Goudsche Courant, woensdag 9 april 1941

ftijst emeel gries of Gruttemeci ebloem A 19 24 Mrt t B 20 April V pond Scheerzeep 117 apart atrookje t m 30 April 60 gr scheerzeep of tub of pot Slaohe alet aaogeweicB Suiker A 17 17 Mrt i m 13 April kilogram Thee A 18 i Mrt t m 27 April SO gram Vleesch VI 10 t n 0 13 April pim 1 ons Vleeschwaren VI 10 t m 9 13 AprU 1 rantsoen Zeep A 20 31 Mrt urn Zl April 1 rantaoas Verklaring A = BL = Bo = Br Alg Distributiebonboekje IC bioembon Per Bolerbon VL m Uroodbon = KolenboD t = Penodc a Vleesctabon 1 WOENSDAG 9 APRIL 1941 geval was wordt ook bier eenheid nagestreefd Deze eenheid uit sidi zoowel in de omstandigheid dat in de programma bladen voortaan niet meer het vroegere onderscheid van de oude omroepvereenigmgen mag worden tot uitdrukking gebracht als in het feit dat de programma bladen m vele opzicliten onder geluke omstandigheden komen te verkeeren en daardoor een volkomen onnoodige concurrentie wordt voorkomen Hierbij wordt aafi een uniforme prys en het niet toestaan van premies gedacht Er IS direct naar gestreefd de bestaande bladen in te schakelen Deze zyn dan ook onmiddellijk door den secretaris generaal aangewezen als toegelaten programmabladen Ook de dagbladen die tot nu toe de programma openbaar maakten werden door een soortgelijke aanwijzing in staat gesteld met deze publicatie dbpr te gaan Naar ir Van der Vegte Voorts mededeelde zal de nieuwsberichten verzorging voor den omroep voortaan geschieden door een aparten dienst Berichtendienst Nederlandschen Omroep Spreker besloot zun rede met te zeggen dat hoewel de moeilijkheden groot en de omstandigheden waaronder aan den nieuwen omroep haar vorm zal worden gegeven niet altijd even gemakelijk ijn de aangevatte taak met als groot ch en mooi einddooel een eendrachtig Nederland met succes ten einde zal worden gebracht Na de rede van ir Van der Vegte waren de hoofc edacteuren m de gelegen heid persoonlijk kennis te maken met de verschillende leidende figuren van het departement De trüd in Noord Afrika De concentratie op radiogebied DE ENGBLSCHB TEKDGTOCBt De BntKhe autoriteiten in Egypte hebben strenge maatregelen genomen om te voorkomi n dat de Engelsche i cbtt r aan het fio t in Noord Ati b l d worden A le personen die n i r pt bij het spreker over den fngunTtigen ooi ol toestand aan dit front znn a s vrr spreid rs van gelach ten zwaar ge traft Te Cairo ii n naa het Wad A Ah ram 7 J V ApT Veöte 1 eraa aVee al 30 personen e ötaUS Ir Van OCT V KUIV arrest erd De opmarsch voortgeiet Ook m den Imp ran eergisteren is de opmafïch m Cjrenaica met goed gevolg vbotgezct In het gebied van Jebel el Akdar is herhaaldelyk gei echtscobt ct met B it che afdeelingen tot stahd gek mm Pantserstrtjd kraehtei van d iilmogendheden Lang gekoesterd ideaal wordt door de gekozen oplossing verwezenlijkt HILVERSUM blijit onze RADIOSTAD dacht aan een herstel na een aanvankelijken teruggang Dat dit juist is gebleken blijkt uit het feit dat het aantal aanmeldmgen de v erwachtmgen overtroffen heeft en het getal van 1200 000 reeds is overschreden Een gedeeltelijke teruggang m het aantal der aangeslotenen bij de radiodistri butie bedrijven valt te constateeren doch dit IS niet te verwonderen daar deze aansluitingen per week opzegbaar zijn en er geen toestel verzegeld of op geborgen behoeft te worden De moge lijkheid Isestaat dat hier de ziekelijke