Goudsche Courant, woensdag 9 april 1941

GOUDSCHE COUQANT Woensdag 9 April 1941 SOe Jaargang No 20600 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN PMtfiro 48400 But Harkt IL Tal nu Oireeteur f TIETER loego Slavisch leger in Servië wijkt terug Grieksche linkervleugel is daardoor niet langer gedekt Naar eenheid in het Europeesche recht en de organisatie der juristen f Internationale rechtskamer onder leiding van rijksminister dr Frank Interview met den procureur generaal mr dr R van Genechten Düitschers maken nieuwe vorderingen Times waarschuwt tegen optimisme Roosevelt stuurt telegram aan koning Peter Benoeming en ontslag onderwijzend personeel Voordracht moet aan den secretarisgeneraal worden voorgelegd en kan worden gewijzigd of afgewezen Het opperbevel van de Griekicke itnidkrachten publiceerde blerea het volgende communiqué Het Joego Slavische leger dat In ZuidServié strijdt trekt onder den di uk van den tegenstander terug en ontbloot zoo den linkervlengel van ons heroïeke leger aan de grens Desondanks strijdt ons leger met weergalooze overgave B betwist den vijand eiken voetbreed van onzen voorvaderh ken Het D N B meldt dat d DbltscHé troepen ia Servië ondanks a i ienlijke terrmnmoeil khedeii den aan ral hebben voortgezet Totdusver lijn talrtjke gevansetien gemaakt Een omvangrijke buit viél m Dmtsohe handen BUikens een nader beridit zijn biJ fen nieuwen aanval de Dnitscfae troe en in Seme verdcgc gevorderd in weerwil van aanzienlijke terrelnmo ilijkheden en vernielde wegen Zij liebben veel oorlogsmaterieel waaronder talr ke stukken geschut Tan middelbaar en zwaar kaliber en emotonseerde batterijen bmt gemaakt Voorts Is hnli veel infan terlemunitie In b iidmi gevallen De Times waarschuwt tegen optimisme Volgen een bericht uit Londen heeft de militaire medewerker van de Times Het ANP verneemt van welinge lichte i de te Berlijn Het leit dat ff na de diplomatieke betrekkin BEn met Hongarije heeft verbroken wordt n politieke kringen hier beschouwd als een vrijwillige vlucht voor df gebeurtenissen die op zekeren dag olH zouden zijn gekomen In dit verband vestigde men er in de Wilhelm trasse nog eens uitdrukkelijk de aan nacht op dat Engeland op den Balkan niets lieeft te zoeken en dat dit ook voor ziin diplomatieke vertegenwoor a ging geldt Van buitenlandsche zijde werd de raag gesteld of deze opmer k ng lUfcn op oorlogstyd betrekking had H antv oord luidde dat er than oorlog s en dat men voorloopig dus aaarop het oog moet houden Hoe het na den oorlog zal worden is afhanke 1 van de vraag of Engeland dan nog Voorts werd gevraagd of ook Tur Kije onder de verklaring in kwestie moet wolden begrepen Van Duitsche i jae werd jpfegd dat Turkije met tot oen Balkin tehoort en dat m het Kleine gedeelte van het Turksche ri k t in Europa ligt geen buitenlandsclie mbassades of gezantschappen zijn ge esligd telegram van Jtoosevelt aan koning Peter President Roosevelt heeft aan ko wjig Peter II van Joego Slavié een legram gezonden waarin hu hem alle Seluke matefieel hulp toezegt Dit reeds de tweede boodschap welke P esident aan koning Peter sinds n troonsbestijging heeft doen toe Omen öe Joego Slavische schepen De Joego Slavische gezant in Ame leM t meegedeeld dat fce n v T Amen W w u opdracht hebben ge chSvL te verlaten Alle ta ve S er gekregen en Po Amerlkaansehe ha te doen D ze schepen zullen gebrmkt worden voor het vervoer van oorlogsmaterieel naar den Balkan Naar de Londensche correspondent van een Amerikaansch persbureau