Goudsche Courant, dinsdag 8 april 1941

EERSTE BLAD DINSDAG 8 APRIL 1941 Wie eieren heeft ingelegd kan ze voor de Pa ch schotels i ehraiken maar ooh met een beperkte hoeveel heid eieren is wel iels te bereiken Wavell Britscti opperbevelhebber if Griekenland Langdurige kabinetsraad te Londen Reuter meldt het volgende In zijn kwaliteit van opperbevelliebber van de Britsche strijdkrachten in bet middenoosten krijgt genersfal Wavell het opperbevel over de In Griekenland aan land gezette Britsche troepen De aan vankelijke terkte van de Britsche troepen die door een overeenkomst tusschen de Grieksche en Britsche generale itaven is bepaald vormt niet de totale ondersteuning door Engeland die men voornemens is te geven Naar de Londensche correspondent van StocKholms Tidningen meldt heeft de Engelsche openbare meening na den eersten dag van den Balkanoorlog over den toestand in Joego Slavie en Griekenland nog zoo goed als niets vernomen Reeds thans beieidt men het Engelsche volk voor op een snellen terugtocht nu de officieele instanties pogingen In het werk stellen om de meening te verspreiden dat het Joego SIavische oorlogsplan voorziet in het terugtrekken van groote deelen van de Joego Slavische strijdkiachten in het geval de druk van de legers der spilmogendheden sterker zou worden Kabinetsraad te Londen Uit Londen wordt gemeld aldus hetD N B dat Churchil toen hij het vernam dat de vijandelijkheden op denBalkan waren uitgebroken onmiddellijk een kabinetszitting bijeen heeft geroepen die buittengewoon lang heeftgeduurd Van officieele zijde werdhierna verklaard dat Joego Slavie allemogelijke hulp zal krijgen De Bntschevloot in de Aliddellandsche Zee heefteveneens draadloos actiebev gekregen In een officieel con muniqué Vneldt Reuiier ovef de voorbereidingen die de Britse e P nerale s af reeds gerui n mMm Nu hot voorjaar nadert we alïen over onze voorjaanen on ergarderobe gaan denken en het probleem hoe we onze punten het best zullen kunnen gebruüeen telkens weer naar voren komt is heï wellicht goed i og eens even de aandacht erop te vestigen dat men vmn welk type men ook 18 maar met a 11 e i kan dragen Dat zal bijvoorbeeld zeer sterk het geval rtjn met de hoeden met pyramidevormige bollen le dit voorjaar veel zullen worden gezien Neem liever een hoed met een breeden rand en een zoogenaamd ouderwetschen bal dan n kleine bloementoque welke in t feheel met staat Vrouwen met een rond bol gezicht mogen volstrekt geen klem hoedje van bloemen dragen dat bovendien nog in een punt uitloopt Vee flatteuzer slaat dan een hoed met een fhnken rand en daarop één of meer bloemen Heeft u een lang smal gezicht dan naakt zoo n hoog hoedje het gezicht nog anger dat gaat ook weer niet Let er bij het koopeu an een hoed ook goed op dat ij bij uw verdere toilet pfast Fen spor hiod gedragen bij een gekleed n mantel fil lan he geheel geen goed doen tcru jl een modema bloementoqije tt r ib ïoluut niet biJ een sportm mtel past Kunt u 1 1 maar één hoed veroorloven koop er dan eén die zoowel bij het een als biJ het ander kan worden gedragen Ook schoeien = pel en een groote rol Bij SCHTAFEL Minder eieren Dan maar wat meer versiering die niet kostbaar iiiiiiitiiiiiiiiiiHinmiiHii ® Oert te zijn IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIDinilllllililllllHIIII De Paaschhaas en het kuikentje van kleine lapjes ttof die Het ciermand e ccrsteTen helft een mooien toren Wanneer u niet in het bezit bent v n een spuit gebruik dan n n stevig zakje Waarvan het onderste puntje is afgekrupt óf pers de massa door een zeef dit laatste geeft ook een aardig effect Het mengsel wordt met