be loc aVe n ark wartn de k ei n over hrt a p neen nie veel gewi z ed In enke rubr eken l t laitej doch in de meeste wat hooger Er waren e cpdrachtei en bet zag r n ar uit pWo Ii t fc h el marktverloop z fh in ille l i Werkepoee A dite lg7K II Weitenulker dtto wutot r K A DIts C t t K Vtjen I en a Am CbryMel Am Smelting C T A u Stam Br C V MA M Am Tob Cjr c T 80 A B B n Colg C V lOA R n IZw Gen n Cr Ct T l a R n 9t Huda MCC BJI 4K Keeap Mc T PI Corp C A N St CvG A R II 1 Unit St Rubber C T 1 I a A N 1 Cl Ut A 264 Dito Nat B V Sm 311 NX Caa UI A J 2aei Dito N B z V jp 2691 T C St vEp miH 233 Am Tel Tt mn C V A Ml HaAdclt erecnlKtegen B C en H g A 17 Bom S H M A 2tl6 200 Dell At H U d I8I4 Ountz en Sch A 138 128 1 Cr en H v R A IJ 246 Linde en Tevei a 210 no Ned Wol Utj A 73H i MIJnbotn ondcmcMlngen Bil MQ iMfbt A 530 Dito ak A 4924 480 Boeten MTglJ a 18 Slngkep TMIJ a 175 178 Petrol ondernemingen Drd Ptr ICwJk Oi V K N Petr MIJ t 108 Ond A iVh W dito C V A lil II Moeara Enim A 15 JKl Tarakan PM A 342 Stard O 10 4 25 C V A Vm Rubbcrondememlngen 191 142 Hessa Rubber a Ind Rubb C Java caoutch Preanger R MIJ Rolterd Tap SalaUi Plant Wal Sumatra Zuid P eanger Fumess S e A M 1 iH Mij Zeev aand His N ev Cknidr A 1 M DeMsasCvA IlS 11 MIJ Oostzee A 1 II Handelsv A dam 47 4i l rultuurmaaUchapptJen 1 6 176 iiu W i J IIM 72 rr SO 8 204 Krlan Suiker A ft Pagottan A Suik r Ct Ml A TJeweng LestorlAfendsburgBesoek A Soek Lardb A Ams Thee C A Ban Thee Ru A Goalpp a Cu Ml 83 Pangkeo a Thee IHiPa irNangkaC Mt Rongga Landb A 1754 Sedep Cult A 398 S rdangs Cult A 19U Te aga Patengan I iliWJaviTheeCMt 60Ins Cu t S rdlc 1 KaliTelloCult MI 24 4Michiel Arn JSt WJavaKnaCMl 1 1 Dlverien Bauvih Vr es A S84 6 Bijenkorf A 176 l Gen E en W 126 Dito Pref W A 1 1 H Gouda Kaasb Mij Sf 4 s Houlh A berta A 1 II Hou h Joageil A 134 13 Hou h Pont A 1 S IJ Mul er W H 1 A 4Do 52001 5000 A N M V Hav w A ij 2 Z Sab lOOOCvA nu 11 WootvorUi en Co Spooren Tramwegen 4 61 S Dell Spoor A WH 254 NI Sp w Ml A Alch T CvgJVKarsC5 CvgAK C South R Coide r pref a J3 114 34 7 DH 13 21 Dt o Cerl V g A Up Pac CvgA Ce d T amw Ml Red r St tr MiJ Mad Sloomtr A D 10 pref A Ma ing St tr A O Java St tr A Sem Joana A Serr Cher bon A Soerajoedal St tr Prolongatie w 1 laoo Mu HM bti 1000 tS IMI 1000 11 WK IB W n Grootboek oM D IMO laos ai i aoK C rt V iiudu S MMtOroolboek oM I mi im f 1000 I 114 lar Mooo I mh int r 1000 I 11 87H 8su Certumuii 11 a8H GrootbMk obl H 68 IM5 Indl t 1000 1 an Ind f 1000 i som ItS7 In l 1000 A 1 8H Dnltaehl Youni ObL lo a 30 B ak a Cn Kal Bask 1364 Nad Ind Haildalab 1394 Nad Hand MU MO C T A ia iBdairtriata U44 UI 774 207 UO 127 UI SB m xa 146M Alf KunataUd Unl 124 126u Bwkel a Patent 48u CalTé Olltf C ne 76 Cantr ulkai 206 rokk r 189 i feê n Uni 6 129H 22 K Tal 21 124 27H 64 X Ned TorffAut fflJPhilip C B A Dllo Pref w K All Uiin st c T 10 a R II Ana Bcmberg A C T IM ga Am B cv pref a Am Car and t C 71 AandAm Enka C v td Anac Copp C t ld 2 i ï2S4Bethl St C T 10 ld 77 4 75KChryal Corp C A Curtl Wr Corp C IdemGeneral Motor IdemInlem Nickel