behoefte om naar verboden zenders te luisteren een rol speelt doch waar schijnlijk is dit met daar deze afwij king op reeds vóór Januari 1941 be stond Gebleken is dat gaarne geluisterd wordt naar uilzendmgen die den nieu wen tijd bellen ten hetgeen blijkt uit de talrijke reacties welke het departe ment bereikten en uit de belastmg van de radio centrales gedurende de uitzendingen De bewering van de tegenstanders dat naar deze uitzendm gen niet zou woiden geluisterd wordt dus door de practijk gelogenstraft De belangstelling voor de uitzendingen in dezen tijd geeft den raadadviseur de overtuiging dat wij met den omroep op den goeden weg zijn Godsdienstige uitzendingen Spreker wees er met nadruk op dat aan uitzendingen van godsdienstigen aard mets te kort zal worden gedaan De voorbereiding hiervan geschiedt door dezelfde organen die hiervoor vroeger verantwoordelijk waren H 1 ersum s t ala omroepstad een mooie toekomst tegemoet Thans bestaat nog het gemis aan een centraal kantoor gebouw dair de bestaande ten dee e in Amsterdam zijn gevestigd en onge schikt zijn voor het doel Het ligt in de bedoeling een groot centraal ge bouw m Hl De radiobUden Van geheel anderen aard is de be schikking van den secretar s generaa nzake de uitg fte van rad 6 program ma b aden Deze beschikK ig beoogt het verstrekken van de radio pro gramma s aan zekere regeis te onder V erpen Op den voorgrond staat dat de ge geven rege en zijn vas ges eld m het belang van on loep en luisteraars Evenals bij de rad o verordei mg het hebben met succes de vijandelyke pantserwagens bestreden en den vyand verder teruggeworpen Derna door ItaliaacB lieroverd De Italiaansch Duitsehe troepen heb ben Dema opnieuw heroverd Drie Amerikaansche officieren in Cairo DESKUNDIGEN VOOR GEMECHANISEERDE STRIJDKRACHTEN Naar Associated Press meldt zjyn te Cairo nog drie Amerikaansche offi eieren als deskundigen voor gemecha niseerde strijdkrachten aangekomen Met de reeds aanwezige Amerikaan sehe officieren zullen zij als waarnemer op het oorlogstooneel m het Nabue Oosten optreden Officieele publicatie vin den genaclit oili nor de pnjzea VASTGESTELDE MAXUHUMFBIJZEN Beriebt No C De volgende prijzen mogen ten hoogste aan hei publiek in rekening wordengebracht bij wrkoop in den winkel of van den wagen afDe tusschen haakjes geplaatste piyzen mogen worden berekend b j verkoopdoor den visscher zelf I Zoetwaterviscfa ai Zee t TwIr ƒ 048 ƒ O per pon IJsselmeerbot 0 83 O 48 Versche aal en psumg bover 250 gram 131 0 7 van 125 250 gram 104 0 79 van 70 125 gram OW 0 67 Voorn van ten minste 20 cm 0JI8 018 Voorn van beneden 20 cm 023 013 Blei tot 1 pond 0 28 016 1 Blei boven 1 pond en kroeskarper 0 34 0 25 Karper 044 032 Edelkarper levend 068 OU Snoek 041 hiü Snoekbaars 055 041 Baars 037 0 25 1 Xn verband met het gesloten zijn van de vangst la verkoop van deze zoe watervlsc aoort met ingang van 27 4 41 tot 1 6 41 verboden 3J In verband met het gesloten zijn van de vangst la verkoop van Ueze zoe waterVUcli oort t t 1 8 41 verboden Gerookte aal en paling boven 250 gram ƒ 244 per pond van 125 250 gram 2 23 van 70 125 gram 178 tot 70 gram 104 IN AL DEZE PlftjZBN IS DE OMZETBELASTING INBEGREPEN De verkoopers van visch zyn verplicht een prysLyst op goed zichtbar wijzs aan te brengen in hun winkel etalage of op hun voertuig Het vragen van boogere prijzen b strafliaar i Bewaar deze opgave