wat gehaktei peterselie bestrooid en elk half el wordt op e n cirkeltje geroosterd brood geplaatst De schotel wordt verder versierd met eeo paar blaadjes sla ot wat heele blaadjes peterselte Bi dezen schotel wordt salade gegeven of gemeden andijvie aaflgomaakt met een klein beetje van het mengsel met èzljn en w t olie verdund Wanneer u geen brood over hebt aet de eieren dan op een kleine ronde bescfauit De vuIUng van het ei is tsmeltfk marfitig Iedereen cal er evenspeel voedingswaarde aan hebben ais aan een heel ei We maken de Paat rhiaf verder gezellig door bij ieder bord een naamkaartje te legge n versierd volgens óe hierbij gegeven teekening eert Paaschhaas of een ander Paaschfiguurije VerMiertngen voor dm nuJcaartJe ivtgen UekewiTigen BUITENLAND DvrracH ixoerbeiucht HARDNEKKIGE GEVECHTEN Succesvolle aanval op convooi ENGELSCHE ACHTERHOEDE BU BENUHAZI TERUGGESLAGEN Het opperbevel van de Duitsche weermiftit maakt bekend Aan het Zuidoostelijk front gaat de aanval onder hardnekkige gevechten steKelmatig vuurt Sterke afdeelmgen van het luchtwapen ondersteunden het oprukken van het leger door verkemm en aanvallen op colonnes stellHi en en verkeer=m dde en van den vijand Zooals reeds gemeld werden de estmgwcrken en andere voor den OOI lit f ela igrijl5e do len in Belgrado Dvirdiif herhaaldelijk door sterke foTTi ities Duit che gevechtsvliefer met vern et i ende uitwerking aangevallen N oral het rei trail station van lie rado en een pontnnbrug over de O ir lu ten Oosjen vin Beltjrado aljïpj I e niije tran jnorltre nen kieken III a tn ffers Tilnike groote brin lfn wp en nog lii lens den mcht Jiin Se Dn tsrhe geiji r hts liectuigen ten w f onr een verHen aan al op de v t ng RMcrndo Rovenl en r dT v Hen in rp iel en 7n dtx o S iv met grom sueep pe1 rrHir tn j f n 7p bnnriuanins I r i i 1 1 Hierbii pei iVie hpt ti iiike Il ei f n dm er H te vern elen f n pr int mptal vifn J 1nk he£ tiii rï n wfT eps llK lti vlifep ppor fl T V i U inp q f 11 p T rnh n PP Tt l i T 1 frtrtpt prrap H innr p O n terho d t Voir loovtpn en y l I tn pp V n BePPhT Pri PP c np ijpp pnf ♦ p t epp te epip e ip I tnd p na t r is i af Fep prpp lipt T l IMI T inc P i l 1 K V pi n D 1 s io H flPP l pt 700 rKp 1 fn ll ipd 1 1 = f 1 p Tp fl i npl t vn f nr I p 1 i gr i p V r pp w 1 Hl f 1 n 1T p nr tri Ter op 1 1 r p nn h T Hwur it weer Pd then het ft est an opstandini vdn lente en voor de kmdertn ht t U e van den J ddschhais do k i k nt on d gekleurde iert n P p h v we dit i wel niet mo royda met e n r iMph kin t omsprin n aH and ie dr n d i i reon toi h wel prtib p er h t fet 1 ike l aas hmial te lattn d o fin m i t minti M l kjkernnen inwf i n mn t rnet een ti mter vr 1 ir f n e pli ke rfi fr rian tafe ft M in el dt li e 1 1f mm ng r3t tdrei wordt vfr i id m t i o is nditi sin of andf re vi jr i ni n ter i l ml er zelf noj 1 i bijzockfn A U norten 7 j v m vt aihe d irttlef staan hMij i de kritj diein tfoijfs neerhanii n eli i f f 1 v egina h nt kopjes sfbu I n Df f lering behoeft heus h niet ko t i ir T n Ze fgt o fite bloemt n eigcnij ma ikte kkine bnuistenjen tt rl helder gl m nd tafp k d kan nift ovei I ki pd Aan de unthijttafel g i n wi imi et eeiiii uii mo thjk al en et n gckujkl el De schaal met eiert n die al of niet gekleurd zijn komt mi iden op tafel Heel aardig staat het als we hurvoor een rond rkttn mandje ni nien dat we van binnen met een lapje flane bekletden waaronder e n paar lagen watten of andere vulling komen te zitten Om de eieren warm te houden maken we een leuk eierdeksel We koopen of gebiuiken hiervoor een vliegenkap Van resten venmsiallatie aan de Oostkust