meldt heeft de Bntsche minister van Scheepvaart Cross een bezoek gebracht aan den Joego Slavischen gezant in Londen en hem voorgesteld als eerste stap voor het verkriigen van Servische schepen met een totalen inhoud van 400 000 ton een Joego Slavisch scheep vaartcomite in de Bntsche hoofdstad op te richten Rede van den Bulgaarschen ministerpresident Ministerpresident Filoff heeft in de Kamer een politieke verklaring afge legd Hij zeide o a De Bulgaarschg regeering had te zamen met het Bulgaarsche volk de toetreding van Joego Slav ie tot de staten der nieuwe ordening toege juicht Het richtsnoer van onze buiten landsche politiek bestond daarin om ter verwezenlijking van onze billijke eiscTien den weg des vredes op te gaan Wij hebben alles gedaan om dezen vrede te verkrijgen ja nog meer ooji thans nog nemen aan de ooricgahan delingen welke tusschen Duitschl4nd en Joego Slav ie geopend zijn geen Bulgaarsche troepen deel Dit feit is der regeering te Belgrado bekend Met recht konden wij erop rekenen dat deze onze houding naar juiste waarde zou worden geschat In plaats daarvan wierpen Joego Slavische luchtstrijd krachten eenige malen bommen op ons gebied en wel niet op militaire doelen maar op open steden en op de vreed zame bevolking in het centrum van Kuestendil en Sofia waar zich onder de gedoode en gewonde slachtoffers voornamelijk kinderen en vrouwen be vinden Onafhankelijk daarvan heh ben m den nacht van 2 op 3 Apni Joego Slavische troepen zonder de minste uitdaging onzerzijds geruimen tijd onze grensposten overvallen Heel Bulgarije volgt thans met ingehouden adem de oorlogshandelingen welke zich In Macedonië afspelen Er worden gebeurtenissen voorbereid welke voor het geheele Bulgaarsche vo k van ge weldige beteekenis kunnen zijn Onze eerste plicht is rustig en kalm te blijven zooals op dergelijke historisch ernstige oogenbhkken onvoorwaarde Iilk noodig IS De regeering staat op haar post Zij volgt volkomen rustig en aandachtig de ontwikkeling van de Het nieuwe Verordeningenblad brengt een belangrijk besluit van den secre tans generaal van het departement van Opvoeding Wetenschap en Cultuur bescherming betreffende benoeming en BI onts ag van onderwijzend personeel aart gemeentelijke en openbare scholen Wij citeeren daaruit de volgende artikelen Artikel 1 Indien de Gemeenteraad in een vaca ture m het onderwijzend personeel van een school voor lager uitgebreid lager middelbaar gymnasiaal of nijverheids onderwijs of van een kweekschool voor onderwijzers of onderwijzeressen door de benoeming van een vaste leerkracht moet worden voorzien plaatsen Burge meester en Wethouders zoo mogelijk drie maanden voor het openvallen der betrekkmg een oproep in de door den secretans genraal van het departement van Opvoeding Wetenschop en Cul tuurbescherming aan te wuzen nieuws bladen of ïudschnften Artikel t De benoeming vindt plaats aan de hand van een voordracht welke door Burgemeester en Wethouders aan den secretansigeneraal van tiet departement van Opvoeding Wetenschap en Cultuurbeschermmg of aan de door EXTRA EITJE VOOR PASCHEN Kip op de vleeschhon De secretaria generaal van het deptr tement van Landbouw en Visscher i maakt het volgende bekend Gedurende het tydvak van Dond i dag 10 Apnl tot en met Woensdag H April as geeft de met 22 genjmme de bon van de bonkaart algemeen recht op het koopen van een ei De bonnen welke op 16 April neg met gebruikt zyn bUjven nog gcidig tot en met Zaterdag 19 April as Vleesch en vleeschwarea De secretaris