en gebruik haar Nieuwe opgaven kunnen de vroegere ongeldig maken 3634 M Engelsch slagschip naar New York HFT BLUKI Dl MALAÏA TE ZIJN Het Engelsche ihgschip dat zich ter repara ie naar ISievv York begeven heeft blijkt de Malayatezyn Volgens het D N B was het Bntsche slag schip dat op de marinewerf te Brook Ijn gerepareerd zal worden gisteren het voorwerp van belangsteliwig van tallooze nieuwsgierigen die op de veer booten het schip gadesloegen terwyl hondeiden opvareiden aan land waren gfgian De Mal a loste een deel van Zijp munitievoonaden om lichter te zijn bij het binnen aren in het droog dok Verklaringen van lord Halifax DIITSCHLAND MOET ONDER POI ITIETOtZICHT WORDEN GEPLAATST De Bntsche ambassadeur in Wash ington lord HaUfax heeft m een rede voor de centrale veieeniging van Amerikaansche vrouw eliike journalisten veiklaard te hopen dat na den oorlog een op den Volken Ijond gelijkend bond genootschap tusschen de V S en En geland tot stand zal komen Ingeval van een Engelsche ov rwinning telde Hij den eisch dat de Duitsehe natie tot behoud van den vrede m Europa onder politietoezicht ou woiden ge 3jeld nldus het D N B WELKE BONNEN ZIJN GELDIG ONDERHANDELING EN Tl SS CHEN THAILAND E N AS Vemmen wordt dat er oi dcrhande Imgen gaande zijn jss l en de autori teiten van Thai id en Duitach Ita laansche over den verkoop aan Thailand van de scheoen die bij bet begin van de iinde ijkheden toe vlucht in zijn havens h bben g zoent ARTIKEL BON DUUR 50 gram roggebrood of SO gram ander brood of H rantsoen gebak of M gram meel of bloem Bloera BI 4 24 Mrt t m 20 April Boterksart H p boter Vetkaart Vi p boter of margann of 200 gr vet Op bon 10 geen vet tl Bo 31 Mrt t m 13 April 7 t m ZO April Boter of margarine Brandstoffen Haarden erf kachels Centrale verwarming Vijfde periode 15 t m 17 35 t m 41 t m 30 April BINNENLAND TT Br 31 Mrt t m 13 April 7 t m 20 JTprll 1 11 100 gr roggebrood of 100 gr ander brood of 1 rantsoen gebak Brood De moord te Renswoude VERZOEK VAN D POLITIE In velband met den jnoord te Ren woude verzoekt de commissaris van pohtie te Ede te worden Ijekcnd ge naakt met den raam en den persoon van Helmut Wet ko S3 93 31 VIrt t m 13 April 7 t m 20 April Eieren Br Br 31 Mrt t m 13 April 7 t m 20 April Gebak Gort Gortmout of Grutten A 08 24Febr tm SSApril pond Havermout Havervlokken Gort of Grutten A 07 24 Febr t ra 20 April Vi pond en 72 en 73 24 Mrt t m 20 April 7 April t m 4 Mei Kaas Crematie gelykgesteld met begrafenis VOOR UITKEERINGEN VOLGENS SOCIALE WETTEN De secretaris generaal van het departement van Sociale Zaken heeft bepaald dat ten aanzien van de uit keeringen voor de begrafenis van een verzekerde volgens de betreffende artikelen van de Ongevallenwet de Land en Tuinbouwongevallenwet en de Oudersdomswet crematie wordt gelykgesteld met begrafenis zoodat die uitkeering ook bij crematie van den verzekerde zullen worden betaald Dit besliut wordt geacht in werking te zijn getreden op 1 Januari 1941 gram koffie Koffie of koffiesurrogaat A 18 17 Mrt t m 27 AprU Vermicelli of Macaroni of Spaghetti A 09 24 Febr t m 20 April 1 ons Maizena of Griesmeel of Puddingpoeder A 10 24 Febr t m 20 April 1 ons met aangewezen Pculv uchten Pe roleum rer 24 Febr t m ZO April Voor de keuken KARWUZAAD EN GEEL MOSTERD ZAAD Blijkens een besluit van den ecreta s eneraal van het departement van Landbouw en Visschery u ten aanzien