van het Britsche eiland Op 4 April gelukte het in het Bristol kanaal ten Zuidoosten van Pembroke een bijzonder succesvolle aanval van zeer geringe hoogte te doen op een convooi Dne koopvaardnscheppn met een gezamemjlken inhoud van 22 000 ton zijn verloren gegaan Een ander schip werd zwaar beschadigd Het luchtwapen heeft zoodoende in de perioden van 4 tot 7 April des ochtends vroeg in totaal dertien schepen met rond 52 000 brt vernield en bracht nog aan veertien andere koopvaardijschepen zware beschadigingen toe De actie der vijandelijke vliegers Was zeer gering In het Zuidoosten drongéh eenige vijandeliike vliegtuigen boven Zuid Stiermarken door en Wierpen hier en daar bommen neer N oemen wax dige schade werd niet aangericht In het Westen bleef de actie van het Britsche luchtwapen overdag en des nachts beperkt tot vluchten naar de kusten vaji Noordwest Diiitwhland en Frankriik Drie viiandeiiike vliegtuigen werden hier door jagers twee door de luchtdoelartillerie en een door patrniiillevaprtirpen neergesphoten In het Zu doosten werden volgens de tot dusver ontvangen berichten 35 vliegtuigen in luehtgeveohten neergeschoten 14 vliegtuigen op den grond vermeldden ne ep a dere on den grond 7waar besolunf d Zeven eigen vliegtuigen gifpen verloren 7T47 M V CH I F GERBERICHT ADDIS ABEBAf ONTRUIMD Luchtaanvallen op ZuidSlavië RIJKE BI IT BIJ BENGHAZI i t Itaiiaa se e weermachtbei ichi I uipp er 304 uidt ali volgt iL3 Terw 1 dp i andelijkheden tegen Jop aS avip gsieieni ziin begonnen hebhen or e ic lpskaders doelen an I t dt en te land aange a r Te Spd atü zijn haveri stallalits p L larl r 3 de schepen gehom p iJ twee schepen an mitdeloot tJnrage verden tot zinken geur 1 I C r 1 o IS i e ha en gebom 1 en ucrd aar de u sta i i rrs e sc iife kips acbt Een tor wollen slof of fJdiiL knippen we de vier 1 nt n van d legenkap na Aan den binnenkant komt voerng en aan dt n bu tfikan stof of flanel Tussthen a kap en de voermii l yen e een paar agen M rf en of n id kuu en die mot l dnel he gof i te pehruiken zim Voor we den bo tnkint vaslnaitn n it ri Uf 5 I 1 r kanïtn een verUfring van kj tmcs of Paasthhaa j hPt t lU j V raf i Ze en dl Ma I i d o 1 d Op de 1 dt ifde h i cmail i PT korifii I De air iy Het m tl t n laat ien Deze fi i t w i it an tuf dit n et w iJ n D de kap gert i nt I J K n driad bordu ir r i fe t mneerd 1 V r i kip wordt mei ld I I n Bcirai e i k UI a r ifi kan een veisienng linl ht rui he van 7 Ie ei I r d ker ll d an klair vrasji n t veel ti d en het Piia ih Qv t root dczm iijd k Aai h u hel middat al zulien we Hi aR d n ffn of and ei n eiersth e w len f ven n dan ftomt de tnoi iiiikju d U zaï bij vcl n niet moge i K ijn in v i Jdiid met de di Lributie OeluKkig zijn er veel nienscher die eiertn m kalkv iter of VaierRla ï hebben iri te d on de c eieren kunnen Wf nu gLoruikf il t is trouwens veel beter it ze lany amerhand worden apgcoruikL pedobootjager en een drijvend dok i egn een vol f een sehip werd tot zmken gebracht Het arA naal van Teodo in de omge ing van Carttaro is ernstig beschadigd Ook een tweede torpedobo iager werd get iffen Een munitiedepot vloog m de lucht Bovenalen hebben onze vliegtuigen gemeerde watervliegtuigen en vijandelij luchtaTweerstellmgen bestookt Een Mjandiiluk vliegtuig wero vernield en talrijke andore beschadigd De luchtbasis van Mustar werd zv aar beschadigd Voorts ziin wegen en bruggen gebombardeerd en werden verKeei mogelijkheden ondcrbrokenj Tij dens iuchtgevechten werden vyandelijke vliegtuigen neergesc twee van onze vliegtuigen zij teruggekeerd De vijandelijke luchtmacht heeft Skoetan gebombardeerd waar