generaal van het depai tement van Landbouw ep Visscheru maakt het volgende bekend Gedurende het tijdvak van Donder dag 10 Apnl tot en met Zondag 20 April a s geeft elk der vier met 11 vleesch gemerkte bonnen van de vleeschkaart recht op het koopen 100 gram vleesch been inbei of een rantsoen vleeschwaren De met 11 vleesch vleeschwaren gemerkte bon geeft uitsluitend recht op het koopen van een rantsoen vleesch waren De bonnen welke op 20 Apnl a s nog niet gebrmkt zijn blijven nog gel dig tot en Woensdag 23 April a s De aandacht wordt er op gevestigd dat ditmaal ook in blik o glas alsmede door bevriezing verduurzaamde kip op de vleeschboimen en de vleeaeh warenbonnen kan worden gekocht Ook de met 10 genummerde bomieB van de vleeschkaart geven vamtf 10 April recht op het koopen vaa 100 grdfm van bovengenoemde soorten kip tteen inbegrep Het rantsoen vleesch waren dat per bon kan worden gekocht bedraagt 75 gram voor gerookt of gekookt var kens rund kalfs paaiden en icha penvleesch en voor gerookte worst soorten 100 gram voor gekookte worstsoorten rolpens en knakworat 125 gram voor leverartikelen tongenworst en nierbrood en 150 gram voor bloed worst gebeurtenissen en is bereid zoo noo dig de eer de rechten en de belangen van het Bulgaarsche volk met alle ter beschikking staande middelen t beschermen Rede van Saradzogloe Radio Ankara heeft bekend gemaakt dat de Turksche minister van Buiten landsche Zaken Saradzogloe In dt S ationale Vergadering gesproken heeft ovec den buitenlandschen politieken toestand De verklanngen van Saradzogloe zijn door de Nationale Vergadering goedgekeurd en m het protocol opge nomen Twee afgevaardigden verlang den de invoering van een wet tot steunverleenmg aan de nagelaten betrekkingen van gesneuve de soldaten De vergadering benoemde een com missie om over zulk een wet te beraadslagen Daarop werd de bijeenkomst door den voorzitter gesloten dezen aangewezen instanties wordt voorgelegd Deze voordracht bevat de met redenen omkleede aanbevelingen van drie personen die voor het geven van het betreffende onderwijs bevoegd zijn De secretans generaal van het departement van Opvoeding Weten schap en Cultuurbeschei ning of de door dezen aangewezen instantie kan deze voordracht geheel of ten deele af wijzen De beslissing is met redenen omkleed Wordt de voordracht geheel afgewezen dan wordt een meuwe voordracht ingediend welke wederom de met redei en omkleede aanbevelin gen van drie personen bevat Voor het geval er geen dne geschikte krichten voor de voordracht beschikbaar njn IS een voordracht van twee of zoo noo dig een voordracht van éen voldoende Artikel 3 De overeenkomstig artikel 2 ingediende voordracht wordt besdiouwd als goedgekeurd wanneer de secretan generaal van het departement v n Opvoeding Wetenschap en Cultuurbeschermmg of de door dezen aangewezen instantie zich ni t binnen zei we ken na ontvangst an de voordracht daaromtrent heeft geuit Artikel 4 yoqr het geval m een vacature door hef benoemen van een tydeluke leer kracht wordt voorzien wordt gehao deld op dezelfde wUzt als voor een henoemmg in vasten dienst wanneer de benolmiag geschiedt voor d ii tgd B e r 1 y n 8 April DE vorige week heeft hier een bijeenkomst plaats gevonden van Duitsche en buitenlandiche Juris ten waar ook Nederland vertegen woordigd was door een delegatie van rechtsgeleerden onder eiding van den procureur generaal te s Gravenhage mr dr R van Genechten Deze samen komst had tot doel om ingevolge een initiatief van Deensche znde