van de voorraden karwyzaad en gcci n i 6lcrd £ ad aan den hsrdel de phrht tot in evenng en inventansatie opgelegd irdien en voorzoover zulks door de sUchting Nederlandache Inkoop Centrale van Akkerbouwproducten N I C A te s Gravenhage wordt verlangd EERSTE BLAD BUITENUND Matsoeoka te Moskou ZIIVER JAPANSCH M CSISCHE VKAAGSTUKhEN Naar van w r nge ichle Ij c v or vernomen blijft men iooa s v i spreekt in po itieke krnxm f l r bc argstelDng koe ler r f v rei van Matsoeoka ook na bet l z k dat de Japjnsche ml i er in hat e ijke De betrekkingen tussct en Da tsch land en Rusland zijn duidelijk zoodat 11e aangekgenheden die betrekkini hebben op de wiederzijdsche bclargen in directe befpreKingen behandeld VMrdin Verblijf verlengd Naar ve i uidt zal de Japansche m n ter var Biiittnland che Zakt n Matsoeoka eenige dagen langer te Moskou blijven en pas op 13 Apr 1 naar Iokio vertrekken Vanavond zou Matsoeoka voor een btz lek aan Leningrad vertrekken De slag op den Oceaan LANGoiRIOL STKUD In cfficice t Bnlsche marinekrinten alnut Reuter is men van meeni ig dat de wekeiijksche scheepsverl e in de aandacht van het publiek op de rtusaentigt beteekenis van den groeien slaj op aen Atlanl s lei Oceaan kunnen vestigen tr zal her zoo ver vül t Reuter sprake zijn van een la ig durigei tri d die voortdurende offi rs en een groot uithoudingsvermogen dn niuine en kiK pvnaid jvlo t zal vergen Het zou daarom onju st zi n de beteekenis vah den slag op den Oceaan te onderschatten De Biitsche idmiral teit aldus hetbericht verkUart aat eenige schependie net op tijd zijn aangekomen v loorvijandelijke actie verloren geacht wof den De wirliezer m de 80 te on logs week die op 16 Maart e nc igae nda irdoo geste tn van 94 4U2 tot 146 098 ton V Ruim 4000 doeden m Engeland Volgens den Britschen beneiten dienst heeft de Bntsche minister voor de Binnenlandsthe Veiligheid medege deeld dat bij de in Maart op Engeland ondernomen luchtaanvallen 4259 men sclien om het leven zijn gekomen en S37 gevvond De Britsche blokkade TOT nONGAKIJE UITGEBREID gens eer ceiicht u t Londen leeft het i t ene pi nstci e voi i Etrnon sche üorlogvoeung bekend gemaakt dat tjigeland ooi taan Hon garije als een aoor den PASSAGIER DIENST Tl SSCHEN ENGELAND EN IERLAND GESTAAKT De s soc ated Press meldt uit Londen dat de Great Western tpoorweg maalt chappij een der twee passagiersdienstcn tusscien Engeland en Ierland om veiligheidsiedenen heeft stopgezet In offcieele Engelsche kringen weigert men hierop commentaar te geven Van welingelichte zijde wordt echter betoogd dat de lersche zee s nds maanden gevaarliik terrein Is door mijnen FRANSCHE DIPLOMATIEKE BENOEMINGEN Naar thans officieel bekend gemaar t wcrdt IS de voormalige rechts georien teerde afgevaardigde Gaston Bergcry tot Fransch ambassadeur te Moskou benoemd Voor dezen po t was aanvankelijk Cosme bestemd thans ambassadeur te Tsjoengking die voorloopig ter be schikking bluft Te Tsjoengk ng is gezant Louis de Robien van het depar tement van Buitenlandsche Zaken a s ambassadeur benoemo voor wien aan vankelijk de nieuwe post te Buenos Aires was bestemd die naar men eet aan den minister van Binnen Jandsche Zaken Peyrouton is toe ver rouw d VVEYGAND NAAR ZUID Tl NlS Generaal Wejgand heeft m gezel schap van den president generaal admiraal Esteva en den opperbevelhebber van de Tunesische strijd krachten generaal Aubet een