eenige gewonden v eien en beperkte schade werd aangerichi In Oost Afnka worden de voorafbepaalde bewegingen onzer troepen voortgezet Addis Abeba werd door ons ontruimd cnn slachtoffers onder de burgerbevolkmg te vermijden De blanke bevolking bewaakt door onze politietroepen is niet lastig gevallen De vijand heeft een aanval ondernomen op onze luchtbasis van Defsie waar schade werd veroorzaakt In Lybie hebhen snelle Italiaansche en Duitsche colonnes de achterhoede der Engelschen ten loordoosten en Zuidoosten van Benghazi op de vlucht gerreven en met succes een tegenaan al van viiandp pke pantserwagens afgeslacen Talrijke gevangenen en een nike buit aan wapens en gemecha ptfeerde striidmidrlelen vielen in onze ffhde Een van orpe iuikbaoten heeft op de Middellapdscbe Zee een geëscorteerd coiAooi aargpva len Twee u andeMike pppheden werden getrof fen waarvan een gezonken is TERRORISTEN TF NANKING GEARRfSTrERI In den nacht van 2 en S April werd de rust te NapKmg verstoord toen Chinersche ternr sten verschelden handgranaten s legerden in twee schiuwburgen in esploilit e bij Chi neezen waarbij een Chinees gedood verd en meer dap twintig gewond Meel dan dertig Ch ip sche tni gristen A er if n 8 April geari steerd De pont e hüuat hen voor ag rten van Tsjoengking G Dieken is at zij zioh vorige niaand meli k naai Nai k pg hadden begev en met de bedoeUng verscheidene tri sti che dl ii te pl gen ter ge legLiiHe d van dtp eersten verjaardag van d n terug Mtr an de na lonale regeer pa paar Na pg Het rtelen eiermar Ije heeft een bekleede vIipgcnAap als deksel Kent u dt n schotel genaamd verloren ei r e r Hiervo r kunnen e eren uit kalkwT tr of w n rrolis worden gebruikt Ge hr kt e n pi t n een soeplepel en laat dit voor uhtie in een pm met k il wi T V n Met eeri s huim pann wordt he v an het el bij het geel fsth p Na tw e a lirie minuten ig he ei Sird A G e in v orden z lo gekookt al nmrmi e ds oi nd een of twne eieren per persoon Do itren word dan op e n vleeschsi li u 1 gelegd im f f neren h en rang bthiki n wf e k inM rilst d qr omheen pRtT pfri e W f de rijst hptreft we kunr n d rijs n nfn uit een bhk tomaut ocf AN ge D v nog blikken hebt en s pp voorfif i t ctnn z udt ge niet de tl k ie tomati n otp met ryst kannen govt II maar hM rl ke dunne zooals ze i m vnrsrhe tomaten De ri t wordt dan uil de soep geschept en voor den schotel gpbru kt Daarm woidt er over jo tkii t rijst üf over de rijst van de toniiftnstep nog wa tomatenketchup in e n fleneh verï njgbasr ged ian hetgrpn don sehotf g ci uiddtti en bov II net staat aardiger tde Na de oep ert dsn 3 hotel Kan men krentenbrood gc en ri VU eieren AJö ge geen eieren in kalk Abater of A i e glas hf b zult ge waarst hiinlilk maar weinig eieren ter beschikking hebben Daar een eitisi notei naiuurliik in geen geval mag ontbieken zullen we dan de familie tevreden moeten stallen met Lil half ei per persoon Maar hiervan kan toch ook een heel aardige schotel worden gemaakt We nemen bijvoorbeeld 4 eieren 4 sardines een eetlepel geraspte kaas dit kan eventueel worden weggelaten zout peper en een beetje azijn De eieren worden ongeveer tien minuten gekookt zoodat het geel goed hard is Daarna wordeh ze overdwars met een draad in tweeën gesneden Uit elKe helft wordt voorzichtig het geel gehaald zoodat de witte helft heel bUjft SntJ nu een dun schijfje van den onderkant van de witte heift roodat deze kaai bUjven staan Het geel wordt vermengd met de sardines en de kaas Roei zoolang tot bat geheel goed smeerbaar Is daarna wordt het met zout peper en wat azijn op sma gr bracht Do witte helften worden met het mengel gevuld