te komen tüt de oprichting van een Intematio nale Rechtskamer Wij zijn zoo deelde è heer Van Genechten ons mede tijdens een order houd dat wij na afloop van het congres met hem hadden de gasten van de Duitsche nationaal socialist che Rechtswahrerbund een organisatie die meer dan honderdduizend leden telt en waarin alle Duitsche juristen magi straten en ambtenaren van het open b ar ministerie zijn georganiseerd De bijeenkomst werd voor zeten door den Geschtftsfuhrer vai den Rechts wahrerbund dr Wilhelm Heuber m het indrukwekkende gebouw van deze organisatie te Berli n Er werd mei a gemeene stemmen besloten tot opnch ing van een Internationale Rechts kamer Eenheid in Europeesch recht Wat L oogt deze instelling De Internationale Rechtskamer zal in de eerste plaats trachten alle juris ten der Europeesche landen te organi eeren en hun vakbelangen te behar tigen m het kader van de nieuwe orde In de tweede plaats zal zij c e voorbe reidendt werkzaamheden verrichten om met oog op de toekomstige economische eenheid van het continent overal waar noodig een zoo groo mo gelijke overeenstemming tu schtn het recht der verschillende Europeesche landen tot stand te brengen Daarbij zal in het bijzonder en dat is voor ons land met zijn uitgebreiden hanoel tk tuurlijk van eminent belang het handelsrecht de aandacht hebten Op de vergadering werd u druk kelijk naar voren gebracht zoowel door de Deensche initiati=fnemers als door den voorzitter dat het in de bedoeling ligt om de zelfstandig heid van het recht in de verschil lende aangesloten landen volkomen mtact te laten evenals de wyze waarop de juristen ge iganiseerd zijn of zich in de toekomst wen schen te organiseeren De vertegenwoordigers der Euro peesche landen en ook die van een niet Europeeschen staat n 1 Japan getuigden allen van hun mstemmmg met de opnchtmg van een derge ij e organisatie Sommigen van hen spra van vier maanden of langer of wan Peer sedert het openvallen van de b trekking tot het m dierst treden van e nieuwe leerkracht meer dan vier maanden verloopen zijn Artikel 5 Het beoogde ontslag van leerkrach ten moet den secretaris generaal van het departement van Opvoeding We tensi ap en Cultuurbeschermmg of aan de door dezen aangewezen m stantie worden medegedeeld tenzij het ontslag op verzoek van den betreffen den persoon geschiedt Het ontslag wordt beschouwd als goedgekeurd wanneer de secretaris generaal van het departement van Opvoeding We tenschap en Cultuurbeschermmg of de door dezen aangewezen instantie zich niet binnen zes weken daaromtrent heeft geuit Artikel 6 Ten aanzien van de benoemmg en het ontslag van onderwijzend perso neel van bijzondere scholen vindt het bepaalde in de artikelen 1 tot en met 5 overeenkomstige toepassmg met dien verstande dat het schoolbestuur m de plaats van Burgemeester en Wet houders en van den Gemeenteraad treedt I 2oH Cft fHaoH Zon op 6 57 onder 20 27 Maan op 17 27 onder 5 48 Men b verplicht t verdaloteren van consonderganj tot consopkomst Lantaanu van ToertnUen moeten av na onwMUurinat ontatoken worden KWiaMWKWKWHkaaH Wedertand h e t els handelsland m het erleden maar al te dikwijls moeten ondervinden tot welke moeilijkheden het gebrek aan eenheid van hef recht tusschen de Europeesche staten onderling aanleiding kon geven Van Deensche zyde waar men dit precies zoo gevoelt werd onlangs het initiatief genomen om te komen tot de oprichting van een internationale Rechtskamer welke bovendien moet trachten eenheid m de organisatie der juristen