mspec tiercis naar Zu d Tunis ondernomen AMERIKAANSCHE ONDER MINISTER VAN MARINE NAAR ENGELAND De Amerikaanache minister van Marine Knox heeft medegedc lj dat de onderminister van zijn dep o ment Forreital binnenkort voor twee weken naar Engeland zal gaan om een nauwer contact tusschen het ministerie van Manne en de Bntsche adminiraliteit tot tand te brengen ten aar ien van vraagstukken betreffende d e hulpverleening aan Engeland en 200 spoedig mogelijk een aanpassing der vlooluitrustmg van beide landen te bewerkstelligen In een persconferentie ten departemente van Volksvoorhchting en Kunsten heelt ir W L Z v an der Vegte raadsadviseur een rede gehouden uelke i te beschouwen als een aan vulling op njn radiorede van eind December van het vorige jaar In dien tusschentijd is veel vooi bereid voor de beoogde concentratie op het gebied van de radio verricht aldus spreker Een volledige samensmelting 13 in eite nog niet bereikt doch de tweede radio verordening neemt in deze aanéelegenheid de laatste belet selen weg In den afgeloopen tyd werd er naar gestreefd de m dienst zijnde krachten op de plaats te brengen die zij in den nieuwen omroep zullen moeten in nemen en op welke plaats zij zich zul len kunnen ontplooien Rljksradlo omroep De tweede radio verordening op 12 Maart 1841 heft de bestaande radio vereeniglngen op en l ep3alt dat opgericht wordt het staatsbedrijf Rijks ladio omroep De bezittingen van de oude omroep vereeniglngen gaan hierdoor aan het staatsbedrijf over terwijl van alle medewerkers de gelegenheid zal woi den geboden om m rijksdfenst te tieden Indien sommigen dit niet mocnten verkiezen of voor hen geen geschikte plaats kon worden gevonden nordt schadeloosstelhng toegekend De gekozen oplossing verwezenlijkt een reeds lang door velen gekoesterd ideaal n 1 een groote radio omroep ten dienste van het geheele volk De bestaande omroepvereeniéfn gen waarvan de groote reeds gedu rende 15 jaar uitzendingen verzorg den beemditjden den arbeid dien zji ongetwvfeld naar hun beste weten doch los van elkaar er meestal slechts het belang dienend van een bepaalde partij of een bepaalde groep luis teraars hebben verricht De beschei denheid dei midde en waai mede door verschillende vereenigingen moest wordcr gewerkt v ckt bewon d r ng voor hetgeen tot stand is ge bracht Er zyjB luisteraars Ülie het betreu ren dat de omroepvereenigmgen zijn verdwenen doch over eenigen tijd zll en zy met den nieuwen stand var zaken tevrelen z n en niet meer naar de oude verhoudingen terug verlangen want hij die e r juiste op VBtting om rent de taak van den om roep heeft za het toejuichen dat ei m plaats van verdeeldheid eenheid op radio geb ed is bereikt Nu de be ittmgen van de verschil lende omroepvereenigmgen bijeen gebracht zijn wordt de vraag gesteld wat er me de versch Ier de studios geschiedt Zullen die met meer ge bru kt worden Men vergeet bij aie vraag echter dat de Nederlanclsche omroep 3 programma s heeft te ver zorgen n 1 2 op de middelgolf en 1 op de ultra korle golf voor de over zeesche gewesten Hiervoor zijn meestal 3 studios noodig en daarvoor komen in de eerste plaats de A V R O KRO en NCRV studios in aan merking de Vara studio kan voor bij zondere doeleinden diei en Naast de bepaling over de samen voeging van verschillende omroep veieenigingcn bepaalt de tweede ra d o verorden ng dat aan het hoofd van het staatsbedrijf