daarna wordt de rest In een roumspult gedaan en u qiuit op ke op ie Westeluke buitenwuken va Sofia Verscheidene vrouwen en kindeien werden het slachtoffer 0 schade IS onbeteekcnend en men u ter stend begonnen met het herstel Het Bulgaarsche Telegraafagentschap publiceert het volgende bericht Zuid Slavische bommen op Bulgaarfiche en Roemeensche steden men tijd geleden m Griekenland heeft getroffen om dit land tot Engelsch opmarschgebied te maken Reeds langen tijd geleden is een uit Bntsche Australische en Nieuw Zeelandsche contingenten bestaand leger in Griekenland aan land gezet en fereed gehouden om op te treden Ook het Britsche luchtwapelj in Griekenland is zwaar versterkt In een begeleidende commentaar wordt verder gezegd De wereld weet thans eindelijk dat troepen van het Bntsche rijk in Griekenland zijn Het vervoer van dit leger naar Griekenland vormt een van de zorgvuldigst bewaarde geheimen van den oorlog Het officieuze Engelsche persbureau spreekt hierbij zim waardeermg uit voor de heldhaftige beslissing van Griekenland en Joego SIavie Het DNB meldt uit Stockholm Eerst in den nacht van Zondag op Maandag om 12 uur 30 is m Londen een officieel communiqué uitgegeven door de Britsche regeering waarin uitdrukkelijk wordt gezegd dat reeds sedert het bmnenrukken van Duitsche troepen in Bulgarpe begonnen was met het landen van Britsche troepen in Griekenland Dit aan land gezette leger bestaat uit Engelschen Austrahers en NieuwZeelandsche troepen De beslissing betreffende deze militaire maatregel is na langdurige beraadslagingen met de betrokken dominionregeeringen en na een diepgaand contact met de militaire instanties m het Nabije Oosten genomen Bommen op Bulgaarsche en Roemeensche steden Het opperbevel van de Bulgaarsche luchtstiijdkjachten heeft Zondag het volgende communique gepubliceerd Zuid Slavische bommenwerpers hebben gisteren aanvallen ondernomen op de open steden Sofia en Kustendil De aanvallen werden uitgevoerd op groote hoogte en tegen niet miUitaire doelen iP het centrum der stad Kustendil en Geen enkele Bulgaarsche militaire strijdmacht neemt deel aan de militaire operaties tasschen Duitschland en Zuid Slavie en Bulgarije had het recht ta verwachten dat du feit voldoende zou Worden gewaardeerd door de regeenng te Belgrado Desniettemin hebben Zuid Slavische luchtstrydkraehten acties ondernomen tegen Bulgaarsch g bied en wel niet gericht op Duitsch doelen maar op open steden en dt vreedzame Bulgaarsche bevolking In verband met deze bombardementen heeft de Bulgaarsche regeenng dt Bulgaarsche legatie in Belgrado opdracht gegeven bu de Zuid Slavischt regeenng te protesteeren tegen een dergelijke handelwijze tegen de Bulgaarsclïe burgerbevolking Te Boekarest is een officieel commu niqué uitgegeven waarin gezegd wordt dat ofschoon de Roemeensche regeenng Roemenie met betrokken heeft m de vijandelijkheden tegen Zuid Slavi8 op welks gebied Roemenie toch nationale onderdanen te verdedigen had heeft het Zuid Slavische luchtwapen op 6 April bommen geworpen op Roemeensch gebied te Dorsova Ai ad en Timisoara waarbij drie personen vverden gedood en dr e andere werden gewond terwiil een zekere schade werd aangericht De roemeensche regeenng heeft een protest gericht tot de ZuidSlavische regeenng Generaal Antonescu geeft de bevolking de verzekering dat alle maatregelen er verzekering van veiligheid en orde genomen zijn Dergeli ke ernstig en deloyale acties 7Ullen op geenerlei wijtt verwarring kunnen brengen m het gedrag van de Roemeensche regeering zonder dat dit echter voor wie ook dt vrijheid beteekent om de eer en dt rechten v an Roemenie aan