Cl 26 C V 10 a Kenaiee C C 10 A 334 J34 1J4 20A 214 59 5 JOH 7H iR m I North Am Av C V A R n North Am R A C A Rep S eel C v A t n Stalea Steel ld DlveracM Clt Serv C C ld £ i 6 C Soulk C V 10 A R n North A Cy C T A 164 Radiy Corp C V A 54 51 Ooft Borneo Ml A 2üh 206 Idem pref Aand 21S 317 Feu OnderacmUigaa Dord Petr tnd Mö G Aard J354 J 7 Con Petr Hl Idem 08 204 Wittoov 011 Cjr C T 10 Idem 174 Mid Cor tinenul Pet C A 12 PhU Pet C lOld 33H Shell Un C v 10 ld II4 IO4 r Wat All Oil C V 10 dein 94 84 SckeepvaartaakUclupflIea Ho Am Uyr Aknd 1164 119 117 iai Java China Japan 155 167 leOHMl 251 1 1M tn4 14S KOM Lijn dem I3U4 ij Kon Ned St MIJ td 157 150 Kor Paketv MU ld 4 Ned Scheepe Un ld 1I U44 Rotterd L oyd Idem 146 Stooinv Ml Ned ld 14S Int Mere Mar Ct C v 10 A 124 4 ï 4t M 2814 2844 uo ia 209 113 278 ao 214 231 SalkersBdcrmeHluea Harde sv Amsl A 4644 i j Javaache Cul mu ld 280 Sed Ird S Un td 280 ft ori C M 25S SOO A 126 129 Tabaka ad rtt tag B Dell Batav Mu A J 7 211 De 1 Mu t 1000 C V Idem rb 281 Senembah Mtj Idem 221 238 w 9on Co C V A 44 4H Speeriregaa B tlm ard Ohio C V Ide oSheup Ohio C t 404 4 8H 134 IJ as 24 1 14 H 10 f 25 a 111 noia Cent C vi N York Centr C v ld Pehnar v R 10 i 150 C v A g Idem 1 d Railway O tew d m Carad Pac C v Id 124 44 4 i asbbareadormaaalBcaK Amalerdam 281 3W4 324 125 2324 as R Cult Aard XI 286 Bandar Rub mlj id 2244 DeJ Bat R MU Id 22s Kerderg Lemboe Rub Idem On 4 Majang arden Vere i Id 77 o t Javo Rubber Mtj Idem 494 Ooatk a 500C T Id 6 3erbadjadl SuTi R Idem 136 SI au Sum Rubber Mt dem 117 Sum Hubb Cult 14 2394 idiv Ver Ind Cult Ond Idem 188 In ere Rubber Cert V Idem 44 44 Dnlurha rendicn aaot kattiniTerklarlag Du grootb p 1940 Ctrl Id id Id d Id Id d Id Id d d id Konversiona D 10 Neue Fa benmd Ka 1 Synd r be T 4 71 117 W o67 74 152 112 53 68 ee 534 53 9U4 idll c r 1 19 Ctrl p 1941 cerl p 1944 Ctrl p 1945 c r 1 p I94t c 1 r 1 p 1947 c r 1 p 194 Ctrl kaiae obl Ausg obl 1 lO C O £ 30 100 1 Dllo £ 20 100 tw W ilerahall obl t a r rbenHid I C 1 C T A Ver Korklnd C A DultachI Bert R ni 19 O t i Runrr 7 Vi i i V O 484 66 52l 4 4 624 484 24 4Hli 484 162 235 129 71 t Dito 30 J O i D Rentenbank 35 T Ver D Stedem O Ba r Hjp en W B Pb It 7D Lino eumw O 7 Ge aenk Bergw Obl 5 R nGutehoffnung hQtte Obl TKarpener Bergbau ObL tPhoenix Akt Gea Obl tRh Elbe Union ObU T Ruhrchemie A G Obl t i emeni en Ha ska Ob ti j Stah wefke Obl 7DUO aer e A 39 Obl 61 tor Gew Obl O Vigel D u K Obl tKl ein w CI 25 Obl 1 D to n Obl t llagener Strassenbahn Ob trarbcmnduatrje aand S emcn n Ha ke aand Ver CLarzsloff Pabr aand WUitershall Akt Ot aand KOFRSfN VLDFRLANDSCH CLK UHNGINSTIILUT Koep o voor storingen op 8 April 1941 legen veip cht ngen luidende in Belga a 30 1432 ZAtlser che ranca 43 3t Fiansche fYanrs 3 768 Llrea 1 8 I ensche kronen 16 37 Noors he kronen 42 82Zweedsche kronen 44JS Tsjechische kronen oude schulden 41Dinar oude schulden 3 43Pira nieuwe achuidenl 4 23Turksthe ponden 145 Lewa 2 3 1 PengO loude achu deni 9 31 Pengd meuwe schu denj 46 0 ZIoly rode Au dm 35 7 otv n uwe achuidenl 37 oa