zal staan een di ecteur generaal Zooals bekend zal zijn is door den secretaris genei aal als zoodanig benoemd dr mg W A Heiweyer te Haarlem Op hem lU t een zware taak doch het vertrouwer ht at dat het hem gegeven zal 7i n oen Nederlandsch i omroep in goede banen te leiden De programma s Wat de programma s betreft deze zullen m de naa ïte toekomst zoowel wat de muz ek als wat het gespioken woord betreft steeds verbeterd woi den Het gespioken woord zal behal ve voordrachten hoorspelen ed volksvoorlichlmg in den ruimsten zin omvatten met het minst ook teneinde m sverstanden uit den weg te ruimen Er wcM dt naar gestieetd vervlak king te voorkomen In verband hiei mede wordt erop gewezen dat zeer zeker ook goede Jazz mu ek zal wor den gegeven Hot jazz zal echter uit de programma s worden geweerd £ r wordt naar gestreefd aart de zeer uit eenloopende behoeften tegemoet te komen zonder dat echter het opbouwend karakter van de radio uit het oog wordt verloren Dat bii dezen op bouw in welken vorm ook voor die goren die vreemd zijn aan den Neder andscfien volksaard en dit altijd zul len blijven geen plaats is hgt voor de hand aldus spr De verzorging van de uit te zenden muziek geschiet door verschillende orkesten Een zorgvuMige sam r stelling van deze orkesten heeft de volle aandacht van den Ie der van het staatsbedryf Extra musici zijn voor een goede bezetting vere scht Hier door ontstant een bestaansmogehik heid voor 60 nieuwe orkestleden Dp moeiliikheden die zouden kunnen ontstaan doordat op deze wijze be staande orkesten leeggezogen zou den wordpn zullen worden onder vangen De radiobijdrage Fr zal natuurlijk naar gestreefd wor den zooveel mogelijk luisteraars en aangeslotenen bij df radio centrales te bereiken In verband hiermede is het goed te herinneren aan de zwartgallige voorspe ingen welke gedaan ryn toen aangekondigd werd dat er een radio bijdr e van 9 gulden per jaar per toestel zou zijn verschuldigd Door den raadsadviseur werd toen de toestand niet zoo somber mgezien en eerder ge in HAAGSCHE DIERENTUIN Comouwsinssen en directie van dm Haajtnhoi Dierentuin hebben eeni mededcelingen gedaan omtrent d plannen tot nvodemiseerlng van den Dierentuin Bij d ten uitvoer legging van den plannen ia in byaindere mate aandacht besteed aan verfraaiing van den aan leg gepaard aan betere indeeling van de plantsoenen en borders terwul een bijzonder attractie lal vociÉénïd zg open aanleg voor dieren uit Afrika en Zuid Amerika Het waarnemen van deze dieren in een ontgnnng zoovael mogelijk aangepast aan den natuurstaa verschaft voor iederen bezoeker een dubbel vreugde en venplaatst hem aU het ware in liet geboorteland der door hem waargenomen dieren Bovendien zal de apenberg worden lievokt met groote Hamadnaa man telbavianen die door hun grillig spel van klauteren en springen zonder twyfel en groota attractie zullen vormen Door bijplaatsing van gebouwen vernieuwing en mödemiseering van hokken en stallen liet uitruimen van verwilderde tuingedeelten en hernieuwden aanleg van den vyver zal de tuin worden verfraaid AANBE8TEDINOEN De Rijksgebouwendienst heeft gisteren aanl esteed het l ouwen van een belastinggebouw te Doetinchem HOEVBWT HT P tén eenheid vaste brandstof 1 kippen of eendenal 1 rantsoen Elke bon 100 gram 125 gram koffie of surrogaat Laagste inschnjfstar was de N V v h S J V d Kem en en Zn te Silwolde voor ƒ 77 720