tot stand te brengen Naar aanleiding htertion noodigde de Bond der Duitsche rechtsgeleerden een aantal Duitsche en buitenlandsche collega s uit om overleg te plegen op dit punt Op het congres dat deze uieefc te Berlijn heeft plaats gevonden werd besloten tot de oprichting van een Internationale Rechts Is kamer De correspondent van de Vereenigde Persbureaux had een onderhoud met den leider der Nederlandsche afvaardiging den procureur generaal mr dr R van Genechten over de tot standkoming en de groote beteekenis ook tioor Nederland uan deze instelling ken namens reeds bestaande vereen gmgcn die zich dit tot Joel gestek ncbbei Voor Nederland erde de sec retaris van het rechtsfront mr H B de Bruyes Tack subs officier van Jus titie te Alkmaar het woord f t voorzitter van de IiueiTationaleRechtskamer werd met algemeenestemmen gekozen njksmmisier drFrank gouverneurgeneraal van Polenon leider van den Rechtswahrerbunddie verklaarde ook den I aliaanschenminister bu het presidium te wil enoetrekken In zijn rede waarmede h ioedanktL voor zijn verkiezing heeft derijksmmister tot uitdrukking gejracht hoezeer hij het deerde dat JU t hij als nationaal socialist tot voorzitter van de Internationale Rechtskamer was geroepen o n de ver an houding der juristen en de goede werking van het recht tusschen de vol keren te bevord ren Ti ens gaf hiJ e n uiteenzetting van het recht in nationaal socialistischen zin waarbij hij den nadruk legde op de meervou rbondenheid van het recht o a de verbondenheid met ras bodem en arbeid Welke Europeesche landen waren ip de bij enkomst te Btrlijn vertegen digc Duitschland Italië Noorwegen Slowakije Hongarye Roemenie Bul qariie Spanje Porlu al Denemarken Finland en Nederland Voorts zooals gezegd ook een met Europeesch land Japan Nederland werd behalve door mr ds Bruyes Tack en mil vertegenwoordigd door mr Joan Muller a ocaat en procureur mr Hans Muller kantonrechter en profes sor dr J van Loon hoogleeraar m het octrooirecht aan de rijksuniversiteit te Utrecht en aan da Technische Hoogeschool te Delft Ten slotte deelde de heer van Gerechten nog mede dat vooral op de zelfstandigheid van het recht der verschillend landen de nadruk was gelegd Fopeliik zoo besloot de procu ur generaal zal Neder nd de tot standkommg van deze Internationale Rechtskamer die in de toekomst zoo K al grijk zal blijken bij de hai dha ving van onze positie m ce nieuwe FiiopLesche orde weten te waar deeren Aangifte en amnestie op het gebied der belastingen en deviezen TËRIVIUN VAN AANGIFTE VERLENGD TOT 2 MEI Het Verordeningenblad bevat een besluit van cfen secretans generaal van het departement van Financien hou dendö wijziging van het besluit no 52 1941 betreffende de verphchtlng tot aangifte en betreffende amnestie op het gebied der belastingen en der deviezen Ingevolge dit nieuwe besliut is gowijzigd artikel 4 eerste lid van het besluit 52 1941 waarin is bepaald dat de aangifte zonder dat daartoe een byzondera uitaoodiging wordt gedaan moet geschieden voor of op 15 Apnl 1941 De wijziging bestaat hier m dat de datum van 15 Apnl 1941 thans IS veranderd in 2S Mei 1941 Vol gens het gewijzigde besluit moet dus de aangifte zonder dat daartoe een bij zondere uilnoodiging wordt gedaan geschieden voor of op M Mei 1941 BERECHTING VAN ECONOMISCHE STRAFZAKEN Enkelvoudige kamera bü de rechtbanken BUZONDERE KAMERS VOOR HOOGER BEROEP Het Verordeningsblad van heden brengt een belangryk besluit van den secretarisgeneraal van het departement van Justitie