te tasten Non agressiepact Rusland J oego Slavië Tusschen Rusland en Joego SlavU is naar gemeld wordt een nonagre siepact tot stand gekomen Korte berichten Tydens t oefenen m duikvlucht ten op troepen zijn Maandag tv t Zweedsche vliegtuigen neergestort De bestuurders van beide machines dit zich alleen in de toestellen bevonden kwamen daarbij om het leven Bij het aanschaffen oan de Ooorjaarsgarderobe d aardige getailleerde mantelpakjes die dit voorjaar weer veel zullen worden gedragen neme men toch vooral geen klon pen van sportschoenen Bij een sportjaa daarentegen geen schoenen met hooge hakken Eenvoud in kleeding staat altijd chic Een donkerblauwe middagjapon met vanvoren een paar plooien en een hoog stijf wit kraagje dwingt altijd weer bewondering af evenals een donkere japon met een wit vest Corpulente dames schijnen ook vaak e n voorliefde te hebben voor groote rulten en dwarse strepen En dat staat toch zóó leeiijk t Maakt heusch veel dikker Lengtestrepen daarentegen maken stank Kies ook vooral de kleur die bij uw teint en uw geheele wezen pest Al staat een bepaalde kleur jurk uw blonde vriendin goed dan is het nog niet gezegd dat ook u die kleur staat Ook het model kan vaak tegenvallen t Is daarom dat zoovelen van ons liever confectie koopen dan een japon te laten maken Men kan dan ineens het effect zien want het is lang geen uitgemaakte zaak dat een model dat een ander goed staat of mooi in een modebiad is afgedrukt ook u zal flatteeren Overw eeg dit goed voordat ge de schaar in de stof zet Want konden we vroeger nemen wat we wilden nu moeten we rekening houden met de punten Een aardige combtnatte gemaaki van ujp japonnen of een japon en een mantel Echter alleen ffeschifct voor sUinke ftguTen daar vooral het gerutte schoudemtuk breed maafct fteefccninfl Ver PJ HET HUISHOUDEN op het dienblad of den serveerboy Onaangename lucht van schoensmeer Door gebrek aan terpentijn Wie den laatsten tijd schoen imeer heeft gekocht zal waarschijnlijk een beetje geschrokken zijn Geschrokken In dien zin dat ze alle behalv aangenaam riekt Wat is de oorzaak hiervan Schoensmeer bestaat uit was een kleurstof en een oplosmiddel Dat oplosmiddel was vroeger terpentijn T Gze komt echter uit Amerika Ned Indie of Portugal en dus staat de aanvoer stil Als vervangingsmiddel gebruikt men th ns een oplosmiddel uit de benzolrceks dat het euvel beeft van een zeer onaangename lucht De kwaliteit van de schoensmeer s er evenwel niets minder om Hoeveel ki umetör zou een huiiviüuw per dag afleggen Van de kamer naar de keuken van de keuken naar de voordeur het zgn kleine wandelingetjes maar ettelijke keeren afgelegd worden het ware afatandsroarschen Het heen en weer draven met eventjes dit en dai weer eventjes dat neemt heel wat ttjd m beslag om van de extra inspanning maar niet eens te ipreken Overleg nadenken en gebruik maken van hulpmiddelen kunnen echter heel wat tijd besparen Het dienblad een serveerboy of een mandje zijn ideale hulpmiddelen Het dienblad kan duizend diensten bewijzen mits we ons maar aanwennen het steeds bij de hand te hebben H mandje voor de boodsfdiappen blJ de deur het dienblad de serveerboy ziJ zijn er niet alleen om ons te helpen bij hel dekken en bet afruimen ran de tafel het zijn hulpmiddelen dte het efficient werken ten zeerste kunnen bevorderen Het hangblad is vooral handig als u ietB naar een andere verdieping moet brengen Dit la een rond blad dat aan drl koorden wordt opgehangen De koorden komen tezamen In een ring dien men In de hand neemt Het blad blijft steeds in hét Juiste evenwicht Eoodat het morsen met de kopjei vrijwel uitgesloten U