met betrekking tot de berechting van strafzaken rakende het economische leven Arikel 1 Bij iedere arrondissementsj chtbank worden ingesteld uit een lid bestaande enkelvoudige kamers voordeberechting van strafzaken rakende heteconomische leven De leden dezer kamers word aangewezen door een secretaris generaal vkn het departement van Justitie Zij dragen den titel economisch rechter Artikel 2 De economische rechter oqrdeelt m eersten aanleg bij uitsluiting over alle raisdiijven en overtredingen waartegen stiaf is bedreigd in De Landbouw Cnsiswet 1933 De Bodemproductiewet 1933 De Distnbutiewet 1939 De Prijsopdrijvings en Hamsterwet 1939 De voorschriften uitgevaardigdop grond van par 1 der verordening no 8 1940 betreffende het beperkenvan werk De voorschriften uitgevaardigdop grond van artikel 3 der vtrordening no 111 1940 betreffende het verbod vanverlaging van loonen en salarissen De voorschriften uit vaardigdop grond van artikel 8 der v ordening no 217 1940 betreffende de totstand koming van regelingen m zake loonen salarissen en andere arbeidsvoorwaarden Het Prijsbeheerschingsbesluit no 11 1941 Het Voedselvoorzieningsbesluit no 12 1941 De verordenmg no 42 1941 be treffende de beperkmg ten aanzien vda het veranderen van betrekkmg Het Deviezenbesluit 1941 no63 1941 Het Organisatiebesluit Voedselvoorziening 1941 no 69 1941 Andere rechtsvoorschriften voorzoover deze zulks uitdVukkelijk be palen e n en ander voor zoover dezestrafbare feiten tot de kennisnemingvan de rechterlijke macht behooren Artikel 3 Op t rechtsgedmg voor den economischen rechter vinden de bepalingm betreffende het rechtsgeding voor oen politierechter overeenkomstige toepassing behoudens de navolgende afwijkingen De artikelen 369 375 376 en mgeval van n gerechtelyk voorondeizoek 238 tweede tot en met vijfde lid van het Wetboek van Strafvorder iigblijven buiten toepassing Noch tegen de kennisgeving vanverdei e vervolging noch tegen de dagvaardmg wordt een bezwaarschrift oegelaten De rechter kan van het hoorenvan op de lijst van getuigen vooikomende niet verschenen getuigen afzien irdien hij dit hooren voor de bioordeeling van de zaak niet bepaaldnoodzakelijk acht De rechter is niet verplicht opverzoek van den verdachte schriftelijkvonnis te wijzen In geval van berechting vanovertredingen vinden de aitikelen 81 tot en met 393 en 398 eerste lid onder 9 en 11 van t Wetboek van Strafvordenng overeenkomstige toepassing Artikel 4 Tegen uitspraken van den economtachen rechter kan geen verzet worl n gedaan Artikel 5 De verdachte kan hooger be roep instellen in de gevallen waar nvrijheidsstraf of geldboete van 200 IS opgelegd Het openbaar ministeriekan 1 ooger beroep instellen in de gevallen waann een dezer straffen werdgevorderd De termijnen vermeld m de artikelen 408 en 410 van het Wetboekvan Strafvordering bedragen in pla its van veertien dagen acht dagen De termijn bedoeld in artikel 413 eerste lidfciedraagt m plaats van tien dagen vijfdagen Ete berechting in hooger beroep 15 toevertrouwd aan byzondere kamersvan het gerechtshof bestaande uit dz e leden Artikel 6 In geval van beroep In cassatie bedragen de termunen vermeld in de artkelen 433 eerste lid en 435 tweede lid m plaats va ntien dagen vyl dagen en de termunen vermeld in de artikelen 434 derde ld 436 eerste lid en 437 eerste Ud in plaats van acht dagen vier dagen Artikel 7 1 Dit besluit treedt In werking op 16 Mei 1941 2 Het 1 met van toepassing opzaken voor dien datum bu eeni gerecht aanhangig gemaakt s